PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT China wijst uitnodiging der Ver. Naties van de hand Fins schip op de Westerschelde na aanvaring gezonken Vandaag x BILT NOG ACHTTIEN MAANDEN HULP NA HET MARSHALL-PLAN? 1 tel De bemanning kon gered worden FELLE UITSLAANDE BRAND IN FABRIEK TE GRONINGEN 193e Jaargang - No.267 D*Ölaa uitgave van de firma Pwilnclale Zeeuwse Courant. Dictie F. van de Velde en F. B. aejBoer Adj. W. de Pagter. Hooted G. Balllntyn PI. verv.: W. leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per we*; f 3.90 p. kw.; fr. p p. f 4.15 P«kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 13 Nov. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct per mm. Minimum p. advertentie f 2.6U. Jngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max 8 regels» van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur llissingen Walstr tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg. Londense Kaal 29 tel. 2077 Goes: L. Vorststr. 63, te» 2475 ib.g.g 2228); Oostburg Pr Mauntsstr. 12, tel. 102.Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zierikzee. N. Bogardstr. C 160, tel 26. Ouer Korea praten, dan ook over Formosa Nationalistisch legertje Nepal binnengerukt. Communistisch China heeft de uitnodiging van de Ver. Naties om aan de besprekingen over Korea deel te nemen van de hand gewezen. Peking wil alleen op dit besluit terugkomen, indien de verzekering wordt gegeven, dat gelijkertijd met Korea ook de Investle Formosa besproken zal worden. MHster-president Tsjoe en-Lai heeft een telegram in deze zin doen toe komen aan Trygve Lie, de secretaris-generaal der V.N. Wek standpunt China zou inne men, indien het wel aan de bespre kingen over Korea in de Veiligheids- raadïou deelnemen, heeft een woord voerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk ge maakt Hij noemde het rapport van Mac- Arthnr en de beschuldiging daarin van Chinese interventie „een volko men verdraaiing van de feiten". Het Chinese volk, aldus de woord voerder steunt uit eigen beweging 't Koreaanse volk in zqn verzet tegen de Amerikaanse agressie. Het was vele malen voorgekomen, dat Amerikaan se vliegtuigen het Chinese luchtruim waren binnengedrongen en daarbq Chinezen hadden gedood en eigen dommen vernield. De Chinese volks regering zag geen reden om het vrij willige vertrek van Chinezen naar Ko rea te beletten. China wenst een vreedame oplossing, doch daarvoor is in de eerste plaats de ontruiming van Korea door alle buitenlandse strijdkrachten nodig. Wat de strijd aan de fronten be treft werd Zondag gemeld, dat de verbonden troepen, gesteund door de luchtmacht, langzaam door sneeuw en regen oprukken. Een Amerikaanse officiner heeft voorspeld, dat de strijdkrachten der V.N. een bittere wintercampagne te gemoet gaan in de woeste heuvels van Noordkorea. GEVECHTEN IN NEPAL De gistinj in Azië heeft nu ook Nepal berellt, een bufferstaat tussen India en Titet. Troepen vm do nationalistische party in Nejal zjjn vanuit India, waarheen vorige week de koning vluchte, Nepal binnengerukt. Het le gertje van do nationalisten telt een paar duizend man. De stad Birjang werd door 200 man bezet «n de gouverneur en de andere ambtenaren worden gevankelijk weg gevoerd. De nationalisten hebben een van hun leiders, Tej Bahadoer, tot hoofd van een voorlopige regering be- Zeven geologen in een grot overstroomd. Drama in Frankrijk. Te Villars les Blamont in Frank rijk waren Zaterdag zeven weten schappelijke onderzoekers op 't ge bied van grotten bq hun werkzaam heden tot op 500 meter onder de aardoppervlakte afgedaald, toen zij werden verrast door de overstroming van een onderaards meer. Onmid- dellqk togen reddingsploegen, uitge rust met springstoffen en moderne graafwerktuigen, aan het werk. Na bijna 24 uur onafgebroken gewerkt te hebben, wisten zij zes der vermis ten te bereiken. Vier van hen werden echter levenloos aan de oppervlakte gebracht. De twee anderen waren zeer zwak. Kunstmatige ademhaling mocht niet baten. Zij overleden Zon dagochtend. De reddingswerkzaamheden wer den Zondagavond met man en macht voortgezet, in de hoop de zevende onderzoeker, dr André Meray, nog te kunnen redden. .begint de verkoop van nieure Kinderpostzegels in waaden van 2, 5, 6, 10 en 20 cent .S het 100 jaar geleden, dat de hgelse romanschrijver en dichlr Robert Stevenson te Ediriurgh werd geboren. J Zevei personen gedood bij ixplosle in hotel. Zevenpersonen zijn om het leven gekomes bij een explosie, welke Za terdag en hotel van twee verdiepin gen te leduc (Canada) heeft ver woest. Tivee personen worden ver mist enzestien werden gewond. 's Vlerels grootste tankboot te water gelaten. Te Satet Nazaire is Zaterdag de grootste tankboot der wereld te wa ter gelaten. De bouw van deze boot, die een inhoud van 31.550 ton heeft, nam ruim elf maanden in beslag. De grootste op het ogenblik in dienst zjjnde tankboot (een Ameri kaanse), meet 30.480 ton. In Enge land bouwt men echter een tankboot van 58.000 ton. noemd. Deze tegenregering wil een volksregiem vestigen onder leiding van de naar India gevluchte koning. Voor de actie begon toerden door vliegtuigen pamfletten uitgeworpen met de mededeling, dat het volksle ger van 'tNepalines eCongres's nachts met de operaties zou beginnen. Sinds 1867 is in Nepal de macht in handen van de „ranas. De 80 fami lies, die de naam Runa dragen bezit ten alle culturgrond en bezetten de sleutelposities in leger en regering. De nationalistische partij is de eerste georganiseerde oppositie tegen het feodale regiem. Ver. Staten in 1955 op gelijke voet met Moskou? Volgens een bericht uit Washing ton in de „Sunday Times" zouden de Ver. Staten een plan hebben opge steld om tegen 1955 op gelijke voet met de Sowjet-Unie te komen. Hiertoe zou een overzicht zijn opge steld van de Amerikaanse taken van en hulpbronnen in de gehele wereld en een plan voor ^militaire, politieke, economische en psychologische richtlijnen op lange termijn. Blohm en Voss gaat weer aan het werk. Zaterdag is te Bonn "an Britse zij de bevestigd, dat de werf Blohm er Voss te Hamburg toestemming heeft gekregen om op haar terreinen de werf is na de oorlog vrijwel geheel gedemonteerd weer met de produc tie te beginnen. De firma zal zich ech ter de eerste tijd bezig houden met de bouw van machines en andere goede ren. Zo lang de toegestane scheepsbouw, capaciteit niet verhoogd is, kan niet in overweging genomen worden met de bouw van schepen op deze werf te beginnen. Voor een hervatting van de scheepsbouw door Blohm en Voss zouden overigens belangrijke bedra gen ten belope van minstens 90 mil- lioen D.M. beschikbaar gesteld moe ten worden. Adviseur van Truman diende belangrijk rapport in. De economische hulp aan Europa moet na afloop van het plan-Marshall in 1952 minstens achttien maanden voortduren, aldus concludeert een rap port, dat Zondag door Gordon Gray, de voornaamste adviseur van presi dent Truman over de buitenlandse economische politiek na het plan-Mar shall, b(j de president Is ingediend. In dit rapport wordt aangedrongen op het verstrekken van stabilisatie leningen, die moeten' helpen om de verschillende valuta's veilig converteer baar te maken en op bescherming van het pond sterling tegen de gevolgen van het Britse herbewapeningsprogram. De voornaamste voorstellen van het rapport zijn: le. Voortzetting van de economische hulp, buiten de militaire hulp, aan Europa, anderhalf tot twee-en-een- half jaar na afloop van het plan-Mars hall in 1952; 2e. Uitbreiding van de bevoegdhe den tot het verstrekken van leningen door de Export- en Importbank van 3'/j milliard tot 5 milliard dollar; 3e. Voorstellen om 1600 millioen tot 2 milliard dollar staats- en particulier kapitaal te verschaffen voor de finan ciering van de ontwikkeling van de onvoldoende ontwikkelde gebieden in de wereld; 4e. Het minder streng maken van de beperkingen ten aanzien van het besteden van de leningen en schen kingen door de gesteunde landen; 5e. Intrekking van de wetgeving, die discriminerend werkt ten opzichte'van de importen in de V.S.; 6e. Internationale controle op de verdeling van schaars materiaal; Vredescongres te Sheffield vrijwillig geboycot Een hoge functionaris van de „Vre desbeweging" heeft verklaard, dat ve le buitenlandse afgevaardigden het Wereldvredescongres te Sheffield vrij willig zullen boycotten als protest te gen het weigeren van visa aan een aantal afgevaardigden. Dit congres zal slechts een dag in Sheffield wor den gehouden, waarna het wordt voortgezet te Warschau. De vergade ring. die vandaag begint, zal naar schatting door 250 in plaats van door 1900 deelnemers worden bijgewoond. Ongeveer 45 Franse afgevaardigden van een delegatie van 65 zijn na on dervraging te Dover terug gestuurd. De Franse schilder Picasso werd wel toegelaten. Twintig Tsjechoslo waakse afgevaardigden, die allen een geldig visum voor Engeland bezaten, hebben inmiddels hun luchtpassage naar Lon den afgezegd. Ministers en generaals gingen heen in Egypte. Drie Egyptische ministers, onder wie de minister van Financiën, heb ben de regering verlaten, terwijl an dere ministers van portefeuille ge wisseld hebben. De minister van Bin nenlandse Zaken en secretaris-gene raal van de Wafdistische (regerings) party, heeft de portefeuille van Fi nancien overgenomen, waarmee zijn positie schijnt te zijn versterkt. Veldmaarschalk Haider Pasja heeft zy'n ontslag ingediend als opperbe velhebber van de Egyptische strijd krachten. Het ontslag is aanvaard. Haida Pasja was minister van De fensie in verscheidene regeringen. Generaal Osman el Mahdi Pasja is op pensioen gesteld enige uren na het ontslag van de veldmaarschalk. De minister van Justitie deelde mede, dat deze maatregelen werden geno men op advies van de openbare aan klager, die klaar is met zy'n verslag over het „wapenschandaal", dat be trekking heeft op de aankoop van on bruikbare wapens en munitie van Italië in de Palestijnse oorlog. Te Cairo gelooft meh, dat nog een twaalftal hogere officieren ontslagen zal worden. 7e. Instelling van een ..Super-ECA", die de economische programma's voor het buitenland moet beheren. Men verwacht dat het rapport de lijn zal bepalen van het hulpprogram voor het buitenland, dat president Truman in Januari a.s. bij het nieuwe ongres zal indienen. Ned. Spoorwegen gaan met moderne rijtuigen rijden. De Nederlandse Spoorwegen gaan van Woensdag a.s. af met nieuw ma terieel rijden van het Westen des lands naar Groningen en Leeuwarden. De nieuwe rijtuigen, geschilderd in oene kleur, zullen voorlopig rijden in de expresse-treinen naar het Noorden. Successievelijk zullen deze moderne rijtuigen ook in gebruik worden genomen op de lange afstand trajecten naar Twente en op de lqn Amsterdam-Maastricht. De coupé afmeting in de nieuwe treinen is vergroot, er is een keuken voor het bereiden van warme maal tijden en in de coupé's, zijgangen en op de balcons is een buisverlichting aangebracht, terwijl door middel van een deurcontact bq het openen van het portier een treeplankverlichting wordt ingeschakeld. r- Eenheden van de Amerikaanse Derde Divisie, die onlangs In het Verre Oosten arriveerde, landen bjj Wonsan (aan de S'oord Oostkust van Korea) om de strijdkrachten van de Verenigde Naties te versterken. Bertha's moeder naar Singapore vertrokken. Bezield met een vechtlust om alles te doen wat in haar vermogen is om haar kind terug te krqgen, is me vrouw Hertogh, de moeder van Ber- De correspondent te Canberra van KLM-vliegtuig naar Singapore ver trokken. Haar reis is mogeiyk ge maakt door het comité Bertha Her togh in Bergen op Zoom. Het staat nog niet vast in welke hoedanigheid mevrouw Hertogh in het proces te Singapore zal optreden. Men houdt zich er echter van overtuigd, dat haar komst een belangrijke bijdrage kunnen leveren bq een eventuele te ruggave van Bertha aan haar ouders. Minister Götzen roept op tot meer eenheid. HERDENKING VAN DE GEVALLENEN VAN TWEE OORLOGEN Minister H..Götzen heeft als presi dent van het Ned. Oorlogsgravenco- mité Zaterdagmiddag in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een rede gehou den ter nagedachtenis van de geval len geallieerde militairen uit beide wereldoorlogen. Tal van autoriteiten o.w. vertegenwoordigers van Konin gin Juliana/fen Prins Bernhard, woon den deze herdenking bij. De heer Götzen deed in zijn rede een harts- tochtelqk beroep op allen om mede te werken tot de verkrqging van een grotere eenheid in de wereld. Daar- vopr zullen offers moeten worden ge bracht, aldus spr., maar het gaat om onze levens en onv die van onze kin deren. Studente van vier-hoog doodgevallen. Een 19-jarige studente is Zaterdag middag uit het raam van de vierde étage van 'n huis in de Fr. van Mie risstraat te Amsterdam gevallen. Het meisje kwam op straat terecht en overleed onmiddellijk. De vensterbank van het raam, waaruit het meisje kwam te vallen, is zeer laag en het vloerzeil in de kamer was spiegelglad. De politie acht het vrij zeker, dat het ongeluk aan uitglqden is te wijten. Verstekeling sprong overboord, maar meldde zich toch. Zaterdag is een 17-jarige Spaanse jongeman, die als verstekeling aan boord van het Zweedse s.s. ..Edith" uit Bilbao in ons land kwam, op de Nieuwe Waterweg overboord gespron gen. 's Nachts heeft hq zich bij de po litie aangemeld. Hij zal met hetzelfde schip worden teruggestuurd. Zuid-Molukken aandeelhouder van de K.P.M. geworden. Eén van de aandeelhouders van de Kon. Paketvaart Mij heeft, uit pro test tegen de gedraging van de di rectie ten opzichte van de Zuid-Mo lukken, een aandeel cadeau gedaan aan de stichting „Helpt Ambon in nood". Deze stichting heeft op haar beurt het aandeel weer geschonken aam de Republiek der Zuid-Molukken. Thorez naar Moskou vertrokken. August Lecoeur. van wie men al gemeen verwachtte dat hij Thorez zou opvolgen als leider van de Fran se communistische partij, is met Thorez naar Moskou vertrokken. In 'n Zaterdag door de dokters, die Tho rez behandelden, uitgegeven commu niqué wordt gezegd, dat de verlam ming van de rechterzyde van het lichaam, die zich bq het begin van de ziekte openbaarde, reeds aanzien- lqk verminderd is. Zeventig gevangenen uit Kief n Amersfoort aangekomen. Departement van Justitie beslist over de delinquenten onder hen. Zaterdagmiddag zijn de zeventig uit Russische kampen vrijgelaten Ne derlanders in het demobjlisalircen- trum ..Het Boskamp" te Amersfoort aangekomen. Builen hadden zich reeds uren tevoren familieleden en naaste verwanten van de gevangenen opge steld. Toen de bus en auto's de weg, die naar het kamp leidt, opreden, stormden de mensen op het transport ah maar gemeente-, rijks, en militaire politie hielden hen op een afstand. De gevangenen werden onderge bracht in een der barakken van het voormalige concentratiekamp, die het ministerie van oorlog hiervoor heeft afgestaan. Eerst kregen zij een maal tijd en daarna werd direct met net on derzoek begonnen, teneinde de men sen zo spoedig mogelijk naar huis te kunnen sturen. Tegen een aantal van de terugge keerden (ongeveer dertig» bestaan verdenkingen wegens politieke mis drijven. Zes van hen werden reeds bij verstek veroordeeld. Wanneer het on derzoek is afgelopen en het ministe rie van justitie daarvoor toestemming geeft, worden de mensen direct naar huis gestuurd. De eersten vertrokken reeds Zaterdagmiddag. Zij kregen enig zakgeld alsmede identiteitspapie ren mede. Men hoopt het onderzoek Dinsdag middag a.s te kunnen afsluiten. Daar na zal het departement van Justitie beslissen wat er verder met de delin quenten zal gebeuren. Bij het opleggen van een eventuele straf zal rekening worden gehouden met de tijd, die de gevangenen reeds in Russische kam pen doorbrachten. Hélicopter landde op de trappen van de St. Pieter. Voor de eerste maal in de geschie denis is Zaterdag 'n helicopter op de trappen van de St. Pieter geland. Het toestel bracht een boodschap van eerbetoon aan de Paus uit naam van gezinnen van Italiaanse piloten, die in de laatste wereldoorlog sneu- Velden. Schade aan gebouwen, voorraden, machinerieën ioopt hi de tonnen. Een enorme uitslaande brand heeft gisteravond gewoed in een van Gro nings vooraanstaande confectiefabrieken. De opgeslagen goederenvoorraad bedroeg ruim een half millioen gulden, waarvan een aanzienlijk gedeelte als verloren moet worden beschouwd. De schade aan machinerieën, gebou wen en kantoorruimte loopt in de tonnen. Aangreuzende percelen liepen eveneens schade op. drie slaapkamers van bet gezin van de heer van Muylwijk, dje één de. onderhuurders is. Een kostganger van deze familie werd door het geknetter van vlammen gewekt en waarschuw de onmiddellijk de brandweer alsme de de familie van Muylwijk. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat de vrouw des huizes in nachtgewaad voor de vlammen moest vluchter.. Het vuur vond gretig voedsel in de grote voorraad stoffen en wollen de kens. Weldra was de gehele tweede etage uitgebrand en moest de brand weer zich beperken tot het localiseren van de brand. De belendende perce len liepen namelijk eveneens gevaar, terwijl het vuur ook oversloeg naar de eerste etage, waar zich o.m. de woonkamers van de familie van Muyl wijk bevonden. Ook deze etage brand de geheel uit. Van het achterste gedeelte, waar de grote voorraden lagen opgestapeld. Irandde de tweede etage gedeeltelijk «f, terwijl de eerste etage brand- en waterschade opliep. Tegen half negen was men de brand meester. Men heeft nog geringe voorraden stoffen uit de opslagruimte kunnen Omstreeks half acht werd de brand weer gewaarschuwd voor een grote uitslaande brand in de confectie-in- dustrie van de firma Leefsma in de Oude Boteringestraat. Bij de blus- singswerkzaamheden werd de brand weer gehandicapt door de ligging en de bouw van het zeer diepe en oude pand, waarvan enkele gedeelten zijn onderverhuurd. Men bestreed het vuur van ver- *:hillende kanten, waarbij ook een waterkanon via de magyrusladder werd gebruikt. De brand woedde in de tweede etage, waarin onderge bracht waren de snijzaal, het atelier en enige magazijnruimte. Voorts be vonden zich op deze verdieping ook Aanvaring met de „Axeküjk" van de H.A.L. bij Terneuzen „Het grjjpt je aan... het is dramatisch", zei ons een ooggetuige, die by de Westerpier van Terneuzen liet Finse s.s. Inga zag zinken. „Je staat op 50 meter afstand en je kunt niets doen. Je ziet het schip kapseizen en je hoort de geweldige klap, die dat geeft. Het ïykt wel een ontploffing. Dan glqdt de kop van het schip met een kalm gangetje van de modderbank, waarop de boot is vastgezet. Het schip dryft naar diep water. De neus duikt onder de golven en het achterschip ryst omhoog. Aan dat ac terschip hangen gebroken laadmas- ten, die by het kapseizen zyn vernield. Rechtstandig met de achtersteven omhoog verdwijnt het schip in de diepteDertig meter wordt daar ge peild. Dat betekent weinig kans om het schip te lichten. Wat gebeuren er veel ernstige ongevallen op de Westerschelde in de laatste jaren Tot zover dit ooggetuigeverhaal. Vele Temeuzenaren zqn Zondag nacht te half drie naar de haven ge gaan toen daar het Finse s.s. „Inga" bq de haveningang ten onder ging. Het schip dat toebehoorde aan redery R. Nordstrom te Lovisa stond onder commando van kapitein Skolberg. Het kwam met een lading kolen van Gent op weg naar Helsin ki. Bij tamelijk helder weer en goed zicht werd het schip toen het juist de haven van Terneuzen had verla ten, geramd door het s.s. „Axeldqk" van de H.A.L. De Finse boot die 2410 ton mat kreeg van de „Axel dqk" 7600 tonner een zware stoot tussen ruim een en twee aan bakboordzqde. Een groot gat ontstond en het schip maakte direct veel water. prie sleepboten uit Terneuzen voe ren ogenblikkelqk uit om hulp te bieden, namelqk de „John P. Best", de „Holland" en „De Schelde". Ka pitein Skolberg gaf er echter de voor keur aan zqn schip op eigen kracht naar de wal te brengen en het naast de Westerpier op de slikken te zet ten. De slikken zijn daar evenwel uiterst smal en alleen de kop van het schip lag vast, terwijl het ach terschip boven diep water bleef drij ven. i halen, doch het merendeel van deze SCHIP VERLATEN Inslag liep brand- of waterschade op. |De bezittingen van de familie van Te circa drie uur had het schip Muylwijk konden niet worden gered, zoveel water gemaakt, dat de kapi- |De inventaris van een reclamekan- rein het nodig oordeelde een reddings- toor, dat eveneens in het pand was boot met tien man en de bezittingen ondergebracht, ging geheel in vlam- van de gehele équipage naar de wal 'men op. te zenden. I Dè oorzaak van de brand kon nog Drie kwartier later gingen alle overi- niet worden vastgesteld, omdat het gen er waren 28 leden van de be- 'gebouw nog niet mocht worden betre- manning en één passagiere aan boord den. Verschillende delen stoftden nl. over op de sleepboot „John. F. 'op instorten. De fam. Muylwijk en Best", met uitzondering echter van 'de firma Leefsma zijn beiden verzc- kapitein Skolberg, die zyn schip nog kerd. niet wilde verlaten. Hy wachtte tot het. uiterste en hij had veel geluk toen hy kort voor zyn boot kapsels- de, nog aan boord van de sleepboot „Schelde" kon springen. De sleepboot zelf kon slechts door „volle kracht achteruit" aan de greep van de kapseisende „Inga" ontkomen. De brandweer van Terneuzen had op de wal een sehynwerper opgesteld voor het vergemakkelijken van het reddingswerk. Het schip lag In fel licht en de toeschouwers op de wal konden het drama van de wegzinken de boot geheel volgen. Te redden viel er niets meer. Het schip verdween in de diepte. DE „AXELDIJK" Het s.s. „Axeldyk", dat geen noe menswaardige schade aan de boég had opgelopen, ging nabq de plaats van het ongeval voor anker en ver trok 's middags naar Antwerpen. De bemanning van het Finse schip werd te Terneuzen ondergebracht in Hotel Imperial en hun geredde bezit tingen zqn voorlopig in een opslag plaats gebracht. Auto met straalaandrijving Kringen, die in nauwe betrekking staan tot de bekende Duitse ontwer per van auto's, dr. Ferdinand Por sche, hebben medegedeeld, dat deze in Karinthië in het geheim werkt aan een auto met straalaaadryving. Dr. Porsche, die de „volkswagen" ontwierp, zou bezig zqn aan een pro ject, dat een wereldsensatie zou ver oorzaken. VOORSPELT- PLAATSELIJK BUIEN Geldig tot Maandagavond. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige en aan de kust af en toe harde Westelijke wind. Wenig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1