PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ongeldigverklaring van visa voor V.S. schept moeilijkheden Zeeland biedt nog mogelijkheden voor de industrie BILT Deze week Vandaag TERUGTOCHT DER FRANSEN IN INDQ-CHINA Zeeuwsch-Vlaanderen gunstig gelegen ten aanzien van het buitenland Kwest'.s Ambon spoedig in V.-Raad? Minister Scbokkings aftreden. DE VOGRSPELh 193e Jaargang-No.242 Dagblad, uitgave van de firrüa Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Ad) W de Pagter. Hoofdred.' G Ballintijn PI. verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.: (r p. p I 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 14 October'50 ADVERTENTIEPRIJS- 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels f 1.iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vllssinger, Walstr 58- -60 tel 2355, 4 lijnen (bg.g 2361 of 2160); M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g-g 2228); Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr 2; Zlerikzee: N Bogardstr C 160. tel. U Vertrek „Veendam" een dag uitgesteld Consulaten in Europa worden bestormd. De aanzegging van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken aan ai zyn ambassades, legaties en consulaten om alle toegangs visa tot de Verenigde Staten ongeldig te verklaren, heeft grote moeilijk heden veroorzaakt voor hen, die binnenkort naar Amerika zouden ver trekken. De Amerikaanse consulaten te Amsterdam en Rotterdam kregen Vrij dag 'n grote toeloop van personen te verwerken, wier visum dikwijls de dag tevoren verstrekt plotseling ongeldig was geworden. In het bijzonder te Rotterdam, waar de „Veendam" met 300 niet-Amerikaanse passagiers voor vertrek gereed lag, werd het Amerikaanse consulaat be stormd. Het vertrek van de „Veendam* 'moest 34 uur worden uitgesteld. Het schip zal nu hedenmiddag vertrekken. Het Amerikaanse departement heeft tot de ongeldigverklaring be sloten, omdat de, tegen Trumans op positie in aangenomen, Veiligheids wet aan personen, die lid van com munistische of fascistische organisa ties zijn geweest, de toegang tot de Verenigde Staten verbiedt. Talrijke vreemdelingen, onder wie de beroemde Italiaanse dirigent Vic tor de Sabata, zijn op Ellis Island te New York geïnterneerd, omdat zjj volgens de wet niet betrouwbaar kunnen worden geacht. De Zeeuwse tentoonstelling in Gent is een succes geworden. Niet alleen hebben de organisatoren weten te be reiken, dat een werkelijk representa tief beeld van onze provincie in net vermaarde Gentse Feestpaleis werd ingericht op een wijze, die niets dan lof verdient, maar bovendien trekt de ze tentoonstelling ook bezoekers, Zeeuwse zo goed als Belgische, en om deze laatste is het natuurlijk in de eerste plaats te doen. Het is natuur lijk niet zo, dat we een honderddui zendste bezoeker een reisje naar de bronnen van de Schelde zouden kun nen aanbieden of de tweehonderddui zendste een retourtje Vlissingen-Fol- kestone, in navolging van hetgeen op; „Rotterdam Ahoy" een paar geluksvo gels ten deel viel, maar met dank baarheid mag toch geconstateerd worden, dat de bezoekcijfers tot dus ver een alleszins bevredigend beeld vertonen. En wanneer we ditmaal nu toch met de Zeeuwse dingen van de week zijn begonnen, mogen wij hier nog wel even herinneren aan de onthullin gen, welke mej. dr. van IJselsteyn meende te moeten doen over de wij ze, waarop de kostbare Middelburgse gobelins zouden worden bewaard on der verantwoordelijkheid van de di rectie van het Rijksmuseum. Het is natuurlijk heel goed mogelijk, dat net hier ten slotte blijkt te gaan om een verschil van inzicht tussen deskundi gen en dat alles dus op z'n pootjes terecht komt, maar een ernstig onder zoek door de provinciale autoriteiten, dat trouwens reeds in het voornemen schijnt te liggen, is toch in elk geval op zijn plaats. Ten slotte nog iets over de oorlogs schade aan Belgische eigendommen in onze provincie. De kans, dat hier bin nen afzienbare tijd eindelijk een rege ling komt, is niet denkbeeldig. Laten we hopen, dat de desbetreffende be richten niet te voorbarig zijn ge weest. Met name in Vlissingen en West Zeeuwsch-Vlaanderen, waar nog zoveel Belgische „gevallen" in puin liggen, zou dit de herstelarbeid aan zienlijk kunnen bespoedigen. In de internationale wereld is het natuurlijk in de eerste plaats het Ver re Oosten, dat de aandacht blijft gen. De troepen van de Ver. Naties vorderen in Noord-Korea, vooral nu ook de Amerikanen de 38ste breedte graad hebben overschreden, maar een ultimatum van MacArthur is door de Noord-Koreanen toch nog met een „dat nooit" beantwoord. Inmiddels schijnen de besprekingep tussen de ongekroonde „keizer van Japan*' en president Truman er toch wel op te wijzen, dat de strijd in zijn eindphase is gekomen. In elk geval zullen Mac Arthur en Truman allerlei aspecten van de toestand in verschillende de len van Azië in een persoonlijk ge sprek onder het oog zien. Inmiddels heeft d* Veiligheidsraad zich bezig gehouden met de vraag wat er gebeuren moet, wanneer straks de ambtsperiode van Trygve Lie als se cretaris-generaal der Ver. Naties is geëindigd. De Westerse mogendheden gevoelen voor een verlenging van de ambtstermijn, maar de Russen zijn daar tegen. Niet zozeer om de persoon van Lie, dan wel om het principe, zo als een van hun woordvoerders deze week verklaarde. Maar met hun veto het hoeveelste? hebben zij toch slechts bereikt, dat de zaak naar de algemene vergadering der Ver. Naties is verwezen, welke Lie tenslotte toch wel in zijn functie zal handhaven. Hetgeen hij door zijn onvermoeid ijveren voor de wereldvrede ook alles zins heeft verdiend, In de Molukken duurt de strijd voort en naar het schijnt zelfs niet zonder succes voor de Ambonnezen. Toch zullen die op den duur wel het onderspit moeten delven. Er is veel kans, dat deze tragedie volgende week in de Veiligheidsraad aan de orde komt. Wat het binnenland betreft, vallen de jongste beslissing de regeling over In totaal zyn in Nederland 5000 toegangsvisa voor de Verenigde Sta ten verstrekt. De Amerikaanse auto riteiten in Nederland noemden het wenselijk, dat degenen, die hun ver trek naar de Verenigde Staten nog even kunnen uitstellen, niet direct de consulaten bestormen om vernieu wing van hun visum te vragen. Zij geloofden, dat de herziening der visa spoedig zou zijn geëindigd. Naar van de zijde der K.L.M. ver nomen wordt, stellen de Amerikaan se autoriteiten de vervoersmaat schappijen garant voor de passagiers, die door deze maatschappijen in Amerika worden afgezet. Blijkt bij de contróle, dat een passagier tot de niet gewenste categorieën behoort, dan moet de maatschappij, die hem of haar heeft vervoerd, die passa gier weer meenemen op de vaart van Amerika uit. Dit stelt de vervoers maatschappijen voor grote moeilijk heden. Ook eiders in Europa, zo meldt Reuter, werden de Amerikaanse in stanties bestormd. Te Parijs moest de Amerikaanse ambassade perso neel van andere Amerikaanse bu reaux te hulp roepen, om de toeloop te kunnen verwerken. Ballonnetjes met „nein". Duizenden gele ballonnetjes, waar op met grote letters „nein" staat, dreven Vrijdag op de Westenwind over de grens van de Sowjet-zöne van Duitsland. Aan de ballonnen, die waren op gelaten door leden van het anticom munistische verbond van de Duitse jeugd, hingen kaartjes, waarin op de Oostduitsers een beroep gedaan wordt om het gedrukte „.ja" op de stembil jetten door te schrappen en te ver vangen door een geschreven „neen". 5 procent ook voor ambtenaren. De ministerraad heeft in volledige overeenstemming met de rijkssalaris- commissie besloten, dat de jongste verhoging van de salarissen en lo nen met 5 procent zal gelden voor alle rijksambtenaren en arbeidscon tractanten, waarvoor een algemene loonregeling geldt, met uitzondering echter van de hoogste staatsfuncti- onnarissen, voor wie bij de ontwerp- rijksbegroting 1951 in een verhoging van de salarissen is voorzien. Bij 't vliegveld van Casablanca is een vliegtuig neergestort. Drie leden van de bemanning zijn verbrand en vier passagiers gewond. viert generaal Eisenho wer te New York zijn 60ste verjaardag; is het de laatste uitzen ding van het Ned. Strijdkrach tenprogramma. Documentendiefstal uit 1 Buckingham Palace. Uit Buckingham Palace, de resi dentie van de Engelse koning, zijn diplomatieke documenten ontvreemd. De politie arresteerde later zeke re Douglas Monro een 26-jarige Schètse zeeman, als verdacht van inbraak in Buckingham Palace en diefstal van een diplomatieke akten- doos. De doos werd Vrijdagochtend in een vuilnisbak gevonden. Zij is voorzien van het monogram „G.R." (George Rex) en bevatte brieven aangaande bezoeken aan de koning. Er worden geen bescheiden ver mist. Douglas Monro zal Zaterdag voor de rechter verschijnen. Meer wapens en meer troepen nodig. Het Franse opperbevel in Indo-China heeft opdracht gegeven tot een strategische terugtocht van alle troepen uit de gebieden langs de grens van het communistische China, omdat deze niet langer als verdedigbaar worden beschouwd. Reuter meldt in dit verband, dat de Fransen zijn be gonnen met de ontruiming van de buitenpost Thatkhé. De Franse regering heeft tevens telegrafische instructies gezonden aan de ministers Jules Moch en Petsche, die in Washington verblij ven, om bii de Ver. Staten dringend om versnelde verscheping van wa pens te verzoeken voor het leger van 150.000 man, dat in Indo-China thans Wysjinsky heeft Iets tegen Lie, maar wat? Andrej Wysjinsky. de Sowjet-Rus- sische minister van Buitenlandse Za ken, heeft Vrjjdag te Lake Success tegenover Reuter verklaard dat de Sowjet-Unie „te zijner tyd*1 de re denen voor haar oppositie tegen her verkiezing van Trygve Lie als secre taris-generaal van ae Ver. Naties zou uiteenzetten. Op de vraag, of de bezwaren van de Sowjet-Ume soms waren geba seerd op Lie's houding inzake de Koreaanse oorlog, zeide Wysjinsky: „Ik kan op het ogenblik niet pre ciezer zyn." Wysjinsky, die zeer joviaal was, gaf geen d'irect antwoord op een vraag over de mogelijke candidatuur van Gunnar Myrdal, de secretaris van de economische commissie voor Europa van de Ver. Naties. aan twee fronten moet strijden te- ten de opstandelingen, die met de ag sterker worden. Frankrijk heeft vooral behoefte aan vliegtuigen, uitrustingen voor parachutisten en tanks. In het alge meen had men meer wapens en uit rustingen nodig omdat Frankrijk thans „een volledige oorlog" in In do-China voert na beëindiging van de guerilla-phase. Volgens U.P. zou ook worden over wogen meer Franse troepen naar Indo-China te sturen en een nieuwe tactiek te beproeven. De Franse regering heeft in Indo- China behoefte aan twee divisies op oorlogssterkte behalve de 140.000 le den van het vreemdelingen-legioen, die er reeds zfln. De Franse strijdkrachten die in Indo-China een harde strjjd voeren tegen ae communistische troepen van Ho Sji Min, zagen zich genoodzaakt hun stellingen in en om de stad Caobong te verlaten. Franse strijdkrachten tydens hun moeilijke terugtocht uit Caobong. Westerling mag In België blijven. De Belgische vreemdelingenpolitie heeft de verblijfsvergunning van Westerling met drie maanden ver lengd. Hy zal thans voor onbepaalde tijd in België mogen blijven doch zal om de drie maanden zijn verblijfs vergunning moeten laten verlengen, een maatregel, die voor alle vreem delingen geldt. Ook vestigingsmogelijkheld In andere plaatsen. Gisteren deelden wij mede, dat een veertig tal journalisten Zeeland be zocht op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken. By de aanvang van deze excursie, die langs de industrieën van Nederland ging, werd aan de journalisten een overzicht verstrekt van de industriële ont wikkeling in ons land per provincie. De Economische Technologische In. stituten der verschillende gewesten hebben in dit overzicht elk hun eigen provincie behandeld. Aan het hoofdstuk over Zeeland, dat is samengesteld door het E.T.I. te Middelburg ontleden w|j het volgende. Er bestaat neiging om sterk de na druk te leggen op excentrische ligging van de Zeeuwse industrie. Bij de be oordeling van deze „uitmiddelpuntig- de tweede loonronde en niet in de laatste plaats het a.s. aftreden van mi nister Schokking en zijn beide staats secretarissen, te vermelden. Het zal niet gemakkelijk zijn voor deze posten de geschikte opvolgers te vinden, vooral niet, wanneer men voor de portefeuille van minister Schokking toch weer iemand uit de Chr. Histo rische kring zou willen uitnodigen. Veel deining is er tenslotte geweest naar aanleiding van het door Reuter verspreide bericht, dat men in Ame rika Nederland zou willen nopen tot sterke inperking van zijn oorlogsvloot. Uit gesprekken, welke onze Londen se correspondent in gezaghebbende kringen mocht hebben, zou kunnen blijken, dat het hele geval toch weinig meer dan een storm in een glas wa ter was (zie pag. 3.) Hetgeen trou wens ook zeer geloofwaardig lijkt, wanneer men bedenkt, dat tegelijker tijd bekend werd gemaakt dat de Amerikanen door het afstaan van der tien mijnenvegers voortgingen met hun hulp bij de opbouw van de Ne derlandse marine. Ad. Int. heid" dient niet uit het oog te worden verloren, dat de industriekernen van Noord-Oost en Zuid-Oost Nederland in dezelfde situatie verkeren, wat be treft hun ligging ten aanzien van de „randstad Holland", als het Zuidelijk industriegebied in het meest excentri sche deel van de provincie, namelijk Oost Zeeuwsch Vlaanderen. Van een uitzonderlijke ongunstige situatie is geen sprake. Vooral het Zeeuwsch-Vlaamse in dustriegebied heeft een gunstige lig ging ten aanzien van het buitenland, Gent en Brugge, beide steden met meer dan 40.000 inwoners, liggen op minder dan 60 km. afstand van dit laatstgenoemde gebied. Ook Frankrijk ligt op geringe afstand van Zeeuwsch. Vlaanderen. Vermeldenswaard is nog de grote arbeidsrust, die het gewest steeds kenmerkt. Stakingen zyn na de tweede wereldoorlog in het geheel niet voorgekomen. De strook langs het Kanaal van Ter- neuzen naar Gent is een van de drie concentratiegebieden van de industrie in Zeeland. Dit industriegebied is naar karakter en afzet internationaal ge oriënteerd. De bedrijven hebben een sterke buitenlandse invloed ondergaan onder meer door kapitaaldeelnemin gen en arbeidersvoorziening Ala be langrijkste industrieplaatsen zijn te noemen - Sas van Gent, Sluiskil en Terneuzen. Het overzicht geeft hierna een op somming van de grote indus trieën in deze streek. Voorts worden einge cijfers gegeven over de bevol kingsaanwas van Terneuzen en Sas van Gent, waaruit de snelle ontwikke ling van de industrie in dit gebied valt vast te stellen. SAS VAN GENT. De voornaamste industrieën te Sas van Gent zijn: Nieuwe Nederlandsche Maatschap pij tot vervaardigen van Spiegelglas. Dit bedrijf verzorgt de gehele Ne derlandse productie van spiegelglas. Het bedrijf produceert eveneens su perfosfaat en wel 16 van de Neder landse productie. Stijfsel- en Glucosefabriek N.V. Hier wordt practisch alle dextrose, ca Y* van het gebruik van glucose, ca. Yt van het Nederlandse gebruik van keukenstroop vervaardigd. N.V. Centrale Suikermaatschappij „Sas van Gent". Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsui kerf abriek. Meelfabriek „Walzenmolen Sas van Gent" N.V. Dit bedrijf voorziet geheel Zeeland en West-Brabant van meel. Kamgarenweverij „De Schelde". TERNEUZEN Terneuzen is een scheepvaartcen trum, Van belang zijn vooral de scheepvaart op Gent, Frankrijk en Zwitserland. De voornaamste bedrijven in Ter neuzen en in het nabijgelegen Sluiskil zijn de volgende: Association Coöperative Zélandaise de Carbonisation G.A. Compagnie Néerlandaise de l'Azote. Door de Cokesfabriek wordt 16 van de Nederlandse cokesproductie voortgebracht. De L'Azote levert 25 van de Nederlandse productie van stikstofmeststoffen. In de toekomst zal de productie worden vergroot. Reeds nu werkt men aan de uitbrei ding. N.V. Temeuzensche Scheepsbouw Maatschappij. VERDERE ONTWIKKELING. Het rapport gaat dan verder: De mogelijkheid tot verdere ontwikke ling van dit gebied is ongetwijfeld aanwezig. Terneuzen heeft de beschik- Men verwacht, dat de Veiligheids raad de volgende week zal bijeenko men om het voorstel van de com missie der V.N. voor Indonesië inza ke Ambon te bespreken. Haags gemeenteraadslid tikt minister In 't Veld op de vingers. Bii de behandeling van de premie regeling Woningwet 1950 in de Twee de Kamer heeft minister in 't Veld zich niet erg vriendelijk uitgelaten over enkele particuliere bouwers in Den Haag. Deze zouden volgens de minister geknoeid hebben. Naar aanleiding hiervan heeft een Haags gemeenteraadslid zich tot het college van B. en W. gewend om op heldering. Aangezien door de minis ter geen concrete feiten werden ge noemd in zijn rede, heeft het college de minister zelf om nadere inlichtin gen gevraagd. Deze heeft thans toe gegeven. dat er van ernstige gebre ken ontstaan door een knoeierige bouwwijze geen sprake is geweest en hij heeft zich bereid verklaard zijn uitlating, voor zover die op Den Haag betrekking heeft, als niet gemotiveerd terug te nemen. Ongerustheid in hoge leger- kringen. In hoge legerkringen maakt men zich enigszins ongerust zo verne men wij indien het vinden van een opvolger voor minister Schokking op moeilijkheden van min of meer lan gen duur zou stuiten. Op 26 October a.s. zal namelijk, zo als bekend, te Washington de Confe rentie van ministers van Defensie van het Atlantisch Pact worden gehouden. De onderwerpen, die op deze confe rentie aan do orde zullen zijn. worden van een dergelijke betekenis voor on ze positie in het Atlantisch Pact ge acht, dat men het van groot belang oordeelt, dat een minister van oorlog en marine, ons land op die conferentie vertegenwoordigt. Indien tegen die tijd nog niet in de vacature-Schokking zou zijn voorzien dan zou, zo meent men in deze krin gen, de Nederlandse vertegenwoordi ger in ieder geval iemand moeten zijn met verantwoordelijke bevoegdheden, b.v. een lid van het Kabinet, die dan door enige deskundigen zou geassis teerd kunnen worden. king over ca. 30 ha. industrieterrein, gelegen aan de spoorlijn en insteekha- vens aan het grote kanaal naar Gent. Sas van Gent heeft op zes verschil lende plaatsen industrieterreinen be schikbaar, zowel ten Oosten als ten Westen van het kanaal. Het is tot op heden onmogelijk gebleken de bedrij ven volledig te bezetten met Neder landse arbeidskrachten. Ook in de toekomst zal men in ster ke mate moeten teruggrijpen op de Belgische arbeidsmarkt, welke tenge volge van werkloosheid momenteel zeer ruim is. Desondanks is vestiging van bedrijven met Nederlandse ar beidskrachten zeer wel mogeiyk. (Vervolg op pag. 2.) KORTE PREDICATIE Weest altijd bereid tot verant woording aan al wie u reken schap vraagt van de hoop, die in U is. 1 Petrus 3 ISm. Gebeurt het wel eens op een bridge avond of op een verjaardagspartijtje, dat men u vraagt: Waarop hoop je nu nog? Neen? Dan hebt u niet veel aan deze tekst en legt u hem maar bij de verzameling ontoepasselijke teksten, die zo velen in hun eigenwijsheid hebben en waardoor ze de Bijbel waardeloos maken. Wat zegt u? Vragen ze het wel eens aan u? En wat zegt u danTi. Misschien weet ik het. Want meestal beginnen we dan te jeremiëren over de donke re tijden, waarin we geen hoop kun nen koesteren en geen verwachtingen meer kunnen opbouwen, omdat alles zo onzeker ts. En als ge een Christen bent, dan bestaat er een klein kansje, dat ge ook nog quasi-vroom zegt: God is machtig. Misschien Zal Hij het nog eens veranderen. Maar dat nu is de bedoeling van de Bijbel niet. God houdt er niet van, dat we een slag om de arm houden door te zeggen: ,MisschienF'. Jezus Christus heeft ons zekerheid gegeven. Zekerheid, dat het anders komt; dat het Koninkrijk Gods op de icereld zal komen, waarin vrede, gerechtig heid, liefde en blijdschap de plaats zullen innemen van onrecht, oorlog, rouw en haat. Dat moet een Christen gaan vertellen overal, waar het te pas komt, overal, waar hem gevraagd wordt: Waarop hoop je nog! Wat zul len de mensen dan jaloers op die Christenen worden, dat ze nog zo ze ker van hun zaak kunnen zijn. Pe trus heeft ons een goede raad gege ven: Weest altijd bereid om over die hoop in zachtmoedigheid te praten. Houdt op met uw klaagliederen en onruststokerij. Laten al die mensen, die de schat van het Evangelie in kun hart dragen nu eens met een onbe zorgd gezicht door het leven gaan en aan alle mensen, die verwonderd vra gen: „Hoe kun jc nu zo!" vertellen, altijd maar vertellen van het Vrede rijk van Jezus Christus, dat komt op Gods tijd. 's Heer Abtskerke D. v. d. Werf. Havenstaking te Belawan geëindigd. De havenstaking te Belawan ia geëindigd door een besluit van de territoriaal commandant van Noord Sumatra, de kolonel Simbolon, waar bij de arbeiders wordt gelast onmid dellijk het werk te hervatten op een door de arbeidsinspectie te Medaa vastgesteld voorlopig loon. De kolo nel Simbolon herinnert aan een ver ordening van de militaire gouver neur inzake de vitale bedrijven, waaronder de haven van Belawan ressorteert. Ook de etablissementen van de K. P. M., de maatschappij „Nederland" enz. worden als vital® bedrijven beschouwd. MEER BEWOLKING. Geldig tot Zaterdagavond: Toenemende bewolking met in d® namiddag in het Westen van bel land plaatselijk enige lichte regen. Zwakke tot matige wind uit Zuide lijke richtingen. Op de meeat® plaat sen minder zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1