PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Staatssecretaris Muntendam stelde watertoren te Oostburg in gebruik Truman en Mc Arthur houden een conferentie De BILT Bespreking over de „slotfase van de actie op Korea Kantlijr Russisch protest werd geretourneerd. Vandaag .J KWESTIE AMBON THANS IN DE VEILIGHEIDSRAAD? Gouden pen in het hart van West-Zeeuwsch-Vlaanderen OVERHEIDS AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSZEKERHEID Zware Franse nederlaag in Indo-China. VOORSPFLh 193e Jaargang - No.239 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B den Boer Adj. W de Pagter Hoofdred G BaliintUn PI verv.. W. Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; 3,90 p kw .fr p. p i 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 11 Oct. 1950 ADVERTENTIEPRIJS 1» cl per mm. Minimum p advertentie t 2.50. Ingez mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max 8 regels): van 1—5 regels f 1.—Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur Vlisslngen Walstr 58--60 tel 2355 4 Ujnen (b.g.g 2861 of 2160) M'burR Londense Kaai 29 tel 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b-g.g 2228); Oostburg Pr Mauritsstr 12. tel 102. Terneuzen Bro uwer^Jstr 2; Zierikzee N Bogardsti C 160 tel 29 Wonsan in handen van de Zuidkoreanen. President Truman zal het komesn- de weekeinde op de Stille Oceaan een bespreking hebben met generaal Mac Arthur, de bevelhebber van de strijdkrachten der Ver. Naties in Korea. De conferentie zal „ergens op de Stille Oceaan" worden gehouden. Er werd nog niet bekend gemaakt, of Truman en MacArthur op een eiland of op een oorlogsschip byeen zullen komen. Dit zal de eerste maal sinds de be spreking van de „Grote Vier" te Potsdam zijn, dat president Truman het Noordamerikaanse continent ver laat. President Truman zelf heeft be kend gemaakt, dat de „slot-fase van de actie op Korea" besproken zal worden. De president zal door enkele van zijn naaste medewerkers vergezeld worden. President Truman en generaal MacArthur hebben tevoren verschil van mening gehad over de Ameri kaanse politiek ten opzichte van For mosa. MacArthur achtte dit eiland Duitsland neemt al enige tijd geen appels meer van ons af en se- dert enkele dagen heeft ook België een dergelijke maatregel ge troffen. Voor de huismoeder heeft de ze gang van zaken een gevolg, dat haar niet onwelkom zal zijn; de ap pels zy'n goedkoop en ze kan haar kroost zo nu en dan eens zo'n heerlij ke, gezonde vrucht in de hand stop pen. Maar er zit ook een Andere kant aan deze zaak en die ervaart de.fruit kweker en de handelaar, die de vei- lingprijzen zal zien dalen. Ook in Zee- Gelukkig is Zeeland niet achterge bleven zelfs vóórgegaan op het punt van de stichting van moderne koelhuizen voor de bewaring van fruit, waarvan men de profijten plukt. Men kan het fruit, dat over de gren zen niet kan worden afgezet, ten minste bewaren tot een tijdstip, dat wellicht een iets gunstiger prijs kan worden gemaakt en zo tevens een nóg sterker teruglopen van de markt op dit moment voorkomen. Overigens heeft Engeland inmiddels de import vrijgegeven. Overigens moge worden opgemerkt dat maatregelen als West-Duits- land en België namen ter bescher ming van het eigen product niet be paald bijdragen tot de liberalisatie en integratie van de West-Europese handel, welke in vele kringen toch noodzakelijk wordt geacht. Trouwens: van onze heffing op de kaas-export kan hetzelfde worden gezegd. Weduwen en wezen van onze oud- Indisch militairen (tot en met de rang van korporaal) blij ven onverzorgd achtei. Dit feit is de laatste weken ook in de pers op nieuw geconstateerd. En terecht! Want het moge dan waar zijn, dat de ze toestand zijn oorzaak vindt in de omstandigheid, dat toen veertig jaar geleden de Indische militaire pensioenen werden geregeld deze korporaals en soldaten buiten 't Pen sioenfonds bleven omdat htm soldij niet toestond de premie te betalen, 't bl|jft beschamend, dat men m Ne derland, dat op sociaal gebied een eerste plaats inneemt, de weduwen en wezen van onze meest getrouwe landsdienaren eenvoudig in de kou laat staan. De Noodwet-Drees heeft de laatste jaren op'dit punt wel enige verzach ting gebracht, maar de weduwe krijgt toch altijd niet meer, dan haar man aan nooduitkering zou hebben ont vangen en die moest de helft van zijn pensioen in mindering brengen. Zodat de weduwe van een gepensionneerde nog niet de helft krijgt van hetgeen de ^.veduwe van een niet-gepension- neerde mag ontvangen. Om van de wezen nog maar niet te spreken In de Volkskrant heeft niemand minder dan de R.K.-fractieleider in de Tweede Kamer, prof. Romme, dezer dagen naar aanleiding van een rede van de Tilburgse hoogleraar prof. dr. F. v. d. Ven over de sociale politiek in ons land, de aandacht ge vestigd op een aspect van dit pro bleem, dat tot nadenken mag stem men. Met name over de vraag of wij citeren hier prof. Romme .bij alle, met warmte toe te juichen, so ciale zekerheid, welke bepaald geen monopolie is van de arbeidersklasse, niet in het vergeetboek is geraakt die eerste-rangs-zekerheid voor de mens: zichzelf te kunnen zijn, zichzelf te worden en zichzelf te blijven En direct daarbij het moeilijke, alleen met per soonlijk godsdienstig leven echt op te lossen, probleem: hoe te ontkomen aan die vervloekte massificering". Inderdaad: wij hebben in de jaren 40'45 reeds aan den lijve ervaren, dat het juist deze grote dingen in het leven zijn, die er tenslotte nog meer op aan komen dan de zekerheid van de bof"~v"~,-»»W-wflt-er-op! Ad. Int. een noodzakelijke schakel in de Ame rikaanse verdedigingslinie in de Stille Oceaan, terwyl de Amerikaanse re gering van mening is, dat de Ver. Naties over de toekomst van Formo sa moeten beslissen. IN KOREA. Wonsan, de belangrijke haven aan de Oostkust is In handen van de Zuid-Koreanem gevallen. Ook het vliegveld daar, een der beste In Ko rea, is door de Zuidelijken bezet. Dinsdag werd in de straten nog zwaar gevochten. Stafofficieren ver klaarden, dat het moreel van de Noordelijken in dat gebied slecht is. Laagvliegende vliegtuigen met luid sprekers uitgerust, wekten de Noor delijken op zich over te geven. De Amerikaanse eerste cavalerie divisie, die uit het Zuiden Pjongjang wil bereiken, is op groeiende tegen stand gestuit. Het verzet op de ande- rf fronten is gering. De voorhoede van de Amerikaanse eerste cavaleriedivisie bevindt zich op 15 k.m. ten Zuiden van Koemts- jon, even ten Noorden van de breed tegraad. Bij een nieuwe aanval naar het Westen van Kaesong uit, juist ten Zuiden van de grens, zijn Ameri kaanse troepen de rivier de Jesong overgestoken. De Zuid-Koreaanse derde divisie, die thans in Wonsan is, maakte Maandag duizend gevangenen. De Capitoldivisie thans te Mansanjong, 25 km. ten Zuiden van Wonsan, maakte 5000 geweren van Russisch type, 500 lichte machinegeweren, 30 zware machinegeweren en andere wapens buit. In het centrum van het front be vindt zich de Zuid-Koreaanse achtste divisie, te Jongtsjon en ue zesde di visie 12 k.m. ten Noorden van Kwatsjon. Beide plaatsen liggen on geveer 8 .km. ten Noorden van de grens. Sjah van Perzië zal binnenkort trouwen. De Sjah van Perzië, wiens huwe lijk met de Egyptische prinses Faw- zia, zuster van koning Faroek, in 1948 werd ontbonden, zal binnenkort in het huwelijk treden met een acht tienjarig Perzisch meisje. Het meisje is de dochter van een hoge Perzische dignitaris en een Duitse moeder. Zij is uit Parijs -te Teheran aangekomen. De Sjah ont moette haar twee jaar geleden in Parijs. Amerikaanse aanval op een Russisch vliegvèld. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft Dinsdag verklaard, dat het geen inlichtingen heeft ontvangen over de beweerde aanval van twee Amerikaanse straal jagers op een Russisch vliegveld b|j de Koreaanse grens. De Russische waarnemende minis ter van Buitenlandse Zaken, Gromy- ko, heeft tevergeefs getracht een pro test hiertegen aan de Amerikaanse ambassadeur te overhandigen. De Russische nota werd Dinsdag ochtend vroeg door een bode aan de Amerikaanse ambasade te Moskou bezorgd. Zij werd echter enkele uren later aan het' Russische departement van Buitenlandse Zaken geretour neerd. Te Washington gelooft men. dat de strijdkrachten van de Ver. Naties op dracht gekregen hebben een deel van Noord-Korea als neutraal gebied te beschouwen om het risico van schen dingen van Russisch of Chinees grondgebied te verminderen. herdenkt de beroemde Fran, se dichter.roman- en toneel schrijver Frangois Mauriac zijn 65e verjaardag; ..viert prinses Joséphine Char lotte van België haar 23e ver- iaardag. Conferentie over Nieuw- Guinea uitgesteld. De conferentie over Nieuw-Guinea tussen Nederland en Indonesië zal in ieder geval niet midden OctobeE kun nen beginnen zoals dit in de bedoe ling lag. Hoeveel dagen na 15 October de conferentie zou kunnen beginnen kon nog niet worden meegedeeld, al ver trouwt men er op. dat het „uitstel" niet langdurig ziji| zal. Waarnemers te Djakarta wezen er op. dat de le den der Indonesische delegatie nog niet zijn aangewezen en dat ook over de toevoeging van adviseurs nog geen beslissing is genomen. Naar men meende, zijn de debatten in het Indo nesische parlement over de regerings verklaring van het kabinet-Natsir en de gebeurtenissen in verband met de kwestie-Ambon de oorzaken van eni ge vertraging. Indonesische regering deelt mede niet te .kunnen ingaan op het beroep van de U.N.C.I. Het Bureau Zuid-Molukken in Den Haag deelde gisteren mede, dat Ce- ram weer in Ambonnese handen is en dat het Hitoe-front thans is schoongeveegd. Daarentegen zou, volgens officiële Indonesische kringen, de aanval van de T.N.I. op Ambon „goede voortgang vinden" en „in de nab|je toekomst met goed resultaat voltooid worden." Volgens deze krin gen hadden vele Ambonnese burgers de Indonesische militairen als „be vrijders" begroet. De U.N.C.I. heeft gistermiddag medegedeeld, dat zij het Indonesische antwoord op haar brief aan Moh. Roem heeft ontvangen. In dit ant- woord verklaarde minister Roem. dat de Indonesische regering tot haar Ceram zou weer in Ambonnese handen zijn. Te Djakarta werd medegedeeld, dat gedurende de evacuatie van de burgerbevolking op Ambon geen ge vechten hebben plaats .gehad. Onge veer 10.000 personen werden op Am bonnese prauwen vervoerd naar an dere eilanden. De ondertekenaars van de protest brief aan de U.N.C.I. namens de Ambonnezen op Java, hebben weder om een persconferentie belegd, waar in zij verklaarden te overwegen, hun brief te doen volgen door een per soonlijk bezoek. Zij zeiden er van overtuigd te zijn, dat de Zuid-Mo- lukkers achter de republiek Zuid- Molukken staan. De reis van mr. Moh. Roem, de mi nister van buitenlandse zaken der R.I., naar Amerika, is in verband met zijn drukke werkzaamheden voor onbepaalde tijd uitgesteld. spijt niet in staat is in te gaan op hef beroep van de U.N.C.I. De V.N.- oommissie overweegt thans welke stappen zij verder zal ondernemen. De mogelijkheid bestaat, dat z|j deze aangelegenheid naar de Veiligheids raad zal verwijzen. GEVOLGEN VAN AARDBEVING Volgens het Bureau Zuid-Molukken zou de aardbeving en vloedgolf, die Ambon hebben geteisterd, een scha de van ongeveer f 7 y2 millioen heb ben veroorzaakt. Twee dorpen wer den weggevaagd, tallozen zijn dak loos en de voedselnood is zeer groot. Het hoofd van het Rode Kruis te Ambon heeft telegrafisch hulp ver zocht aan de Rode Kruis-organisatie van China, de Philippijnen, Australië en India. Burgemeesters plantten ieder een boom. In West-Zeeuwsch-Vlaanderen vloeit weer water uit de toren van Oostburg. Gistermiddag werd deze in gebruik gesteld en daarbij vloeide niet in de eerste plaats water, maar wel een woordenstroom van een reeks sprekers, die in verschillende toonaarden de lof van het water en deszelfs Zeemvseh-Vlaamse leveranciers zongen. De ingebruikstelling werd verricht door de Staatssecretaris van Socia le Zaken, dr. P. Muntendam, die daartoe een zilveren sleutel stak In een afbeelding van de nieuwe watertoren, welke op een plaquette was aange bracht. Door deze handeling begon plotseling de fontein in de vyver voor 't complex een forse, feestelijke waterstraal de grauwe hemel tegemoet te spuiten. Op dit voor geheel West-Zeeuwsch- Vlaanderen zo gewichtige moment hadden zich tal van genodigden on der in de toren verzameld. Met de Raad van Commissarissen van de Waterleiding-Mij. Zeeuwsch-Vlaan- deren, de directie en het personeel, waren hier de Staatssecretaris van Sociale Zaken, dr. P. Muntendam, drie leden van het College van Ge deputeerde Staten, de heren C. Ha melink, C. Philipse en A. Schout, tal van Nederlandse en ook enkele Belgi sche autoriteiten op waterleidingge bied en voorts zeer vele Zeeuwsch- Vlaamse burgemeesters. GESCHENK VAN DE GEMEENTEN. Na een kort welkomstwoord van burgemeester B. A. Th. M. Truffino van Hulst, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, kreeg de burgemeester van Oostburg, mr. K. Hoekzema, gelegenheid om namens de gemeenten van het Westelyk ieel een natuurstenen relief van de Haag se beeldhouwer Bergmans aan te bie den. In een vlotte toespraak herin nerde h|j daarbij aan de grote rol, welke het water immer in het leven van de mens heeft vervuld, aan de zinloze verwoesting van de oude to ren door de bezetter en bracht daar bij hulde aan de leiding van het be drijf dat zich tot het uiterste heeft- ingespannen om deze streek weer water te geven. Daarna was opnieuw het woord aan de heer Truffino die in een uit voerige vaak geestige en met enthou siasme voorgedragen toespraak de betekenis van deze ingebruikstelling belichtte. Daarbij tipte deze spreker enkele problemen aan welke in Zeeuwsch-Vlaanderen zo goed als el ders in het brandpunt van de be langstelling staan. Men spreekt vaak over gemeentelijke en andere auto nomie maar een centraaltoezicht Is toch niet te ontberen. Toch zijn w|j dankbaar, aldus spr., dat voor ons een vorm gevonden is, waardoor to tale afhankelijkheid van het Rijk voorkomen kon worden. Het Rijk geeft geen bijdrage in de lasten van het bedrijf maar dekt het onrenda bele gedeelte. Er is ook in verband met deze to ren, van verspilling gesproken, maar dat getuigde van gebrek aan inzicht cn vooral uitzicht. Een streek als deze heeft goede architectuur nodig! W'y moeten op onze hoede zijn voor al tè koude rekenmeesters van de centrale overheid. Spr. was in elk geval verheugd, dat by Sociale Za ken steeds de mens op de eerste plaats staat. In zijn betuigingen van dank en hulde, betrok de heer Truffino in de eerste plaats prof. W. F. J. M. Krul, directeur van het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening, die even eens aanwezig was en voorts ook architect en aannemer, de gemeente besturen en vooral de burgemeesters, tot wier dames hij ook vriendelijke woorden van dank en waardering richtte. Spr. prees de schoonheid van het nieuwe bouwwerk, dat hij een gou den pen in het hart van West- Zeeuwsch-Vlaanderen noemde, een getuigenis van de kracht en de moed, welke in deze streek werden opge bracht. DR. MUNTENDAM SPREEKT. De Staatssecretaris, dr. P. Mun tendam, getuigde van de bewonde ring van de regering voor hetgeen in Zeeuwsch-Vlaanderen gepresteerd werd en wees voorts op de enorme betekenis van een goede drinkwater voorziening voor de volksgezondheid. Gelukkig is ook in Zeeland het be sef levend geworden, dat dit „dood- geperste" leidingwater toch te ver kiezen is boven het zoete levende water met de „rooie luusjes" uit de regenbak. Spr. zeide verheugd te znn over de goede samenwerking, welke ook hier door Rijk, provincie en gemeen te kon worden bereikt en wees er nog eens met nadruk op, dat Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen door zich ook het lot van het Westelyk deel aan te trekken, een belangrijk offer.bracht en in elk geval zijn kans op tariefs verlaging opgaf. Met het uitspreken van gelukwensen, ook namens de regering, verklaarde dr. Muntendam de nieuwe watertoren in gebruik ge steld. (Vervolg op pag. 2.) Amsterdam heeft zyn vliegende burgemeester, maar Miami (Florida) heeft een vliegende motorbrigade. Hier ziet U de leden van de Miamische motorpolitie, die zich met motor en al aan boord van een Pan American Clipper begeven. Dit is het begin van de reis naar Los Augeles, waar de politiemannen de jaarlijkse nationale vergadering van de Amerikaanse politiebond zullen bijwonen. Reclametientjes verboden. Een verzekeringsmaatschappij heeft onlangs een groot aantal vouwbladen in omloop gebracht, waarvan het om slag een vergroting is van een briefje van tien, voorzien van een opdruk. Op een onlangs te Breda gehouden vrouwenbeurs werden de vouwbladen in groten getale verspreid. Thans heeft de politie de verspreiding van deze folders verboden, omdat de brief jes te goed nagemaakt zouden zijn. Tegen dit verbod zal het reclamebu reau, dat de briefjes ontwierp, gaan procederen, aldus het Alg. Dagblad. Zoonlief beroofde ouders van spaarduiten. Een 13-jarige Haagse scholier stal in de afgelopen maanden ten nadele van zijn ouders een bedrag van ruim 2700 gulden, dat hg met enige „vriendjes" tot op de laatste cent op maakte. Speciaal op de onlangs ge houden kermis op het Malieplein, werd een groot bedrag „doorge draaid". De ouders zyn van hun moeizaam vergaard spaarcentje be roofd. Levenslang geëist tegen man, die zijn vrouw doodde. De officier van Justitie bij de rechtbank te Den Haag eiste wegens moord met voorbedachte rade levens lange gevangenisstraf tegen de' 28- jarige tuindersknecht J. W. van der A., die in de nacht van 21 Februari van dit jaar, blijkens eigen bekente nis, zijn vrouw te Loosdumen met vyftien bylslagen en dolksteken doodde. De 26-jarige vrouw werd ster vende, haar 3% jarige dochtertje in de armen klemmend, door haar moe der in bed gevonden. „Hier geldt geen enkele verzach tende omstandigheid", aldus de Offi cier, die wel verzwarende omstandig heden aanwezig achtteDeze man heeft zijn vrouw vermoord in het bij zijn van zyn dochtertje, zodat hij ook de ziel van dit kind doodde. Z|j zal dit haar gehele leven moeten dragen. Ik kan dan ook slechts de hoogste straf eisen", zo sprak de Officier van Justitie. De rechtbank doet op 24 October uitspraak. EERSTE KAMER. Handelingen, tijdens of tengevolge van dt bezetting verricht. Ernstige critiek op regerings- voorstel. De Eerste Kamer begon Dinsdag met de behandeling van een wets ontwerp met betrekking tot de aan sprakelijkheid van de overheid voor handelingen verricht tijdens of ten gevolge van de bezetting. De voor naamste bepalingen van het ont werp beogen de bestaande rechtson zekerheid te doen verdwijnen. Zij slaan op overeenkomsten, in bezet gebied gesloten, op onrechtmatige daden, aldaar verricht, op onver schuldigde betaling, welke werd ont vangen en op schadeloosstelling, we gens vordering of onteigening. De heer Molenaar (V.V.D.) was van mening, dat de regering met haar voorstel geen rechtszekerheid Indo-China een tweede Korea De opstandelingen van de Vïetminh- beweging hebben een Franse strijd macht van ongeveer tweeduizend man in het Noorden van Indo-China „overweldigd", zo is te Saigon door het Franse legerhoofdkwartier mee. gedeeld. De Franse strijdmacht, die de ont ruiming van Coabang had gedekt, werd van alle kanten door guerilla- strijders van de Vietminh overvallen. Vertegenwoordigers van de Fran sen en de Vietminh zouden Dinsdag bijeenkomen om over een stilstand te onderhandelen. De Vietminh had per radio een beroep op de Fransen gedaan om ..om zekere humanitaire redenen" na de vijfdaagse vernieti gingsslag te Noordwesten van de Franse grenspost Thatkhe over een wapenstilstand te onderhandelen. De Fransen hebben hierin toegestemd. De Fransen zouden 3300 man hebben ver loren. Woordvoerders der Franse regering te Parijs verklaarden Dinsdag, dat hoewel de militaire tegenslag die de Fransen geleden hebben ernstig is, de omvang ervan niettemin van plaatse lijke aard is en geen invloed heeft op de algemene militaire positie in Indo- China op het ogenblik. Men beseft evenwel te Parijs, aldus een corres pondent van Reuter, dat Frankrijk zich thans geplaatst ziet tegenover een georganiseerd leger van de Viet minh en niet enkel guerillagroepen. In enkele gezaghebbende militaire kringen te Parijs vreest men. dat ge vechten van een omvang als op Ko rea zich in de komende maanden in Indo-China zullen kunnen ontwikke len. brengt. Aanvaarding van het ont werp betekent dat de risico's, die de Staat van zich afschuift, voor reke ning van de burger komen. Het op merkelijke is, dat de Hoge Raad de verdediging van het standpunt der regering nadrukkelijk heeft verwor pen. Deze spreker gaf als zijn oor deel te kennen, dat schade, ontstaan na de bevrijding door handelingen van ambtenaren, niet mag worden beschouwd als een gevolg van de oorlog, zoals de regering dat stelt. Die schade moet z.i. door de over heid worden gedragen. De heer Mo lenaar achtte 't ontwerp moreel en juridisch onaanvaardbaar. De heer Reijers (C.H.) verklaarde, dat de overheid willens en wetens de beheerslawine heeft ontketend. De Staat behoort aansprakelijk te blyven voor fouten en nalatigheden van de in zy'n dienst staande perso nen. Deze spreker meende, dat de regering, wil zij de rechtstaat weer op de been helpen, zij verstandig zal doen dit wetsontwerp terug te ne men. De heer Witteman (K.V.P.) verklaarde echter, dat men niet kan zeggen, dat het ontwerp een wette lijke regeling ter zijde stelt of ver kregen rechten aantast Hij vond. dat de Kamer het, z|j het zonder enthou siasme, moet aanvaarden. Hedenmorgen komt de minister van Justitie aan het woord. Krijgt Amsterdam nu eindelijk zijn nieuwe stadhuis? Van de gemeenteraad van Amster dam zal binnenkort een principiële uitspraak worden gevraagd over een voorgestelde bouw van een nieuw stadhuis in het hart van de stad. Het stadhuis is geprojecteerd op een ter rein, dat begrensd wordt door Am- stel, Waterlooplein en Zwanenburg wal. De bouwkosten worden geschat op ca. JJ5.000.000. Met de goedkeu ring en verwezenlijking van deze bouw, zou een einde komen aan een reeds jarenlang hangende raadhuis- kwestie. ENKELE VERSPREIDE BUIEN. Geldig tot Woensdagavond: Half tot zwaar bewolkt met enkele verspreid optredende buien. Matige, in de kustprovincies tijdelijk krachti ge wind uit Westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1