PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In Seoel wordt om elk huis en iedere straat hardnekkig gevochten D£ BILT Lot van brandende stad is bezegeld ZUID-SLAVIE BESCHULDIGT RUSLAND IN UNO-ASSEMBLEE KONINKLIJK PAAR HARTELIJK VERWELKOMD IN FRIESLAND POLDERHUIS IN MIDDELBURG NOG DIT JAAR IN GEBRUIK Vandaag VOORSPELTi 193e Jaargang - No.226 Dagblaa uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F van de velde en F B den Boer AdJ W de Pagter Hoofdred G. BaiUnUjn Pl verv. W. Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; 1 3,90 d kw.; fr p p i 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 26 Sept. 1950 ADVERTENTIEPRIJS; 18 Ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenües (max. 8 regels) r van 1—5 regels t 1.-. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur Vllsslngen Walsri 58- -60 tei 2355 4 lijnen (bg.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924; Goes* L- Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg- Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Temeuzen; Brouwerijstr. 2; Zierikzee N Bogardstr C 160. tel. 28 ZWARE VERLIEZEN AAN BEIDE ZIJDEN Het lot van Seoel is bezegeld. Men verwacht, dat de stad, die op tal rijke plaatsen in brand staat, vandaag veroverd wordt. Meer dan 25000 Amerikanen en Zuid-Koreanen hebben de stad vrijwel geheel omsingeld. Gisteravond bereikten Amerikaanse mariniers het centrum van Seoel en voerden ©en verbeten strijd tegen Noordkoreaanse sluipschutters, die om ieder stukje grond, om elk huis en iedere straat vochten. De opmars van de mariniers werd voorbereid door de Amerikaanse artillerie, die een regen van phosphorgranaten op de stad afvuurde. Reuters correspondent MacArt- ney meldt, dat een geweldige blauw grijze rookzuil het centrum van de stad aan het gezicht onttrok. Vlieg tuigen razen over Seoel en vuren met hun zware machinegeweren of -wer pen raketten af. Overal zijn Noord koreaanse verzetshaarden. Zodra de mariniers er één hebben uitgescha- keld, schijnen er weer drie voor in de plaats te komen- Er is geen veilige plaats meer in Seoel. De kogels tref fen Noordkoreaanse soldaten, mari niers en burgers zonder onderscheid. In de strijd van gisteren, aldus Mac Artney, werden bijna 1000 Noordkore aanse militairen en waarschijnlijk een even groot aantal burgers gedood en de mariniers moeten voor hun vorderingen een hoge prijs betalen. Jongdok heroverd. Een Zuidkoreaanse colonne, die van Oeisong optrekt, heeft zonder te genstand te ontmoeten Jetsjon be reikt, dat 100 kilometer ten Westen van Tsjotsjiwon ligt. Aan de Oostkust heroverden an dere Zuidkoreaanse troepen Jongdok en trokken verder naar het Noorden. De algemene indruk is, dat de tegen stand der Noordelijken tegen de op mars van de strijdkrachten der V.N. van het Zuiden uit sterk afneemt. Eenheden van de 24ste Amerikaan se divisie zijn Maandag het belang rijke spoorweg- en wegenknooppunt Koemtsjon binnengedrongen. Koem- tsjon, waai* vier grote wegen en drie spoorlijnen samenkomen, ligt halver wege tussen Taegoe en Taedjon. Nog 88 km van elkaar De troepen van (le Verenigde Na ties in het Noordelijke en het Zui delijke bruggenhoofd zijn thans nog slechts 88 km van elkaar verwijderd. De eerste Amerikaanse infanterie divisie, die van liet Zuiden uit op rukt, heeft het stadje Poun, 40 km ten Noordwesten van Sangdjoe en ten Noordoosten van Taedjon, ver- Wil Rusland tot een accoord komen? Volgens de Amerikaanse radio commentator Drew Pearrson zou Wysjinsky aan de „satellieten van de Sowjet-Unie" hebben laten weten dat „de Sowjet-Unie tot een accoord wenst te komen met de Verenigde Staten om een einde te kunnen ma ken aan de oorlog in Korea". Wysjinsky zou evenwel gezegd hebben, dat de Sowjet-Unie Korea ten Noorden van de 38ste breedte graad zal bezetten. Peking protesteert tegen bombarderen van Chinees gebied. De regering van Peking heeft Zon dag bij de V.N. geprotesteerd tegen het bombarderen van Chinees gror»- gebied door Amerikaanse vliegers op Vrijdag j.L, aldus een bericht van het persbureau „Nieuw China", dat door radio-Peking is uitgezonden. In de protestnota wordt gezegd, dat er twee incidenten zijn voorgevallen, waarin „militaire vliegtuigen van dé Amerikaanse agressiestrijdkrachten in Korea opnieuw het luchtruim van de volksrepubliek China zijn binnenge vlogen", dat er verscheidene personen gewond werden door twaalf zware bommen, die een Superfort had laten vallen op Antoeng in Mandsjoerije en dat er 28 gebouwen verwoest waren en door de luchtdruk meer dan 300 beschadigd. De Amerikaanse provoca ties nemen voortdurend toe, hetgeen aantoont, dat de V. S. vastbesloten zijn de aanvalsoorlog in Korea uit te breiden, agressie te bedrijven ten op zichte van Taiwan (Formosa) en hun agressie tegen China verder uit te breiden aldus de nota. In de nota eist de regering van Pe king onmiddellijke opneming van de beschuldiging in de agenda van de Al gemene Vergadering. Troeoenschepen in ons land Maandagochtend meerde aan de Java kadé in de Amsterdamse haven de „Ranchi" met aan boord ongeveer 200 leden van het voormalige KNIL, als mede leden van Landmacht en Marine en vele vrouwen en kinderen van de KNIL-leden. Er waren ongeveer 200 vrouwen aan boord en bijna de helft van het aantal passagiers bestond uit kinderen en ba- bies. in totaal 468. Zevenendertig ba- bies zijn gedurende de reis van Dja karta naar Amsterdam ter wereld ge komen. Met de „Goya" zijn Maandagmiddag 900 militairen in het vaderland terug gekeerd. De helft bestond uit man schappen van de Kon. Landmacht, de andere uit leden van de Kon Marine. oyerd, terwijl de zevende infanterie divisie in het Noorden enkele kilome ters voorbij Osan is getrokken. De vergissing bjj Waegwan De piloten van de Amerikaanse Mustangbommenwerpers, die bij ver gissing twee Britse regimenten in 't gebied ten Noorden van Waegwan hebben gebombardeerd, zullen hier voor niet aansprakelijk worden ge steld, zo heeft een woordvoerder te Taegoe verklaard. De gronddienst had de piloten me degedeeld, dat in het te bombarderen gebied geen troepen van de Verenig de Naties waren, niet wetende, dat de gebombardeerde heuvel kort te voren door de Britten was veroverd- Foster volgt Hoffman op als administrateur E.C.A. President Truman heeft de ont slagaanvrage van Paul Hoffman, de administrateur van de E.C.A-, aan vaard. De president deelde mede William C. Foster, die thans plaats vervangend administrateur is, tot Hoffman's opvolger te zullen benoe men. Indonesië verzocht om lidmaatschap der V.N. Het hoofd van de Indonesische mis sie te Lake Success, de heer Palar, heeft gisteren een verzoek van Indone sië tot lidmaatschap der Verenigde Naties aan de secretaris-generaal der V.N., Trygve Lie, overhandigd. De vertegenwoordiger van India in de Veiligheidsraad, sir Benegal Rau, zal vandaag in de Raad voorstellen, het Indonesische verzoek als eerste punt op de voorlopige agenda te plaatsen, zo wordt vernomen. Zes doden bij treinramp in Frankrijk De expressetrein van Nancy naar Parijs is gisteren bij Loxeville. 80 kilo meter ten Noord-Westen van Nancy ontspoord. De locomotief en de eerste vijf wagens kantelden en werden zwaar beschadigd. Uit de wrakstukken heeft men de lijken gehaald van zes passagiers, leerjongens van een staal fabriek nabij Nancy in de leeftijd van 15 tot 17 jaar. Zeven personen werden ernstig en twintig anderen licht ge wond. Toen het ongeval gebeurde, had de trein een snelheid van 95 km. per uur. Men vermoedt, dat het breken van een as de oorzaak van de treinramp is. Loxeville is een gehucht van ongeveer 150 inwoners met één telefoon en zon. der politiebureau. Direct na het onge val rukten politie en ambulances uit van het nabij gelegen Bar le Due. Het kostte zéér veel moeite de doden en gewonden uit de verwrongen wrak stukken te voorschijn te halen. ENGELAND STEUNT PLANACHESON De Zuidslavische minister van Buit enlandse Zaken, Edvard Kardelj, be schuldigde gisteren in de Algemene Vergadering de Sowjet-Unie van het voeren van een agressieve campagne tegen Zuid-Slavië. Kardelj verzocht de Assemblée een resolutie aan te nemen, waarbij een staat, die militaire operaties tegen een andere staat begint, verplicht moet wórden binnen 24 uur zich open lijk bereid te verklaren het vuren te staken, zyn strijdkrachten terug te trekken en deze verklaring ten uitvoer te leggen onder voorwaarde, dat de andere partij een soortgelijke verklaring zal afleggen. Nabjj de fusilladeplaats op de schietbaan heeft Zaterdag te Amersfoort de onthulling plaats gehad van het voorlopig monument ter nagedach tenis van de in de jaren 19401945 in het concentratiekamp Amersfoort (P.D.A.) omgekomen verzetsstrijders. De foto toont het plechtig moment, waarop door één der nabestaanden van de slachtoffers het gedenkteken onthuld wordt. Koningin en Prins arriveerden met de „Piet Hein" in Staveren Friesland leeft thans in een Oranjeroes. Gisteren is het Koninklijk be zoek aan deze provincie begonnen en de stromende regen heeft de enthou siaste Friezen niet kunnen afbrengen van hun voornemen om dit voor lopig laatste officiële bezoek van Koningin en Prins aan een Neder lands gewest tot een onvergetelijk gebeuren te maken. Rondrit werd ondanks regen De Zuidslavische minister beschul digde de Sowjet-Unie en „de rege ringen onder haar invloed" van het zaaien van haat onder de Balkan-vol ken en het aanwakkeren van een oor logspsychose. Er werd een economi sche blokkade tegen Zuidslavië in stand gehouden. Er werden loopgra ven langs zijn grenzen gegraven en fortificaties aangelegd. Er vonden troepenbewegingen plaats en verzen ding van oorlogsmateriaal naai- de grensgebieden, aldus Kardelj. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Bevin, heeft gisteravond in de Al gemene Vergadering van de V. N. En- gelands steun toegezegd aan de doelstel lingen van het plan-Acheson voor ver sterking van de positie der V. N. tegen over agressie. Het plan-Acheson stelt een internationale politiemacht voor ter handhaving van de wereldvrede. Bevin was het* niet eens met zijn Sowjet-RussI- sehe collega, Wljsjinsky ten aanzien van de kwestie ontwapening en toezicht op de atoomenergie. Volgens de Rus zouden deze zaken afgedaan kunnen worden met n resolutie zonder meer van de V. N. Als voorwaarden voor het eventu eel bereiken van een stadium, waarin het vraagstuk van ontwapening met volkomen vertrouwen zou kunnen worden besproken, stelde Bevin „de terugtrekking van de vijfde colonne uit de landen van onze vrye volken". „Geen inmenging in welke vorm ook in de evolutie van andere staten" en .werkelijke souvereiniteit". Bevin achtte het de plicht van de V. N. de middelen tc vinden om de vrede en eenheid in Korea te herstel len. Er zou niet langer gesproken die nen te worden van Zuid- en Noord- Koreanen, maar uitsluitend van Ko- reanen, die met steun en advies van Shaw maakt het goed George Bernard Shaw, de 94-jarige Britse toneelschrijver, die in de afge lopen veertien dagen twee operaties heeft ondergaan, zal waarschijnlijk „vrij spoedig" uit het ziekenhuis wor den ontslagen. Een dokter verklaarde, dat de toestand van Shaw goed is: „Hij is in een uitstekend humeur en zeer spraakzaam. Hij is werkelijk prachtig hersteld". Monteur dodelijk getroffen. Bij de Fokkerfabrieken op Schip hol is gisteren een noodlottig onge val gebeurd. Door nog niet opgehel derde oorzaak werd de uitschietbare stoel in een „Meteor" in werking gesteld, waardoor de Fokker-mon teur S. werd getroffen. Het slacht offer bleek bij aankomst *in het Wil- helminagasthuis te zyn overleden. de V. N. aangemoedigd dienden te worden om tezamen hun land weer op te bouwen. De Britse minister zeide, dat ge tracht zou moeten worden een oplos sing te vinden voor de kwestie van de vertegenwoordiging van China. Hij legde er de nadruk op, dat Engeland niet van plan was, zijn reeds lang ge vestigde vriendschappelijke betrek kingen met China te verbreken. En geland zag uit naai- het ogenblik, dat China zijn plaats als een van de gro te mogendheden weer zou innemen. een succes Vroeger dan verwacht was arriveerde het Koninklijk Paar met de „Piet Hein" in Staveren, waar het werd opgewacht door de Commissaris dei- Koningin, mr. H. P. Linthorst Ho- man. Straaljagers van de vliegbasis Leeuwarden vlogen boven de stad ter begroeting. Per auto werd hierna een rit gemaalït dooy een gedeelte van Friesland, waar de hoge gasten overal luide bejubeld werden. In Koudum boden ouden van dagen een zilveren snuifdoos aan, Workum kwam voor den dag met spaarvar kens voor de prinsesjes en in Wit- marsum bestond het geschenk uit Makkumer aardewerk. In Bolsward plaatsten Koningin en Prins hun handtekening in het stadsboek. De Prins prefereerde het gebruik van zijn vulpen boven dat van een zilve ren penhouder, omdat een drie jaar geleden bij een bezoek aan Bolsward door hem geplaatste handtekening met deze pen was mislukt- In Bolsward werd ook een tableau opgevoerd. Bij het betreden van het stadhuis maakten enige meisjes de Koningin attent op de zevende trede van het bordes, die wat hoger is dan de andere en als het eerste strui kelblok voor jonggehuwden geldt. In Leeuwarden Toen het Koninklijk Paar in Har- lingen aankwam, begon het te rege nen, maar de duizenden langs de weg stoorden zich niet aan het stortbad. Hier werd een bezoek gebracht aan de monding van het zrjkanaal van de nieuwe vaarweg Groningen-Amster- dam. 4 Om half vyf kwamen Frieslands gasten in Leeuwarden aan. Zij maak ten een triomfale rondrit door de stad in een open rijtuig. Twaalfduizend schoolkinderen stonden langs de rou te opgesteld, alle klokken beierden en tien muziekcorpsen verhoogden de feestvreugde. In de provinciezaal en de raadszaal van het stadhuis had den officiële plechtigheden plaats. Des avonds -was. het Koninklijk Paar én" diiizénden Friezen getuige van een waarlijk fantastische boot tocht, die dooi- de grachten van Leeuwarden wez-d gehouden. Engeland niet voor volgend jaar naar de stembus. Premier Attlee heeft het plan het houden van algemene verkie zingen tot in het volgende jaar uit te stellen tenzij zijzi regering eerder in het pai-lement verslagen wordt. In kringen, die in nauw contact met de premier staan spreekt men de berich ten tegen als zou men druk op Attlee uitoefenen om spoedig verkiezingen te doen houden. De datum der verkiezin gen zou niet door de ministers bespro- ken zyn. Dodelijk spel met granaat Een 21-jarige jongen uit De Steeg die een verborgen granaat vond en de ze in een schuurtje bij de ouderlijke woning demonteerde, vond de dood toen het projectiel ontplofte. In het schuurtje waren slechts enkele ruiten beschadigd. PRACTISCHE EN FRAAIE INRICHTING Het nieuwe Polderhuis in het hart van Middelburg nadert zijn voltooiing. De aannemer is met de bouw in het stadium van afwerking gekomen en verwacht, dat dit door de bekende Aalsmeerse architect prof. ïr. J. F. Berghoef ontworpen kantoor- en vergadergebouw van de Polder Walche ren nog voor het einde van het jaar gereed zal komen. Op het ogenblik zyn arbeiders met man en macht aan deze afwerking bezig; zo is men thans begonnen met het leggen van de parketvloeren in de vertrekken. Technische dienst en administratie spoedig herenigd Het heeft het Polderbestuur van Walcheren met betrekking tot deze bouw aanvankelijk niet meegezeten. Toen na vele vijven en zessen eindelijk een bouwterrein was aangewezen en het grote werk was begonnen, wex-d dit reeds korte tijd later in 1942 ten gevolge van de beruchte „bouw- stop" weer lamgelegd. De tijdsomstan digheden brachten mee, dat men na de bevrijding niet zo maar weer aan de slag kon gaan en zo kwam het, dat de Middelburgers nog vijf jaren na de aftocht van de Duitsers de fundamen ten in de schaduw van de Lange Jan hebben zien liggen. Het plan moest in verband met de noodzaak tot bezuini ging omgewerkt worden, maar einde lijk het was in Juni van vorig jaar konden wij dan toch melden, dat het Polderhuis afgebouwd zou worden. Naar mate de bouw vorderde, werd de critiek van het publiek op prof. Berghoef's schepping onbarmhartiger. Velen vinden de voorgevel te strak en te koud. maar zolang de „finishing touch" nog niet is aangebracht, is het moeilijk een steekhoudend oordeel te vellen. Helaas moesten terwille van de bezuiniging ondermeer de kostbare na- t -*~nen omlijstingen van de ramen vervallen; deze zouden, zeker, de facade levendiger hebben gemaakt. TRAPTOREN. Het complex bestaat uit een hoofd gebouw, dat tegenover de Nieuwe Kerk ligt en een zijvleugel, die zich in de richting van de Lange Delft uitstrekt. Aan de zyde van de binnenplaats waar hoofdgebouw en zijvleugel samenko men, is een tz-aptoren gebouwd, die, gerekend tot de windvaan boven het bekoorlijke smeedijzeren ornament, ruim dertig meter hoog is. Ge betreedt het gebouw aan de zijde van „Onder de toren", waar zich de hoofdingang bevindt. Thans moet ge nog over wiebelende planken lopen; straks zal hier een monumentaal bor des worden gemaakt. Boven deze in gang is een grote mop natuursteen aangebracht, waarin door de Veerse kunstenaar Ten Klooster het Zeeuwse wapen zal worden gebeeldhouwd. Via deze entrée. die door een dubbele houten deur kan worden gesloten, komt ge in een ruime hal. waarin links de portiersloge annex telefoon centrale is afgeschoten. De betonnen zoldering is hier. evenals in de andere vertrekken, donkerrood geschildei-d hetgeen een aardig effect oplevert. Donkerblauwe tegels bedekken de vloer. Achter de hal liet het ontve«'"»>-s- Vakcentralen willen spreken over lonen en prijzen De raad van vakcentralen heeft zich telegrafisch tot de regering gewend met het verzoek een onderhoud tc hebben over het verder door de overheid te voeren beleid inzake Ionen en prijzen. Von Fa'ikenhausen en trawanten staan in Brussel terecht. PROCES ZAL DRIE MAANDEN DUREN In het paleis van Justitie te Brussel, dat door de Duitsers voor hun aftocht in 1944 in brand werd gestoken, doch thans vrijwel is gerestaureerd, is gis teren voor de Franse Kamer van de Belgische Krijgsraad een aanvang ge maakt met het proces tegen generaal Ernst van Falkenhausen. de militaire gouverneur voor België en Noord- Frankrijk tijdens de laatste oorlog. Met hem staan terecht het gewezen hoofd van het burgerlijk bestuur in België, generaal Eckhardt Reeder en de generaals Bètram en von Clear, die achtereenvolgens aan het hoofd ston den van de „oberfeldkommandatur" te Luik. Zij worden alle vier beschuldigd van oorlogsmisdaden en in het bijzonder van de wegvoering en terechtstelling van Belgische gijzelaars en de wegvoe ring van Belgische Joden. Het onder zoek in deze zaak heeft twee jaar ge duurd en de dossiers bevatten meer dan 2500 documenten. In het proces zullen dertig getuigen worden gehoord en verwacht wordt dat het drie maanden zal duren. In 1959 telefoonverkeer volledig geautomatiseerd? Bij de opzet van de P.T.T. begro ting voor *1951, die thans aan de Tweede Kamer is aangeboden, is men uitgegaan van een on langs gereedgekomen plan, dat ten doel heeft, de volledige automati sering van het telefoonverkeer tegen het einde van het jaar 1959 tot stand te brengen. Bij de samenstelling van deze begroting is bijzondere aandacht geschonken aan het feit, dat aan ve-, le aanvragen om een telefoonaanslui ting, waaronder nog talrijke van oude datum, niet voldaan kan worden, om dat de betreffende automatische cen trales de maximumcapaciteit bereikt hebben. Volgens de projecten, welke de grondslag voor deze begroting hebben gevormd, zal in de loop van 1951 in alle centrales, waarin mo gelijkheid' tot aansluiting niet meer aanwezig is, een passende uitbreiding ter hand worden genomen. Een be drag van f 26-000.000 wordt nodig ge oordeeld. viert Nieuw-Zeeland Do- minïon-day is het 5 jaar geleden, dat de Hongaarse componist, pianist en musicoloog. Bela Bartok, in New York overleed. kantoor met een kluis en twee loket ten voor de bediening der bezoekers. De ontvanger heeft naast zijn bureau nog een apart spreekkamertje. Aan de rechterzijde van de hal bevinden zich verder een garderobe en toiletten. Door een gang aan de straatkant komt ge achtereenvolgens in de kamer van de griffier, het griffierkantoor en een typekamertje. De griffier heeft de beschikking over een flinke kluis, welke in verbinding staat met de ar chiefruimte in de kelder. In de „cata comben" van het gebouw treft ge ver der nog een verwarmingskelder aan, waarin een kachel, die weliswaar een echte mannetjesputter is, maar niet temin erg gewillig alsmede een op slagplaats voor steenkolen en een rij wielbergplaats. van de binnenplaats af te bereiken. FRAAIE VERGADERZAAL. Eén der aardigste onderdelen van het gebouw is het trappenhuis met bakstenen treden en bakstenen geweL ven in de geest der middeleeuwen. De trap leidt naar een tweede hal, van waaruit de diverse vertrekken op de bovenverdieping zijn te bereiken. In de lichte voorzitterskamer zullen in de toekomst ook de vergaderingen van het dagelijks bestuur woi-den gehou den. De algemene vergadering komt bijeen in een royale, bijna vierkante vergaderzaal, waarin geen plafond is gemaakt, zodat ge, naar boven blik kend. de daktimmering aanschouwt, hetgeen dit vertrek indrukwekkender maakt. Op de verdieping van de zijvleugel liggen de kamers voor de technische dienst, terwijl op de grote zolder nog een tekenzaal is ingericht. Bij het complex behoort voorts een bijzonder fraaie woning voor de concierge. Bestuur en personeel van de Polder Walcheren beiden met ongeduld de dag, dat dit aan alle eisen tegemoet komend kantoorgebouw in gebruik kan worden genomen. Dan komt een einde aan de ongewenste toestand, dat administratie en technische dienst ge scheiden werken en bovendien nog bij anderen moeten inwonen, dan is men na meer dan tien jaar weer verenigd in eigen hui° Aanmeldingstermijn Korea- vrijwiiligers gesloten De laatste weken hebben zich nog voortdurend vrijwilligers gemeld voor het Nederlandse detachement, dat on der auspiciën van de UNO naar Korea zal gaan. Onder hen bevinden zich 75 mari niers. die zich oorspronkelijk voor het detachement mariniers hadden opge geven Nu er geen mariniers-com pagnie naar Korea gaat, zijn zij in de gelegenheid gesteld, als militair van de Kon. Landmacht te worden uitgezon den. Voorts-zijn uit Indonesië aanmeldin gen binnengekomen, namelijk van een zestigtal militairen van de K.L. en het voormalig KNIL. Vrijdag a.s. zal alsnog een keurings dag worden gehouden. Er kunnen thans geen aanmeldingen worden ge daan. Encycliek van de paus over het priesterschap De paus heeft een nieuwe encycliek "(Menti Nostrae) het licht doen zien, waarin een uiteenzetting wordt gege ven van de voornaamste waarheden en de fundamentele normen die aan het priesterambt ten grondslag liggen. De paus vermaant de bisschoppen in het bijzonder, met de uiterste zorg te trachten om al datgene te bevorderen, wat in de huidige tijd wordt vereist, en alles te verbeteren wat van de juiste weg is afgeweken. De encycliek is verdeeld in 120 kor te hoofdstukken. Behalve de priesters aan te sporen zich aan de moderne tijd aan te passen, zegt de encycliek hen ook zich te „hoeden voor de ge varen van nieuwigheden, in het bijzon der op het gebied van de pnilosofie, kunst, bestuursmethoden en economi sche en sociale stelsels". KOUD WEER Geldig tot Dinsdagavond. Koud weer met wisselende bewol king en nu en dan biden. Wind rui mend naar West of Noord-West, ge leidelijk tot krachtig en langs de kust tot hard toenemend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1