PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT West-Duitsland verlangt meer Amerikaanse bezettingstroepen 0£ BILT Adenauer en Schumacher zijn het niet helemaal eens Nieuwe aanvallen op Taegoe LICHTING 1951 Nieuwe koffiebon WINDHOOS TROK TEISTEREND OVER DE WEST-VELUWE TREIN NABIJ AMSTERDAM TOT ONTSPORING GEKOMEN Massa-ontslag in Amsterdamse haven DE ZEEUWSE FRUITOOGST Westerling mocht niet slapen in Cairo VOORSPELT [93e Jaargang - No. 198 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per -week: f 3,90 n. kw.; fr. p. d t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 24 Aug. '50 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2 50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 55-60. tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 28. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorsistr. 63. lel. 2435 (beg. 2228): Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwenj.lr. 2: Zlerikzee: K. Bogardstr. C 160._le'; 28 McCloy tikt Bondskanselier op de vingers. Zowel de Duitse Bondskanselier als de leider der socialistische oppositie in West-Duitsland, Schumacher, hebben nadrukkelijk verklaard, dat alleen een snelle uitbreiding van de Amerikaanse bezettingstroepen in Duitsland de verdediging van West-Europa op beslissende wijze kan versterken. Zy zijn tevens de mening toegedaan, dat een herbewapening van Duitsland of de vorming van een sterke politiemacht het probleem van de Duitse veiligheid niet tot een oplossing brengt. De inzichten, der staatslieden war< beide Duitse •en echter met elkaar strijd wat betreft Adenauers voor stel tot vorming van een „bescher mende macht" in West-Duitsland. Volgens Schumacher is dit een grote tactische fout, die het Duitse volk in groot gevaar zou brengen, terwijl de maatregel geen pracüsch nut zou hebben. Adenauer is van mening, dat een Westduitse politiemacht, even sterk als de Oostduitse, de communisten in toom zou houden. Schumacher verklaarde daarente gen, dat de Oostduitse volkspolitie, indien zij iets tegen West-Duitsland wilde beginnen, achter de Russen zou aan marcheren en niet voor hen uit. Schumacher bepleitte een „offen sieve" Westerse politiek wat betreft de veiligheid van Duitsland. Een mi litaire bijdrage van West-Duitsland zou alleen zin hebben, als de wereld democratieën, voornamelijk de Ver. Staten, Duitsland „offensief" tegen het Oosten verdedigden. Het gehele Duitsland moest voor de ergste oor- logsverwoestingen worden gespaard. Met alle middelen moest worden ge tracht de beslissing in Europa ten Oosten van Duitsland te doen vallen. „Dit", zo riep hij uit, „is het eerste en enige vereiste voor het ja. of neen van de Duitse bewapening". Adenauer heeft in zyn verklaring een opmerking gemaakt, welke ge tuigd van een mentaliteit van „bei uns ist alles besser". Hy achtte het namel\jk niet juist geheel op de geal lieerden te vertrouwen, aangezien het prestige van de Amerikaanse wapens niet buitengewoon was toegenomen door de gebeurtenissen in Korea. Voor deze uitlating is Adenauer De Noordkoreanen bereiden van het Zuiden uit nieuwe aanvallen op Tae goe. Volgens een woordvoerder van het hoofdkwartier van McArthur is de toestand „niet zo ernstig als voor heen". De strijdkrachten der V.N. worden sterker, die van de Noordko reanen zwakker. In het Zuiden, ongeveer 16 kilome ter ten Westen van Masan, herwon de Amerikaanse 25ste divisie hoog terrein in een reeks tegenaanvallen. Voor elke aanval brachten de Noorde lijken ongeveer 1.000 man in de stryd. Aan de Oostkust ontmoetten de Zuidkoreanen 9 kilometer ten Noord- Westen van Kigje zware tegenstand en werden zjj in verdedigingsstellin gen gedrongen. De voornaamste ge allieerde linie loopt hier 8 10 kilo meter ten Noorden van Phang. Naar gisteravond verluidde zou zich een nieuwe belangrijke aanval ontwikkelen aan de Zuidkust op de Amerikaanse 25ste divisie ten Wes ten van Masan. Amerikaanse en Australische vlieg tuigen hebben Dinsdag meer dan 550 aanvallen verricht, de zwaarste tot nog toe in de Koreaanse strijd. Canadese marinestrijdkrachten heb ben twee landingen uitgevoerd op eilanden van de Zuidkoreaanse kust. Generaal Dean zou gedood zijn. Volgens een telegram uit Taegoe, aldus meldt de Times, wyzen be trouwbare berichten van de Inlich tingendienst er op, dat generaal- majoor William Dean, voormalig commandant van de Amerikaanse 24ste divisie in Korea, die reeds eni ge tijd als vermist staat genoteerd, bij Taedjon gewond was en daarna gedood. Hij werd het laatste door zijn manschappen gezien nadat hij 'n Noordelijke tank buiten gevecht had gesteld. Na ondervraging van over levenden en krijgsgevangenen is men er thans van overtuigd, dat Dean door een Noordkoreaanse soldaat doodgestoken is, aldus de Times. Atoomdeskundige nam plutonium als souvenir" mee. De Amerikaanse Federale Recher che (het F.B.I.) maakte de arresta tie bekend van de 28-jarige Simons, een deskundige op het gebied van raketten, wegens overtreding van de wet op de atoom-energie. Hij wordt er van beschuldigd, een uiterst waardevol stuk plutonium te hebben ontvreemd uit Los Alamos, de zetel van de afdeling voor de me taalproductie van de Universiteit van Californië. Simons, die bij zijn arres tatie beweerde, het stuk plutonium als „souvenir" te hebben ontvreemd, had het onder zijn huis begraven, waar het werd teruggevonden. door de Hoge Commissaris in Duits land, McCloy, gevoelig op de vingers getikt. De Amerikaanse strijdkrach ten en andere strydkrachten in Ko rea, aldus McCloy, strijden en sterven voor de zaak van de vrijheid voor de vrijheid van andere landen even als voor de vrijheid van Amerika. Wel iswaar mogen de democratische vol ken langzaam zijn om op gang te ko men, doch zij zijn de overwinnende, aldus McCloy. Eerste Amerikaanse tanks naar Europa. Deze week begint men in Amerika met het verschepen van tanks naar West-Europa. De eerste zending van 20 stuks is bestemd voor Frankrijk. Soortgelijke verschepingen voor Ne derland, België en Noorwegen zullen spoedig volgen. De meeste tanks zullen middelzwa re Shermans zijn. met 76 m.m. ge schut en afkomstig uit legervoorra- den. Tien Britse padvinders op zee vermist. In Engeland maakt men zich on gerust over het lot van tien Britse zeepadvinders. Op 20 Augustus zijn zij met een zeilboot uit Calais ver trokken, Zondagavond werden zij thuis verwacht, maar tot op heden is de boot niet teruggekeerd. Sche pen op het Kanaal zijn gewaarschuwd om uit te zien, De havenautoriteiten van Calais hebben de tien zeeverkenners als ver dronken opgegeven. Het Nederlandse waterpolo-team heeft een 17-3 overwinning behaald op de Zwitsers, tydeus de wedstrijden om het Europese kampioenschap te Wenen.-Een moment nit de wedstryd. Smol bedreigt liet Zwitserse doel. Grote activiteit in Oostduitse uraniummijnen. Volgens de Britse inlichtingen dienst te Berlijn hebben de Russische autoriteiten in Oost-Duitschland in tensivering van het werk in de ura- niummijnen aldaar bevolen op een schaal „tot nu toe onbekend in vre destijd". Mijnbouwkundigen zochten voortdu rend naar nieuwe vindplaatsen van het waardevolle erts, dat voor het maken van atoombommen wordt ge bruikt. In sommige gebieden waren de bewoners van gehele dorpen geëvacueerd om plaats t,e maiten voor mijnwerkers van elders. Volgens hèt rapport van de Britse inlichtingendienst verschaffen de Oostduitse mijnen Rusland jaarlijks „millioenen tonnen uraniumerts" voor verwerking in de Sowjet-Unie p,f- Vrijwilligers kunnen het werk al leen niet af, zo gaat het rapport verder. „Duizenden burgers, vrouwen (zowel getrouwd als ongetrouwd) tussen 18 en 55 en mannen tussen 17 en 50 jaar worden door middel van politieke chantage of directe economische druk te werk gesteld. In Miessen (Saksen) wordt een grote fabriek ingericht als tehuis voor kinderen, waarvan de moeders in de uraniummijnen werken. Werklozen worden voor de keus gesteld: geen uitkering of in de mijnen. Soms wordt met intrekking der levensmid delenkaart of met gevangenisstraf gedreigd". De vrijstelling wegens broederdienst. Met betrekking tot de vrijstelling van de dienstplicht wegens broeder- dienst voor de lichting 1951 gelden de volgende bepalingen. 1. De vrijstelling wordt verleend aan de ingeschrevene, die ten minste drie broeders heeft of gehad heeft, die dienen of gediend hebben bij de landmacht, bij de zeemacht of by de overzeese krijgsmacht. 2. In één van deze gevallen wordt geacht te verkeren de broeder, die vóór 1 November 1950: ten minste 30 dagen in werke lijke dienst is geweest, of b. ten gevolge van een na 31 Dec- 1945 verleend uitstel van eerste oefe ning nog niet of nog geen 30 dagen in werkelijke dienst is geweest, of c. in het genot van militair pen sioen is gesteld, of d. gedurende zijn verblijf in wer kelijke dienst is overleden. 3. Als broederdienst blijft buiten aanmerking: a. dienst als vrijwilliger bij de Na tionale Reserve, b. dienst als vrijwilliger bij de Re serve-Grensbewaking. 4. Voor vrijstelling wegens broe derdienst worden onder broeders ver staan wettige broeders en wettige halfbroeders. 5. Als werkelijke dienst wordt ook beschouwd de dienst van hem, die op grond van gewetensbezwaren is te .verk gesteld bij een burgerlijke tak /an staatsdienst. Door of vanwege de ingeschrevene, die voor vrijstelling wegens broeder dienst in aanmerking wenst te ko men, wordt daartoe aanvraag gedaan bij de burgemeester van de gemeen te, voor welke hij voor de dienstplicht is ingeschreven. De aanvraag moet worden gedaan vóór 10 September 1950. Ontstaat 't recht eerst na 9 September 1950, dan moet de aanvraag binnen 14 dagen na het ontstaan worden aedaan. Aanvraagformulieren zijn beschik baar ter gemeentesecretarie. Indien twee of meer broeders be stemd zijn om ongeveer in dezelfde tyd in dienst te treden en twee an dere broeders reeds dienen of ge diend hebben, kunnen belanghebben den aan de minister van Oorlog een verzoek richten om vrijstelling van de dienstplicht wegens aanwezigheid van een bijzonder geval van één of meer hunner, ten einde te voorko men, dat meer dan drie broeders zouden behoeven te dienen. In de buurt van Alkmaar Is een boerderij in vlammen opgedaan. Acht kinderen, die reeds naar bed waren toen de brand uitbrak, konden tijdig naar buiten komen. Daling in aardappelprijzen. REGERING ACHT INGRIJPEN NIET OPPORTUUN. Gezien de gunstige vooruitzichten van de aardappeloogst en de reeds te constateren dalende tendenz in de aardappelprijzen, acht minister Mans- holt een ingrijpen in de prijsvorming op dit moment niet opportuun. Dit werd medegedeeld in antwoord op schriftelijk gestelde vragen van het Tweede Kamerlid Maenen (KVP) be treffende in consumentenkringen ge uite klachten over abnormaal hoge aardappelprijzen. Bon 484 Algemeen is aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van Vrij dag 25 Augustus a.s. worden gebruikt en b|yft geldig tot en met 9 Septem ber ^.s. Het rantsoen moet dienen voor zes weken. Op 5 October a.s. zal een nieuwe koffiebon aangewezen wor den. Boerderij stortte ais een kaartenhuis ineen. Boven de West-Veluwe heeft zich gisteravond omstreeks zeven uur een kort, maar hevig onweer ontlast, dat vergezeld ging van enorme plas regens, hagelslag en een windhoos. In Harskamp zagen de bewoners van een boerdery de windhoos aankomen. Zy vluchtten naar buiten en doken in een lege bietenkuil. Vlak daarop pakte de windhoos de boerderij, die onder donderend geweld instortte. De bomen rond de boerdery knapten als lucifers af. Wonder boven werden de bewoners van de boerderij niet door de neervallende bomen getroffen. Alleen een wegvliegende steen raakte het boofd van de boer. Een in de nabijheid staande grote woonwagen tolde door de windhoos drie keer over de kop. In de wagen werd een enorme ravage aangericht. De bewoners werden licht gewond. In het dorp Harskamp zelf rukte de windhoos een dak weg van een huis en van twee andere huizen wer den de gevels ingedrukt. De schade Geweldige ravage zeven lichtgewonden. Gistermorgen vroeg is een trein, die om 6.25 uur uit Amersfoort was vertrokken en om 7.10 uur op het Centraal Station te Amsterdam had moeten aankomen, onder de gemeente Diemen ontspoord. De wagons baanden zich hotsend zeker honderd meter een weg langs de rails. Spoorwegbiels werden meegesleurd en met kracht naast de spoorbaan geslingerd. De eerste twee wagens schoten veertig meter verder door dan de overige, doordat de koppeling brak. Zij kwamen tot stilstand doordat de onderstellen als het ware in het meegesleepte grint van de spoorbaau werden gesmoord. De derde wagon achter de motorwagen, die het minst beschadigd werd, was er het ernstigste aan toe. Het voorstuk van de wagon boorde zich ettelijke decimeters in de zachte bodem. De wagen helde ongeveer dertig graden. Een groot geluk is, dat géén der wagens gekanteld Is. Zeven treinpassagiers iiepen verwondingen op van niet ernstige aard. Het waren lioofdzakelyk snijwonden als gevolg van glasscherven. Onmiddellijk rukten op het eerste alarm vijf ambulance-auto's van de Amsterdamse G.G.D. uit. De gewon den werden naar het Onze Lieve- Staking in Antwerpen duurt yoort. In de Amsterdamse haven is gis teren 64 procent van het totaal aan tal havenarbeiders weer aan het werk gegaan. 1800 man, waarvan 'n 100-tal vaste arbeiders, die geen ge volg hebben gegeven aan de oproep om zich te melden, zijn ontslagen. Nagenoeg alle bouwvakarbeiders in Amsterdam, de zogenaamde mo- Ieststakers, hebben aan de oproep om op de bouwwerken te verschij nen gehoor gegeven. Naar verwacht wordt, zullen van daag de Amsterdamse stratenma kers het werk hervatten. De burgemeester van Rotterdam heeft de voor het havengebied ge troffen bijzondere maatregelen op geheven. De staking in Antwerpen duurt voort. Wel was er gisteren een ac- coord bereikt tussen de afgevaar digden der vakbonden en die van de werkgevers over een door de minis ter van Verkeerswezen voorgestelde regeling, maar de havenarbeiders hebben geweigerd dit voorstel in overweging te nemen. Zoals bekend, wordt ook te Gent, Zeebrugge, Oostende en Brussel ge staakt. vrouwe Gasthuis in Oost vervoerd en daar verbonden. Gistermorgen om zeven uur werd ter hoogte van het rangeerterrein in de Watergraafsmeer een spoorstaaf- breuk ontdekt bij de gebruikelijke cöntrólè, die elke ochtend langs de spoorbaan wordt ingesteld. Onmid- delijk verwittigde de controleur het Centraal Station te Amsterdam hiervan, waar maatregelen werden genomen om de uit de richting Amersfoort komende trein op een ander spoor te leiden. Dit is ook in derdaad gebeurd, zodat de breuk niet de directe oorzaak van de ont sporing is geweest. Of de spoorstaaf breuk wel de indirecte oorzaak van het ongeval is geworden, maakt thans een punt van onderzoek uit. Smokkelbende (met eigen lied) gevoelige slag toegebracht. Aati de beruchte ,.Rabatz"-smok- kelbende aan de NederlandsDuitse grens bij Aken is in de nacht van Maandag op Dinsdag door de Duitse grenswacht een gevoelige slag toe gebracht door de arrestatie van 31 van haar leden. De vorige week had de Duitse grensbewaking reeds meer dan twintig leden gearresteerd. Twin tig van hen stonden te Aken terecht. Er werden gevangenisstraffen opge legd tot vier maanden en geldboeten tot 300 mark. De Rabatz-bende is by'na op mili taire leest geschoeid en heeft zelfs een eigen lied. 1950 een normaal bevredigend jaar. Vorig jaar Augustus zag het er vry somber uit in de Zeeuwse fruit teelt. Millioenen kilogrammen appels en peren, zy het dan voor het me rendeel van mindere kwaliteit, bleken op de veilingen onverkoopbaar. Hopen fruit lagen op de mestvaalten te rotten of dreven als groene ta- pyten op de golven van de WesterscheldeZware financiële klappen werden toe gedeeld aan de kwekers wier bedryven veel zomefruit leveren. Dit jaar gelukkig niets van dit alles. Tot op heden is practisch nog geen fruit doorgedraaid. Van het be gin af was er een grote export naar Engeland en Duitsland. De eisen wa ren niet zwaar, zodat de vruchten vrij gemakkelijk hieraan voldeden. Ook uit België was er vraag, doch speciaal \*oor de extra kwaliteiten. Overduidelijk is hiermee bewezen: dat ook de Zeeuwse fruitteelt staat of valt met de exportmogelijkheden. Als bijkomstige factoren welke bij droegen tot het voorkomen van een echec als vorig jaar, moeten ook worden aangemerkt, de iets geringe re oogst en het feit, dat vele bomen in de loop van de winter werden om- geënt of gerooid. KLEIXFRUIT VRIJ GOED. DEED HET Het kleinfruit dat met uitzonde ring van de bramen, reeds is afge werkt, heeft het over het algemeen §oed gedaan. De kruisbessen had- en een goede oogst. Er werden geen abnormale prijzen betaald, doch door dat er behoorlyke kilo-opbrengsten werden geboekt en de prijzen goed waren; kan het eind-resultaat tot tevredenheid stemmen. De aanvoer van rijpe kruisbessen is dit jaar niet groot geweest, ook al omdat de pryzen van de groene pluk goed waren. Van de rode bessen gaf de Prolific een goede oogst, doch de Duitse zure was weer matig. Reeds ver schillende jaren doet zich dit ver schijnsel voor, zodat men zich af vraagt of dit laatste ras op de duur niet beter gerooid kan worden. De prijzen van de rode bessen waren echter aan de lage kant. De export had hier wel ten goede kunnen wer ken, doch er waren weinig partijen welke aan de export-eisen voldeden. De zwarte bessen gaven een be vredigende oogst en wei'den ook te gen behoorlijke prijzen door de fa brieken afgenomen. De kwekers van frambozen zaten dit jaar aan de goe de kant. Frambozen kunnen veel re gen gebruiken endie was er. Gevolg een zeer goede oogst en bo vendien nog pry zen van ƒ1,per kg. en meer! De bramen welke men op het ogenblik aan het oogsten is, doen het eveneens zeer goed. En over de prijzen tot boven de gulden heeft men nu niet te klagen. Dit laatste is wellicht ten dele het ge volg van 't feit, dat de bramen thans fecombineerd verkocht worden aan e fabrikanten. Het is nu eenmaal voor de industrie aantrekkelijker om grote partijen gelijk te kopen, dan dat men met vele kleine koopjes aan het benodigde kwantum moet komen. De kersenboeren hebben eveneens wel slechtere jaren gekend. De ker sen hadden nu wel iets te lijden van de regen, doch er is niettemin by'na steeds op tijd geoogst. En de prijzen waren bevredigend. Zeer veel last werd ondervonden van de spreeuwen. Er kan wel van een plaag gesproken worden. Nu is de spreeuw een beschermde vogel die niet vernietigd, maar wel ver jaagd mag worden. Allerlei midde len zijn hiertoe aangewend, doch het vervelende is, dat deze dieven na enkele dagen van nietsfJneer bang zrju. Een vogelverschrikker wordt enige tijd angstvallig ontweken, doch dan dit is voorgekomen! bou wen zij hun nest in een jaszak van de aangeklede stroopop. Ook de meest lawaaierige ketel- en deksel- muziek laat hen op de duur onbe roerd. En zo is het nu weer pieke ren om andere middelen te vinden, teneinde de ongewenste gasten uit de boomgaarden te weren. Van de pruimen gaven de vroege krozen een flinke oogst met redelijke prijzen. De kilo-opbrengst van de la ter rijpende dessertpruimen is ech ter iets minder; op vele bedrijven zelfs teleurstellend. Vooral bij de Reine Claude d'Oullins en de Czar komen veel gescheurde vruchten voor, hetgeen wel een gevolg is van de vele regens. De prijzen zrjn niet temin bevredigend. (Vervolg op pag. 2). aan woningen en meubilair is aan zienlijk. De bewoners werden voor lopig bij buren onderdak gebracht. Vele bomen vielen ook over de spoorlijn AmersfoortApeldoorn, waardoor het treinverkeer stagnatie ondervond. Een diesel-electrische trein uit de richting Apeldoorn wex-d door een paar bomen getroffen. Het eerste treinstel werd beschadigd en moest afgekoppeld worden. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. Bange ogenblikken beleefden ook de bewoners van een boerderij in de buui'tschap De Valk. De bliksem sloeg in het rieten dak, maar door snel ingrijpen kon het woonhuis be houden blijven. In Ede moest de feestelijke straat versiering, aangebracht ter gelegen heid van de Heideweek, het op som mige plaatsen zwaar ontgelden. In de dorpen rond de gemeente Barneveld werd het tijdens de wind hoos zo donker als de nacht. Bij het hevig onweer, dat losbrak, ontston den kleine branden. Het kampeer- centrum Berkenhorst heeft ook zwaar van de windhoos te lijden ge had. OOK IN FRIESLAND. Na de Veluwe trok de windhoos naar de Zuid-Oosthoek van Fries land. In het dorp Haulerwijk, beho rende tot deze gemeente werden door het natuurgeweld vier woningen totaal vernield. Twee andere wonin gen werden zeer zwaar beschadigd en tien andere woningen minder ern stig. Tientallen bomen werden ont- woi'teld en het telefoon- en electrici- teitsnet kreeg ernstige storing. Wonder boven wonder de bur gemeester van Oost Stellingwex-f noemde het „óp miraculeuze wijze" zyn slechts twee personen bij al deze verwoestingen slechts zeer licht gewond geraakt. Egypte beschouwde hem als ongewenste vreemdeling. Westerling, die op zyn vliegreis naar Nederland vergezeld wordt van zyn vriend Thiessen, is gisteravond in Cairo aangekomen. Aanvankelijk zou Westerling de nacht daar door brengen en hedenochtend verder vlie gen, maar de Egyptische autoriteiten hebben bezwaar gemaakt tegen zijn aanwezigheid. Hy heeft order gekre gen Egypte eerder te verlaten. Zyn vertrek werd vastgesteld op 11 uur gisteravond. Al de tijd, dat Westerling in Cairo verblijf hield, stond hii onder controle van de auto riteiten. Bij zijn aankomst in Cairo werden Westei-ling en zijn vriend naar een politiepost gebracht. Er zouden moeilijkheden zijn geweest met zijn pas. Westerling zal thans met een toe stel van de Belgische Luchtvaart maatschappij „Sabena" via Brussel reizen. Nu Westerling zich in een toestel van de Sabena op weg naar Brussel bevindt rijst de vraag of hij via de Belgische hoofdstad zijn reis wel zal voortzetten. Voor officiële kringen te 's-Graven- hage was de laatste ontwikkeling volkomen nieuw. Met de mogelijkheid dat Wester ling tenslotte naar Brussel zou rei zen en daar eventueel zal blijven, is dan ook geen rekening gehouden. Aangenomen kan worden dat de Ne- derlandse regering de uitlevering van Westerling, voor het geval deze in België wil blijven niet heeft verzocht. Ook zouden de Belgische autoritei ten geen bezwaar hebben tegen een mogelijk verblijf van Westerling op Belgisch grondgebied. Ook mevr. Westerling is thans vanuit Singapore per vliegtuig naar Nederland vertrokken. Actiecomité tegen arrestatie. Inmiddels is in Utrecht een initia tief-comité opgericht, die ten doel heeft, by eventuële arrestatie van Westerling in Nederland een actie te ontketenen te zyner bevrijding. Voor lopig secretaris van het comité is de heer D. B. Salverda te Linschoten. 43 Spaanse jongelieden, die lid zijn van generaal Franco's falange, zijn Dins dag bij een ongeluk met een motorboot in Noord-Spanje verdronken. MINDER WARM. Wisselende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Zwakke tot matige wind. Minder warm dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1