nnm/iuriAiETHiiwcE rmmAUT Een Koninklijke triomphtocht door Zeeland In Tholen begon het grote feest BILT B rKU v IllUlfiLL LLLU V? IJL UUUKnn I De hulde van zijn leven Ook de Prinsesjes komen naar Zeeland Onder een Rembrandtieke hemel in glorieus Zeeuws licht Nooit heeft iemand in Zeeland een grootser schouwspel kunnen genieten, dan Koningin Juliana en Prins Bernhard, toen zij Vrijdagmorgen de Sint Annalandse Zeedijk hadden verlaten en aan boord van de „Piet Hein" het Zijpe opvoeren. Daar lag aan de horizon op een kolkende zee, waarvan de donkergrijze golven witte schuimkoppen droegen, onder een hemel zo schoon, als slechts Rembrandt kon penselen, de Bruinisser vissersvloot. Het was alsof men een doek aanschouwde uit de Spaanse tijd, als of daar ginds in de verte de Geu- zenvloot te water lag. En toen de „Piet Hein" naderbij kwam en de tientallen vissersvaartuigen, alle met de vlag van top en gepavoiseerd met honderden oranjewimpels het koninklijke vaartuig tegemoet voer, toen ontwikkelde zich dit schouwspel eensklaps tot een episch gebeuren, dat door zijn kleur, door zijn beweging, door zijn atmosfeer het schoonste moment van de dagtocht door Zeeland zou worden. Doodstil stond het vorstelijke paar op de „Piet Hein", gegrepen, ja ontroerd door dit machtige indruk wekkende tafereel en Koningin noch Prins konden zich verzadigen aan deze weergaloze aanblik. Later verklaarde H.M. de Koningin tot leden van haar gevolg en aan de Commissaris der Koningin, dat zij op geen enkel provinciaal bezoek een zo boeiend schouwspel had gezien. Maar dit was niet het enige hoogtepunt op deze reis Hoe spontaan en fleurig was de begroeting daar bij de Thoolse brug, toen de hoge gasten, na per trein naar Bergen op Zoom te zijn gekomen, daar begroet te zijn door de burgemeester der stad en de commandant der Rijkspolitie in Zeeland, overste G. H. van Helden, per auto naar het eerste Zeeuwse eiland waren gekomen. Hoe blij was wat zich daar afspeelde en hoe hartelijk was de sfeer bij de bezoeken aan Oud Vossemeer en Sint Annaland Hoe mooi was de tocht over Duiveland, waar zelfs de geitjes bij de huizen Oranjestrikken droegen en waar een voetbalveld midden in het eenzame land bekranste en bevlagde goals had gekregen Hoe ontroerend was het, toen in Nieuwerkerk de heer J. van Klinken, oud-Statenlid en oud-locobur gemeester, persoonlijk H.M. de Koningin dankte, omdat hij de eerste was, die na haar troonsbestijging een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen Hoe stralend was de tocht door Zierikzee, hoe plechtig de ontvangst aldaar in het stadhuis en hoe vro lijk en animerend waren daarna cp het Havenplein de volksdansen Het is te veel om alles op te noemen. In Kortgene ontving Noord Beveland de Landsvrouwe en haar Gemaal en uitbundig laaide de vreug de op. Geen ogenblik verstoorde het de vreugde dat zowaar de „Piet Hein" in de havenmond even aan de gronJ liep en door de Rijkspolitie vlot moest worden getrokken. Veere kwam aan de beurt. Ook hier een machtig schouwspel de Arnemuidse en de Veerse vissers waren uitgevaren en sedert eeuwen wellicht hebben er niet zoveel schepen op de rede van Veere gelegen. Ten stadhuize kwam de gouden beker van Maximiliaan, gevuld met fonkelende witte Bour gogne. Twee eeuwen was het geleden, dat een Oranje deze beker naar de lippen had gebracht en eindelijk geschiedde dit opnieuw H.M. de Koningin dronk uit hel gouden kunstwerk Ten slotte was daar Middelburg een deinende mensenzee en toen het avond was geworden een schouwspel op de Markt, dat in grootsheid en indrukwekkendheid de aanblik van de Bruinisser vis sersvloot toch nog evenaarde, wellicht zelfs overtrof. De eerste dag van het Koninklijk bezoek aan Zeeland is een grote dag geworden, een dag, die his torie worden zal 1 Een oorverdovend gejuich steeg gisteravond uit het op de kaden te Middelburg wachtende publiek op, toen enkele mannen bedrijvig de an tieke Spijkerbrug opendraaiden. De „Piet Hein" was op komst! Op hetzelfde moment roeide met langzame slagen een man in een boot je langs. Heeft hij de zalige illusie ge had, dat al dat vreugdebetoon hém gold? Of wilde hij het algemeen jo lijt nog wat aanwakkerenHoe het zij toen al die kelen al die decibels de lucht in stuwden, lichtte het man netje flegmatiek en minzaam tegelijk zijn pet. Het was een allerdwaast ge zicht, dat een storm van hilariteit langs de deftige kade deed loeien. H.M. de Koningin drinkt uit de beroemde beker van Maximiliaan van Bourgondië te Veere De vissersvloot van Bruinisse begroet H.M. de Koningin.en Prins Bernhard Zeeland kwam in vreugderoes Aan het oude, eerbiedwaardige Tholen. niet de bekendste, maar zeker een der schoonste Zeeuwse steden, is Vrijdagmorgen de eer te beurt ge vallen aan Koninrin en Prins het eerste welkom toe te mogen roepen op Zeeuwse bodeim Het was voor allen, die er getuige van waren - en dat /waren er duizenden een onvergetelijk ogenblik, toen om 11 uur in de verte de auto's naderden van de koninklijke stoet en een golf van ontroering zich van de menigte meester maakte. En het was inderdaad om nooit te vergeten: aan de Brabantse zyde de lange weg naar Brabant, aan de andere zyde het frisse, rijk bevlagde stadje met aan de ingang een grote erepoort van de vissersvereniging, ges iérd met netten trn groen. Bij de brug wachtten de autoriteiten, in deftig zwart, de tientallen journalisten, fotografen, filmoperateurs en radioreporters. Daar stonden verder de gymnastiekvereniging „Olympia", een onberispelijke erehaag vormend, daar stond de Harmonie „Concordia" keurig in het gelid. Daar zaten de ouden van dagen, vrywel alle vrouwen in de karakteristieke Thoolse dracht. By deze ouden van dagen, bevond zich o.m. de 73-jarige Zoetje Duyvend\jk, moeder van 23 kinderen van wie er 12 nog in leven z\jn. Toen zij al haar kinderen nog had, zag zij niettemin kans om in Bergen op Zoom vis te venten. En om deze oudjes geschaard, in gespan nen verwachting, de samengestroomde bevolking der stad en vele belang stellenden van elders. De spanning steeg, toen om 11 uur de eerste auto's zichtbaar werden. Overal werden vlaggetjes te voor schijn gehaald. De auto's reden over de brug en stopten. Plechtig als een psalm speelde de Harmonie het „Wilhelmus". H. M. de Koningin en Prins Bernhard verlieten hun wagen en jhr. mr, A. F. C. de Casembroot, in ambtscostuum, verwelkomde on der ademloze stilte het vorstelijke, paar. Koningin Juliana was gekleed in gryze japon met daarover een kort bruin-wit bontmantel tje. Zü droeg een lila hoed met lila en witte aigrettes en witte schoenen. Prins Bernhard droeg een zwart colbert met fantasie broek en was blootshoofds. Hierna werden de burgemeester en de wethouders voorgesteld, ge volgd door de heren B. J. van Beve- ren, burgemeester van Poortvliet, D. C. Bouwense, burgemeester van St. Maartensdijk en Scherpenisse en L. A. Verburg, burgemeester van Stave- nisse. De raadsleden van Tholen en de gemeentesecretaris, de heer V. Laban, werden vervolgens voorgesteld door de burgemeester. Bij deze begroeting bood de Com missaris der Koningin een album aan, waarin op kaarten van Zeeland in oranje de te volgen route was gete kend. Dientje Berrevoets, het 12-jarige dochtertje van een der raadsleden, in Yerseke aan boord van de Piet Hein Naar wij vernemen zullen hedenavond ook de Prinsesjes naar Zeeland komen. Zij zullen zich ln Yerseke aan boord van de Piet Hein begeven en de vaartocht over de Zeeuwse wate ren, die voor Zondag op het programma staat, in gezelschap van haar ouders mede maken. Havens zullen, voor zover ons bekend ja, niet worden aan gedaan en helaas zal dus het Zeeuwse volk niet in de gelegen heid zijn om ook de jongste Oranjetelgen te begroeten. Niettemin stemt het tot vreugde, dat juist Zeeland uitver koren werd om de bloesem van Oranje te laten delen in de pret tige zijden van een officieel bezoek! bood hiema namens de Oranjever eniging Tholen bloemen aan. Verder werden aangeboden enkele asbakjes in schelpvorm door Anneke Bal en kreeft door Marianne Bal. Overal in de bevlagde straten stonden de mensen in dichte hagen, maar de grootste drukte heerste op de Markt, waar zich de schoolkinde ren verzameld hadden. Allen zwaai den geestdriftig met hun vlaggetjes, juichten eri zetten uit volle borst Oranjeliederen in. De Markt bood een feestelijke aan blik en de koninklijke auto stond practisch stil, toen zij de Thoolse jeugd passeerde! Wederom in langzaam tempo gleed de koninklijke stoet naar de Vossemeersepoorl, waar wederom de Harmonie „Concordia" stond opge steld en vrolijke muziek ten afscheid ten gehore bracht. Bij het verlaten van Tholen ontmoet te de stoet nog eenmaal een juichende menigte. Het muziekgezelschap bracht ook hier marsmuziek ten gehore. OtJD-VOSSEMEER. In snelle vaart reed de stoet naar Oud-Vossemeer, dat sedert 1902 geen koninklijk bezoek gehad had. Was toen een watersnood de trieste aan leiding, ditmaal heerste er geen droe fenis maar laaiende vreugde. Aan de grens van de gemeente ston den de landelijke ruiters opgesteld. Vanaf de Thoolse dijk reed de stoet naar het raadhuis. Hier werden burgemeester mr. J. J. Versluys, de wethouders, de secretaris en de raadsleden voorgesteld. Joke Etienne, die gelijk geboren is met prinses Marijke, bood bloemen aan, terwijl Adriana van Dienst, Jo- zina Remeyn, Neeltje Pipping en Jansje Versluys, het dochtertje van de burgemeester, namens de leerlin gen der scholen voor elk der prinses jes Zeeuwse babbelaars aanboden. Het muziekgezelschap van Oud-Vos- semeer speelde „Lang zal ze leven!" Bij het gemeentehuis stond de jeugd opgesteld, evenals de muziek vereniging, de gymnastiekvereniging en andere verenigingen. Ook hier wa ren de ouden van dagen in Zeeuws costuum aanwezig. Natuurlijk weer klonk er vrolijke marsmuziek en van- zelfsperkend was Oud-Vosemeer in vlaggentooi gehuld. SINT-ANNALAND. Omstreeks half twaalf bereikte de stoet Sint-Annaland, de laatste Thoolse gemeente, die bezocht Werd. Wederom het beeld van een dorp in feesttooi. Wat de versiering betrof, spande St. Annaland op Tholen de kroon. Geen huis zonder vlag of Oranje! Wederom de menigte langs de wegen en wederom een muziek gezelschap, ditmaal „Accelerando", dat welkomstmuziek blies. Het Zeeuw se volkslied werd uit volle borst mee gezongen. Op het schoolplein werden de bur gemeester, de heer F. M. Boogaard, de wethouders en de raadsleden voor- gesteld aan de hoge gasten. Niet minder dan 177 inwoners van St. Annaland, die 70 jaar of ouder zijn, waren hier verzameld en waren er getuige van, hoe na het voorstel len de tweejarige Marijke van Belle aan H. M. de Koningin bloemen aan bood. Inge van Dijk. Tonny de Haan. Jannie Slager en Jóhanna Scherpenisse boden vervolgens als geschenk voor de prinsesjes een grote chocolademaquet te van de oude 'in 1600 gebouwde mo len van St. Annaland aan. vervaardigd door de oudste bakkersfamilie, de Van Bendegoms. Het was een prachtig staaltje van banketbakkerskunst en de prinsessen zullen er niet alleen van smullen, maar ook met bewondering naar kijken. Hierbij werd nog aangeboden een aquarel van de molen, geschilderd door C. M. van Molendijk. De molen was te groot om in de stoet meegeno men te worden. Bovendien vond H.M. de Koningin het jammer als dit ju weeltje van bakkerskunst beschadigd zou worden. Weg gleed de stoet weer. naar de St. Annalandse zeedijk, waar de schooljeugd stond opgesteld, geza menlijk tegen de dijk aan de leuze „Leve de Koninoin!" vormende. Een verrassende, aardige aanblik. Aan het begin van de dijk was in grote kleurige bloemenletters te lezen: ..Hulde aan het vorstenhuis". Een on afzienbare schare had zich daarvoor verzameld bij de speciaal voor deze ge legenheid gebouwde steiger, die met oranje linten en rood-wit-blauwe vlag getjes versierd was. De kinderen zongen en „Accelleran- do" speelde vaderlandse liederen, die spontaan werden meegezongen. Toen H.M. de Koningin en de Prins de R-P. 4 betraden,, om hen naar de Piet Ilein te brengen, barstte een ge juich los. waaraan geen einde kwam. Een hartelijker afscheid had het eiland Tholen het vorstelijk paar niet kunnen bereiden. De Piet Hein zette daarop koers naar Zijpe. Het koninklijk gevolg. Het gevolg van Hare Majesteit de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard be staat uit de volgende personen: mevr. L. Verbrugge-van 's Gra vendeel, hofdame, mr. G. C. D. baron van Hardenbroek, opper- ceremoniemeester, mr. J. C. baron Baud, kamerheer in bui tengewone dienst, W. J. baron van Heeckeren van Molencate, part. secretaris van H. M. de Koningin, mr. J. Thomassen, part. secr. van Z. K. H. Prins Bernhard, ritmeester W. F. K. Bisschoff van Heemskerk, ad judant van H. M. de Koningin en luit. ter zee eerste klasse F. Steinmetz, adjudant van Prins Bernhard. DE VOORSPELT: WEINIG VERANDERING Geldig tot Zaterdagavond. Wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien, afgewisseld door op klaringen. Matige tot vrij krachtige wind, hoofdzakelijk tussen Zuid-West en West. Ongeveer dezelfde tempera turen als gisteren. Provinciale Zeeuwse Courant, B M 39 M M B WÊ H fl B BB B M rm B B BV gj B B B B B B_V K BVB H mm. Minimum p. advertenüe 12.50. Hoofdred.. G BallintUn PI verv.: van 15 regels f 1.—. iedere regel W. Leertouwer en H. A Bosshardt. meer 20 cent. „Brieven of adres abonnementsprijs 32 per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureau v;„, dit Bi»a- 25ccnimeer. week; f 3,90 p kw.; fr p. p f 4.15 Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg, per kw Losse nummers 10 cent Bur PUsslnger W.lstt m lel 2355 lijnen Ib.g.g 2861 o! 21301- M'burg Londense Kaal «."Tel. 2017 en 2924; Goeg L Vorslslr 63. tel 2475 It-g-g 22281; Ooalburg: Pr Maurilsalr 12. tel 102; Terncuzen Bru uwerljstr 2; Zlerikree N Bogarflelr C 1611. Kl. U

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1