PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MacArthur vraagt meer troepen voor strijd op Korea Middelburgs gothisch stadhuis luisterrijk ingericht 0E BILT Westerling's vertrek uit Singapore aanstaande Soekarno stelt Nederland voor „opstand" aansprakelijk BELGISCHE REGERING KRIJGT VERTROUWEN VAN DE KAMER Middeleeuwse sfeer in vorstelijke zalen 193e Jaargang - No.193 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie 6' van de Velde en F. B. den Boer AdJ W de Pagter. Hoofdred G Ballintyn PI verv.: \V. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3,90 p kw.; £r p. p f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 18 Aug. 1950 ADVERTENTIEPRIJS; 18 et. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Jngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels; van 1—5 regels f 1.—. tedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur Vllsslngen Walsti 68- tel 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160i: M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes; L. Vorststr 63. tel 2475 (b-g-g 2228;; Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Brouwerjjstr. 2; Zierlkzee. N^Bogardstr^C^SO^el^g Amerikaanse hoofdmacht teruggetrokken Taegoe onder het vuur van de Noordelijken Generaal MacArthur heeft de Verenigde Naties verzocht zo snel moge lijk landstrijdkrachten naar Korea te zenden. Het Reuter-telegram uit Lake Success, waarin melding wordt gemaakt van dit verzoek, werd Donderdagavond ontvangen, nadat bekend was gemaakt, dat de positie van de Amerikaanse troepen in Korea aanmerkelijk verslechterd is. De Noordelijken hebben bij hun aanval op Taegoe tussen Waegwan en Koenwi een doorbraak op grote breedte geforceerd. In officiële kringen verheelt men niet, dat thans het meest kritieke stadium voor de gehele Amerikaanse defensielinie is aangebroken. Taegoe zelf ligt al onder het vuur van de Noordelijken. De eerste granaten ontploften gisteravond in de stad. Om het bruggenhoofd in Korea te be houden zijn gemaakte terreinwinsten prijs gegeven. De Amerikaanse hoofd macht is in Zuid-Korea 43 kilometer teruggetrokken. In een Reuterbericht uit Tokio wordt dit „een strategische terugtocht" genoemd. De Amerikanen hebben een nieuwe linie getrokken even ten Wes ten van Haman. Deze plaats ligt ten Noordwesten van de havenstad Masan aan de Zuidkust. Vooruitgeschoven eenheden zijn ech ter nog achtergebleven op de Oostelij ke oever van de rivier de Nam, en. kele kilometers ten Oosten van Tsjindjoe. Deze eenheden zullen het moeilijk hebben, daar haar verbin- dingslijnen, die reeds onzeker waren, nog langer zijn geworden. 1308 vrijwilligers voor Korea. Het aantal vrijwilligers voor de bei de compagnieën, die de regering ter beschikking van de Verenigde Naties wil stellen voor de strijd op Korea, stijgt nog steeds.Woensdagmiddag om twaalf uur bedroeg het aantal 1308. Communisten beschoten Britse torpedobootjager. Van drie eilanden af bij Hongkong, die in handen van de communisten zijn. is gisteren het vuur geopend op een Britse torpedobootjager. Het schip werd niet beschadigd. Een lid van de bemanning werd licht gewond. Expeditie zou Atlantis hebben ontdekt. De Atlantisexpeditie onder leiding van de predikant Spanuth, heeft in de Noordzee, in de nabijheid van Helgo land. op 30 meter diepte twee graven gevonden. Ds. Spanuth is overtuigd het in de zee verzonken ..Atlantis" ontdekt te hebben. Het expeditieschip „Meta" heeft enige stenen van de gra ven meegebracht, die. naar men meent. 3000 a 4000 jaar oud zijn. Volgens het Franse persbureau A.F. P. is Spanuth van oordeel, dat de lig ging overeenstemt met de beschrijvin gen van Plato en andere oude schrij vers. Aantal t.b.c.-gevallen blijft groot Hoewel het sterftecijfer aan long- tuberculose een dalende lijn vertoont, is liet aantal ziektegevallen evenwel nog zeer hoog. In 1949 werden bij de districtsconsultatiebureaux in totaal 17.461 nieuwe lijders aan actieve tu berculose ingeschreven. Dat is 176.9 op 100.000 van de gemiddelde bevol king. De gevolgen voor de toekomst van dit hoge ziektecijfer zullen ern stig kunnen zijn, vooral daar vele pa tiënten, die besmettelijk voor hun omgeving zjjn, nog dikwijls lang moe ten wachten, alvorens zij in een sa natorium kunnen worden opgenomen. Motorrijder gedood Op de rijksstraatweg bij Duiven- drecht is Donderdagavond een onge luk gebeurd, dat aan een berijder van een motorfiets, de heer J. A. van Zeist uit Diemen, het leven heeft ge kost. Bij het passeren van een auto kwam de motorrijder onder een te genligger, een vrachtauto, terecht. De man was vrijwel op slag dood. Bruidegom tijdens serenade overleden. Dinsdagavond werd het echtpaar Krook te Enkhuizen een serenade ge bracht wegens zijn 50-jarig huwelijks feest. Tijdens deze muziekhulde zakte de bruidegom in elkaar. Hij bleek te zijn overleden tengevolge van een hartverlamming. Ir. Asjes ridder M.W.O. 4e klasse. Bij Kon. Besluit is benoemd tot rid der der 4e klasse der militaire Wil- lems-orde de reserve-kolonel-vlieger- waarnemer ir. D. L. Asjes van het wapen der militaire luchtvaart. De gouverneur van Nieuw-Guinea, de heer S. L. J. van Waardenburg. is uit Hollandia in ons land aangekomen. HIJ zal met de regering in de komende we ken besprekingen voeren over de situatie op Nieuw Guinea en adviezen uitbren gen. Het Noorse ministerie van defensie heeft medegedeeld, dat ongeveer 19.000 man deze zomer zullen worden opgeroe pen voor extra militaire oefening. Het schijnt de bedoeling te zijn. dat het Amerikaanse 35e regiment infante rie de Nam-linie tracht te houden, ter wijl de eerste mariniersbrigade en de vijfde strijdgroep op de Haman-linie terugtrekken. Dit plan zal eventueel drastisch moeten worden gewijzigd als een Noordkoreaanse doorbraak verder Noordwaarts het 35ste regiment in de flank gaat bedreigen. BLOEDIGE STRIJD BIJ DE NAKTONG. Het Amerikaanse offensief tegen het bruggenhoofd over de Xaktcng, 65 km. Zuidelijker, maakt „langzaam voortgang". Er woedt daar een zeer bloedige strijd. De Amerikaanse troe pen hier zijn versterkt met mariniers van het Zuidelijke front. Twintig dui zend of meer Noordkoreauen zijn in de strijd geworpen. Er zijn twee aanvallen gedaan op een heuvel waar zich Noordkoreauen met lichte wapens bevinden. Volgens de laatste berichten is de heuvel r.og steeds in Noordkoreaanse handen. De Noordelijken lieten de mariniers na derbij komen en vielen plotseling met machinegeweren en handgranaten aan. BOMBARDEMENT MAS GEEN SUCCES. Het zware bombardement op het Noordkoreaanse bruggenhoofd ten Noorden van Taegoe heeft niet de ge wenste uitwerking gehad. Dit is te wijten aan het feit dal de- nau.ve-cor- ridor. waar de Noötdelijken hult voor naamste strijdgroep hadden, te dicht bij de Amerikaanse en Zuidkoreaanse linies lag. zodat de bommenwerpers zich niet nauwkeurig op de doelen konden richten zonder gevaar voor de eigen strijdmacht. Twee boerderijen tot de grond toe afgebrand In Neerbosch bij Nijmegen heeft een felle brand een ouderwetse dgbbele boerderij in as gelegd. De oogst en alle landbouwwerktuigen zijn verloren ge gaan. Achttien varkens en een zeug met 13 biggen kwamen om. Ook een boerderij in Veldhoven is een prooi der vlammen geworden. De gehele inboedel en de pas binnenge haalde oogst ging verloren. Het gouvernement te Singapore heeft medegedeeld, dat Westerling zal wonden uitgewezen. Naar ver luidt zou hij nog voor het einde van deze week uit Singapore vertrek ken. Kabinetscrisis in Griekenland. LIBERALE MINISTERS AFGETREDEN. De liberale ministers zijn uit de Griekse drie-partijenregering getre den. Politieke deskundigen achten de vorming van een nieuwe regering moeilijk met het oog op de geringe parlementaire sterkte van de partijen, die zouden kunnen samenwerken. Men oppert de mogelijkheid van parle- mentsontbinding of vorming van een tijdelijk zakenkabinet in afwachting van de verkiezingen in het voorjaar. Is generaal De Gaulle iets van plan? De Parijse correspondent van de „Neue Züricher Zeitung" vestigt de aandacht op „geheimzinnige toespe lingen" die in de afgelopen dagen door enige met de Gaullistische be weging in nauw contact staande Franse journalisten zijn gemaakt op stappen van binnenlands-politiek be lang, die generaal de Gaule zou wil len doen. Eén der bedoelde journa listen verwees in dit verband naai de oproep van de Gaulle, in Juni 1940 tot de Fransen gericht, om de door Petain met de Duitsers gesloten wapenstilstand niet te erkennen. De betekenis van deze verwijzing is echter niet duidelijk, aldus de cor respondent van het Zwitserse blad. De Gaullistische afgevaardigde Ter- renoire heeft voorts in het weekblad „Carrefour" een artikel gepubliceerd onder de kop: ..Slechts éen uitweg: opstand, ingeval het parlement zijn mandaat verlengt." Vrouw vergast zichzelf en twee van haar kinderen. In een woning aan de Wortelha ven té Leeuwarden heeft een onge veer 40-jarige vrouw, wier echtge noot zich sinds enkele maanden in Australië bevindt, zichzelf met haar twee kinderen van 3 en 5 jaar ver- gast. Het] oudste land, een meisje van 11 jaar, had de nacht elders doorge bracht. De vrouw is tot haar ver schrikkelijke daad overgegaan, om dat de man. met wie zij een verhou ding had, de avond tevoren hieraan een ehide had gemaakt. Werk in Amsterdamse haven gaat door. ZfJ HET MET VERTRAGING. De havenstaking in Amsterdam breidt zich nog steeds uit. Volgens opgave van het stakingscomité waren gisterftn 2500 stakers ingeschreven. On geveer de helft van het totale aantal Amsterdamse havenarbeiders heeft thans het werk neergelegd. Dit heeft echter geen ander gevolg gehad tot nu toe dan dat het normale werk zij het met vertraging voortgang kon vinden. Het aantal vaste havenarbei ders dat staakt is nog steeds zeer ge ring. „Nederlands Nieuw-Guinea zal tof ons terugkeren" „Wij zullen, wat er ook gobeure, blijven vechten totdat Nederland* Nieuw Guinea bij ons is teruggekeerd. Als de kwestie dit jaar niet door middel van onderhandelen kan worden geregeld, zal er een ernstig con- flict ontstaan. Ik verklaar hier met de diepste overtuiging, dat de dag zeker zal komen, waarop Nederlands Nieuw Guinea onder onze hoede zal terugkeren, omdat onze nationale aspiraties dit eisen." Dpzc noorden werden gisteren gesproken door Soekarno op een ma*- savergadering in Djakarta ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag. soekarno sprak in zjjn rede de wens uit, dat aan zijn noorden zowel door Nederland als door andere landen van goede wil behoorlijk aandacht zou worden geschonken. H|j beschuldigde het Nederlandse en het K. N. I. L. ervan de Coup-Westerling, dc opstand te Makassar en de affaire Ambon te hebben aangewakkerd. Soekarno zeide voorts, dat Indo nesië de R. T. C.-overeenkomst, waarbij bepaald werd. dat de kwes tie Nieuw-Guinea binnen een jaar zal worden geregeld, nog in acht nam, maar dat na 1950 geen der partijen nog gebonden zou zijn aan die bepaling. „Het gezag van de Nederlanders de facto over Neder lands Nieuw Guinea wordt alleen voor dit jaar erkend. Indonesië be schouwt de kwestie Nieuw Guinea als Spaak: Nieuwe regering is er één van „straffen en beloningen" Dé Belgische Kamer van volksver. Bij de debatten over de Belgische tegemvoordieers, heeft Donderdag- regeringsverklaring verklaarde avond, na behandeling van de rege- i Spaak, dat wat de socialistische par- ringsverklnrlng, met 108 tegen stemmen haar vertrouwen uitgespro ken in de homogeen Katholieke rege ring Pholien. De socialisten, liberalen en communisten stemden tegen. Van daag wordt de regeringsverklaring in de Senaat bebandeld. Het Belgisch parlement zal Maandag tot 3 October op recès gaan. tij betreft, de koningskwestie ge ëindigd is. Hij betwistte de C.V.P. niet het recht te regeren, doch hjj stelde vast, dat bij de huidige inter nationale toestand de C.V.P. een gro te verantwoordelijkheid op zich laadt door alleen te willen regeren. Waarom de verandering in het re geringsteam, aangezien het program van dc vorige regering toch geen wijziging heeft ondergaan? zo vroeg Spaak, die hierop als antwoord liet volgen: omdat het doel van de nieu we regering is de eenheid in eigen gelederen te herstellen. De C.V.P. heeft zich, aldus Spaak, van de zwakken willen ontdoen om slechts de sterken te behouden, pe nieuwe regering is er een van -straffen..— en beloningen", zq ver klaarde Spaak verder, aangezien sómnvlgë' ministers zijn uitgestoten en andere opgenomen. Hij nad bri- tiek op de keuze van de minister van Defensie. Deze post behoort, aldus Spaak, toe aan een politieke per soonlijkheid van grotere ervaring, daar de nationale defensie thans veel meer betekent dan alleen maar het leger. De defensie strekt zich uit tot het gehele land. Heririnerend aan de debatten in de Raad van Europa leg de Spaak er de nadruk op, dat in ae toekomst slechts één verdediging mo gelijk is: die van Europa. Europa wenst niet meer uitgeleverd te wor den. Het wenst te worden verdedigd, aldus Spaak. Diepe bewondering vervult iedere bezoeker van bet Middelburgse Stadhuis bij het betreden van de grootse Burgerzaal. Het lijkt alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Twee-en-dertig hoog-opr^jzende, slanke, leliewitte kaarsen dragen de twee machtige koperen kronen in de hal van Middelburgs gerestaureerd Stadhuis. Och, een kaars is maar een simpel ding, een weinig grootse uiting van menselijk vernuft, een lange stok vet, waarvan een klare vlam begerig drinkt. Maar hoe schoon zjjn de twee-en-dertig blanke staven in deze heer lijke entourage. Hoe moeilijk zijn zy weg te denken uit deze middeleeuwse sfeer, waarin ieder voorwerp, elk détail zjjn eigen glorieuze schoonheid uitstraalt, waar het heden geconfronteerd wordt met een feilloos herscha pen verleden en er weldadig mee bljjkt te harmoniëren. Ge staat op het bordes van het Stadhuis en beneden U wemelt het van buitenlandse toeristen met bruta le petten, brutale décolleté's, brutale camera's en zonnebrillen. En dan opent zich de rood-witte houten deur en stapt ge plotseling in de zestiende eeuw. Een geblokte vloer, blanke wanden, formidabele eiken houten meubelen, het sierlijke en te vens zo stemmige lijnenspel van de gotliiek, die heerlijkste der bouw kunsten. En sfeer, vooral sfeer, die op U neerdaalt en U omvadeint, die U in haar ban voert en waaraan ge U met wellust overgeeft. Dit is dan de hal. Kan Middelburg zjjn burgers en zjjn gasten een scho nere ontvangst schenken? Donker blauw en grijswit, geblokt is de ste nen vloer, waarop ge staat en waar over eigenlijk alleen maar lieden niet puntbaardjes, kanten kragen en rood fluwelen broeken behoorden te Jopen, kolossaal zijn de balken, die boven Uw hoofd het plafond dragen en die aan weerszjjden geschraagd worden door crême-witte consoles, waarin Ten Klooster uit Veere bekoorlijke figuren, de arbeid symboliserend, heeft uitgehakt. Een forse eikenhou ten tafel in het midden van de zaal, twee glanzende kronen aan de zolde ring, luisterrijke kasten - langs de wand, waaraan hier en daar tegelta- bleaux als fleurig mozaïken prijken. Een fraai gesmeed hek begrenst de open trap, die naar de bovenvertrek- poortje, dat toet opening ang geeft geeft tot het z torentje; een kreine dubbele deur, 5t bovenste gedeelte van glas-in-lood sluit de bodekamer af. Dikbuikige va zen van Delfts blauw pronken boven op de kasten en boven de trap hangt het grote schilderij, dat „Munikken- hof", de woning van Vader Cats in Grrjpskerke, in neldere kleuren voor stelt. DE ZAAL DER BURGERIJ Ge bestijgt de open, stenen trap en passeert het geschenk van de vereni ging „Het Kunstmuseum", het stad huis. zoals de schilder Pouwelsen het destijds zag. Er hangen ook oude gravures en een plaat met talloze wa pens: „De wapens der edele en aen- sienlyke geslachten in het souverein graafschap van Zeeland". Via een corridor komt ge tenslotte in de Bur gerzaal, het meest imposante vertrek van dit monumentale gebouw. Nu zji haar aankleding heeft ont vangen blijkt eerst goed wat een vór stelijke zaal Middelburg rijk is ge worden. Het prachtige houten tonge welf overspant een geweldige ruimte, waarin een statige rust heerst. Even voelt ge U beklemd onder de drukken de stilte, maar dit duurt slechts kort. Dan maakt die beklemming plaats voor diepe bewondering. Het ljjkt, alsof hier de tjjd heeft stilgestaan. Door de vensters, die ge deeltelijk door houten luiken zjjn af gesloten, werpt de zon gulden speren naar de geblokte stenen vloer en geeft hei kostbaar porcelein op de antieke kasten een wonderlijke glans. Op de drie pralende koperen kronen spat het licht in duizend flonkeringen uiteen. Wijsgerig kijken mannen en vrouwen uit een ver verleden uit hun ljjsten op U neer: Anna Maria Hoeuft, Jan Boudaan Courten, Anthonie Cor- nelisz. Duvelaer, zjjn kantkraag net- In de laatste twee weken is aan ne gen Westdultse communistische bladen verscliijningsverbod opgelegd. jes in de plooi, jhr. Aernout van Cit- tert, gezant der Verenigde Nederlan den en zeer bewust van zjjn waardig heid. Een koperen zeilschip, met een stoere romp en eem warnet van tou wen, ligt voor anker op een kast. In het midden van de zaal en aan weers zijden daarvan staan lange eikenhou ten tafels, waaromheen in rechte rijen stoelen met leerbeklcding en ge beeldhouwde leeuwenkopjes zijn ge schaard. VERRASSENDE DéTAILS Maar het meest indrukwekkend zjjn de twee wandtapijten, die, rijk van compositie en meesterlijk van uitvoe ring, mede de sfeer van dit vertrek bepalen. Een onbekende meester ver vaardigde ze omstreeks 1540, maar beide tapisserieën zijn nog volkomen ongeschonden. De ene stelt het ver trek voor van Meleagros, de koene zwager van Heracles onkwetsbaar in de letterlijke zin van het woord voor de jacht op het Caledonische everzwijn, de andere het doden van dit dier. De maker heeft het vertrek en de jacht gezien met het oog van Stemmig en tot in alle détails stijlvol is de inrichting van de kamer voor B. en W. in het Middelburgse stadhuis. Boven de se houw hangt het portret van jhr. Johan Rademnéh'er, baljuw van Middelburg (16341704). een onrechtvaardigheid, die moet worden hersteld." Soekarno voegde hieraan toe. dat het niet een kwestie was of Nieuw Guinea ethnologisch tot Indonesië behoorde, en evenmin of Indonesië voldoende rijp was hiervoor, maar, zo zeide hij, „het is een kwestie van kolonialisme of geen kolonianisme, van kolonialisme of onafhankelijk heid." „Een deel van ons land wordt nog door de Nedërlanders gekoloni seerd en wij aanvaarden dit niet. Wij willen, dat het hele gebied van ons land, zonder uitzondering, vrij is." Soekarno maakte geen gewag van de protesten van Australië tegen de Indonesische eisen ten aanzien van Nederlands-Nieuw-Guinea. evenmin sprak hij over Australisch-Nieuw- Guinea. Na de rede van Soekarno defi leerden ongeveer 200.000 personen, die naar zijn rede hadden geluisterd, langs zijn tribune. Zij voerden span doeken met zich mede, waarop leu zen stonden geschreven, waarin de aansluiting van Nieuw Guinea werd geëist. Voor zijn rede, die anderhalf uur duurde, werd op het plein Merdeka op plechtige wijze de „Pusakavlag" gehesen. Dit is de vlag, die in 1945 gebruikt werd bij de onafhankelijk heidsverklaring. President Soekarno ontving vele ge lukwensen. o.a. van Pandit Nehroe en van de minister-president van Burma. Ook H.M. de Koningin heeft president Soekarno ter gelegenheid van de na tionale feestdag een telegrafische ge lukwens gezonden. Oud-burgemeester krijgt geen woning. RAADSLEDEN IN STAKING. Burgemeester en Wethouders van de gemeente KaatsheuvelLoon óp Zand zijn niet genegen aan dc oud-burge meester en zjjn familie enige voorrang te geven bij hun vestigingsmoeilijk heid. Onder de raadsleden heeft dit standpunt van B. en W. nogal wat deining veroorzaakt. Vijf raadsleden zijn uit de raadsvergadering wegge bleven en zij hebben een brief aan B. en W. gezonden, waarin zij dreigen weg te zullen blijven tot zolang hun oud-burgemeester een woning heeft gekregen. Fiscale recherche arresteert effectenzwendelaars. De fiscale recherche te Den Haag heeft tot dusver elf personen in hech tenis genomen, die bij een effecten- zwendel betrokken schijnen te zijn. Rechercheurs van de fiscale recherche hebben Dinsdag 5 personen in een ca fé aan de Laan van Meerdervoort op heterdaad betrapt bij het verhandelen van niet bij de Nederlandse Bank ge registreerde effecten. Woensdag zouden nog 6 personen zijn aangehouden. Tot de eerste groep van arrestanten in deze zaak behoort de secretaris van de ..Derby" speelclub te Scheveningen. de 55-jarige G. van H. De fiscale recherche laat. hangende het onderzoek, geen inlichtingen los. ,,Bieu Boy" met vrolijke „Blue^ Boy" met vrolijke Het Nederlandse motorschip „Blue Boy" van de red erg Muller en Reits- mate te Rotterdam, dat een geregel de dienst onderhoudt tussen Maas sluis en Boston en nu eens fruit en dan weer wat anders vervoert, heeft 'Donderdag met een vrolijke lading- enige tijd aan de grond gezeten bij de Engelse kust. De lading bestond ditmaal uit vacantiegangers. die de boot hadden afgehuurd. Na de stran ding liepen zy lachend op het strand rond en vonderf het niet erg leuk toen de „Blue Boy", na enige tyd, weer op eigen kracht vlot kwam. de late middeleeuwer en dus zijn de Griekse helden en heldinnen gemeta- morphoseerd tot kleurige edellieden en jonkvrouwen, die hun daden ver richten tegen de achtergrond van hét 16e eeuwse Frankrijk. De tapytèn zijn karakteristiek voor de tijd van ontstaan (de fragiele naïviteit van de Middeleeuwen is gepaard aan de grandezza van de Renaissance) en bieden bij langdurige beschouwing steeds nieuwe, verrassende détails. Vooral de uitbeelding van de jacht is levendig en gToots van conceptie. (Vervolg op pag. 2). VOORSPELT: AANHOUDEND KOEL WEER Geldig tot Vrijdagavond. Over het algemeen veel bewolking met nu en dan buien. Matige, tijde lijk krachtige wind uit Zuidelijke richtingen, later ruimend naar Zuid west tot West. Koel weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1