PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Aanzienlijke versterking van Nederlandse strijdkrachten 0E BILT Vorming van drie divisies uit geoefende militairen Wapens voor de Duitse „bewakingsdienst" MALIK BESCHULDIGT V.S. VAN AGRESSIE OP KOREA DE SCHELDEVEREN KRIJGER HET STEEDS DRUKKER PRINSES IRENE MORGEN 11 JAAR Bonen en augurken naar de mestvaalt. DE VLEESCHAUWER: NAKAARTEN HEEFT GEEN ZIN MEER Kwestie Bertha Hertogh VOORSPELT, 193e Jaargang - No.181 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. PI. verv.s W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; t 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 4 Aug. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie £2150. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Vlissingen Walstr 58—60. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr. C 160. tel. 20 Engeland maakt groot verdedigingsprogram bekend. Officieel deelt de regeringsvoorlichtingsdienst in Den Haag mede: De Nederlandse regering is van oordeel, dat Nederland zich met de an dere landen van het Noord Atlantische Verdrag groter inspanning zal moe ten getroosten, nu de ontwikeling van dc internationale toestand een snel lere opbouw van 't defensiesysteem der vrije wereld noodzakelijk maakt. Met het oog hierop worden de militaire plannen, zoals deze zijn uiteenge zet in de nota in zake het defensiebeleid aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal, aan een herziening onderworpen. Hierby stelt de regering zich allereerst ten doel uit de reeds in de afge lopen jaren voldoendve geoefende militairen de mankracht beschikbaar te krijgen, waaruit drie divisies kunnen worden gevormd. Het ligt niet in het voornemen deze thans in actieve dienst op te roepen, maar wel zodanige maatregelen te treffen, dat zij zo nodig op. korte ter mijn kunnen worden gemobiliseerd. Voor het paraat zyn van deze mankracht is aanvulling van de bewape ning noodzakelijk. Hiervoor zal een oplossing kunnen worden gevonden door de. samenwerking der landen van het Atlantische Verdrag. Maatregelen zullen worden genomen om ook in Nederland de productie voor verdedigingsdoeleinden op te voeren. In Londen, is gisteravond een her bewapeningsplan van 3.400.000.000 pond sterling (34 millioen gulden) bekend gemaakt. Het plan, dat een periode van drie jaar omvat, is voor een deel afhankelijk van meer Ame rikaanse hulp. De bekendmaking geschiedde in de vorm van een memorandum, dat Woensdag naar Washington is gezon den en waarin het Britse verdedi gingsprogram, in antwoord op een Amerikaans verzoek om inlichtingen, wordt uiteengezet. Het nieuwe pro gram zal het deel van het Britse Na tionale inkomen, dat voor defensieve doeleinden wordt besteed, van 7,4 procent tot 10 procent verhogen. In het Britse memorandum wordt er op gewezen, dat het nieuwe bewa peningsprogram het Britse volk aan zienlijke opofferingen zal kosten. Het zal het economisch herstel van het land vertragen en de verbetering van de levensomstandigheden, waarvoor de Engelsen sinds het einde van de oorlog bard gewerkt hebben, uitstel len. Engeland heeft de Verenigde Sta ten medegedeeld, dat het niet in staat is zijn productieve hulpbronnen in zo grote mate voor defensieve doeleinden aan te wenden als de V.S. geen financiële bijstand verlenen. Officiële Britse luiers voor Jacqueline Kama. (Van onze correspondent) Seretse Khama, het met een Lon dense typiste getrouwde negeropper hoofd, had deze weck officieel aan zegging gekregen, dat hij Beetsjoe- analand op 11 Augustus moest ver laten om zich in vijfjarige balling schap te begeven. Zijn vertrek was reeds uitgesteld tot na de geboorte van hun dochtertje, dat nu 11 we ken oud is. De Britse regering had hen nu meegedeeld, dat hun vlleg- passages naar Engeland geboekt zijn op 11 dezer. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, antwoordde Ruth, Se- retse's blanke vrouw. Zij wilde niet per vliegtuig, maar per boot reizen en dit laatste was onmogelijk. Zij kvinnen n.l. niet door Zuid-Afrika naar een schip gaan, daar zij daar wegens hun gemengde huwelijk ge arresteerd zouden worden. Voorts eiste Ruth de verzekering, dat er in Londen een woning voor hen be schikbaar zou zijn en de regering heeft er nog geen kunnen vinden. Se retse droeg het zijne nog bij aan de reiscomplicaties door te eisen, dat hij zijn nieuwe Amerikaanse auto zon der betaling van invoerrechten in Engeland zou kunen binnenbrengen. Toen de Britse districtscommissaris van Beetsjoeanaland de Khama's ten einde raad meedeelde, dat een speci ale Britse vliegboot hen van Victoria Falls zou ophalen, vroeg Ruth hoe de redering verwachtte, dat zc voor een vierdagen lange reis voldoende schone luiers voor baby Jacqueline in voorraad kon hebben. Onversaagd heeft de Britse regering ook dit dringende defensie-probleem opge lost door een onbeperkte hoeveelheid nieuwe luiers ter beschikking te stel len voor hun ballingschapsreis naar Engeland. Het Khamagezin zal nu, wegens vertraging in de aanvoer van officiële luiers, pas 17 Augustus in- plaats van op 11 Augustus per vlieg boot naar Londen vertrekken. Ministers Stikker en Spaak in Straatsburg. Minister Stikleer is te Straatsburg aangekomen om de bijeenkomst van het ministerscomité van de Raad van Europa bij te'wonen. Ook Spaak is in Straatsburg ge arriveerd om als voorzitter van de raadgevende vergadering de komen de zittingen voor te bereiden. Het Belgische katholieke blad „La libre Belgique" heeft geëist, dat Spaak van zijn hoge post in de Euro pese organisatie zal worden onthe ven. „Het zou voor België een ondrage lijke provocatie zyn, indien deze op roerstoker zijn functie behoudt", al dus het blad. OP VOET VAN OORLOGS ECONOMIE. Het nieuwe probgram zal Engeland bijna weer op voet van oorlogsecono mie brengen. -Volgens het memoran dum is het program het grootste dat kan worden uitgevoerd zonder over te gaan tot het dirigeren van arbei ders naar bepaalde industrieën en het requireren van fabrieken. Regeringsdeskundigen wijzen erop, dat de sterke verhoging van de defen sie-uitgaven onder meer tot gevolg heeft, dat het land terugkeert naai de soberheidstandaard, die in de afge- Begin van Duits leger? De Britse en Amerikaanse bezet tingsautoriteiten in Duitsland heb ben besloten eenheden van de Duitse „bewakingsdienst" van geweren en andere kleine wapens te voorzien. De eenheden krijgen tot taak op slagplaatsen en militaire voorraden te bewaken, zodat de bezettings troepen worden ontlast. De Duitse politiemacht in de drie Westelijke zónes omvat thans in to taal 10.000 man, wier bewapening uit x-evolvers bestaat. In de Britse zóne maken bovendien nog 'n 10.000 man deel uit van de bewakingsdienst. In de Amerikaanse zóne zullen spoe dig eenheden van een dergelijke dienst worden gevormd. Officiële woordvoerders doen. hun best de betekenis van de bewapende burgerlyke corpsen als zo onbelang rijk mogelijk voor te stellen. Zij ver klaarden, dat de bewakingsdienst niet moet worden beschouwd als 't begin van een nieuw Westduits le ger. Volgens anderen echter is in belangryke mate afgeweken van het beginsel „geen wapens voor Duit sers". Mogelijk zijn de nieuwe maatregelen genomen op aandrang van Ameri kaanse zijde en wordt thans een be perkte herbewapening toegestaan. lopen maanden geleidelijk is opgehe ven. Mén is van mening, dat Engeland zal verzoeken om het leeuwenaandeel van de Amerikaanse hulp aan West- Europa. Een regeringswoordvoerder ver klaarde, dat men van mening is, dat er op het ogenblik geen dringende noodzaak bestaat om tot bijzondere maatregelen ter bestrijding van de in flatie over te gaan. De publicatie van het memorandum volgde op een serie bezoeken van de Amerikaanse ambassadeur aan de Britse premier, Attlee. Voordat het memorandum naar Amerika is gezonden, heeft de leider van de oppositie, Winston Churchill, inzage ervan gehad. COMMENTTAR VAN TRL'MAN President Truman heeft tegenover de pers verklaard, dat hij zeer was ingenomen met het nieuwe Britse be wapeningsprogram. Hij zeide te hopen, dat alle Ameri kaanse bondgenoten hetzelfde zouden doen. Aanbieding van geschenken aan jarige prinses. Zoals bekend geschiedt de jaarlijk se aanbieding Van een verjaardags- geschenk aan H.K.H. Prinses Irene beurtelings door een der onderdelen der Nederlandse strijdkrachten. Dit jaar zal deze aanbieding ge schieden door een deputatie dei- luchtstrijdkrachten, die het geschenk op Zaterdag 5 Augustus a.s. in het Kon. Paleis te Soestdijk aan de ja rige prinses zal overhandigen. Daarna zal een deputatie van het garde-regiment „Prinses Irene" na mens dit regiment eveneens een ca deau aanbieden. Huizen nodig voor 12 mil lioen Europese gezinnen. Twaalf millioen gezinnen in elf Europese landen hebben nieuwe hui zen nodig, aldus een rapport, dat de commissie voor sociale vraagstukken aan de Raad van Europa heeft voor gelegd. Naar schatting moeten in deze elf landen 2.801.599 huizen worden bij gebouwd, wil men de woningtoestand van 1939 herstellen. Bovendien zijn nog 9.501-000 nieuwe woningen no dig om de wantoestanden, die voor de oorlog op woninggebied heersten, op te heffen. Volgens een schatting zal Neder land 24 jaar nodig hebben om het woningprobleem op te lossen en Bel gië 30 jaar. Onverkwikkelijk debat in de Veiligheidsraad. Het fel verzet van Malik ten spijt liee ft de Veiligheidsraad besloten de Ame rikaanse motie over „de agressie" in Korea" aïs eerste punt op de agenda te nemen. Maliks voorstel om eerst de kwestie van de Chinese vertegen woordiging te bespreken werd met 7 verworpen. In een rede, die 35 minuten duurde, beschuldigde Malik de Ver. Staten ervan de aanval op Korea te zijn be gonnen. Van agressie kan alleen spra ke zijn, zo zeide hij, indien het fis sen twee onafhankelijke landen gaat. Korea moet echter als één land wor den beschouwd, zodat de strijd daar tussen Noord en Zuid een interne aangelegenheid is. Van agressie was eerst sprake, toen de Ameri kaanse troepen zich-in de strijd meng den. Malik eindigde zijn rede met de dool- de Veiligheidsraad aangenomen resolutie een schending van het hand vest te noemen. De resoluties zijn door de Amerikaanse delegatie gedic teerd om de „sporen van de aanval te bedekken". De Amerikaanse afge- Duikboten bij Australië of fantasie? Donderdag wei- te Canberra of ficieel medegedeeld, dat de laatste weken in de buurt van Australië vreemde duikboten zijn waargeno men. De gesignaleerde duikboten zouden tot de modernste typen behoren en uitgezonden zijn voor proefnemingen. De Australische autoriteiten lieten zich echter niet uit over de nationa liteit van de betrokken boten. Enkele uren na de officiële mede deling kwam de Australische minis ter van Marine, Francis, met een te genspraak. Er was geen reden voor ongerustheid, zei hij, want de geruch ten over duikboten steunden niet op betrouwbare gegevens. Enkele burgers hebben verklaard, voorwer- jjen te hebben gezien, die op duikbo ten geleken, maar een onderzoek naar deze verklaringen heeft geen enkel positief resultaat opgeleverd. Aantallen passagiers en auto's vergeleken bij vóór de oorlog vervijfvoudigd. Dc aantallen passagiers en auto's, die door de Provinciale Stoomboot- diensten over de Zeeuwse wateren vervoerd worden, stygen nog steeds en bedroegen gedurende het eerste halfjaar van 1950 ongeveer vijfmaal de vooroorlogse aantallen. Dit blijkt uit de heden gepubliceerde vervoers- overzichten per ultimo 1950. Het passagiersvervoer is het mees# omvangrijk op de lijn Vlissingen— Breskens, terwijl het autovervoer op de lijn KruiningenPerkp/older gro ter is dan dat der andere veren, hoe wel een verschuiving optreedt door dat de grote veerboten „Koningin VlissingenBreskens Terneuzen—Hoedekensk. KruiningenPerkpolder Zierikzee—Katse Veer KortgeneWolphaa rtsd VeereKamperland Juliana" en „Prins Bërnhard" in de vaart zijn. Wij laten hier de vervoerscijfers volgen over het eerste halfjaar 1950 met als vergelijking de getallen over de zelfde periode in de jaren 1939, 1946, 1948 en 1949: PASSAGIERSVERVOER 1939 1946 1948 1949 1950 133.277 275,174 443.491 540.996 671.140 43.692 82.958 98.701 111.209 45.046 208.197. 457.090 493.452 513.518 21.775 43.447 55.843 57.766 65.893 69.344 86.145 128.229 127.328 129.518 11.334 24.179 46.439 30.264 28.930 Totaal: 324.468 637.142 1214.050 1348.507 1520.208 VlissingenBreskens Terneuzen—Hoedekengk. KruiningenPerkpolder ZierikzeeKatse Veer Kortgene—Wolphaartsd. AUTOVERVOER 1939 1946 1948 1949 1950 21.580 12.215 43.899 63.984 89.830 3.120 3.572 5.557 9.421 20.119 83.194 102.545 113.996 2.951 1.077 5.283 6.571 9.416 11.893 7.265 17.252 21.245 24.497 48.965 40.676 149.628 197.917 243.296 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen vaardigde Austin gin° fel op de bewe ringen van Malik in, hoewel de Egyp tische gedelegeerde had voorgesteld het debat maar te sluiten omdat de vrede er niet mee gediend werd. De belediging, die Malik de Ver. Staten en trouwens ook de Ver. Na- j ties heeft aangedaan, kan niet on weersproken blijven, meende Austin. Hijbeschuldigde Malik van een alge hele en schaamteloz3 verdraaiing van de feiten, zoals die mede waren ge- constatcerd door de commissie van de V-iN. ter plaatse. Maliks antwoord was, dat Austin zich te 'buiten ging aan „hysterisch gebral", een bewijs, dat de Ver. Sta- I ten geen antwoord hebben op de ar gumenten der SowjetUnie. Er bestond buitengewoon grote be> langstelling voor de zitting van de Raad. Door afzetmoeilijkheden naar Duits land begint de onverkoopbaarheid van groenten op de veiling te Ven- lo enorme afmetingen aan te ne men. Gisteren kon een partij van 80.000 kg. spekbonen de minimum prijs van 14 cent niet halen. Ook in de augurken vorig jaar nog zeer gewild is de klad gekomen. Meer dan honderduizend kg. augurken van de grove-sortering, die de 8 cent per kg. minimumprijs niet konden halen, liepen door de klok. Alleen de fij nere soorten bleken verkoopbaar, maar ook slechts tegen de minimum prijs. In kringen van handel en tuin derij vraagt men zich met bezorgd heid af waartoe dit moet leiden, want de augurkencampagne is pas begonnen en binnenkort kunnen aan voeren van ongeveer een millioen ki logram op de Venlose veiling ver wacht worden. Rusland blijft de Ver. Naties boycotten. Ondanks Maliks terugkeer in de Veiligheidsraad blijft de Sow jet-Unie de andere organen van de Ver. Na ties boycotten. Generaal Sleliarof, die deze maand voorzitter zou zijn van de militaire staf commissie, ver- scheen Donderdag niet op het appèl. 1 Boudewijn krijgt tot titel „Koninklijk Prins". Dc storm in de Belgische katholieke partij duurt onverminderd voort In de partijraad van de CVP vielen verscheidene snrekers de regering fel aan, waarbij scherpe taal gebezigd werd. Volgens een Vlaamse afge vaardigde sturen in de Kempen leden der partij hun lidmaatschapskaarten terug niet het opschrift „verraders". Tijdens de vergadering van de Ka- i TOMATEN merfractie zei minister-president Du- T vieusai't ter verdediging van zijn be- I f gebouv. „Patna te Brussel, leid:. „Indien wij langer weerstand hadden geboden was de monarchie in gevaar gekomen. Ik hoop een burger oorlog te hebben vermeden". Minister de Vleeshauwer, die tegen 't aftreden van Leopold was vond het geen zin hebben over de verantvvoor-\ delijkheid van het gebeuren na te kaarten. Hij meende, dat hy in staat geweest zou zijn met behulp van de Rijkswacht de orde te handhaven. In het verdere verloop der uiteen zetting gaf hij evenwel toe, dat hij al zyn beschikbare politiemannen nodig had in Brussel Luik en Henegouwen en dat hij niet bij iedere fabriek rijks wachters kon plaatsen. De enige kwestie was nu nog vol gens de Vleeshauwer of de regering al dan niet moest aanblijven en of er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen. Koningsgezinde" groepen in Vlaan deren hebben de katholieke kamerle den verzocht niet voor de wet op de machtsoverdracht te stemmen. Kroonprins Boudewijn zal in de pe riode, die aan zijn kroning vooraf gaat, de titel „Koninklijke Prins" voeren, zo wordt bepaald in het wets ontwerp op de troonsoverdracht, dat bij de kamer van volksvertegenwoor digers is ingediend. IN JUNI Wij geven hieronder voorts de maandcijfers voor Juni van dit jaar en van 1939, 1946, 1948 en 1949. Bij de beoordeling daarvan moet er re kening mee worden gehouden, dat de Pinksterdagen in 1949 in Juni vie len en dit jaar in Mei. Dit verklaart de teruggang van het passagiersaan tal voor een belangrijk deel. De invloed van de tariefheffing op de Westerschelde-veren is in de sta tistiek nog niet merkbaar, aangezien de 2e klasse voor de passagiers nog kosteloos is. De cijfers luiden als volgt: PASSAGIERS IX JUNI 1939 1946 1948 1949 1950 Vlissingen—Breskens 35.221 74.036 86.486 190.873 186.872 T erneuzen—Hoedekensk. 8.922 14.562 24.532 25.217 KruiningenPerkpolder 9.497 50.643 100.623 104.174 103.843 ZierikzeeKatse Veer 3.826 9.967 10.997 14.562 14.288 KortgeneWolphaartsd. 11.332 19.022 24.551 25.640 26.233 VeereKamp erland 2.315 5.856 6.840 7.290 6.599 Totaal: 71.113 159.524 244.059 367.071 363.052 AUTO'S IN JUNI 1939 1946 1948 1949 1950 VlissingenBreskens 4.815 2.746 8.240 16.573 18.352 TerneuzenHoedekensk. 655 627 1.000 KruiningenPerkpolder JL.757 5.490 16.436 16.902 18.961 ZierikzeeKatse Veer 547 443 1.021 1.460 1.920 KortgeneW olphaartsd. 1.841 1.488 3.116 3.858 4.402 Totaal: 9.625 10.167 28.813 39.420 44.635 Het autovervoer is aanmerkelijk [het veer TerneuzenHoedekensker- gestegen, doordat het aantal voer- ke in de maand Juni j.l. op de kop tuigen op de weg nog steeds toe- af duizend auto's vervoerde, neemt. Vermeldenswaard is het, dat den zich incidenten voor toen katho lieke betogers in de corridors de afge vaardigden, die de zaal uitkwamen, met herrie en kabaal begroetten. Het regende eieren en tomaten, die uit eenspatten op de gezichten der partij leiders. De betogers werden aangevoerd door de Flamingant van Duren, tij dens de oorlog secretaris-generaal op een der departementen. Toen de uitspraak van het Hof van Appèl te Singapore .waarbij het der tienjarige dochtertje van de familie Hertogh te Bergen op Zoom bekend werd, heeft de Nederlandse regering allereerst in Londen een dringende stap gedaan om de afgifte van het kind aan de verzorgster te voorko men. De regering heeft er daarbij op gewezen, dat de rechtsgrond voor de beslissing van het Hof op zijn minst onduidelijk is en de publieke opinie in Nederland door deze uitspraak ge schokt is. Het antwoord van de Engelse re gering hield in, dat het hier een rechterlijke beslissing betrol'. waar bij het de overheid niet mogelyk was in te grijpen. De Nederlandse regering heeft toen ons consulaat-generaal te Sin gapore opdracht verleend all#, pogin gen in het werk te stellen om te ver hinderen, dat het kind met meer ter beschikking van de ouders zou ko men. De Nederlandse consul-generaal is tot dusverre opgetreden ter be scherming van een minderjarig Ne derlands meisje, hoewel hij hiervoor geen volmacht van de ouders had. De regering heeft er thans voor zorg gedragen, dat de consul-generaal nu een voorlopige telegrafische volmacht in zijn bezit heeft. De notariële vol macht zal hem per luchtpost worden toegezonden. Met ingang van 16 Augustus is mr. J. C. Bührroan benoemd tot burgemeester van Weesp. KOEL WEER. Tijdelijke opklaringen. Overigens meest zwaar bewolkt met vooral aanvankelijk plaatselijk nog enkele buien. Matige, af en toe vrij krachtige Noordwest""5' -> Wind. Aanhoudend koel weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1