PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT U.S.A. geeft „dekking en steun DE BILT Beroep van de V. S. op de Sow jet-Unie ONS HERSTEL ZET DOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN HEEFT GOED RUNDVEE VOORSPELT, 193e Jaargang - No.150 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie; to van de Velde en P n den Boer Adj W. de Pagter Hoofdred.: G. Balünttjn, Pl.verv.: W. Leertouwer en El, A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 et. per week: f 3.9C p kw.: £r. p. p. t 4.1S oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, 3RESKEN5E COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 28 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 250. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllsslngen Walstr 58—60 tel 2355. 4 UJnen (b.g.g 2861 of 2160): M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzec: N Bogardstr. C^160^teLj?6 SEOEL NOG NIET GEVALLEN. President Truman heeft Dinsdag aan de Amerikaanse strijdkrachten ter zee'en in de lucht opdracht gegeven, aan de Zuid Koreaanse rege ringstroepen „dekking en steun te verlenen." De president gaf voorts aan de zevende vloot opdracht iedere aanval op Formosa te verhinderen." Hij gelastte eveneens de bespoediging van militaire hulp aan de Phi- lippijnen en Indo-China. De V.S. hebben voorts Dinsdagavond een nota aan de Sovjet-Unie ge zonden, waarin dit land gevraagd wordt zijn invloed aan te wenden om een terugtrekking van de Noord Koreaanse troepen uit Zuid Korea te bewerkstelligen. Mobilisatiebevelen zijn in Amerika niet gegeven. In zyn verklaring zei Truman, dat hü op de Chinese nationalistische re gering een beroep had gedaan alie operaties in de lucht en ter zee, die tegen het vasteland worden uitge voerd, stop te zetten. Truman verklaarde, dat hij bevel had gegeven tot bespoediging van de militaire hulp aan de Franse strijdkrachten en aan de „verbonden staten' 'in Indochina. Hij gaf tevens opdracht een mili taire missie te sturen, die een „nau we samenwerking met die strijd krachten" moet onderhouden. De president verklaarde: ,,De aan val op Korea maakt het duidelijk, dat het communisme verder is ge gaan. dan het gebruik van een op standige beweging, om onafhankelij ke landen te veroveren en dat het thans gebruik maakt van het mid del van gewapende invasie en oorlog. „Het heeft de orders van de Vei- De Veiligheidsraad over Korea Amerikaanse resolutie aangenomen. Rusland weer afwezig. De Verenigde Staten hebben Dins dag de Veiligheidsraad der Verenig de Naties verzocht ,,alle leden van de Verenigde Naties toe te staan de Koreaanse republiek te helpen by liet afslaan van een militaire aanval". De Amerikaanse resolutie stelt vast, dat de gewapende aanval op de Koreaanse republiek door de strijd krachten van Noord-Korea een schending van de vrede betekent" en dat de Noord-Koreaanse autoriteiten i „in gebreke zijn gebleven het vuren te staken en ten Noorden van de 38ste breedtegraad terug te trek ken". zoals de Veiligheidsraad had bevolen. De resolutie acht dringende mili taire maatregelen nodig om de inter nationale vrede en veiligheid te her stellen. De resolutie „beveelt aan, dat de leden van de Verenigde Naties de re publiek van Korea zodanige bijstand verschaffen als nodig mocht zyn om de gewapende aanval af te slaan en de internationale vrede en veiligheid in dit gebied te herstellen". Joego-Slavië diende gen resolutie in, waarin een beroep wordt gedaan op de Veiligheidsraad om tussen Noord- en Zuid-Korea te bemiddelen ten einde de „ernstige gevolgen" van een lange oorlog te voorkomen. By de opening van de vergadering van de Veiligheidsraad bleek, dat de Russische gedelegeerde ook nu afwe zig was. Nadat de Amerikaanse en Russi sche afgevaardigden in de Verenigde Naties op initiatief van Trygve Lie een geheime, Yiiet-officiële bespre king hadden gevoerd, venvachtte men echter, dat de Sowjet-afgevaar- digde de vergadering van de Veilig heidsraad zou bijwonen, al was het alleen maar om zijn veto uit te spre ken over iedere vérdere actie. De voorzitter, sir Benegal Rau van India, wachtte twintig minuten met de opening van de vergadering, doch de Sowjet-afgevaardigde verscheen niet. Warren Austin, de Amerikaanse afgevaardigde, diende daarop de Amerikaanse resolutie in, die door Engeland en Frankrijk gesteund werd. Attlee over Korea Churchill dankt. Attlee heeft Dinsdag in het Engel se Lagerhuis mededeling gedaan van de Amerikaanse resolutie in de Vei ligheidsraad en de verklaring van Truman. De premier verklaarde, dat na de bittere ervaring van de laatste 35 jaar duidelijk was geworden, dat slechts onmiddellijke en doeltreffen de maatregelen tegen agressie, de enig juiste methode was om de situ atie te redden. Attlee zeide, dat de toestand „van onbetwijfelde ernst" is. Nadat Attlee een ovatie van beide zijden van het Huis had ontvangen, dankte Churchill hem ervoor, dat hy ,.het Huis van de ernstige toestand op de hoogte" had gebracht. Chur chill verklaarde, dat eenheid „het ge hele Lagerhuis beheerst wanneer vraagstukken van deze ernst raken aan het principe van vrijheid en recht, waarvoor wij allen onkomen". Te Londen is men van mening, dat het jongste Amerikaanse besluit ten aanzien van Korea een nieuwe poli tiek aangaande het Verre Oosten en Suid-Oost-Azië inluidt. ligheiilsraad van de Verenigde Na ties, welke werden uitgevaardigd tot liet behoud van de internationale vei ligheid, in de wind geslagen." Hy vervolgde: „In deze omstan digheden zou de bezetting van For mosa door communistische strijd krachten een directe bedreiging van de veiligheid van het gebied in de Stille Oceaan zyn en van de Ame rikaanse strijdkrachten, die haar wettige en noodzakelijke functies in dat gebied uitoefenen." Truman verklaarde voorts: „Ik weet dat alle leden van de Vere nigde Naties de gevolgen van deze laatste agressie in Korea, welke ge schiedde met voorbijzien van het Handvest der Verenigde Naties met zorg zullen bestuderen. Een terugkeren tot het gebruik van geweld in internationale aange legenheden zou ver-strekkende ge volgen hebben. De Verenigde Staten zullen voort gaan zich te houden aan het begin sel van het recht. Ik heb ambassadeur Austin (sena tor Warren Austin) instructie gege ven om, als vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in de Veilig heidsraad deze stappen aan de Raad te rapporteren." Congresleiders verklaarden na af loop der besprekingen, dat zij de ac tie van de president onvoorwaarde lijk steunen. Senator Styles Bridges (Republikein), lid van de Senaats commissie voor buitenlandse zaken, zei „het is een verduveld goede ac tie! Het is precies het optreden waarom ik steeds gevraagd heb en ik ben zeer tevreden, dat wij het ge daan hebben." Berichten uit Tokio halen „welin gelichte personen" aan, die gezegd zouden hebben, dat met Amerikanen bemande bommenwerpers alle ste- Dienstplichtverlenging in de V.S.? J De gezamenlijke commissie van cP Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden heeft Dinsdag een verlenging vari een jaar voor de hui dige bevoegdheden ran de president om jonge mannen tot de dienstplicht op te roepen, goedgekeurd. Deze maatregel moet nog door beide huizen van het Congres worden goedgekeurd. Volgens het desbetreffende wets ontwerp heeft de president eveneens de bevoegdheid de nationale garde en alle reserve-strijdkrachten tot on middellijke actieve dienst op te roe pen. Waarnemers zijn van oordeel, dat de toestand op Korea van invloed is geweest op de beslissing van genoem de commissie. Stakers koesterden zich in de zon en gingen kerkwaarts. Het verkeer te Port Elizabeth (Kaapprovincie) werd geheel ont wricht door een staking van duizen den nlet-blanken uit protest tegen de rassenpolitiek der Zuid-Afrikaan se regering en de anti-communisti sche wet. Slechts negen van de hon derden arbeiders in de haven meld den zich des morgens. Ongeveer drie kwart van het niet-blanke personeel der spoorwegen staakte. De stakers koesterden zich in de zon, deden aan sport of gingen naar de kerk, terwijl de politie in de straten pa trouilleerde. „Tjerk Hiddes" wordt in October aan de R.I.S. overgedragen. WORDT VLAGGESCHIP VAN DE INDONESISCHE MARINE. Ongeveer October van dit jaar zal de torpedobootjager Hr. Ms. „Tjerk Hiddes" van de Kon. Nederlandse Marine worden overgedragen aan de Alris, de marine van de R.I.S. Het aantal opleidingen voor Alris personeel in Soerabaja zal worden uitgebreid. Er bestaan zelfs plannen om hier te lande een instituut voor de opleiding van marine-officieren op te richten. Bij al deze opleidingen zal mede gebruik worden gemaakt van Nederlandse instructeurs. Kolonel Nazir, commandant van de marine-basis in Sperabaja, zei, dat het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen, dat de Nederlandse torpedobootjager Hr. Ms. „Banckert" aan de Alris zou worden overgedra gen. De Britse marine had hierte gen echter verschillende bezwaren, daar de „Banckert" uitgerust is met verschillende instrumenten, waarop een Brits patent rust. In verband hiermede is thans besloten, dat Hr. Ms. „Tjerk Hiddes" zal worden over gedragen. Straks zal de Alris de beschikking hebben over vier mijnenvegers, zes patrouillevaartuigen, twaalf R. P. boten en twee L. C. T.'s. Nederland en Korea In Nederlandse officiële kringen heerst volledig begrip voor de beslis singen, welke president Truman heeft genomen om de onafhankelijk heid van de republiek van Korea (Zuid-Korea) te handhaven en te vens voor de genomen maatregelen in het belang van de veiligheid van het Pacific-gebied, waarvoor de Ver enigde Staten immers bijzondere ver antwoordelijkheid dragen. Wat de door de Veiligheidsraad aangenomen resolutie inzake het sta ken van het vuren betreft acht men het in diezelfde kringen vanzelfspre kend, dat Nederland in alle opzichten zal medewerken om de uitvoering dezer resolutie te bevorderen. Te dien aanzien zou Nederland iedere nodige bijstand verlenen. den, die door de Noord Koreanen ten Zuiden van de 38ste breedte graad bezet zijn, zouden bombarde ren. General Omar Bradley, voorzitter van de'commissie van stafchefs, wei gerde, toen hij het Witte Huis ver liet, commentaar te leveren op deze berichten uit Tokio. AMERIKAANSE STRIJD KRACHTEN REEDS IN ACTIE? De Zuid Koreaanse radio heeft Dinsdagavond gemeld, dat Ameri kaanse strijdkrachten reeds in actie waren gekomen tegen de Noord Ko reanen. Volgens het Amerikaanse nieuws bureau Transradio werd in het 'Zuid Koreaanse bericht gezegd, dat Ame rikaanse oorlogsvliegtuigen een aan val hadden gedaan op een Noord Koreaanse pantsercolonne. Ameri kaanse marine zou op weg zijn naar Korea. Intussen blijven de berichten over het strijdverloop verward. Seoel schijnt nog niet gevallen te zijn. Los se tankeenheden, die de stad bereik ten, zouden weer verdreven zijn. Ook heeft de Zuid Koreaanse regering Seoel nog niet verlaten. DE OOMMISSIE DER V N. VERLAAT KOREA. Alie 27 leden van de commissie der V.N. voor Korea bevonden zich onder de 300 Amerikanen en ande re landslieden, die uit Seoel naar de luchtbasis van Itazoeko in Japan zijn geëvacueerd. DE AMERnvAAXSE MILI TAIRE MACHT IN HET OOSTEN. Men gelooft, dat de Amerikaanse marine minstens vier grote vlieg dekschepen gereed heeft om in het gebied van ae Stille Oceaan in ac tie te komen en 45 tot 50 torpedo- bootjagers alsmede kruisers, onder zeeboten en andere schepen, die on langs zijn toegevoegd in verband met de toestand in China. Op 30 April werd medegedeeld, dat er 123.000 Amerikaanse militai ren in het Verre Oosten waren, van wie de meeste in Japan. Er zouden 3 luchtdivisies zijn. Tachtig doden bij explosie te Damascus Tachtig personen zijn om het le ven gekomen en honderden gewond, doordat ontvlambare en explosieve stoffen in een opslagplaats van de Iraakse petroleummaatsehappü te Damascus in brand raakten. Justitia onverstoorbaar. Het publiek, gerechtsambtena ren en gendarmes wierpen zich plat op de grond toen revolver schoten in het Brusselse paleis van justitie werden afgevuurd. De schoten werden gelost door Joseph Delpirre, die zich hoorde veroordelen tot levenslange ge vangenisstraf wegens verraad van Belgische verzetslieden tij dens de oorlog. Terwijl de presi dent uitspraak deed, haalde Del pirre een revolver tevoorschijn en schoot een kogel in zijn been. Toen de president rustig verder ging. richtte Delpirre de revol ver op Leon Keerstock, een me de-verdachte. die werd vrijge sproken. Het schot miste zijn doel. De president bleef onver stoorbaar. Hij keek slechts een paar maal op. De gendarmes ontwapenden tenslotte Delpirre en sleepten hem aan zijn voeten de rechtszaal uit. Britse regering krijgt vertrouwensmotie Over haar houding ten aanzien van hei plan-Schuman. De Britse Labourregering heeft Dinsdag met een meerderheid van 20 stemmen het Tertrouwen van het La gerhuis gekregen in haar beleid ten opzichte van het plan Schiunan. De stemming, waarin de regering 309 stemmen ontving en de oppositie 289, besloot het tweedaagse debat, waarin de conservatieven en de libe ralen zich verenigd hadden tegen de houding van de Britse regering, die geweigerd heeft de Franse voorwaar den voor deelneming aan de confe rentie over het plan-Schuman te aan vaarden. De oppositie had een motie inge diend, waarin de regering werd ver zocht alsnog aan de conferentie deel te nemen. Bevredigende ontwikkeling van export, industriële productie en verkeer. Reële nationale inkomen per hoofd sleeg met 17 De Nederlandse i droeg gedurende de verslagperiode ii"- mm 127 U938: 100) tegenover 121 in het I eerste kwartaal van 1949. Ook het verkeer blijft een aanzienlijke uit- aardolieproduct.e breito, onaergaa,, De toeneming j .gedurende het laatste jaar liep uit- bereikte in Maart 19o0 een record- een van 9 c*0 Voor het wegverkeer cyfer van 65.600 ^on; meer dan het j tot 74 voor het passagiersvervoer dubbele van de productie van Maart J van de K. L. M. De dalende tendenz m de consump- 1948. erwacht kan worden, dat de j tieve uitgaven, die in 1949 is begon- steenkoolproductie over 1950 voor 'tnerii zette zich gedurende de ver- eerst sinds de oorlog het gemiddel- slagperiode voort. Tezelfdertijd steeg de van 1931 tot 1910 zal overtreffen. Het bovenstaande blykt uit een door de regering gegeven overzicht van de economische ontwikkeling in Nederland in het eerste kwartaal van 1950. Zowel het volume van de invoer als dat van de uitvoer steeg gedu rende de verslagperiode met 22 c/0 ten opzichte van het eerste kwar taal van 1949. Het percentage van de invoer, dat wordt gedekt door uitvoer, bedroeg in de verslagperio de 64,6 tegenover 63 in het overeenkomstig kwartaal van dat jaar. De daling ten opzichte van het voorafgaande kwartaal is in hoofd zaak aan seizoeninvloeden toe te schrijven. De industriële productie geeft eveneens een bevredigende ontwik keling te zien. Het indexcijfer be- Queuille slaagt niet Henry Queuille, de radicale ex-mi nister, heeft gisteren president Au- riol meegedeeld, dat hij niet in staat is een nieuwe Franse regering te vor- Als reden voor Queuille's weige ring wordt opgegeven, dat de socia listen niet geneigd zijn tot een nieu we regering onder hem toe te treden. Toen \vy als kleine kinderen wel eens met grote bewondering naar een koopvrouwtje keken, die met een prachtige tros ballonnen in alle kleuren op de hoek van een straat stond, kwam de heimelijke wens bij ons op: „Als er nu eens een harde windstoot kwam, die de ballonnen met het vrouwtje hoog de lucht in joeg!" De Engelse kinderen uit Leeds en om streken hebben deze kinderdroom zien verwezenlijken. Tijdens een de monstratie ging de luitenant Peter Rayner aan 80 ballonnen, met water stofgas gevuld, de lucht in. Hy zat echter aan een Iyn vast, zodat hij na een tocht door het luchtruim weer behouden op de aarde landde. Bruto-opbrengst van d e veehouderij bedraagt millioen. I Grote economische betekenis. Nu deze week de Algemene Zomer, vergadering der Zeeuwse Landbouw Maatschappij in Oosthurg wordt ge houden, is de aandacht van velen in onze provincie op West Zeeuwsch- Vlaanderen gericht. Op pagina 3 van dit blad brengen wy enige artikelen, geschreven naar aanleiding van het Z. L.M.-bezoek aan dit deel van Zeeland. Hieronder geven wij enkele gegevens over de rundveeteelt in West Zeeuwsch Vlaanderen. In de vooroorlogse jaren bestond de rundveestapel in West-Zeeuwsch- Vlaanderen uit rond 15.000 runderen, waarvan 3800 a 3900 melkkoeien. Ten gevolge van de oorlogshandelingen was de veestapel ultimo 1945 tot ongeveer 6000 stuks teruggelopen. De melkvee stapel handhaafde zich op 3400 stuks. In een opmerkelijk snel tempo heeft zich de rundveehouderij, zowel door eigen aanfok als door aankoop in het bijzonder ook uit het uitstekend fokge- bied Friesland, weten te herstellen. Bedroeg het totale aantal stuks rund vee in 1947 reeds ruim 11.000, de De cembertelling van 1949 toonde aan, dat de 14.000 weer vrijwel was bereikt en hiermee het niveau van de vooroorlog se jaren. Alleen de melkveestapel van ongeveer 3500 dieren is nog wat klei ner. hoewel ook hier een stijgende ten denz valt waar te nemen. De bijna 1300 West-Zeeuwsch-Vlaamse veehouders bezitten élk gemiddeld 11 stuks rund vee. waarbij ongeveer 3 melkkoeien. DE ECONOMISCHE BETEKENIS. Een betrekkelijk omvangrijke rund veestapel is op de in het algemeen ty pische akkerbouwbedrijven uit be- drijfs-economische redenen noodzake lijk en verantwoord: Het rundvee geeft, tezamen met de aanwezige paar- denstapel, het weiland en de dijken waarde, terwijl de afval van het bouw land, nl. van de granen en de peul vruchten. de suikerbieten en de aard appelen een nuttige omzet ondergaan in vlees en vet en melk. Doordat een grote massa zetmeelwaarde in het be- drijfsvoeder aanwezig is. kan in het bijzonder de mesterij zeer goedkoop zijn. Hoewel ook de melkerij een rol van betekenis speelt, wordt deze geremd door een tekort aan vakkundig mel kend personeel. Plaatselijk heeft men dit weten te ondervangen door een coö peratieve machinemelkerij te IJzendij- ke en omgeving. In verhouding tot het totaal aantal runderen blijft het aantal melkkoeien evenwel betrekkelijk ge ring. Wel wordt naast de melkerij en mesterij opkweek van. voor een be langrijk deel buiten de provincie aan gekocht, jongvee, tot kalfvaarzen die als zodanig weer worden afgezet be oefend. De omvangrijke aankoop van kalve ren en ouder jongvee en vare-koeien komt heel duidelijk tot uiting in de of ficiële Mei- en December-telhngen van het vee. In de winter is aanmerkelijk meer vee aanwezig dan in de voor-zo mer. Na verloop van 2Vt maand (in de herfst op de bietenkoppen) tot ongeveer 2 jaar wordt dit handelsvee als vetvee of kalfvaars naar elders afgezet. De kwaliteit van dit door West-Zeeuwsch- Vlaanderen geproduceerde vee geniet een goede reputatie. Globaal is de bruto-opbrengst van de veehouderij te waarderen op 4*i mill, gulden, d.i. gemiddeld per bedrijf rond 4000.— per jaar. Hierbij is de waarde van de stalmest nog buiten beschouwing gelaten. In ver band met de productie van hoogwaar diger stalmest en structuurverbetering van de grond is een intensieve veehou derij wenselijk. Vooral na de eerste Wereldoorlog zijn in West-Zeeuwsch-Vlaanderen en kele belangrijke fokcentra van rundvee gevestigd. Dank zij de energieke en doelbewuste arbeid van ervaren fok kers heeft de kwaliteit van het fokvee momenteel weer geheel het vooroorlog se peil bereikt. Het type is zelfs verbe terd in de richting van de moderne, niet te grove, koe met diepe romp en uitgesproken productie-eigenschappen. Behalve Stierenverenigingen zijn het de melkcontröleverenigingen, die een onmisbare grondslag vormen voor een rationele selectie in de richting van productief vee. Van de 43 melkcontrö leverenigingen in Zeeland zijn er 10 in West-Zeeuwsch-Vlaanderen werkzaam. Het aantal op hoeveelheid melk en vet gehalte gecontroleerde koeien bedroeg in het afgelopen jaar ruim 1000, d.i. ongeveer 30 van het totaal aantal aanwezige melk- en kalfkoeien. Na Walcheren staat West-Zeeuwsch- Vlaanderen hiermede op de 2de plaats in Zeeland. De melkcontröleverenigingen zijn verenigd in de Fokcentrale Oostburg, van waaruit het melkonderzoek en de administratie van de productiestaten wordt verricht De contröle-koeien der deelnemende veehouders worden tevens op type en exterieur geselec teerd. Een aanzienlijk percentage van de West-Zeeuwsch-Vlaamse rundvee fokkers is lid van het Ned. Rundvee Stamboek en beschikt over geregi streerd stamboekvee. Op de voor de Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Oostburg georgani seerde rundvee-tentoonstelling zal (lei- lig gedemonstreerd worden daf. .dit Zeeuwse gewest over fokvee besflïRtt. dat uit het „goede hout" is gesneden. het reële nationale inkomen. Ook de omzet van kruidenierswaren, tabaks fabrikaten en textielgoederen steeg, doch de omzet van alcoholhoudende en -vrije dranken, chocolade en sui kerwerken daalde. De stijging der prijsindexcijfers van het gezinsver- bruik voor arbeiders- en beambten- fezinnen met inkomens van 40 tot 50 per week bedroeg van 15 Sept. 1949 tot 15 Maart 1950 8,6 waar van 3 toe te schrijven is aan sei zoenfluctuaties. EUROPEES HERSTEL PROGRAMMA. Voor de zevende maal is een ver slag verschenen over de werking van het Europese herstelprogramma. Dit heeft eveneens betrekking op het eerste kwartaal van 1950. Wij ont lenen er aan, dat het reële nationale inkomen per hoofd der bevolking van 1947 tot 1949 steeg met 17 c/0. In 1949 was het 10 noger dan in 1938. De industriële productie (ex clusief bouwnijverheid) steeg met 32 en was in 1949 25 hoger dan in 1938. Het aantal in de loop van het jaar voltooide woningen steeg met 362 de waarde der export met 104 het percentage van de invoer, gedekt door de uitvoer, van 44 tot 72 Hieruit mag echter niet de conclusie worden getrokken, dat Nederland de door de oorlog ge leden verliezen (ong. 25 mla.) reeds zou hebben ingehaald. Sinds het begin van het Europese herstelprogramma werd aan Neder land toegewezen 765,1 min. dollar, waarvan schenkingen 635,6 min. dol lar. Op 31 Maart 1950 had Neder land voor het fiscale jaar 1949 1950 z.g. „trekkingsrechten" ontvan gen voor de tegenwaarde van 88,9 min. dollar en doorgegeven de tegen waarde van 8,9 min. dollar. Prins Bernhard reikte zilveren anjers uit. Prins Bernhard heeft gistermiddag in de grote vergaderzaal van de Ned. Handelmaatschappij te Amsterdam vier zilveren anjers uitgereikt aan Nederlanders, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het culturele leven. De zilveren anjer is ingesteld als blijk van waardering voor prestaties, buiten iemands normale dagelijkse arbeid, geheel vrijwillig verricht ten bate van het culturele leven. De fi nanciële grondslag is het legaat, dat de Nederlandse militair Thijs Taconis aan het Prins Bernhard Fonds heeft vermaakt, vóór hij per parachute bo ven ons land „gedropt" werd. Taconis is bij het vervullen van deze opdracht gesneuveld. De Prins reikte de onderscheiding uit aan de heren J. H. van Heek. die in Enschede oude gebouwen restau reerde, gebrandschilderde ramen en een klokkenspel schonk, alsmede eni ge unieke natuurmonumenten en die zeer veel deed voor de natuurbescher ming en monumentenzorg, P. J. de Kanter, die ere-voorzitter is van het Alg. Ned. Verbond. A. T. Thijssen, de regisseur van de Passiespelen te Te- gelen en Jarig van der Wielen, die de pionier is van het Volkshogeschool- werk in ons land. Eerste dijkgedeelte van Z.O.-Polder boven water Deze week zal het eerste stuk dijk van de Zuid-Oost-Polder, dat achter Kampen ligt, boven water komen. De naam van dit stuk zal Vosse- weerd worden. De slechte weersge steldheid van de laatste week heeFt het werk enigszins vertraagd. Twee jongetjes van 4 jaar overreden en gedood. In de Van Ostadestraat in Den Haag zijn gistermiddag twee jonge tjes van vier jaar door een vracht auto met aanhangwagen overreden en- gedood. Beide knaapjes zijn, toen de vrachtauto met aanhangwagen wegreed, vermoedelijk op het ver bindingsstuk gesprongen en er even later afgevallen. Botsing eiste 16 doden. Zestien personen zyn omgekomen en twee ernstig gewond bQ een bot sing tussen een vrachtauto met ar beiders en een zandauto te Cagliari op Sardinië. Van één der gewonden moest een been geamputeerd wor den, voordat hy onder de wrakstuk» ken vandaan gehaald kon worden. OVERWEGEND ZWAAR BEWOLKT. Geldig tot Woensdagavond. Overwegend zwaar bewolkt met voornamelijk in het Noord-Westen van het land plaatselijk enige licht! regen of motregen. Meest matige Zuid-Westelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1