PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Labour-partij draait bij wat betreft het plan Schuman DB BILT Socialistische leiders uit Westeuropa confereerden er over in Londen Harriman speciale adviseur van Truman. Pandit Nehroe over Nieuw-Guinea BESPREKINGEN OVER EUROPESE BETALINGSUNIE ZIJN GELUKT ZEEUWSE MEISJES HADDEN FEESTDAG IN ZIERIKZEE '193e Jaargang -No. 142 Dagblad, uitgave van de firm* Provinciale Zeeuwse Courant. Directie, i' van de Velde en EP. 8. den Boer AdJ W de Pagter. ABONNEMENTSPRIJS 32 CU per week; t 3.90 p. Kw.; £r p p. f 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE CO'JRANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 19 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 cl. pei min,. Minimum p. advertentie 13.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 tegels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer- Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg Bur Vlissingen Walstr 58-60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63, tel 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Maurltsstr 12, tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zicrilczee^Jj.Jtog^ Geen overeenstemming over het gezagsorgaan Volgens de „Daily Express" heeft minister Be vin van zijn ziekbed af nieuwe instructies gezonden aan de Britse ambassadeurs in de verschil lende hoofdsteden, waarin hij er bij hen op aandringt de critiek op het plan-Schuman tot bedaren te brengen en er de nadruk op te leggen, dat het bestuur der Labour-partij niets te zeggen heeft over de politiek van het kabinet. Op de socialistische conferentie te Londen, waaraan delegaties van tien YVesteuropese partijen deelnamen, is de Labour-party trouwens al wat hygedraaid. Na critiek van de Franse en Nederlandse delegaties hebben de Britse gedelegeerden erkend, dat zy enigszins te ver zijn gegaan. De socialistische leiders uit Bel gië, Denemarken, Duitsland, Enge land, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden gaven Zaterdagavond, na de confe rentie, een verklaring uit, waarin 't plan-Schuman een moedig voorbeeld van Europees initiatief wordt ge noemd. De conferentie bereikte even wel geen overeenstemming over het standpunt ten aanzien van het machtige bo ven-nationale orgaan, dat de samengesmolten bedrijven zou moeten beheren. De voornaamste conclusies waar toe de gedelegeerden kwamen wa ren: 1. Het voorstel van Schuman moet worden toegejuicht en 'n vorm van internationale organisatie der basis-industrieën zou een belangrijke stap naar Europese eenheid en het verzekeren van economische stabili teit en volledige werkgelegenheid zijn. 2. De afzonderlijke regeringen die aan een dergelijk plan deelnemen, moeten de verantwoordelijkheid aan vaarden voor het uitvoeren in haar eigen landen van alle besluiten, die op grond van de internationale re geling worden genomen. 3. De conferentie heeft het in dit stadium niet nuttig geoordeeld in bijzonderheden te onderzoeken, wel ke regelingen moeten worden ge troffen om de genoemde principes uit te voeren. De nodige internatio nale organisatie zal moeten worden uitgewerkt door de betrokken rege ringen. 4. De conferentie was het er ech ter over eens, dat de essentiële voor waarden voor een industriële fusie moeten zijn: volledige deelneming van de vakverenigingen, zowel op nationaal als op internationaal ni veau. een program van productie uitbreiding, volledige werkgelegen heid en verbetering van de arbeids voorwaarden, nieuwe investeringen in Europa en de minder ontwikkelde overzeese gebieden. Voor waarnemers is het duidelijk, dat er op de conferentie een ver schil van mening aan de dag is ge treden tussen degenen, die bereid zijn een deel der nationale souverei- niteit aan een super-nationaal or gaan af te staan en degenen die me nen, dat de beslissingen in elk geval door de regeringen moeten worden goedgekeurd. Naar vernomen wordt, waren de Nederlanders voorstanders van het eerste, terwijl de oppositie tegen het gezagsorgaan door de Engelsen werd geleid. DE DEUREN OPEN. Morgan Phillips, de secretaris van de Britse labourpartij, deelde na de conferentie aan journalisten het vol gende mede: „De verklaring, waarover men het eens is geworden, laat de deur wijd open voor hen die het nodig achten te yveren voor een super-nationaal gezagsorgaan. De deur staat ook wijd open voor ons om ons standpunt te propageren." Hij verklaarde, dat het manifest van de Labourpartij over de Europe se eenheid dat veel verontwaar diging heeft gewekt met het oog op wat genoemd wordt de isolatio nistische strekking aan de coni'e- conferentie is voorgelegd. Veel van de critiek, die de verklaring in Eu ropa en Amerika heeft gewekt, is volgens Phillips te wijten aan „on volledige en misleidende persberich ten." Zijn opvolger wordt Milton Katz. Averell Harriman, reizend ambas sadeur voor het plan-Marshall, Is be noemd tot Truman's speciale advi seur op het gebied van de buiten landse politiek in het algemeen en de „koude oorlog" in het byzonder. Harriman zal in Europa worden opgevolgd door zijn plaatsvervanger Milton Katz. De nieuwe post van Harriman is gecrëerd op speciaal verzoek van pre sident Truman. Dean Acheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei op zijn wekelijkse persconferentie, dat de functie van Harriman geheel nieuw is en dat zijn positie als advi seur van Truman nog niet helemaal duidelijk is omschreven. Hij geloofde echter, dat Harriman's nieuwe funcr tie ongeveer zal overeenkomen met die van verbindingsman tussen het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De thans 58-jarige Harriman is gedurende een groot deel van de tweede wereldoorlog ambassadeur in Moskou geweest en bleef tot 1946 in de Russische hoofdstad op zyn post. In dit jaar ging hij enkele maanden naar Londen en werd vervolgens mi nister van Handel. Later werd hij tot reizend ambassadeur voor T plan- Marshall benoemd. De Nederlanders moeten weggaan om hun vroegere koloniale ov erheersing. Invloed van Nehroe's bezoek Het halve land hing aan de telefoon. Jan de Cler trad gistermiddag met zijn gezelschap op in een kersenbongerd te Haarzuilcn voor gewonde militairen. De K.R.O. gaf hiervan een herha ling op platen. In één van de schetsjes was een prijsvraag verwerkt. De uitslag was een telefoonnummer met kengetal. Wie van de luisteraars gister avond tussen 8.45 en 9.15 uur het door hen als uitslag ge dachte nummer opbelde, zou een mandje kersen krijgen, als dit nummer juist was. Het gevolg was, dat het hal half o"- uai xicl ve land in het bewuste uur is gaan bellen. Er is zo verschrikkelijk veel uit alle oorden van het land interlo kaal gebeld, dat tenslotte de K. R.O. door een boze telefoon directeur werd opgebeld met de mededeling, dat door over belasting een relais van het Amsterdamse telefoonnet was doorgebrand, wat iets ergs moet zyn. heel In drie jaar werd voor 40 millioen aan paarden geëxporteerd. Tussen Mei 1947 en Mei 1950 is blijkens een mededeling van de ver eniging „Het Nederlandse Trek paard" voor ruim dertig miiïioen gulden aan trekpaarden geëxpor teerd. Hierbij is een vrij groot aan tal fokpaarden begrepen. De vere niging acht het verkregen resultaat zeer bevredigend. Het succes is te danken aan net werk van de Neder- landsp fokkers en van het Stam boek. De belangrijkste landen voor export van trekpaarden zijn Frank rijk (6000 stuks), Spanje, Zwitser land, Italië, Duitsland en Denemar ken. In genoemde jaren werd voor ruim tien millioen gulden aan slachtpaar- den geëxporteerd. kan zeer groot zijn. Op een persconferentie in Singapbfe heeft Pandit Nehroe, de Indische pre. mier, o.m. medegedeeld, dat, „indien de Nederlanders in Westelijk Nieuw- Guinea blijven, dit een voortdurende reden tot wrevel voor de Indonesiërs zal zijn, hoe goed de Nederlanders ook zijn. Zy moeten gaan vanwege hun vroegere koloniale overheersing". Inzake Oostelijk Nieuw-Guinea zeide Nehroe: „Australië ligt in het gebied van Zuid-Oost-Azië en bevindt zich niet in dezelfde positie als de Neder landers. De beslissende toetssteen is: wat is goed voor Nieuw-Guinea en wat wenst het volk van Nieuw-Guinea". GROTE POLITIEKE INVLOED. De politieke invloed van het bezoek van Pandit Nehroe aan Indonesië kan groot zijn, zo meldt de speciale corres pondent van het A.N.P., die 7 dagen in gezelschap van president Soekarno en Nehroe de reis door Indonesië mee maakte. Nehroe heeft grote bewondering ge wekt in de kringen der Indonesische intelligentia door de wijsheid, de rust en ae eenvoud, die uit zijn houding, omgang en woorden zijn gebleken. Zijn talloze toespraken hadden tot re frein: „De politieke vrijheid op zich zelf is slechts een middel tot verheffing van de welvaart der bevolking. De po litieke vrijheid is niet volledig voordat de economische vrijheid is bereikt. Hiervoor is het weer nodig, dat wij veel van de Westerse landen lenen en buitenlands kapitaal trachten aan te trekken. De oude anti-koloniale slo gans hebben hun inhoud verloren, aangezien het kolonialisme zo goed als dood is. De politieke vrijheid brengt een grote verantwoordelijkheid met zich, die wij niet kunnen overdragen aan andere naties, maar die wij alleen door harde en gestage arbeid tot bloei van het land kunnen leiden". Inzake de internationale politiek trachtte Nehroe duidelijk te maken. Arabische landen sluiten een pact Egypte. Saoedi-Arabië, Syrië, Liba non en Yemen hebben Zaterdag Te Alexandrië een collectief Arabisch veiligheidspact getekend. Irak tekende niet „om technische redenen". Het Pact verbindt naar het voor beeld van het Atlantisch Pact de sta- ten-ondertekenaren in een militaire, politieke en economische alliantie. „Gewapende aanval" tegen een dezer landen zal beschouwd worden als „een agressie tegen allen". Treinverkeer tussen Haarlem en Leiden gestremd. Zondagavond omstreeks 19.45 uur, even nadat de D-trein Amsterdam--- Parijs was gepasseerd, is bij Lisse een dubbele draadbreuk ontstaan in de bovenleiding van de spoorlijn, waardoor het electrische treinver keer onmogelijk werd. Tusseu Haar lem en Leiden werden de reizigers in bussen vervoerd. De boottreinen naar en van Hoek van Holland lie pen via Utrecht, evenals de D-trein Zondagavond om 11 uru werd het treinverkeer over enkel spoor weer hervat. dat de Aziatische landen ten koste van alles moeten trachten, een oorlog te vermijden, aangezien zij door een oor log ver achterop zouden komen. Neh roe trekt hieruit de conclusie, dat Azië geen derde macht moet vormen, aan gezien Azië voorlopig geen macht, noch economische, noch militaire, be zit. doch een politiek dient te vólgen van overbrugging der tegenstellingen tussen Rusland en Amerika. De leden van de communistische partij hebben geweigerd de vergade ring van het werkcomité van het K.N I.P., waar Nehroe sprak, bij te wonen. Nehroe zelf was hierover geprikkeld en zeide, dat deze lieden slecht waren ingelicht over de achtergrond van de in India verrichte arrestaties. Volgens de mening van waarnemers zal het stelling nemen van Nehroe tegenover de communistische practijken, in Indo nesië grote invloed hebben. R.A.F.-vliegluig op een berg neergestort. Een vliegtuig van de meteorologi sche dienst van de R.A.F. is op een berg op het eiland Achil ten Westen van he graafschap Mayo in Ierland neergestort. Na een gehele nacht zoeken op de 700 meter hoge berg, heeft men 5 verkoolde lyken van de bemanning gevonden. Drie leden van de bemanning worden nog vermist. Nederlander te Parijs gearresteerd voor bedrog Een Nederlandse handelaar in groenten en fruit, M. P. Prins, te Pa rijs woonachtig, is Zaterdag gearre steerd. Hij wordt verdacht van het uitschrijven van een cheque, waar- ontving de Parijzenaar, aan wie P. had bij een Parijse handelaar 550 kisten sinaasappelen besteld voor 1.200.000 francs, die hij met een che que had betaald. Enkele dagen later ontvingde Parijzenaar, aan wie P. beloofd had dat hij hem Nederlandse tulpenbollen zou zenden, een kist, die mispels bevatte. De zaak werd voor de Parijse handelaar duidelyk toen hij de cheque wilde gaan innen, en daarvoor geen dekking aanwezig bleek. P. werd gearresteerd toen hij voor bereidingen trof er van door te gaan, nadat hij de opbrengst van de sinaas appelen in nachtgelegenheden had opgemaakt. De Spaanse radio meldt dat de rege ring het voorstel van de minister van Landbouw tot het vrijgeven van de prijs en de verkoop van brood heeft goedge keurd. Het brood is gerantsoeneerd ge weest sedert het begin van de burger oorlog. Moeilijkheden met België opgelost. De onderhandelingen te Parijs over een Europese betalingsunie hebben een bevredigend resultaat op geleverd. Na twee dagen besprekin gen zijn de zeven ministers van liet uitvoerend comité van de O. E. E. S. het eens geworden over de voor naamste punten van het ontwerp. Het „Belgische geval", dat grote moeilijkheden deed rijzen, is opge lost. Zoals bekend weigerde België mee te doen aan de Europese betalings unie, als de gestelde voorwaarden bleven gehandhaafd. Marjolin, de secretaris-generaal van de O.E.E.S.. zei na afloop van de conferentie: Het is bijna zeker, dat de Europese betalingsunie op «la vastgestelde datum tot stand zal komen. Op haar reis door Europa komt mevrouw Roosevelt vandaag in ons land. Zij zal door II. AL Koningin •Luianu op palcis Soestdijk worden ont vangen. Morgen zal zy Tholen bezoeken. Monument voor Frederik van Eeden onthuld Twee toesteilen verongelukt bij Benelux rondvlucht. In Juni 1932 overleed te Bussum Tijdens de Benelux-rondvlucht Za- de bekende letterkundige Frederik terdag zijn twee vliegtuigen veron- - gelukt, een Tiger Moth van de natio nale luchtvaartschool en een amphi- biespprtvliegtuig „Piassio", bestuurd door de Italiaanse markiezin Carina Negrone. van Eeden. Na 18 jaar is nu te zij ner nagedachtenis in Bussum een monument onthuld. Het monument dat de „Kleine Johannes" voorstelt, naar de hoofdfiguur uit één van zijn meest bekende boeken, is geplaatst bij de „Kom van Biegel", een vijver De markiezin, die zelf het toestel aan de weg. welke ,«rt naa." "iÏÏ- den", de kolonie welke in 1898 door "E?.eH in Limburg gestart. van Eeden gesticht werd als een poging om de kapitalistische maat schappij te heiwormen. Plezierboot sloeg om Een jacht, waarmede een aantal personen uit Rajkot, in West-India, vertrok, voor het maken van een plei- ziertocht naar de Arabische Zee, is in de Golf van Koetsj omgeslagen. Vijftien inzittenden, waax-onder een aantal meisjes, verloren het leven. Tot dusverre zijn elf lijken geborgen. In het Sportpark werd een gildespel opgevoerd, Provinciale jeugddag van Chr. Jonge Vrouwen Federatie, Zaterdag werd in Zierikzee de provinciale jeugddag gehouden van de Zeeuwse clubs, samengebundeld In het Meisjesverbond van de Chr. Jonge Vrouwen Federatie. De clubs van Schouwen-Duiveiand en Tholen haalden de andere meis jes, die uit alle delen van Zeeland kwamen, af van de prov. boot. In een lange stoet, voorafgegaan door vrouwelylte trommelslagers, begaf men zich naar de Grote Kerk, waar de presidente, mevr. C. J. van Oeve- renJulius uit Axel, het openings woord sprak en de 600 meisjes met haar geleidsters hartelijk verwel komde. Zy dankte de Kerkvoogdij, die de kerk gratis beschikbaar had gesteld en de organist J. Baas en ook alle anderen, die aan de voor bereiding van dit feest werkten. Ook heette zij welkom de heer H. d'Oli- vat uit Souburg, districts-secretaxis Kerk en Wereld, en ds. W. Starren- buig uit Sluiskil. Nadat men gezamenlijk Gezang 49 1 en 2 en het Verbondslied haa gezongen en nadat gelezen was uit de Bijoel en gebeden, werd onder de bekwame leiaing van niej. A. M. Cijsouw uit Gx-oede, gezongen. Mej. A. W. Wolf, seci'etarësse van het Meisjesverbond, hield een opwek kende toespraak en gaf een korte uiteenzetting van de bedoeling van het gildefeest, dat 's middags op het sporttei-rein zou worden gehou den. GILDESPEL. Onder tromgex-offel gingen de meisjes naar het sportpark, waar, na de broodmaaltijd, dit gildefeest begon. De 600 meisjes werden m drie groepen verdeeld, de roden, de blauwen en gelen. Elk gilde ont ving een geheime opdracht, welke in beeld gebracht wera en door de toe schouwers geraden moest worden. Het feest werd ingezet met een koddige wedloop tussen de heer d'Olivat en ds. Spairenburg. Het was amusant en verrassend te zien hoe de jonge deernen zich vervol gens van haar taak kweten. De fan tasie speelde daarby een grote rol. De roden wonnen de kamp. De ge zamenlijke speurtocht naar een schat bracht de tijding, dat bij de Grote Kerk een rugzak met ulevellen lag te wachten! Inmiddels was de muziekvereniging „Kunst en Eer" op het tei-rein ver schenen; haar vx*olijke marsen maakten van de kleurige menigte een deinende massa. Voorafgegaan door de muziekvereniging ging het hierna in marstempo terug naar de kerk, op de trappen waarvan het spel „De ridders met de zilveren schilden" werd opgevoerd. De ten- den" van dit spel was, dat het niet de grootste overwinning is zijn vij anden te weerstan en te over meesteren, doch zichzelf. Dit was de mooie opdracht, wel ke de meisjes mee naar huis kregen. Zij xaakte uit de koers en vloog in t Eiffelgebergte op Duits gebied tegen een heuvel op. Het toestel werd daar bij onherstelbaar vernield, doch won- Overeenstemming is bereikt over het bedrag der credieten en het per centage der betalingen in goud, over de duur der betalingsunie en over de delging van de bestaande schul den. Voorts zijn de grote lijnen vast gelegd voor de organisatie, die de betaJingsunie zal beheren. De deskundigen van de betalings commissie en van de handelscom- missie moeten thans hun werkzaam heden hervatten: deze zullen onge veer 15 dagen duren. Men zal de laatste hand leggen aan het ontwerp dat bij de aanstaande vergadering van de raad van ministers, vastge steld op. 6 Juli, ingediend zal wor den. De Franse minister van financiën, Petsche, heeft vei'klaard dat een grote vooruitgang geboekt is en dat een regeling is getroffen, die op alle voor Frankrijk belangrijke punten bevredigend is. In Belgische officiële kringen merkt inen op. dat 't tot stand komen van dit accoord. waartoe de Nedex'lan- ders zeer veel hebben bijgedragen, het mogelijk zal maken ten spoedig ste de onderhandelingen voor de vol ledige verwezenlijking van de Eco- nomische Unie Benelux tot een goed einde te brengen. Kaashandelaar knoeide met effecten In Woerden is een knoeierij met ef fecten ontdekt. Een kaashandelaar aldaar (ex-politiek delinquent) kocht in het laatst van de oorlog een por tefeuille effecten. Hiervan verkocht hy een gedeelte voor enkele tiendui zenden guldens aan plaatsgenoten, die deze stukken later normaal ter registratie aanboden. De raad voor rechtsherstel plaatste deze effecten voorlopig op de zwarte lijst en de laatste kopers meenden een strop te hebben. De kaashandelaar werd na de capitulatie geïnterneerd en toen hy weer thuis kwam en van het een en ander hoorde, deed hij aan zijn vroegere kopers het aanbod om de effecten tex*ug te kopen voor vijftig pi-ocent van de waarde. Op dit voor stel gingen de bezitters in. Hiex'na deed de advocaat nxoeite om de effecten vrij te krijgen bij de Raad voor Rechtsherstel, hetgeen hem tenslotte gelukte. Men had ziclx er echter wel voor gewacht om offi cieel kennis te geven van-het verhan delen van geblokkeerde effecten. Toen de effecten waren vrijgegeven verkocht de kaashandelaar deze door tussenkomst van een bankier te Woerden, die vertrouwelijk was inge licht. De kaashandelaar heeft door deze manipulaties kans gezien om in de oorlogsjaren verdiend geld vrij te krijgen en zelfs nog een winst van vijftig procent te maken, hetgeen voor de fiscus een reden zal zijn om eens met deze man te gaan praten. In deze zaak is voorts tegen zeven personen proces-verbaal opgemaakt. Ontploffing in ijzergieterij te Tegelen In de ijzergieterij „De Globe" te Tegelen heeft zich een ontploffing voorgedaan, waarvan de schade door der boven wonder liepen de inzitten- {dat op deze Zaterdagmiddag slechts een pioeg van 20 man in de fabriek den, de markiezin en haar passagie- re, mevr. J; Novaro, beiden uit Genua, slechts lichte verwondingen op. Het verongelukte toestel was het mooiste en modernste waarmede aan de rondvlucht werd deelgenomen. Het genoot allex*wege belangstel ling en bewondering. De Tiger Moth moest een noodlan ding maken bij het Belgische plaats je Lanaken. Het werd bestuurd door de sportvlieger Th. Groen uit Rotter dam en de heer G. Cremers als pas sagier aan boord. Beide inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het toestel werd danig beschadigd. Hirosjima als laboratorium Hirosjima is een uitgebreid labora torium voor de bestudering van de ge volgen op lange termijn van de atoom- uitstralingën op de slachtoffers en hun nakomelingen tot in het tweede ge slacht. De studie heeft betrekking op meer dan 150.000 personen in de zóne, waar de bom, die gedurende de zomer van 1945 op Hirosjima werd geworpen, de grootste uitwerking heeft gehad. Sedert 1947 zijn 35.000 kinderen on derzocht. doch men meent dat dit aan tal onvoldoende is. Men zal 200.000 af stammelingen moeten onderzoeken, wil de studie een wetenschappelijke waarde hebben. De slachtoffers van de bom zijn over het algemeen van de onmiddellijke ge volgen genezen. Het onderzoek geschiedt door een afdeling van de Amerikaanse commis sie voor atoomenergie. Beschadigd reuzenfort door jagers neergeschoien. Amerikaanse straaljagers stegen Zaterdagochtend van Okinawa op om een beschadigd vliegend reuzen- fort heer te schieten. Het fort had by een landingspo ging op het vliegveld Kadena zjjn landingsgestel beschadigd. De twaalf leden van de bemanning kregen daarop per radio opdracht om de au tomatische .piloot in te schakelen en het toestel per valscherm te verla ten. Kort daarop kwamen de straalja gers aansuizen en deden het rei" ->- fort in de Chinese zee storten. aan het werk was, beperkt is geble ven, tot materiële schade. Een nieuwe gasoven, die drie we ken geleden in gebruik genomen was, explodeerde met een enorme knal, vermoedelijk doordat een gas leiding verstopt was geraakt. Het deksel van de oven werd er afge- slingerd en vloog door het op het zelfde moment reeds voor een groot deel weggeslagen dak heen. Alle rui ten sprongen uit de sponningen en de muren van drie vleugels van het gebouw werden zwaar beschadigd. Uitstel van eerste oefening Yoor studenten. De ministers van Oorlog en Marine hebben ten aanzien van uitstel van eerste oefening ten behoeve van de universitaire studie nieuwe regels ge steld. Zy, die een dergelijke studie uiter lijk in het jaar, waarin zy 18 jaar oud worden, aanvangen, kunnen door het verkrijgen van uitstel van eerste oefening ongehinderd afstuderen, mits zy de achtex-eenvolgende exa mens binnen vastgestelde termijnen met gunstig gevolg afleggen. Zij. die in het jaar, waarin zy 19 jaar oud worden, de middelbare of voorbereidend hogere studie beëindi gen en voornemens zijn een hogere studie aan te vangen, worden, ten einde zo weinig mogelijk tijd te ver liezen, op hun verzoek "in de gelegen heid gesteld hun militaire verplich tingen vervroegd te volbrengen. Verzoeken hiertoe dienen uiterlijk vóór 1 Juli a.s. te worden ingediend bij het Centraal Indelingsbureau van het ministerie van oorlog. Voor hen, die een medische, tand heelkundige of pharmaceutische stu die aanvangen, geldt een afzonderlij ke regeling. VOORSPEL r- WISSELEND BEWOLKT. Wisselend bewolkt met nu en dan flinke opklaringen en bijna overal droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Zuid. Iets ho gere temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1