PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Belgische Katholieken behaalden begeerde absolute meerderheid Veere's Schotse huizen kregen prachtige bestemming 0E BILT Chef van de politie in moeilijkheden. Personentrein bij Venray ontspoord. ZES LANDEN ONDERHANDELEN OVER HET PLAN-SCHUMAN Bevolking van Ambon mag zelf beslissen. Paradijs voor minnaars van schoonheid en historie Suriname's gouverneur naar Nederland. DJAKARTA-LLOYD WIL BINNEN HET JAAR VAREN Vandaag 193e Jaargang - No.130 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F, B. den Boer. Adj W de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn. PLverv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 5 Juni 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58-60 tel 2355. 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (bg.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauvitsstr. 12, tei 102; Terneuzen: Bto wverijslr. 2: Zierikzee: N eogarüsU^M60._tch26 Socialisten boekten grote winsten ten koste van liberalen en communisten Koningskwestie speeld e ook in de algemene verkiezingen een grote rol. Het is bij de algemene verkiezingen van gisteren in België aan de Katholieke partij, de C.V.P., gelukt om zowel in de Kamer als in de Se naat de begeerde absolute meerderheid te behalen. Hoewel bij het sluiten van deze editie de definitieve uitslag nog niet bekend was, viel deze conclusie uit de beschikbare cijfers met vry grote zekerheid te trekken. In vrijwel het gehele land behaalden de Katholieken en vooral de so cialisten winsten ten koste van de liberalen en de communisten. De libe rale party» die bij de vorige verkiezingen zoveel succes had, dank zij de ieuzen tot belastingverlaging, kreeg dit Keer zware klappen. De Ko ningskwestie speelde daarbij een grote rol. De felle Koningsgezinde li beralen zijn overgegaan naar de C.V.P., de anti-Leopoldisten naar de par tij van Paul Spaak. De communisten liepen weer overal in stemmenaantal terug. om iets te zeggen, doch kijk maar eens naar mijn gezicht". Hij toonde een brede glimlach. EERSTE UITSLAGEN. De eerste complete uitslag, die bin nenkwam, was die van het district Antwerpen; socialisten 70.176 tegen over 63.046 in 1949. communisten 7828 tegenover 10.924 in 1949. C.V P. 81.880 tegenover 68.337 in 1947. libera len 21.481 tegenover 32.253 in 1947. Een voorbeeld van de vooruitgang der socialisten was de uitslag van de Brusselse voorstad St. Gilles, waar Spaak woont. Hier kregen de socialis ten ruim 46 der stemmen tegen vo rig jaar bijna 35 De winst kwam van communisten en liberalen. De eerste officieuze schatting van de zetelverdeling toont, dat de Ka tholieken hun positie in de provin cies Luxemburg en Luik hebben ge handhaafd. De socialisten handhaaf den zich in Luxemburg, doch won nen in Luik zes zetels. De uitslag voor de provinciale raad de provincie West-Vlaanderen luidt als volgt: Socialisten 21 zetels (winst, 4), Communisten nul ze tels. CVP 55 (winst 1), liberalen 4 (verlies 5). De samenstelling van de provin ciale raad van de provincie Oost- Vlaanderen luidt als volgt: Socialis ten 23 zetels (winst één). Commu nisten nul (verlies één), CVP 58 (winst vijf). Liberalen 9 (verlies vijf). Dc eerste volledige provinciale uit slag voor de Kamer is die der pro vincie Limburg, waar de verdeling is als volgt: CVP 189,183 stemmen of 78 procent (73.40 in 1949), Communisten 3.335 of 1,5 procent (1.38 Liberaal-Socialistisch kar tel 44.487 of 20,5 procent, tegen 10,04 c/c voor de Liberalen en 13.53 voor de socialisten in 1949. Al vrij vroeg in de avond werd de algemene tendenz duidelijk. De winsl van de katholieken werd geschat op 3 die der socialisten op 5 De ze telverdeling in de Kamer werd als volgt geschat: Katholieken 108 (winst 3), socialis ten 70 (winst 4), liberalen 25 (verlies 4), communisten 7 (verlies 5). Men meende vannacht om 2 uur. dat de C.V.P. 51 der stemmen zou halen. In dat geval zou de C.V.P. zelfs op 110 zetels komen. De katholieke leider graaf Carton de Wiart verklaarde op grond van de ze cijfers: ..Volgens de tot dusver bekende re. sulfaten zal de C.V.P. een grote over. winning behalen. Deze dag zal een historische dag worden. Wü zijn van plan de orde in het land te herstellen en om te beginnen zullen wy koning Leopold naar België terugbrengen. Wy zullen van de absolute meerder, hcid een gematigd doch vastberaden gebruik maken". Een ander katholiek leider. Albert de Vleeshouwer, de tegenwoordige mi nister van binnenlandse zaken en een vurig aanhanger van Koning Leopold verklaarde, dat de absolute meerder heid voor de C.V.P. zeker was. ..De Koning zal dc eerste Juli terug zijn" zo voegde hij hieraan toe. EEN INCIDENT. Op een vergadering van de Brussel se liberalen heeft zich Zondagavond een incident voorgedaan. Toen de re sultaten der verkiezingen van een kan ton in Luxemburg werden bekend ge maakt. die gunstig waren voor de C.V. P.. begon een aantal C.V.P.-aanhangers plotseling te roepen: ..Leopold, Leo pold". Liberalen antwoordden hierop: ..Weg met het clericalisme" en ..Leo pold aan de galg". De kalmte werd echter spoedig hersteld. Paul Spaak zei 's avonds bij aan komst op het socialistische hoofdkwar tier te Brussel: ,,Het is nog te vroeg Consternatie in Parijs' café. José Cottoni, het lioofd van de po litie in de Franse bezettingszóne van Duitsland, zat dezer dagen in een Parijs' café voor een glas bier. Een aantrekkelijke jonge vrouw, die een grote witte poedel in de armen had, zette zich naast hem neer en lonkte hem vriendelijk toe. Cottoni beviel dit niet. Hij riep een kellner en vertelde, dat het publiek, dat het café bezocht, hem niet aan stond. De kellner ging dat aan de eigenaar van het café vertellen. De ze maakte zijn opwachting bij Cot toni en deelde hem mee, dat, indien zijn gelegenheid hem niet beviel, hij maar zo spoedig mogelijk op moest stappen. Cottoni protesteerde, waarop de café-eigenaar hem met geoefende hand bij de kraag greep. De politie chef nam dit niet en begon te vech ten. Allen die in het café aanwezig waren, trokken partij voor eigenaar, jonge vrouw en witte poedel en keer den zich daarop tegen hem. Temidden van de algemene wan orde, die daarop ontstond, liet de eigenaar een agent van politie halen. Deze kwam en maakte aanstalten om de gehavende Cottoni in te reke nen. Cottoni legitimeerde zich even wel, waarop de politieman schielijk van gedachte veranderde en alle an dere aanwezigen in het café begon te arresteren. Cottoni heeft nu een aanklacht in gediend tegen zijn belagers. Tot over maat van ramp bleek na de strijd, a«\t z\jn handkoffer, waarin zich be halve kledingstukken ook geheime documenten bevonden, zoek is. Eindelijk genoeg ervan. Een enquête van de Amerikaanse Hoge Commissie in Duitsland heeft aangetoond, dat 96 procent van de studenten der Münchense universiteit en 91 procent van die van Erlangen verklaarden niet weer soldaat te wil len worden. Zelfs voor een officiers- post waren negen op de tien studen ten niet te vinden. Gistermiddag ontspoorde op het tra ject VenloNijmegen ter hoogte van Venray een personentrein, komende uit Venlo. Eén rijtuig liep uit de rails en kantelde, terwijl andere rijtuigen ge deeltelijk kantelden. Onder de reizigers ontstond een gro- te consternatie. Er waren slechts enke le lichtgewonden, die ter plaatse wer den verbonden. Met de opruimings werkzaamheden is direct een aanvang gemaakt. Effectenzwendel ontdekt. Een onderzoek van de Utrechtse recherche heeft een belangrijke ef fectenzwendel aan het licht gebracht. Een vrouw uit Woerden had in de oorlog enige jaren omgang met een in Rotterdam wonende Hongaar, die in korte tijd een vermogen verdiende met de handel in sacharine. De man werd gedeporteerd en keerde niet te rug. Toen de geldsanering en de ef fectenregistratie werd doorgevoerd, zat de vrouw met het bij haar onder gebrachte vermogen danig in de war. Zij kon hiermee niet voor de dag ko men, zonder het risico te lopen, dat alles door de fiscus zou worden op geëist. In overleg met haar zaakwaarne mers besloot zij het vermogen, dat grotendeels uit effecten bestond, niet ter registratie aan te bieden, doch de papieren te gelde te maken. Men neemt aan, dat het overgrote deel naar het buitenland is gesmok keld. Het voorlopig resultaat van het onderzoek leverde een extra belas tingaanslag op. die een voordeeltje voor de schatkist wordt. Engeland doet voor lopig niet mee. Zaterdag is gelijktijdig door de regering evenmin als de andere rege ringen dit zijn, bij voorbaat gebonden aan de uitvoering van het plan, zo als het thans ter tafel ligt. Het plan immers geeft nog slechts algemene lijnen aan en het is nog niet voldoen de ver uitgewerkt om de economische consequenties op dit ogenblik geheel te overzien. Het ligt in de bedoeling, dat vertegenwoordigers van de Ne derlandse ministeries van Economi sche Zaken en Buitenlandse Zaken, zullen \vor«n aangewezen voor deelneming aan de besprekingen, welke naar alle waarschijnlijkheid omstreeks 35 Juni te Parijs zullen aanvangen. De Nederlandse regering hoopt ten zeerste, dat een Brits voor stel tot een bevredigende algemene oplossing zal leiden, aldus dit com mentaar. In Parijs is nog medegedeeld, dat speciale maatregelen zijn getroffen om de Engelse regering van dag tot dag volledig op de hoogte te houden van het verloop der besprekingen. Franse, Duitse, Belgische. Italiaanse, Luxemburgse en Nederlandse rege ringen het verwachte communiqué gepubliceerd over het plan-Schu- man. Daarin staat, dat deze landen besloten hebben een gemeenschappe lijke actie te voeren voor vrede, Eu ropese solidariteit en economische en sociale vooruitgang en zich als on middellijk doel stellen het samen smelten van de steenkool- en staal industrie. In Parijs wordt verwacht, dat op initiatief van de Franse regering de onderhandelingen 20 Juni zullen be ginnen. Engeland doet niet mee. De Britse regering heeft in een apart commu niqué medegedeeld, dat zij het onmo gelijk acht het plan-Schuman bij voorbaat te aanvaarden of te verwer pen. Engeland zal later beslissen of het zich bri het plan zal aansluiten. Volgens Reuter is men in diploma tieke kringen te Londen diep teleur gesteld over de gang van zaken. Een woordvoerder van de Franse regering sprak over „een historische dag voor Europa". Van officiële zijde in Den Haaj,. werd het volgende commentaar gege ven. Naar aanleiding van het zoeven ge geven communiqué inzake het plan- Schuman verklaarde een woordvoer der van het ministerie van buiten landse zaken nog, dat de Nederlandse regering reeds enige dagen geleden aan de Franse regering heeft mede gedeeld. dat zij het initiatief van mi nister Schuman toejuicht en gaarne wenst deel te nemen aan de bespre kingen over dit plan. Zoals in het gemeenschappelijk communiqué tot uiting is gebracht, is de Nederlandse De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Trygve Lie, heeft bij president Truman verslag uitgebracht over zijn „vred es-pelgrims tocht" naar Moskou. Van links naar rechts; president Truman, de plaatsvervan gend secretaris-generaal der V.N. Byron Price, Tryve Lie, en minister Dean Acheson. Einde van de Belgische textielstaking in zicht. Verwacht wordt dat de staking in de Belgische textielindustrie in de loop van deze week zal eindigen. Za terdag heeft de minister van Arbeid besprekingen gevoerd niet de afge- vaardigden der drie vakbonden en de vertegenwoordigers der textielfabri kanten. Hij heeft daarbij een arbi- tragevoorstel ingediend, dat beide partijen thans bestuderen. Morgen zullen de besprekingen worden hervat. Ook de arbeiders in de Mechelse textielindustrie hebben zich intus sen bij de staking aangesloten. Hun aantal bedraagt 800, waarvan de helft vrouwen. De staking heeft een kalm verloop en nergens doen zich incidenten voor. Opmerkelijke uitspraak van jurist In het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag is Zaterdag in tegenwoor digheid van Prins Bernhard het ver enigingsjaar van ..De jonge balie" een vereniging van jonge advocaten, ingeschreven bij de Hoge Raad plechtig gesloten. Mr. K. van Rijckevorseï uit Den Haag hield een inleiding over de fun damentele menselijke rechten en vrij heden en behandelde daarbii de vraag of het gebied der Zuid-Molukken te recht de onafhankelijkheid heeft uit geroepen ter verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht. Hij kwam door een onderscheid te maken tussen het zelfbeschikkings recht en de wijze, waarop dat volgens art. 2 der overgangsovereenkomst be hoorde te worden verwezenlijkt, tot de conclusie, dat het gebied der Zuid- Molukken terecht eigenmachtig het recht heeft verwezenlijkt. Dit betekent, dat thans de Ambonese bevolking in vrijheid zai kunnen be slissen in welke staatkundige verhou ding zij tot de V.S.I, of Nederland wil komen te staan. Vrijdag a.s. opent secretaris-generaal van O. K. en VV. dit waarlijk un ieke museum. Twee heksenprocessen hadden in het jaar 1561 plaats in Veere. Zy vormden geruime tyd liét onderwerp van gesprek voor de bewoners van de levendige markiezaatstad, óók voor de onbekende steenhouwers en timmerlieden, die aan de drukke Kaai de Schotse huizen „Het Lamme tje" en „In den Struys" gestalte gaven. Vreemde, boeiende tijd, die „herfsttij der middeleeuwen" in het oude Kampvere, toen de gothlek haar grootste bloei beleefde in een weelderig spel van lijnen, vormen en kleuren, toen scherpe handelslieden enorme winsten vergaarden, toen het bygeloof voor het laatst opflikkerde in de brandstapel, waarop twee onschuldige vrouwen het lot der heksen krysend ondergingen En nu... 1950. De oude glorie van Veere is reeds lang vex-dwenen. een nieuwe kwam er voor in de plaats, de roem van het schone verweerde stadje op Walcheren, stil dromend aan het water. Nog altijd zijn de Schotse huizen de fraaiste van de Kaai. kostbare parels in de lange snoer van stijlvolle, eeuwenoude panden. Hun trotse gevels herinneren ons iedere dag nog aan het gulden verledeh, toen zij fungeerden als ze tel van de Schotse koopmansstapel, die het privilege bezat voor de han del in wol, stoffen, pelzen en andere kostelijke goederen. Als hiér de ste nen konden spreken! Zij zouden kleurrijke verhalen kunnen vertel len van voorspoed en grandeur, van grootse banketten en luisterrijke fees ten, van handel en kunstgenot... Aan de goede zorgen van de stich ting „De Schotse Huizen" en de be- langstelling van het Rijk is het te danken, dat vier eeuwen na de bouw een nieuwe en heel mooie be stemming aan de twee panden kan worden gegeven. Zij zyn thans inge. richt als museum en «aar ons land hierdoor een waarlyk unieke ten toonstellingsruimte rijk wordt, ls het niet- verwonderlijk, dat aan de ope. ning het nodige reliëf wordt ver. leend. Deze heeft plaats op Vrijdag middag a.s. te 3 uur en zal geschie den door de secretaris-generaal van O., K. en W., mr. H. J. Relnlnk. Ook de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Ca- sembroot en de burgemeester, jhr. I. F. den Beer Poortugael, wiens ken nis van Veere's historie en oudheden bekend is, zijn daarbij aanwezig. Voorts zullen misschien de Britse ambassadeur en de British Council vertegenwoordigd zijn. HET LAMMETJE: OUD EN NIEUW De conservator van Nederland's jongste museum in 't oudste museum gebouw des lands, de schilder en beeldhouwer, Stephaan Couwenberg, die vele jaren in Parijs heeft ge werkt, gunde ons Zaterdag een blik in dit paradijsje voor elk minnaar van schoonheid en oudheid. Het ene huis, ,,het Lammetje", door Victor de Steurs voortreffelijk geres taureerd, was eens de residentie van de conservator van de stapel, een machtig heerschap en zeer waar schijnlijk ook een bon-viveur. De grandioze ontvangstzaal, gelijkvloers aan de straatkant, is wel de meest indrukwekkende van het gehele mu seum. Een rijke verscheidenheid van oude voorwerpen, herinnerend aan Veere's glanstijd, is er op keurige wijze uitgestald, maar de bijzondere sfeer, welke aan deze zaal eigen is, wordt toch in de eerste plaats be paald door de prachtige gothische schoorsteen, de klokken en de kope ren kroon, de kolossale meubels uit de oorspronkelijke periode en de ze ven, langs de wanden geplaatste ge velbeelden van het stadhuis, waarin men de mannen en vrouwen, die in Veere's historie zo'n belangrijke rol hebben gespeeld, herkent: de edele heren uit het huis van Bourgondië en van Borselen, Anna van Veere, be schermvrouwe van Erasmus met haar eerste echtgenoot, de brommerige Philip. Langs een wenteltrap komt men boven wederom in een royale zaal, die echter een geheel ander karakter zal krijgen: hier worden exposities van moderne kunst gehouden, te be ginnen met werken van Veerse kun stenaars: Claire Bonebakker, Ina Ra- husen, Dirk van Gelder, mevr. Goth en haar dochter Sahri, de twee Vaar- zon Morells, Koets, Heyse, Ten Kloos ter, Abeleven en Couwenberg zelf. Deze toonde ons ook de achtergevel van ,,het Lammetje", die nog mooter is dan de voorzijde en waarin de be kende gevelsteen prijkt Vermoedelijk heeft vroeger aan de achterkant van het huis het raadhuisplein gelegen. Een zestigtal jaren geleden woonde er een turfkoopman, die ook in oud hout handelde. Dit was afkomstig van., de zolders der vele Veerse he renhuizen, welke helaas gesloopt zijn. (Vervolg op pag. 2). Dringende besprekingen. De gouverneur van Suriname, mr. J. Klaasesz, heeft aan de Staten me degedeeld, dat hij vandaag naar Ne derland vliegt voor dringende bespre kingen in 's lands belang. Hy keert op 23 Juni terug. Ook de Hembrug had het warm Van gistermorgen kwart voor tien tot gistermiddag drie uur had de Hembrug over het Noordzeekanaal nabij Amsterdam? het te warm om de diensten, waarvoor zij is gebouwd, te verrichten. Het treinverkeer Amster dam via Zaandam naar het Noor den was dan ook gestremd en moest worden geleid via Haarlem. De nieuwe „opzetstoelen", waarop de brug rust en die onlangs zijn aan gebracht, bleken door de hitte zoda nig te zyn uitgezet, dat de brug niet meer sloot. Met man en macht is gewerkt om de weerspannige brtig tot rede te brengen. Met Nederlands crediet van 50 millioen gulden. „Wij varen binnen het jaar. Een groep Nederlandse banken heeft ons 50 millioen crediet toegezegd. Ik hoop binnen een maand goedkeuring van de R.I.S.-regering op onze plannen te hebben en dan kan ik terug om in Nederland bestellingen te plaatsen." Aldus verklaarde de heer Darwis Djamin, directeur van de nieuwe Indonesische Scheepvaartmaat schappij Djakarta-Lloyd te Scheveningen. De heer Djamin vertrekt van daag voor overleg naar Djakarta. Wellicht wordt gehele vloot in ons land besteld. Hij vervolgde: „Wij willen gaarne samenwerken met de Nederlandse Scheepvaartmaatschappijen, die wij in geen enkel opzicht concurrentie willen aandoen. De toekomstige eco nomische expansie in Indonesië zal meer scheepsruimte vergen, dan de Nederlandse en buitenlandse rederij en zullen kunnen verwerken. Bij 20 verhoging van de export is reeds 250.000 ton scheepsruimte méér no dig, dan thans voorhanden is. Wij starten met 50.000 ton nieuwbouw, schepen tussen 100 en 10.000 ton. Binnen twee jaar moet dit pro gramma zijn afgewerkt. De Djakar ta-Lloyd zal zich uitsluitend bepalen tot kustvaart en grote vaart. Het interinsulaire verkeer zal aan de K. P.M. voorbehouden blijven." Gevraagd naar de financiering van de Djakarta-Lloyd, verklaarde de heer Djamin. dat na goedkeuring van de R.I.S.-regering op de be staande plannen tot een aandelen emissie van 30 millioen Ind. Crt. over de gehele Archipel door de staatsbank zal worden overgegaan. Dit wordt het maatschappelijk kapi taal der maatschappij. De Lloyd zal schepen, wellicht de gehele vloot, in Nederland bestellen. Zij worden volgens Indonesische eisen ingericht. VOORWAARDEN GUNSTIG. Op de vraag op welke voorwaar den de Nederlandse bankgroep de vijftig millioen gulden crediet in Ned. Weekeinde van ongelukken. DRONKEN CHAUFFEUR REED BABY DOOD. Zaterdagavond is te Venray een 9 maanden oud kind bij een aanrijding gedood. De chauffeur Van L. uit Ven ray kwam in beschonken toestand met zijn wagen door de bocht van een straat, verloor de macht over zijn stuur, reed over het trottoir en sleurde een kinderwagen mee. Het kind werd eruit geslingerd en dodelijk gewond. Een zesjarig jongetje, dat in het on diepe bad van het zwembad Crailo te Hilversum had gespeeld, werd eens klaps onder water gevonden. Vermoe delijk is het uitgegleden. De levens geesten bleken reeds geweken te zijn. Zondag kwam een dame uit Amster dam op de rijksweg bij Hoorn om het leven. Zij reed mee op een motor als duopassagiere. Toen een band sprong, ging de motor slingeren en viel zij op de weg, waarbij zij dodelijk verwond "•erd. Crt. zal verstrekken, kon de heer Djamin geen uitsluitsel geven, aan gezien deze voorwaarden in zijn rap port aan de Indonesische regering zijn vervat. ,,De voorwaarden zijn voor beide partijen gunstig" zeide hij. De heer Djamin ontkende tenslot te ten stelligste, dat Amerikaanse of Philippijnse belangen by de Dja karta Lloyd betrokken zouden wor den. Binnenkort opent de Lloyd een kantoor te Amsterdam. Eerst wordt met gecharterde, later met eigen schepen gevaren. De maatschappij zal tal van Nederlandse adviseurs in dienst nemen; een kern van acht voor advies aan de hoogste leiding is reeds gevormd. De schepen zul len onder bevel van Nederlandse of ficieren staan, die tevens als instruc teurs zullen optreden voor 2000, reeds ten dele getrainde Indonesi sche zeelieden. is het tien jaar geleden, dat Duinkerken, nadat het door de Engelse troepen was verlaten, door het Duitse leger werd inge nomen. Eén Firefly-wrak opgehaald Het wrak van de verongelukte „Firefly" K 80 werd Zaterdagavond laat door een marineploeg aan boord van het bergingsschip „Texel" ge bracht. In dit wrak bevond zich het stoffelyk overschot van de korporaal vlieger J. H. Verveer. Het zoeken naar het restant van de „Firefly" K 84 wordt voortgezet. De plaats, waar het toestel neerstortte, is nog steeds niet zuiver bepaald. VOORSPELT: WARM WEER. Geldig tot vanavond. Zonnig en warm weer met een kiel en kans op onweer. Over het algemeen weinig wind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1