PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Kleine Negen" confereren samen met de „Grote Drie" Wat de Stichting Zeeland deed in het jaar 1949 S.D.-CHEF WILLY LAGES IN BEROEP TEGEN DE DOODSTRAF TRUMAN OP PR0PAGANDAT0CHT DWARS DOOR DE VER. STATEN 0£ BILT Bijeenkomst van de Atlantische Raad Rusland waarschuwt Perzië Trygve Lie door Stalin ontvangen. Uitbreiding van het B L.O. stagneert helaas nog VOORSPELT: 193e Jaargang - No.l 15 Dagbiaa. uigave van de arm# Provinciale Zeeuwse Courant. Directie 6 van de Velde en P B. den 8oer Adl W de Pagter Hoofdred. G Biillntyn PJ.verv.: IV. Leertouwei en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS'32 ct per week: f 3.90 p lm.; £r p p. t 4.15 oer kw f,osse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS 13 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 2J50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels.1 van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Viissingen Walstr 58- -60 tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 21601; M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 22231; Oostburg: Pr Maurltsstr 12. tel 102; Temeuzen Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N Bogardstr C 160. tel. 26 Engeland wil nauwer samenwerken met West-Europa De ministers van de Grote Drie kunnen nog niet uitrusten van de ver moeienissen hunner driedaagse conferentie vorige week in Londen. Maan dag zijn zjj in het Lancaster House weer aan het confereren geslagen, maar nu in gezelscliap van htm collega's van de andere landen, die by het Atlan tisch Pact zijn aangesloten. Behalve de ministers van Buitenlandse Zaken zijn ook veel militaire experts aanwezig. Dat wyst erop, dat kwesties van defensie een belangrijke plaats in de besprekingen zullen innemen. De bijeenkomst van de Atlantische Raad begon met redevoeringen van achtereenvolgens Acheson, Bevin en Sehuman. Zij gaven een opsomming van de resultaten, waartoe zij in on derling overleg gekomen waren. Daarna gaven de ministers van de negen kleinere landen hun commen taar. Men meent in Londen te weten, dat enkele kleinere landen critiek hadden op het standpunt, dat de „koude oor log" thans energiek moet' worden voortgezet om het hoofd te bieden aan Russische druk. Het bleef echter bij ertiek, want tot diepgaande ver schillen van mening kwam het niet. Vandaag zal het grote vraagstuk worden aangepakt. Hoe kan een ver sterking van het militaire apparaat in het Westen bekostigd worden zonder de levensstandaard in de betrokken landen te verlagen. Afzonderlijke commissies zullen zich bezig houden met kwesties als de bijdragen, die elk der landen moet le veren in geld, wapens en manschap pen. Waarnemers zijn van mening dat de internationale besprekingen van de afgelopen weck een belangrijke wijzi ging in de Britse politiek hebben ge bracht. Er zijn aanwijzingen, dat zij zich bewogen heeft naar een nauwere economische samenwerking met de rest van West-Europa. Deze ontwikkeling zou twee duide lijke vormen aannemen: 1) Engeland staat, na ontvangen verzekeringen, dat alle andere belang hebbende landen de speciale positie van het sterlinggebied erkennen, op het standpunt om nieuwe en construc tieve voorstellen te doen betreffende zijn toetreding tot de Europese beta lingsunie: 2) Engeland is bereid, na een voorlopige bestudering van het plan-Schuman, een fusie van de Fran se en Duitse zware industrie te steu- In verband met plannen tot exploratie van oliegebieden. Radio Moskou meldt, dat de Sow- jet-Unie Perzië heeft gewaarschuwd, dat plannen die zouden bestaan voor olie.exploraties in gebieden van Noord-Perzië, die grenzen aan de Sowjet-Unie, „onverenigbaar zjjn met de goede nabuurschappeljjke betrek, kingen", die zjjn neergelegd in het verdrag van 1921 tussen de beide landen. In Teheran is een nota overhandigd, waarin wordt geprotesteerd tegen con tracten, die door de „Iranian Oil Compagny" met buitenlandse olie maatschappijen zijn afgesloten en die betrekking hebben op topografische en geologische onderzoekingen in de ze gebieden. De nita beschuldigt de Perzische regering verder van het uitvoeren van maatregelen „van militaire betekenis" in de gebieden van de SoWjet-Rus- sisch-Perzische grens en voegt er aan toe, dat voor de uitvoering dezer maat regelen bovendien nog buitenlanders in Perzië gehaald worden, in het bij zonder Amerikaanse deskundigen. Koning Faroek boos op zijn zuster Fatima. De Egyptische kroonraad zal vaan- daag in spoedzitting bijeen komen voor het bespreken van het huwelijk van de 19-jarige prinses Fatima. zus ter van Koning Faroek. met de 31-ja- rige Egyptische burger Riad Gali, par ticulier secretaris van de Egyptische koningin-moeder Nazli en lidmaat van de koptischo Christelijke kerk. Zoals gemeld, heeft koning Faroek gewei gerd het huwelijk van zijn zuster goed te keuren. De Egyptische kroonraad heeft de bevoegheid aan te bevelen, dat Prin ses Fatima haar titel en haar inkomen van staatswege zullen worden ontno men, indien hij zou bevinden dat de prinses „op een wijze heeft gehandeld, die niet in overeenstemming is met haar vorstelijke waardigheid". De 75-jarige prins Mohammed Aii, neef van koning Faroek, is voorzitter van de kroonraad. De droom was bedrog. Een inwoner van St. Anna Parochie in Friesland, die 's nachts een onaan gename droom had, realiseerde zich te iaat, dat de meeste dromen bedrog zijn. Voor zijn geestesoog zag hij zijn woning in brand staan. Hij sprong uit bed, stak zijn armen vooruit en sprong zo door het gesloten venster Nu ligt hij met ernstige snijwonden in het ziekenhuis te Leeuwarden. Zijn bloedverlies was zo groot, dat bloedtransfusie moest worden toege past. nen en de mogelijkheid van deelne ming ernstig in overweging te hemen. Volgens A.F.P. heeft de Noorse re gering de wens te kennen gegeven de kwestie van de erkenning ven de Chinese communistische regering ter tafel te brengen. Schepen langs Russische kust als zendstation. In een nieuwe overeenkomst tus sen Engeland en Amerika zijn plan nen ontworpen om schepen, die dicht langs de Russische kust varen, radio- uitzendingen te laten verzorgen, al dus het Algemeen Dagblad. Het plan heeft ten doel betere uitzendingen naar Rusland te kunnen verzorgen. Ruth Kama heeft een dochter. De echtgenote van Seretse Khama. Ruth Khama, heeft in het ziekenhuis van Serowe het leven geschonken aan een dochter. Seretse Khama, die in ballingschap vertoeft, had vergunning ontvangen de geboorte bij te wonen, doch kon niet meer tijdig ter plaatse zijn. Moeder en dochter maken het goed. Het kind is Jacqueline genoemd. Rusland halveert Duitse herstelbetalingen. De Sowjet-Unie heeft Duitsland de helft van de nog te leveren herstelbe talingen kwijtgescholden, zo meldt Radio Moskou. Dit is een verminde ring ter waarde van 3.171 millioen dollar. Deze verlaging is door Stalin meegedeeld in een brief aan de Oost- Duitse premier, Otto Grotewohl, die Stalin had verzocht de herstelbetalin gen van Oost-Duitsland aan de Sow jet-Unie te verminderen. Veiligheidsraadszitting in Londen? Radio-Moskou meldde Maandag avond, de maarschalk Stalln Trygve Lie, secretaris-gene raai der V.N. heeft ontvangen. Vicp-premier Molotov en Andrei Wisjinsky, minister van bui tenlandse zaken, waren bij het on derhoud aanwezig. In gewoonlijk betrouwbare diplo matieke en ambtelijke kringen te La ke Success werd de mogelijkheid ge opperd, dat de Sowjet-Unie Lie ver moedelijk onder zeker voorbehoud toestemming zal geven een „speciale" vergadering te beleggen van de Vei ligheidsraad, waarschijnlijk in Lon den. Men verwachtte, dat Rusland als voorwaarde de vervanging van de Chinese nationalistische afgevaardigde door een Chinese communist zal stel len. Vele dronken op de vrede in Moskou. De secretaris-generaal van de Ver. Xaties, Trygve Lie, heeft te Moskou aangezeten aan een lunch met een aantal hoge Russische ambtenaren, onder wie Wisjinsky en Gromyko. De stemming tijdens de lunch werd zeer hartelijk genoemd. Er werden vele dronken op de vrede uitgebracht. „Slechts één mishandeling per maand gepleegd". zouden durven De Bijzondere Raad van Cassatie heeft Maandag het beroep behandeld van de 48-jarige Willy Lages. voorma, lige chef vap de S.D. in Amsterdam. De uit Brunswijk afkomstige Duitser werd na een langdurig proces door liet Amsterdamse Bijzondere Hof tot de doodstraf veroordeeld. Hij werd schul dig geacht aan het neerschieten van arrestanten, het wegvoeren van Joden aan het toestaan van mishandelingen enz. Er bestond voor de behandeling in beroep veel belangstelling. Het bureau Oorlogsdocumentatie was met de no dige apparatuur aanwezig om de zit ting op de band op te nemen. De presi dent, prof. mr. Verzijl, gaf onmiddel lijk het woord aan de verdedigers, om dat Lages al voldoende verhoord is. Mr. Veenstra achtte het niet bewe zen, dat L. opzettelijk had toegelaten, dat zijn ondergeschikten arrestanten mishandelden. Niets was volgens de ze raadsman minder waar. Overigens was deze raadsman van oordeel, dat de Euterpestraat te Amsterdam niet zo'n hel en bloedbad is geweest als wel is voorgesteld. Aan de hand van 50 getuigenverklaringen concludeerde mr. Veenstra, dat er in de periode La ges niet meer dan één mishandeling per maand is gepleegd. Procureur-fiscaal: „In Amsterdam had men nog wel 1000 andere mensen ovgr mishandelingen kunnen doen ge tuigen". Mr. Veenstra: „Dat geloof ik niet. want het O.M. in Amsterdam heeft getuigen per advertentie moeten op roepen". President: „In ieder geval vergeet U de tallozen, die mishandeld zijn en daarna naar Duitsland werden gesleept waar ze zijn vermoord. Die mensen kunnen nu niet meer worden ge hoord". Mr. Veenstra verklaarde voorts, „dat een fatsoenlijk politieman als L. zich niet kan voorstellen, dat zijn onderge- Telgen van oud Zigeuner geslacht begraven. Gisteren werden te Sittard de Ge broeders Basili begraven, die bjj een gevecht in een café te Leydenbroek om het leven kwamen. De politie had uitgebreide voorzorgsmaatregelen ge troffen, doch er deden zich geen in cidenten voor. Ongeveer honderd zigeuners uit het gehele land waren naar Sittard ge komen om deze, zoals thans bleek, vooraanstaande zigeuners de laatste eer te bewijzen. In de parochiekerk werd de requiemmis opgedragen door kapelaan Jochems. Op het kerkhof, waar zich hartroerende tonelen af speelden, verrichtte kapelaan Jo chems de absoute. De Basiii's stammen uit een zeer oud Hongaars zigeunergeslacht en him stamboom gaat terug tot om streeks 1500. De oudste van de beide slachtoffers was voorbestemd om op volger te worden van de oude zigeu nerkoning, die in Hongarije vertoeft. Het gezag, indien hier van gezag ge sproken kan worden, wordt aan deze zijde van het IJzeren Gordijn uitge oefend door een zigeunerin. schikten arrestanten mishandelen". President: „Toch zijn er heel wat klachten over mishandelingen bij hem binnengekomen. Dat verplichtte hem tot scherpere controle". Mr. Veenstra kwam tenslotte tot de conclusie, dat vr-ijwel geen Duit ser gestraft kan worden voor het op volgen van bevelen, die ingaan tegen het oorlogsrecht. De president vroeg daarop aan de raadsman of hjj zijn standpunt nu werkelijk wegens de „heiligheid van het recht" wilde toepassen op lie den die schuldig zijn aan het vergas sen van millioenen Joden. „Deze men sen zouden dus „wegens de heiligheid van het recht, straffeloos zijn?" vroeg hg. „Wegens de heiligheid van het recht", ja, antwoordde mr. Veenstra. Lages zelf, aan wie nog enige vra gen werden gesteld, zeide als Duitser het hoofd te buigen, doch zich inner lijk niet schuldig te gevoelen. De zitting werd geschorst tot 20 Mei. Turkse verkiezingen brachten een ommezwaai. Volgens de eerste berichten hebben de verkiezingen van Zondag in Tur. kUe een ommezwaai gebracht in de verhoudingen. De oppositieparty, die der democraten, verdrong de rege ringsparty, die der volksrepublikei nen. van het eerste plan, door overal aanzienlijke stemmenwinst te beha- len. In het vorige parlement beschik- ten de democraten over 33 van de 465 zetels. Volgens officieuze uitsla gen zou zy nu 375 van de 465 zetels hebben behaald. De republikeinse volkspartij heeft 27 jaar lang in Turkije het heft in handen gehad. Aan deze periode is thans een einde gekomen. De mi nister-president en negen van zijn ministers verloren hun zetels. Presi dent Inönu werd in zijn district ver kozen. Overigens verschillen de pro gramma's van de beide grote partijen zeer weinig. Beide zijn voor trouwe vriendschap met de Westerse mogend heden. Ruimere regeling voor alle bromfietsmerken. De minister van Financiën beeft goedgevonden, dat voortaan alle mer ken rijwielen met hulpmotor tijdelijk zijn vrijgesteld van vermelding van 't provinciale nummer. Tot dusver bestond slechts vergun ning voor bepaalde merken. Republikeinse „spion" volgt hem per hélicopter. (Van onze correspondent). NEW YORK, Mei. President Truman vierde op 8 Mei zijn 66e ver jaardag in de trein, waarin hy 6400 mijl door de Verenigde Staten zal toeren „om het volk te vertellen, wat er in Washington geschiedt." Offi cieel is het doel van de reis de opening van de machtige Grand Coulee dam en derhalve komen de reiskosten voor hem en zyn gezelschap ad 200.000 dollar, voor rekening van de belastingbetaler. Politieke tegen standers van de president wyzen echter op de acht „politieke" redevoe ringen, die Trnman tijdens zijn tocht door zestien van de 48 staten zal houden, benevens zyn geïmproviseerde toespraken op het achterbalcon van de trein in tientallen „whistle stops" en verklaren verontwaardigd, dat dit een propaganda-campagne voor de Democratische party is, die eigenlijk niet uit staatsmiddelen gefinancierd had mogen worden. Deze verontwaardiging is een tikje kunstmatig. Republikeinse presiden ten deden het net zo. eit is. dat Truman's trein-toer een politieke campagne is. die de inleiding vormt van de verkiezingsstrijd voor November a.s., wanneer een geheel nieuw Huis van Afgevaardigden zal worden gekozen, terwijl ongeveer één derde van het aantal Senatoren hun mandaat door het volk moet la ten verlengen. Maandag is Z.K.H. Prins Bernhard na een kort bezoek aan de Ver. Staten, waar hij de „Holland Fair" te Philadelphia opende, per vliegtuig in Neder land teruggekeerd. Z.K.H. Prins Bernhard bij het verlaten van het vliegtuig op Schiphol. Nederland „verantwoordelijk". De Indonesische minister van De fensie heeft in een bekendmaking de Nederlandse regering verantwoorde lijk gesteld voor het gebrek aan disci pline in het K.N.I.L. Nederland dient de K.N.Ii,.-leden in de hand te hou den, aldus de minister, tot de over gang van deze militairen in federale dienst. De Indonesische autoriteiten wijzen er op, dat indisciplinaire leden van het K.N.I.L. deelnamen aan de op standen op Ambon en van Westerling. Er is door deze opstanden voor een schade van 200 millioen gulden aange bracht. Nederland is hiervoor verant woordelijk. Mogelijk ook Duitsers bij Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comi té, te Kopenhagen in congres bijeen heeft besloten West Duitsland voorlo pig als lid te aanvaarden. Wanneer Westduitsland definitief als lid wordt toegelaten, is het zeker niet onmogelijk dat Westduitsland aan de spelen te Helsinki zal deelnemen. De beslissing over het al of niet toe laten van het Olympisch Comité van Israël werd uitgesteld wegens „de on zekere positie in het Midden-Oosten". De Nederlandse Antillen en Thailand werden als lid toegelaten. Boogschieten zal niet in het pro. gramma van de spelen worden opge nomen. Wel werd besloten boogschie ten te erkennen als niet-Olympische sport. „In de twee jaar van haar bestaan is het aan de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk gebleken, dat in Zeeland de bereidheid aanwezig is met anderen samen te werken ter bestrijding van sociale noden. Het geestelijk klimaat, waarin het Zeeuwse opbouworgaan zyn coördinerende taak heeft te verrichten is we! zeer gunstig. Gecon stateerd kon worden, dat in Zeeland tussen de Zeeuwen een brede, Zee land ten goede komende, samenwerking op vrywel elk terrein mogeiyk is". Het bovenstaande ontlenen wij aan het jaarverslag van de Stichting Zeeland over 1949, welk jaarverslag zo pas is verschenen. In een 'nleidend woord wordt er op gewezen, dat deze stichting een ge meenschapsorgaan is en dat haar taak niet bestaat in het bereiken van „resultaten", want de resultaten worden bereikt door de lichamen, die een uitvoerende functie hebben op maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein. De functie van de Stichting be staat slechts in coördineren, stimule ren en adviseren. DE FINANCIËN. Uit het financieel overzicht blijkt, dat waarschijnlijk de rijksbijdrage over 1949 bepaald zal worden op 15.000. De Zeeuwse gemeenten droegen totaal 10.000 bij en de Pro vincie kende voor 1949 eenzelfde be drag toe. .ARBEID. Het overzicht van de verrichte „werkzaamheden" vangt aan met te memoreren, dat vruchtbaar werd sa mengewerkt met het Zeeuws Katho liek Centrum en met de Commissie van Bijstand van het Prov. Kerkbe stuur der Ned. Herv. Kerk. Behalve organisatorische adviezen aan burgerlijke armbesturen werd ai'vies gegeven bij ie oprichting van een opleiding - oor maatschappelijk werker in Zeeland. Deze opleiding functionneert thans te Middelburg en Goes. Voorts werden adviezen uitge bracht over de opleiding voor het diploma Kinderbescherming A, en het algemeen maatschappelijk werk en de gezinsverzorging op Walche ren en de Bevelanaen. Men had be moeienis met de zorg voor ouden van dagen op Walcheren. Gestreéfd wordt nog naar de bouw van een nieuw Protestants rusthuis voor Wal cheren, terwijl in Middelburg een Katholieke stichting voor een tehuis voor bejaarden werd opgericht. Van de arbeid op sociaal-cultureel terrein dient allereerst genoemd te worden de stimulering van organisa ties, die kunnen komen tot oprich ting van verenigingsgebouwen in dorpen, welke daaraan een dringen de behoefte hebben. Het is ge' 'ten, dat voor vele gemeenten met kleine kernen, slechts een oplossing kan worden gevonden indien een rijksbij drage wordt verstrekt. Aan een beschf >nr- ziening voor het p^H.eland werd door de Stichting meegewerkt. Het contact met de Provincie Oost Vlaanderen werd geïntenviseerd en dit zal leiden tot een Zeeuwse ex positie in Gent en 'n Oost-Vlaamse expositie in Middelburg. Deze laatste zal in 1951 worden gehouden. Op sociaal-medisch terrein had voor al de schooltandverzorging de aan dacht van de Stichting. ONDERWIJS. Op onderwijsterrein was het kleu teronderwijs het sterkst aan bod. Een rapport daarover kwam in 1950 ge reed. Gegevens van 110 kleuterscholen werden verzameld door de heer W. Snoeren en mej. J. Mulder. Over de opleiding van leerkrachten voor het kleuteronderwijs wordt opge merkt, dat het onbillijk zou zijn, wan neer de in Zeeland opgeleide leer krachten deze provincie verlaten, om dat elders de salariëring beter is. TELEURSTELLEND. Bepaald teleurstellend was het re sultaat van de pogingen om tot samen werking te komen voor oprichting van B.L.O.-scholen voor Noord-Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen. De zo geprezen samenwerking van de Zeeuwen, bleek op dit terrein tot nog toe ver te zoeken. Op Schouwen kon men onderling niet tot overeenstemming komen over een „algemene" school. In Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen niét over een Protestantse school en in West De verkiezingen van 1948 hebben uitgewezen, dat Truman, de eenvoudi ge. kleine zakenman, die het tot het Witte Huis bracht, de beste stemmen- jager is, waarover de Democraten be schikken. In politicis is hij eerder de arbiter, wiens besluiten gebaseerd zijn op een keuze tussen de verschillende adviezen van zijn onmiddellijke om geving, dan een vooruitstrevende per soonlijkheid. die zelf de leiding neemt en zijn inzichten pousseert, zoals Roo sevelt dat placht te doen. Bij verkie zingen heeft hij echter bewezen, dat zijn eigen inzicht beter is dan dat van zijn adviseurs. Hier neemt hij zelf de leiding in handen. Het volk kiest nl. zijn vertegenwoordigers niet zozeer naar hun capaciteit dan wel naar hun populariteit. Deze laatste verkrijgt men eerder door boer Pietersen een handdruk te geven dan voor de vuist weg Plato te vertalen. Ditmaal treedt Truman minder op voor zichzelf dan wel voor de Demo cratische Partij. Twee overwegingen liggen daaraan ten grondslag. Ten eerste hebben dem.polls" uitgewezen, dat de persoonlijlce populariteit van de president aanzienlijk gedaald is. Truman voelt daarom sterk de be hoefte het isolement van het Witte Huis te verbreken, en er op uit te trekken. Maar een politieke rit blijft het. Het beste bewijs daarvoor is het feit, dat een afgevaardigde van de Repu blikeinse partij Truman's trein scha duwt per... helicopter. Hem is opge dragen verslag uit te brengen aan 't Republikeinse hoofdkwartier hoeveel mensen aanwezig waren en wat hun reactie op Truman's redevoeringen was. Toen Truman van deze „spion" hoorde, zei hij: „Wat verkwisten die Republikeinen toch een hoop geld. Waarom rijdt hun man niet met mijn trein mee. Dat is veel goedkoper. Wat mij betreft, is hjj van harte welkom"' TOCHT GEëINDIGO Truman heeft bij de beëindiging van zijn tocht op een grote bijeen komst van de Democratische Partij verklaard, dat hij hoopte dat sommi ge van de „obstructievoerders", die zich tegen zijn „fair deal" program hebben verzet, Dij de verkiezingen voor het Congres, die in November zullen worden gehouden, niet herko zen zullen worden. Op zijn tocht, welke negen dagen duurde, hield de president 51 toespra ken op alle mogelijke ogenblikken van de dag, van 's morgens vroeg tot bijna middernacht, en tot bijeenkom sten, die door mensenmenigten vari ërend van 300 tot 4Q.000 personen werden bijgewoond. 230 Nederlanders uit Ambon vertrokken. Zondagochtend zijn 230 Nederlan ders uit Ambon scheep gegaan op de „Kota Inten", met bestemming Dja karta. Op eigen verzoek zijn 27 Ne derlanders met 18 kinderen achter gebleven. Zeeuwsen Vlaanderen, waar men voor het gehele gebied een enkele B.L.O.- zou wensen, bestonden bezwaren van principiële aard. Intussen bleek uit een onderzoek, dat in West-Zeeuwsch Vlaanderen cir ca 5 van de leerlingen der l.s. op een b.l.o.-school thuisbehoorden. Voor Tholen werd bij een beperkt onderzoek een percentage van 3 gevonden, maar dat zal bij een nauwkeuriger on derzoek vermoedelijk hoger blijken te liggen. Tenslotte werd nog een advies uit gebracht over vestiging van een RJK. Middelbare school op Beveland of Walcheren, waarbij Goes werd aange wezen mogelijk met een parallelklas in Middelburg. MEER PERSONEEL. Aan het slot van het verslag wordt opgemerkt dat het rapport van de „Sectie bevordering ontwikkeling Zeeland" nog niet gereed is, omdat an dere arbeid voorging. Wat betreft een snellere afdoening van de tot de Stichting gerichte ver zoeken wordt opgemerkt, dat alleen door uitbreiding van personeel ver snelling mogelijk is. KOUDE WEND. Geldig tot Dinsdagavond. Matige tot vrij krachtige Noordelij ke wind. Koel en overwegend droog weer met overdag, vooral in het Zui den van het land. perioden met zon neschijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1