PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Verrassend Frans voorstel aan de Westduitsers Leven en werken in Zeeland BEVEL VOOR ALLE LEDEN VAN HET K.N.I.L. OP AMBON De BILT Vandaag r Van kosters tot accountants! Auto reed bij Boxtel op een serenade-stoet 193e Jaargang - No.110 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F- van de Velde en P. B. den Boer. Adj W. de Pagter. Hoofdred.. G. Billinttjn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: f 3.90 p. k\v.; fr. p. p. t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 Mei 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlissingen VVaistr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2: Zierikzee: N. Bog&dstr. C 160. tel. 26 Samenkoppeling van de zware industrie Acheson en Bevin confereerden in Londen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, heeft na mens zijn regering voorgesteld zowel de Franse als de Duitse kolen- en staalindustrie te plaatsen onder een gemeenschappelijk gezagsorgaan. Dit orgaan zou dan opgericht moeten worden binnen het kader van een orga nisatie, waaraan ook andere Europese landen kunnen deelnemen. De vereniging van de Europese volken maakt het noodzakelijk, dat de eeuwenoude tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland verdwijnt, zo zeide Schuman. liet samenbrengen van de steenkool- en staalproductie zal iedere oorlog tussen beide landen onmogelijk maken. ambtgenoot Bevin hebben Dinsdag met hun adviseurs gedurende vier en een half uur besprekingen gevoerd over wereldproblemen. Daarbij zijn vooral ter sprake ge komen de kwestie van de Europese betalingsunie en van de toetreding van Duitsland tot Europese organisa ties. Acheson zei na afloop van de be sprekingen, dat hij zeer tevreden was. In de werkeommissie van de ko mende conferentie over Duitsland zullen ook vertegenwoordigers van de Benlux-landen zitting nemen, voor Nederland de ambassadeur in Lon den. Schuman gaf verder een nadere toelichting op zyn voorstel. Het gemeenschappelijke gezagsor gaan zou moeten worden samenge steld uit onafhankelijke personen, door de deelnemende regeringen op basis van gelijkheid te benoemen. De president zou in gemeenschappelijk overleg moeten worden aangewezen. De besluiten van het orgaan zullen voor de deelnemende landen bindend zijn. Voorts voorziet het Franse plan in de benoeming van een vertegenwoor diger van de Ver. Naties bij het ge zagsorgaan, die tweemaal per jaar aan de V.N. -erslag zal uitbrengen over het functionneren van de nieuwe organisatie. Het is niet de bedoeling de eigen domsrechten van de bestaande on dernemingen aan te tasten. Het plan voorziet alleen in gemeenschappelijke regelingen voor productie, investering, afzet, prijzen enz. Schuman verklaarde tenslotte, dat de deelneming van alle landen, hetzij in het Oosten, hetzij in het Westen welkom zou zijn. Hij hoopte in de eerste plaats, dat Engeland, Italië en de Benelux zullen toetreden. Het voorstel van Schuman werd in de loop van Dinsdag naar Londen overgeseind en onder de aandacht van Bevin en Acheson gebracht, die juist aan het confereren waren. Het was voor de Britten een verrassing, al dus Reuter. Vermoed wordt echter, dat Acheson er meer van wist of zelfs het Franse initiatief als voorwaarde had gesteld voor Amerikaanse hulp aan Indo- China. Schumacher, de leider van de Duit se socialisten gaf aanstonds afwijzend commentaar. „Wij willen niets te ma ken hebben met de oprichting van een Europese maatschappij op aande len", zei hij. Adenauer daarentegen noemde Schu- mans. voorstel „van de grootste bete kenis, niet alleen voor Frankrijk en Duitsland, maar voor de gehele we reld". Het was een grootmoedig ge baar jegens Duitsland". Minister Acheson en zijn Britse Opnieuw zware brand in een Canadese stad. In het Canadese stadje Cabano is Dinsdag een hevige brand uitgebro ken, die reeds veertig huizen en drie hotels in vlammen hebben doen op gaan. Cabano, een centrum van houtzage rijen, ligt ten Zuiden van Rimouski, dat Zondag door brand werd ver woest. De burgemeester van Cabano heeft de bevolking gelast de stad te verla ten. Nader wordt gemeld, dat men het vuur thans meester is. Persoonlijke ongevallen hebben zich niet voorge daan. Een 250-tal huizen, meer dan de helft van de stad, is verbrand. West-Duitsland aanvaardt uitnodiging voor Raad van F.uropa. Westduitse kanselier Adenauer heeft meegedeeld, dat het Westduitse kabinet de uitnodiging om toe te tre den tot de raad van Europa, heeft aanvaard. De persconferentie werd bijgewoond door het gehele kabinet. In verband hiermede zei Adenauer: „Uit de aanwezigheid van het gehele kabinet moge blijken, welk belang voor Duitsland en voor de gehele we reld wij hechten aan dit besluit". Koning Leopold naar Rome. Volgens „Le Soir" zal koning Leo pold. die op het ogenblik met zgn familie te Zermatt verblijft, zich de volgende week naar Rome begeven. Hij zal hier door de Paus in audiëntie worden ontvangen en zal eveneens een bezoek hrengen aan de president der Italiaanse republiek, Einaudi. Zuivering in Duitsland is ,.een smerige knoeiboel". „De zuivering in Duitsland is ont aard in een smerige knoeiboel, die het Amerikaanse volk onder ogen moet worden gebracht". Dit is de mening van Helmut Neu- deck, een vooraanstaande Duitse zui veringsfunctionaris in Wiirttemberg- Baden. Hij eiste een onderzoek van het Amex-ikaanse Congres. Saffieren bruiloft. Te Fijnaart herdacht het echtpaar BloklPririzijn 70-jarige echtvereni- ginb 5 en bruidegom zijn respec tievelijk 93 en 95 jaar. Kolonel Hardy vrijgesproken. Kolonel René Hardy, een belangrij ke figuur uit de Franse verzetsbewe ging, is voor een militair tribunaal te Parys vry ges proken. Hy was beschul digd van verraad van zyn medestrij ders aan de Duitsers. Hardy, die waarschijnlijk de dood straf zou hebben gekregen, als het tribunaal het „schuldig" over fiem had uitgesproken, werd drie jaar gele den voor een civiele rechtbank vrijge sproken. Hij heeft 40 maanden in de gevangenis dooi'gebracht. Het geval Hardy is het sensatio neelste proces geweest in Frankrijk, na de bevrijding. Tijdens een dramati sche scène in de rechtzaal brak hij met de 24-jarige Lydie Bastien, met wie hij op het punt had gestaan in het huwelijk te treden. .is het 10 jaar geleden, dat de Duitse troepen onverhoeds Ne derland, België en Luxemburg aanvielen; ..is het 50 jaar geleden, dat Bloemfontein door de Engelsen werd ingenomen, hetgeen een keerpunt betekende in de krijgs kansen in de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog. Verenigde Staten gaan Zuid-Oost Azië helpen. OOK INDONESIË AAN DE BEURT Van welingelichte ambtelijke zjjde werd te Washington vernomen dat de Amerikaanse regering bezig is met het uitwerken van een program voor het verlenen van economische hulp aan vijf Zuid Oost-Aziatische lan den, waarmede een bedrag van 64 millioen dollar zal zijn gemoeid. Met de uitvoering van deze plan nen zal worden begonnen, zodra het Congres zijn goedkeuxïng heeft ge hecht aan het voor dit doel aanwen den van E.C.A. gelden. Het leeuwendeel van de te verle nen hulp is bestemd voor Indo China. Men verwacht echter dat ook Indo- nesië, Thailand, Birma en Malakka zullen delen in de Amerikaanse hulp. Indonesië, Thailand en Birma zul len elk circa elf millioen dollar krij gen; deze hulp zal moeten woi'den ge bruikt voor het bevorderen van de landbouw, de volksgezondheid en al gemeen economisch herstel. Malakka ontvangt minder. De Amerikaanse regering zal, op verzoek van de regering der betrok ken landen, raadgevende technische commissies naar Indonesië en Birma zenden; de hiei-aan verbondon kosten zijn voor Amei-ikaanse rekening. Belgische heffing op kaas ongedaan gemaakt. De Belgische regering heeft beslo ten de speciale heffing op uit Neder land te importeren kaas in te trekken. Deze heffing was ingesteld nadat de Nederlandse prijzen dermate wa ren gedaald, dat de Belgische hande laren niet voldoende meer konden concurreren. In plaats daarvan komt nu een premie aan de binnenlandse produ centen van kaas, gecondenseerde melk en poeder van volle melk. Weer een nieuwe politieke partij. In Den Haag is een nieuwe partij opgericht, die onder de naam „Natio nale Gi-oep" wil deelnemen aan de volgende Kamervei-kiezingen. De groep is vooi-tgekomen uit de onaf hankelijke nationale groep van dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn. die reeds heeft deelgenomen aan de Tweede Kamervei'kieZingen van 1943. In de 13 kieskringen verzamelde deze groep toen 22.175 stemmen op zich. Moord in Djakarta. De politie te Djakarta heeft twee Indonesiërs gearresteerd, die er van woi-den verdacht, betrokken te zijn geweest, bij de moord op pastoor Mul der. Bij één hunner werd de fiets van het slachtoffer aangetroffen. Dinsdag overleed een vrouwelijk employee van de Nationale Handelsbank, die Zatei'dagavond dodelijk werd getrof fen door een vuursalvo. Hitler in Thibet Volgens het geïllustreerde Duitse blad „Tempo der Welt", zouden Hitier en Bormann beiden nog in leven zijn. Het blad beweert, dat de hoofdredac teur Bormann verleden jaar Juli Frans Marokko heeft gezien. Bormann zou hem gezegd hebben, dat Hitier nog leeft en dat hij onderdak heeft gevonden in een klooster in Thibet. Als de brandweer op reis gaat De brandweerlieden van Groen- lo wilden eens een dagje uit. De reis zou naar Valkenbui'g en België gaan en 's morgens in de vroegte zou men reeds vertrekken. Teneinde te voor komen dat ook maar een brandweerman zich zou ver slapen, liet men om kwart over vier in de vroege ochtend de brandweersirene loeien. Het re sultaat hiervan was weliswaar dat de brandweerlieden zonder uitzondering op tijd bij de bus wai-en, doch dat tegelijkertijd menigeen vroegtijdig werd ge wekt en de straat op ging om dat hij meende dafr er brand was in het oudé vestingstadje. Later zocht men mopperend het bed weer op Kon. Rotterdamse Lloyd koopt Liberty-schip. Van de drie Liberty-schepen, die de Kon. Rottei-damse Lloyd sinds 1947 voor drie jaren in huur heeft van de Ned. Regering, de „Kamer- lingh Onnes", de „Zeeman" en de „Van 't Hoff", elk bijna 11.000 ton br. metend, heeft de Maatschappij dezer dagen het eerstgenoemde schip gekocht. Zaterdag j.l. vertrok de nieutge aanwinst reeds weer uit Rot- terdam naar Indonesië. Gedurende het verblijf in de thuishaven werd het s.s. „Kamerlingh Onnes" beter geschikt gemaakt voor de diverse lyndiensten van de Lloyd. De „Zeeman" wordt terug geleverd aan de regering en over de „Van 't Hoff" woi-dt nog na der beslist. Missie-Schotboreh sommeert militairen zich in de kampementen terug te trekken. Op 16 Mei conferentie over eenheidsstaat. De missie onder leiding van kolonel Schotborch is op Ambon aangekomen en heeft een order van de legercom mandant uitgevaardigd, waarin alle le den van het K.N.I.L. gesommeerd wor den tot terugtrekking in de kampe- meuten en plaatsing onder militaire tucht. De missie en haar opei-atie was voor. bex-eid door de Nederlandse staatsse cretaris van oorlog, mr. Fockema Au- dreae, in overleg met de regering der R.I.S., in het bijzonder de sultan van Djocja. Door deze operatie wil de Ne derlandse regering aan de R.I.S. dui delijk tonen, dat zij zich geheel dis- tancieert van de gebeurtenissen op Ambon. Resultaten van de dagorder waren nog niet bekend, doch de missie sein de, dat, naar verluidt, geen anti-Ne derlandse stemming op het eiland werd aangetroffen. Op 16 Mei zal een conferentie tussen de R.I.S. en de Repoeblik Indonesia over de vorming van de eenheidsstaat worden gehouden onder voorzitter schap van Hatta. Drie dagen tevoren wordt een informele bespreking ge voerd tussen de R.I.S.-regering en ver. De leden van het Engelse B-elftal oefenen in het. Wembleystadion te Lon den voor de wedstrijden in Italië, Nederland en Luxemburg. V.r.n.l.; Laurie Scott (Arsenal), Willie Watson (Sunderland) Bobby Langton (Preston) R. Middelton (Chesterfield), Jessie Pye (Wolverhampton Wanderers)-gedeel- telyk verscholen achter Middleton, Reg Lewis (Arsenal)-achtergrond, Phil Taylor (Liverpool), Billy Nicholson (Tottenham Hotspur), Eddie Quigley (Preston), Bill Eckersley (Blackborn) and Eddy Bailey (Tottenham Hotspur). Korte tyd geleden zfón door het Centraal Bureau voor de statistiek de gedetailleerde uitslagen gepubliceerd van de vele tellingen, die in Mei '47 waren verbonden aan de volkstelling. Het bewerken van de tellings resultaten vergde uiteraard veel tijd vandaar de betrekkelijk late publicatie. Voor Zeeland zijn de cijfers ook nu nog interessant, omdat er niet zo heel veel veranderd is in de laatste jaren en ze dus voor een belangrijk deel nog bruikbaar zijn. De provincie Zeeland had 260.800 in- wonei's, van wie er 801 woonden in varende schepen, 47 in woonschepen, en 53 in woonwagens. Van degenen, die in huizen woonden vertoefden 84% in steden, dorpen of gehuchten en 15% woonde in verspi'eidliggende hui zen. DE JEUGD Er waren in Zeeland ruim 37.000 jongens van 0 tot 15 jaar en ruim 35.000 meisjes. In de klasse van 16 tot 20 jaar be droeg voor elk jaar het aantal jon gens iets meer dan 2000 en het aan tal meisjes gemiddeld 1750, welk vel schil zich laat verklaren uit het feit, dat er meer jonge meisjes beneden de 20 jaar trouwen dan jonge man nen. Er waren 11 meisjes, die reeds op 16-jarige leeftijd de gang naar het stadhuis hadden gemaakt en drie jongemannen aeden dat op 17-jarige leeftijd. De jongste weduwnaar was 19 jaar en de jongste weduwe had dezelfde leeftijd. De jongste gescheiden man had de leeftijd van 17 jaar bereikt toen hij zijn huwelijk liet ontbinden. ECHTSCHEIDINGEN Er was nog een gescheiden man van 19 jaar. Het jongste gescheiden vi-ouwtje telde 20 lentes. Wat de echtscheidingen betreft: er wai-en in Zeeland 307 gescheiden mannen en 425 gescheiden vrouwen. Het aantal weduwen in Zeeland be- di-oeg S822 en zij konden bij haar wandelingen slechts 5209 weduwnaars ontmoeten. Scheidingen van tafel en bed wa ren in Zeeland zeldzaam. Slechts 83 mannen en 116 vrouwen hadden dit middel aangegi-epen om de echtelijke band minder knellend te maken. DE OUDERDOM In oude vrijgezellen en vrijgezellin nen was Zeeland vrij goed gesorteerd. Meer dan 6400 dames van 40 jaar en daarboven waren nimmer gehuwd en meer dan 3800 mannen waren ook verre gebleven van de burgerlijke stand-ambtenaar. De vrijgezellen boven de 70 jaar waren 678 in getal en de vrijgezellin nen 887. In de Zeeuwse gestichten en inlich tingen werden 1471 mannen en vrou wen verpleegd en voor die verpleging zorgden 1058 mensen. De vei-pleegden waren uiteraard in meex-derheid ouden van dagen en zie ken. Over ouden van dagen gespi'O- ken: er waren in Mei 1947 in Zeeland slechts 7 mannen exx 4 vrouwen, die in 1851 wai-en geboren, er waren 2 vrouwen uit 1850, twee mannen uit 1849 en 1 man en 2 vrouwen uit 1848! DE GODSDIENST. Naar godsdienstige gezindte telde Zeeland 29 Israëlieten, die de kleinste godsdienstige formatie voxmden. Met ruim 118.000 zielen had de Ned. Hei*v. Kerk een leidende plaats, ge volgd door de R.K. Kerk met ruim 67.000 zielen, de Geref. Kerken met 27.000 zielen, de Geref. Gemeenten met ruim 16.000 zielen, en de Geref. Kerken (art. 31) met ruim 3100 zie len. Van de kleinere kerkgenootschap pen noemen wij nog de Chr. Geref. Kerk met ruim 2800 zielen, de Ev. Luthersen met ruim 700 en de Doops gezinden met ruim 600 zielen. Er waren 17.000 onkerkelijken of ruim 6 der bevolking. In BUITENLANDERS. Zeeland woonden ruim 6300 mensen, die in het buitenland waren geboren en 65 mensen, wier geboorte plaats niet bekend was. België stond hierbij bovenaan met ruim 4300 zielen. Uit Oost- en West- Indië waren ruixxi 500 mensen naar Zeeland gekomen, uit Duitsland iets meer dan 600. Gerekend naar de geboorteplaats waren er in Zeeland ruim 7000 Zuid- Hollanders en ruim 4000 Brabanders. Drente was met 330 zielen 't zwakst vertegenwoordigd. BEROEPEN. Uit de beroepstelling bleek, dat er een werkende bevolking was van 79.141 mannen en 23.008 vrouwen. De landbouw stond bovenaan met 29.872 mannelijke en 6966 vrouwelijke wer kenden. Daarop volgde de bouwnijverheid met ruim 8600 arbeidskrachten, de overheidsdienst en de vrye bei-oepen met ruim 8000 arbeidskrachten, het verkeer met ruim 8000 arbeidskrach ten, de metaalnijverheid xnet ruim 6800 werkenden, het winkelbedrijf met 6600 werkers, de handel met 6000 en de voedings- en genotmiddelenbe- drijven met ruim 3500 werkers. De kleinste bedrijfstak was de kunstnijverheid met 11 werkers en het mijnbedrijf plus de veenderij, waar ook elf mensen een boterham vonden. Bij het ondenvijs waren 964 mannen en 784 vrouwen wex'kzaam. In huise lijke diensten waren 90 mannen en 4849 vrouwen. BEDRIJFSHOOFDEN. Er waren in de landbouw 10.247 man nelijke en 564 vrouwelijke bedrijfs- hoofden. In de nijverheid waren ruim 3500 bedrijfshoofden met personeel en rxxim 2300 zonder personeel. Er waren meer dan 2500 winkeliers en winkeliersters en 387 hoofden van een scheepvaai*tbedi*ijf. De bedrijven werden geadministra- treerd door ruim 3000 leden van het administratief personeel. Daarnaast waren er 4300 ambtenax-en en ambte- nai'essen. Het aantal bedienaars van de godsdienst bedroeg 261. Er waren 646 handelsreizigers en slechts 47 be roepsofficieren. Zeeland telde 731 vei'pleegsters en 900 winkelbedien den... Bxievenbestelsters waren schaars: Zeeland had er slechts 3, maar brie venbestellers waren er 341. Er waren 1488 sjouwers en transpoxtarbeiders en 2081 grondwerkers. In hotels en café's werkten ruim 700 mensen en 1300 mensen hadden het niet verder gebracht dan loopknecht of magazijn bediende. „DE KLEINE" BEROEPEN De kranten werden van nieuws voorzien door 22 journalisten, het Zeeuwse landschap werd geschilderd door 27 kunstschilders en schilderes sen, er waren maar 2 leidekkers voor de torenspitsen. Op 44 accountants kon men een beroep doen, en op 21 advocaten. De gezondheid werd gecontroleerd door 147 artsen en de auto's nagekeken door 457 monteurs. Zestien badknech ten waakten op de stranden en in de zwembaden. Met de breinaalden voor zagen 133 breisters in haar onderhoud Bij de bruggen en sluizen stonden. 153 man op wacht en in de trams en bus sen liepen 108 conducteurs en conduc trices rond. Het electrisch licht ver schafte brood aan 679 electriciens. Er was in heel Zeeland maar een gra veur en er waren maar 97 herenkap pers tegen 71 dameskappers. Wat dunkt U tenslotte van 31 hout hakkers en 544 costuum- en verstel- naaisters? En vindt U 44: kostex-s veel voor een provincie met zoveel kerken? Wij niet, maar wel vinden we. dat we al heel veel verteld hebben over de cijfers van de volkstelling! tegenwoordigers van Oost.Indonesië en Oost-Sumatra. De ministerx-aad van de R.I.S. heeft in een vergadering, die bijgewoond werd door president Soekarno, een ontwerpbesluit van de president aan genomen inzake afkondiging van de staat van oorlog en beleg op geheel Celebes. De Timox-raad en de raad van zelf- bestuurders van Timor hebben zich voor de eenheidsstaat uitgesproken. Drie doden en 4 gewonden. Dinsdagavond omstreeks kwart voor tien is op de rijksweg BoxtelEindho ven een verschrikkelijk ongeluk ge beurd, dat aan drie personen het leven heeft gekost, terwijl er vier min of meer ernstig werden gewond. Een hamxoniegezelschap uit Liemp- de had juist een serenade gebracht aan een -'t Indonesië teruggekeerde plaatsgencoï-militair. Het korps be vond zich op de terugweg en mar cheerde op de rijksweg, terwijl flam bouwen werden meegedragen. Er ach teraan liepen vele jongelui. Een uit de richting Boxtel komende personenauto is achter op de jongelui ingereden. Gedood werden de 19-jarige monteur C. Saris, de 18-jai-ige klompenmaker C. van Hastenberg en de 18-jarige mo lenaar Th. van Hal. Gewond werden vier personen. De pex-sonenauto die door tot dusver onbekende ooi-zaak op de achter de fanfare lopende jongelui inreed werd bestuurd door de reiziger H. der K. uit Best. De politie heeft op het ogenblik de zaak in onderzoek. Verlaging paspoortkosten gaat niet door. De Nederlandse Reisvereniging heeft zich tot de regering gewend om te trachten verlagir.j le verkrijgen van de paspoortkosten. die volgens haar le b.oog zijn. Een groot aantal organisaties heeft dit adx-es gesteund. De minister heeft geantwoord, dat men de Iéges voor de afgifte van paspoorten in 's lands schatkist r.iet kan missen. Reorganisatie K.N.I.L. eind Juli voltooid „Gemeenschappelijk geleid door de wens, dat de ïeorganisatie van het K.N.I.L. zoveel mogelyk zal wox-den bespoedigd, hebben de minister van defensie der R.I.S. en de Nederlandse staatssecretaris van oorlog met de weder zydse militaii-e autoriteiten overleg gepleegd omtrent maatrege len, dienstig voor het bereiken van dit doel". Aldus luidt een gemeen schappelijk communiqué, dat Dins dagmiddag, op de dag dat de heer Fockema Andraea met het vliegtuig naar Nederland vertrok, te* Djakarta werd uitgegeven. Op grond dezer besprekingen is men gezamenlijk tot de overtuiging gekomen dat, indien omstandigheden buiten him wil aan de werkzaamhe den der reorganisatie en de afvoer niet in de weg staan, kan worden voox-zien, dat de reorganisatie van het K.N.I.L. op 26 Juli zal kunnen zijn beëindigd. Voorzover er alsdan nog admini stratieve werkzaamheden, voortvloei end uit de reox-ganisatie van het K.N. I.L. moeten worden verricht, zullen deze geschieden door het afwikke lingsbureau onder het Nederlandse Hoge Commissai-iaat. Dr. Ozinga en Jiscoot op vrije voeten. Mr. di'. J. Ozinga, hoofdambtenaar van het ministerie van Voorlichting der R.I.S., die op 19 Maart gearres teerd werd in verband met de kwestie- Westerling, is in vrijheid gesteld. Ook de heer Jiscoot, die ongeveer gelijktij dig met de heer Ozinga gearresteerd werd, is vrijgelaten. Iran Iaat zenders in ons land bouwen. Iran heeft het plan zes zenders te laten vervaardigen voor midden- en korte golf, van 50 tot 100 kilowatt elk. De bouw van de zenders, die een bedrag van 400.000 tot 500.000 pond zal vergen, zal ten dele in ons land feschieden. De zenders in Iran wor- en op het ogenblik veel gestoord door de zenders in de Sowjet-Unie, VOORSPELT: VRIJ ZONNIG. Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. In de vroege ochtend plaatselijk mist, overigens droog en vrij zonnig weer. Zwakke tot matige wind tussen Noord-Oost en Oost. Iets hogere mid- dagtemperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1