PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Opstand uitgebroken in Makassar D£ BILT Indonesische militairen maakten zich los van het K.N.I.L. Op en Neer Sparen ■v. _r AMERIKA WIL TARWE ZENDEN NAAR HONGEREND CHINA TWEE NIEUWE, PRACHTIGE KERKORGELS VOOR MIDDELBURG „Holland pro-Duits". Vandaag Paul van Zeeland vormt nieuwe Belgische regering. VOORSPELT: 193e Jaargang - No. 82 Dagblad, uitgave van de fihna Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj VV. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr p. p. t 4.13 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 April 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels f 1-—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen VValstr 58—CO. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); MTjurg Lor.dense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 2d Strijd voor het behoud van de negara Oost-lndonesië. Woensdagavond zijn te Makassar om ongeveer kalf zes militaire acties begonnen. De acties begonnen in het kampement van de kortgeleden naar de strijdkrachten van de V.S.L overgegane compagnie van het voorma lige KNIL „Abdoel Azis", waar o.a. militaire politie en troepen van de K.I.S. z\jn gelegen. Er is gedurende korte tijd een vuurgevecht gele verd, waarbij een klein aantal doden is gevallen. De „Abdoel Azis"-compagnie bezette enkele ministeries, het gebouw waar de radio-omroep is ondergebracht en het hoofdkwartier van de „Apris". Een andere groep van de voormali ge K.N.I.L.-compagnie trok naar de woning van de territoriale Apris-com- mandant in Oost-lndonesië. die, teza men met vier andere officieren, werd medegenomen naar het inmiddels be zette hoofdkwartier van de „Apris". Reuter meldt, dat aan de actie door verscheidene honderden manschappen van de Oost-Indonesische troepen werd deelgenomen. Behalve de territo riale Apris commandant zijn 140 an dere officieren en manschappen ge vangen genomen. NEDERLANDS COMMUNIQUÉ. Door de dienst legercontacten van het Nederlandse leger te Djakarta is het volgende communiqué uitgegeven: „Te Makassar zijn ongeregeldheden uitgebroken. Van de zijde van het commando der Nederlandse strijd krachten is al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat de onder Neder landse leiding staande troepen in de ongeregeldheden zijn of worden be trokken. Na de acties werden er over het al gemeen weinig schoten gehoord. Sche pen, die voormalige leden van de T. Dc Nederlandse minister van Bui tenlandse Zaken maakt carrière! Nadat hij naast zijn ministerschap reeds eerder de functie van politiek bemiddelaar in de Raad voor de Or ganisatie der Europese Economische Samenwerking op zich had genomen, is hij thans benoemd tot voorzitter van deze raad, hetgeen neerkomt op een benoeming tot leider van het werk, dat met de Marshallhulp ge daan kan worden. Deze benoeming is een hoge onder scheiding, zowel voor de heer Stikker, als voor Nederland. Zij is te danken aan de grote bekwaamheden en de deskundigheid, waarvan de minister in zijn toch nog maar korte loopbaan blijk gegeven heeft. Toen de mogelijkheid van deze be noeming ruchtbaar werd, is de ver onderstelling geuit, dat de heer Stik ker af zou treden als minister. Uit drukkelijk heeft hij echter verklaard het mogelijk te achten, deze drie functies te combineren, ja, zijn mi nisterschap noodzakelijk te achten voor een juiste vervulling van zijn andere taken. Niemand kan dit beter beoordelen, dan hij. Hopelijk zullen de Neder landse belangen niet in het gedrang komen door de aandacht, die de bei de nieuwe functies opeisen. Sultan Hamid II maakt geen car rière. Hij stort van zijn voetstuk en zijn arrestatie is na de mislukte ..staatsgreep" van Westerling wel het meest opmerkelijke nieuws uit Indo nesië. Sensationeel klinkt de beschul diging, dat sultan Hamid de geeste lijke leider zou zijn geweest van de actie van Westerling. Als deze beschuldiging juist is, moet men er vermoedelijk de conclusie uit trekken, dat het verzet tegen het cen tralisme van Djocja in federalistische kringen zo groot is. dat Hamid zelfs Westerling aangegrepen heeft om 'n tegenwicht te vormen, op defcelfde wijze, als waarop Makassar en Am- bon in opstand kwamen tegen wie zij als belagers van hun zelfbeschik kingsrecht beschouwden. De toekomst ziet er met dat al voor Hamid verre van rooskleurig uit. N.I. naar Oost-lndonesië zouden bren gen, waren omstreeks die tijd nog niet in zicht. Het was intussen duidelijk geworden, dat het K.NJ.L. geheel buiten de actie stond, hoewel de uniformen van de actievoerenden en het gebruik van weaponcarriers een andere indruk ga. ven. De kampementen van het K.N.I. L. zijn uiteraard onder strenge bewa king gesteld. De Nederlandse troe pencommandant was volkomen ver rast. De voor Oost-lndonesië bestemde Apris-troepen die bestaan uit voorma lige leden van de T.N.I., werden Woensdag in Makassar verwacht. Reuter meldt, dat Mokoginta na zijn arrestatie de schepen, die troepen naar Oost-lndonesië vervoeren, verzocht heeft niet naar Makassar te varen. Het Oost-Indonesische kabinet is in spoedzitting jijeengekomen. Intussen seint de correspondent van Aneta te Makassar, dat 700 Indonesi sche leden van het K.ÏST.I.L. aldaar een motie hebben aangenomen, waarin ge zegd wordt, dat men niet instemde met de komst van voormalige T.N.I.- eenheden naar Makassar, voordat het personeel van het K.N.I.L. is overge gaan naar het leger van de R.I.S. Het ministerie van voorlichting van Oost-lndonesië heeft t.a.v. de recente arrestaties te Makassar na de aanval len met handgranaten medegedeeld, dat deze arrestaties waren verricht, omdat een aantal elementen de recht staat Oost-lndonesië in gevaar wilde brengen. Uit onderzoekingen is geble ken. dat de vorming gaande was van illegale, op militaire leest geschoeide organisaties, Bii huiszoekingen werden brieven cn documenten gevonden, waaruit de doelstellingen der organisa ties zeer duidelijk bleken. Eveneens werden geweren,, handgranaten en pi stolen gevonden. Uit de stukken is ook Geef ons Shakespeare en geen Boogie-Woogie. Herrie, gefluit en boze uitroe pen van „geef ons Shakes peare en geen boogiewoogie", verstoorden een opvoering van Shakespeare „Getemde feeks", die dezer dagen in de stads schouwburg te Lübeck werd ge geven. De politie verwijderde een van de rustverstoordex-s en wat de re gisseur dr. Viktor Warsitz de „inderdaad volmaakte opvoe ring" van de grote comedie noemde, kwam ongestoord tot een einde. Toeschouwers ver klaarden later dat dat zij ver rast, zo niet verontrust waren geweest door de begeleidende muziek bestaande uit moderne dansmuziek en dat Petruchio zijn weerspannige Katharina op een fiets wegvoerde. gebleken, dat bedoelde organisaties ge leid" werden door verschillende mili taire groepen buiten Oost-lndonesië, waarvan de leiders bekend zijn, aldus het communiqué, dat voorts zegt, dat er fantastische rapporten aan de in stanties van de R.I.S. werden gezonden betreffende het bestaan van de Daroel Islam en de Apra in Oost-lndonesië In de loop van de ochtend heeft ka pitein Abdoel van de Apris een pro clamatie uitgegeven, welke de acties verduidelijkt. Deze proclamatie werd bekend gemaakt via de radio van de R.I.S., studio Makassar, welke bezet is door de staatspolitie en mede be waakt wordt door manschappen van de Aziz-troepen. De tekst van de proclamatie luidt; „Kapitein Abdoel Azis van het Apris- leger verklaart namens de onder hem strijdende militairen, voor zover nog niet door de regering van de R.I.S. In het Aprisleser opgenomen, dat zij door de omstandigheden gedwongen, uit eigen beweging heden, 5 April, 1 uur voormiddag, zich hebben losgemaakt van het K-NJ.L.-verband en als vrije strijders optrekken voor het behoud van de negara Indonesia Timoer. OOST-INDONESIË. In een door de regering der ne gara Oost Indonesië uitgegeven com muniqué wordt betreurd, dat, on danks de genomen maatregelen om de komst van het bataljon-Worang zo goed mogelijk te doen verlopen, een legeronderdeel van de Apris, on der leiding van de kapitein Andi Ab doel Azis. eigenmachtig verscheidene punten in Makassar heeft bezet, waarbij aan beide zijden enkele slachtoffers zijn gevallen. De regering van Oost Indonesië zegt, niet bij machte te zyn geweest dit onverwachte gewapende optre den te verhinderen, doch dat zij in middels uitgebreide maatregelen heeft genomen om de rust en orde ten volste te waarborgen. Vele open bare en vitale bedrijven staan onder zware bewaking. WAARSCHUWING AAN K.X.I.L.-TROEPEX De commandant van het K.N.I.L., luit. generaal Buurman van Vreeden, heeft Woensdagavond in een radio redevoering de troepen van het K.N. I.L, ernstig gewaarschuwd, zich niet te mengen „in zuiver interne aangele genheden der R.I.S." en gezegd, dat het K.NJ.L. geen partij mag kiezen in interne geschillen, die de R.I.S. be treffen. Het ministerie van defensie der R. I.S. heeft een communiqué uitgege ven, waarin o.a. wordt medegedeeld, dat de aankomst te Djakarta wordt verwacht van vertegenwoordigers der Negara Oost Indonesië en van de ter ritoriale commandant Mokoginta. om rapport uit brengen. Aan de kapitein Andi Abdoel Azis zou opdracht gege ven zijn, zich te Djakarta te komen verantwoorden. TOEZEGGING VAN HATTA Het Oostindonesische kabinet van dr. Diapari heeft zijn ontslagaanvrage ingediend, die echter door de presi dent is afgewezen. Het kabinet vroeg om ontslag, omdat de Indonesische fe derale regering te Djakarta zijn waar schuwing. dat er moeilijkheden zou den komen, indien federale troepen te Makassar landden, in de wind had ge slagen. Dr. Hatta, minister-president van de R.I.S., heeft dr. Diapari telefonisch verzekerd, dat er geen troepen zul len landen, voordat de toestand op. geklaard is Veerboot in Portugal gezonken. Op de Douro in Portugal is een veerboot gezonken. Er worden minstens 60 personen vermist, aldus i heeft de politiecommandant van Oporto meegedeeld. Het juiste aanta! personen, dat zich op de boot be vond, is niet bekend. Volgens sommige berichten werd d maximale belasting van 80 perso nen overschreden. De drie leden van de bemanning en de eigenaar van de boot zijn gered. Tot nog toe zijn drie doden en drie gewonden het zieken huis binnengebracht. Fuchs' advocaat plotseling overleden. J. Thompson Halsall, advocaat van de atoomgeleerde Klaus Fuchs, die kort geleden op beschuldigingen van het uitleveren van atoomgeheimen werd berecht, is door de politie in zijn huis.gevonden, waar hg in elkaar gezakt achter de deur lag. Een arts verklaarde een dringend telefonisch verzoek van Halsall te hebben ontvangen. Hij snelde naar diens huis, doch op zijn belieft werd niet onen gedaan. De arts waar schuwde de politie, die de deur for ceerde. Kennelijk was Halsall op weg naar de deur in elkaar gezakt. Halsall overleed later. Toestand in sommige gebieden rampzalig. Amerikaanse regeringsfunctiona rissen bespreken met leiders uit het Congres een voorstel om een deel van de overtollige tarwe en andere land bouwproducten naar China te zenden ter leniging van de rampzalige hon gersnood daar. „Er zijn krachtige ge voelens van vriendschap tussen het Amerikaanse en het Chinese volk", aldus minister Acheson, die het voor stel op een persconferentie bekend maakte. De regering zou er zeker van moeten zijn, dat hetgeen gezonden wordt, de mensen voor wie het be stemd is. ook bereikt. Minister Ache son voegde daaraan toe, dat hij zich van het verloop der onderhandelin gen met de Chinese communistische autoriteiten geen al te grote voorstel ling maakt. Reuter meldde uit Honkong, dat in sommige gebieden van Centraal-Chi- na ouders hun kinderen verkopen en daarna zelfmoord plegen, zo nijpend is de toestand. Deze gebieden, waar reeds enige tijd hongersnood heerst, worden thans door overstromingen geteisterd. Nu met de lente de dooi is ingevallen, komen woeste stromen van de berg hellingen af. In aeze zelfde streken werden in 't afgelopen najaar de te velde staande gewassen door overstromingen ver nield. Duizenden mensen zijn al eer der van honger en koude omgekomen. Door de nieuwe overstromingen is de toestand helemaal onhoudbaar ge worden. Een millioeri communistische solda ten. boeren en waterbouwkundigen doen hun best de oude verzakte dij ken langs de Jangtse en haar zijrivie ren te herstellen over een afstand van duizenden kilometers. Men hoopt met dit werk klaar te zijn voor de gebrui kelijke watersnood in de voorzomer. Doordat de. IJscl.meervisserij zich hoe langer hoe meer naar het Noorden verplaatst, komen thans behalve de Makkumse vissers, ook de Urkers en dé Volendammers hun vangsten te Makkum lossen. Thans is men bezig een nieuwe visafslag te bouwen. De bal krygt een lengte van 13 y2 meter en een breedte van $i/2 meter. Behandeling van resolutie over West-Borneo uitgesteld. De behandeling van de resolutie in zake de opheffing van de daerah West-Borneo is, naar *Uit Djakarta woi'dt gemeld, een week uitgesteld. Driehoeksconferenti5 Zaterdag. begint Uit welingelichte bron heeft Aneta vernomen, dat de driehoeksconferen tie tussen de R.I.S., de Republiek Djocja en de negara Oost-lndonesië op Zaterdag 8 April te Djakarta zal beginnen. Ritman weer vrij. De journalist Ritman, die gearresteerd werd in verband met de kwestie Westerling, is thans vrijgelaten. Terwijl de roep om een nieuwe loonronde reeds luider weerklinkt, ter wijl onze invoer snel stijgt en onze uitvoer verre overtreft, terwijl het zakenleven de trom roert om te pro testeren tegen een verlammende be lastingdruk, blijkt, dat bij de spaar banken, aangesloten bij de Neder landse Spaarbankbond. in de eerste twee maanden van 1950 88 millioen gulden is ingelegd, dat wil zeggen 27 millioen gulden meer, dan er werd opgenomen. Vermoedelijk zal menige Nederlan der in zijn argeloosheid vragen, hoe die dingen met elkaar te rijmen val len. Als men nagaat, dat er in ge heel 1949 slechts 42 nillioen gulden meer werd ingelegd dan opgenomen, worden de 27 millioen uit de eerste twee maanden van 1950 zelfs zeer opmerkelijk. En dat terwijl de belastinggaarders het geld nauwelijks binnen kunnen krijgen... Wij blijven de verklaring schuldig, tenzij déze mag luiden, dat de een veel tc veel en de ander inderdaad te weinig verdient in Nederland en het nationale inkomen dus inderdaad zeer ongelijk verdeeld is. Bestemd voor de Nieuwe- en de Koorkerk. Naar \vy vernemen heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg-, in sa menwerking met het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, goedkeuring gehecht aan de plannen van de kerkvoogdij der Ned. Her vormde gemeente Middelburg, voor de bouw van twee nieuwe orgels. Deze zullen geplaatst worden in de Nieuwe en de Koorkerk. Zij worden ge bouwd door één van de bekendste firma's op dit gebied in Nederland, de fa. G. van Leeuwen Zn. te Leiderdorp. De fronten moeten nog worden ontworpen. Monumentenzorg hechtte goedkeuring aan de bouw. Het orgel in de Koorkerk wordt betrekkelijk klein: 15 stemmen, ver deeld over twee handklavieren en 'n voetklavier* Ieder klavier vormt, hoe wel uiteraard met onderscheiden klankkarakter, één geheel, 't Is erg moeilijk zo'n klein orgel tc bouwen; le verschillende stemmen moeten zo danig over de klavieren worden ver deeld, dat tóch de belangrijke wer ken uit de orgelliteratuur er op ge speeld kunnen worden. De laatste tijd wordt hieraan in de orgelbouwkun- de veel aandacht besteed, omdat meer vraag bestaat naar kleine, dan naar grote orgels. In Duitsland, waar men de „Kleinorgel" langdurig heeft bestudeerd, is zelfs een orgel met 12 stemmen, verdeeld over 4 klavieren, gebouwd. Het orgel voor de Koorkerk krijgt een z.g. positief, dat laag in de kerk hangt en waarachter de organist zijn plaats heeft. Het wordt geplaatst aan de zyde van de toren, waar een oksaal wordt gebouwd. Het orgel krijgt betrekkelijk veel registers, die de boventonen versterken, hetgeen tegenwoordig weer als ideaal wordt beschouwd. Het wordt gebouwd vol- fens het z.g. mechanische sleepla- ensysteem d.w.z. de opening van de pijp door de toets geschiedt met handkracht. De registers krijgen electrische tractie: de verbinding tussen de registerknop en de pijperij komt electrisch tot stand. Het hoofdklavier omvat een pres- tant 8', een octaaf 2', een mixtuur 3 sterk, een roerfluit 8', een nacht hoorn 4' en een ranlcet 16'. Op het Eositief komen een octaaf 4', een aarpijp 8', een gemshoorn 2', een nasard 2 2/3', een terts 1 3/5' en een kromhoorn 8', op het pedaal een subbas 16', een prestant 8' en een octaaf 4'. HET GROTE ORGEL. Er is een tijd geweest, dat men van een orgel een orkest wilde ma ken. Later werd echter weer ont dekt, dat het een blaasinstrument is, met een starre klank, een eigenaardigheid, die uitgebuit moet worden. Men prefereert thans een helder orgel, ruig en krachtig, met vulstemmen en hoge tonen. Zó moet het grote orgèl voor de Nieuwe Kerk, dat eveneens een positief en 'n mechanisch sleep- ladensysteem krijgt, worden. Het komt "op dezelfde plaats, waar ook de twee vorige orgels stonden (het eerste daterende uit het begin van de 16e, het tweede, dat bij de brand van '40 verloren ging, uit de 18e eeuw), doch op een nieuw te bouwen orgelgalerij. Hoe groot het orgel wordt, blijkt <uit het feit, dat het 42 stemmen zal omvatten, die als volgt zijn verdeeld: hoofdmanuaal: quintadeen 16', pres tant 8', octaaf 4', octaaf 2', quint 2 2/3', mixtuur 6 tot S st„ roerfluit 8', nachthoorn 4', cornet 5 st., trom pet 16'. trompet 8', clairon 4'; rug positief: quintadeen 8'. octaaf 4'. oc taaf 2', scherp 3 st., holpijp 8', kop- pelfluit 4'. sesquialter, nasard 1 1/3', kromhoorn 8'. regaal 4'; bovenmahu- aal (in de „zwelkast")octaaf 4', cymbel 3 st., salicionaal 8', baarpijp 8', blokfluit 4', gemshoorn 2', sifflet 1', nasard 2 2/3', terts 1 3/5', schal mei 8'; pedaal (de grootte hiervan is wel een bijzonderheid): prestant 16', octaaf 8', koraalbas 4', subbas 16', gedekt 8'. mixtuur 8 st., trompet 8', bazuin 16', cinq 4' en cornet 2'. De fa. Van Leeuwen heeft een oplevering van beide orgels binnen 3 jaar gegarandeerd, doch de kerk voogdij heeft goede hoop. dat de bouw sneller zal gaan. Genoemde firma is de enige in ons land, die zélf de pijpen bouwt. Vanzelfspre kend kunnen de orgels eerst geïnto- neerd worden, wanneer de kerken gereed zijn (men hoopt, dat dit in 1952 het geval is). W|j vernemen voorts, dat de kerk voogdij met het Ryk tot overeen stemming is gekomen ten aanzien van de subsidie in de orgelbouw. Het Ryk heeft een som vastgesteld, die daarvoor is uitgetrokken. West-Duitse pers jubelt. Het dagblad „Aachener NaehricJi- ten" bracht een kop over de gehele pagina, luidende „Holland pro-Duits" Hieronder werden de meningen van de Tweede Kamerleden over de nota met betrekking tot het Duitse vraag stuk afgedrukt. Vele Duitse bladen hebben in 'n uit treksel uit het verslag van de Kamer leden over deze nota in grote opmaak het voornaamste nieuws van de dag gebracht onder opschriften als: „Hol land's inzicht groeit", „Holland wyst de richting", „Nederland spreekt voor Duitsland" en „Holland klaagt gealli eerde politiek aan". Het Dusseldorfse blad „Der Mit- tag" noemt de Nederlandse opinie „de scherpste veroordeling der Duitse po litiek van de geallieerden, die men tot nog toe uit verantwoordeiyke West- Europese mond heeft gehoord". Het orgaan der Chr. Dem. Unie in Dussel- dorf „Rheinische Post" concludeert: „Deze Nederlandse uitingen bewijzen, dat de na-oorlogse geest plaats maakt voor rustige en vriendschappelyke gevoelens". ...wórdt oud-minister Ch. J. I. iM. Weiter zestig jaar: ...is het vijf jaar geleden, dat de opstand van Georgische sol daten tegen de Duitsers op Texel begon. Er kwamen hier bij 565 van de 800 Russen om het leven; wordt de Oostenrijkse operet- tencomponist Oscar Strauss tachtig jaar. Noodtoestand in Noord-Ieriand. De regering' van Noord-Ierland heeft naar aanleiding van het onder zoek naar de bomaanslagen vorige maand, de noodtoestand afgekon digd. Volgens deze afkondiging heeft de politie onder meer het recht zonder speciale order huizen te doorzoeken en personen voor korte tijd in hechtenis te houden zonder ar restatiebevel. De Amsterdamse gemeenteraad be noemde tot gewoon hoogleraar in de algemene en propaedeutische chirur gie aan de gem. Universiteit dr. A. Kummer, chirurg te Zaandam. Kamers zullen bijeen worden geroepen. Prins Regent Karei heeft Paul van Zeeland opdracht gegeven een nieuwe Belgische regering te vormen. Van Zeeland heeft de opdracht aan. vaard en is reeds besprekingen begon nen. De formateur staat bekend als zeer koningsgezind. Hy verwacht reeds vandaag een nieuw kabinet gereed te hebben. „Het zal een regering zijn, die de wet op het regentschap zal intrekken", zeide Van Zeeland op een persconfe rentie. Waarschijnlijk, speculeert de C.V.P. er op, dat enkele koningsgezin de Vlaamse liberalen een homogeen katholieke regering zullen steunen, waardoor een krappe meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordi gers mogelijk wordt. Kloppartij voor de „Figaro" Een menigte demonstranten heeft Woensdag een gevecht geleverd voor het gebouw van het dagblad „Figaro" aan de Champs Elysees in Parijs. De Figaro" publiceert op 't ogenblik de memoires van Otto Skorzeny, Hitiers S.S.-favoriet, die in 1944 Mussolini be vrijdde. De communistische pers is naar aanleiding daarvan een felle cam pagne tegen de conservatieve „Figaro" begonnen. De demonstranten wierpen met ste nen, tafeltjes en stoelen naar de agen ten, waardoor al spoedig een ware veldslag ontstond. De politie, die slechts van gummiknuppels gebruik maakte, kreeg na 20 minuten verster king en kon toen de toestand meester worden. Nieuwe loonronde voor Kamerleden op komst. Enige tijd geleden werd een wets ontwerp „schadeloosstelling der Twee de Kamerleden" ingediend, waarin wordt voorgesteld deze te verhogen van 6000.— tot 7200— per jaar met een extra verhoging van resp. 600.en 1200.voor de leden, wier woonplaats gelegen is buiten twee kringen, berekend van Den Haag uit. Thans heeft de commissie van rap porteurs het voorlopig verslag over dit wetsontwerp uitgebracht. Sommi ge leden wilden, dat de voorgestelde regeling terugwerkende kracht zou krijgen tot b.v. 1 Januari 1948, om niet de schijn te wekken, dat de ver hoging enig verband houdt met de al gemene loonsverhoging. Anderen we zen op de vele onkosten van de Twee de Kamerleden. Wat overblijft is voor sommige leden nog niet gelijk aan het loon van een geschoold arbei der, zo werd opgemerktEnkele andere leden hadden echter bezwaar tegen de verhoging; het werk en de positie der politici winnen aan morele kracht, wanneer de vergoeding matig is, meenden zij. Premievrij staatspensioen gevraagd. Tijdens 't Woensdag in Den Haag ge houden congres van de Bond voor Staatspensionnering is een resolutie aangenomen, waarin gevraagd v.-ordt om een wet, waarbij aan alle Neder landers op een bepaalde leeftijd recht wordt toegekend op een gelijk staats pensioen zonder premiebetaling. De kosten hiervan moeten gevonden wor den uit de opbrengst der belastingen naar draagkracht. Men vreest, dat aanvaarding van de verplichte-verzekeringswet in vele duizenden gezinnen armoede zal bren gen, omdat het hun niet mogelijk zal zijn de verzekeringspremies te len. beta- IETS HOGERE MIDDAGTEMTERATUREN. Weersverwachting, geldig tot Don derdagavond. Wisselende bewolking, maar over wegend droog weer. Meest .matige wind tussen West en Zuid. Iets hogere middagtemperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1