PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Rumoer om minister Strachey Belangrijke opdracht voor de N.V. Kon. Mij „De Schelde" BILT Amerikaanse militairen trachten zijn positie te ondermijnen KONING LEOPOLD BLIJFT OP ZIJN STUK STAAN Modern Zweeds passagiersschip De Indonesische politiek en de opheffing der deelstaten DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 80 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 4 April 1950 1 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels l: van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg; Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Temeuzen: Brouwerijstr. 2; /.ierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 2 Labour neemt Britse be windsman -.n bescherming. De Britse minister van Oorlog, John Strachey, is opnieuw het mikpunt van een perscampagne, waarby rijkelijk van geruchten wordt gebruik ge maakt. Enige weken geleden stond Strachey bloot aan beschuldigingen van Britse conservatieve zijde, dat hy vroegere communistische sympathieën nog steeds niet had afgezworen. Premier Attlee ontkende toen ten stellig ste, dat in enigerlei opzicht aan de loyaliteit van Strachey getwijfeld kon worden. Zondagmorgen evenwel bracht de Sunday Express in grote op maak een bericht, dat Johnson en Schinwell, de Amerikaanse en Britse mi nisters van Defensie waren overeengekomen militaire geheimen van de eerste rang aan Strachey te onthouden. Het bericht was afkomstig van Joseph Dyan, Amerikaans verslaggever van Associated Press op de Atlan tische Conferentie in Den Haag. De officiële tegenspraken lieten niet lang op zich wachten. Minister Shinwell zei na aankomst op het vliegveld te Londen „Volstrekte non sens". Minister Johnson deelde kort voor zijn vertrek van Schiphol mee, dat hy van een dergelijk besluit „nooit had gehoord". Generaal Bradley zei; „Ik hoor er voor het eerst van". Het Amerikaanse persbureau A. P„ dat op deze wijze wegens onbetrouw bare berichtgeving aan de kaak werd gesteld, liet het er echter niet by zitten. Maandagavond werd te Lon den een verklaring uitgegeven, waar in het heet, dat het bewuste bericht verkregen werd uit zeer gezagheb bende Amerikaanse bron. Joseph Dyan was ,.een zeer ervaren en zich van zijn verantwoordelijkheid bewus te correspondent, in wie A. P. het vol ste vertrouwen heeft". De directie van A. P. heeft hem verzocht uiteen te zetten op welke wyze zijn bericht ver kregen werd. Een verklaring hierover zal worden gepubliceerd. Minister Johnson is Maandag bij aankomst in Washinton aanstonds door journalisten over de kwestie on dervraagd. Hij zeide zeer goed met zijn Britse collega te kunnen opschie ten, maar weigerde zich uit te laten Nog eens de „vliegende schotels". Het weekblad „United States News and World Report" schrijft, dat er betrouwbare bewijzen zyn. dat „vliegende schotels" vlieg\iigen zyn ..van een revolutiorinair type" ge maakt in de V.S. Het blad'zegt. dat deze ..vliegtuigen" door de marine worden gemaakt. Marine-autoriteiten hebben Vrij dag in antwoord op een vraag ge zegd, dat zij slechts één machine iiebben gebouwd, welke de algemene vorm van een vliegende schotel heeft, en dat deze machine nooit heeft ge vlogen. Een woordvoerder van het ministe rie van defensie heeft verklaard, dat de marine geen proeven neemt met bovengenoemde toestellen. De woord voerder herhaalde een eerdere ver klaring van de zijde der luchtmacht, volgens welk er geen bewijzen wa ren van het bestaan van vliegende schotels. De heethoofdige „zachtmoedigen". Het gezin Dolci (letterlijk „de zachtmoedigen") in de Italiaanse stad Terni, bestaande uit vader, twee zoons en twee dochters, staat bekend om de heftigheid van zijn onenighe den. Enige dagen geleden ontstond een bijzonder hevige twist in den huize Dolci over een geldkwestie. Vader en kinderen krabten, stompten en beten elkaar. De jongste zoon, de 25-jarige Castor, vond het nu wel letjes. Hij haalde een myn uit een geheime opslagplaats, legde die on der het huis en ontstak de lont. De politie arresteerde het gehele gezin, te midden van het stof en puin Cas tor wegens het opblazen van het huis, de anderen wegens het toe brengen van lichamelijk letsel. „Schat van Goering" viel erg tegen. De waarde van de schat van Her mann Goering. waarnaar op 't ogen blik in de gewelven van een kasteel bij Neurenberg gegraven wordt, is tot dusver erg tegengevallen. De waarde wordt thans geschat op 10.000 mark en niet op millioenen, zoals tot voor kort. Technici van het Britse leger zijn Donderdag met de opgravingen be gonnen, hierbij gebruik makend van bulldozers, pneumatische hamers en detectors. Volgens de plaatselijke be volking zou het kasteel Veldenstein voor millioenen bevatten aan geroof de goederen toebehorend aan Her mann Goering. Veldenstein was een luxueus ingericht zomerverblijf van de gewezen veldmaarschalk. Volgens D.P.A. zijn onder meer 345 flessen goede wijn ontdekt, 31 kope ren en tinnen kandelaars en lampen en vier vergulde kandelaars, waarvan er twee een opdracht van de stad Aken aan Goering droegen. Slaking in haven van Tandjong Priok. Maandagechtend is in de haven van Tandjong Priok een algemene staking uitgebroken, met als direct gevolg, dat verscheidene schepen niet konden vertrekken. Het vertrek van de „Willem Ruys", dat op 5 April zou geschieden, dreigt geen doorgang te vinden. over minister Strachey. Hij had al leen met Shinwell te maken gehad, zeide hij. Het is reeds in Den Haag opgevil- len, dat Johnson weigerde een verkla ring te ondertekenen, die betrekking had op de status van Strachey en die hem door Shinwell was voorgelegd. Hy wilde alleen instemmen met een alinea, waarin werd tegengesproken, dat de Amerikaanse militaire leiders besloten hadden Engeland inlichtin gen te onthouden. De „New York Times" heeft Maan dag een bericht gepubliceerd uit Den Haag met de volgende passage: „Enkele belangrijke Amerikaanse functionarissen, die te maken hebben met de militaire veiligheid van de Ver. Staten, zien Strachey gaarne aks minister van oorlog vervangen. Het schijnt dat zij een mutatie trachten te bewerkstelligen door indirect hun gevoelens aan ae Britse regering ken baar te maken". De „New York Times" is doorgaans zeer betrouwbaar in de berichtgeving. Er zyn derhalve aanwijzingen, dat zekere Amerikaanse militairen vla berichten aan correspondenten, die op nieuws uit zyn, trachten stemming te kweken tegen minister Strachey. Minister Johnson heeft tot dusver ge weigerd, zich van deze militairen te distanciëren. In Britse Lahoi'"-kringert is men zeer ontsticht over pogingen van Amerikaanse functionarissen om de positie van een Brits minister van de Kroon te ondermijnen. Het Britse conservatieve parle mentslid Sir Waldrön Smithers zal in het parlement verzoeken Strachey en Shinwell van hun functie te ont heffen. Sir Waldron, die bekend staat als een felle anti-communist, noemde de benoeming van Shinwell en Strachey een politieke blunder, „zelfs al heb ben zij boete gedaan." Onbekende duikboten bij Californlë gesignaleerd. De commandant van een Ameri kaanse torpedobootjager, die uitge zonden was om ter hoogte van de Californische kust geheimzinnige duikboten op te sporen, heeft beves tigd, dat zich in deze streek onder zeeërs bevinden. De Amerikaanse marine verklaart, dat op het ogen blik in deze sector geen enkele Amerikaanse duikboot opereert. De gezagvoerder van het. vaartuig, dat zich de vorige week naar aan leiding van ooggetuigen verklarin gen, naar de plaats spoedde,.heeft verklaard, dat hij tweemaal schepen heeft opgemerkt, die, volgens alle aanwijzingen, duikboten van het nieuwste model schynen te zijn. Hij voegde er aan toe, „één er van dook en het andere voerde ontsnappings manoeuvres uit, die wij ongeveer een uur hebben gevolgd." Zaterdag werd in Den Haag de derde vergadering van het Noord-Atlantisch Defensie Comité begonnen on der v^rzitterschap van de Amerikaanse minister van defensie Louis A. Johnson. Tijdens de vergadering van l.n.r. Minister Dupong en kolonel Jaeoby (Luxemburg), minister Schokking en generaal Kruis (Neder land Devèze onverrichte rzake huiswaarts. Koning Leopold heeft Maandag opnieuw verklaard, dat hy alleen zal aftreden, indien het Belgische parle ment een besluit in deze zin neemt. Dit werd medegedeeld in een officieel communiqué, dat na afloop van een onderhoud, dat kabinetsformateur Devèze in Pregny had met de ko ning, werd gepubliceerd. Het onder hond duurde bijna anderhalf uur. Na zijn audiëntie verklaarde De vèze tegenover de journalisten „De ze besprekingen kunnen slechts voortgang vinden als zij geheim zyn. Het gaat hier om een ernstige zaak, die niet alleen België, doch geheel Europa raakt. De pers kan slechts helpen dor te zwijgen". Men neemt aan, dat Devèze de koning heeft voorgesteld zijn konink lijke prerogatieven voor korte tijd te hervatten, om dan afstand te doen ten gunste van zijn zoon Bou- dewijn. De verklaring van de koning I maakt het duidelijk, dat het voorstel van Devèze werd verworpen en de audiëntie derhalve zonder resultaat bleef. Verwacht wordt, dat Devèze thans de opdracht tot het vormen van een regering aan de Prins-Regent zal te ruggeven. De leansen op de vorming van een homogeen katholieke regering zijn nu sterk gestegen. Temeer, daar Zaterdag de liberale volksvertegen woordiger Lahave op een persconfe rentie verklaarde „Het is hoog tijd. dat een regering wordt gevormd, die de wet op het regentschap, intrekt. De C.V.P. heeft in de Kamer 105 ze tels. De heer de Wilden en ik zullen ons bij de C.V.P.-vertegenwoordigers aansluiten en dan is de meerderheid voor de koning verzekerd". De Wilden is een andere konings gezinde liberale vertegenwoordiger. Tandarts schoot politiehond neer Het O M bij de Maastrichtse recht bank eiste Maandag tegen de tandarts J. H. L. W. uit Kerkrade drie maan den gevangenisstraf. Verdachte had op 3 November een hond. die als po litiehond werd afgericht, neergescho ten. Voor de rechtbank voerde ver dachte aan, dat hij zich door de ge dragingen van de hond bedreigd had gevoeld en daarom schoot. Het O. M. aanvaardde deze verontschuldiging echter niet. „Kleiner dan de Ruys, groter dan de Oslofjord". Nadat gedurende vele weken allerlei geruchten de ronde hadden gedaan over een belangrijke Zweedse scheepsbouworder voor Neder land, is thans aan de N.V. Kon Mij. De Schelde te Vlissingen een zeer eervolle en grote opdracht ten deel gevallen. De Zweden-Amerika Lijn heeft namelijk bij de N.V. Kon. My. De Schelde de order geplaatst voor de bouw van een nieuw passagiers schip, dat zal varen op de lijn GothenburgNew York. Als levertijd werd overeengekomen het najaar van 1952. Het schip, dat ongeveer dezelfde afmetingen zal hebbeu als het ms. „Grispsholm" (het eerste transatlantische motorschip ter wereld, in 1925 voor de Zweden-Amerika-Lijn in Engeland gebouwd en groot 18.815 ton) zal kleiner zijn dan de „Willem Ruys" en groter dan de ..Oslofjord" en worden ingericht voor het vervoer van 750 passagiers. Dat ondanks de concurrentie van vrijwel de gehele wereld deze or der naar Nederland komt en uit de ingezonden projecten dat van de N.V. Kon. Mij. De Schelde te Vlissingen werd gekozen, is een grote eer voor de Nederlandse scheepsbouw in het algemeen en de Vlissing- se in het bizonder. De opdracht aan De Schelde bewijst, dat het Scheldepersoneel van hoog tot laag in vakbekwaamheid op kan tegen iedere concurrentie. Aan Vlissingen en De Schelde is het thans er voor te zorgen, dat het vertrouwen, waarvan deze Zweedse opdracht blijk gêfeft, niet be schaamd wordt en de goede naam van De Schelde met dit nieuwe schip eer wordt aangedaan! op zeer hoog peil staan, terwijl zeer veel aandacht is besteed aan de snelheid en de zeewaardigheid van het schip. Het schip zal voortbewo gen worden door twee-enkel werken de tweetakt Dieselmotoren, die ver vaardigd worden door Burmeisteren Wain, die elk een schroef zullen aandrijven. Van zeer groot belang is nog, dat ook het ontwerp van de interieurs en de decoratie geheel in Nederland se handen is gelegd. De opdracht hiertoe is toegevallen aan de beken de fa. Mutters in Den Haag. Bijzonderheden. Bij het uitwerken van de plannen voor het nieuwe Zweedse schip is ernstig rekening gehouden met een aantal speciale wensen, die voort sproten uit de ervaringen, welke de Zweden met andere schepen hebben opgedaan. Evenals de andere sche pen van de Zweden-Amerika Lijn zal het twee klassen hebben voor de passagiers, nl. een eerste klasse en een touristenklasse. De conversa tiezalen van beide klassen zullen op hetzelfde dek liggen en de eetzalen der beide klassen zullen aan elkaar grenzen, waardoor het mogelijk wordt de beschikbare ruimte naar de behoefte der beide klassen te ver delen of een grote zaal te maken als het schip een kruistocht maakt. Zowel de inrichting van de con versatiezalen als van de hutten zal De Zweden-Amerika-lijn. De Zweden-Amerika Lijn werd ge sticht in 1914, onder directoraat van wijlen Dan Broström en het eerste schip, dat in gebruik genomen werd, was het s.s. Potsdam van de Hol land-Amerika Lijn. dat in '915 werd overgenomen 'en toen de naam Stockholm kreeg. Het tweede schip was de Drottningholm, die werd overgenomen van een Canadese maatschappij en dienst deed tot '48, in welk jaar het schip verkocht werd aan de South Atlantic Lines voor de vaart tussen Zuid Amerika en Italië. In 1925 werd het eerste' transat lantische motorschip ter wereld, de 18.815 ton metende Gripsholm door Armstrong, Withworth en Co. in New Castle aan de Z.A.L. geleverd, in 1928 gevolgd door de grotere en snellere Kungsholm, die 21.554 ton meet en bij Blohm en Voss in Ham burg werd gebouwd. In de tweede wereldoorlog werd de Kungsholm verkocht aan Amerika om als troe pentransportschip dienst te doen. Na de oorlog werd het schip aan de South Atlantic Lines overgedaan. In 1936 werd een 30.000 tons drie- schroefs motorschip in Italië be steld, dat eveneens de naam Stockholm kreeg. Toen de oorlog uitbrak, moest het aan Italië wor den verkocht, waarna het gebombar deerd werd en tot zinken gebracht. In 1944 werd een nieuwe order ge plaatst voor een schip van hetzelfde formaat als de Drottningholm: dit werd het derde schip, dat de naam Stock holm kreeg. Het werd gebouwd door een scheepswerf in Gothenburg. Het was de eerste transatlantische passa giersboot. die in Zweden werd ge bouwd. De Stockholm meet 11 500 ton. In 1946 werd de Zweden-Amerika Lijn gecombineerd met de Zweden- Amerika-Mexico Lijn. De maatschappij heeft thans de twee passagiersschepen Gripsholm en Stock holm regelmatig in dienst, naast een kleiner schip, de Kastelholm. die op de Baltische havens vaart. Daarnaast heeft zij 16 vrachtschepen in dienst samen metende 117.000 ton. die op de Noord Atlantische route en de Golf van Mexico varen. Vijf vrachtschepen, samen groot 25.000 ton, zijn op ver schillende werven in aanbouw. De Zweden-Amerika Lijn is een van de maatschappijen, die verenigd zijn in het Broström Shipping Concern, de grootste scheepvaartcombinatie van Zweden. De vloot van dit concern om vat 74 schepen, metende 450.000 ton en 18 schepen in aanbouw, groot 136.000 ton. _jn totaal dus 92 schepen, groot 586.000 ton. Het personeel bestaat uit 600 man walpersoneel en 3300 man varend per soneel. Mozari-koor wil niel naar Oosl-Duitsland terug. Het gehele „Dresdener Mozart Chor". bestaande uit 24 vrouwen en een dirigent, is naar West-Duitsland uitgeweken. Het koor gaf een con cert in West-Berlijn, doch besloot niet terug te keren. De aanleiding hiertoe was, dat de Oostduise auto riteiten inlichtingen verzocht hadden over de politieke gezindheid van de leden. Het koor zal zich in Frank fort vestigen. Tweemaal levenslang geëist. De Officier van Justitie bij de Bijz. Strafkamer te Groningen eiste Maan dag tweemaal levenslange gevange nisstraf, namelijk tegen de thans voortvluchtige ex-burgemeester van Stedum. K. H. Brontsema en de even eens voortvluchtige expediteur J. Visscher te Veendam. Op zoek naar Atlantis. De Engelsman Egerton Sykes wil definitief een einde' maken aan de twistvraag of er een „verloren we relddeel" Atlantis heeft bestaan of niet. Hij denkt dit te doen door foto's te maken van de eventuele ruïnes en overblijfselen uit dit vroegere bescha vingstijdperk. Sykes is voorzitter van het „cen trum van onderzoek naar Atlantis" te Londen. Hij tracht 2000 pond ster ling bij elkaar te krijgen om er in een Portugees vissersvaartuig op uit te gaan en in de buurt van de Azoren 't onderzoek te beginnen. Sykes zal fotografen meenemen, ge specialiseerd in het nemen van foto's onder water. Hij zei: ..Als ik maar een of twee foto's of ander materiaal kan krijgen wijzende op een beschaving van duizenden jaren geleden, die thans in de zee is verdwenen, dan is de zaak bewezen". Partij van Siahrir waarschuwt de Regering De speciale correspondent van het A. N.P.te Djakarta bericht, dat de Par- tai Socialis van Sjabrir in het parle ment der RJ.S. het initiatief genomen heeft tot het indienen van een motie, waarin de regering der R.I.S, wordt uitgenodigd zo spoedig mogelijk een al. gemeen programma uit te stippelen ter oplossing van vraagstukken van bin. ncnlands politieke aard, die zyn ont. staan door de opheffing van deelsta ten en de samenvoeging met de Rcpu- blik Indonesia Naar de fractieleider van deze par tij. Soebadio, aan de correspondent van het A.N.P. mededeelde, is deze mo tie bedoeld als waarschuwing aan de regering om wederom de leiding te ne men en zich niet door volksbewegin gen te laten meeslepen. De ontevre denheid over het regeringsbeleid ten aanzien van de binnenlandse ontwik keling is in parlementskringen groot. Burgemeester Kolff verheugd. Bij het bekend worden van de opdracht, welke de N.V. Kon. Mij „De Schelde" ten deel is gevallen, hebben wij de bur gemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, gevraagd, wat hij vond van dit voor Vlissingen zo blijde nieuws. De burgemeester verklaarde uitermate verheugd te zijn over deze nieuwe uitbreiding van de werkgelegenheid in de Schel- destad en voegde daaraan toe: Het is natuurlijk meer en meer bekend geworden, dat de scheepswerven steeds scherper moeten concurreren. Des te meer vreugde wekt het, dat „De Schelde" deze order heeft gekregen. Vlissingen mag daar dankbaar voor zijn. Het heeft echter tevens een zware taak gekregen, ook al gezien de le vertijd. Aan de uitvoering van deze taak zal het gehele Schel depersoneel met kracht moeten en willen medewerken. De krachtsinspanning, die bij „De Schelde" vereist is, zal eveneens nodig zijn voor de ge hele Vlissingse gemeenschap bij het inhalen van de oorlogs achterstand. Ik denk hierbij met name aan 't woningvraag stuk, dat nu weer meer op de voorgrond komt. dan enige tijd geleden, toen er onzekerheid omtrent de werkgelegenheid dreigde te ontstaan. Burgemeester Kolff besloot: Mogen ook hogere instanties beseffen, dat „De Schelde" een sterk deviezen inbrengend be drijf is. dat na de vele buiten landse orders der laatste jaren thans opnieuw een zeer belang rijke buitenlandse opdracht kreeg! De regering gaat volgens velen uit sluitend incidenteel te werk en „loopt in het kielzog van Yamin". zoals Soe badio zeide. terwijl een algehele oplos sing, die voorziet in alle gerezen vraagstukken en ook in eventuele ver andering van de voorlopige constitu tie. dringend nodig wordt geoordeeld. Hierbij wordt uitgegaan, van de een heidsstaat als politieke realiteit, ook al bestaan er dan nog enige deelstaten. De regering heeft gebrek aan de nodi ge dynamiek getoond. De regering loopt steeds achter de feitelijke ont wikkeling aan. aldus meent Soebadio. die hierin de overheersende stemming in het parlement der R.I.S. weergaf. CONFERENTIE VAN DRIE. In dit verband wordt vernomen, dat reeds uitnodigingen tot bijwoning van een tripartite conferentie lussen de re gering der R.I.S., de regering te Djocja en de regering der negara Indonesië Timoer door de Indonesische regering zijn verzonden. De algemene politieke verwachting is. dat het resultaat van deze conferentie zal zijn de opheffing van de negara Indonesië Timoer als deelstaat. Soebadio meende tenslotte, dat de Indonesische regering door ge noemde motie de kans krijgt wederom de leiding in de ontwikkeling te ne men en de eenheidsstaat mogelijk kan worden gevormd via de Republiek In donesië Serikat en niet via Djocja. Hij was er van overtuigd, dat zo spoedig mogelijk de R.I.S. cn de R.I. samen zouden vallen PROTEST. Intussen meldt Aneta uit Makassar, dat de fractie Kesatoean en de fractie Indonesia van het Oost-Indonesische parlement telegrafisch bij de Indonesi sche premier geprotesteerd hebben le gen het houden van een driehoekscon ferentie, ..aangezien de regering der negara Indonesia Timoer thans defini tie? een federalistisch standpunt in nam". De fracties hebben Hatta gead viseerd een oplossing langs andere weg te zoeken. Verzoek om versnelde immigratie naar Nieuw-Guinea. Het bestuur van de vereniging „De Voortrekkers" te Hollandia (Nieuw- Guinea) heeft aan de voorzitters dei- Eerste en Tweede Kamer het volgen de telegram gezonden: De vereniging „De Voortrekkers" verzoekt, als inlossing van de ere schuld aan de loyale Indische Neder landers, een versnelde immigratie uit Indonesië naar Nieuw-Guinea, zulks in verband met de versnelde repa triëring der militairen. TIJDELIJK AFNEMENDE WIND. Geldig tot Dinsdagavond. Wisselend bewolkt met enkele ver spreid optredende buien. Naar Zuid west krimpende wind, tijdelijk afne mend tot meest matig. Ongeveer de zelfde temperaturen als Maandag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1