PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederlandse werkers in Indonesië zijn bezorgd over de toekomst DE BILT Katholieke pers verbolgen over Prins Karei Verkeerd advies oorzaak van Franeker-ramp? 92.6 VOOR TUQ'S BEWIND Westduitsland weert voortaan vluchtelingen uit het Oosten Vandaag EEN NIEUW SCHOOLGEBOUW VOOR ZUIDZANDE Het oude werd gesloopt Sigarenfabrikanten kunnen er niet meer mee uit VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 7-1 Directie. 8" van de Velde en F. B. den Boer AdJ W de Pagter. Hoofdred. G. BalUntfln. Pl.verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. i fS WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN oer Kw Losse nummers 10 cent. Dinsdag 28 Maart 1950 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven o£ adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35°300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlisslngen Waistr 58—60, tel 2355. 4 UJnen "(b^.g 2861 of 2160); M"burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2921; Goes- L. Vorststr. 13. tel. 2475 (b.g^. 2228): Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102; Temeuzen: Bro uwerijstr. 2; Zlerlkzee: N. Bugardstr. C 160. tel. 28 Wat wordt er van de spaargelden Monetaire maatregelen deden illusies verdwijnen. (Van onze correspondent) DJAKARTA, Maart Vooropgesteld, dat de in Indonesische getroffen monetaire maatregelen bitter noodzakelijk waren en dat hierdoor aan een ongezonde financiële verhouding een einde wordt gemaakt, kan toch niet worden ontkend, dat zy voor talloze particulieren in dit land een zeer zwa re slag betekenen. De stemming onder de Nederlandse werkers, die in de laatste tyd toch al niet zo opgewekt was, is er nog aanzienlijk door ver slechterd. Het werk en de levensomstandigheden in Indonesië brachten gedurende de afgelopen jaren reeds weinig vreugde en voldoening. Wat voor velen de arbeid en de lyfsrisico's nog verzoette, was het feit, dat het geld „easy" was, dat er gemakkelijk en soms veel verdiend werd. En men was zuinig en spaarzaam, om zo spoedig mogelijk te repatriëren. Wie hier voor goed weg ging, kon nog altijd, ondanks de vele beperkingen op deviezengebied, een 25 mille mee naar Nederland nemen. En verder leefde by velen de hoop dat dc mogeiykheid tot overmaking in de toekomst nog wel zou worden verruimd. Vele werkers hebben hun gezinnen in Nederland, omdat het Nederlandse onderwys in Indonesië slecht is of omdat de vrouwen niet tegen het zwa re leven van het huidige Indonesië op gewassen bleken. Tot dusver kon men, al naar gelang van zijn inko men, nog altijd een maandelijks be drag van maximum 800 delegeren. Het onderhoud van het gezin was daarmee verzekerd. Dikwijls kon er nog van worden gespaard. En dan was er de spaargeldregeling, volgens welke men maximaal 5000 per jaar naar Nederland mocht remitte ren. Men kon dus voor de toekomst zorgeD Nu is de waarde van spaargeld tot minstens een derde verminderd. Bo vendien wordt nog de helft geblok keerd. Bovendien verwacht men maat regelen van nóg verderstrekkende de valuerende aard, die het laatste rest je haastig doen wegslinken. En wan neer men een gezin in Nederland heeft, dat zeg tot dusver een 500 in de maand kreeg overgemaakt, dan zal men daar binnenkort maandelijks 1500 voor moeten storten. Alleen voor de ambtenaren vangt de rege ring dit verlies op. De particuliere werknemers hangen van de vrijgevig heid van hun werkgevers af. Voor zover het kleine werkgevers zijn of niet-deviezen-producerende bedrijven zal die last haast niet te dragen blij ken. Als gevolg daarvan zal men zijn Europese staf moeten inkrimpen. Waar moeten ze heen. die werkers van d< moeilijke na-oorlogse jaren in Indonesië, wéér een illusie en een be zit, dat hen een rustige oude dag moest verzekeren, armer? De enigen, voor wie deze maatre gelen een direct voordeel betekenen, zijn de grote zelfproducerende expor teurs. de cultuurmaatschappijen der halve. Toch overweegt men ook in die kringen, dat de verhoging van de exportproductie niet in de eerste plaats de stimulans van be paalde financiële en monetaire maat regelen behoeft, hoe belangrijk op zichzelf ook. De voornaamste facto ren, waardoor de productie en de export mede worden beheerst, zijn: politiek evenwicht, arbeidsvrede, vei ligheid. Men vreest een „machtsgreep" van de linkse partijen. De Katholieke pers in België is zeer verbolgen over de benoeming van De- vèze tot kabinetsformateur, waarby vooral Prins Regent Karei het moét ontgelden. Het blad „De Standaard" spreekt het vermoeden uit, dat hij niet gaarne de plaats inruimt voor zijn broer Leopold en een persoonlyke po litiek voert. De koningsgezinde bevol king van België begint er in elk ge val het hare van te denken. Het katholieke blad ,.Het Volk" schrijft over een ..machtsgreep". „Alle maskers zijn thans afgevallen en de samenzweerders zijn verplicht in het strijdperk te treden en de volle schande te dragen van him bondge nootschap". De Katholieke „Gazet van Antwer pen" schrijft: „De opvattingen en de gevoelens van de heer Devèze zijn niemand on bekend, evenmin als de funeste rol, die hij de laatste weken heeft ge speeld. Wat hij met zijn „nationale eendracht" bedoelt, betekent niets an ders dan dat de meerderheid in het land zich zou moeten neerleggen bij de minderheid. Bij de C.V.P. heeft de heer Devèze evenwel geen kans, want daar weet men te goed dat zijn be faamde formule niet anders dan woordkramerij is. De gang van zaken schijnt, wonderlijk genoeg, de instem ming te genieten van het kabinet van de Prins-Regent, waarvan een bepaal de heer (de Gazet van Antwerpen bedoelt hier de heer de Staercke, se cretaris van Prins Karei) niet ten on rechte de naam heeft van de verbin dingsagent te zijn van Spaak". HAAST Bijna alle Limburgse gemeentebe sturen hebben telegrammen gezonden aan de Prins-Regent en minister De vèze, waarin wordt aangedrongen op spoedige vorming van een regering, die de verenigde Kamers zal bijeen roepen. Welnu, aan de vervulling van die voorwaarden is Indonesië nog niet toe. Wat de arbeidsvrede betreft, is het zelfs verder af dan ooit. En de politieke spanningen, opgewekt doof de „dynamiek" van Djocja, dat de gehele regering van de R.I.S. dreigt weg te vagen, nemen met de dag toe. Met de veiligheid is het op vele on dernemingen, speciaal op Java, nog altijd slecht gesteld. Er zijn geen te kenen, die op een verbetering in de situatie duiden. Het tegendeel schijnt eerder het geval. Daarom zijn de verwachtigen om trent het resultaat van deze maatre gelen ten gunste van de export van pessimistisch tot zeer gematigd. De algemene toestand wordt het duidelijkst gekenschetst door de vol gende verzuchting, die wij een voor aanstaand Nederlander in Djakarta hoorde slaken: „Wij leven in de sche mer en wij weten niet, of het de avond- of morgenschemering is „Plichtsbetrachting heeft ook haar grenzen". De Raad voor de Luchtvaart heeft Maandagmiddag in het openbaar een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de ramp met het K.L.M.-toestel „Franeker" op 12 Juli van het vorig jaar bij Bombay. Zoals bekend, verlo ren hierbij 45 personen het leven, on der wie tal van bekende Amerikaanse journalisten, die van een reis door In donesië terugkeerden. Uit verschillende verklaringen bleek, dat van het vliegveld af aan de ge zagvoerder adviezen werden gegeven, welke niet uitvoerbaar waren. Dit moet de oorzaak van enige aarzeling zijn geweest. In het logboek van. de verkeerstoren zijn enige veranderingen aangebracht, welke enig vermoeden kunnen doen rijzen, dat men iets te verbergen had. De directeur-generaal voor de luchtvaart stelde hier echter tegen over, dat van de verkeerstoren alleen adviezen dienen 'te worden gegeven, welke direct verband houden met de leiding van het verkeer. Naar het oor deel van deze getuige heeft de piloot de landing willen doorzetten, in ver band met het belang van zijn op dracht. Doorzettingsvermogen en plichts betrachting zijn karaktereigenschap pen, kenmerkend voor degenen, die de Nederlandse luchtvaart, hebben opge bouwd. Diezelfde eigenschappen kun nen echter, wanneer de grenzen maar even overschreden worden, het met zoveel moeite en offers opgezette bouwwerk doen afbrokkelen, aldus deze getuige. Ieder houde zich dit dui delijk voor ogen. De raad zal uitspraak doen op 8 Mei. Van de „blinde bus" werd weinig gebruik gemaakt. Volgens radio-Belgrado heeft het Nationale Front van maarschalk Tito by de Zondag gehouden algemene verkiezingen in Joego-SIavië voor do twee Kamers van het federale parlement 92.6 procent der uitgebrachte stemmen op zich verenigd. Tito is dus met een grotere meerderheid dan hij in 1945 verkreeg, in zyn macht bevestigd. In 1945 stemde namelijk 84 pro cent voor het Nationale Front. Tito zelf kreeg in vrjf van de zes kiesdistricten 99 procent van de uit gebrachte stemmen op zich verenigd; hy zal nu moeten kiezen welk van de kiesdistricten hy als afgevaardigde van het Nationale Front wil vertegen woordigen, daar geen volksvertegen woordiger meer dan één kiesdistrict in het parlement mag vertegenwoor digen. Tydens een gesprek met vier bijzon dere medewerkers van Parijse bla den verklaarde maarschalk Tito zich uiterst tevreden over de uitslagen van de verkiezingen. De maarschalk meende, dat deze verkiezingen beschouwd kun nen worden als een plebisciet. De op positie kon zich doen gelden door te gen de candidaten van het Volksfront te stemmen. De overgrote meerder heid van de bevolking heeft echter de mening geuit, dat men op de goede weg is met het herstel van het land. De maarschalk klaagde er over dat de Westelyke pers bij haar beoorde lingen van Joegoslavië van het ene uiterste in het andere vervalt. Correspondenten van Westerse bladen, die het verloop van de verkie zingen konden volgen, zyn het er in grote lynen over eens, dat propagan da en geesteiyke druk zeer veel heb ben bygedragen tot de overwinning van het Volksfront. De kiezers zyn op alle mogelijke manleren door de re- geringspropaganda bewerkt en bij ve len bestond de indruk, dat tegenstem men gcvaariyk was. DE „BLINDE" BUS De propaganda kenschetste de „blinde bus" voor tegenstemmers niet als een middel, waardoor de „wettige en gezagsgetrouwe oppositie" van haar mening kon doen blyken. doch zij stelde het voor, dat de tegenstan ders van de regering tevens voor standers waren van buitenlands in grijpen in Joego-SIavië, hetzy van de kant van de Kominform of van die der Westerse mogendheden. Dit hield in dat een ieder, die zyn stemballetje Kwestie-Nieuw-Gulnea kwam ter tafel. OP UNIECONFERENTIE TE DJAKARTA. De kwestie-Irian is Maandagmiddag in de eerste vergadering van werk groep n van de Unie-conferentie te Djakarta besproken. In dé vergade ring, welke in aangename sfeer ver liep, werden verschillende punten van het probleem besproken en is men tot een voorlopige conclusie gekomen, al dus werd in een communiqué van het Nederlands-Indonesische Unie-secreta riaat medegedeeld. Dinsdagmiddag zal de tweede vergadering worden ge- I houden. in de „blinde bus" liet vallen, daarme de niet slechts tegen het Volksfront stemde, doch zichzelf tevens het bre vet „landverraden" verschafte. Sommige waarnemers oefenden ook critiek uit op de wijze, waarop de stemming plaats vond. De stemhokjes waren niet in het minst aan het ge zicht onttrokken. Terwijl de kiezer 't rubber-stemballetje in de hand, zijn vuist beurtelings in een van de vier stembussen stak, werd hij door de acht aanwezige leden van de met toe zicht belaste kies-commissie waar van enkelen de taak hadden de bus sen te bewaken met arendsogen gadegeslagen. Men was algemeen de mening toe gedaan dat de leden van de kiescom missie konden horen in welke bii3 het stemballetje viel, ofschoon bezoekers van de stemlokalen geen bewijs nier voor vonden. V. Baby op da stoep, kinderwagen weg. Dc Parijse politie heeft Camil- le Serant gearresteerd, „konin gin van de kinderwagendieven bende". De laatste maanden werden te Parijs meer dan 100 kinderwa gens gestolen. Herhaaldelijk vond een moeder, als zij een winkel uitkwam, haar baby op het trottoir zitten of de wagen was bij thuiskomst door de con- cierge van de flat aan een vreemde uitgeleend. Camille Serant had steeds een baby „voorradig", die zy in de gesto len wagen zette om geen ver denking te wekken. J Hogere lonen en betere pensioenen. Het Westduits; parlement heeft Maandag; een besluit goedgekeurd om alle vluchtelingen uit de Russische zóne van Duitsland te weren, met uit zondering van diegenen, wier leven of wier vryheid werkeiyk in gevaar zyn of die om andere dringende rede nen zyn uitgeweken. De Westduit se minister voor Vluch telingenzaken, dr. Hans Lukaschek, noemde het hard om leden van het eigen volk de toegang tot West-Duits- Z.K.H. Prins Bernhard heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Utrechtse voorjaarsbeurs. Hy werd in dc ontvangstkamer welkom geheten door de voorzitter van de raad van beheer van de „Koninkiyke Nederlandse Jaar beurs", dr. F. H. Fenterer van Vlissingen, en de directeur, mr. J. Milius. Tydens de rondvraag toonde de Prins veel belangstelling voor de stand van de Economische Voorlichtingsdienst. In het midden dr. F. H. Fenterer van Vlissingen. Labours meerderheid tot drie zetels geslonken. Als gevolg van het overlijden van F. A. Cobb, socialistisch Lagerhuislid voor Brighouse en Spenborough in Yorkshire, is de meerderheid voor Labour in het Lagerhuis tot drie ge slonken. Dit is de tweede zetel, die de socialistische regering, als gevolg van het overlijden van de gekozene, verliest. Er moeten thans drie tussentijdse veVkiezingen worden gehouden. Een hiervan te Neepsend, in de buurt van Sheffield, waar het gekozen lid af stand deed van zijn zetel, om het in de verkiezingen verslagen regerings lid in de gelegenheid te stellen als nog een Lagerhuiszetel te verwerven. Bij de andere tussentijdse verkiezin gen zullen de socialisten een harde strijd moeten voeren, daar hun meer derheden respectievelijk ongeveer 600 en 2100 stemmen bedroegen. Kaas-export naar België tijdelijk gestaakt. Op 15- Maart werd in het Belgische Staaatsblad een besluit van de regent gepubliceerd, dat een Belgische hef fing op ingevoerde kaas, ook Neder landse. mogelijk maakt. Bij ministe rieel uitvoeringsbesluit werd deze heffing op 12 franc per kilo vastge steld. De Nederlandse regering heeft on middellijk besprekingen met de Bel gische regering geopend en deze heb ben tot het resultaat geleid, dat de Belgische regering sedert 26 Maart de uitvoering van genoemde besluiten tijdelijk heeft opgeschort. Nederland heeft de export van kaas naar België zeer tijdelijk stopgezet om de gele genheid te scheppen tot een nieuw overleg, dat Maandag is aangevangen. Ned, Dok- en Scheepsbouw-Mij. heeft nog voop werk. De directeur van de Ned. Dok- en Scheepsbouwmij, de heer F. de Boer, heeft Maandag tegenover de Amster damse pers verklaard, dat zijn maat schappij tot einde 1952 voldoende werk heeft. Men werkt, of zal gaan werken aan een schip voor de Stoom vaartmij „Nederland", een voor Yoego-Slavië. tankers voor Noorwe gen. Frankrijk en Brazilië en vier on derzeebootjagers voor de Nederlandse marine. Sinds de bevrijding zijn bij deze maatschappij reeds 31 nieuwe schepen van stapel gelopen. land te moeten weigeren. Dc West- Duitse republiek kon zich evenwel niet veroorloven personen toe te laten, die verkozen uit de Sowjetrussische zónt? weg te trekken, „uitsluitend omdat zij hadden gehoord, dat de levensomstan digheden in Westduitsland beter en de pensioenen, die daar worden uitbe taald. hoger zijn". De regeringspartijen stemden voor dit besluit, de sociaal-democraten wa ren tegen. Laatstgenoemden wensten slechts degenen van toelating in West- Duitsland uit te sluiten, die door de Russische autoriteiten misdaden ten laste zijn gelegd, welke ook in West- Duitsland strafbaar zijn. De communistische afgevaardigde Rudolf Kohl gaf als zijn mening te kennen dat ongeveer tachtig procent van degenen, die uit de Sowjetrussi sche zóne vluchten, misdadigers zijn. Dr. Lukaschek deelde mede dat zich ongeveer zeven en een half millioen personen in Westduitsland bevinden, die werkelijk als vluchtelingen kun nen worden beschouwd. Buiten hen zijn er nog ongeveer anderhalf milli oen personen uit de Sowjet-zóne West- Duitsland binnen gekomen. In totaal telt West-Duitsland thans bijna 48 millioen inwoners. Ameri kaanse bezettingsautoriteiten zijn van mening dat elke maand ongeveer 25.000 personen op wettige of onwetti ge wijze uit de Russische zóne in Westduitsland binnen komen. Breuk in Arabisch front. De Transjordaanse regering van koning Abdoellah heeft besloten de Arabische Liga voortaan te boycotten. Dit betekent een breuk in het front van Arabische staten tegen Israël en een conflict tussen Abdoellah en ko ning Faroek. De Jordaanse gezant in Egypte, die aan de raad mededeling deed van het boycotbesluit. heeft de volgende rede nen opgegeven: 1. De heftige anti-Jor daanse campagne in de Egyptische pers ten aanzien van berichten, dat Jorda nië en Israël in het geheim onderhan delden over annexatie van Arabisch Palestina door Jordanië en 2) het voorstel van Egypte, de Arabische „Pa lestijnse regering" te Gaza, die niet door Abdoellah wordt erkend, te ver zoeken om vertegeenwoordigers naar de vergadering van de raad te zenden. Nederland erkent de Chinese Volksrepubliek. .wordt Kroonprinses Mar tha van Noorwegen 49 jaar; wordt Koningin Ingrid van Denemarken 40 jaar. Nederlands geen voertaal De Nederlandse regering heeft door bemiddeling van de ambassade- secretaris dr. J. Vixeboxse te Pe king 'n nota deon overhandigen aan de Centrale regering van de Chinese Volksrepubliek, waarin de Neder landse regering te kennen geeft, dal. tot de jure erkenning van de Cen trale regering van de Chinese Volks republiek met ingang van 27 Maart 1950 is overgegaan. De ambassadeur der Chinese Natio nalistische regering in Den Haag is door de Nederlandse regering terzake ingelicht, waarbij is medegedeeld, dat deze erkenning van het regiem Mao Tse-Toeng impliceert, dat de jure er- meer bij onderwijs op JclVcl. I kenning van de nationalistische rege ring van China door Nederland is in- Met ingang van Zaterdag is in Oost Java en op Madoera het Nederlands afgeschaft ales leervak op de middel bare scholen welke het Indonesisch als voertaal hebben. Op de kweek scholen verdwijnt na Pasen het Ne derlands als voertaal en verwacht kan worden, dat na de grote vacantie het Nederlands als voertaal op alle mid delbare scholen zal verdwijnen. Nog enkele weken en dan zal de nieuwe openbare lagere school in Zuidzande geheel gereed zyn. Dan zal het hoofd dezer school, de heer B. v. d. Reepe, eindelijk zyn leerlingen in een behoorlyke ruimte kunnen onderwijzen, na vele jaren van primi tieve en ongezonde huisvesting. Ongezond in de eerste plaats, om dat het oude gebouw reeds voor de oorlog door de gezondheidsinspectie was afgekeurd. Desondanks bleef het onderwijs in het sombere, vochtige ge bouw gehandhaafd, omdat er geen an dere uitkomst was. Tijdens de oorlogs jaren kwam er natuurlijk niets van nieuwbouw en toen ook Zuidzande offers moest brengen voor de bevrij ding, werd de oude school er niet be ter op. 's Winters was het in de leslo kalen niet uit te houden, de wind gier de naar binnen, evenals de regen en meermalen kwam het voor dat men door de verrotte vloeren zakte. Men moet respect hebben voor de leerkrachten die. ondanks alles, hun arbeid voortzetten. SLOPEN. Toen Jcwam eindelijk de vergunning om het schoolgebouw afdoende te ver stellen. Dat bleek alleen mogelijk, wanneer men het oude gebouw zou slopen en nieuw zou optrekken. Ten slotte werd bereikt dat de oude school gesloopt mocht worden, maar dat op de oude fundamenten de nieuwe school gebouwd moest worden. Was de oude school een 4-klassenschool, de nieuwe moest, met het oog op het aan tal leerlingen, een 2-klassenschool worden, waarbij ruimte is disponibel gebleven voor uitbreiding met één klasselokaal. DE OUDE PLAATS. De school is dus weer op de oude plaats opgebouwd en dat is wel jam mer. omdat het gebouw tussen de hui zen ligt en een lagere gevel heeft. De ze voorgevel is daarom geen sieraad geworden. Het kan echter niet anders. De ingang aan de voorzijde is geluk kig niet bestemd voor de leerlingen, wat. met het oog op het drukke ver keer. een wijs besluit is. De kinderen krijgen aan de achterzijde van het ge bouw een grote, vrije ruimte, die uit komt op de Zegveldstraat, waar prac- tisch geen verkeer is. De twee ruime leslokalen, geschilderd in lichte kleu ren en met grote ramen, zijn gelegen aan de achterzijde en dus op het Zui den. Zij zijn voorzien van vier school borden, waarvan de twee middelste verschuifbaar zijn en de twee zijbor den draaibaar. Verder zijn in de loka len zeer practische kastjes gebouwd voor de leermiddelen, terwijl het meu bilair. dus de schoolbanken, geheel nieuw zal zijn. Verder is er nog een kamer voor het hoofd der school, waarachter een bergkamer voor de leermiddelen. De een suggestie. leslokalen worden van de voor- en zij zijde gescheiden door een ruime gang, waarin o.a. de toiletten zijn gebouwd, alsmede een rechtbank met gootsteen en een gasaansluiting. Dit laatste zal een groot gemak zijn voor de leerlin gen die tussen de middag moeten over blijven en nu warm drinken kunnen hebben bij hun boterham. Er is een moderne verwarmingsinstallatie aange bracht, nl. van warm water. Daartoe zijn in drie vertrekken en in de gang. z.g.n. gaskachels geplaatst. Het voor deel daarvan is. dat men de verwar ming kan lokaliseren en deze dus goedkoper is. DE SPEELPLAATS. Aan de achterzijde van het school gebouw is een groot terrein beschik baar voor speelplaats, doch helaas zal dit terrein voorlopig niet helemaal ge bruikt kunnen worden, omdat slechts 200 m3 met tegels is belegd. Voor meer was geen geld disponibel. De rest van het terrein is nu nog braak liggende grond en ook het toegangs wegje is nog kleigrond. Nodig zal du3 zijn, dat hierop wat wordt gevonden, want het zal wel heel moeilijk zijn om de jeugd op die 200 m2 tegelplaats te houden. De heer v. d. Reepe heeft echter goe de moed, dat hiervoor een oplossing zal worden gevonden, temeer waar hij reeds zo heel veel medewerking van het gemeentebestuur heeft ondervon den. Wanneer ook de ingezetenen eens een handje zouden willen helpen, is er wellicht iets op te vinden. De tram rails wordt overal opgebroken en bin nenkort is ook Zuidzande aan de beurt. Onder die tramrails ligt grind, vermengd met fijn zand. Wanneer dat eens op het terrein achter de school gebracht zou worden en er dan eens over met een zware wals. zou er veel bereikt kunnen worden. Het is maar getrokken. Bedrijf wordt door hoge accijnzen geruïneerd. Het gaat niet goed in de sigaren- industrie. Dit werd duidelyk gemaakt tydens een persconferentie, welke in Amsterdam werd gehouden na afloop van een vergadering van het hoofdbe stuur van de vakgroep sigarenindus- trie. Men wees op de sterk gestegen accijnzen (van 12% voor de oorlog tot 27% ffc nu), welke oorzaak zijn, dat de sigarenfabrikanten de concur rentiestrijd tegen hun collega's, die sigaretten fabriceren, niet langer kun nen volhouden. Maar minister Lief- tinck blijft zich. op grond van Bene- lux-verplichtingen, verzetten tegen verlaging van de accyns. Het hoofdbestuur meent, dat het bedrijf door de fiscale maatregelen op deze wyze onherroepeiyk geruïneerd wordt. De productie is reeds gedaald van 140.000.000 tot 60.000.000 per maand, het aantal sigarenmakers van 27.000 tot 10.000. Een heffing van 10 zou de Ne derlandse sigaren Industrie kunnen redden en men meent, dat de omzet hierdoor zoveel zou stygen. dat de op brengst voor de fiscus geiyk zou bly- ven. In overleg met de werknemersorga nisaties zullen nader stappen over wogen worden om uit de impasse te geraken. SCHRALE WIND Geldig tot Dinsdagavond. Droog weer met over het algemeen weinig bewolking. Matige Noordoos telijke wind. Ongeveer dezelfde tem peratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1