PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prins Regent wees anti-Leopoldist als formateur aan M BILT Koningsgezinder! waren diep ieleurgesteld Het zal wel op Kamer-ontbinding en nieuwe verkiezingen uitlopen KOMEN ER MOEILIJKHEDEN IN 00ST-IND0NESIE? UNIE-CONFERENTIE GEOPEND r GROENE KRUIS TE BRESKENS KREEG NIEUW WIJKGEBOUW 192e Jaargang - No. 73 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adj W de Pagter. Hoofdred.. G. Balilntljn. Pl.verv.i W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p, kw.; fr p. p. f 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 27 Maart 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct per m:n. Minimum p. advertentie 12.50. (ngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. lederé regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35°300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vüssingen Walstr 58—60. tel 2355. 4 lijnen (b.g.g, 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, teL 102; Terneuzen: Bro uwerljstr. 2; Zlerlkzec: K. Bugardstr. C 160. tel. De crisis in België heeft een verrassende nieuwe wending genomen, l'rins Regent Karei heeft Zaterdag de liberale minister van Defensie, Albert Devèze, tot kabinetsformateur benoemd nu twee katholieke politici ach tereenvolgens faalden in hun pogingen om een regering te vormen. Devèze staat bekend als anti-koningsgezind en zal er dus vry zeker niet in slagen met de katholieken tot overeenstemming te komen. Daarom staat Devèze slechts dc mogelijkheid open een liberaal-socialistische coalitipregering te vormen, die echter in de Senaat niet op een meerderheid kan rekenen. Een van de eerste daden van zulk een regering zou moeten zijn ontbinding van de beide Kamers en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. De kans, dat het daarop zal uit- uitdraaien is groot. Tegenover de journalisten zei Devéze aZterdag: „In dien gekozen moet worden, tussen het vreselijke avontuur waarin de C.V.P. België wil storten en ontbinding van de Kamers, zal ik mij uitspreken voor het laatste." De wettelijke termijn, die aan nieu we verkiezingen voorafgaat, is veer tig dagen. In die tyd kan de liberaal- socialistische regering aan het be wind blijven, terugkeer van de koning verhinderen en bovendien het gezags- apparaat besturen. Dit laatste is ze ker niet zonder belang. Een der grieven tegen het huidige demissionnaire kabinet is, dat de of ficiële voorlichting eenzijdig is. De Belgische vereniging van radio-jour nalisten heeft reeds in een open brief geprotesteerd tegen inmenging van regeringszijde in de uitoefening van liaar taak. De katholieken, vooral de vurige Leopoldisten onder hen, zijn zeer te leurgesteld over de jongste gang van zaken. In sommige kringen werd ge sproken over „een dolksteek in de rug", die de Prins Regent zijn broer Leopold heeft toegebracht, door een liberaal tot kabinetsformateur te be noemen. Devèze gaf hierop als commentaar: „De Prins Regent is boven elke cri- tiek verheven. Hij is het wettige noofd van de staat en 'het is zijn plicht die gene te belasten met de vorming van een nieuwe regering, die hij daartoe geschikt acht. Hy heeft daar by r.'.et één enkele partij, zelfs indien leze de meerderheid heeft, te raadplegen." Devèze verwachtte verder in ieder geval voor 1 April gereed te zijn met zijn colsultaties. daar hij naar Den Haag moet om deel te nemen aan de besprekingen over het Atlantisch Pact. Het nationaal comité van de C.V.P. heeft Zondag een motie ter kennis van de pers gebracht, waarin nadruk kelijk wordt vastgesteld, dat na de volksraadpleging geen katholiek op dracht heeft gekregen een regering te vormen. De heren Eyskens en Car ton de Wiart hadden enkel een in- Prins Regent Karei van België, die ge heel in de schaduw van zijn fel om streden broer Leopold zyn taak als tij delijk staatshoofd vervuld. De opdracht tot kabinetsformatie aan een liberaal heeft hem felle critiek bezorgd van dc vurige koningsgezinden. „Dolkstoot in de rug van zijn broer" of plicht jegens het land? Massaal bouwplan in de provincie Groningen. In verband met de zeer grote woning nood in de gemeente Ulrum heeft de bur gemeester zich in verbinding gesteld met een twaalftal gemeentebesturen uit het Noorden van Groningen, om te komen tot de bouw van een groot aantal wo ningen. Thans is opdracht gegeven tot het ontwerpen van een plan voor de bouw van duizend woningen. Een 32-tal plattelandsgemeenten in Groningen heeft toezegging gedaan, hier aan te zullen medewerken. Het plan staat buiten de normale toewijzingen aan de gemeenten. Het is geen montagebouw. De prijs van deze woningen zou f 5000 bene den de prijs van de tot nu toe gebouwde woningwetwoningen liggen. De bouw zal in massa worden aanbesteed. De huur prijs zal f 5.50 per week bedragen, indien de grondprijs althans niet hoger ligt dan f 3.per m2. Daar deze huur voor het platteland aan de hoge kant is, is aan de minister gevraagd aan de gemeenten, die ervoor in aanmerking komen, een subsidie toe te kennen van tenminste f 50.per woning, waardoor de huur verlaagd kan worden tot f 4.50 per week. formatieopdracht. Er wordt nog eens herhaald, dat de C.V.P. alleen aan 'n regering; zal deelnemen, die beide Ka mers bijeenroept om de terugkeer van Leopold mogelijk te maken. Zondag heeft in Charleroi 't '\Vaais nationaal congres een buitengewone vergadering gehouden. Een der spj e- I kers, de heer Buisseret, zeide: „Men wil stelselmatig het Waalse volk links laten liggen. Het uur nadert, ;'s mis schien aangebroken, dat wij elke ver zoening zullen weigeren". ïn een pro clamatie tot het Waalse volk wordt gewaagd van „het gevaar van een Leopoldistisch België voor Walloni Joego-Slaven stemden vóór of tégen Tito. Bü fraai weer zijn Zondag in Joego slavië algemene verkiezingen gehou den voor de samenstelling van het tweede parlement na de oorlog. De zenders van de Kominform waren de gehele dag met versterkte anti-Tito propaganda in de aether om de kie zers aan te sporen tegen de maar schalk te stemmen. Dat was onmogelijk, omdat in de stembureau x voor iedere candidaat 'n stembus aanwezig was plus een ..blin de" bus, voor de stemmen van hen, die tegen alle candidaten waren. De kiezer kreeg een rubber balletje dat hij in-de gesloten vuist moest hou den, diende dan achtereenvolgens zijn vuist in elk der bussen te steken, waarbij hij het balletje in de bus van zijn keuze kon laten vallen. Wettelijk konden ook oppositiegroe pen candidaten stellen. Hiervan is ech ter geen gebruik gemaakt uit vrees voor repressaille-maatregelen. Algemeen wordt verwacht, dat de candidaten van Tito's Volksfront tus sen de 80 en 100% der stemmen ge kregen hebben. Een vliegtuig van de Turkse lucht vaartmaatschappij is bij het vliegveld van Ankara neergestort en verbrand. Vijftien personen kwamen om het leven. T.N.I.-eenheden zouden naar Makassar gezonden worden. Men wil zelfstandig blijven. In O.-Indonesië is 'n beweging gaande, de Gerakan Republik Indonesia Ti- moer, die voor Oost-Indonesië zo groot mogelyke autonomie wenst te verkrij gen, alaus verneemt Ancta van be voegde zydc Indien, zo zegt men in kringen van deze beweging, de Repu bliek Indonesia op een gegeven ogen blik in de plaats van de Republiek In donesia Serikat zou treden, zou Oost- Indonesië zelfs volledige zelfstandig heid willen verkrijgen. Een correspondent van het Chinese blad „Sin Po" schrijft in dit verband dat de Oost-Indonesische regering meent, dat 99 procent van het Oost- Indonesische volk het behoud van de Negara voorstaat. President Soekarno heeft aangekon digd, dat hij in April een bezoek aan Makassar zal brengen. Het Unci-lid- Critchley bezoekt thans Oost-Indone sië, waar hij de schoonheid van het Toradjaland bewondert, doch onder weg getuige was van van de grote de monstratie voor het behoud der nega ra. Oost-Indonesië schijnt inderdaad 't laatste bolwerk van het federalisme volgens het schema van de Ronde Ta fel-conferentie te zyn. Makassar is de oudste deelstaat en is gehecht aan de Negara. Do mocilijkheaen tussen Djocja en Makassar dreigen zich toe te spitsen nu binnenkort eenheden van de T.N.I. naar Makassar zullen worden gezon den, een maatregel, waarin de regering van Oost-Indonesië te voren niet ge kend is. Deze uitzending geschiedt door de Sultan van Djocja onder pres sie van parlementsleden der R.I.S. uit Djocja. Oost-Indonesië heeft een goed geoe fend politie-apparaat van 10.000 man, terwijl het grootste deel van de Indo nesische leden van het K.N.I.L. aldaar gestationneerd is en reeds gedeeltelijk werd overgenomen door de regering der R.I.S. Men vreest daarom, dat het Nationaal Monument op de Dam. De Nationale Monumenten-Commis sie voor Oorlogsgedenktekens heeft medegedeeld, dat het Nationaal Mo nument op de Dam in Amsterdam ge plaatst zal worden waar thans een plantsoen het voorlopig monument omzoomd. Het monument zal bestaan uit een grote in doorsnee ellipsvormige zuil, die meer dan twintig meter hoog zal zijn. Deze zuil wordt geplaatst op een verhoogd plateau, dat weer het mid delpunt is van cirkelvormige brede treden. De „Urnen-galerij" zal een sector van een dezer cirkels zijn. Beelden en een vlaggemast zullen 't geheel completeren. Het ontwerp is van de architect J. J. P. Oud en de beeldhouwer John Radecker. De kosten worden begroot op 385.000.De nationale monumen tencommissie voor oorlogsgedenkte kens heeft aan het werkcomité voor lopig een bedrag van 150.000 in het vooruitzicht gesteld. Er worden maat regelen beraamd, welke de totstand koming van het gedenkteken moge lijk zullen moeten maken. na de landingen van T.N.I. te Makas sar tot botsingen komt. De regering te Makassar tracht in versneld tempo de overgang van de Indonesiche leden van het K.N.I.L. te doen geschieden met het oog op mogelijke onlusten. De verhoudingen worden nog verscherpt doordat de Sultan van Djocja voorna melijk T.N.I.-leden, afkomstig uit Oost- Indonesië tracht uit te zenden. Reeds is door de autoriteiten der R.I.S. 't denkbeeld geopperd de span ningen op te lossen door een tripartite conferentie tussen de R.I.S., Djocja en Makassar, doch Oost-Indonesië voelt hiervoor weinig. De waarnemers zien met spanning de ontwikkeling in de komende weken tegemoet. Prins Bernhard ontmoet warenhuis-directeuren. Vanmorgen zal Prins Bernhard een be zoek brengen aan de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens dit bezoek zullen president-direc teuren van bekende warenhuizen uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Indo nesië. Canada, Noorwegen. Amerika, Bel gië en Engeland aan Z. K. H. worden voorgesteld. Ontmoeting op zee. Zaterdagmiddag om vier uur heeft de „Karei Doorman", die zich toen met de „Johan Maurits" 80 kilometer ten Zuiden van Ja maica's hoofdstad Kingston be vond onverwacht in volle zee de „Nieuw-Amsterdam" ontmoet. Het vlaggeschip van de Holland - Ameri- kalijn maakt met Amerikaanse toeristen een vacantietrip in de Caraibische wateren. Fireflies cir kelden boven de „Nieuw-Amster dam", terwijl beide schepen hun koers wijzigden om elkaar op korte afstand te passeren. Spon taan en geestdriftig gejuich en ge- wuif van de bemanningen der oor logsschepen werd beantwoord door de opvarenden van de „Nieuw-Am sterdam". Koninklijk gezin gaat naar Savoyse bergen Paasvacantie voor de Prinsesjes. Het ligt in het voornemen van H.M. de Koningin haar vacantie, onderbro ken om Z.K.H. de Prins der Neder landen bij zijn terugkeer uit Ameri ka te ontvangen, voort te zetten met de Prins, die daardoor gelegenheid krijgt geheel uit te rusten van de ver moeienissen van zijn lange reis, en de twee oudste prinsesjes, wier Paasva cantie in die tijd valt. De plaats van bestemming zal waarschijnlijk Val d'Isère in Frankrijk zijn. De dag van vertrek is vermoedelijk Woensdag 29 Maart. Tijdens de afwezigheid van de Ko ningin moeten requesten en andere verzoeken op de gewone wijze ge adresseerd worden aan Paleis Socst- dijk. Kleermaker was toch niet vergiftigd. Toen onlangs de 37-jarige kleermaker A. A. W. uit Den Haag onwel was gewor den na cafébezoek is er sprake geweest %-an de mogelijkheid, dat er vergiftiging in het spel zou zijn. W. had voorgege ven alles te weten omtrent de zaak-Schal- lenberg. Van de zijde der politie wordt thans medegedeeld, dat van vergiftiging geen sprake is geweest. Bij onderzoek is ge bleken, dat het braaksel van W. geen veegiften inhield. Wèl werd een hoeveel heid aethylalcohol aangetroffen alsmede een zeer kleine hoeveelheid coffeïne. Zoals destijds gemeld was de man ziek geworden na gebruik van jenever, koffie en warme worst in een café aan de Hoef- kade. Oostcompagnie- functionarissen opnieuw veroordeeld. De Bijz. Raad van Cassatie verwierp de beroepen van vier functionarissen van de voormalige Oost-Compagnie. De straf van de ex-directeur, de Ha genaar D. Kblijft zeven jaar met af trek. Ir. R. A. T. B., die destijds als commissaris van de N.V. Nederlandse Oostbouw optrad, houdt zijn straf van 7^2 jaar. De architect B. J. H. uit Voorburg en de ambtenaar P. H. uit Huizen, eertijds directeuren van de N.V. Nederlandse Oostbouw, houden hun straffen van respectievelijk drie en vier jaar met aftrek. Sfeer van gereserveerde vriendschap en rust. Nederlandse en Indonesische mi nisters hebben zich Zaterdag rond de conferentietafel geschaard voor de eerste bijeenkomst In het kader van de NederlandsIndonesische Unie. De conferentie begon In een rustige, vriendschappelijke sfeer. De Indonesische premier, drs. Hat- ta, werd tot voorzitter van de confe rentie gekozen en minister van Maar- seveen tot vice-voorzltter. Drs. Hatta verklaarde in zijn ope ningsrede, dat het doel van de Unie was tot werkelijke samenwerking tus sen Indonesië en Nederland te komen. Samenwerking tussen twee gelijk waardige, onafhankelijke en souverei- ne landen kan slechts resultaat heb ben en blijvend zijn, indien zij beide partijen voordeel brengt, aldus Hatta. Vervolgens sprak minister v. Maar- seveen. Hij zeide zich te kunnen voor- Nederlands schip bij Kanaal-eiland aan de grond. Het Nederlandse motorvrachtschip „Voorwaarts" (261 ton) is vastgelopen op het Paternosterrif voor de Noord kust van het eiland Jersey. Het schip voer in zware mist. De bemanning van zes koppen ver liet het schip en bereikte per red dingsboot de kust. Zes uur lang had men aan de riemen gezeten voordat de reddingsboot door een loodsboot op sleeptouw werd genomen. Men hoopt het schip nog te kunnen red den. Haarden en fietsen voor coöperaties. De minister van Economische Za ken heeft onverbindend verklaard de artikelen in de „Haarden- en Kachel regeling 1944" en in die van het Cen traal bureau voor de rijwielhandel voor wat betreft de verplichting, zich te onthouden van leveringen aan coö peraties. Hij heeft overwogen, dat door deze bepalingen aan coöperatie ve ondernemingen in zeer belangrijke mate de mogelijkheid wordt onthou den de handel in de betreffende arti kelen uit te oefenen. Donderdag 13 April hoopt het echt paar J. Blees—Kerkhoven te Koog a. d. Zaan. de dag van zijn 65-jarige echtver eniging te vieren. De bruid is 84 en de bruidegom 89 jaar; beiden genieten nog een goede gezondheid. stellen, dat sommige vraagstukken niet aanstonds zullen worden opge lost. Wanneer wij er in slagen om voor deze problemen in beginsel een zekere oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is, dan kan dit ons met voldoening vervul len. BOODSCHAP VAN H.M. DE KONINGIN. H.M. de Koningin heeft als hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie de volgende boodschap gezonden: „Aan de vooravond van de eerste minister-conferentie der Nederlands- Indonesische Unie zend ik beide de legaties mijn beste wensen voor sterk te en voor een vastberaden wil de goede oplossingen te vinden in het belang van beide volkeren en in het bijzonder ten aanzien van de moeilijk heden van de groeiende Indonesische staat. De moeilijkheden van het ogen blik zijn ongetwijfeld groot en er is veel, dat tija zal vragen, alvorens het zich langs goede banen ontwikkeld zal hebben. Toch zie ik onverminderd talrijke mogelijkheden voor een be vredigende gang van zaken. Moge het de gezamenlijke delegaties gegeven zijn door wysheid de goede wegen aan te geven." Op deze boodschap is door drs. Mol». Hatta als voorzitter der conferentie geantwoord. Nieuwsle microscoop vergroot een miliioen maal. Vijftien jaar geleden ver grootten de sterkste microsco pen slechts 1000 maal. Kort voor de oorlog werd de electronen- microscoop uitgevonden, wat al een hele stap verder was, want deze gaf een maximale vergro ting van bijna 100.000 keer. Dit record is nu weer gesla gen door de nieuwste vinding nl. de protonen-microscoop, die momenteel in het Collége de France staat opgesteld en een miliioen maal vergroten kan. Zuster Aaltje werd gehuldigd Vrolijk wapperde Zaterdag de Groene-Kruis-vlag van de villa „De Wind hoek", terwijl in Breskens door vele inwoners de driekleur was gehesen. Er was vreugde in Breskens, vreugde, omdat het fraaie wykgebouw van het Groene Kruis officieel geopend werd. In het gebouw zelf, heerste een grote drukte. Wij merkten o.a. op het college van B. en W., de gemeente-secretaris, de inspecteur van de Volksgezondheid, dokter J. R. v. d. Borgh, vertegen woordigers van het hoofdbestuur Prov. Groene Kruis, besturen van Zusterverenigingen, doktoren, wijk zusters en ook de ere-leden, de heren Hoogstad en de Groote. De voorzitter, de heer W. Carels. herinnerde er in zijn openingswoord aan hoe op 1 Juni 1912 te Breskens een Groene Kruisvereniging werd op gericht. De heer Hoogstad was onaf gebroken bestuurslid van 1912 tot 1947. Het moet voor hem dan ook wel een grote voldoening zijn, deze ope ning mee te maken. In 1932 werd de eerste bazar gehouden, waarvoor de baten moesten dienen tot stichting van een wijkgebouw. Deze bazar bracht ongeveer 2400 op. Het bedrag werd gereserveerd, maar na de be vrijding grotendeels gebruikt om do vereniging weer op gang te brengen. Spr. schetste vervolgens het werk der vereniging in al die jaren, tot de don kerste dag voor Breskens, 11 Septem ber 1944, en de enorme moeilijkhe den nadien. De taak van het nieuwe bestuur was zwaar. Spr. schetste hoe een beroep werd ge daan op de bevolking en hoe, dank zij aller medewerking, resultaten werden bereikt. Er kwam ook steun van de bevolking in het Westland. De heer Carels dankte het gemeentebestuur dat een bedrag schonk voor de aan schaffing van het meubilair en gaf vervolgens een overzicht van de in richting. Het geheel is eenvoudig, doch netjes. Wat nog te wensen over blijft, is verbouwing der bijkeuken die ingericht moet worden voor de reumathiekbestrijding. Het doel is, van het wijkgebouw te maken een medisch centrum Breskens. ZUSTER AALTJE Waarom „De Windhoek" juist op 25 Maart in gebruik wordt genomen? Omdat deze dag de verjaardag is van zuster Aaltje Ysebrandt. Zuster Aal tje is 60 jaar geworden en zal Bres kens verlaten. Voor haar, die 23 jaar in Breskens een hulp en een vraag baak is geweest, is deze dag de kroon op haar werk. De heer Carels bracht verder dank aan de artsen v. d. Borgh en Brood man, voor hun adviezen en vele an deren. „Zo moge ik de innige wens uitspreken, dat dit wijkgebouw, ont staan door saamhorigheid en ernstige wil van de leden van 't Kroene Kruis Breskens, een zegen zal zyn in de toekomst voor haar leden in het bij zonder en voor de gemeente in zijn geheel. Moge de gemeente zich geluk kig prijzen, dat het voor de bevorde ring van de Volksgezondheid kan steunen op een organisatie als het Groene Kruis". Met deze woorden verklaarde de voorzitter het wijkge bouw voor geopend. BURGEMEESTER EEKHOUT Burgemeester Eekhout uitte zijn grote blijdschap over de totstandko ming van dit wijkgebouw. Er is weer een stap gedaan op de weg naar de wederopbouw van de gemeente Bres kens. Namens het gemeentebestuur bracht hij daarvoor dank. Spr. bracht lof aan voorzitter en me debestuurders en warme hulde aan het ere-lid, de oud-voorzitter, de heer de Groote. die hij ten voorbeeld stel de voor de gehele streek. De heer v. d. Borgh betoogde, dat wat hier tot stand is gebracht, de verwachtingen verre heeft overtrof fen, omdat dit wijkgebouw voldoet aan alle eisen, die in de nabije toe komst gesteld kunnen worden. Dit re sultaat kan ten voorbeeld gesteld worden aan geheel Zeeland. Spr. bracht bijzondere hulde aan zuster Ysebrandt. Burgemeester Everaars bracht gelukwensen over namens het bestuur van het Prov. Groene Kruis en namens het Centrum Kraamzorg. Voor het Groene Kruis Groede sprak de heer Spee, die ook zuster Aaltje lof toezwaaide. Hij bood haar een vulpen en vulpotlood aan. Ver-* volgens spraken nog het ere-lid, de heer J. de Groote en zuster Hagens van Souburg, waarna de heer Carels een slotwoord sprak. Van de geboden gelegenheid het fraaie gebouw te bezichtigen, werd een druk gebruik gemaakt. ZUSTER AALTJE RECIPIEERDE Later op de middag was er in het nieuwe wijkgebouw gelegenheid om zuster Ysebrandt geluk te wensen met haar 60ste verjaardag en van deze gelegenheid is een zeer druk gebruik gemaakt. De heer Carels heeft zuster Aaltje hartelijk toegesproken en hij overhandigde haar een fraaie stof zuiger en een grote fruitmand; Namens alle leden bood mevrouw Eekhout haar een fraaie stoel en een schilderij van de haven van Bres kens aan. Zuster Aaltje mocht ten slotte nag vele geschenken en bloe men in ontvangst nemen. Labour-leiders beleggen geheime weekend- conterentie. (Van onze correspondente). LONDEN, 25 Maart. De leiders van de Labourpartij zijn van plan begin Mei een geheime week-end conferentie te beleggen om te bespreken of spoedi ge nieuwe verkiezingen gewenst zijn en in hoeverre Labour 't socialistisch program tot uitvoering kan brengen. De gehele Britse pers raadt naar de plaats waar Labour's geheime week end conferentie gehouden zal worden. Morgan Phillips, de secretaris der Par tij, heeft al zijn vindingrijkheid ge bruikt om te verhinderen, dat dit weer zal uitlekken. Verleden jaar om deze tijd nl. had de Labourpartij eveneens een geheime week-end con ferentie belegd, waar het verkie zingsprogramma voor 1950 zou wor den vastgelegd. In diep geheim had Phillips hiervoor een zomerkamp af gehuurd te Shanklin op het eiland Wight. De pers tastte in het duister omtrent de plaats der bijeenkomst tot aan de Vrijdagavond, die aan het geheime week-end voorafging. Een jonge verslaggever van een Tory- krant, die op het Londense Waterloo- station op de aankomst van de Queen-Mary-boottrein stond te wach ten, zag toen plotseling een klaar staande trein, richting Southampton, waarvan vijf wagons „gereserveerd" waren. De aap kwam uit de mouw, toen even later een voor een het hal ve kabinet op het perron verscheen. Toen na een half uur de trein ver trok, zat vrijwel de gehele nationale pers in de achterste wagon, compleet met fotografen. Het driedaagse „ge heime" week-end werd op het eiland Wight ter plaatse nog uitvoerig ge filmd door Gaumont-British News en in alle bioscopen afgedraaid! Subsidie voor de onderwijzersopleiding. Aan het wetsontwerp tot wyziging van het zesde hoofdstuk der rijksbe groting voor het dienst jaap 1949 ont lenen wij het volgende: De grote behoefte aan leerkrachten bij het lager onderwijs maakt het noodzakelijk, dat door bijzondere maatregelen de belangstelling voor de onderwijzersopleiding zodanig wordt gestimuleerd, dat in de jaren 1952 e.v. in de dan zeer gestegen be hoefte zal kunnen worden voorzien. De minister achtte het in dit ver band gewenst om een rrjksstudietoe- lage fonds perdu ten bedrag** van 300 per jaar of een rijksstudietoela ge. tevens pensiontoelage van 800 per jaar in het vooruitzicht te stellen. Van de laatst genoemde toelage wordt de helft bij wijze van renteloos voor schot en de rest eveneens a fonds per- du beschikbaar gesteld. Voor het cur susjaar van 1 Sept. 1949 tot 1 Sep tember 1950 zal hiermede een bedrag van 300.000 gemoeid zijn. Voor het dienstjaar 1949 kan met 1/3 gedeelte van dit bedrag, dus 100.000 worden volstaan. Te 's-Gravenhage is de stichtingsacte gepasseerd van de Nederlandse Huishoud- raad. De raad stelt zich ten doel: a het in het algemeen belang bevorderenvan een doelmatig voeren van de huishouding; b vertegenwoordiging van de consumen tenbelangen on huishoudelijke belangen bij overheidsinstellingen, wetenschappe lijke instituten, industrie en handel. De duizend employe's van de vjjf nationale theaters in Frankrijk is aange zegd dat hun contracten algelopen zijn. Het personeel van de theaters is al drie weken in staking. VOORSPELT: VRIJ ZONNIG Geldig tot Maandagavond. Droog en tamelijk zonnig weer met zwakke tot matige Oostelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1