PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eisenhower: toestand der wereld beter dan men zou denken 0£ BILT Zwakheid tegenover de Sowjet-Unie bijna even misdadig als oorlog Ministers van Staat zochten de steen der wijzen. Duitse militaristen wilïen niet „voor het Westen sterven" Ontsporing goederentrein. DE NIEUWKOOPSE MOORDZAAK 26 jaar geëist tegen de dader HET „GROENE KRUIS" STICHT WIJKGEB0UWEN IN ZEELAND Babies gewogen in raadszaal Nog geen vonnis over Van Geelkerken Commissie voor de Grondwetsherziening VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 71 Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintyn. Pl.verv.j W. Leertouwer en tl. A Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kvv.; fr. p. p. t 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 24 Maart 1950 tngez, mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35°300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlisslngen Walstr 58—60. tel 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bugardstr^C^lb^tcLJiO V.S. moeten zich niet verder ontwapenen. Generaal Eisenhower, de voormalige opperbevelhebber van de geallieerde legers in Europa, heeft te New York verklaard, dat Amerika zich in som mige opzichten reeds verder ontwapend heeft dan hij uit het oogpunt van veiligheid raadzaam achtte. Zolang een mogendheid een militair apparaat opbouwt en onder houdt, dat groter is dan voor een redelijke veiligheid nodig is, blyft de agressise-oorlog een voortdurende bedreiging der vreedzame landen, zo meende de generaal, die hierby kennelyk op Rusland doelde. Eisenhower waarschuwde tegen „een neiging om onze vrienden onder de Westerse landen af te scliryven, omdat zij zwak in aantal en bewapening zijn". Hij noemde het „een absurditeit" om de hoop op vrede op te geven „omdat er een reusachtige macht in de wereld is, die er dikwijls naar schynt te streven zo veel mogelijk gebied en mensen te overweldigen". „Het is veel beter een mogelijke vernietigingsoorlog te riskeren, dan naar een vrede te streven, die zeker de ideeën en idealen van de vrije mens zal vernietigen", zo zeide de generaal. Hy deed een beroep op de mensen om zich niet te verbeelden dat in 1950 een werkelijke vrede alleen al kan worden bereikt door een bijeenkomst van vooraanstaande personen, die te Parijs, Genève, Washington of Tahiti documenten tekenen, of gewichtig praten". Een duurzame vrede kan volgens hem slechts worden gebouwd op rechtvaardigheid en vrijheid voor al le mensen van goede wil, en worden gesteund door een algemeen aanvaar de en gerespecteerde politiemacht, die alle landen vertegenwoordigt. Er komen^rie tunnels onder het IJ. DE I'LAXNEX THANS GEREED. De wethouder voor Volkshuisves ting te Amsterdam, mr. J. van der Velde, heeft Donderdagmorgen nadere mededelingen gedaan over de plannen voor de bouw van tunnels onder het IJ. Binnen een half jaar is een uitvoe rig gedetailleerd rapport te verwach ten over deze planner), waar het tun nelbureau ca. 5 jaar aan heeft ge werkt. Het ligt in de bedoeling drie tun nels aan te leggeneen voor het auto verkeer en twe voo» fietsers en voet gangers. Van deze laai sten zal de een langs negen, de ar der langs zeven roltrappen bereikbaar zijn. De capa citeit vin de tunnels wordt voldoen le geacht om ook lv-t drukst te ver wachten verkeer zi nder vertraging te verwerken. Over de investering van de nodige millioenen moet met de regering vol ledige overeenstemming worden be reikt. Ongeacht mogelijke prijswijzigin gen zullen de drie tunnels waarvan de bouwtijd op ongeveer 5 jaar kan worden geschat samen 100.000.000 kosten. (Op dit ogenblik zyn de prij zen van waterbouwkundige werken driemaal, die van mechanische wer ken vyfmaal die van voor de oor log). Voorrang heeft stellig de Velser- tunnel. Daarvan heeft de minister ge zegd, dat de in 1939 begonnen bouw in 1951 zal worden voortgezet, als hy de nodige millioenen daarvoor op de begroting kan brengen. De Neder landse spoorwegen hebben zich ten slotte accoord verklaard met de ge projecteerde plaats van deze tunnel. Naar de wethouder verwacht zal de Velser-tunnel in ca. 5 jaar gereed zyn, doch het begin van uitvoering der IJ-tunnels zal daarop niet behoe ven te wachten. Slank meisje werd gezet na aanrijding. Een Britse rechtbank heeft aan een meisje van 22 jaar, Majorie Joan Heath, een schadevergoeding toege kend van 6849 pond op grond van een ongeval, dat haar in 1948 overkwam. Bij de botsing werd een klièr geraakt, waardoor zij spoedig aan gewicht be gon toe te nemen. Woog zij in 1948 slechts 52 kg, nu is zij 78 kg zwaar. Tevens ziet zij alles dubbel en moet zij zich op dokters advies steeds la ten vergezellen. Seretse Khama wil op „proef" wenken. 3RIEF VAN SERETSE KHAMA AAN DE „TIMES". Seretske Khama, die per vliegtuig naar Beetjoeanaland zal terugkeren, ter behar tiging van zijn persoonlijke aangelegen heden, heeft in een brief, gepubliceerd in de „Times", voorgesteld, dat hem zal worden toegestaan „gedurende twee Jaar of langer „op proef" zijn functie van stamhoofd der Bamangwato's pit te oefe nen". Hy stelde in deze brieif opnieuw de eis dat het de Bamangwato's vry zal staan degene tot stamhoofd te kiezen, die zy zelf daarvoor het geschlkst achten- "VVat de wezenlijke oorzaak van het con flict tussen de Britse regering en mij is, het feit, dat ik een blanke vrouw heb getrouwd. Hy was aanleiding tot het ver scherpen van de tegenstelling tussen hen. di« de gelijkheid der rassen niet erken nen en degenen, die dit wel doen".' Ten slotte, verklaarde Eisenho wer, dat „terwijl de toestand der we reld veel beter is dan velen van ons denken", zwakheid tegenover de Sowjet-Unie „bijna even misdadig als de oorlog zelf" is. Brand in grootste Britse ammunitie-fabriek. Donderdagochtend vroeg heeft een brand gewoed in de magazynen en het kantoorgebouw van het arsenaal te Wool wich, waar de grootste genationaliseer de ammunitie-fabriek van Londen en om geving ligt. De aangerichte schade is aan zienlijk. De brand heeft ongeveer drie uur geduurd. Twee brandweerlieden lie pen kwetsuren op. Nieuwe stappen bij Leopold In politieke leringen te Brussel ver luidt, dat stappen by Koning Leo pold worden ondernomen, teneinde hem te bewegen de politieke toestand opnieuw te overwegen. Gistermiddag is de raad vari Belgi sche ministers van Staat in geheime zitting bijeengekomen. Deze raad telt 28 leden, allen „wijze en geëerde staatslieden". Van de 28 ministers be horen er 13 tot de C.V.P., 7 tot de so cialisten en 8 tot de liberalen. De Koningsgezinden waren weinig ingenomen met het bij eenr in van de geheime raad, omdat de ...eerder heid waarschijnlijk niet zo vurig pro- Leopold is. Graaf Carton de Wiart zei na de vergadering: Ik heb het advies aangehoord, teneinde mijn taak van informateur te vergemakkelijken. Wij hebben in een geest van onderling be grip gedachten gewisseld. De minis ters hebben veel begrip getoond voor de moeilijke positie, waarin wij ver keren. Wij waren het er in het alge meen over eens, dat de huidige agi tatie geen reden van bestaan heeft. Wij waren van oordeel, dat deze een oplossing van de problemen eerder in de weg staat. In dit verband werd de wenselijkheid uitgesproken een beroep te doen op het gezonde verstand der bevolking. Antwoord van generaal-majoor Remer aan Churchill. Generaal-majoor Remer, de man, die in Juli 1944 de opstand in Berlijn na de bomaanslag op Hitler deed mis lukken, heeft in een krantenartikel geantwoord op Churchill's voorstel om Duitsland in het Atlantisch Pact op te nemen. Ongetwijfeld geeft Remer daarin tevens de opvatting weer van nationalistische militaire kringen in Duitsland. Hij schrijft: Duitsland kan zich niet veroorloven, •deel te nemen aan de Raad van Europa. De leden van de rgad lagen immers in latente strijd met Duitslands machtigste buurman én zij konden Duitsland geen militaire of economische garanties geven voor het geval de spanning tussen Oost en West zou toenemen. „En waarom", zo vraagt Remer zich af, zouden wij voor het Westen sterven?" De enige kans voor het Westen, om Duitsland en Oost-Europa binnen zijn invloedssfeer te brengen lag indetijd in de aanvaarding van het aanbod van ad- Baanvak Roermond Venlo. tot Vrijdagmiddag gestremd. Donderdagavond is bij Reuver, op het baanvak tussen Roermond en Ven lo, een tiental wagons van een in de richting Venlo rijdende goederentrein ontspoord, waardoor de baan over een afstand van ongeveer tachtig meter is vernield. De oorzaak lag in het breken van de as van een Franse goederen wagon. Het baanvak is geheel ver sperd. De opruimingswerkzaamheden zullen vermoedelijk tot Vrijdagmiddag laat voortduren. In verband met deze versperring wordt reizigers, komende uit het Zui den en reizende naar verder dan Nij megen gelegen bestemmingen en ko mende uit het Noorden en Oosten, met verder dan Roermond gelegen bestem mingen, aangeraden via Eindhoven en Utrecht te reizen. Hiervoor behoeft niet te worden bijbetaald. Reizigers voor plaatsen tussen Roer mond en Venlo zullen met autobussen worden vervoerd. Hiervan is de ca paciteit echter beperkt. Ingrid Bergman's echt scheiding een moeilijke zaak De advocaten, die optreden voor dr. Peter Lindstrom en zijn echtgenote, Ingrid Bergman, zijn er niet in ge slaagd overeenstemming te bereiken over de voorwaarden van de echt scheiding, die beide echtelieden heb ben verzocht. Ingrid Bergman verkreeg in Mexico echtscheiding, doch dr. Lindstrom heeft medegedeeld deze huwelijksont binding niet té aanvaarden. Zyn ad vocaat heeft de voor Ingrid Bergman optredende rechtsgeleerde een lijst van voorwaarden overhandigd, welke moeten worden vervuld, alvorens dr. Lindstrom in een „normale" echt scheiding in de Verenigde Staten wil toestemmen. De advocaten van partyen zullen alsnog pogen tot overeenstemming te komen. miraal Carl Doenitz, toen deze in de laatste dagen van de oorlog de herbe wapening van het Duitse leger voor stelde ter bestrijding van de Sowjet- Unie. In dat geval zou de Westerse be schaving zich niet tegenovver het bol- sjiwisme geplaatst hebben gezien. De vermoeide en uitgedunde Duitse divi sies zouden dan nog de kracht hebben gehad de zwaar getroffen Sow jet-legers te verdrijven tot achter de Oder. Duitsland moest zonder sentimentali teit de „feiten" onder ogen zien en trachten te zien waar het heden stond. 1. Het Westen heeft zich de kans la ten ontglippen om zowel Duitsland als de Sowjet-Unie te verzwakken. 2. De Sowjet-kracht is van militair standpunt uit gezien verre superieur aan die der Atlantische mogendheden. 3. De militaire zwakte van de Weste lijke geallieerden heeft er toe geleid, dat zij reeds jaren lang steeds grotere concessies aan de Sowjet-Unie moeten doen. 4. De Westelijke mogendheden kun nen hun bezettingszones in Duitsland geen garanties tegen een aanval uit het Oosten geven. De minister van Oorlog en Marine, mr. VV. F. Schokking heeft aan de Hemweg te Amsterdam de opnieuw ingerichte fabriek voor de vervaardi ging van klein munitie officieel geopend- Tydens de openingsrede van minister Schokking, op de eerste rij derde van rechts, mr. H. L. YVoItersom, president-commissaris van de Neder, derlandse Machinefabriek Artillerie Inrichting", tweede van rechts ir. F. G. Jüngeling, technisch directeur van deze fabriek. Gevolg van dorpsjalouzie. Van Donderdagmorgen half twaalf tol half negen des avonds heeft de Haagse Rechtbank, gepresideerd door mr. Ikman van Eurck, zich beziggehouden met de reconstructie van het drama te Nieuw koop. Op Zondagmorgen 31 Juli 1949 werd op de grens van de gemeenten Nieuwkoop en Ter Aar het ontzielde lichaam gevon den van de Amsterdammer van Piggelen. Zijn hoofd vertoonde bloedige verwondin gen. Een onderzoek, ingesteld door de politie en de gerechtelyke geneeskundige dr. J. P. L. Hulst uit Leiden, wees uit, dat van Piggelen. die afgelopen nacht op twee plaatsen langs de weg had gelegen eri op deze beide plaatsen verwondingen had opgelopen Volgens dr. Hulst moet de slag, die de dood heeft veroorzaakt, zijn toegebracht op de plaats, waar van Pig gelen is gevonden. Uit het onderzoek kwam vast te staan, dat de heer van Piggelen. die een bekend hengelaar was en dikwijls in Nieuwkoop kwam, de avond van de 30ste Juli had doorgebracht in een café, waar hij in ge zelschap was van de zusters Anna en Jo L.. die beide niet gunstig bekend stonden en de ex-politieke delinquent Klaas S. Toen van Piggelen het café verliet ver gezelde Anna L. hem, omdat iemand met wie zij een afspraak had. niet was komen opdagen. Onderweg ontmoette het tweetal de broer van Anna, die op verzoek van zyn moeder naar z'n zuster zocht. De broer gaf aan de heer van P. een stomp in het gelaat, waardoor deze neerviel. De president merkte tot deze broer op: „U had beter uw zuster een draai om de oren kunnen geven, omdat ze als getrouw de vrouw allang thuis had moeten zyn". Zuster en broer gingen daarop naar huis. Later vonden Jo L. en Klaas S., die dezelfde weg naar huis volgden, de heer P. langs de weg liggen. Tezamen hebben zy de heer van P. mishandeld. Naar zy voorgaven, meenden ze, dat hij iets met Anna had gedaan, die niet meer aanwezig was. Klaas S. verklaarde niet meer precies te weten wat er gebeurd was, maar hij was niet van plan geweest de heer van P van het leven te beroven. De president opperde de mening, dat de aanval op de heer van P. op touw gezet was, omdat men niet kon hebben, dat iemand van buiten Nieuwkoop om ging met een Nieuwkoopse. Anna L., als getuige gehoord, kreeg een bei'isping van de president omdat ze voortdurend lachte. Tegen Cör L., die het slachtoffer een stomp had gegeven eiste de officier ten slotte 9 maanden en tegen Klaas S. we gens moord, 20 jaar. Deze laatste viel flauw toen hij de eis van de officier hoorde. De verdedigster, mej dr. Kroesen, meende, dat alleen mishandeling bewe zen was en uitte de mening, dat het slachtoffer op het achterhoofd gevallen zou zijn na de eerste stomp. Zij achtte een straf gelijk aan het voorarrest (8 maanden) billijk. Explosie op Mars. Vijftien Japanse sterrekundigen hebben 72 uur achtereen de planeet Mars bestu deerd, omdat een amateur-astronoom uit Osaka had meegedeeld, dat hij een he vige explosie aan de oppervlakte van dit hemellichaam had waargenomen. Dt leider van de waai'nemingen zeide dat de ze goede resultaten hadden opgeleverd. De resultaten zouden later bekend ge maakt worden. De lyd dat de Zeeuwse Groene Kruisverenigingen uitsluitend fungeerden als uitleenbureaux van ledikanten, koortsthermometers en ander verple- gingsmateriaal, behoort al enkele jaren tot het verleden. Steeds meer gaan de Kruisverenigingen zich toeleggen op het praeven- tieve werk in het belang van de Volksgezondheid. Immers, het is doeltref fender maatregelen te nemen om het volk gezond te houden, dan om het gezond te doen ma'-en wanneer het reeds ziek is. Veel wordt er reeds op dit gebied gedaan men denke byv. slechts aan de consultatiebureau* voor zuigelingen en kleuters en nog meer staat op het programma. Waarschijnlijk zal men van 1 Juli a.s. af in Zeeland ook aan de geeste lijke volksgezondheid aandacht gaan besteden, om te beginnen voorlopig in Vlissingen, Middelburg en Goes. Hieraan zullen een pshyehiater en een districtshuisbezoekster medewerken. Voorts zal zo spoedig mogelijk met de rheumatiekbestrijding in deze provin cie een aanvang worden gemaakt. Het wachten is slechts op een rheumato- loog. Hoewel er nog slechts weinige van deze specialisten in Nederland aanwezig zijn, heeft de Prov. Vereni ging goede hoop dat ér spoedig één voor Zeeland beschikbaar zal komen. De toezegging voor de subsidie ten behoeve van dit werk is reeds ver kregen. GROOT TEKORT AAN WIJKGEBOUWEN. Het bewandelen van deze nieuwe we gen, plaatst de Kruisverenigingen ech ter voor een groot probleem, n.l. de huisvesting. Hiervoor zijn wijkgebou- wen nodig, doch de bouw en exploita tie hiervan vragen veel. Nu is het Rijk bereid van het onrendabele ge deelte der bouwkosten in de eerste 10 jaren 3% te vergoeden, de volgende 10 jaren 3% en verder gedurende 20 jaren 2Y2 aflossing. Daarna vindt een verrekening plaats, waarbij over het algemeen het restant a fonds per- du geschonken zal worden. Met voldoening mag worden vast gesteld, dat vele Zeeuwse afdelingen grote belangstelling hiervoor hebben en dat verschillende hun plannen tot stichting van een wijkgebouw reeds in daden hebben omgezet. Daar in alle delen van het land Kruisverenigingen met bouwplannen rondlopen en het bouwvolume uit de zgn. ziekenhuispot' gering is, heeft de Ziekenhuisbouwcommissie van het de partement van Soc. Zaken besloten tot het samenstellen van een vijfjarenplan voor de bouw van wijkgebouwen. Aan alle Prov. Kruisverenigingen is ver zocht een lijst op te geven met de na men van de afdelingen die in de ko mende vijf jaar tot bouw wensen over te gaan, in volgorde van de urgentie welke de prov. Verenigingen hieraan toekennen. DE TOESTAND IN ZEELAND Wij hebben ons tot de secretaris van de Prov. Zeeuwse Ver. „Het Groene Kruis", de heer A. de Lange, gewend die ons desgevraagd een en ander me dedeelde over de onder de Zeeuwse afdelingen gehouden enquête. Dit onderzoek wees uit, dat verschil lende afdelingen met hun plannen reeds ver gevorderd of gereed zijn. Vele anderen besloten in principe tot bouw. Haamstede en Yerseke zullen bijv. spoedig gaan aanbesteden, Kapelle en 's-Heer Arendskerke zijn zo goed als klaar en Nieuwdorp wil in 1951 of 1952 gaan bouwen. Renesse-Noordwel- le is reeds bezig en in Aardenburg hoopt men er over enkele maanden mee te kunnen beginnen. Breskens richtte, zoals bekend, de prachtige vil la „De Windhoek" als wijkgebouw in, Bruinisse en Rilland Bath willen ook dit jaar nog aan de slag. Souburg kwam reeds klaar, evenals Westka- pelle, Grijpskerke en Ellewoutsdijk. Verder gaat Arnemuiden uitbreiden, Kruiningen wil in 1951 tot bouw overgaan, Brouwershaven is bezig aan een magazijn en Driewegen heeft een woning aangekocht, dat wijkgebouw zal worden. In principe besloten tot bouw de afdelingen N. en St. Joosland, Oude- lande, Zuidzande, Wolfaartsdijk, Drei- schor, Stavenisse, Oosterland, Kort- gene, St. Maartensdijk, Kattendijke, Baarland, Biervliet, Wemeldinge en Tholen. ONGEWENSTE TOESTANDEN Mijnheer Nurks zal zich misschien afvragen of het nu toch werkelijk no dig is dat al deze bouwplannen wor den verwezenlijkt. Wij zullen hem 'n kleine bloemlezing geven uit de in lichtingen, die de afdelingen verstrek ten. In Kortgene waar ook een consul tatiebureau voor zuigelingen is, spar telen de babies op de weegschaal in. de raadszaal en het consultatiebureau voor t.b.c. wordt er gehouden in een verenigingslokaal. Yerseke bezit geen enkele lokaliteit voor dit werk, tér- wijl in Kattendijke het bureau voor zuigelingen in een café wordt gehou den. Het Groene Kruis te Renesse- Noordwelle heeft zijn verplegingsma- teriaal op niet minder dan vier ver- Rechtbank acht nader onderzoek van zijn persoonlijkheid gewenst. Het proces tegen de voormalige plaatsvervangende leider van de N. S.B. en leider van de Nationale Jeugdstorm, de 50-jarige Cornelis van Geelkerken, is nog niet geëindigd. Bij interlocutoir vonnis heeft de bijzonde re strafkamer van de Utrechtse arron dissementsrechtbank de stukken ge steld in handen van de rechtercom missaris voor een nader onderzoek. Volgens de interlocutoire uitspraak draagt de bekentenis van verdachte een zeer ernstig karakter. De recht bank achtte het onderzoek echter niettemin onvolledig, omdat zij geen voldoende klaarheid had gekregen omtrent de persoon van verdachte. Voor het uitspreken van een vonnis achtte de rechtbank volledig inzicht in de persoonlijkheid van Van Geel kerken van overwegend belang, zodat zij het noodzakelijk acht, dat hierover een rapport wordt opgesteld door een of meer deskundigen. Met nadruk is in deze interlocutoire uitspraak neergelegd, dat dit nader onderzoek in het proces tegen Van Geelkerken geen onderzoek is naar de geestvermogens van verdachte. Veertien dagen geleden had mr. L. W. M. M. Drabbe tegen van Geelker ken de doodstraf geëist. Indonesische concurrent voor K.P.M. opgericht. DE DJAKARTA-LIOYD. United Press meldt uit Djakarta, dat de eerste nationale interinsulaire scheepvaartmaatschappij, die Indone sisch bezit is, is opgericht. Het is de Djakarta Lloyd". die een kapitaal heeft van ,f 30 millioen. Een vroegere marine-officier, de heer Darwis Dja- min, is tot eerste president van de maatschappij benoemd. Nieuwe schepen zouden in het bui tenland worden besteld, waaronder, in Nederland. Het doel van de maat schappij zou zijn het interinsulaire mo nopolie van de K.P.M. te breken. Geen extra-verkiezingen nodig? Naar het A.N.P. verneemt is het dc be doeling, dat de Staatscommissie voor de 1 Grondwetsherziening, welker instelling thans spoedig te verwachten is, uit om streeks 20 personen zal.bestaan, waarbij het vrouwelijk element niet zal ontbre ken. Als voorzitter wordt genoemd de mi nister zonder portefeuille, mr. J. R- H. van Schaik. Voorts wordt vernomen, dat de com missie, gezien de grote omvang van haar werkzaamheden, zich zal voorzien van een secretariaat van ongeveer vier personen. Op die manier zal het mogelijk zyn. dat de commissie met haar arbeid gereed komt voor de Tweede Kamerverkiezing van 1.952, waarmede dan wordt bereikt, dat de Kamers de voorstellen in eerste le- zing kunnen behandelen voor de verkie zingen en Kamerontbinding samenvalt met de verkiezingen. Tenslotte zou het in de bedoeling lig gen. een sub-commissie te vormen, welke zich in het by zonder dient bezig te hou den met de vraag op welke wijze het par lement het best kan worden ingeschakeld bij de behandeling door de regering van aangelegenheden betreffende de buiten landse politiek. Duo-pass3gier gedood. Donderdagavond omstreeks half zeven gebeurde op de Rijnzichtweg te Oegstgeest een verkeersongeluk, dat aan de 23-jarige J. A. van der Hoeven uit Leiden, het leven heeft gekost. Van der Hoeven zat als duopassagier op een motor, die bestuurd werd door de 19-jarige W. F. Derogée, evenens uit. Leiden. Vermoedelijk tengevolge van slippen kwam de motor op de linker helft van de weg terecht, waar hij in botsing kwam met een bestelauto. Van der Hoeven was op slag dood. Derogée werd in zorgwekkende toe stand naar het academisch ziekenhuis te Leiden gebracht. schillende plaatsen opgeborgen. Het valt dus moeilijk te ontkennen dat wijkgebouwen broodnodig zijn. Vele moeilijkheden zullen rjog over wonnen moeten worden voordat alle wensen zijn vervuld. Er zijn altijd wel wegen te vinden om een wijkgebouw nog voor andere nuttige bestemmingen te gebruiken. Verschillende nieuwe wijkgebouwen werden voorzien van douchecellen ook een belang voor de volksgezond heid en tevens een goede mogelijk heid voor een gezonde exploitatie van het gebouw in zijn geheel. In ieder geval, de belangstelling daarvoor leeft in de afdelingen en dat is reeds een belangrijke factor! RUSTIG WEER. Geldig tot Vrijdagavond. Meest zwaar bewolkt en nevelig met plaatselijk enige regen of motregen. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuid-West. Weinig verandering in temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1