PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT In April waterstofbom-experiment in de Stille Oceaan? DE BILT De U.S. zouden reeds verscheidene H-hommen bezitten EYSKENS WIL DE VLAAMSE LIBERALEN VOOR ZICH WINNEN KLEURENTELEVISIE VOOR ONS LAND NOG TOEKOMSTMUZIEK SINT MAARTENSDIJK IS EEN OPGEWEKTHEIDSCENTRUM Drukste beursdag van Tholen VOORSPELT: 192e Jaargang - No. i Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. AdJ W de Pagter. Hoofdred.. G. Balllntljn. PLverv.s VV. Leertouwei en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p few.; fr p. P. t 4.15 oer few Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 21 Maart 1950 ADVERTENTIEPRIJS; 18 ct. pet mm. Minimum p. advertentie t 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 35°300 P.Z.C., Middelburg. Bur VUssingen Walstr tel, 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); M'burg Londense Kaal 29, tel. 2077 en 2924; Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g, 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102; Terneuzen: Bro uwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Minder kostbaar dan een atoombom In de loop van de inaand April zal voor de eerste maal een in de Ver enigde Staten vervaardigde waterstofbom worden beproefd, - aldus luidt het bericht, dat door een atoomdeskundige aan het Nieuwsbureau A.F.P. is verstrekt. De proef zou, evenals de vorige, in de Stille Oceaan worden uitgevoerd. De commissie voor de atoomenergie zou voornemens zyn later een verkla- ring uit te geven, waarin de voornaamste resultaten van de proef zullen worden medegedeeld. Volgens de deskundige bestaan er in de Verenigde 'Staten reeds verschei dene waterstofbommen. De technici zijn van mening dat deze bom betrek kelijk eenvoudig kan worden vervaar digd, daar het hier een toepassing van de atoombom betreft. „De waterstof bom'', zo verklaren deze technici, „wordt gevormd door een gewone atoombom, die als raket dient voor 'n massa „waterstof drie" of tritium en „waterstof twee" of deuterium. Bovendien is deze bom minder kost baar dan de gewone atoombom, daar- deuterium en tritium, die reeds in vrij aanzienlijke hoeveelheden zijn gefa- Seretse Khama nog niet vertrokken. Seretse Khama, 't 37-jarige hóófd van de Afrikaanse negerstam der Ba- mangwato's heeft onverwacht afge zien van zyn aanvankelijk voornemen om het voorstel der Britse regering aan te nemen en zich voorlopig naar Beetsjoe Analand te begeven. In plaats van te vertrekken, begaf Se retse Khama zich naar het Lagerhuis om aldaar met Britse parlementsle den te overleggen. Seretse Khama stelde het Britse mi nisterie voor gemenebestbetrekkingen ervan in kennis, dat hij in elk geval te Londen zal blijven, totdat het Wit boek, dat de Engelse regering over zyn zaak zal uitgeven, is verschenen; men verwacht, dat dit Woensdag a.s. het geval zal zijn. Oostenrijkse smokkelaars veroordeeld. De Economische Politierechter te Arn hem veroordeelde Maandag de Oosten rijkse chauffeur J. P., afkomstig uit We nen tot 3 maanden en diens kameraad E. Z. uit Wenen tot één maand gevange nisstraf. Op 17 Februari kwamen zij bij Elten de grens over op doorreis naar Ant werpen. Nabij Babberich werd de grote vrachtauto, waarmee zij goederen vervoer den, aangehouden en- douanebeambten ontdekten toen een doos met nieuwe foto toestellen, waaronder vier Leica's, alles voor een gezamenlijke waarde van f 10.000. De verdachten verklaarden, dat zij met een tussenpersoon een overeenkomst had den gemaakt de doos met fototoestellen over de Belgische grens te brengen, zij zouden voor deze dienst worden betaald met 4000 schillingen. Uit het verdere on derzoek zal blijken, of men hier met een georganiseerde smokkelzaak te doen heeft. Waarschijnlijk werden grote partijen si garetten uit Nederland en België naar Duitsland teruggesmokkeld. School voor kinderen met beperkt gezichtsvermogen. De Stichting Werkplaats Kinderge meenschap te Bilthoven is voornemens naast het thans ln aanbouw zijnde ge bouw voor lager- en middelbaar onder wijs een kleuterschool te bouwer. In deze kleutergemeenschap zullen kinderen met beperkt gezichtsvermogen kunnen worden opgenomen. Ook in 't in aanbouw zijnde gebouw zul len in de toekomst zwakziende kinderen kunnen worden opgenomen. Bijzondere maatregelen worden daartoe bij de bouw getroffen. Beide gebouwen zullen in het najaar gereed zijn. Groningse opiumsmokkelaars liepen in de val. De Rijkspolitic in het district-Winscho ten heeft een bende smokkelaars ingere kend. die zich bezighielden met de han del in opium, morphine, cocaïne en an- deze verdovende middelen, aldus meldt de „Volkskrant". De draad tot het complot kregen de rechercheurs in handen, toen zij de 55-jarige B. V. uit Winschoten op heterdaad betrapten op het ogenblik, dat hij een half kilo opium aan een van zijn afnemers wilde overhandi gen. Beide mannen werden gearresteerd. De onfortuinlijke koper, de 34-jarige koopman I. L. uit Gorcum. bleek bij fouillering f 26.500 in zijn bezit te heb ben. Hij had de opium willen verkopen voor een bedrag van f 12.500 tot f 17.000. Het gif is waarschijnlijk afkomstig uit de opslagplaatsen van het voormalige Duit se leger. Na deze arrestatie verrichtte de politie huiszoekingen aan verschillende verdach te adressen. Het succes bleef niet uit; vier tot de bende behorende mannen konden worden gearresteerd. briceerd veel goedkoper zijn dan «ra- nium 235 of plutonium. Maandag had men te Washington de indruk dat de proefneming vooral ten doel heeft de afmetingen te kun nen vast stellen welke aan het defini tieve model van de waterstofbom moe ten worden gegeven. Prins bracht verslag uit in ministerraad. Maandagmiddag heeft Prins Bern- hard in de ministerraad verslag uitge bracht over de ervaringen, opgedaan op de reis, waarvan hij Zondag te rugkeerde. Daarbij bleek hoe uiterma te belangi-ijk deze reis met name ook door het bezoek aan Suriname en de Nederlandse Antillen voor ons land is geweest. Op zeer ruime schaal, speciaal ook op economisch terrein, heeft de Prins zich tijdens de reis doen informeren. Hij heeft door deze vermoeiende doch voor onze verhouding tot de bezochte gebieden zeer waardevolle reis te wil len maken, Nederland bijzonder aan- zich verplicht. De minister-president heeft dan ook aan het einde van de bespreking aan Z.K.H. de dank der natie overge bracht. Veiligheidscertificaat voor de K.L.M. Het West-Indisch bedrijf van de K. L.M. op Curagao ontving voor de ze vende achtereenvolgende maal het vei. ligheidscertificaat van de „Inter Ame rican Safety Council" voor het op vei lige wijze ondei'houden van lucht- diensten op het Westelijk halfrond ge durende een heel kalenderjaar. Van de vliering gevallen of In een dorp in de omgeving van Leiden was een jong vrouwtje, dat met haar man een duplexwoning had betrokken, lelijk van de vlie ring gevallen. Zij moest, omdat eni ge ribben waren gekneusd, het bed houden. Na drie dagen ontving zij een mooi bloemstuk. Op de avond van diezelfde dag bovendien een heerlijke taart. Zij begreep er niets van. Haar man evenmin De ver rassing werd nog groter, toen des anderendaags zeven bouquetten volgden, alsmede vele dozen met taartjes, fruit, drie potten met vaste pAxten en gelukstelegram men. Waakte het jonge paar of was dit een zoete droom? Een per soonlijk geschreven felicitatie van dc burgemeester, die beleefd vroeg of het echtpaar hem de eer wilde verschaffen een bezoek aan de woning toe te staan, deed (dit alles is historisch) de deur toe. De heer des huizes hield het nu niet langer uit. hij wilde weten wat er aan de hand was, en toog naar de burge meester. Het raadsel was spoedig opgehel derd. De plaatselijke correspon dent van een dagblad had zijn krant van het ongevalletje verwit tigd. Hu had doorgeseind, dat me vr K. S.. toen zij zich in haar nieuwe woning installeerde, van de vliering was gevallen. De redac teur. die het bericht opnam, ver* stond de correspondent verkeerd. En zo kon het gebeuren, dat in de bewuste krant kwam te staan, dat mevr. K. Svan een vierling was bevallen. Vandaar al die druk' te! Engeland vormt territoriaal leger. Veldmaarschalk Sir William Slim, chef van de generale staf van het Britse gemenebest, heeft medege deeld dat de Britse regering ver wacht in 1954 de beschikking te zul len hebben over een zoogenaamd „ter ritoriaal leger", ter sterkte van een half znillioen man, dat zo nodig binnen 24 uur onder de wapenen zal kunnen worden geroepen. Het „territoriale leger" is een uit reservisten samengesteld leger, dat wordt gevormd op basis van vrijwil ligheid. De leden zijn burgers, die in hun vrije tijd militaire oefeningen ondergaan. Zij oefenen één avond per week en komen twee weken per jaar onder de wapenen voor actieve dienst. Indien zich een toestand van „natio nale nood" voordoet, kunnen zij on middellijk onder de wapenen worden geroepen. Misdaad in het spel bij verdrinkingsdood van schilder In verband met de affaire van de ver dronken Haarlemse schilder, wiens lijk Zondag uit de Jan Gijzenvaart werd opgehaald, vernemen wij nader dat de politie drie personen heeft aan gehouden, o.w. een Amsterdamse taxi chauffeur. die in de nacht van 20 op 21 Februari het slachtoffer van Am sterdam naar Haarlem moet hebben gereden. Zijn verklaringen waren zeer verward. Vreemd is ook. dat hij zich niet vrijwillig bij de politie heeft ge meld na een duidelijke oproep, welke nog door collega's onder zijn aandacht was gebracht. Paarden door muizentarwe vergiftigd. Twee paarden van een veehouder te Rumpt (Betuwe) zijn gedood door het drinken van water dat met muizen tarwe was vergiftigd. Doordat een zak met dit vergif van een plank viel. was een deel van de inhoud in de drinkbak van de paarden terechtgekomen. Een derde paard, dat zwaar ziek is, hoopt men in het leven te kunnen houden. Koeien, die van het vergiftigde wa ter dronken, hebben hiervan geen na delige gevolgen ondervonden. Havenarbeiders van Antwerpen in staking. Gaston Eyskens heeft Maandag o-a. besprekingen gevoerd met de voor zitters van de liberale en de socialistische partij. Aangenomen wordt, dat hij poogt dc koningsgezinde liberalen te overreden steun te verlenen aan een nieuwe katholiek-liberale regering. In «lat verband zijn de namen van oud-minister Julius Hoste en van het Kamerlid Sabe genoemd. De fervente Leopoldisten zyn teleurgesteld in hun verwachtingen, dat de vorst spoedig in het land zou zyn. Zij uitten die teleurstelling in scherpe critiek op de Waalse liberale ministers. Het socialistische blad „Le Peuple" publiceerde Maandagmorgen een scherp gesteld artikel. De stakingen, zegt het blad, droegen tot dusver slechts het karakter van een waar schuwing aan 't karakter van de extre me Leopoldisten. Zodra de democratie op het spel staat is staking een vol komen wettelijke vorm van verdedi ging. De „verdwaasden van het Leo- rexisme" moeten niet denken, dat de demonstraties thans ten einde zijn. De arbeiders zijn in alarmtoestand en zullen dit blijven. De reactie heeft een bewijs van kracht willen zien; provocaties zullen niet onbeantwoord blijven. Algemene staking is trouwens slechts één van de middelen om de terugkeer van koning Leopold te ver hinderen. Sedert maanden zijn de ver dedigers van de koning gewaarschuwd. Indien zij de zaak van de koning stel len boven die van het land. zullen zij van hun trekken thuis krijgen. Aldus „Le Peuple". STAKING IN ANTWERPEN Te Antwerpen zijn Maandag 128 zeeschepen opgehouden, doordat meer dan 20.000 havenarbeiders in staking gingen als protest tegen de voorgeno men terugkeer van de koning. Straatroof in Den Haag. Te 's Gravenhage is de laatste da gen een paar maal straatroof ge pleegd. Zaterdagavond werd mejuf frouw G. R. uit Leidschendam aange sproken door een man, die met haar mee wilde gaan. Toen zij te kennen gaf van zijn gezelschap niet gediend te zijn, ontrukte hij haar handtasje, dat o.a. 6 bevatte. Het tasje is leeg teruggevonden. In de middag sloot ook het sluis- personeel zich by de staking aan. zo dat toen 70 procent van het 'naven- personeel het werk had neergelegd. Ook in vier grote Brusselse fabrie ken werd Maandag gestaakt. In een vijfde fabriek legden de arbeiders het werk voor twee uur neer om een de monstratie in de straten der stad te houden. Het iïruseelse trampersoneel wei gerde oc'it.'jc cm aan een oproep tot staken gehoor te geven. Verfexporteurs willen W.-Duitsland boycotten. De exportgróep Verf heeft haar le den geadviseerd zo weinig mogelijk grondstoffen uit West-Duitsland te kopen. Dit besluit is genomen op grond van de houding van West- Duitsland, dat weigert de afspraak be treffende het handelsverkeer na te ko men. Inkrimping Kon. Marine in Indonesië. In verband met de verplichtingen van Nederland tegenover de met ons in het Atlantisch Pact en de Westerse Unie verenigde landen, moet hoewel de K. M. ten behoeve van de R.I.S. nog altijd in de Indonesische wateren een taak heeft te vervullen een deel van het in Indonesië dienstdoende ma rinepersoneel naar Nederland worden overgebracht. Uiteindelijk moet de to tale personeelssterkte van de K. M. in Indonesië en Nieuw Guinea met in begrip van de aldaar dienende mari niers worden teruggebracht tot 4700 man. Zondagochtend is Z.K.H. Prins Bernhard per K.L.M.-vliegtuig uit New York in ons land teruggekeerd van zyn reis naar Zuid- en Noord-Amerika en Canada. Op Schiphol begroetten H. M. Koningin Juliana en de Prinses jes de Prins. Bij de begroeting houdt de Koningin de Prins met beide han den vast. Rechts op de voorgrond Prinses Irene; op de achtergrond de nieuwe verkeerstoren op Schiphol. Maar Philips experimenteert er reeds mee. Demonstratie van Engels systeem in Hilversum. Voor het eerst in Nederland Is met te levisie in kleuren gedemonstreerd. J)e. voorstelling werd gegeven in „Hof van Holland" te Hilversum waar de Britse firma Pye-Ltd. uit Cambridge onder auspiciën van de AVRO liet zien wat door haar tot dusverre is bereikt. De heer IV. Vogt, directeur van de .AVRO, zeide ter inleiding van deze de monstratie dat het hier uitsluitend gaat om kennismaking met televisie in kleu ren. Het zal nog jaren duren, voordat de ze soort uitzendingen voor grote versprei ding vatbaar zijn. De techniek is nog niet zover. De eerste demonstratie werd voor Nederlandse journalisten gehouden. Zij bestond uit een aantal close ups van een tropisch aquarium, van bloemenschikken door mevrouw Teddy Scholten en van het marionetten-spel van Bert Brugman. De aanwezigen toonden zich zeer vol daan over het geboden aether-kleuren- spel. Voor f 44.000 aan effecten verzwegen. De 52-jarige industrieel A. G- K. S. en de 48-jarige kantoorbediende A. L. A. L. te Rotterdam zijn gearresteerd onder verdenking twee ex-politieke delinquenten te hebben geholpen voor een waarde van 44.000 aan effecten door de verplichte registratie heen te krijgen, zonder dat de beheerders van de vermogens van de be trokkenen van dit bezit op de hoogte kwa men. Landingsactie van Chinese nationalistische troepen. Chinese nationalistische troepen, die bij hun actie door twee oorlogssche pen werden gesteund, zijn er in ge slaagd de in de provincie Tsjekiang gelegen kustplaats Soengmen op de communistische troepen te heroveren. De landing was een uitsluitend plaatselijke actie, die ten doel had de kracht van de communistische stellin gen ter plaatse te beproeven. Onge veer een bataljon Chinese nationalisti sche troepen voerde de bezetting uit. Het Poolse parlement heeft een wets ontwerp aangenom*n tot. nationalisatie van het grondbezit van de kerken. Een beetje uitdagend en amoureus kyken de blauwe ogen van Jacoba van Beieren ons aan van het kleine portretje, dat in de raadszaal te Sint Maartensdijk hangt. Het eiland Tholen is aan deze wispelturige vrouw al tijd trouw gebleven in de woelige dagen van het begin der vijftiende eeuw. Driemaal kantelde haar huwelijksbootje en toen Frank van Borssele in het geheim als vierde echtgenoot aan de riemen van dat huikje plaats nam, was het land in rep en roermaar Tholen bleef trouw. Jacoba stierf jong en Frank kreeg haar bezittingen op Tholen. Vandaar dat er nu in dc raadszaal van St. Maartensdijk ook een por tret hangt van een dikke, oude heer, die met saamgeknepen lippen en een zure blik neerziet op de be zoekers. Dat is Frank, die 70 jaar werd en aan wie blijkbaar het zoete Thoolse bier niet al te best smaakte. GRAFTOMBE Zo kalm het eiland Tholen de twis ten rond Jacoba van Beieren opnam, zo heftig leefde het later mee met de beeldenstorm en de Franse revolutie. Wanneer we nu de kerk van Sint Maartensdijk betreden, dan zien we daarvan nog de sporen. De adellijke wapens zijn weggehakt van de grafste nen in de kerk en geschonden ligt daar de tombe van de zure Frank. Het hoofdloze en armloze engelenfi guurtje of is 't geen engeltje? dat altijddurend erbarmen moest afsme ken over de ziel van Jacoba's vierde man, geeft ons enig inzicht in de felle woede, die de Sint Maartensdijkers er toe dreef met hamer en beitel hun kerk aan te passen bij de nieuwe tij den. DE TOREN Gelukkig heeft de sierlijke toren, die bij deze kerk zo karakteristiek is voor Sint Maartensdijk, de revolutie- en oorlogsstormen beter doorstaan dan Frank's graf De toren zal in de komende jaren ge heel gerestaureerd worden en wan neer dan ook 't gedeeltelijk vernieuw de en aangevulde carrillon wordt op gehangen, zal 't weer zijn als in de da gen van 't eind der 15 eeuw, toen klokkeklanken tinkelden over de Oos- terschelde. Het carillon is een meesterstukje van Peter de Gheijn, dezelfde die de klok ken voor Zierikzee's stadhuistoren goot. Dat Zierikzeese carillon geldt voor het oudste van Nederland. HET 3LYRKTPLEIN Het marktplein van Sint Maartens dijk, waarover de toren domineert, is nog altijd het mooiste pleintje van het eiland Tholen. Het heeft zijn sfeer be houden en wat het merkwaardige is: sedert eeuwen is dit plein het opge wektheidscentrum van het eiland. Als er feèst is in Sint Maax-tensdijk dan komt men van heinde en ver naar deze „smalle stad", dan wordt er ge danst in de café's en raakt men uit de plooi, die' op Tholen overigens wel ijzerhard gestreken is! Het ligt in de bedoeling van het ge meentebestuur dit oude plein in de toekomst wat op te knappen. Het zal zodra er geld is beter bestraat worden en de minder fx-aaie pomp, die het niet doet op het plein, zal ver moedelijk vervangen worden of een andere bestemming krijgen. HET GEMEENTEHUIS Ook het gemeentehuis op het plein, zal ondex-handen genomen worden. Voor de interne verbouwing heeft men de plannen al gereed, maar voor de pui en de gevel zal men nog overleg plegen met Monumentenzorg. Het stadhuis dateex-t uit 1628 en een ge velsteen met een opschrift in het La tijn houdt de herinnering aan de stichting levend. Wie het oude marktplein in volle fleur Wil zien, zal er goed aan doen op Don derdag een bezoek aan Sint Maartens dijk te brengen. Dan is er beursdag en dat is de drukste beursdag van het eiland. Het oude plein beantwoordt op die dag aan zijn bestemming als centrum van vertier en bedrijvigheid, het leeft dan en vexTeden en heden vloeien er harmonisch samen tot een beeld van de bedachtzame activiteit, die de Sint Maartensdijker kenmerkt.' Technici achtten het kleureneffect iets. béter dan dat van de kleurenfilm in het tegenwoordige stadium. De uitzending ge schiedde langs, ^en kabel op 405 beeld lijnen- "Hét Pye-kleurensysteem geschiedt met behulp van een gvoen-rood-blauwe klcu- reiischijf. die zeer snel in de camera draait. In de ontvangers zitten dergelijke roterende kleurenschijven. die synchroon met de schijf in de camera draaien. Beur telings worden de kleuren geprojecteerd doch zo snel, dat het oog slechts de men- gelir.g ziet. Het Pve-systeem is een der twee methoden van kleuren-televisle, waarvan men in de technische wereld het meeste verwacht. Het kleurensysteem van de RCA (Radio Corporation of America) gebruikt in ontvangers in plaats van een draaiende kleurenschijf voor één kathodc- straalbuis, drie kathodestraalbuizen, waar van de stralen in een prisma worden ge mengd en nadien geprojecteerd. De prac- tïjk moet in de komende jaren bewijzen, welk systeem het meeste geschikt zal zijn. VEEL BELANGSTELLING. De heer Vogt vertelde, dat voor de Pye-kleurendemonstraties grote belang stelling bestaat. Tijdens de Jaarbeurs zal men, behalve op Zondag, vier uur per dag uitzendingen in het „Hof van Hol land" verzorgen. OOK PHILIPS EXPERIMENTEERT. Ook Philips experimenteert sinds jaren met kleurentelevisie. Tot dusverre heeft Philips nog geen ruchtbaarheid aan de kleurenexperimenten gegeven, omdat de ze. zoals overal elders, nog in het labora toriumstadium zijn. Men wil in Eindhoven met het eigen systeem niet voor den dag komen voor men althans een goede kans op ,.om- roeptoepassing" ziet. Wèl heeft men reeds gedemonstreerd voor verschillende leden van het kabi net en voor experts van de overheid- De Belgische en Nederlandse ministers van verkeer; de heren Seghers en Spitzen, hebben nog onlangs een voorstelling te Eindhoven bijgewoond. Hij kon er niet tegen De 41-jarige Bertus H. Verkay trad in het huwelijk met een 27-jarig roodharig meisje. Toen het huwelijk drie weken oud was, nam hij een schaar en ontdeed zijn echtgenote van haar lokkenpracht. „Zij kreeg teveel macht door dat haar", verklaarde hij. Oe reactie van de aldus van hein- haar beroofde was tweeërlei: Zij vroeg en verkreeg echtscheiding en zij klaagde haar gewezen echtgenoot aan. Ook voor de rechter zegevierde zij. Deze waardeerde namelijk Ver- kay's onrechtmatige bedrijvigheid met de schaar met een gevangenis straf, liggende tussen één en twee jaar. VERANDERLIJKE BEWOLKING Geldig tot Dinsdagmorgen. Over het algemeen veel bewol king met plaatselijke opklaringen en een enkele verspreid voorkomende re genbui. Matige nabij de kust af en toe vrij krachtige wind tusen Zuid- en Zuidwest. Weinig verandering in tem peratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1