PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Reizen is nu erg duur geworden Koudekerke en Aagtekerke wijzen grenswijziging af BILT CHARLEROI BEDREIGD DOOR ONDERGRONDSE VUURHAARDEN Wordt Walcheren verknoeidt PROF. EINSTEIN: STAAK DE BEWAPENINGSWEDLOOP Legde v. d. Waals toch nog een bekentenis af? 192e Jaargang -_No. 38 DagOiaa uitgave van ae firma Provinciale Zeeuwse courant. Directie van ae Velde en F. B den Boet AdJ de Pagter Hooldrea ti Ballinujti Pi verv.. SV. Leertouwet en H A Bosshardt - ABONNBMüN ifcPKIJfc Si? ct per week: f 3.90 p uw ti p p. i 4.15 oer kw l osse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 14 Febr. 1950 Ingez. mededelingen dubbel tarie: Kleine advertenties (max. 8 regels/ van 1-5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent „Sneven of adrts Bureau van dit blad" 25 cent mee: Giro nr 359300 P.Z C.. Middelburg. Bui Vlissingen walsti 6» «0 tel 2355 4 lynen ib.gg 2358). M bu.g Londense Kaai 29 tel. 2077 en 2924 Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 it> g.g. 2228- Oostburg Pr. Mauritsstr 12. tel 102 - Terneuzen. Brouw*rijstr. 2 - Zierikzce: N. Bogarastr C 160. tel, te Spoorwegtarieven moesten omhoog om devaluatie-verliezen te voorkomen Maar nog altijd veel goedkoper dan in andere landen. (Van onze speciale verslaggever) De verhoging met ingang van 1 Februari van de spoorwegtarieven heeft by velen felle reacties gewekt. Particulieren zyn op liun achterste benen gaan staan en hebben hun verontwaardiging gelucht in boze ingezonden stukken in do kranten. De forensen zyn actief gewerden en de vakbonden hebben protesten aangetekend. De prys van de enkele-reizen is met 5% verhoogd met afronding naar boven op vyf cent. Door deze afronding bedraagt liet percentage der prys- stijging vooral op de korte trajecten in de meeste gevallen zelfs veel meer dan 5%. Op de retourtarieven is 15 a 25% gelegd en ook de traject- kaarten in hun verschillende vormen zyn niet onaanzieniyk opgeslagen. Zij, die veel reizen, voelen deze ta riefwijziging terdege in hun porte- monnaie. Het is dus te billijken, dat men zich afvraagt, of deze prijsstij ging wel strikt noodzakelyk is. Binds 1939 zijn deze uitgaven fan tastisch gestegen. Om enkele wille keurige voorbeelden te noemen: dwarsliggors, waarvan men er in nor male tijden 500.000 per jaar nodig heeft, kostten in 1939 3.— per stuk en thans 20.dat is bijna zeven maal zoveel. Steenkolen, waarvan men per maand 60.000 ton verbruikt, kostten vóór de oorlog 9.80 per ton en tegenwoordig 39.50, dat ruim vier maal zoveel. Door de devaluatie en de daaruit voortvloeiende loonsverhoging ont stond er een gat in de begroting; in komsten en uitgaven wogen daar vóór namelijk tegen elkaar op. Het evenwicht was rïiogelyk geworden door de sinds 1939 ingevoerde verho gingen van alle tarieven dus voor reizigers- en voor goederenvervoer met gemiddeld 60%, dus niet met 600% of 300%, zoals de prijsstij ging van de dwarsliggers en de steen kolen, alsmede door de sterke toe neming van het reizigers vervoer van nog geen 65 millioen in 1939 tot bijna 180 millioen in 1948. Met een tariefverhoging als als thans voorgesteld maken de spoorwe gen zo meent de directie geen gek figuur, als men bedenkt, dat vol gens de cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek de levens middelen 151% en de kleding 220% duurder werden. De Nederlandse Spoorwegen zijn thans de enige spoorwegmaatschappy in West-Europa ook gaat de verge lijking met geheel Noord-Amerika op die niet met verlies werkt. De En gelse spoorwegen bij voorbeeld boeken elke week een nadelig saldo van 500.000 pond sterling. Toch zyn in Engeland de tarieven hoger. Een en kele reis derde klas op een traject van 60 km dat is ongeveer de af stand Am'dam-Den Haag, of Utrecht- Den Haag, of Utrecht-Arnhem kost hier te lande na de tariefver hoging van 1 Februari jl. f 2.10; in Engeland betaalt men op dezelfde af stand 4.03, in België 3.65, in Fran- kryk 2.69, in Zwitserland 5,22 Behalve dat de Nederlandse Spoor wegen zonder verlies werken, zijn zij dus nog verreweg het goedkoopste ook! Amerikaanse mijnwerkers gingen niet aan het werk. Bijna alle stakende mijnwerkers in de Ver. Staten zijn Maandag niet aan het werk gegaan ondanks het bevel van John Lewis, de leider van de „Verenigde Mijnwerkersbond", om de staking te beëindigen. De mijnwerkers zeiden, dat zij zul len blijven staken, totdat een bevre digende arbeidsovereenkomst is be reikt Amerikaanse wapens naar Indo-China? De Amerikaanse stafchefs, terugge keerd van een rondreis langs de Amerikaanse bases in het pesten van de Stille Oceaan, hebben volgens ge zaghebbende kringen de conclusie ge trokken, dat het zwaartepunt van de Amerikaanse wereldstrategie van Europa naar Azië verplaatst moet worden. Naar hun oordeel zou het, militair gesproken, waarschijnlijker zijn, dat elke crisis of noodtoestand in de huidige wereldstrijd tussen de V.S. en de Sowjetrussische groep, zich in Azië zal voordoen dan in Europa. Zuid-Oost-Azië wordt beschouwd als het gevaarlijkste gebied. In het bijzonder Indo-China, waar de V.S. en de onder Russische invloed staan de landen de twee elkaar vijandelijke regeringen reeds hebben erkend. Men zou van oordeel zyn, dat de Amerikaanse vlootstrijdkrachten in de Stille Oceaan versterkt moeten wor den zelfs ten koste van die in de At lantische Oceaan. Militaire woordvoer ders hebben bevestigd, dat reeds Amc- a *,aan?e vlootstrijdkrachten uit de Atlantische naar de Stille Oceaan worden overgebracht. Volgens de „New York Post" is men bezig Amerikaanse wapens naar Indo-China te zenden, teneinde het Franse leger, dat onder zware druk staat, te steunen. Deze militaire steun, was te vergelijken met die aan Grie kenland „in zijn strijd tegen commu nistische agressie" em bestond uit tanks, artillerie en speciale uitrus tingsstukken voor de strijd in het oer woud. Niet alleen de enkele-reizen en de retours zijn duurder geworden, 'maar ook alle soorten traject-kaarten. Al leen de abonnementen zyn in prijs ge lijk gebleven. Door de automatische doorberekening bij de Nederlandse Spoorwegen van de nieuwe enkele- reisprijzen in de maand- en weektra- jectkaarten, de weekkaarten en de jeugdkaarten alle tarieven worden namelijk van de enkele-reispryzen af geleid kregen deze bijzondere kaarten, vooral op de korte trajecten, wel een heel erge stoot naar boven. De directie zag dat spoedig in en met terugwerkende kracht tot 1 Fe bruari (behalve voor de weekkaarten) verlaagde zy het tarief van.de week kaarten voor afstanden van 1 tot 16 lun, van de weektrajectkaarten voor afstanden van 1 tot 15 km en van de meeste ma and traject- en jeugdkaar- ten voor afstanden van 1 tot 13 km. Op een afstand van 8 km, dat is byv. het traject Hengelo-Enschede, kostte een maandkaart vóórl Februa ri 6.90, op 1 Februari 9.10 en na de herziening j 8.30. Een weektraject- Kaart tussen deze twee plaatsen kost te vóór 1 Februari 1.95, op 1 Febru ari 2.70 en na de herziening 2.30; èen jeugdkaart kostte vóór 1 Februari 5.50, op 1 Februari 7.30 en na de herziening 6.60. Voor de weekkaar ten zijn deze bedragen respectievelijk 1.40, 1.90 en 1.70. De scherpe kanten zijn dus enigs zins van de drastische verhoging af gevijld.- Noodweer eist slachtoffers in Europa en Amerika. Tornado's in de Ver. Staten, lawi nes in Frankrijk en stormen in Bel gië hebben in de afgelopen dagen on geveer 70 mensenlevens geëist. Parijs werd Maandag door een hevige hagel bui getroffen. In het gehele land stij gen rivieren en kanalen buiten hun oevers en bij Avignon stak een storm op met een snelheid van 160 km. per uur. In België woedden stormen met een snelheid van 110 km en viel zware regen. In Zuid-Engeland kwamen gisteren verscheidene dijkdoorbraken voor waardoor mensen uit hun huizen wer den verdreven. Ook de Thames staat zeer hoog en op verschillende plaatsen trad het water over de dijken en zette grote gebieden blank. Finse verstekelingen worden uitgeleverd. De twee Finse verstekelingen, die bij de schipbreuk van het Finse stoom schip „Karhula" konden worden ge red, zullen aan Finland worden uitge leverd als ongewenste vreemdelingen. Men zal trachten de uitleveringspapie ren tijdig in orde te maken, zodat zij tezamen met de andere schipbreuke lingen naar hun land kunnen terug keren. Geheime besprekingen tussen Ssandinavische premiers. De premiers van Denemarken, Noor wegen en Zweden hebben Maandag te Halmstad, Zuid-Zweden, elf uur in het geheim geconfereerd. Een Amerikaans marinevliegtuig met een bemanning van negen koppen wordt sinds Vrijdagmiddag vermist. Vader overreed zijn dochtertje. Het 7-jarig dochtertje van de fami lie G. Oosting.te Emmen, dat ter ob servatie met de auto naar het zieken huis was geweest, zou, terwijl haar vader benzine stond te tanken, even buiten de auto spelen. Toen de auto weer ging rijden, had de vader er geen erg in, dat het kind achter de auto zat te spelen, met het noodlot tige gevolg, dat hij het kind over het hoofd reed. Het werd onmiddellijk we derom naar het ziekenhuis vervoerd, waar het bij aankomst reeds bleek te zijn overleden. 100-jarige werd dakloos. Vermoedelijk door kortsluiting ont stond Zaterdagmiddag brand in het boerderijtje van de familie Nijrolder- Baks in de Holterhoek (gemeente Eibergen). Dit boerderijtje werd be woond door de ruim 100-jarige we duwe NyrolderBaks. Toen de Eibergse brandweer arri veerde stond het hele huis reeds in lichte laaie. Door snelle hulp van de omwonenden konden het vee en een deel van de inboedel worden gered. De honderdjarige en haar familie wo nen nu bij buren. Stadsbestuur wendde zich teneinde raad tot de regering. Al twee jaar lang woedt thans onder de wyk van Mambourg in Char leroi een ondergrondse brand. Hoewel de regering een bedrag van 10 mil lioen francs tel* beschikking stelde, is men er nog niet in geslaagd het vuur te doven. Daar de ondergrondse vuurhaarden thans geheel Charleroi bedreigen heeft het stadsbestuur zich teneinde raad opnieuw tot de regering ge wend. Premier Eyskens zal binnenkort met een delegatie besprekingen voeren over de verder te nemen maatregelen. In Februari 1948 bemerkten de inwoners voor het eerst, dat rook opsteeg uit een met afval van de ko lenmijnen gevuld dal. Het stadsbe stuur nam onmiddellijk maatregelen en deed de smeulende grond en de om geving met water besproeien, doch al spoedig bleek, dat dit niet veel hielp. Hierop werden diepe geulen gegraven, die de brandende bodem van het ove rige gedeelte van de stad moesten af scheiden en die op sommige plaatsen een diepte van 26 meter bereikten. Deze geulen werden voortdurend met •water .gevuld en er werd zelfs een beek naar toe geleid. Ook dit baatte echter weinig, want weldra stelde men vast, dat de vuurpoel zich tot onder de gegraven kanalen uitbreidde en dat het water, dat daarin werd gestort, in vrij korte tijd begon te koken. Èen nieuwe commissie van onder zoek stelde hierop voor, het vuur te doven door verslijking van de bran den de strook grond. In de bodem wer den tal van putten gegraven, die ge vuld werden met een mengsel van ce ment, klei en kalk. Hoewel het vuur 'op sommige plaatsen door deze maat regel werd bedwongen, slaagde men er niet in het geheel te doven. De laatste tijd heeft de ondergrond se brand een dusdanige afmeting aan genomen, dat men tot de afbraak van sommige gebouwen is moeten over gaan. Verscheidene huizen werden ook ontruimd en de bewoners naar veiliger plaatsen overgebracht. Het gemeentebestuur heeft inmid dels de kolenmijn „Mambourg" een proces aang'edaan. Het is mogelijk, dat de brand ont staan is tijdens de Duitse bezetting van de laatste oorlog. De Duitsers wa ren toen namelijk gehuisvest in een garage, die in de vallei van Mambourg stond. In de nabijheid van deze garage was munitie opgeslagen en waren ver schillende luchtafweerkanonnen opge steld. Ultimatum van Westerling liep af.... niets gebeurde. Zondagnacht twaalf uur liep het ul timatum, dat kapitein Westerling de R.I.S. zes weken geleden stelde af, zonder dat er tot dusverre iets ge beurde. Westerling heeft de autoritei ten echter door zijn optreden ge dwongen om bijzondere maatregelen te nemen en in verschillende plaatsen, die blijkbaar, zoals in Bandoeng is gebleken, uiterst zwak waren bezet, militaire versterkingen aan te voeren. Om het paleis, het hoofdkwartier van het leger en om andere regerings gebouwen te Djakarta bevinden zich nog steeds barricades van zandzak ken. De wegversperringen op verschei dene plaatsen in en om de stad blij ven bemand en het uitgaansverbod na tien uur 's avonds blijft gehandhaafd. Radio Schwerin (Oost-Duitsland) zal voortaan des Zondags in plaats van kerk diensten „progressieve jeugd-program- ma's" uitzenden. Het publiek toont geen bijzondere belangstelling voor kerkdien sten, aldus de directeur van de omroep. RAADSLID PROTESTEERT IN DICHTVORM. Tot nu too zyn de plannen van Gedeputeerde Staten van Zeeland tot herindeling van het gemeenteiyk grondgebied op Walcheren door de ge meenteraden op dit eiland met weinig geestdrift ontvangen. Het meren deel van de raden heeft zich er tegen verklaard, hoewel correcte wijzi gingen wel aanvaardbaar werden geacht. Maandag bespraken de „vroe de vaderen" van Koudekerke, Aagtekerke en Arnemuiden de voorstel len en men was hier al evenmin enthousiast. Integendeel, sommige spre kers keerden zich fel tegen de plannen. Eén der raadsleden van Aagtekerke uitte zijn ontstemming zelfs in een gedicht en gaf daardoor aan zijn ver ontwaardiging een elegante vorm. In Koudekerke was het de heer P. Flipse, die de gevoelens van de raad vertolkte. Deze spreker achtte het onbegrypelyk, dat Gedeputeerde Staten met een dergelijk plan ko men. Moeten de plattelandsge meenten, die in de oorlog reeds zo veel meemaakten, thans door een nieuwe ramp worden getroffen? zo vroeg de heer Flipse. Koudekerke moest in 1942 tydens de bezet ting reeds een gedeelte afstaan aan Middelburg. Het argument van Gedeputeerde Staten, dat de kleine gemeenten hun taak niet naar behoren kunnen ver vullen, achtte de heer Flipse niet steekhoudend. In de practijk is im mers juist het tegengestelde geble ken. Bovendien weten Gedeputeerde Staten toch wel hoe men in Koude kerke over de grenswyziginger. denkt. Twee jaar geleden is in de raad uit voerig over de grenswyziging met Vlissingen gesproken en nu worden grenzen voorgesteld, precies zoals Vlissingen ze wil hebben. Men zou byna denken, dat het gemeentebe stuur van deze stad zitting heeft in de grenswyzigingscoramissie, aldus meende de heer Flipse. Spr. noemde het ondenkbaar, dat drie aparte dorpen één gemeen schap konden vormen en hekelde de houding van Gedeputeerde Staten, die - zo als liy het uitdrukte op deze manier van Walcheren een ver- Juioeid eiland maken. Wanneer dit college toch met zijn plannen wil doorgaan, dan moeten de gemeenten gezamenlijk protest aantekenen, besloot de heer Flipse, De heren J. Vos en W. Ova verklaar den, dat zij het volkomen met hem eens waren en gingen eveneens ac- coord met het prae-advies van B. en W. BURGEMEESTER DREGMANS. Burgemeester J. L. Dregmans wees er eveneens op, dat Gedepu teerden de gevoelens van Koudeker ke kennen, omdat 2 jaar geleden de plannen ten opzichte van Vlissingen reeds ter sprake waren geweest. De burgemeester kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat deze eerste grenswyzigings-voorstellen dè aan leiding zijn geweest voor het bewus te grote plan. Vlissingen heeft min der dan ooit behoefte aan uitbrei ding van zijn gebied, zo zeide de burgemeester. B. en W. van Koudekerke zouden niet zo vasthoudend en halstarrig zjjn, wanneer vaststond, dat de groei van een stad door de thans bestaan de grenzen zou worden belemmerd. Een dergclyke groei zou immers een zegen voor geheel Walcheren zyn. Zo is het thans echter niet, aldus de burgemeester en daarom zegt men in Koudekerke: „Afbiyven!" Tenslotte besloot de ra advies van B. en W. Si teerde Staten te zenden. id 't prae- h Gedepu- ÏN AAGTEKERKE. De geest van de vroegere Redery- kers herleefde in de raadszaal van Aagtekerke bij de behandeling van de „grenswtjzigings-kwestie." Het was de heer S. de Visser, die de ge voelens van de bestuurders van Aag tekerke samenvatte in een achtrege lig gedichtje: „Aagtekerke blyv' alleen Als van ouds door d'eeuwen heen. Zo 't geboren werd en groeide Wyi er rust en welvaart bloeide. W'y bege- Verandering noodzakelijk in mentaliteit van de ieiders. Prof Albert Einstein heeft in een j sen mensen onderling gebaseerd op uitzending voor de televisie een rede wederzijds vertrouwen en pas in de de bewapening, die it heeft getrokken. tweede plaats op instellingen zoals ferechtshoven en politie, ënslotte had prof. Einstein critiek op de houding van de Amerikaanse leiders. Hun diplomatie heeft uitslui tend geleid tot het vestigen van mili taire bases in de gehele wereld en t versterken van potentiële bondgeno ten. De Amerikaanse militairen hebben een reusachtige financiële macht ge kregen. De Amerikaanse jeugd wordt gemi litariseerd, er wordt nauwlettend toe zicht gehouden op de toegewijdheid van de burgers aan de Amerikaanse staatsinstellingen en degenen, die zelfstandig willen denken, worden ge ïntimideerd". In het gezicht van de dood.... Naar de NRCt. met stelligheid meent te weten heeft de ex-spion van de gehouden over zeer de aandacht heeft "getról Het denkbeeld, dat een reusachtige nationale bewapening veiligheid ver schaft achtte hij een gevaarlijke illu sie. Amefika had zich in zo zeide Einstein in de laatste vijf jaar laten leiden door het beginsel van .veiligheid door een superieure militaire kracht, wat de kosten ook zijn'. De bewapenings wedloop tussen Amerika en de Sow- Jet-Unie, had een „hysterisch karak ter" gekregen. Achter de muren van geheimhouding werd aan beide zijden met koortsachtige haast aan middelen tot massavernietiging gewerkt. Iedere stap schynt het noodzakelijke gevolg van de voorafgaande. Het was noodzakelyk, dat men het gebruik van geweld plechtig afzwoer. Wij allen, en in het byzonder zij, die verantwoordelijk zijn voor de houding der V.S. en de Sowjet-Unie, dienen te beseffen, dat wij een uitwendige vij and verslagen hebben, doch met in staat zijn geweest ons los te maken van de door de oorlog geschapen geestesgesteldheid. Het is onmogelijk vrede te bereiken, zolang iedere daad gedaan wordt met het oog op een mo gelijk conflict in de toekomst. Vrees en wantrouwen moesten aan S.D.. A. van der Waals, die, na dcor de kant worden gezet. de Bijzondere Raad van Cassatie in Uiteindelijk zo zeide Einstein, is iedere vorm van samenwerking tus- aPPel evenals w eerste instantie ter dood te zyn veroordeeld, op 27 Ja nuari J.l. is terechtgesteld, daags te voren een verdergaande bekentenis afgelegd dan bij de behandeling van zyn zaak voor de Colleges der bUzon- dere rechtspleging. De Bijzondere Raad van Cassatie overwoog, dat het Hof in eerste in stantie terecht betekenis heeft ont zegd aan de nog niet opgehelderde achtergronden van het „Englandspiel" en dat verdachte niet geacht kon worden te goeder trouw te zijn ge weest. Men mag aannemen, dat, wat Van der Waals' eigen positie aangaat, zij:i bekentenis vóór de executie de beves- jtiging achteraf van de hier aangehaal de overweging van de Bijzondere Raad ;van Cassatie heeft opgeleverd. Of deze I bekentenis ook opheldering hééft ver- schaft met betrekking tot de achter gronden van het „Englandspiel" is ;een zaak, waarmede de parlementaire enquête-commissie, die immers ook f het „Englandspiel" in haar onderzoek i heeft betrokken, zich moge bezig hou- 'üen, aldus de N.R.Ct. Charles Buckman, vroeger leider van het Lever Brothers-concern, die door president Truman werd uitgenodigd David Lilienthal op te volgen als voorzitter van de Amerikaanse Com missie voor de Atoomenergie. St. Anton een ideaal wintersport-dorado. KONINKLIJKE F Am LIE ERHEEN Als enige vertegenwoordiger van de Nederlandse Pers zal een correspon dent van het A.N.P. de berichtgeving uit St. Anton, het wintervacantieoord, dat de Nederlandse Koninklijke Fa milie heeft uitverkoren, verzorgen. Hij seinde Maandag: Dat St. Anton als wintersport-dora do een steeds grotere reputatie geniet, blijkt wel uit het feit, dat bekende fi guren uit het Europese leven er dit seizoen weer verpozing hebben ge zocht. Harriman, de reizende ambas sadeur van de E.C.A. in Europa, ge neraal Bethouard, bevelhebber der Franse bezettingstroepen in Oosten rijk, en dr. Gruber, de minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk, hebben reeds in hët voorseizoen tot de gasten behoord. Ofschoon St. Anton geheel en al op het vreemdelingenverkeer in ingesteld is het een dorp, waar men een vol maakte rust kan genieten. Zijn lange en kleurige huizenrij ligt diep ver scholen in het dal, zo diep, Jat de zon slechts weinige uren per dag over de witte bergruggen komt gluren. Maar zij geeft het volle pond aan die wel dadige mengeling van koude, reine winterlucht en voorjaarswarmte. ren niemands land Maar houden 't onze in eigen hand. Met aan het hoofd nog menig jaar Burge meester Bosselaar!" Behoudens enig voorbehoud van de heer A. Willemse kon de raad zich eensgezind achter het prae-ad vies van B. en W. scharen. De heer Willemse meende, dat het advies te negatief was en wilde de plannen om principiële redenen verwerpen. De bestuurskracht van een gemeen te, zo zeide de heer Willemse, ligt niet in de uiterlijke samenwerking, doch in de innerlijke geestelijke kracht van de gemeenschap. Deze kracht wordt geenszins versterkt wanneer er van boven af een „hu- welyk" wordt opgelegd. De andere raadsleden waren van mening, dat de argumentatie van Ged. Staten zwak was. Ook zij be twijfelden of er van een conibinatie MeliskerkeAagtekerke meer be stuurskracht uit zou gaan. De Durgemeester, de heer J. Bos selaar, dankte voor de steun, die B. en W. van de raad mochten ontvan gen. Tenslotte werd besloten het prae- advies aan Ged. Staten te verzen den. Voor het verslag van de raad van Arnemuiden verwijzen wij naar pagina 2. Een minuut stilte in Dresden.... Alle verkeer te Dresden (Russische zóne van Duitsland) stond Maandag een minuut lang stil „ter herdenking van de wrede en zinloze verwoesting van de stad door Amerikaanse bom menwerpers. vijf jaar geleden". De minuut stilte is bevolen door de premier van Saksen, de communist Max Seydewitz. In de communistische pers van Saksen is veel critiek gele verd op wat men noemt.„de onnodige en, lichtzinnige vernietiging van men senlevens door de Amerikanen in de laatste wereldoorlog". Een officiële Britse woordvoerder verklaarde'- nader, dat Dresden op 13 Februari 1945 door Amerikaanse ma chines werd gebombardeerd, nadat tot tweemaal toe van de Russische troepen die ten Oosten van de stad vochten, 'n dringend verzoek daartoe was ont vangen. Aan het eind van de dag heeft de „Vrije Duitse Jeugd" een door 20.000 leden bezochte bijeenkomst gehouden, waar Jack Stuart het woord voerde, een Engelse parachutist, die verleden jaar uit West-Duitsland deserteerde naar de Sow jet-Zone. Volgens Stuart werd Dresden vernield, omdat het Sowjet-leger op het punt stond de stad te veroveren. Zark-Thiessen komt nog deze week voor. De 44-jarige J. Thiessen, hoofd van het fototechnisch laboratorium te Bangdoeng, die onlangs op Schip hol werd aangehouden wegens liet smokkelen van deviezen Is thans te Haarlem in verzekerde bewaring ge- steld. Het zou volgens „Trouw" de bedoe- ling zijn de zaak van de heer Thiessen zo snel mogelijk te behandelen, waar schijnlijk nog deze week. Engelss invoer van groenten stopgezet. Tussen Maart en November, de tyd. dat in net eigen land de productie het grootst is. zal de Engelse regering de invoer van bepaalde soorten verse groenten en fruit geheel stopzetten. Deze beslissing is gisteren door het Engelse ministerie van Voedselvoor ziening officieel meegedeeld. DE VOORSPELT: WISSELENDE BEWOLKING Geldig tot Dinsdagavond. Matige tot krachtige wind uit rich tingen tussen West en Noord. Wisse lende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1