PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De volksraadpleging thans een feit FRANS GENERAAL NEEMT UIT PROTEST ONTSLAG OOST-DUITSLAND WORDT MEER EN MEER VOLKSDEMOCRATIE ZEELAND HEEFT EEN LEVENDIGE HANDEL IN RUNDVEE D£ BILT Drama in Amsterdam-Noord Duits ^Iiettt 'igbouwer bjj Fokker. VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 34 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B den Boer Ad! W de Pagter Hoofdred G tJaiiiniijn Pl.verv.; W Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week: f 3.90 p kw £r p p. l 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 Febr. 1950 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vllsslngen Walstr 58- «0 tel 2355 4 lijnen «bgg 2358). M burg Londense Kaai 29 tel 2077 e 1Goes L. Vorststr. 83, tel. 2475 11> g.g 2228) Oostburg Pr. Mauritsstr 12. tel. 102 -Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr C 160. tel. Belgische liberalen stemden verdeeld Socialistische fractieleider riep boos uit .,Met die fascisten is geen huis te houden De Belgische Kamer van Afgevaardigden heeft Woensdagmiddag met 117 tegen 92 stemmen het wetsontwerp, dat voorziet in het houden van een volksraadpleging, over de terugkeer van Koning Leopold, goedgekeurd. Vóór het ontwerp stemden de leden van de C. V. P., do liberale minis ters en vier Vlaams-liberale afgevaardigden. De socialisten, de communis ten en de liberale afgevaardigden uit Wallonië en Brussel stemden tegen. Het ontwerp is al eerder in de Senaat aangenomen. De definitieve da tum voor de raadpleging, die waarschynlyk in Maart zal vallen, zal nu spoedig bekend worden gemaakt. Vóór de stemming werd nog een scherp debat gevoerd, waarbij inciden ten weer niet uitbleven. De socialisti sche fractieleider Bohy had de minis ter vragen gesteld over radiocensuur, die het een partijgenoot onmogelijk had gemaakt voor de Belgische natio nale omroep over de Koningskwestie te spreken. De minister beriep zich in zijn antwoord op de van kracht zijn de regeling, volgens welke de Ko ningskwestie niet ter sprake mag ko men voor de radio. Na dit antwoord wendde Bohy zich tot de banken der C.V.P.-leden en riep boos uit: „Met die fascisten is geen huis te houden". Deze opmerking deed een dusdanig tumult uitbarsten, dat het verscheidene minuten duurde eer de voorzitter door voortdurend hameren de orde kon herstellen. Een tweede incident vlak daarna had eigenlijk geen betrekking op de Koningskwestie. Een communistisch Kamerlid stond plotseling op en inter pelleerde de regering in felle bewoor dingen over de Amerikaanse leverin gen van wapens aan België. Daar deze afgevaardigde weigerde van onder werp, en de termen van zyn betoog te veranderen liet voorzitter van Cauwelaert de publieke tri bune ontruimen en werd de vergade ring voor tien minuten geschorst. Na de hervatting zei de liberale mi nister van Defensie, Deveze, dat hij de volksraadDleging als een nationaal ongeluk beschouwde. Volgens hem be rustte de verantwoordelijkheid geheel bij de C.V.P., daar het de katholieke partij is geweest, die een oplossing in nationale zin door samenwerking der partijen van de hand heeft gewezen. Niettemin gaf hij zijn stem aan het ontwerp. Gezien de huidige samen stelling van het parlement waa een volksraadpleging niet te vermijden en de resultaten zouden naar hij ver- Vrouw met bij'l vermoord Woensdagmorgen omstreeks tien uur heeft een 34-jarige bellenpoel- ser in de Aldabaranstraat te Am sterdam Noord, een 21-jarige vrouw met bylslagen van het leven beroofd. De man heeft zich bijde politie gemeld en een volledige bekentenis afgelegd. Vast staat, dat de man, een ge wezen politieke delinquent hij is by de SS aangesloten geweest reeds geruime tijd een verhouding met de vrouw had. Deze was ge huwd, maar leefde gescheiden van haar man, met haar kind bij haar vader in de Aldebaranstraat. De laatste tijd was de verhouding tus sen deze vrouw en haar vriend nog al gespannen en hy zou bij herhaling verklaard hebben haar naar het le ven te staan. Woensdagmorgen is hij by de woning gekomen. Een zwa- fer van de vrouw, die er van hoorde, egaf zich onmiddellijk naar de Al debaranstraat, omdat hy ongeluk ken vreesde. Helaas kwam hy te laat. De vrouw was met bylslagen op vreselijke wijze toegetakeld en moet vrijwel op slag gedood zijn ge weest. De dader was nog in de wo ning. Hij ontkende geen ogenblik en begaf zich op eigen gelegenheid naar het politiebureau Mosplein. De man was echter zo geschokt, dat hy be halve een volledige bekentenis niet in staat was iets mee te delen, dat licht werpt op het motief van zijn daad. Hij verklaarde slechts door liefde gedreven hiertoe te zijn geko men. Het gebeurde wekte in de buurt uiteraard grote consternatie. In groepjes bespraken de buurtbewo ners het drama. Woensdagmiddag kwam de identi teit van de dader vast te staan. Hij blijkt zekere L. T. uit Amsterdam te zijn. Toneelgroep van en voor jongeren. Op initiatief van een aantal jongere toneelspelers is een toneelgroep opge richt, die de vorm van een stichting zal krijgen. Deze groep, die nog geen naam heeft, maar als ondertitel zal voeren „Toneelgroep van en voor jongeren" wil half September uitko men en heeft haar plannen voor een voorlopig repertoire reeds vrijwel ge reed. Het tableau de la troupe staat grotendeels vast het zal bestaan uit 10 a 12 acteurs en actrices. De groep wil de jeugd (ook die van de lagere scholen) interesseren voor het toneelspel en voorstellingen geven voor jeugdorganisaties. Voorts stelt zij zich voor onder het motto „een uur toneel" jeugdige toeschouwers kennis te laten maken met fragmen ten uit klassieke drama's. Ook met voordrachten, ecnacters en improvisa ties zal het voor de jeugd optreden. wachtte zo-zijn dat de vorst niet naar België kan terugkeren De C.V.P.-voorzitter, graaf de Car ton de Wiart, was het daar niet mee eens. Juist het doen voortduren van de Koningskwestie achtte hij een gro te ramp. Is er iets democratischer, zo riep hij uit dan het volk zelf te raad plegen over de vraag of aan een on wettige toestand een eind moet wor den gemaakt? Hij zeide te vertrouwen op de poli tieke rijpheid van België en op het ge voel van rechtvaardigheid der Belgi sche bevolking. De voorzitter van de socialistische party, Buset, eindigde zyn betoog al dus: „Wij hebben in de Kamer gezegd wat wij te zeggen hadden. Thans zal niets ons meer kunnen weerhouden in alle steden en gehuchten te gaan ver tellen hoe wy over de koning denken'. Poolse jongemannen bekennen schuld. Drie jonge Polen verklaarden zich Woensdag schuldig aan spionnage voor Frankrijk in het proces dat thans drie dagen duurt. Zij hadden niet gespion- neerd voor geld maar voor een Frans visum, aldus beklaagden. Twee van hen hadden lange tijd in Frankrijk ge woond en wilden naar dat land te rugkeren. De derde bekende een de serteur uit het Poolse leger te zijn, die naar Frankrijk wilde vluchten om zijn straf te ontlopen. De medebe- klaagden van de Polen zijn Adre Ro- bineau, een jonge Franse consulaire beambte, die bij de opening van het proces bekende gespionneerd te heb ben „om der wille van het werk", en Gaston Druet, een andere Fransman, die Dinsdag schuld bekende. Hij ver klaarde gespionneerd te hebben om 'n Frans visum te krijgen voor zijn Duitse verloofde. 13 jaar voor de „schrik van Goeree-Overflakkee". De 40-jarige marechaussee W. Os kam uit Middelharnis, die tijdens de bezettingstijd „de schrik van Goevee- Overflakkee" werd genoemd, werd door het Haagse Bijz. Hof tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In beroep voor de Byzondere Raad van Cassatie voerde hy aan, dat hem vele wandaden van andere N.S.B - ers in de schoenen waren geschoven. De uitspraak is thans 13 jaar. Voormalig staf-chef van de Gauile acht Frankrijk militair onvoldoende paraat. Je Franse generaal Pierre Bilotte, voormalig staf.chef van de Gaulle en bevelhebber over de eerste pantser eenheden, van de „vrije Fransen" die in Augustus 1944 Parys binnentrok ken, heeft voor een sensatie gezorgd door zyn ontslag aan te kondigen als protest tegen hetgeen hy noemt ,,hct falen van Frankrijk om de militaire verdediging van het Westen voor te bereiden". Generaal Bilotte heeft een brief ge schreven aan de Franse minister van Defensie, waarin hij zegt vry te wil len zijn om de natie te helpen voor lichten. Hy meent, dat de Franse autoritei ten in gebreke gebleven zijn om Frankrijk voor te bereiden op zijn taak in het Westerse verdedigingssy steem. Nog steeds worden de plannen gebaseerd op de veronderstelde supe rioriteit van de Ver. Staten wat be treft de atoomwapens en de luchtvloot. De bondgenootschappen en pacten hebben in de practijk tot dusverre niets anders opgeleverd dan schuch tere pogingen tot militaire coördinatie en klassieke herbewapening, aldus de generaal. Hij schrijft verder, dat de Russen veel sneller vorderingen hebben ge maakt bij de ontwikkeling van de atoombom dan de geallieerden had den verwacht. Frankrijk in het bij zonder moet daarom steeds paraat zyn. Oostenrijks pleegkind in Olst door stroom gedood. Woensdagmiddag is in Olst een acht jarig kind gedood door aanraking met een electrische stroomdraad, aan gesloten op een motor in een boerde rij. Het jeugdige slachtoffertje was Helmuth Jung, één van de twee Oos tenrijkse kinderen, die tijdelijk zijn ondergebracht in het gezin van landbouwer te Riele. Het was het enige kind van een oorlogsweduwe. Politie te Djakarta deed inval. MAAB VERGISTE ZICH. De politie te Djakarta heeft gister nacht een inval gedaan in een woning aan de Telokbetongweg, waarin zich naar zij mededeelde, onruststokers zouden bevinden. Er werd geschoten, doch niemand werd gekwetst. En be woonster van een neven-paviljoentje werd met drie van haar vier zoons de oudste was ziek en een Neder landse gast, de heer A. W. J. Caron. een van de directeuren van de Uni lever, meegenomen. Men verdacht de heer Caron van het geven van licht signalen. In de loop van de dag is de heer Caron echter weer in vrijheid gesteld. Militairen uit Indonesië brachten eenden mee. By aankomst van de „Kota Agoeng" dio Woensdagmorgen uit Indonesië te Rotterdam meerde, bleek het schip tot ieders verrassing een achttal Indo nesische boomeenden aan boord te hebben, die een geschenk zijn van het 5de bataljon garderegiment jagers, ge legerd in Makassar, om te worden verdeeld tussen Ai-tis in Amsterdam en Blijdorp in Rotterdam. De voortdurende regeringswisselin gen en de slechte organisatie van de nationale verdediging hadden er ech ter toe geleid, dat Frankrijk op het ogenblik niet beschikt over een mili tair apparaat, dat beantwoordt aan de functie in het Westerse verdedigings stelsel. Prof. Heinkel geeft adviezen. Naar wjj vernemen heeft de Fokker fabriek in verband met de plannen ten aanzien van de vliegtuigontwik keling het advies ingewonnen van prof. Heinkel, de bekende Duitse vliegtuigbouwer. Prof. Heinkel heeft daartoe met een tweetal medewerkers een bezoek aan de fabriek in Amster dam gebracht. Onder het personeel gaat het hard nekkige gerucht, dat Heinkel de plaats zal gaan innemen van de on langs ontslagen hoofdconstructeur Ir. Beeling. B.B.C. over Benelux. Zondag a.s. zal de Europese dienst van de B.B.C. om 19 uur plaatselijke tijd een speciaal programma over de Benelux uitzenden Dit ->1 toespraken van Paul van Zeeland en minister Stikker bevatten Het programma wordt uitgezonden op de 1796, 267 48.54 en 41.61 meter. Burgerlijke futictionarlss en worden weggezuiverd. Het Oostduitse parlement heeft be sloten tot oprichting van een afzon- derlyk ministerie van staatsveilig. heid, dat belast zal worden met de be scherming van de economie. Het is vrywel zeker dat een lid van de communistische party tot minister van staatsveiligheid zal worden be noemd. Het parlement besloot verder een stemmig een door Johannes Becher geschreven en door Hans Eisler op muziek gezette tekst te aanvaarden als „volkslied van de Duitse repu- jliek"*. Hans Eisler. een broer van Gerhard Eisler. heeft destijds succes geoogst als schrijver van filmmuziek in Holly wood. Woensdag zijn opnieuw twee minis- Bierafzet niet al te best. De totale binnenlandse bierafzet der Nederlandse brouwerijen is gedaald van 1.334.800 hl. in 1948 tot 1.030.900 hl. 1949 (in 1938 totaal 1.270.200 hl). Het verbruik van zwaar bier, dat het meest in Nederland geschonken wordt, bedroeg in 1948, 1.045.300 hl. tegen 831.600 in 1949. De grote reclamecam pagne miste haar doel echter niet, want naarmate het jaar vorderde, ver beterde de consumptieverhoudingsge- wijs tegenover die in 1948. De export in 1949 laat een behoor lijke toeneming zien. Een ruwe schat ting geeft een totaal van 300.000 hl. tegen 230.000 hl. in 1948. Het voor naamste land van export was Afrika. Sjah Mohammed Reza Pahlevi van Perzië heeft Woensdag 28 leden benoemd van de eerste Senaat in de geschiedenis m Perzië. Deze Senaat zal Donderdag orden geïnstalleerd. Er is 'n begin gemaakt met de electrificatie van de spoorlijn Amersfoort- Gnschede. Een jjroot aantal arbeiders is bezig langs de spoorlijn kuilen te graven, waarin de paalvoctcn worden geplaatst. Op deze paalvoeten komen de masten van de bovenleiding te rusten. AI deze werkzaamheden geschie den zeer snel, opdat 't treinverkeer geen vertraging ondervindt. Deze foto toont U het afladen van de betonnen paalvoeten bij Bathmen. Acheson over Rusland. Minister Acheson zei Woensdag op zijn wekelijkse persconferentie, dat de Ver Staten trachten ..de mogelijkheid tot overeenstemming met de Sowj et- Unie te vergroten". Op een desbetreffende vraag ant woordde hij, dat de Ver. Staten niet overwogen zich opnieuw met de Sow- jet-Unie in verbinding te stellen wat betreft een internationale controle op de atoomenergie. Pogingen om op dit punt tot overeenstemming te komen waren van 1946 af gedaan totdat de Russen bij de Ver. Naties de vergade ring verlieten, waarop dit onderwerp behandeld werd. Acheson noemde de V.N. de enige plaats waar de kwestie kon worden besproken. Italiaanse troepen naar SomaL'land. De Italiaanse Senaat'heeft thans het zenden van drieduizend man Italiaan se troepen naar Somaliland, om het toezicht over dit gebied van de Engel sen over te nemen goedgekeurd. Niwin staakt haar werk op 1 Mei. Met Ingang van 1 Mei zal de NIWIN haar werkzaamheden staken. Hoewel de lopende acties nog worden afgewikkeld, zal het personeel van de afdelingen ac quisitie. pers en propaganda met ingang van die datum niet meer naar buiten op treden. Eén maand later zal het worden ontslagen. Maar boeren en handelaren voelen blijkbaar geen behoefte aan veemarkten. Tienduizenden en nog eens tienduizenden koebeesten worden ieder jaar door Zeeuwse boeren gekocht en verkocht, een levendige handel, waarmee tien millioen harde guldens zijn gemoeid. Desondanks kennen wij helaas in de meeste delen van Zeeland niet de gezellige, drukke veemarkten, die in plaatsen buiten de provincie wekeiyks zoveel vertier brengen. Noch de boeren, noch «ie handelaren voelen er blykbaar behoefte aan, hoewel tal van factoren zyn aan te voeren om het nut van dergelyke „marten" te be- wyzen. Slechts Zeeüwsch Vlaanderen maakt een uitzondering, waaraan de ligging ten opzichte van België niet vreemd is. Zeeuwsch-VIamingen hopen echter op bloei van exportmarkten. In een specifiek akkerbouwgewest als Zeeland neemt de veehouderij een bijzondere plaats in. Dit blijkt al uit het feit, dat, terwijl er in Nederland 1% millioen melkkoeien zyn en 1 millioen stuks ander rundvee, Zee land slechts 24.000 melkkoeien, doch 50.000 stuks mest- en jongvee telt. De oorzaak daarvan is, dat de wei den vaak ver van de hofstede liggen, hetgeen het melken bezwaarlijk maakt, terwijl de provincie ook wei nig zuivelfabrieken bezit. De akkerbouwer, die alle zorg be steed aan zijn gewassen, zyn bouw land en ook aan zyn paarden, moet wel vee waar hij wellicht niet eens zoveel voor voelt houden, omdat hij grasland heeft, dat niet gescheurd kan worden en omdat zijn bouwland grote hoeveelheden afvalproducten oplevert, die dienen moeten als vee voer. Bovendien stygt de waardering van de stalmest. Van die 24.000 melkkoeien komen jaarlijks 22.000 kalfjes. De boer houdt enige stierkalveren en byna alle vaarskalveren. Tn totaal gaf" echter jaarlyks circa 10.000 bore- lingskes nuchter de laan uit. Ronde cyfers gebruikend, kan men zeggen, dat telltenjare 20.000 runderen wor den ingevoerd en 40.000 worden ver kocht. ZEVEN DISTRICTEN... Beziet men deze laatste getallen, dan zou men wel menen, dat het houden van veemarkten ook in ons gewest verantwoord is. ,,Ik voor my zou ze nutig vinden", vertelde ons de heer C. Zwagerman, Rykszuivelcon- sulent in Middelburg „omdat zy een behoorlyke concurrentie bevorderen, omdat de boer door de aanwezigheid van méér beesten over vergelijkings materiaal beschikt, waardoor zyn kennis van veekwaliteiten wordt ver groot." Maar nü de practyk! In andere provincies zijn de veemarkten geves tigd in centraal gelegen plaatsen, doch in ons eilandenryk met zyn ze ven districten zouden eigenlijk zeven »*inr1'ti,n moeten worden tnge«4"''' Tens'otte komt de Schouwense bo tr niet met zijn beesten naar Goes, noeli de Hulstenaar naar Middelbnrg. Dit betekent echter versnippering. is de bestaande metbode Ini*' ters uit Oostduitse provincies naar West-Berlijn gevlucht. Dit brengt het totaal aantal sinds het begin van dit jaar op vijf. Dit keer waren het dr. Kunisch, C.D.D.-minister van Finan ciën in SaksenAnhalt en Fritz Schroob, minister van arbeid in Brandenburg. Verder is bekend gemaakt, dat de minister van Financiën in Saksen, de voorzitter van de C.D.U.-afdeling daar en van die in Leipzig uit de partij zijn gestoten. Verwacht wordt, dat Otto Nuschke, de plaatsvervangend minister-presi dent in de Oostduitse Republiek en voorzitter van de C.D.U. thans aan de beurt is. In de communistische pers worden aanvallen op hem gelanceerd. Reuter verneemt verder, dat in de afgelopen weken vijf vooraanstaande functionarissen van verscheidene Oostduitse ministeries zijn gearre steerd. Twintig anderen zijn geschorst of ontslagen. Zij worden van corrup tie beschuldigd. BETOGING MET INTERRUPTIES. De Westberlijnse socialisten beleg den Woensdagavond een openlucht meting vlak bij de Russische sector, waai-op burgemeester Ernst Reuter 't woord voerde. De Westberlijnse politie had een cordon gelegd langs het plein, waar de toeschouwers stonden, de Oostduit se „Volkspolitie" stond aan de andere zijde van de sector-grens opgesteld. Nauwelijks was professor Reuter zijn rede begonnen of van over de grens kwam het schrille geluid van 'n luidspreker, die telkens spottende in terrupties spuide. Opmerkingen als: „wat is er terecht gekomen van de beloften, die de socialisten in 1947 hebben gedaan, professor Reuter" en „de Berlijnse jeugd zal nimmer naar U luisteren omdat U een wervings agent bent van de Amerikanen" wis selden elkaar af. Door ingrijpen van de politie bleef handgemeen uit. De winkeliers had den een grote verkoop van worstjes en sigaren en lieten zich aan politiek niets gelegen liggen. van veehandel min of meer historisch gegroeid. Zeeland heeft geen gebrek aan veehandelaren (alleen Walcheren telt er al een stuk of twintig). Zij hebben veelal hun vaste cliëntèle. De meeste kalveren en guste koeien worden door de boeren gekocht in de herfst, wanneer er veel veevoeder van het land komt. Het is echter een uitzondei-ing, dat zij zelf naar Rot terdam of Purmerend tijgen om hun „inkopen" te doen. zy hebben n relatie met een handelaar, die de Oost-Zeeuwsch Vlaanderen zal wor- dieren invoert of by andere boeren koopt en daardoor by wyze van spre- 1 Wanneer eerdaags weer vry vee ken een voorraad kweekt. Ook wan- vi"16 eï* verkocht neer de veehouder koeien of kalve- d?.. Zee"wsch Vlamingen hopen, ren wil verkopen,, geschiedt dat JSÜ Weer rumoer inde Amsterdamse Raad. In de Amsterdamse Raad kwam Woens dag een adres aan de orde met de eis dat de Raad zijn besluit tot uitsluiting van de Bond van Nederlands Overheidsperso neel (afd. van de E.V.C.) van het geor ganiseerd overleg onmiddellijk ongedaan zal maken. De heer De Groot (KVP) stel de voor over dit punt niet tq beraadsla gen. De heer Blokzijl (CPN) wilde, dat de Raad zijn beslissing zou herroepen. Zijn fractie zal. als dat niet gebeurt, voortaan ook de kleinste kwestie openlijk in de Raad doen behandelen. De heer Seegers (CPN) veroordeelde de z.i. ondemocra tische poging dit punt niet te doen be spreken en noemde dat een fascistisch schandaaL De voorzitter bracht het voorstel-De Groot in stemming. Over en weer wier pen de leden van de CPN en de PvdA- fractie's elkaar uitroepen toe. waardoor een kort rumoer ontstond. Het voorstel-De Groot werd aangeno men met 29 tegen 11 (CPN) stemmen. Toen tenslotte een enkele benoeming van een onderwijzeres aan de orde kwam en de voorzitter een CPN-lid in het stem bureau wilde aanwijzen (de CPN-fractie verliet reeds de zaal) bedankte deze en na hem ook een fractiegenoot. De „Zuiderkruis" is op 28 Januari uit Tandjong Priok vertrokken met 1595 passagiers. Aan boord bevinden zich de volgende onderdelen: 8e veldartillerie. 9e veldartillerie 32e hulpvcrbandplaats afde ling, 33e hulpverbandplaats afdeling. 6e genie veldcompagnie en 4-10 R.I. meestal via de handelaar, die dan als koper öf als commissionnair optreedt. Sinds een halfjaar werkt in Zee land nu ook een coöperatieve veeaan koop- en afzetvereniging, waar bij vele boeren zijn aangesloten. Naar de heer Zwagerman ons mededeelde, zal deze organisatie dit jaar wel voor een millioen gulden omzetten. TERNEUZEN KREEG MARKT Er is al dikwijls geprobeerd het veemarktwezen in Zeeland tot ont wikkeling te brengen, zonder resul taat evenwel. Het enige, wat tot nu toe gelukte was eigenlyk geforceerd gecreëerd. Vele gemeenten zouden overigens maar al te graag een markt binnen hun poorten hebben, zeker niet in de laatste plaats om de economische voordelen daarvan voor de middenstand. Een uitzonderingspositie, wij schre ven het reeds, ïieemt Zeeuwseh- Vlaanderen in, dit in verband met zijn achterland België. De heer H. J. Colsen, veehandelaar en raadslid te Terneuzen. heeft ons daar iets meer over verteld. Hy herinnerde er aan, dat vóór 1914 in Sas van Gent een exportmarkt bestond, waar vele honderden stuks vee werden verhan deld, die weinige uren later reeds in Gent waren. Na de eerste wereldoorlog, toen 't ijdperk van de belemmerende bepa lingen aanbrak, is die markt niet meer teruggekomen, doch het ziet er naar uit, dat Terneuzen thans het geval zal zyn zullen de Belgische handelaren, die al blijken van grote belangstelling hebben gegeven, in groten getale naar Terneuzen komen om koeien te kopen. Want de Pro vincie verlenede deze stad het recht om wekelijks veemarkt te houden en de gemeente voteerde gelden voor de inrichting van een goed geoutil leerde marktgelegènheid, een project van 80.000. Wellicht zal spoedig een gemeente in West-Zeeuwsch Vlaanderen (Oostburg?), het oog richtend op Brugge, volgen. Deze markten (en dat bevestigt weer de theorie van de heer Zwager man) hebben echter uitsluitend reden van bestaan, omdat zij op de export zyn afgestemd. Dat bewyst het feit, dat momenteel op de Oost-Zeeuwsch Vlaamse markt weinig omgaat. „De stilte voor de storm", zeggen ze in Terneuzen hoopvol OPKLARINGEN. Geldig tot Donderdagavond. Plaatselijk enkele buien maar over al flinke opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen Zuidwest en '•"Tore teroneraturer»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1