PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Van wie ontvangt Westerling zijn wapens Boerderijenbouw in gaat thans vlot Zeeland 0£ BILT Onbekende vliegtuigen wierpen wapens uit op Java. K.L.M.-vrachttoestel brandend in zee gestort MISSCHIEN TOCH COMPROMIS IN BELGISCHE KONINGSKWESTIE ACETYLEENGASCYLINDER TE AMSTERDAM ONTPLOFT Dit iaar zal weer een honderdtal gereed komen VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 28 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer Adj W de Pagter Hoofdred. G Ballintyn, Pi verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p kw fr p p l 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 2 Febr. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1-5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bui Vllssingen Walstr 58 60 tel 2355 4 lijnen ibgg 2358); M burg Londense Kaai 29 lel 2077 en 2924 Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 «b g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr 12, tel. 102 Terneuzen: Brouwerljstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogardst^C^mje^ Internationale smokkelbende aan het werk Uit kringen van <le inlichtingendienst te Djakarta verneemt Reuter, dat grote hoeveelheden wapens van Brits en Amerikaans fabrikaat van verafgelegen bases in de Stille Zuidzee door vliegtuigen zónder kenteke nen boven door opstandelingen bezet gebied in Java en Sumatra worden uitgeworpen. De vliegtuigen, die naar men gelooft Dakota's zijn, zouden worden ge vlogen door Amerikaanse en Australische vliegeniers, die voor hoge beloning werken. In de afgelopen week heeft men drie maal waargenomen, dat deze smokkelvliegtuigen cannisters uit wierpen boven gebieden in West- en Midden-Java, die door Westerling en zijn opstandelingentroepen bezet wor den gehouden. Nederlandse en Indonesische auto riteiten hebben vele maanden lang het vermoeden gekoesterd, dat een smok kelbende, die wordt voorzien van wa penen uit vergeten legeropslngplaat- sen in Australisch Nieuw-Guirtea, van Manilla en Bangkok uit werkt. Met crew van 7 man aan boord. BEMANNING VAN DEENS SCHIP ZAG TOESTEL BRANDEND VALLEN. Vanmorgen vroeg is het Dalcota- vrachttoestel van de R.L.M., dat te gen half zes met o.a. post aan boord van Schiphol naar Londen vertrok, ongeveer 40 km. uit de Nederlandse kqst verongelukt. Aan boord be vonden zich zeven personen, ailen leden van de bemanning, van wie er zes nog in opleiding waren. Het Deense s.s. „Rigmor" meldde omstreeks 6 uur een brandend vliegtuig te hebben waargenomen, dat op een positie van 52.02 graden N.B. en 3.21 graden O.L. in zee zou zyn gestort. Aan de zich in de na bijheid bevindende schepen is ver zocht scherp uit te zien. Do reddingsboot van Hoek van Holland is ter onderzoek uitgevaren. Later meldde de dienst uitgaande vracht van de K.L.M., dat inder daad een K.L.M.-vrachttoestel is veroneglukt. Londen-Airport kon om acht uur nog geen bijzonderheden mededelen. Schiphol had sedert het vertrek geen contact meer met het toestel gehad. De radio-boodschap van het Deense_ stoomschip „Rig mor" werd om 5 uur 39 opgevangen door Skagen-radio. De Dakota was toen ongeveer een kwartier vliegen van Schiphol ver wijderd. In die tijd kon de machine omstreeks vjjf en zeventig kilome ter hebben afgelegd, zodat het on geluk op ongeveer veertig kilome ter uit de Nederlandse kust moet zyn gebeurd. IRIILY ZAG NIETS. Even na 8 uur daalde op Schiphol de Curagao-machine van de K.L.M. onder bevel van Virulj% die radio grafisch opdracht had gekregen op de plek, waar het vrachttoestel moet zijn verongelukt, uit te kijken. Hij deelde mede. dat hij met 'zijn „Con stellation" tot 150 meter boven de zeespiegel was gedaald, maar dat hij met de laagste sneheid van zrjn machine (300 km. per uur) weinig of niets kon zien. Het enige, dat hij kon vertelllen, was, dat de zee ruw was. Van een verongelukt toestel had hij geen spoor kunnen ontdek ken, hoewel hij 5 maal over de plaats was gecirkeld. Militair vliegtuig bij Buitenzorg verongelukt. TWEE DODEN. Dinsdagmorgen is nabij het vlieg veld „Semplak" te Buitenzorg een Harvard-jager van de militaire lucht vaart neergestort. De beide inzitten den. de eerste luitenant der artillerie vlieger F. J. A. Jellema en een sol daat van het K.N.Ï.L., wiens naam met wordt opgegeven, daar de fami lie nog niet kon worden ingelicht, werden gedood. De oorzaak van het ongeval Is tot dusver niet bekend. Aardappelhandel weer aan erkenning gebonden. Het bedrijfschap voor aardappelen heeft nieuwe erkenningsreglementen voor deze handel vastgesteld, waar aan de minister zijn goedkeuring heeft gehecht. Deze nieuwe reglementen zijn afgekondigd in het Voedselvoor zieningsblad no. 9 d.d 31 Januari 1950 en treden heden in werking. De eerste van de speciale K.L.M.- vliegtuigen, die Nederlandse emigranten naar Canada zullen vervoeren, vertrekt 15 Februari a.s. van Schiphol naar Mon treal. Men gelooft, dat deze wapenen met Catalina-vliegboten naar Timor en af gelegen streken aan de kust van Zuid- Java worden gebracht en vandaar met inheemse vissersboten worden gedistribueerd. In de gebieden van de troepen van Westerling, de Daroe-Islam en de communisten was het heden rustig, doch de politie vreest, dat mannen «van Westerling in het gebied van Djocjakarta geïnfiltreerd zijn. Het Indonesische kabinet zal waar schijnlijk bijeenkomen, als president Soekarno zal zijn teruggekeerd. Geruchten over een splitsing in de regering werden in officiële kringen te Djakarta ongeloofwaardig geacht. INFILTRATIE TE DJOCJA. De militaire Gouverneur van mid- den-Java. de Pakoe Alam, heeft in een interview met het dagblad „Nasi- onal" toegegeven, dat er enige infil tratie heeft plaats gevonden van Wes- terlings' A.P.R.A. in Djocja. Hij zei- de, dat er geen reden tot ongerustheid bestaat, daar de autoriteiten de situa tie volkomen beheersen. Zestien politieke partijen in Solo hebben een telegram gezonden aan de minister-president en de minister van defensie der R.I.S. ^vaarin wordt aan gedrongen op het nemen van krachti ge maatregelen tegen Westerling. Everzwijnen worden niet uitgeroeid. De laatste tijd doen hardnek kige geruchten de ronde, dat men op de Hoge Veluwe zou zijn overgegaan tot 't uitroeien van alle daar aanwezige ever zwijnen. De directie van het Nationale Park deelde harer zijds mede, dat het geenszins in de bedoeling ligt dit wild coute que coute te verdelgen. Wèl is het nodig gebleken re gulerend op te treden en de stand enigermate te.beperken. Door de zeer slechte staat, waarin nl. de afrastering zich op sommige plaatsen pog be vindt, als gevolg van de na oorlogse materiaalschsarste. ge beurde het de laatste tijd nog al eens. dat de wilde varkens bui ten de wildbaan kwamen en op de landbouwgronden in de buurt aanmerkelijke schade aanrich ten. Hoge onderscheidingen voor pioniers der P.B.O. Bü K.B. Is prof. dr. J A. Veraart, die in ons land de eerste is geweest, die concrete gestalte heeft gegeven aan de gedachte van bedrijfsorganisa tie, benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Naussau. Gedurende meer dan 25 jaren heeft prof. Ver aart de bedrijfsorganisatie met volle kracht van zijn overtuiging verdedigd en daarbij zeer belangrijk pioniers- werd verricht, dat voor ons land van grote betekenis is geweest. Voorts zijn benoemd tot ridder in de Orde van de Ned. Leeuw prof dr F J. H. M. van der Ven en 'mr. J. Woudstra als erkenning van en waar dering voor hun bijzondere verdien sten ten aanzien van de publiekrech telijke bedrijfsorganisatie. De kapitein blijft het laatst aan boord! In de raadsvergadering der ge meente Noordeloos stelde een der wethouders voor om in samenwer king met de gemeenten Hoornaar en Hoog-Blokland ten behoeve van de burgemeester dezer drie ge meenten een ambtswoning te bou- De betrokken burgervader, de heer M. Schakel, die in een houten noodwoning woont, antwoordde daarop, dat hij, gelet op de wo ningnood" niet de moed heeft daar toe over te gaan. Als kapitein van het woningnoodschip, zo zeide hij. moet hy als laatste dit vaartuig verlaten. Hij wees verder op het morele effect, dat het zou hebben als aan een ambtswoning het vo lume voor drie arbeiderswoningen gegeven zou worden. Bovendien is de bouw een zware last voor de gemeenten, want voor zulk een woning wordt geen subsidie gege ven. Spaak deed voorstellen voor een „nationale oplossing". De Belgisehc Koningskwestie heeft een nieuwe wending genomen doordat zowel regering als oppositie zich bereid hebben verklaard over een compromis oftewel een nationale oplossing te onderhandelen. Er Is een commissie gevormd bestaande uit de ministers Eyskens, Carton de Waïrt en Deveze en de beide socialisten Spaak en Buset. Deze commissie zal nagaan in hoeverre nog een andere oplossing dan de volksraadpleging mogelijk is. Spaak stelde Dinsdag tijdens een uiteenzetting in de Kamer voor een oplossing op nationaal plan te zoe ken. Hij zeide dat er nog steeds twee mogelijkheden overbleven, na melijk eervolle troonsafstand door de koning ten behoeve van zijn zoon Boudewijn of het intrekken van de wet van 1945 op grond waarvan 't regentschap werd ingesteld. Woensdag verzocht premier Eys kens de heer Spaak zich met 'de regering in verbinding te stellen in dien het hem ernst was met zyn voorstellen. Spaak antwoordde, dat het hem inderdaad ernst was. In het verdere verloop van de Kamerzitting van Woensdag las de minister van justitie, Lilar, een re geringsverklaring voor naar aanlei ding van de vragen, die het liberale Kamerlid van de Wiele de regering had gesteld over de status van de echtgenote van Koning Leopold en het uit hun huwelijk geboren kind. In dit verband maakt de minister een document bekend, dat tot nu toe niet ter kennis van het publiek is gebracht. Het betreft hier een verklaring van Koning Leopold, die de datum draagt van 6 December 1941 en die luidt: ,,Ik verklaar, overeenkomstig de wens van mijn echtgenote, dat deze afziet van de titel en rang van Ko ningin. Daar ik wettig in de echt ben verbonden, mag mijn gemalin, krachtens de bestaande wetgeving, aangesproken worden met Koninklij ke Hoogheid en de titels en namen voeren van Prinses van Rethy, her togin van Saksen en Prinses van Saksen-Coburg-Gotha. De titel van Saksen-Coburg-Gotha komt voor in mijn geboorteacte. Wat de eventuele kinderen be treft, die uit onze echtverbintenis voortspruiten, is hetmijn wens, dat deze niet van de constitutionele rechten genieten, neergelegd in de grondwet. Minister Lilar verklaarde, dat de regering het niet opportuun acht commentaar te leveren op "dit docu ment. Gezien de juridische menings verschillen rondom het huwelijk van Acht kinderen werden licht gewond. Ruim zestig ruiten vernield. Woensdag is in Amsterdam een acetyleengasfles uit elkaar gebarsten. Acht kinderen zijn daarbij licht ge wond, terwijl naar schatting zestig tot tachtig ruiten van huizen in de omgeving van de plaats van explosie zijn vernield. De cylinder werd om half twee in een winkel afgeleverd. Zij was toen vol komen koud. Ongeveer een kwartier later ontdekte de winkelier, dat de cylinder warm aanvoelde. De man, die deze apparaten goed kende, wist, dat dit gevaar betekende en w'aar- schuwde onmiddellijk de brandweer. Onder toezicht van de brandweer is de cylinder in de sneeuw gelegd en met koud water bespoten. Kan men namelijk de cylinder afkoelen,' dan is het gevaar geweken. Toen men meen de. dat het gevaar inderdaad geweken was, is de brandweer weggegaan. De In 1951 of nóg eerder ontploft de eerste H-bom. Naar gemeld wordt, „hopen" de Amerikaanse leiders op het gebied van atoomwapens, dat de eerste wa terstofbom ter wereld in 1951 of mis schien nog eerder tot ontploffing kan worden gebracht. Verondersteld wordt, dat de proef zal worden geno men op een eiland in de Stille Oceaan, zoals Ëniwetok, waar indertijd proe ven met, de atoombom zijn genomen. steld, indien deze naar België mocht terugkeren. Deze regering zal dan moeten uitmaken wat de wettelijke status van de echtgenote van de Koning is en van het kind dat uit hun hu welijk is voortgekomen. De minister van justitie betoog de tenslotte dat de regering het er unaniem over eens is, dat wat de sftieK?eninkftzener|ovSdL°„giftö oordeel, dat het niet de regering van de Prins-Regent mag zijn. die het vraagstuk van het huwelijk van de Koning aansnijdt, doch dat dit door een regering moet geschieden, die door Koning Leopold is aange- jn deze aangelegenheid, zij in geen geval de politieke verantwoordelijk heid op zich neemt de tegenwoordi ge echtgenote van de Koning als Koningin der Belgen te beschouwen of te erkennen, dat de afstamme lingen hecht hebben op dé troon. De hofstede „Niet altijd winter" te Veere. Vele getroffen boeren zetten alle bezwaren terzijde en geven opdrach t tot bouw. Er zit schot in de boerderijenbouw in ZeelandWerd in het afgelopen jaar voor een som van 2,7 millioen verwerkt dat wil zeggen het, ge hele programma voor 1949 met zelfs nog een kleine suppletie het bouwprogramma voor 1950 kon anderhalf maal zo groot worden opgezet, daar ook anderhalf keer zoveel volume ter beschikking kwam: 3.9milll. oen. Men venvacht, dat dit gehele bedrag verwerkt kan worden, dat ccn honderdtal boerderijen gebouwd kan worden en dat ook ddn nog niet aan alle aanvragen is voldaan. Vele getroffen Zeeuwse boeren popelen name. lyk om tot herbouw van hun hofstede over te gaan, om eindelyk eens op een nieuwe, goed geoutilleerde boerderij de scepter te kunnen zwaaien. De heer D. Stam, vroeger hoofd van 't Bureau Wederopbouw Boerderijen, thans wnd. hoofd van de Prov. direc tie van de wederopbouw en volkshuis vesting in Middelburg, verklaarde tij dens een onderhoud, dat wij met hem hadden, dat de boerderijenbouw in Zeeland niet langer aan onberekenba re invloeden onderhevig is. De hoe veelheid beschikbaar bouwvolume be paalt het tempo; materiaal-bezwaren doen zich niet meer voor, daar het vo lume aangepast wordt aan de landelij ke productie. In alle delen van de provincie verrijzen nieuwe boerderij en. Dreigde Walcheren aanvankelijk wat achterop te geraken doordat on zekerheid over de herverkaveling der landbouwpercelen de herbouw vaak onmogelijk maakte, thans kan ook op dit eiland flink aangepakt worden. Nu de boerderijenbouw enige jaren aan de gang is, heeft zich een soort kader van architecten gevormd (bijna allen gevestigd in Zeeland), die „door kneed" zijn in de vervaardiging van goede en doelmatige ontwerpen. Aan hun talent en tekenpen is het te dan ken, dat de provincie een serie model boerderijen rijk wordt, waarop zij trots kan zijn. Daarbij wordt er naar gestreefd ondanks alle modernisering het tradionele Zeeuwse hofstede-type zoveel mogelijk te bewaren. WEINIG BOERDERIJBRANDEN Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de boeren weinig of geen critiek meer hebben op de nieuwe boerderij en. Ook de aanvankelijke tegenstand tegen brandbeveiliging van de stallen is opgegeven. Het feit, dat woning en opstallen niet aan elkaar -worden ge bouwd,. voorkomt eveneens, dat de ro de haan victorie kraait; het vuur kan daardoor nimmer de gehele hofstede verwoesten. Zeeland is de provincie met de minste boerderijbranden: in 1948 werden er zés, in 1949 tien geregistreerd, terwijl in sommige andere provincies dit ge tal tienmaal zo groot was! Iedere land bouwer, wiens boerderij verbrand of vergaan was en die prijs stelde op hulp, is thans geholpen. Wederopbouw boerderijen (thans ondergebracht bij de prov. directie) hoopt dit jaar de helpende hand te kunnen bieden bij alle brandgevallen, die een scjiade van meer dan 10.000.tot gevolg hebben. Is het schadebedrag kleiner, dan kunnen de gemeenten goedkeu ring tot herbouw verlenen. NOG VIER JAAR. - Wat de financiering van de herbouw betreft, merkte de heer Stam op, dat nu reeds een jaar het systeem van de zg. stopprijs wordt gevolgd, d.w.z., dat bij de berekening uitgegaan wordt van de maximale bouwkosten. Zolang de Wet op de Materiële Oorlogsschade nog niet van kracht is, betaalt de ge dupeerde zelf een kwart deel van deze stopprijs. Het is opmerkelyk, dat de bouw som in Zeeland lager ligt dan in ove rig Nederland! Zy bedraagt hier ge- middeld 30.000.—, 40.000, elders echter gem. 40?Ö00.50.000. Bovendien wordt, verwacht, dat zy in de komende jaren, wanneer meer kleinere herbouwgevallen aan de orde komen, terug zal lopen tot gemiddeld 25.000. Over vier jaar hoopt men met de herbouw kant en kaar te zijn. Van de bevrijding af tot 1 Januari 1950 zijn in Zeeland in totaal 200 vol ledige boerderijen gereed gékomen, terwijl op laatstgenoemde datum nog 33 in aanbouw waren. Op 137 bedrij ven werden hangars geplaatst. Het de finitief herstel van alle niet verwoeste opstallen en woningen is geheel vol tooid. Verder werden in totaal 14 brandgevallen herbouwd en 11 z.g. ad- viesgevallen; nieuwbouw van verval len hofsteden, waarvoor advies werd gegeven door de speciale adviescom missie van de Stichting van de Land bouw in Zeeland. EEN UIT VELEN. Om aan te tonen tot welke resulta ten de boerderijenbouw in Zeeland voert, plaatsen wij hierbij een foto van de nieuwe hofstede „Niet altijd winter" te Veere, waarvan de land bouwer H. J. Volkers, die 'n gemengd bedrijf van ca. 35 ha. bezit, eigenaar is. Het ontwerp van deze uit 1949 da terende boerderij, waarvan de bouw kosten ong. 63.000 bedroegen, is van de Veerse architect L. Beije. Het type is in drie opzichten tradi tioneel Zeeuws: in de schuur ligt een „dwarsvloer" met achteruitgang voor lege wagens, de woning staat vrij van de schuur en de beide gebouwen heb ben een lage en langgerekte hoofd vorm. Het is een solied en doelmatig complex, waarbij beproefde, doch mo derne materialen werden gebruikt.' Bij de vormgeving is getracht een fors en boers karakter te treffen, op enkele punten aansluitend bij de traditie (mendeuren, hofhek, enz.) Schuur en woningplattegronden zijn opzette lijk eenvoudig gehouden en daardoor overzichtelijk. De schuur bevat onder meer een koestal voor 17 stuks vee. politie, die eveneens was gewaar schuwd, had inmiddels maatregelen getroffen en gezorgd, dat het publiek op ruime afstand bleef. Door een on begrijpelijke oorzaak schijnt de gas- ontwikkeling zich toch te hebben voortgezet met het noodlottige gevolg, dat de cylinder met een daverende slag uiteensprong. Links en rechts vlo gen de ramen uit de sponningen cn de neervallende glasscherven hebben een achttal kinderen gekwetst. Zij konden na verbonden te zijn, op eigen gele genheid naar huis gaan. Dronken of vergiftigd? Kleermaker beweerde de zaak Schalleriberg bijna rond te hebben. Dinsdagavond kwam bij de Haagse politie bericht binnen, dat zich in een café aan de Naaldwijksestraat een man bevond, die beweerde vergiftigd te zijn. Inderdaad werd in het cafe de 46-jarige kleermaker A. A. W. aange troffen, die aanvankelijk de .indruk had gemaakt beschonken te zijn. Toen men hem koffie had gegeven, begon hij te braken. Vrienden opperden de veronderstelling, dat hij vergiftigd was en de man zelf beweerde op eigen houtje een onderzoek te hebben, inge steld in de zaak Schallenberg en deze nu bijna „rond" had gekregen. Men begrijpt tot^welke veronder stellingen dit aanlel|ing gaf. De poli tie, die kon vaststellen, dat W. die avond heel wat borrels en warme worstjes had genuttigd, deed de man naar het ziekenhuis aan de Zuidwal overbrengen. Zijn braaksel wordt in het laboratorium van het ministerie van justitie onderzocht. De politie is tot dusver nog niets van vergiftiging gebleken en de behandelend arts kon nog geen oordeel over dit geval geven. De toestand van W. was Woensdag morgen in elk geval weer goed en hij ontkende toen de vorige avond over de mogelijkheid van vergiftiging te hebben gesproken. De politie staat nogal sceptisch tegenover zijn speur- derswerk. Auto cp onbewaakte over weg door trein gegrepen. EÉN" BODE Op een onbewaakte overweg in de gemeente Ede werd een personen auto, bestuurd door de 21-jarige S. J. M. uit Ederveen, door een electrischc trein uit Ede, richting Utrecht, gegre pen. De bestuurder werd op slag ge dood. Het treinverkeer ondervond aanzienlijke vertraging. Broodvrede in Haarlem. In Haarlem werd thans volledige overeenstemming bereikt inzake de broodprys, met dien verstande, dat de N.V. Mercurius zich met ingang van a.s. Maandag aanpast aan de Haar lemse prijsregeling van 34 cent. Prins Bernhard in Venezuela. Een receptie op het Casa Amarilla, het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vormde het hoog- fepunt van de tweede dag van het of ficiële bezoek van prins Bernhard aan Caracas (Venezuela). De receptie werd bijgewoond door regeringsverte genwoordigers, leden- van het diplo matieke corps en functionarissen van organisaties op sociaal, politiek cn economisch terrein. 25 jaar voor moord op lerares. Onlangs heeft een twintigjarige scholier op Sicilië zijn 34-jarige lera res buiten de school met twee revoL verschoten gedood, omdat hy niet ge slaagd was voor een examen. De scholier, Giuseppe di Carlo, is thans tot 25 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Voorts moet hij' aan de fa milie van het slachtoffer 1.500.000 lire betalen. Franse Senaat keurde accoord met Indo-Chinese staten goed. De Raad van de Republiek (de Franse Senaat) heeft de tussen Frankryk enerzij'ds en Vietnam, Laos en Cambodja anderzijds gesloten over eenkomsten. waarbij deze drie Indo- Chinese staten zelfbestuur wordt ver leend binnen de Franse Unie. met 294 tegen 20 stemmen goedgekeurd. Russen willen proces tegen Japanse keizer. De Sowjetrussische ambassadeur te Washington, Panjoesjkin, heeft bekend gemaakt, dat hij de Ver. Staten heeft vobrgesteld nog een aantal Japanners, onder wie de keizer, als oorlogsmis dadigers te berechten. VERDERE STIJGING VAN TEMPERATUUR Zwaar bewolkt met nu en dan re gen. Vooral in de kustprovincies aan vankelijk tijdelijk nog stormachtige, overigens krachtige tot matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Verdere stij ging van temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1