PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen hoop meer op redding van nog 55 man in de „Truculent" Nieuwe gemeentegrenzen op Walcheren BILT Duikers in hun werk zeer belemmerd door de getijstroming Deze week .J INTERVIEW MET KAPITEIN DEKKER VAN DE „ALMDIJK" Gedep. Staten willen aantal gemeenten terugbrengen tot 12 GERUCHTEN OVER CONFLICT TUSSEN STALIN EN MAO Vandaag DE VOORSPELT: lP3e Jaargang - No. 12 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F van de Velde en F. B den Boer. Adj W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn. Pi.verv.: W. Leertouwer en H. A Busshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p kw.; fr p p. I 4.15 aer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 14 Jan. 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie l 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlissingen. Walstr 58—60. tel. 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2358); M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924. Goes. L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C lC0._tel^26 Vier compartimenten stroomden snel vol water. De Britse admiraliteit heeft Vrydagavond laat bekend gemaakt, dat er geen hoop meer bestaat voor de 55 man, die zich nog aan boord van de in de Theemsmonding gezonken duikboot Truculent" bevinden. De voltalli ge bemanning omvatte 80 man. Vyftien personen zijn gered, van 10 op varenden zyn de lijken geborgen en de overige 55 man moeten als verloren worden beschouwd. Mogelijk zijn nog enkele van de 55 man erin geslaagd uit de duikboot te komen. Waarschijnlijk zijn zjj dan echter door de sterke getijstroming meegesleurd en verdronken. Na de bekendmaking van de admiraliteit werden de oergingswerkzaamheden voorlopig gestaakt om bij teruglopend tij hervat te worden. Het kan nog wel drie tot vier dagen duren voor de duikboot aan de oppervlakte zal zijn gebracht. Duikers ondervonden grote moeilijkheden bij hun werkzaamheden als gevolg van, de getijstroming rondom het wrak. Een geel en zwart geschilderd schip, kort en breed van afmetingen, de „Lifeline", was naai' het toneel van de ramp gevaren om, zo nodig, de kettingen te vieren, die onder de „Truculent" zouden worden geslagen, om het schip te lichten. Toen de dui kers evenwel meldden dat deze poging thans hopeloos zou zijn, lichtte de „Lifeline" het anker en nam weer zijn De met gejuich ontvangen loonsver hoging van 5 pet. die door de werkgevers mag worden gegeven, maar door de vakorganisaties geëist wordt, hetgeen trouwens niet anders te verwachten was is in de loop van deze week practïsch waardeloos geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ons voorgerekend dat het levensonderhoud in verbluf fend korte tijd reeds 4V2 procent duurder is geworden, de aankondiging van de loonsverhoging heeft inmiddels de aankondiging van talrijke nieuwe prijsverhogingen na zich gesleept en het staat al wel vast. dat de Neder landse werknemers met hun salaris verhoging geen stap verder komen er eerder slechter aan toe zullen zijn En dat terwijl de werkloosheid zien derogen toeneemt en in Brabant zelfs al beangstigende afmetingen begint aan te nemen Het bouwvolume voor de getroffen stadskernen kwam deze week af. Zee land heeft er een behoorlijke portie van mee gekregen en wrijft zich de handen. Laat ons blij zijn, dat het dat doen kan. ;r zijn tijden geweest, waarin Zeeland alle reden had om zich achteruitgesteld te voelen. Zoals het thans is. is het beter, al blijven er nog altijd wensen over. Van Rappard, de man. die Neder land tot een Duits deelstaatje wilde maken, heeft levenslang gekregen. Hij was een landverrader. De straf, die hij thans te boeten krijgt, zal nie mand te ^waar achten. De Nederlandse regering heeft in een officiële verklaring vastgesteld, dat Tsjëcho-Slowakije dt algemeen geldende rechtsnormen niet meer in acht neemt, hetgeen wil zeggen, dat men het land van Benesj en Masaryk niet meer als een beschaafd land kan beschouwen. Het resultaat van de Tsjechische omwenteling is bedroe vend. Eens een voorbeeld van vrijheid en democratie, is Tsjecho-Slowakije thans een Russische vazalstaat, die de beschaafde vormen niet meer in acht neemt. Kapitein Westerling, de „Turk", die in de dagen, waarin Ne derland nog voo- het behoud van In donesië ijverde, zich een slechte naam verwierf door nodeloze wreedheden, treedt thans als rebel op. Zijn naam is op veler lippen geweest, deze week en nu wreekt zich de vlek op zijn bla zoen. Ware het een ander, die in arren moede besloten had tot het laatste toe te vechten voor wat hij als Nederlands recht beschouwt, men zou een zekere mate van waardering kunnen hebben, ook zonder de daden goed te keuren. Nu het Westerling is, heeft dit optreden iets van het gokje van een avonturier waarvoor weinigen een goed woord hebben. Of Westerling met zijn agitatie iets bereiken zal. het is ten zeerste de vraag. Wellicht echter verstoort hij de rust niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk en brengt hij aan het jonge Unieleven ernstige schade toe In het buitenland was van beteke nis, dat in België nu de laatste strijd om de koningskwestie is losgebrand en dat Finland capituleren moest voor de Russische eis. dat Russische oor logsmisdadigers, die zich in Finland ophouden, gearresteerd moesten wor den. Aan het verzoek om uitlevering is geen gevolg gegeven, maar wie zal zeggen, hoe lang de. Finnen zich daar tegen zullen kunnen verzetten? Het belangrijkste buitenlandse nieuws kwam uit Engeland, waar de verkiezingen tfcans op 23 Februari Jjn bepaald. Nog "eenmaal treedt Church ill als verkiezingsleider voor de con servatieven in het strijdDerk. Zijn te genstander is Attlee Niemand kan voorspellen, hoe de strijd zal eindigen Maar er is een veelzeggend feit Van alle tussentijdse verkiezingen sedert het aan het bewind komen van Attlee verloor Labour er geen enkele. Dat kan een vingerwijzing zijrfc ligplaats in de buitenste rij van red dingsschepen in. De „Truculent" ligt op ongeveer 15 kilometer uit de kust, ter hoogte van Sheerness, op een gedeelte van de zee bodem, waarop zich modderig zand bevindt. Op een gegeven ogenblik wa ren de moeilijldieden, die de duikers ondervonden, zo groot, dat gebruik werd gemaakt van „kikvorsmannen' In de buurt van het wrak werden an kerkettingen neergelaten, waarlangs de duikers zich onder water begaven. KLEIN DUINKERKEN. De plaats van de ramp geleek Vry- dag op een „klein Duinkerken". Onge veer 40 schepen van allerlei grootte en vorm bewogen zich om het vlot met de vlag, dat de plaats van de „Truculent" aangaf. Vliegtuigen scheerden laag over het wateroppervlak, op zoek naar overlevenden. De schijnbare werkeloosheid van de schepen in de uitzicht belemmerende mist. wekte een benauwende sfeer, zoals rond een kolenmyn, die door een ramp is ge troffen. Vrijdagavond laat werd aan boord van de reddingsschepen de vlag half stok gehesen. Door de aanvaring met de „Divina" werd de „Truculent" aan stuurboord zijde opengescheurd vier van de ze ven compartimenten van de onderzee boot liepen vol, toen het zeewater) door de grote scheur binnendrong, hetgeen binnen een minuut het zinken van de duikboot veroorzaakte De opvarenden, die erin slaagden uit de gezonken onderzeeboot te ko men, zijn afkomstig uit alle compar timenten van de onderzeeër. Zij ver zamelden zich in het achterste ge deelte van de „Trucülent", sloten de deuren der waterdichte schotten en besloten te pogen uit de duikboot te komen. Zy hadden ongeveer twee en een halve minuut de tijd om zich naar de niet ondergelopen compartimenten te begeven, voordat het binnenstro mende zeewater alle hoop op redding ijdel zou maken. Eén van de geredde leden van het machinekamerpersoneel verklaarde tegenover Reuter „Na de aanvaring gingen wy in een ry achter elkander staan, alsof wij op een bus wachtten. Wij wachtten, totdat het zeewater ook ons compartiment binnendrong waarna wij. met behulp van ons red dingsapparaat (het z.g. Davis-appa- raat) erin slaagden naar de opper- Lof voor het A.N.P. De radiokamer van het A.N. P. heeft als eerste het bericht over de ramp met de „Trucu lent" opgevangen en ogenblik kelijk naar Londen doorgezon den. Daardoor was het de Brit se admiraliteit mogelijk sntü hulp te organiseren. Het A.N.P. ontving Vrijdag een in zeer prijzende bewoordingen gestel de brief van het Engelse pers bureau Reuter. Ook na het op vangen van de radioboodschap bleef nameljjk het A.N.P. zeer jctief en verschafte Reuter tal fan gegevens. De brief eindigt: „Well done, A.N.P., and many thanks". vlakte te komen. Dit ging helemaal niet moeilijk". Een ander lid van het machineka merpersoneel verklaarde „In dertig tot veertig seconden waren wij aan de oppervlakte, doch het leek mij wel een jaar toe". Overlevenden van de „Truculent" hebben Vrijdagavond laat verteld, hoe 45 man in het achterste deel van de onderzeeboot voor een ontsnappings luik in de rij stonden. Zjj moesten wachten tot de afdeling nagenoeg was vol gelopen om het drukverschil op te heffen. Dit duurde anderhalf uur. Er werd gezongen en geschertst. Tegen het einde werd het benauwd door zuurstofgebrek. Toen konden de man nen één voor één de duikboot verlaten. De meesten werden evenwel nimmer opgepikt, aldus het verhaal van de overlevenden. Sowjet-Unie zal Veiligheidsraad boycotten. Malik ten tweede male de zaal uitgelopen. Malik, de Sowjet.gedeIegeerde in de Veiligheidsraad, heeft Vrijdagavond opnieuw de Veiligheidsraad verlaten omdat zjjn resolutie tot uitsluiting van de Chinese gedelegeerde, dr. Tsi- ang, verworpen was. Malik verklaarde, dat de Sowjet- Unie zich niet gebonden zon achten door besluiten, die in zijn afwezig heid zouden worden genomen. Hij kondigde aan, dat de Sowjet- Unie niet aan het werk van de Vei ligheidsraad zal deelnemen zolang de Chinese gedelegeerde niet zal zijn uit gesloten. De Russische resolutie werd verwor pen met zes tegen drie stemmen en twee onthoudingen. De Sowjet-Unie. Joego-Slavië en In dia Stemden voor de resolutie. De Ver Staten, Cuba. China. Egypte Ecuador en Frankrijk tegen. Engeland en Noorwegen, die de regering van Mao Tse Toeng erkennen, onthielden zich van stemming. Redditigsvliegtuig stortte neer. De uit vjjf koppen bestaande be manning van een Lancaster-bommen werper, die tegen middernacht van 't R.A.F.-vllegveld Kinloss was opge stegen om duikers op te halen uit Rosyth, die zouden gaan zoeken naar overlevenden van de „Truculent", is omgekomen doordat het vliegtuig vlak na de start verongelukte. Nederlander in Noorwegen uit trein ontsnapt. De Nederlander H. G. heeft Vrijdag kans gezien te ontvluchten uit de trein van Trondheim naar Oslo. G. die door de internationale politie werd gezocht, is enige dagen geleden in Trondheim gearresteerd daar hij verdacht wordt van fraudes en ver duistering. Eensklaps klonk hulpgeroep over het water (Van onze correspondent te Londen). Het 8000 ton metende Nederlandse schip „Almdjjk" van de Holland. Amerika Ljjn heeft bjj de ramp met de „Truculent" kranig werk verricht. Kapitein en bemanning in totaal 57 man worden in de Britse pers zeer geprezen. Aan boord van de „Almdijk" hadden wij een interview met kapitein J. P. Dekker uit Rotterdam, die het eerst per radio een nood- signaal uitzond om de Britse admiraliteit van de ramp op de hoogte te brengen. Hier volgt het verhaal van de kapitein. gen wij plotseling vijf mannen rond zwemmen met zwemvesten aan. Di rect zetten wij een sloep met acht man uit. Dat duurde slechts enkele minuten daar alles electrisch gaat. De vijf man nen werden ongedeerd uit het koude water aan boord gehesen. Slechts één hunner had een arm gebroken. Tijdens deze tnanoeuvre hadden wij nogal last van het 600 ton grote Zweedse schip „Divina". dat de aanvaring verooi'- zaakt had. Het schip had namelijk de machines gestopt en lag hulpeloos rond te drijven. De commandant van de duikboot, die zich onder de gered den bevond, zei tegen mij, dat er nog dertien man vlak onder de toren zaten en dat ook deze kans hadden door de veiligheidsklep te ontsnappen. Dat bleek later juist, want omstreeks mid- „Wij moesten het zekere voor het onzekere nemen". Ik stond om vijf minuten over zeven op de brug, toen er plotseling luid hulpgeroep over water klonk. Het was pikdonker. Onmiddellijk liet ik mijn machine stoppen en pleegde overleg, aangezien wij met ons zware schip ik ben vol geladen uit New Orleans aangekomen voorzichtig tegen ster ke stroom in moesten manoeuvreren. Op luide kreten van help, help! heb ik geluid laten peilen, ben toen omge draaid, vervolgens voorzichtig op ge luid afgestoomd. Daarop stak ik mijn zoeklichten aan en zocht het water af. Inmiddels had ik een reddingsboot la ten klaarmaken. In de zoeklichten za- Een onzer correspondenten in een YValcherse gemeente, die bij de grens wijzigingen betrokken is, meldt ons: Gedep. Staten van Zeeland hebben aan de gemeentebesturen van Wal cheren advies gevraagd over een ontwerp voor een nieuwe Indeling van het gemeente]yk grondgebied op Walcheren. Dit ontwerp is in kaartvorm aan de gemeentebesturen toegezonden met het verzoek vóór 15 Februari a.s. deze kwestie in de gemeenteraden te behandelen en 't gevraagde ad vies uit te brengen. Het ontwerp van Gedep. Staten be oogt, volgens deze berichtgever, een vermindering van 't aantal Walcherse gemeenten tot 12. Komt de nieuwe indeling tot stand dan zal dus een derde deel van de Walcheren- se gemeenten ophouden een zelf standig bestaan te voeren. De gemeente Middelburg krijgt er 'n deel van de gemeente Grypsker- ke en van Sint Laurens bij. Het overi ge deel van Sint Laurens wordt met de gemeenten Grypskerken Seroosker ko en een groot deel van Vrouwen polder saamgevoegd tot een nieuwe gemeente, die wat oppervlakte be treft de grootste van Walcheren wordt. G^pinge, dat thans nog onder de gemeente Vrouwenpolder bèhoort wordt toegevoegd aan Veere. Een groot deel van de Vrouwen- polderse duinstrook tot aan de Oran jezon wordt toegevoegd aan Oostka- pelle. De Oostgrens van de gemeente Domburg wordt iets verlegd en komt tussen Zonneveld en Westhove. Het verliest St. Jan. ten Heere en 'tDom- burgse gebied, dat ten Zuiden daar van ligt. Westkapelle blijft practisch gelijk alleen wordt De Kreek grensschei ding. NOG TWEE COMBINATIE S Meliskerke en Aagtekerke worden samengevoegd en daarbij komt een strook van Domburg en een klein strookje van Westkapelle en van Zoutelande de wijken Sint Janskerke en Boudewijnskerke. Dit wordt dus een tweede combi natie-gemeente. De derde nieuwe combinatie-ge meente op Walcheren wordt de ge meente, die zal ontstaan uit de sa menvoeging van Koudekerke, Bigge- kerke en van Zoutelande. Tot deze combinatiegemeente zal ook behoren de wijk Hoogelande, die thans tot Grijpskerke behoort. Koudekerke verliest een strook grond aan de gemeente Vlissingen, Souburg staat ,een kleine strook grond af aan Vlissingen, maar wordt uitgebreid met het grootste deel van de gemeente Ritthem. De gemeente Nieuw en St. Joos- land wordt uitgebreid met een strook je, dat nu aan Ritthei» behoort, voorts met een klein reepje van Mid delburg en tenslotte met het over grote deel van de nieuwe Sloepolder. Dit zijn globaal beschreven de nieu we gemeentegrenzen, waarover Ged. Staten advies vragen. De gemeenten, die ingevolge dit ontwerp zouden blijven bestaan op Walcheren zyn dus: 1. Middelburg, 2. Vlissingen, 3. Souburg, 4 Veere, 5 Westkapelle, 6 Domburg, 7. de combinatie-gemeen te Aagtekerke-Meliskerke, 8 de com binatiegemeente Biggekerke-Koude- kerke, 9. Nieuw en Sint Joosland, 10. Oostkapelle, 11. Arnemuiden en 12. de combinatie-gemeente Serooskerke- St. Laurens enz. Wordt de nieuwe indeling aan vaard, dan worden de gemeenten Westkapelle en Domburg voor wat het oppervlak betreft de kleinste van Walcheren. Japanse communisten maken zich los van Moskou. Minister Acheson heeft Donderdag in een rede tijdens een lunch van de „National Press Club" de Sovjet-Unie ervan beschuldigd pogingen aan te wenden om de Noordelijke provincies van China los te maken en bij de Sovjet-Unie te voegen. Later heeft het ministerie 'n ver klaring uitgegeven, waarin werd duidelijk gemaakt, dat Acheson met „Noordelijke provincies" de gebie den Mandsjoerije, Sinkiang en Bin nen- en Buiten-Mongolië bedoelde. Naar aanleiding van de communis tische overwinningen in China zei Acheson, dat het Chinese volk de oplossing van zijn probleem zelf in handen heeft genomen en zijn steun aan het nationalistische bewind ont trokken heeft. Over Indonesië ze' Acheson: ..paar is een groot succes geoogst, wy zijn bereid om alle hulp te geven, die wy geven kunnen." De Japanse communistische party heeft besloten om uit solidariteit met Mao Tse-Toeng, die, naar de Japanse communisten menen, moeilijkheden heeft met ëtalin, zich niet te storen aan de Kominform-bevelen. Zonder het buitenlandse persbericht te bevestigen, als zou Mao Tse-Toeng de onderhandelingen met maarschalk Stalin hebben verbroken, menen de Japanse communisten dat het overleg gestuit is op moeilijkheden en dat de Chinese communisten weigeren in Herbert Hoover, ex-president van de V.S. is voorstander van een krachtige verdediging van Formosa, desnoods met hulp van de Amerikaanse vloot. Truman en Acheson hebben zijn ge- vaarlijke denkbeelden geheel verwor pen. dernacht heeft de „Divina" nog tien drenkelingen kunnen oppikken. Toen wij hulpgeroep hoorden zei de Engelse loods, die ik aan boord had tegen mij: Ga maar door. Dat kleine scheepje daar en hij wees op de „Divina" zal ze wel oppikken. Maar ik antwoordde, dat we het ze kere voor het onzekere moesten ne men. Het is maar goed, dat we ge draaid zyn, anders waren do vijf man zeker verdronken. Om acht uur hadden we ze aan boord. De kapitein deelde me mede, dat we geen andere drenkelingen zou den kunnen bereiken en toen zijn we doorgestoomd. Inmiddels liet ik 'n te legram zenden naar de admiraliteit en naar de medische dienst te Gravesend. Ik had namelijk geen dokter aan boord. Er werd direct een bootje uit gestuurd met een arts aan boord. Dit bootje nam de vijf mannen over. Tot zoveu het relaas van van kapitein Dekker. ONDER DE DEKENS De chef hofmeester, de heer N. Ent hoven uit Amsterdam, vertelde ons nog, dat hij de drenkelingen, nadat ze aan boord waren gebracht, onmiddel lijk sterke koffie met 'n flinke scheut cognac erin had gegeven. De mannen hadden een uur in het water gelegen en waren totaal verkleumd, hoewel nog vrij monter. Ik heb ze uitgekleed en in bed gestopt, ieder met zes wol len dekens. Van slapen kwam echter niet veel. Daarvoor was de spanning over het lot van de anderen te groot. .DIVINA" WORDT VASTGEHOUDEN. De Britse admiraliteit heeft be paald, dat de Zweedse tankboot ,,Di. vina", die in aanvaring kwam met de „Truculent" voorlopig de haven van Londen niet mag verlaten. Dit als voorzorgsmaatregel voor het geval de tanker schuldig wordt geacht aan de aanvaring. Kapitein Hommerberg van de „Divi na" deelde mede: „Ik dronk in mijn hut een kop thee, toen de aanvaring geschiedde. Door de schok werd ik over de tafel heen geslingerd. Ik stond vlug op, rende mijn hut uit en kon nog net even het groene licht van de .Truculent" zien. Wij slaagden erin acht overlevenden op te pikken, die later werden over genomen door een der aan het red dingswerk deelnemende schepen. Wy hebben acht uur lang boven de plaats van de ramp heen en weer gevaren om naar andere overlevenden te zoe ken. Het bericht, dat wij na de aanva ring stuurloos zouden hebben rondge varen, is volkomen onjuist, evenmin zyn wy aan de grond gelopen". te gaan op de Sowjet-Russische eisen ten aanzien van Mandsjoerije, Dairen en Port Arthur. Volgens dezelfde kringen zullen de Aziatische communisten weigeren als slaafse navolgers van Moskou op te treden. De Japanse communisten leggen er de nadruk op dat hun besluit de actie van hun partij in Japan ten zeerste zal ten goede komen en zij beweren, dat zij alleen de ware patriotten zijn, omdat zij in Russische noch in Ame rikaanse dienst staan. Ko Nakanisji, die twee dagen gele den uit de Japanse communistische partij werd gezet, heeft de partij be schuldigd van „Titoistische ongehoor zaamheid" aan de Kominform. KORTE PREDICATIE JEZUS GEDOOPT Mt. 315. Het optreden van Johannes de Doo- per heeft een ware volksbeweging in Israël doen ontstaan. Het gerucht dringt door tot in de Noordelijkste provincie Galilea. Ook 'Jezus hoort er van in het landelijk Nazareth en gaat op weg, om Johannes, de diep-emstige boeteprediker, te zien en te horen. Wat zal Jezus doen, als Hij Johannes hoort en ziet? Protesteren en zeggen, dat hij niet zo hard en fel mag spre ken? Of naast Johannes gaan staan en zo mogelijk nog feller striemen de zonden en verkeerdheden van het volk in al zijn geledingen? Jezus kiest een andere weg. Hij gaat naast die mensen staan, die be ven en sidderen onder het rechtvaar dig oordeel van God, die hun zonden erkennen en belijden, en begeren ge doopt te worden. Zij zijn niet rein en hebben vergeving van schuld nodig. Jezus gaat niet staan bij hen, die op een afstand blijven toekijken en toe luisteren, en dan weer heen gaan, om dat ze zich te goed, te vroom achten voor deze doop, of omdat ze niet er kennen willen, hoe zij zijn in Gods oog, of omdat ze weigeren te gelovéfl, dat God Zelf staat achter Johannes. Jezus kiest de weg t-*an het volko men één-zijn met de mensen. Voor zich zelf heeft Jezus niet nodig, schuld te belijden, maar nu Hij mens is met de mensen, wil Hij het geheel en al zijn, en laat zich als een zondaar behandelen, ziet Hij af van al Zijn voorrechten, om naast ons te gaan staan en het goddelijk oordeel mee te dragen. Daarom ben ik blij, dat Jezus naast mij, zondaar, is gaan staan om mijn oordeel te dragen. Waar zou ik anders moeten blijven? En daarom ben ik ook blij, dat ik in mijn jeugd gedoopt beri, waardoor mij bezegeld is, dat Deze ge doopte Jezus geen vreemde voor mij is, maar mijn Vriend en Broeder, die voor mij alle gerechtigheid vervuld heeft. Door het geloof in Hem, die aan de kant van mij, miserabel zondaar, is gaan staan/kan ik blijde en hoopvol zijn. Heinkenszand, J. H. Renting. is het 250 jaar geleden, dat de belastingambtenaar C. F. Henrici, die onder de schuil naam Picander bekend werd als de dichter van de tekst van de Matthaus Passion en vele canta tes van Joh. S. Bach, te Stolpen in Duitsland, werd geboren; is het 150 jaar geleden, dat de Oostenrijkse muziekhistori cus Ludwig Köchel. die alle werken van Mozart heeft gere gistreerd, te Stein aan de Do- nau werd geboren. V. „Gijzelaarsoorlog" tussen Frankrijk en Polen. Tot dusverre is bekend, dat ten minste 7 Fransen in Polen de laatste slachtoffers zijn van de „gijzelaarsoor log" tussen Polen en Frankrijk. Onder de gearresteerden bevinden zich Pierre Marschall, rorrespondent van A.F.P., en Edmonde Massonet, hoofd van de Franse repateriërings- missie in Polen. De anderen zijn la gere employé's van de ambassade en werklieden. VRIJ RUSTIG WEER. Geldig tot Zaterdagavond. Overwegend droog weer met over het algemeen veel bewolking en plaat selijk nevel of mist. Matige tot zwak ke wind uit Westelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1