PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Britse duikboot na aanvaring gezonken BILT VORIG JAAR RECORD-VERVOER OVER DE ZEEUWSE STROMEN EINDELIJK STREEP ONDER DRAMA VAN BUCHENWALDE? Tot dasver vijftien opvarenden gered 14-jarige jo-gen met vissersboot er vandoor. Vandaag J Maandag weer „het nieuws van 8 uur". WESTERLING NADEEL AAN INFORMATIEVE BESPREKINGEN Koniiigi en Prhseres naar de Wintersport DE VOORSPELT: J 93e Jaargang - No. 11 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F B den Boer. Adj W de Pagter Hoofdred G Ballintijn. Pl.verv.. W Leertouwei en H A Busshardt ABONNKMKN1SPR1JS 32 ct per week; I 3 90 p kw (r p p. t 4.15 jer kw I.osse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIOOELSURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 Januari 1950 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50, Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur Vlisslngen Walstr 58--60. tel. 2355. 4 lijnen ib.g.g. 2358); M'bu.g Londense Kaal 29 tel. 2077 en 2924 - Goes L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160^6^26 Er bestaat hoop, dat de overigen worden gered. Donderdagavond is de Britse duikboot „Truculent" na een aanvaring met het 630 ton metende Zweedse motortankschip „Divina" in de Theemsmonding ten Noorden van Wliistable gezonken. De duikboot had 76 man aan boord; 6 officieren, 53 manschappen en 18 technici van een marinewerf. Tot dusver zyn vijftien opvarenden gered, onder wie de commandar luitenant Bovvers, en de eerste-machinist, luitenant Stevenson. Twee lyken z^n geborgen. Zestig man bevinden zich dus waarschynlijk nog in de ge zonken duikboot, die 18 meter diep ligt. De Britse marine stelt alle po gingen in het werk om de slachtoffcrste bevrijden. De zee is kalm en er bestaat hoop, dat de „Truculent" kan worden gelicht. Reddingsvaartuigen hebben Vrijdagmorgen een boei gevonden die uit de gezonken duikboot was losgelaten en die het bericht bevatte, dat de opvarenden nog Ln le ven waren. Het ongeluk gebeurde bij dichte mist. De duikboot bevond zich toen aan de oppervlakte. Het Zweedse schip „Divina", waarvan de boegpla ten met het oog op ijsbreken extra waren versterkt, liep door de aanva ring averij op en hees twee rode lich ten, ten teken dat het onbestuurbaar was. Het liep later aan de grond. De „Almdyk" van de Holland-Ame rika-lyn meldde in een radiobood schap, die door het A.N.P. is opge vangen, dat hy vyf overlevenden van de „Truculent" had opgepikt. De „Almdijk" was van New Orleans op weg naar Rotterdam. Deze vijf ge redden bevonden zich op het ogen blik van de aanvaring in de comman dotoren. Een reddingsboot heeft later nog negen overlevenden en twee doden van de duikboot, die zich aan boord van de „Divina" bevonden, aan land gebracht. De „Truculent" werd om 31 uur aan stuurboordzyde geramd in de torpedokamer en zonk byna onmid dellijk. De mandeksels werden snel gesloten. De duikboot heeft voldoende reddingsmateriaal aan boord om de ontsnaping van alle opva renden naar de oppervlakte mogelijk te maken en is bovendien uitgerust met een z.g. Schnorkel-apparaat, dat opneming van lucht ook onder water mogelyk maakt. Stenen des aanstoots Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat er dingen gebeuren, die stenen des aanstoot- zijn. Dezer dagen is het wetsontwerp afgekomen, dat be. paalt, dat, mocht Koningin Juliana komen te overlijden, terwijl haar kin deren nog minderjarig zijn, Prins Bernhard regent zal worden. Nu is de Kroon hoofd van de Unie tussen Nederland en Indonesië. Het wetsontwerp op het regentschap raakt dus ook Indonesië, onze Uniepartner Maar met het souvereine Indonesië is geen overleg gepleegd over dit wets ontwerp. Hier heeft de regering een achte loosheid begaan, die eigenlijk ontoe laatbaar is. Wat moet er gebeuren, als Indonesië het met deze regeling niet eens is? Als men in Djakarta een andere regent verlangt? In ieder geval slaat het kabinet een figuur, als Soekarno ons op de vin gers tikt en er op wijst, dat de Kroon een Unieaangelegenheid is en Neder land hier eenzijdig beslist heeft Andere steen des aanstoots. De con ferentie van de studentenvereniging Politeia mocht alleen doorgaan als er politie in de zaal was. Toen daartegen geprotesteerd werd. bepaalde minister Wijers, dat de conferentie wel mocht doorgaan als er geen Nederlandse journalisten bij tegenwoordig waren. Buitenlandse journalisten mochten er wel bij. En ock mocht er een com muniqué uitgegeven worden, dat ech ter gecontroleerd moest worden door een „politiek betrouwbaar" journalist! Wij zouden /el eens willen weten op welke wet de minister deze bepa Jingen grondt Tot dusver was er in Nederland een persvrijheid en vrijheid van vergadering en vereniging Maar Nederland schudt niet op zijn grond vesten, als een minister doet alsof ei geen grondwet bestaat! Derde steen. De verdediger van Van der Waals. mr. van der Starp, heeft een rechercheur van politie beschul digd van ernstige mishandeling. De rechercheur diende een klacht in we gens smaad. Van der Starp en zijn verdediger verklaarden de beschuldi ging te kunnen bewijzen. De heren kregen echter geen kans De rechtbank besloot daarentegeh een onderzoek te laten instellen naai de geestvermogens van mr. Van der Starp! Een normaal Nederlander grijpt zich bij zoiets naar het hoofd. Want het doet er niet toe. of mr. Van der Starp een goed stel hersens heeft of niet, het gaat er alleen maar om of de recher cheur zich inderdaad aan mishande ling schuldig maakte. En dat ver klaarde mr. Van der Starp te kunnen bewijzen. Waarom hem niet tot dit bewijs toe gelaten? Wat blijft er van recht over als het leveren van bewijzen verhin derd wordt? Dagelijks zyn er vele stenen de:- aanstoots. En dat vijf jaar na de be vrijding! Het zoeken naar vermisten, die mogelyk reeds uit de duikboot zyn ontsnapt, wordt door een zware mist bemoeilijkt. Op verzoek van de Brit se marine zijn vliegtuigen van de R. A.F. opgestegen, voorzien van licht- kogels, rubberboten en parachutes. De „Truculent", die in 1942 te wa ter is gelaten, was op een proefvaart na herstelwerkzaamheden op een ma rinewerf te hebben ondergaan. Van daar de 18 man werfpersoneel aan boord. De boot behoort tot de T- klasse en heeft een waterverplaat sing van 1.575 ton. Garry Davis wil naar Rusland. Garry Davis, de zelfbenoemde we reldburger numero één. wil naar de Sowjet-Unie om daar te helpen bij de wederopbouw van verwoeste steden aldus heeft Horst Bergschneider, de leider van de wereldburgers van het Tuhrgebied" heden verklaard. Vliegtuigen zoeken de zee af. Een vissersplaats in Schotland Is in rep en roer gebracht, doordat een 14-jarige jongen er vandoor is ge gaan met de „Girl Jean", een van de grootste en modernste boten van de vloot. Tot dusver is geen enkel spoor van de boot gevonden. Vliegtuigen van de R.A.F. zoeken de zee af. John had aan zijn schoolvriendjes verteld, dat hij naar Frankrijk wilde, maar zyn vader is overtuigd, dat hy op weg is naar Noorwegen, waar een meisje woont, met wie hij correspon deert. De 14-jarige jongen is „dol op de zee". Hij kan sturen, de motor bedienen en op kompas varen. In 1948 is hij er ook al eens met de „Girl Jean" vandoor gegaan. Sterke oppositie tegen loonstop in Engeland. Het congres van het Britse vak- verenigingsverbond (T.TJ.C.) heeft* zicli met een krappe meerderheid uitgesproken voor de politiek van de regering, waarby de lonen bevroren blijven. De uitslag was 4.263.000 stemmen vóór de loonstop en 3.606.000 tegen. Deze uitslag was een teleurstelling voor de leiders van het T.U.C., zy hadden gehoopt op een krachtiger be wijs voor de hechte steun van de vakbeweging aan de Labour-partij. Nadat het resultaat bekend gemaakt was, deed William Lawther, voorzit ter van het mïjnwerkersverbond, een beroep op de afgevaardigden om de rijen te sluiten en Labour te steunen in de verkiezingen. De Egyptenaren zijn ter stembus geweest om de 319 leden voor de Kamer van Afgevaardigden te kiezen. De Wafdisten behaalden het grootst aantal zetels, n.l. 161-, hierna volgden de Saadlsten met 34 zetels. Voor een der stemlokalen in Caïro moesten de mensen zich in ry opstellen om hun stem uit te brengen. Ruvn drie millioen passagiers overgezet. Tien j'aar geleden nog geen achthonderdduizend Het vervoer van passagiers en auto's over de Zeeuwse stromen door de Provinciale Stoombootdien sten is in het afgelopen jaar groter geweest dan ooit tevoren. Uit de lieden gepubliceerde statistiek blykt dat ruim drie millioen passagiers werden overgezet (tien jaar te vo ren nog geen 800.000!) en meer dan 400.000 auto's, d.w.z. ruim viermaal zoveel als in 1939. Het aantal passagiers is op alle lynen, behalve Kortgene-Wolfaarts- dijk en Veere-Kamperland, sterk toegenomen; op beide laatstgenoem de trajecten is over 1949 een terug gang te constateren. Voor de lijn Veere-Kamperland ligt de oorzaak van dat verschijnsel voor de hand: het vervoer van D.U.W.-arbeidei s was aanzienlijk minder dan het voorgaande jaar. De lijn Vlissingen-Breskens had de grootste stijging in het passa giersaantal en overtrof de dienst Kruiningen-Perkpolder, want er werden niet minder dan 1.351.128 mensen overgezet, tegen 984.527 in 1948. Kruiningen-Perkpolder blééf 'n „millioenenlijntje"1.068.176 pas sagiers in 1949, 1.036.409 in 't voor gaande jaar. Ter vergelijking geven wij hier onder op overzichtelijke wijze de vervoerscijfers van het afgelopen jaar wat betreft de passagiers en die van 1939, 1946 en 1948: is het 325 jaar geleden, dat de beroemde Vlaamse landschap- en genreschilder, Jan Breughel, bijgenaamd de Fluwelen Breughel, te Ant werpen werd geboren. De zenders Hilversum I en Hilver sum II zullen van Maandag a.s. af weer 17 uur per dag uitzenden: de twee uren „radiostilte" komen dan te vervallen. Communisten op Hainan geland Volgens onbevestigde Chinese be richten zijn communistische strijd krachten met succes de straat van Hainan overgestoken. Zij zouden te Ying-Ko. aan de Zuidwestkust van het eiland, aan land zijn gegaan. Status van zijn strijdmacht komt in behandeling. Verklaring ministerie van voorlichting der R.I.S. De kwestie-Westerling is een uit vloeisel van de gecompliceerde toe. stand, die sedert de eerste militaire actie op West-Java bestaat. Men kan haar echter ook zien a'.s een deel i de pshychologie der Nederlanders, vooral van degenen, die deel uitma ken van het leger. Dat het voor hun moeilyk is om de nieuwe toestand te vatten, is te begrypen", aldus een verklaring van het ministerie van voorlichting der RJ.S. De verklaring vervolgt: „Wij ver trouwen er op, dat de Nederlanders, onder wie vele R.I.S.-ambtenaren en alle eenheden, die onder Nederlandse leiding staan, de duidelijke uitspraak Nog steeds concentratiekampen op Duitse grond. Het communistisch orgaan ,,Neues Deutschland" voorspelt, dat de Rus sische interneringskampen Buchen- walde en Sachenhausen spoedig ge- sloten zuilen worden. De Russen zou. den zich bereid hebben verklaard een groot gedeelte van de geïnterneerden in vrijheid te stellen, namelijk diege nen, die geen ernstig misdrijf hebben gepleegd. In Westerse kringen wordt het aan tal geïnterneerden in Russische kam pen in Duitsland op 30 40 duizend geschat. Konraad Kardinaal Graaf von Prey- sing, de bisschop van Berlijn, heeft een b^roej» gedaan op de autoriteiten van de Sow jetzone om „recht te doen wedervaren aan de geïnterneer den in de Oostdnitse concentratie- Rampen". De kardinaal, die tezamen met ande re kerkelijke autoriteiten op jongstle den Kerstdag een bezoek aan concen tratiekampen in Oost Duitsland heeft gebracht, zeide o.a.: „opnieuw verhef ik mijn stem: zolang het schandaal 1939 1946 1948 1949 Vlissingen-Breskens 362.832 748.326 984.527 1.351.128 Terneuzen-Hoedekenskerke 96.099 38.699 189.138 234.831 Kruiningen-Pei-kpolder 116.651 566.748 1.036.409 1.068.176 Zierikzee-Katseveer 50.484 108.513 126.276 141.957 Kortgene-Wolfaartsdijk 138.130 203.885 272.728 262.423 Veere-Kamperland 24.045 52.567 79.300 62.898 Totaal 788.241 1.718.738 2.688.378 3.121.413 AUTOVERVOER. Ook het aantal vervoerde auto's is op alle lijnen sterk toegenomen. Dit blijkt tevens duidelijk uit ie vergelijkende cijfers over het ver voer in de maand December, die wij hieronder vermelden. Op het tra ject Terneuzen-Hoedekenskerke is na de oorlog eerst auto-vervoer mo gelijk sedert Augustus 1948. Verge- lyking met vorige jaren is dus on mogelijk. De aantallen vervoerde auto's wa ren in: Churchill krijgt leiding van de verkiezingscampagne. De 75-jarige leider der Britse con servatieve partij, Winston Churchill, is Donderdagavond per vliegboot uit Madeira waar hij een vacantie door bracht, te Londen teruggekeerd, om de verkiezingscampagne te leiden Daar bekend was, dat het vliegtuig in de mist vloog, heerste er algemene opluchting, toen Churchill uit het toe stel stapte. De 390 socialistische Lagerhuisleden zullen op 24 Januari a.s. te Londen een besloten bijeenkomst houden, waarop door de partijleiders richtlij nen zullen worden verstrekt over de in de verkiezingscampagne te volgen tactiek. Deze bijeenkomst is tevens bedoeld als laatste vergadering van de socialistische parlementaire reactie Ter vergadering zal het woord ge voerd worden door minister-president Clement Attlee en vice-premier Her- bert Morrison. Morrison heeft van socialistische zijde de leiding der ver kiezingscampagne. van de concentratiekampen voortduurt zal er voor ons volk geen vrede en geen eenheid zijn. Twaalf jaren lang hebben wij, onder het naziregiem, geleden onder het be staan van concentratiekampen. Na de 'capitulatie hoopten wij, evenals alle andere weidenkenden, dat er nimmer meer concentratiekampen op Duitse grond zouden bestaan. In deze hoop zijn wij teleurgesteld. Telkens en tel kens weer zijn wanhopige vrouwen en moeders, echtgenoten en vaders tot mij gekomen om hulp te vragen voor hun zoon of dochter, echtgenoot of vrouw, die plotseling van hen wa ren weggehaald en van wie men se dertdien geen teken van leven meer vernomen had. Er is geen sprake van openbaar proces. De weggehaalde per sonen hebben geen verdediger. Zij zijn volkomen van de buitenwereld afge sloten, zelfs van degenen die hun het dierbaarst zijn en 't meeste na staan" Prinses Marijke gaat bij Oma op het Loo logeren. Indien de omstandigheden zulks toelaten hoopt H. M. de Koningin haar vacantie dit jaar tijdens het wintersportseizoen in de Oostenryk- se Alpen door te brengen. De drie oudste Prinsesjes zullen haar moe der vergezellen. Het buitenlands verblijf zal enige weken duren. Me vrouw Pennink zal in de ochtend uren toezicht houden op het school werk dat de Prinsesjes meekrijgen. Het vertrek is in de tweede helft van Februari voorzien. De Koningin en haar kinderen zullen zich per trein naar St. Anton begeven, van waar H. M. het vorige jaar tenge volge dor politieke omstandigheden na een zo kortstondig verblijf naar Nederland werd teruggeroepen. Prinses Maryke zal gedurende de afwezigheid van de Koningin by haar grootmoeder op het Paleis Het Loo logeren. Op feestelijke wijze is Donderdag Groningen's nieuwe trolleynet in gebruik genomen. inzake haar standpunt door de Neder landse regering en legerleiding ter harte zullen nemen". Donderdag zijn op verzoek van het Pasoendan-kabinet informatieve he- sprekingen in Bandoeng over de doel stelling van Westerling's „leger", de Ratoe Adil Persatoean Indonesia, ge houden tussen de minister-president, zijn ministers en Westerling zelf. Ook het staatshoofd van Pasoendan was aanwezig. Men kwam overeen, dat de status van de R.A.P.I. in de volgende kabinetszitting van Pasoendan zal wor den besproken. Op verzoek van de regering van Pa soendan zal Westerling alles in het werk stellen om zijn organisatie te weerhouden van overijlde stappen. UNCI-VERZOEK Westerling deelde aan Aneta mede, dat op verzoek van de Unci het ant woord op het z.g. ultimatum aan de regeringen der R.I.S. en van Pasoen dan over erkenning van de R.A.P.I. een maand is uitgesteld. Een woord voerder van de Unci heeft echter ten stelligste ontkend, dat de Unci een dergelijk verdoek zou hebben gedaan. De actie van de betrokken waarne mer der Unci werd ondernomen, zon der dat instructies zijn uitgegaan. Westerling verklaarde niet op te treden als Nederlander maar namens de „8 a 10 millioen aanhangers van mijn organisatie". Hij wilde de totale sterkte van zijn troepen niet bekend maken. Er zouden zich nog voortdu rend ongeregelde eenheden achter zijn wapens scharen. Hij deelde nog mee, dat niet een Nederlands officier, maar een Indonesische vertrouweling de brief van 5 Januari aan de regering van Pasoendan overhandigde. 1939 1946 1948 1949 Vlissingen-Breskens 47.992 38.394 98.954 160.420 Terneuzen-Hoedekenskerke 6.250 2.176 8.356 Kruiningen-Perkpolder 19.331 69.741 193.281 219.625 Kruiningen-Wolfaartsdijk 22.555 18.216 36.706 43.282 Zierilczee-Katseveer 6.111 4.343 11.301 15.472 Totaal 102.239 110.694 342.418 447.154 VERVOER IN DECEMBER. Tenslotte geven wij de maand cijfers van het vervoer over Decem ber 1949. Het passagiersvervoer ver toont geen belangryke wijzigingen Op de lijnen Terneuzen-Hoedekens kerke, Kortgene-Wolfaartsdyk en Veere-Kamperland is het echter Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke Kruiningen-Perkpolder ZierikzeeKatseveer Kortgene-Wolfaartsdijk Veere-Kamperland minder dan in 1948. Vlissingen- Breskens en Zierikzee-Katseveer vertonen een kleine toename, ter- wyl Kruiningen-Perkpolder de grootste toename te zien geeft. Het autovervoer is op alle lijnen, behalve Kortgene-Wolfaartsdijk, be- langryk toegenomen. PASSAGIERSVERVOER, Vlissingen-Breskens Terneuzen-Hoedekenskerke KruiningenPerkpolder ZierikzeeKatseveer KortgeneWolfaartsdijlc 1939 1946 1948 1949 19.983 57.965 56.389 56.767 8.208 6.375 13.806 13.175 11.964 53.222 68.424 81.481 3.657 7.182 7.713 8.237 13.275 14.178 20.613 18.687 2.047 2.456 4.014 3.535 Totaal 59.134 141.376 170.959 181.882 AUTOVERVOER. 1939 1946 1948 1949 2.017 4.258 7839 10.311 310 446 721 "1.271 7.669 16.022 18.44? 333 521 855 1.201 1.559 1.712 3.353 2.815 Totaal 5.490 14.160 28.515 33.495 Aanval op premier Eyskens ai'geslagen. DEEL DER LIBERALE KAMER FRACTIE TEGEN LEOPOLD. De Belgische Kamer heeft met 125 tegen 74 stemmen vertrouwen uitge sproken in de regering Eyskens. De socialistische motie, waarin het aftre den van premier Eyskens wordt ge vraagd en liet instellen van een par lementair onderzoek naar de effecten? fraude werd verworpen. Tijdens het debat over het voorstel tot het houden van een volksraadple ging over de koningskwestie kondig de de liberaal Lefebore aan, dat een aantal leden van zijn fractie zal te genstemmen. Hij was van mening, dat de koning slechts de rol van scheidsrechter kan vervullen, indien hij het daarvoor nodige prestige geniet in het land. Volgens hem is dit niet langer het geval. Hij herinnerde er aan dat het bestuur van de liberale partij de me ning toegedaan blijft, dat het aftreden van de koning de enige oplossing is van de koningskwestie. Komin'orm-agenten in Yoego-Slavië veroordeeld. Eén der beklaagden in het proces te Skoplje, in Joego-Slavië. tegen tien uit Albanië afkomstige Kcminform- agenten, is ter dood veroordeeld we gens het bedrijven van spionnage in Joego-Slavië ten behoeve van deKom- inform. Dit is de eerste maal dat een agent van de Kominfoym in Joego- Slavië op een dergelijke ten laste leg ging ter dood is veroordeeld. De andere beklaagden kregen ge vangenisstraffen. De openbare aanklager verklaarde in zijn requisitoir onder meer dat het proces had aangetoond welke „misda dige handelwijzen tegen Joego-Slavië worden gebruikt, om het land tot een gewillig werktuig van de Sowjet- Unie te maken". Tsiang bedankt als voorzitter Veiligheidsraad. Donderdagavond werd te Lake Success vernomen, dat de Chinese ge delegeerde Tsiang er in had toege stemd, het voorzitterschap van de Veiligheidsraad neer te leggen. Patiënle stichtte de brand in gesticht te Davenport. Een 22-jarige patiënte uit het krank zinnigen gesticht te Davenport, waar- in vrouwelijke geesteszieken waren ondergebracht, heeft bekend in haar kamer de brand te hebben gesticht, waardoor Zaterdag jl. 44 mede-pa tiënten en een verpleegster om het leven zyn gekomen. LATER MEER WIND. Geldig tot Vrijdagavond. Geleidelijk toenemende bewolking maar overwegend droog weer met in de ochtend plaatselijk nevel of mist. Aanvankelijk weinig wind, later ma tige en aan de kust krachtige Zuid westelijke wind. Temperatuur oplo pend tot zeven tien graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 1