PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tweede Kamer aanvaardde het R.T.C.-accoord met 71 tegen 29 stemmen BILT C.H.U. stemde gedeeltelijk, de V.V.D. in haar geheel vóór Medewerkers van Kostof verklaren zich schuldig. FRANSE REGERING HAD EEN MOEILIJK OGENBLIK ROEMRIJK VERLEDEN HERLEEFT IN ARNEMUIDENS RAADZAAL 192e Jaargang - No. 298 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntljn, Pl.verv.j W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 9 December '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 1,2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels van 1—5 regels f 1.—, tedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllssingen. Walstr. 58—60. tel. 2355, 4 lijnen (b.g.g. 2358); M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 tb.g.g. 2223) - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwcrijstr. 1 - Zierikzee: N. Bogardstr, C 160. tel. 26 Regering achtte verwerping een nationale ramp. De Tweede Kamer heeft in de afgelopen nacht, om 2 uur, met 71 tegen 29 stemmen het wetsontwerp ter goedkeuring van de souverei- niteitsoverdracht aan Indonesië aangenomen. Alle 100 leden namen aan de stemming deel, hetgeen uniek is in onze parlementaire ge schiedenis. Vóór stemden de K.V-P. (32 leden), de Partij van de Arbeid (27 leden), de V.V.D. (8 leden) en van de Christelijk Historische Unie 4 leden. Tegen stemden de Anti-Revolutionnaire fractie (13 leden), de Communistische fractie (8 leden), de Staatkundig Gereformeer den (2 leden), de heer Weiter en 5 leden van de Christelijk Histo rische Unie. Van de Chr. Hist* Unie stemden vóór de leden Ti'ianus, Wttenwaal van Stoetwegen, Kikkert en van de Wetering tegen de leden Bee- rink, Schmal, van der Feltz, Krol en de Ruiter. In de morgenzitting van Donderdag had minister van Maarseveen in grote lijnen het regeringsbeleid verdedigd, waarna de vragen en op. merkingen beantwoord werden door de ministers Stikker, Götzen, Joe- kes en Schokking. Minister van Maarseveen liet duideiyk uitkomen, dat het kabinet ver werping van het accoord als een ramp zou beschouwen, waarvoor het geen verantwoordelijkheid vermag te dragen. De regering vertrouwde er echter op, dat de volksvertegenwoordiging met haar ervan overtuigd zou zyn, dat het ontwerp leidt naar een aanvaardbare oplossing. De minister begon zijn rede met op te merken, dat men zich bij de Indo nesische kwestie niet meer alleen door de rede en beheersing, maar ook door gevoelens liet leiden. In dat verband verwees hij naar petitionne menten en advertenties. De minister herinnerde aan de oor logsjaren. In die beproeving rypte de wil om uit de afgrond weer naar bo ven te komen. In 1945 kwam de wens: nu Indië. Bij duizenden gaven onze jongens zich als vrijwilligers op. Zeker Indië moest vrij, ma&r ons Jeugdige zestigjarige Op eenvoudige wijze viert Zaterdag en Zondag de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond zijn zestigjarig bestaan. Menige voetballiefhebber zal de han den verbaasd ineen slaan en uitroe pen: Is er dan ooit een tijd geweest, waarin er niet gevoetbald werd Inderdaad: die tijd is er geweest. Maar hij ligt toch al tien jaren meer dan een halve eeuw achter ons en uit de moderne samenleving is voetbal niet meer weg te denken. Zeer bescheiden deed de voetbal sport in de tachtiger jaren haar in trede in ons land. Het spel werd hier geïntroduceerd uit Engeland en vond spoedig enthousiaste beoefenaars. Toen er steeds meer verenigingen ont_ stonden, rees de behoefte aan een sa menbindende organisatie en in het jaar 1889 werd besloten tot oprichting van de Nederlandse Voetbalbond. Dat was het simpele begin. Krachtig heeft de N.V.B., die zich bij zyn vijftigjarig bestaan in 1939 het predicaat „Koninklijke" zag toebe deeld, propoganda gemaakt voor de voetbalsport. Veel tegenstand was er aanvankelijk t j overwinnen. Thans is het zo, dat duizenden en nog eens dui zenden jongelui voetbal soeien en dat tienduizenden en nog eens tienduizen den er iedere ./eek naar gaan kiiken. De meesten van de kijkers hebben vroeger zelf voetbal gespeeld. Met name echter voor het eerste feit is ons volk de K.N.V.B. dankbaar, heid verschuldigd. Ontelbaren zijn door de K.N.V.B. tot sportbeoefening gebracht. Slechts dank zij de toewij. ding van zeer bekwame leiders en de medewerking van uitstekende organi satoren kon dit grote werk verricht worden. Het *s een resultaat, waarop allen, die de K.N.V.B. hebben gediend in het verleden, trots mogen zijn. Het meest verheugende aan dit ju bileum is evenwel, dat de zestigjarige jubilaris nog allerminst de last der jaren voelt. De K.N.V.B. is een levende organisatie met jeugdig enthousiasme voor de voetbalsport. Hij kan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. De jubileumviering draagt een so ber karakter: Zaterdag een bijeen komst in Amsterdam (met medewer king van het Concertgebouworkest), een receptie en dan op Zondag de ju bileumwedstrijd tegen Denemarken. Nederland heeft nog nooit van de Denen Y.erioren. Na de verloren partij tegen België heeft ook onze matige nationale ploeg dus een goede kans om de jubilerende bond een passend geschenk aan te bieden in de vorm van een klinkende overwinning De dure zeeweringen De memorie van antwoord van mi nister Spitzen, waaruit wij gisteren de passage lichtten, die op Zeeland en de Waddeneilanden betrekking had, bevat gelukkig ook bemoedigende Weliswaar stelt de minister zich op het standpunt, dat de kosten der zee weringen, die Zeeland zoveel zorg ba ren, in de allereerste plaats zoveel volk meende, dat dit op de duur zou moeten geschieden. Wij hadden een taak in Indonesië en ten aanzien van de beweerde collaboratie van Soekar- no e.a. met Japan trok de minister een vergelijk met de Nederlandse hou ding jegens de activisten in België. Minister J. H. van Maarseveen. De vraag of thans de minimale voorwaarden aanwezig zijn voor het overdragen van de souvereiniteit is een vraag van nu of nooit. Bestaat de zekerheid, dat straks die voor waarden wel aanwezig zullen zijn? Een nieuw kabinet, zoals o.a. de heer Weiter wil, zou een beroep op het Nederlandse volk moeten doen en zou dit in grote meerderheid zijn steun er aan willen verlenen? Er zou een diepe kloof kunnen ontstaan tus sen Indonesië en Nederland en het vertrouwen, dat in Indonesië door het huidige kabinet is gewekt zou verloren gaan. Naar 's ministers inzicht zou het nieuwe kabinet de verantwoordelijk, heid niet kunnen dragen. De reke ning die dan aan het Nederlandse volk gepresenteerd zou worden, zou verschrikkelijk zijn. Als de huidige samenwerking teniet gedaan wordt is de kans op een goede oplossing ver dwenen. HET COMMUNISME IN AZIË. De minister betoogde vervolgens, dat het communisme in Z.O. Azië op dringt. De nationalisten mogen niet in de armen van de communisten ge dreven worden. Als Nederland de resultaten der R. T.C. verwerpt, zou men in Moskou kunnen juichen, omdat het dan spoe dig oogsttijd in Indonesië zou kunnen zijn. mogelijk door de eerst belanghebben de moeten worden gedragen, maar over de onbillijkheden in de wet van 1870 op onze calamiteuze polders Is overleg met de provincie gaande. Dit is een verheugende mededeling even als de aankondiging, dat de regering overweegt op welke wijze en in hoe verre aan de in bijzondere omstandig heden verkerende Polder Walcheren hulp kan worden geboden. Voeg daar nog bij, dat voor de slui zen te Vlissingen 2 millioen wordt uitgetrokken en het is duidelijk, dat Zeeland in ieder geval 's ministers aandacht heeft Met belangstelling zien wij de resultaten van het overleg tegemoet. Slechts voor Breskens is de Memo rie van Antwoord teleurstellend. De nieuwe binnenhaven schijnt definitief van de baan. Reeds Cicero zei dat het heil van het volk de hoogste wet is. Het gaat hier om het heil van 80 millioen men sen. Men zal moeten nagaan in hoe verre de grondwet kan gewild heb ben, dat haar voorschriften de voor rang hebben. Het staat te voorzien, dat als het resultaat der R.T.C. niet wordt aan genomen een nieuwe rechtsorde zich toch baan breekt. Vervolgens betoogde de minister, dat het resultaat der R.T.C. met de grondwet in overeenstemming is. De regering is echter dikwijls langs de grenzen van de grondwet gegaan. De moeilijkheden spelen zich af in dit grensgebied. Tussen Kroon en Hoofd der' Unie bestaat z.i. geen verschil. De kwestie, dat de Unie niet over eigen organen beschikt, heeft een on derwerp van bespreking ter R.T.C. uitgemaakt. Er zijn echter sterke waarborgen, dat uitspraken van het Uniehof zullen worden nageleefd. De regering gelooft, dat de te vor men regering der V.S.I. een hechte ba sis vindt in de bevolking. De vroeger ontwikkelde denkbeel den van een interim-bewind bleken niet te verwezenlijken. NOG GEEN HOGE COMMISSARIS Het belangrijkste is de vraag of de regering der V.S.I. in staat zal zijn orde en gezag te handhaven. De over dracht der souvereiniteit is juist van belang om met succes bewegingen te kunnen bestrijden. Reeds nu is alles er op gericht om orde en veiligheid te verzekeren. De berichten, die ont vangen zijn, zijn zeer geruststellend. Voor Nederland bestaat er geen keuze, verklaarde de minister. En het zou goed zijn als de overeenkomst met grote meerderheid werd aanvaard, zulks met het oog op de samenwer king. Voorkomen moet worden dat 'n groot verleden als een loden last op ons gaat rusten. Een Hoge Commissaris is nog steeds niet aangewezen, hoewel vermoede lijk geen maand ons meer scheidt van de souvereiniteits-overdracht. Een uitgebreid contact met de Ka mer zoals bepleit was, is niet moge lijk zonder andere gewichtige belan gen te verwaarlozen. Gevraagd is of de Unie opzegbaar is. De Unie is bedoeld als duurzaam en er is dan ook geen enkele bepaling in het stauut terzake van opzegging (Zie voor het verdere verloop der debatten pag 2). Nieuwe zetel van Chinese regering. Het nationalistische Chinese kabi. net heeft besloten het vasteland te verlaten en uit te wyken naar For mosa. De datum van de overtocht is nog niet bekend gemaakt. Taipeh op Formosa zal de vijfde nationalis tische hoofdstad z\jn. Reizigers uit de huidige hoofdstad Tsjengtoe, verklaren, dat Tsjang Kai Sjek met de premier, generaal Yen Hsi Sjan, per vliegtuig naar Formosa is vertrokken. Ook andere ministers zouden vertrokken zyn. „Ik heb meer dan berouw" Twee bekangryke beklaagden In het proces tegen Kostof c.s., name- lyk Ivan Stefanof, voormalig minis, ter van financiën en Nikolof Petkof, Kostof's rechterhand als vice-presi dent van de staatscommissie voor economische zaken, waarvan Kostof president was, hebben verklaard, dat zij en Kostof, Britse agenten waren en complotteerden tegen de Bulgaar se regering. Een derde beklaagde, Boris Kris- tof, voormalig handelsvertegenwoor diger in de Sovjet-Unie, verklaarde eveneens schuldig te zyn op alle pun ten van de aanklacht. Kristof zeide economische inlich tingen te hebben verstrekt aan Joe- go-Slavië op instructie van Kostof. „Ik heb meer dan berouw, dat ik mij hiertoe door Kostof liet brengen, ik verwacht een zwai'e straf, maar tegelijkertijd verzoek ik het hof om clementie opdat ik een kans kryg terug te keren tot mijn klasse, mijn volk, de opbouw van het socialisme en naar myn kinderen", aldus be sloot Kristof. Toestand gouverneur van Sera wak verslechterd. De toestand van George Duncan Stewart, gouverneur van Serawak, die Zaterdag j.l. door een zestienja rige Maleier in de maag werd ge stoken, is „in de afgelopen nacht verslechterd". Zijn vrouw, die gis teren per vliegtuig uit Engeland te Singapore is aangekomen, heeft het ziekenhuis, waarin haar man is op genomen, na haar aankomst nog niet verlaten. Boerenzoons terug uit Amerika. W. Balkenende uit Wolf aartsdijk wordt door zijn moeder begroet. Clarense Hunter kijkt glimlachtend toe. Nederlander V.N.-Commis- saris in Libye. De heer A. Pelt, de 57-jarige Ne derlandse assistent-secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, is door een speciale commissie voorge dragen voor de post van commissa ris der Verenigde Naties in Libye, welk gebied op 1 Januari 1952 onaf hankelijkheid moet verkrijgen. De vroegere journalist Pelt ia in Nederland geboren, hij heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Hij was fedurende een bepaalde periode aan e voormalige Volkenbond verbon den. Later was hij vertegenwoordi ger van Nederland op de conferen tie te San Francisco ën op de eerste te Londen gehouden algemene verga dering. Kleine meerderheid na twee nederlagen door toedoen van communisten. Over pensioenen van oud-strijders Na drie en een half uur debat- en onderhandelen tussen de Franse re. geringspartijen heeft de Franse re gering Donderdagavond in de natio nale vergadering met zes stemmen meerderheid de overwinning behaahl in de kwestie over de pensioenen der oud-strijders. Tevorèn had de regering tot twee maal toe door toedoen van de com munisten een nederlaag geleden. De nationale vergadering accep teerde met 299 tegen 293 stemmen een motie, waarbij de commissie voor de financiën verzocht wordt met de regering samen te werken om te komen tot een verhoging van de pensioenen van oud-stryders en oorlogsslachtoffers in de begroting voor 1950. Deze motie deed de door de com munisten eerder ingediende motie te niet, waarby onmiddellijke bcspre- Icing werd geëist van een commu nistisch wetsontwerp ter verhoging van de jaarpensioenen der oud-strij ders van de eerste wereldoorlog. De andere nederlaag had de rege ring geleden doordat een voorstel van de voorzitter van de commissie voor de financiën om het wetsont werp voor nader onderzoek naar de commissie terug te zenden, met 409 tegen 164 stemmen verworpen werd. Belg voorzitter van heit I.V.V.V. Het bestuur van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen heeft op zijn eerste vergadering in County Hall te Londen met algeme ne stemmen Paul Finet als voorzitter van het verbond gekozen. Finet is de 52-jarige secretaris van het Belgische vakverbond. Hij is vroeger instru mentmaker geweest. Glorie van een gouden tijdperk in miniatuur-museum. Schilderijen krijgen een grote beurt. Er was eens (zo beginnen alle sprookjes, maar wat \vy nu gaan schreven, is waar!), er was eens een fiere Hanzestad, aan drie zijden be. grensd door het water van een brede zeearm, waarover Oost-Indiëvaarders met kostbare stoffen en geurige spe cerijen naderden. De fraaie koon- manshuizen op de kade en aan ae propere straatjes droegen sierlijke namen, in de stadsherberg smoorden de pekbroeken hun pjjp en haalden de rederijkers uit grote roemers wijn inspiratie voor een nieuw gedicht, alles en iedereen droeg het stempel van de welvaart. Die stad heette Arnemuyden. Tóch een sprookje? Ge zoudt het denken, wanneer ge op zo'n druilerige Decemibermiddag door 't vissersdorp loopt en nat en huiverig aanklopt op de poort van het weinig indrukwek kende gemeentehuis. Maar dan gaat de grijzende gemeenteontvanger, de heer A. Buys, U voor de trap op en eensklaps zyt ge verplaatst naar dat roemruchte verleden, de hdast verge ten historie. Het stond zo prozaïsch in het voor stel van de Zeeuwse Gedeputeerden aan de Staten: geef de gemeente Ar- nemuideh 293 subsidie in de op f 2925 geraamde kosten van vakkun dige restauratie door Monumenten zorg van de oude schilderijen in het raadhuis, daar deze anders tot onder gang gedoemd zjjn. Weinig geïnteres seerd hebt ge het gelezen, maar nu staat ge in die raadzaal, die óók oud heidkamer is en waar de stilte haast tastbaar is, ge proeft die wonderlyke sfeer van een opeens nabij gekomen verleden en zie, daar zijn dan de schilderijen, die de glorie van een gouden tijdperk uitstralen en die nu een grote schoonmaak zullen onder gaan. SCHILDER.BURGEMEESTER Trots en dominerend over de ande re doeken weerstaat Dirck van De- len's „Gerechtigheid" de vallende schemering. Een prachtig werk, dat klassieke invloeden verraadt, maar waarvan de symboliek de 20e-eeuwer niet meer aanspreekt-. Van Delen, leerling van Frans Hals, is burge meester geweest van Arnemuiden en ouderling van de kerk. Toen hij in 1633 in deze laatste functie werd ge kozen, verzocht iemand hem niet toe te laten, daar hjj „utenteeckent de lieden geück sy in de kereke sitten". Andere doeken van respectabele af metingen en grote kwaliteiten laten Arnemuiden zien, zoals het in zijn bloeitijd was, alsmede een Bijbels ta fereel: dood van Ananias en Saphi- ra (Hand. 5:1-10), dat destijds voor vyf rijksdaalders werd gekocht en een realistische uitbeelding van een zeeslag, gemaakt door ene H.G.VV. Maar wellicht de grootste waarde hebben de portretten van Prins Wil lem I en Prins Maurits door Daniël van Queborne. Twee houten, ruitvor mige sóhilden uit 1580 en 1578 herin neren aan de rederijkerskamer „Plomp van verstand" en „Niet zon der vrucht", in de burgemeesterska mer hangt het goedmoedig conter- feitsel van mr. Daniël Rademacher Schorer, ambachtsheer van Nieuwer- kerk, en dan zijn nog niet eens alle doeken genoemd. MET BEULSZWAARD EN PIEK Maar Arnemuiden heeft méér schat ten. Met de ontvanger knielt ge naast een loden kist met een allerwonder lijkst slot: ons laatste contact met liet slotenmakersgilde. Even later staat ge met het beulszwaard in de ene en de piek van de nachtwacht in de andere hand. Folterwerktuigen fluisteren van de wonderlijke practij- ken, die Vrouwe Justia er eer tijds op nahield en een zilveren be ker, die aan de burgerij werd ge schonken (wellicht door Prins Wil lem I), verhaalt van de heldendaden in de Spaanse krijg. Een bakker maakte een maquette van het Vlaams-gothische stadhuis, dat op de plek van het huidige ge meentehuis heeft gestaan en dat eigenlijk bestond uit twee forse koop manspanden. Vroeger heeft Arnemui den ook een carillon gehad, maar op een onzalig moment besloot de toen malige raad de klokken voor oud brons aan een Middelburgs opkoper over te doen. Dank zij het optreden van de regering bleven de klokken wel gespaard, maar Arnemuiden was zyn carillon kwyt. Gipsen afgietsels van wapens en randen der klokken zijn er de trieste herinnering aan. De schilderijen zijn in de oorlog in een kluis opgeborgen geweest en dat was maar goed ook, want het raad huis is doorzeefd met mitrailleurko gels en liep ook anderzinds grote schade op. Nu herbergt die kluis het archief en de heer Burjs diept ook hier uit grote kostbaarheden of, zo als de door Wilem van Oranje onder tekende proclamatie, waarin Arne muiden de stadsrechten worden aan geboden. Voordat ge het miniatuur.museum verlaat, neemt de ontvanger U mee naar het venster. Aan de overzijde van de straat glimmen de dakpannen van de lage huisjes in de regen. „Daar stond vroeger een grote wo. ning", hoort ge hem vertellen, „en die heette „De Blaauwe Schuyt". Daarin woonde Kenau Slmonsd Has- selaar. Als beloning voor haar dap. per gedrag bij het beleg van Haarlem kreeg zij het privilege om de turfgek den tn Arnemuiden te ontvangen. Zy heeft er nog lang en gelukkig ge leefd Vliegtuigramp te Prestwick nogmaals in het Lagerhuis. Het Britse Lagerhuis heeft Donder dagavond het voorstel van de opposi tie voor instelling van 'n op wettelijke basis berustend Hof van onderzoek naar vliegtuigrampen met 246 tegen 111 stemmen verworpen. Volgens het voorstel zou een derge lijk Hof tegenover geen enkel lid van de regering verantwoordelijk zijn. De bevindingen van het Hof zouden definitief aanvaard moeten worden, tenzij voorziening zou worden ge maakt voor beroep of nieuw verhoor. Sir David Maxwell Fyfe, (conserva tief) die het debat had geopend, had verklaard, dat Lord Pakenhara, de minister van Burgerluchtvaart, in 't geval van de ramp met de „Nijmegen" bij Prestwick, de bevindingen van 't door hem aangewezen Hof had moe ten aanvaarden. Nieuwe Internationale veroordeelt Franco. Het nieuwe Internationale Vakver bond heeft te Londen eenstemmig "n resolutie aanvaard, waarin het regiem van Franco wordt veroordeeld. De resolutie spreekt zich uit tegen het verlenen van enige hulp aan Spanje „totdat de democratie en de volledige vakverenigingsrechten hersteld zijn en de arbeiders in staat zijn bij te dragen tot het herstel van het land". Geval van pakken op de „Kota Inten". Men deelt ons van militaire zijde mede. dat een opvarende militair van het troe pentransportschip „Kota Inten", op thuis reis naar Nederland, te Aden is opgeno men, lijdende aan pokken. De betrokken familie is op de hoogte gesteld. De toe stand van de patiënt is gunstig. Indien zich geen verdere gevallen op het laatste deel van de reis zullen voordoen, zal het schip op de normale datum, vermoede!Uk 24 December, worden gedebarkeerd. Dc opvarenden zullen in dat geval op de ge bruikelijke wijze naar huis worden ver voerd. e E.V.C. Ie Amsterdam uit het Georganiseerd Overleg gezet. Met 27 tegen 9 stemmen (die dei- aanwezige communisten) nam de ge, meenteraad van Amsterdam een voorstel aan, dat door de heren de Groot (K.V.), Herfst (P.v.dA) en Roosjen (A.R.) was ingediend en waardoor de aanwijzing van de Bond van Nederlands Overheidspersoneel (aangesloten bij de E.V.C.) als orga nisatie, die vertegenwoordigers kan aanwijzen in de Centrale Commissie voor georganiseerd Overleg, werd in getrokken. Canada laat in 1950 weer 10.000 Nederlandse immigranten toe. Canada zal in 1950 opnieuw Neder landse bóeren-immigranten toelaten en wel tot een aantal van tienduizend. Sommigen van deze immigranten zul len zich waarschijnlijk bij bloedver wanten, die reeds boerderijen in Cana. da bezitten, voegen. Mevrouw Roosevelt naar Nederland. Mevr. Roosevelt hoopt met haar zoon Elliot en diens beide zoons om streeks Juni 1950 een bezoek aan Ne derland te brengen. Op de vraag, of dit bezoek een bepaald doel had, ver klaarde zij „het nuttig te vinden, dat de kleinkinderen van de president het land van de oorspronkelijke herkomst der Roosevelts leren kennen", aldus het N.v.d.D. DE VOORSPELT: GUUR WEER Geldig tot Vrijdagavond. Vrij v ?1 bewolking met af en toe -en oi hagelbuien. Matige wind uit Westelijke richtingen. Vrij koud, tem peratuur tussen 4 en 7 graden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1