PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Generaal Franco wil de koek en niet de gard BILT De /aafsfe Atoombomproeven van U.S.A. VLIEGTUIGEN NEERGESTORT BIJ DALLAS (V.S.) EN BIJ LYON Scbin met gevluchte Balten vergaan. Souvereiniteits-overdracht. WISJINSKY ZIET V.N. DE WEG VAN DE VOLKENBOND OPGAAN Vandaag „Springbokken" weer thuis UIT BLAUWMAANZAADKAF WAAIT STOF OP Personeelsinkrimping bij Spoorwegen te verwachten 192e Jaargang - No. 290 Directie F van de Velde en F tl den Boer Adj W. de Pagter. Hoofdred.- G. Balllnttjn Pl.verv,: W. Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; 3.90 p. kw.; tr p p. 1 4.13 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 30 Nov. '49 ADVERTENTIEPRIJS 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 2.50 Ingez. roededelingen dubbei tarief. iCleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer Giro nr. 359300 P.Z.C,. Middelburg. Bur Vllssingen W».sti 48 80 tel 2355 4 UJuen tb.gg 2358) M burg Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924 - Goes L. Vorststr 63. tel 2475 ibg.g. 2228) - Oostburg Pr Maurltsstr 12. tel 102 - Terneuzen BrouweriJstr. 2 - Zlerikzee N. Bogerdstr. CJ80_teJ_ Pro-Duitse gezindheid „een legende" Zonder Spanje heeft Atlantisch Pact geen toekomst. Generaal Franco kan als hoofd van de Spaanse regering moeilijk de vij andige houding van de Amerikaanse regering begrijpen. In deze zin al thans liet de Caudillo zich uit tegen de Amerikaanse journaliste C ons tan- tine Brown tijdens een Interview, dat hij te Madrid toestond. Franco vertelde zijn ondervraag ster twee belangrijke dingen: le. Spanje's pro-Duitse gezindheid is een legende, die de communistische propaganda in het Westen heeft ver spreid; 2«. Moskou is van plan op de dag, die het geschikt oordeelt om de strijd tegen het Westen te beginnen, parachutisten boven Spanje uit te werpen. Ten aanzien van het eerste punt gaf Franco enige nadere toelichting. Hij openbaarde, dat Spanje tijdens de oorlog onder zware druk van Duits land had gestaan en desondanks erin geslaagd was neutraal te blijven. Een prestatie waarop de generaal trots was, want sedert de dagen van Na poleon is dat tot dusver alleen aan Zwitserland en Zweden gelukt. Wan neer Hitier er wel in geslaagd zou zijn Spanje in zijn spel te betrekken, zou de veldtocht in Noord-Afrika las tiger en bloediger zijn geweest. Wat de huidige situatie betreft meent Franco, dat een Atlantisch Pact zonder Spanje een verdediging met een gevaarlijke bres is. Spanje immers is een belangrijke vesting achter het hoofdfront om onverhoed se aanvallen te weren. De Amerika nen begrijpen dit blijkbaar niet. maar de Russen des te beter, want al vijf jaar lang hebben zij niets nagelaten om in Spanje onrust te zaaien. Doelend op de aanhang van de Spaanse regering in ballingschap sprak Franco over „benden terroris ten". die in 1939 naar Frankrijk wa ren gevlucht om van daaruit te trach ten Spanje weer binnen te komen als voorposten van het Rode Leger. Er waren echter maatregelen geno men om deze agenten onschadelijk te maken. Tenslotte zette Franco, om een beeld De laatste Landvoogd in Batavia gaat heen. Hij droeg de titel gouver neur-generaal al niet meer. Hij was alleen nog maar Hoge Commissaris van de Kroon. Nog enkele weken, dan is ook de souvereiniteit overgedragen. En dan? Als voor de extremisten de laatste remmen wegvallen? Er gebeurt de laatste weken in In donesië zo het een en ander. Men be hoeft het schokkende en toch zo nuch tere relaas maar te lezen over wat er in Soerabaja en Malang geschiedt. Wat zal het lot zijn van de Neder landers, de Chinezen en de Indone siërs, die meer voor Nederland, dan voor de Republiek voelden? Ernstige zorg moet wel in vele har ten rijzen en de vraag rijst, of hier een krachtig Nederlands protest bij de republikeinse regering niet op zijn plaats is. Of is, dat onmogelijk? Of ongewenst? Incidenten als de bovengenoemde stroken niet met de geest van de R.T.C.-overeenkomst. Het tegendeel is waar Maar zelfs als zij wel zouden stro ken met de geest van die overeen komst, achten wij het beschamend, dat wij zonder een vinger uit te steken, zonder zelfs maar een protest bij de V.N. onze landgenoten laten afslach ten in gebied, dat nog onder Neder landse souvereiniteit staat, althans heet te staan. Het schamele loon In 1948 kon 59% van de Nederland se predikanten niet rondkomen. Drie vijfde deel moest dus interen of lenen om te kunnen leven. Met name in de dorpen is de toestand ontstellend. Daar kan 65% van de predikanten niet leven van het salaris, dat zij verdie nen, terwijl dit percentage in de ste den „slechts" 42% bedraagt. Nog veel ongunstiger zou de situa tie zijn. als de predikanten alleen van hun salaris moesten leven. Zeven en zestig van iedere honderd predikanten verdienen er echter wat bij met journalistiek werk, of met godsdienst onderwijs, of met lessen in oude ta len, spreekbeurten, verhuur van ka mers Met moeite houden de predikanten het hoofd boven water. En zij stellen hun eisen toch waarlijk niet hoog. De Bond van Nederlandse Predikan ten, aan een budgetonderzoek waar van wij bovengenoemde cijfers ontle nen, komt tot de conclusie, dat 3500 als minimumsalaris geen over dreven eis mag worden genoemd. Verwonderd zullen velen zich af vragen, of het dan werkelijk lager ligt Inderdaad is 3500 voor iemand, die jarenlang studeren moet, een zeer be scheiden salaris. to gebruiken dat in deze week past. zijn schoen bij de schoorsteen in het Witte Huis te Washington. Hij verklaarde namelijk, dat zijn land Amerikaanse dollars nodig heeft ter verbetering van de technische uitrusting van het Spaanse leger. Heusniet om de Spaanse officieren een genoegen te doen, maar in het belang van Amerika zelf. Want in geval van oorlog, aldus betoogde Franco, zou de economische en mili taire zwakte van Spanje voor het Westen rampzalige gevolgen hebben. Dinsdag is te Washington officieel bekend gemaakt dat de Ver. Staten voornemens zijn een nieuwe reeks proefnemingen met atoomwapens op de Atol Eniwetok in de Stille Oceaan uit te voeren. Deze proefnemingen hebben ten doel de doelmatigheid vast te stellen van de verbeterde atoomwa pens. waarover de Ver. Staten, na de laatst? proefnemingen op Eniwetok in begin 1948, de beschikking hebben ge kregen. Aan de proefnemingen zal worden deelgenomen door personeel van le ger. vloot en luchtmacht der Ver. Sta ten, die als een enkele eenheid, onder gemeenschappelijk bevel van de ge neraal van de luchtmacht, Elwood Quesada, zullen samenwerken. Er is niet bekend gemaakt, wanneer de proefnemingen zullen worden ge houden. Naar schatting 30 slachtoffers te betreuren. Dinsdag is het opnieuw een zwarte (lag voor de luchtvaart geweest. Bij de Amerikaanse stad Dallas in Texas stortte een D.C..6 toestel van de „American Airlines" neer en vloog in brand. Bij Lyon in Frankrijk ge schiedde later op de dag hetzelfde met een Frans toestel van de „Air France". Naar schatting bedraagt het totaal aantal slachtoffers bij beide rampen 30. De Amerikaanse D C-6, een verbe terd type Skymaster. was op weg van New York naar Mexico City en stortte door tot dusver onbekende oorzaak in de vroege ochtend neer in de burrt van Love Field, ongeveer 10 km van Dallas. Na over een korte afstand de grond te hebben omgewoeld verloor het vliegtuig een zijner motoren en liep te pletter tegen een loods van een vliegschool. Daarna raakte het in brand. Het vuur sloeg over naar an dere gebouwen. Enkele passagiers slaagden er in het toestel te verlaten. Het vliegtuig had een bemanning van vijf leden aan boord en ongeveer 40 passagiers. Wegens het ontbreken Bemanning wist zich in sloepen te redden. Het Britse schip ..Britkon", dat voor de Zweedse kust aan de grond is gelopen, had een bemanning van 33 Balten aan boord, die als politieke vluchtelingen beschouwd wensen te worden. De kapitein weigerde aanvankelijk namen te noemen uit vrees voor straf. maatregelen tegen in Estland achter- gebleven familie. De opvarenden, waaronder vier I vrouwen, verlieten het schip in de sloepen. In de loop van de nacht en in de ochtend werden zij door Zweed se reddingsboten uit hun hachelijke positie bevrijd. De kiel van de „Britkon" is zo zwaar beschadigd, dat berging waar schijnlijk niet meer mogeigk zal zijn. Het schip, dat gewoonlijk op Cana da en Zuid-Afrika vaart, maakte zijn eerste reis op Zweden. De oorzaak van het aan de grond lopen is nog niet bekend. De loods was van boord, toen het schip vast liep. De 21-jarige echtgenote van de gezagvoerder wist het klaar te spe len om, tezamen met haar echtge noot, het schip als de laatsten te verlaten, „doch het was niet eenvou dig inbreuk te maken op de regel, dat vrouwen en kinderen in geval van nood het eerst van boord moe ten gaan", aldus verklaarde zij bij het bereiken van de vaste wal. Zij voegde hieraan nog toe, dat er aan boord geen spoor van paniek te be kennen was geweest. Boswachter wilde zijn vrouw vergiftigen. Vijf jaar gevangenisstraf werd Dinsdag geëist tegen de „bosbaas" A. H. te Angerlo, die getracht heeft zijn vrouw van het leven te beroven. Tijdens een toneelvoorstelling van de plaatselijke dilettantenvereniging, werd voor de spelers een doos ge bracht met versnaperingen. Daar was een zakje bij met een bal gehakt, op welk zakje de naam stond van ver- dachte's vrouw, die één der actrices was. Zij had echter geen aandacht aan de bal geschonken. H. bekende vergif in een flesje te hebben gedaan en dat aan de waar zegster vrouw K. te hebben gegeven, met het verzoek, dit vergif mede te braden in het voor zijn vrouw be stemde gehakt. Vrouw K. zeide voor de Arnhemse rechtbank, dat zij niet wist, dat het hier vergift betrof. Te gen haar werd proceswerbaal opge maakt wegens meineed. Tegen de Amsterdammer J. J„ die bekende als directeur van de stichting „Thuisfront-actie De Bougies" zich f 2500 van deze stichting wederrechtelijk te hebben toegeëigend, werd 2 jaar met af trek geëist. Oost-Indonesië aanvr.-rdt het R.T.C.-accoord. Het parlement van Oost-Indonesië heeft de voorlopige constitutie der Republik Serikat Indonesia en de ter R.T.C. bereikte overeenkomsten met 50 stemmen tegen 1 stem aanvaard. De Sultan van Tidore verklaarde zijn stem niet te kunnen geven, aan gezien het landschap Tidore door deze regeling in tweeën wordt verdeeld en het zelfbestuur zijn historische rech ten op Nieuw-Guinea niet wenst prijs te geven. Vijf leden onthielden zich van stemming. Voorlopig Verslag Tweede Kamer Weer een duel vol beschuldigingen met Austin. In de algemene vergadering der Ver. Naties ls het Dinsdag weer tot een duel vol beschuldigingen gekomen tussen minister Wisjinsky en de Ame. rikaanse gedelegeerde Warren Austin. Wisjinsky zeide te vrezen, dat de V.N. de weg op zal gaan van de Vol kenbond zaliger nagedachtenis. De V.N. zJJn niet In staat geweest „de aan stichters tot een nieuwe oorlog te bedwingen. Verschenen is het voorlopig ver slag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot overdracht van de souvereiniteit van Indonesië. Algemeen was men het eens met de opvatting dat de Kamer de aan geboden stukken alleen maar kan aannemen of verwerpen. Enkele leden wezen op de mogelijk heid, dat de regering het ontwerp aanhoudt en nadere onderhandelin gen opent met de andere deelnemers aan de R.T.C. Geïnformeerd werd naar de inter nationale druk, welke op de regering is uitgeoefend. Een aantal leden zag in Indonesië nog een ernstig tekort aan staatkundige vorming. Orde en rust, veiligheid van lijf en goed, la ten in uitgestrekte gebieden nog vrij wel alles te wensen over. Het vraagstuk van Ambon, de Mi- nahassh enz. is niet bevredigend op gelost. menen een aantal lenen. De heer Weiter legde zijn zienswij ze in een aparte nota neer. Hij wyst van officiële stukken was het juiste de resultaten der R.T.C. af. aantal Dinsdagavond nog niet op Een aantal leden juichte de souve te geven. Van de inzittenden werden reiniteitsoverdracht toe, maar som- 22 slachtofers in ernstige toestand migen meenden, dat er alleen een an- naar het ziekenhuis overgebracht. dere vorm van overheersing komt. Het toestel van de Air France Vele leden maakten bezwaar tegen was op weg van Parijs naar Tunis, de overdracht van de maxinebasis zonder dat het echter een geregelde Soerabaja an de R.T.S. passagiersvlucht betrof. Een aantal leden was niet te spre- Het was enige malen over het vlieg- ken over het feit, dat Nederland twee veld gevlogen en had per radio de miliard schuld van Indonesië over- beambten van de verkeerstoren te neemt en dat de tin-overeenkomst kennen gegeven te willen landen. wordt opgeheven. Het toestel schijnt een verkeerde Zij achtten een zekere medezeggen- manoeuvre gemaakt te hebben, sloeg schap van Nederland op Indonesisch tegen de grond en vloog in brand. financieel gebied gewenst. Drie leden van de bemanning en I Met de ontwerp-culturele-overeen- twee passagiers kwamen om het le- komst konden vele leden zich ver ven. Zes en twintig andere passagiers j enigen. De Sowjet-Unie had vier pogingen gedaan om vrede tot stand te bren gen, maar deze waren steeds door het „Engels-Amerikaanse blok" afgewe zen. Wisjinsky zei. dat er drie „leugen achtige en lasterlijke" beschuldigin- gen waren geuit tegen de SowjeU Unie: 1. dat zij een communistische I wereldrevolutie steunt. 2. dat zij niet j bereid is het vreedzame samengaan I van communistische en kapitalisti sche landen te aanvaarden, 3. dat zij een nieuwe oorlog voorbereidt. liepen verwondingen op. Een van hen was de jonge Nederlandse pianist Dani Wayenberg die slechts licht ge wond werd Dani Wayenberg heeft een beurs verkregen voor studie in Parijs. Hij was nu op weg naar Tu nis voor een tournee onder auspiciën van de „Jeunesses Musicales", een Franse organisatie ter bevordering van de kennis der muziek onder de Franse jeugd. Bij de renbaan Semplak te Buiten zorg is tijdens een oefenvlucht een militair vliegtuig neergestort. Hierbij werd een persoon gedood en een ge wond, viert Winston 75ste vei'jaardag. Ihurchill zijn Ministers v. Schaik en Stikker te Batavia aangekomen. De ministers van Schaik en Stikker zijn, in stromende regen opgewacht door vele autoriteiten, onder wie van republikeinse zijde de sultan van Djocja en mr. Roem, te Batavia aan gekomen. Minister Stikker verklaarde aan de pers, dat hij een dag te Karatsji ver toefd had, alwaar hij „vrienden ont moet had". Hij herhaalde, dat het doel van het ministerieel bezoek was: besprekingen voeren, opdat de over dracht van de souvereiniteit zo soe pel mogelijk zal geschieden. Hij her innerde daarbij aan de goede sfeer ter R.T.C. en zeide. dat hij korte tijd in Indonesië zal blijven en mogelijk bin nen enkele dagen zal terugkeren, doch dat minister van Schaik langer zal blijven. j Kastn-r, de vice.president van de j Oost-Duitse republiek. Niet alleen met een wit boordje om gelukkig „Of ge nu springbokken heet of niet. het schip ging er niet sneller om", aldus minister Schokking. in zijn welkomst woord tot de militairen, die met het troc- pentransportschip „Voïendam" in Rotter dam zijn aangekomen. De minister zei. dat hij van de Indonesische afgevaardig den vele waarderende woorden over te troepen heeft gehoord. Niet allen zijn te ruggekeerd en tot de niet teruggekeerden behoort één van de commandanten. Nu zijn er 2015 militairen, die aan de slag moeten. Velen zullen een werkkring moe ten kiezen. Zij mogen niet het ideaal koesteren, dat ie aheen gelukkig wordt niet een witte boord om. Er zijn zoveel arbeiders in de industrie nodig, dat het witte boordje ont troond is. Ge kunt uw ogen niet geloven als ge ziet hoe de winkels er uit zien, zo ver volgde de minister, en u heeft wat ge spaard.... Eveneens werden woorden van welkom gesproken door ritmeester W. F, K. Bischoff van Beemskerck, namens H. M. de Koningin, en door majoor B". F. Dor- hout Mees. namens de inspecteur-generaal van de Kon. Landmacht, Z. K. H. Prins Bemhard. ONRENDABELE FABRIEK TE APELDOORN. Zeeland leverde geen kaf Enkele maanden geleden is in Zeeland belangstelling gewekt voor de verwerking van blauw, maanzaad-kaf. Vroeger leverde dat kaf geen geld op en er bestond turn bl au wm a anzaadkaf ter beschik king komt, dat rendabele exploita tie mogelijk is. ONRENDABEL? De heer C. J. Jansen, die vroeger directeur van de N.V. Pharm. Fa brieken was en thans zitting heeft I in de raad van commissarissen, ver- dan ook voor verwerking van schilt van opinie met de overige het leaf geen belangstelling, tot- commissarissen, die tezamen met ae nieuwe directie de opium-fabricage dat men in de kringen van de pharmaceutische industrie meen de van het kaf een nuttig ge bruik te kunnen maken. Het bevat namelijk een hoeveel heid opium, Nederland moet thans opium voor medische doeleinden im- Sorteren en men zag een mogeljjk- eid om Nederland geheel of ten dele onafhankelijk van deze import te maken, waardoor deviezen be spaard zouden worden. Daartoe zouden de boeren de pa pavertollen uit het kaf moeten verza melen en verkopen. De N.V. Pharmaceutische Fabrie ken te Apeldoorn stichtte een fa briek om opium-alcaloTden aan het blauwmaanzaadkaf te onttrekken. Thans wordt uit Amsterdam ge meld, dat er een ernstig conflict is ontstaan in het college van commis sarissen dezer onderneming. In de fabriek werd 650.000 ge ïnvesteerd. De berekeningen, die aan de fabricage ten grondslag lagen, zijn volgens twee der commissa rissen onjuist gebleken. Bij de totaal gewijzigde agrarische omstan digheden in Nederland bestaat na melijk niet het vooruitzicht, dat voor de fabriek een zodanig kwan- onrendabel achten. Er is nu tegen 20 Dec. a.s. een ver gadering van aandeelhouders bijeen geroepen waar dit conflict aan de orde zal komen. Twee commissarissen, de heren dr. W. H. Bloemendaal en L. W. Wilder- vanck, verlangen het ontslag van de heer C. J. Jansen als gedelegeerd commissaris. Wordt dat ontslag niet verleend, dan gaan zij heen. Inmid dels hebben de nieuwe directeuren en de procuratiehouder der N.V. reeds 'n verzoek tot ontslag ingediend, omdat zij zich door het optreden van de heer Jansen belemmerd gevoelen. Daartegenover heeft de heer Jansen op de agenda van de aandeelhouders vergadering een punt laten plaatsen: „ontslag van de heer L. W. Wilder- vanck als commissaris en benoeming van een nieuwe commissaris." Het belooft een belangrijke verga dering te worden en het is te voor zien, dat er uit het blauwmaanzaad kaf de nodige stof zal opwaaien. IN ZEELAND. In Zeeland werd in 1949 in totaal 1200 H.A. blauwmaanzaad verbouwd. Indien hiervan het grootste deel van het bolkaf verzameld werd voor de bereiding van opium, dan zou ons dit een deviezenwinst van 1 millioon opleveren. En hiermee zou alleen Zeeland al de gehele Nederlandse be hoefte aan opium kunnen dekken, terwijl het zelfs wellicht nog moge lijk zou zijn te exporteren. Waarom dit dan thans niet gebeurt? De oorzaak hiervan moet voor een groot deel worden gezocht in een ze kere onwetendheid. De bewuste fabriek is in de oor logsjaren met haar productie begon nen. Door tussenkomst van de over heid werd destijds het bolkaf ingeza meld. Daar de boeren toen van me ning waren, dat de verkregen opium voor de bezetters bestemd was en men er weinig voor gevoelde om de Duitse militairen hiermee ook nog te helpen, werd de zaak in hoge mate gesaboteerd. De boeren die wèl wil den leveren, deden niet altijd pretti ge ervaringen op. Meermalen kwam het voor dat partijen voor levering werden gereed gemaakt, doch door vervoersmoeilykheden niet werden afgenomen. Deze boeren deden dus al hun werk voor niets. Ook dit laatste zit vele boeren nog dwars, zodat zij er thans niet veel voor voelen om het bolkaf te leveren. Een ander bezwaar dat dikwijls wordt geuit is, dat de prijs, variërend van 80—100 per H.A., naar gelang van de zuiverheid van het kaf, niet lonend is. Wanneer het kaf met de hand verzameld wordt, is dit inder daad juist. Deskundigen verzekerden ons ech ter, dat het met alle dorsmachines en ook met bepaalde combines zeer goed mogelijk is, het kaf op te vangen. En in deze gevallen ls de prijs ook zeker lonend. Van de oogst 1949 is thans een zeer groot deel van het bol kaf op het land blijven liggen of ver brand. Gezien de hierboven geschet. ste mogelijkheden is dit zeker te be treuren. Doch wellicht kan voor vol gend jaar deze zaak in landhouwkri - gen eens nader bekeken worden In het belang van de boer zelf en ook van onze berooide deviezenpot! Wisjinsky ontkende dit allemaal en gaf een overzicht van de Russische politiek, die hij een vredespolitiek noemde, sedert 1917. Vervolgens be sprak hij de Westerse politiek. Spanje werd veranderd in een mi litaire basis voor een toekomstige i oorlog. „Waarom zijn Turkije en Per- zië in het Noord-Atlantisch Verdrag gesleept, wanneer zij niet Noordelijk 1 of zelfs Atlantisch zijn?" „Waarom is de Shaw van Perzië naar de V.S. gekomen om militaire hulp te vragen?" I Daarop sprak de Amerikaanse af gevaardigde Warren Austin. Hij sprak met nadruk de beschuldigin gen van Wisjinsky, dat het Atlan tisch Pact tegen de Sowjet-Unie is 'ericht tegen „Al deze pacten zijn ge richt tegen een aanvaller, ik herhaal ren aanvaller, dat is duidelijk genoeg nietwaar", zo verklaarde hij naar Wisjinsky kijkend. De rest van de wereld voelde zich onveilig als gevolg van het feit. dat de Veiligheidsraad zijn taak niet kon vervullen. Dit was te wijten aan het misbruik maken van het veto-recht door de Sowjet-Unie. Mr. G. J. van Heuven Goedhart verklaarde namens de Nederlandse delegatie, dat deze geen deel zou ne men aan het debat over het Sow jet- voorstel voor een vijfmogenhedenver- drag. Hij zei, da het reeds „dagen !ang" in de politieke commissie was besproken en dat verdere besprekin gen tijdverkwisting zouden zün. Hjj hoopte, dat de andere delegaties het Xeaerlandse voorbeeld zouden vol- Somber oordeel van voorzitter van R K. bond. De Spoorwegen zullen, zoals blijkt uit ontvangstcijfers van de eerst 10 maanden van dit jaar, een belangrijk te kort boeken. Het reizigersvervc >r is sterk achteruitgelopen, en de voor uitzichten zrjn niet van dien aard, dat hierin verbetering zal komen. Dit deelde de voorz. van „St. Raphaëi de R.K. bond van Spoorwegpersoneel, in zijn openingsrede op de vergade ring van de Raad van afgevaardigden van het katholieke vervoerspersor.rcl, mee. Ruim 56% van de gehele exploi tatierekening bestaat uit uitgaven aan het personeel, dat in het begin van dit 'jaar uit 41.000 perse r.en bestond. Het is dan ook onmogelijk, dat nieuw personeel aangenomen wordt. Vele volksvertegenwoordigers schijnen het particulier initiatief op vervoergebied als principe te heb- 1 ben aangenomen. De duizend--en-één ondernemertjes, die elke wettelijke [bepaling aan hun laars lappen en elkaar in felle concurrentiestrijd te lijf gaan. aldus de heer Blommers, zijn een blek aan het been van hen. die voor tic werkers in het vervoer een behoorlijke rechtspositie willen verkrijgen. Het is nu tijd. dat men in Neder land aan de economische verspilling bij het vervoerswezen een einde gaat maken. Op een vraag uit de vergadering zei de heer Blommers, dat er op het moment 8000 man méér pe.soneel bij de Spoorwegen in dienst i.s dan in 1938. En dan demobiliseren 'er nog in versneld tempo 1700 militai ren, die bij de Spoorwegen in dienst zijn geweest. De laatste 14 agen is al een 75-tal teruggekeerd en men weet niet wat men er mee be ginnen moet. De Spoorwegen kun nen echter, naar de "mening van de heer Blommers hun teveel aan per soneel, zonder groot sociaal leed te veroorzaken, laten afvloeien. Ouden van Dagen kloppen aan bij de minister. De minister van Sociale Zaken, heeft het dagelijks bestuur van de Algemene Bond van ouden van da gen (18.000 leden) in audiëntie ont vangen. Dit heeft hem om verhoging van uitkeringen, kolentoeslag, vrij stelling van premiebe taling voor zie kenfondsen en vrijstelling van de ver hoging van radiodistributie gevraagd. De minister zegde toe. dat hij deze materie nog eens aan een nader on derzoek zou onderwerpen. Relletjes bij Bari. Bij Bari in Italië is het Dinsdagavond tot een botsing gekomen tussen demor- strerende stakers en de politie, waarb j eerst twaalf politiemannen werden ge wond en daarna door het vuren van d? politie twoe stakers werden gedood. Acht en dertig personen, onder wie tien vrou wen, werden aangehouden. DE VOORSPELT: ZACHT WEER. Matige tot vrij krachtige, langs de "öddenkust echter krachtige wind uit Westelijke richting. Zwaar bewolkt met af en toe enige regen. Zacht voor de tijd van het jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1