PROVIKCIALE ZEEUWSE COURAHT Heftige debatten te Lake Success BILT Wie zijn de oorlogshitsers? Vrachtauto met 18 mensen in ravijn gestort Vandaag Marine vliegtuig in zee gestort en gezonken Geen verlenging van de dienstplicht te wachten De H.V.K. heeft aan de regering ontslag gevraagd WONINGINSPECTIE IS GEEN RECHERCHEWERK 192e Jaargang - No. 279 Dagbiau ongave vao Oe arm» Provinciale Zeeuwse Courant. Directie, k van de Velde en F a den Boer AdJ W. de Pagter. Bootdred.: G. Ballii,ti)n Pl.verv. W. Leertouwer en EL A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per cveek; t 3.90 p. Uw.; tr p p. t 4.15 oer kw Losse nummert 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 17 Nov. '49 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 2.50. ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties imax.8 regels» «-an 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur VHssingen. Waisti 58 60. tel. 2355. 4 Ujuen (b.g.g. 2358). M'burg Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorstatr 63. tel. 2475 ibg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerüstr. 2 - Zlerikzee N. Bogardstr. C 1&0. tel. 26 In de politieke commissie van de V.N. hebben de Britse minister van Staat, Hector MacNeil, en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Wysjinsky, felle woorden gesproken naar aanleiding van het Rus sische voorstel om Engeland en Amerika te beschuldigen van oorlogsop. hitsing Eerst voerde McNeil het woord. „Ga naar Rusland terug om het Po litbureau uit te leggen, waarom zelfs in de ergste dagen van het Hitlerisme de openbare mening in de wereld nimmer zo eensgezind tegen Duits: land was als nu tegen Rusland, zei hij tot Wysjinski. „De Russische re gering en die alleen snijdt haar volk af van de sympathie van de wereld". De Britse minister ontkende, dat Engeland en Amerika rondom Rus land een uitgebreid net van bases hebben opgebouwd om dat land in te sluiten. De Britse en Amerikaanse troepen waren uit vele gebieden te ruggetrokken in tegen stelling tot de Russische. „Wy hebben geen trek ln de Rus sische vrede, die vernietigend is en niet scheppend." Op de hem eigen heftige wijze diende Wysjinski van repliek. Hij her haalde de beschuldiging, dat de ..oor logspropaganda" van Engeland en Amerika was uitgegroeid tot voorbe reidingen voor een nieuwe oorlog. Amerika zette de vestiging van mili taire bases in het buitenland voort. Als van de atoombommen gebruik werd gemaakt, kwamen de 90 of meer Amerikaanse superforten in Engeland ln vuuritracht overeen met 19.000 gewone bommenwerpers. West-Duitsland werd tot een spring plank gemaakt, voor een aanval op Rusland. Tegen wie waren de „Noord- pooloperaties" gericht? Zich tot de Amerikaanse afgevaar digde wendend, zei Wysjinski: „Rus- Duitschland mag weer grote schepen bouwen Westduitsland zal onmiddellijk mo gen beginnen met de bouw van koop vaardijschepen voor de rrote vaart. Aldus heeft een geallieerde commissie van deskundigen, die deze week te Londen heeft vergaderd, besloten. De Hoge Commissarissen in Duits, land zullen dit besluit met de VVest- Duitse regering bespreken. Tot dusver was bepaald, dat geen vrachtschepen gebouwd mochten wor den, alvorens Duitsland een voldoen de aantal kustschepen zou bezitten. Ondernemingsraden ook voor sommige kleine ondernemingen Het nader overleg van de commis sie van voorbereiding met de minis ter van sociale zaken over de rege ling van de ondernemingsraden heeft er toegeleid. dat de minister heeft verklaard niet afwijzend te staan te gen het verzoek van de commissie, om ook een onderneming, waarin minder dan 25 werknemers werk zaam zijn, te verplichten een onder nemingsraad in te stellen. De minis ter wenst echter dat het regel blijft, dat slechts ondernemingen met 25 of meer werknemers onder de wet val len. land verkeert in dezelfde positie als Amerika, misschien nog wel in een betere. De Sowjet-Unie is progres sief en vergevorderd op wetenschap pelijk terrein." McNeil, zo ging spreker voort, sprak over alles in de wereld behalve over onze vredesvoorstellen. Laat hij zijn ogen openen en kijken naar wat er in de wereld gebeurt, ln alle landen ter wereld zijn millioenen mensen op mars. Het zijn onze vrien den, vrienden van de vrede en van de democratie in de mooiste zin van het woord. Vertelsel van McNeil In de politieke comvüssie der V.N.. waar het Sowjetrussische voorstel wordt besproken, Engeland en de V.S. van „oorlopsophitsing" te beschuldi gen, heeft Mc. Neil, de Engelse minis ter van staat, een Russische fabel verteld „Er was eens een slang, die prach tig kon zingen, maar het hinderde hem, dat de vogels zo op een afstand bleven. „Houden jullie niet van mijn stem?" vroeg de slang daarom. „Ja", zei de spreeuw, „je zingt even mooi als een nachtegaal, maar wij werden bang, toen ivij je giftan den zagen. Je zang deed ons genoe gen, maar zing als je blieft een eind je verder van ons vandaan". Mc. Neil vergeleek Wysjinski met de slang met het nachtegalen- geluid uit deze fabel. De aanwezige afgevaardigden hadden plezier in 't geval en Wysjinski deelde in de on derdrukte hilariteit. 8 doden en 50 zwaar zwaar gewonden bij Semarang Een vrachtauto met 78 mensen, al len spelers en supporters van een voetbalclub is bij Semarang op Java in een ravijn gestort Tot dusverre wordt melding gemaakt van acht do den en vijftig zwaar gewonden Het ongeluk zou zijn te wijten aan het weigeren der remmen. De chauf feur, die tijdig uit de auto kon sprin gen, is in arrest gesteld. Weer Marshal!-hu!p aan Indonesië toegewezen De E.C.A, heeft, voor het eerst se dert de Marshall-hulp, aan Indonesië wegens de politionele actie op Java werd opgeschort, weer aankoopmach tigingen ten behoeve van dit land verstrekt. De machtigingen belopen in totaal 37 millioen dollar en zijn bestemd voor de aankoop van Textielproducten en ryst. Tsjechoslowaaks verzet Naar vernomen wordt, zouden en kele beambten van het Tsjechoslo waakse ministerie van Buitenlandse Zaken gearesteerd zijn, nadat in een Londens blad het bericht was ver schenen, dat alle Tsjechoslowaakse diplomatieke posten in het buitenland per diplomtieke post een oproep aan hun staven hadden ontvangen om ontsla^ te nemen. Volgens het bericiv was de oproep getekend door he' „Onpercomitè van Tsiechoslowaaksc ondergrondse organisaties". .is het de geboortedag van Joost van de Vondel (1587): is het 80-jaar geleden dat het vrijheidsmonument op Plein 1813 te Den Haag werd ge plaatst. Het woord aan het parlement Er wordt in politieke kringen zwaar gecijferd in verband met de op handen zijnde behandeling van de wetsontwerpen ter bekrachtiging van de Unie-overeenkomst met Indo nesië. Nog in November zal de Twee de Kamer deze wetsontwerpen moe ten behandelen en spoedig daarna de Eerste Kamer, wil men inderdaad vóór 30 December de souvereiniteit aan Indonesië kunnen overdragen. In belde Kamers is een tweederde meerderheid voor bekrachtiging der wetsontwerpen vereist. In de Tweede Kamer zullen de 32 K.V.P.'ers en de 27 P. v. d. A.'ers vóór stemmen. Tegen zullen stem men de 13 A.R.-leden, de 8 commu nisten. de 2 Staatkundig Gerefor meerden en de heer Weiter. Alles hangt dus af van de houding van de C.H.U. en de V.V.D. Samen hebben zij 17 stemmen. Daar de ver eiste tweederde meerderheid 67 be draagt en P. v. d. A. en K. V. P. sa men 59 stemmen hebben, moeten er dus acht C.H, of V.V.D. leden voor de wetsontwerpen stemmen, terwijl er 9 tegen kunnen stemmen. Zeer veel hangt dus af van de houding van C.H.U. en V.V.D. Als de C. H. U, die zeer veel waarde hecht aan de formulering, die bij de laatste grondwetswijziging werd vastge steld, dat de Kroon het hoofd van de Unie zal zijn, tegen stemt en één of meer VV.D.'ers doen dit ook, dan kan de tweederde meerderheid van 67 niet bereikt worden. Dit alles geldt voor een volledige Kamer. Ontbreken op de stemmingsdag eni- fe leden van de K. V. P. of P. v. A„ dan wordt de spanning nog 'groter In de 50 leden tellende Eerste Ka mer liggen de verhoudingen nog slechter. De tweederde meerderheid bedraagt daar 34 en het is vrij ze ker, dat de 5 C.H.U. leden tegen zullen stemmen, evenals de 7 A.R en de 4 Communisten, samen dus 16. Dit betekent, dat als slechts één K. V. P.'er eveneens tegenstemt, de vereiste meerderheid in de Eerste Kamer niet behaald wordt. Men ziet: er staat zeer veel op het spel en er heerst grote spanning. Aanslag op brigade-com mandant op Java Te Djangli bij Semarang (Java) is een aanslag gepleegd op de bevelheb ber van de Nederlandse W-brigade, kol J. Brcemouwer. Volgens de eer ste berichten bleef de commandant ongedeerd .maar werden mevr. Bree- mouwer en een dochter gewond. Het Franse persbureau A.F.P meldt, dat de aanslag werd uitge voerd door dertien niet-geïdentifi- ceprde mannen De zestienjarge zoon van de kolonel zou volgens dit pers bureau door een kogel in het hoofd zijn gedood De aanslag had plaats in het huis van de commandant te Djangli in een buitenwijk van Semarang. waar ook het hoofdkwartier van de brigade is gevestigd. Dinsdag is Hr. Ms. kanonneerboot ..Van Speyk' uit Den Heidei naar de Nederlandse Antillen vertrokken. Na mislukte vliegdeklanding Luit. M. J. van Wijck uit Terneuzen verdronken. Aan de ingang van de Moray Firth, ongeveer 4o mijl ten Noord-Westen van Inverness (Schotland), is Dins dagochtend om ongeveer 9.30 uur de Firefly „K 35' na een mislukte deklanding op H.M.'s vliegkamp- schip „Karei Doorman", in zee ge stort. De enige inzittende, luitenant ter zee vlieger der 3e klasse M. J van Wijck slaagde er niet in, uit het toestel te komen, dat onmiddellijk in de diepte verdween. De 24-jarige marine vlieger, Mar cus Jacob van Wijck was ongehuwd en afkomstig van Terneuzen. Hij is Britse staalindustrie tegen 1951 genationaliseerd Het Britse Lagerhuis heeft zonder stemming de amendementen van de regering op de wet tot nationalisatie van de staalindustrie aangenomen. Daardoor wordt deze 1 October 1950 van kracht. De industrie zal op zijn vroegst 1 Januari 1951 in feite aa.. de staat worden overgedragen. geboren 13 Maart 1925 en trad in Maart 1945 als matroos-oorlogsvrij williger toe tot de marine luchtvaart dienst Op 1 October 1946 werd hij leerling onderofficier-vlieger en en kele maanden later aspirant-officier vlieger. Zjjn benoeming tot adelborst vlieger der le klasse volgde op 1 December 1947 en 1 jaar later werd hij bevorderd tot luitenant ter zee vlieger 3e klasse. Het ongeval is waarschijnlijk te wijten aan een vliegfout van de be stuurder. Deze heeft terstond na de verke&rde landing op eigen iniatief gas bijgegeven om over het vangnet heen te komen. De snelheid van het toestel was echter te gering, zodat het naar stuurboord al gleed en in zee stortte. De Firefly „K 35" behoorde tot het Squadron no 2, waarmee H.M.'s Karei Door-man thans vlieg- oefeningen houdt bij de Schotse kust. Ook geen uitzending naar Indonesië. In de laatste dagen doen allerlei geruchten de- ronde rnet betrekking tot de organisatie van het Neder landse leger. Zo zou het in het voor nemen liggen een verlenging van diensttijd te bevorderen tot 18 maan den. zou de tweede lichting 1949 spoedig weer naar huis gaan wordt geconcludeerd uit de begro ting voor 1950, dat de tot de eerste lichting 1950 behorende Indonesië- bataljons niet zullen worden opge roepen. Het A.N.P. verneemt naar aanlei ding hiervan, dat een verlenging van diensttijd niet in het voornemen ligt De regering zou alleen bereid zijn een zodanige verlenging te bezien indien de wenselijkheid daarvan zo: kunnen blijken in West-Europees ver band. Wat de tweede lichting 1949 be- Mysterie rond Ginette Neveu Vlak voor de begrafenis van Ginet te Neveu. die onlangs bij een ramp met een Frans vliegtuig omgekomen is, verklaarde Roger Neveu, een broer van de beroemde Franse violiste, dat het stoffelijk overschot, dat be graven zou worden, niet van zijn zuster was. De jonge vrouw in de kist had volgens Roger Neveu lan ge nagels, terwijl een violiste zeer korte nagels moet hebben. De ge storvene had om de hals een ketting waaraan een Egyptische medaille hing en droog een paarse trui; vol gens Roger Neveu heeft Ginette nooit een Egyptische medaille gehad en droeg zij op de dag van de ramp een rode trui. De begrafenis werd afgelast. Machinist verloor zijn gebit. In een eenzame streek ten Noorden van de Grote Meren in Canada stond plotseling een trein knarsend stil. Passagiers sprongen er uit om te zien wat er aan de hand was De machi nist vertelde hun, dat hij zijn gebit verloren had toen hij nies te. Hij reed daarna de trein achteruit tot de paats waar hij geniesd moest hebben. Het on misbare voorwerp werd inder daad gevonden en kreeg zijn paats weer in de mond van d.- machinist. Deze gaf een fluit signaal en verder ging de reis Naar het Algemeen Handelsblad verneemt heeft de heer A. H. J. Lo- vink de regering zijn ontslag aange boden als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië. Waarschijnlijk moet het verzoek om ontslag in verband worden gebracht met de opvatting van de regering, dat de heer Lovink niet bestemd wordt om na de overdracht van de souvereiniteit bij de regering van de R.I.S. als Hoge Commissaris van Ne derland op te treden treft, deze is nauwelijks onder de wapenen en zal natuurlijk niet voor Indonesië worden opgeleid. In de begroting voor 1950 is inder daad voorzien in drie Indonesië-ba- taljons, welke uit do eerste lichting 1950 zouden inopten komen Uit het feit, dat uitzending naar Indonesië niet zal plaats hebben mag men ech ter niet de gevolgtrekking makpn dat ze ook niet zullen worden opge roepen Over de nadere bestemming van deze bataljons is nog geen be slissing genomen, Ongenode bruiloftsgasten werden danig toegetakeld Dinsdag werd op een boerderij in het Peeldorp America een bruiloft ge vierd. Enkele vreemdelingen, die bij Ue ontginning zijn ingeschakeld voel- I den zich aangestoken door de feest vreugde, dronken zich in een café moed in en drongen vervolgens de boerderij binnen. De keukenmeisjes waren van toenadering niet gediend en begonnen luidkeels om hulp te gillen. Versterking kwam weldra van de zijde der bruiloftsgangers. maar de vreemdelingen waren met goedschiks bereid het veld te ruimen en haalden messen voor de dag. Hierop grepen de bruiloftsgangers naar enige hooi- rieken, bonenpalen en harken, waar mede ze de ongenode gasten te lijf gingen. Geducht toegetakeld en be bloed moesten deze de w$k nemen. In hun verblijf werden ze van een noodverband voorzien in afwachting van de komst van de dokter. Moordenaars van Gandhi zijn terechtgesteld. Matthoeran Vinajak Godse en Na- rajan Dattatrije Apte, de moordenaars van Mahatma Gandhi zijn Dinsdag ochtend in de gevangenis te Ambala. ongeveer 200 km ten Noordwesten van Nieuw Delhi, terechtgesteld. De bloedverwanten van de veroor deelden hadden verzocht hun, na de terechtstelling de lijken af te staan. De overheid is op dit verzoek echter niet ingegaan. Zij heeft echter beloofd dat zij de as zullen krijgen, na de verbranding van de lijken, hetgeen in het geheim zal geschieden. De gezamenlijke bemanning van de VZ.Li lt.M. li <i t dez» r dagen aan de directie van deze maatschappij ter geleg^nh.-id van het 125-jarig ju bileum een glas in lood raam ten geschenke gj g- vcn. Links van het raam \V. Kljjn. ipspecteur; aan de andere kan{ v.l.n.r schipper Tot, de heer H. Th «Ie Booy, directeur der N. Z. H. R. M. en schipper Mees Toxopeus. Mijnwerkersstaking van 24 uur in de Borinage. In de Borinage. het mijngebied in Zuid-België, hebben 25.000 mijnwer kers het werk neergelegd. Zij zullen 24 uur staken, als protest tegen de mijnpolitiek van de regering. De staking is bedoeld als een mid del om de socialistische en communis tische afgevaardigden, die voorne mens zijn in het parlement de rege- ringspolitiek ten aanzien van de mij nen aan te vallen, te ondersteunen. Mislukte wereldreis. Twee jeugdige Nederlanders, An toon Nordsick en Frederic Hamier, 18 jaar oud, vonden het in hun woon plaats Amsterdam te klein worden en besloten derhalve de wijde we reld in te trekken. Zij pakten hun rugzakken en verdwenen met de be doeling om een reis om de wereld te maken, echter zonder voorkennis van hun familieleden. De Frrnse politie hield het avontuurlijke tweetal de zer dagen in Cannes aan. Zij zijn ter beschikking gesteld van het Ne derlandse consulaat. Middelburgers zijn over het algemeen netjes op hun. huizen. Maatschappelijk werk is veelomvattend. Er zijn mensen, die hun woning (wel ke notabene niet eens hun eigendom is) verwaarlozen en er net zo veel liefde voor hebben als voor een plag genhut op de heide, waar zij een nachtje schuilen voor storm en regen. Dergelijke lieden maken een wo ninginspectie noodzakelijk. Voor de oorlog kwamen de woningbouwver enigingen tot stand, die subsidie van de overheid krijgen. Het spreekt dus vanzelf, dat deze overheid (i.e. de gemeenten) er belang bij heeft, dat de huizen goed bewoond worden. Het inspectiewerk dient men dus in geen geval te beschouwen als verregaande bemoeizucht: het geschiedt in het De- lang van de verenigingen en van de gemeente, maar ook van de gemeen schap. In Middelburg begon dit in spectiewerk kort voor de oorlog: na gegaan werd. of van adspirant-huur- ders verwacht kon worden, dat zij de huizen van de Woningbouwvereniging inderdaad zouden bewonen zoals net betaamt, terwijl degenen, die reeds dergelijke huizen bewoonden, gere geld gecontroleerd werden. Tijdens en kort na de oorlog was het werk vrijwel onmogelijk, omdat het gebrek aan woonruimte verhinderde, dat ge zinnen, die hun ..verenigingswoning" verwaarloosden daaruit werden gezet en in een ander huis werden onder gebracht. Ook op het ogenblik kan h«t oontrólewerk nog niet voor de volle 100 gedaan worden, maar wel worden sinds een half jaar weer de adspirant-leden van de Alg. Woning- bouwver. bezocht en wordt nagegaan hoe de gezinnen, hoe de oudei's van 't meisje of de jongen met trouw plannen hun huis bestieren. PREVENTIEF. Deze verantwoordelijke taak. welke nimmer in recherchewerk mag ont aarden, rust op de schouders van zr A. Schreuder, die verbonden is aan de Dienst voor Maatschappelijke Zorg. „Ik heb een fijne neus. danK zij de ervaring en ik weet meestal reeds in de. gang van het huis welk vlees ik in de kuip heb. Gelukkig zijn de Middelburgers over het alge meen netjes op hun woning", vertel de zij ons. „Dit preventieve inspectiewerk heeft overigens nog andere bedoelin gen. Wij trachten er door te voorko men, dat te grote gezinnen in te kleine woningen (of omgekeerd) wor den geplaatst en wij geven gezinnen, waarin t.b.c., rheumatiek, asthma of andere ziekten voorkomen, voorkeur" Natuurlijk heeft Middelburg ook een algemene woninginspectie, die zich ondermeer bezig houdt met het opsporen van woningen, waarin de beruchte ..nevenbewoners** zich ge nesteld hebben en met de verdelging van deze onwelkome „sauatters". Veel gevallen van wandgedierte ko men echter niet voor. TACT EN INZICHT NODIG. De woninginspectie vormt maar een gedeelte van het vele sociale werk. waarvoor zr. Schreuder zich geplaatst ziet. Een uitermate teer werk. dat zéér veel tact en inzicht vereist en waarbij geval voor geval bekeken dient te worden. Het maatschappelijk werk beeft ve le facetten; wij noemen slechts de gezinszorg (confessionele instellingen in Middelburg doen thans op dit ge bied zeer belangrijk werk), kinderbe scherming, kinderuitzending. zorg voor ouden van dagen, huishoudelij ke. voorlichting, morele ondersteuning van gezinnen, gezondheidszorg. Geen wonder, dat zr. Schreuder een druk ke dagtaak heeft! Haar grootste lief de gaat echter uit naar de kinderbe scherming, waarmede in Middelburg verheugende resultaten zijn behaald. Meisjes, die dreigen te ontsporen door het milieu, waarin zij verkeren, kunnen geplaatst worden in Rijksin stituten,. die het tegendeel vormen van de beruchte inrichtingen van weleer en daar een totale vorming, zowel huishoudelijk als geestelijk, ontvangen. Blijkt er pit in een meis je te zitten, dan kan zij overgeplaatst worden naar een internaat, waar tal van vakken worden onderwezen en waar zij zelfs tot onderwijzeres of apothekeres kan worden opgeleid. Wat de jongens betreft: er zijn ver scheidene jeugdkampen, alsmede in ternaten, waar de knapen opgeleid kunnen worden. Percentsgewijs kent Middelburg meer „zorg-gevallen" dan steden van gelijke grootte, waar veel industrie Is. In een Industriestad immers valt er meer te verdienen en worden de jongens al vroeg naar een bepaald vak getrokken, waardoor zij zich een toekomst kunnen bouwen. Een baan. tje op een fabriek acht zr. Schreuder voor meisjes echter minder geschikt: die kunnen beter een huishoudelijk Jarig Greichen wou demonstreren In de textielfabrieken te Aalten werken momenteel verscheiden-3 Duit se meisjes. Dinsdag was een van deze meisjes jarig en, zoals gebruikelijk, werd de machine waaraan de jarige 1 werkte, versierd, o.a. met de Neder- 1 lands s vlag. i De Duitse bekeek de versiering en tekende toen op de Nederlandse vlag; een hakenkruis. Daardoor haalde zij zich de verbolgenheid van haar col lega's op de hals. De directie werd in het geval gemengd en de Duitse werd op staande voet ontslagen Doodvonnissen voltrokken Bij K.B. Is afwijzend beschikt op de gratieverzoeken, ingediend door J. Lamberts en S. van Drorfelaar. Zij waren beiden bjj sententie van het Bijzondere Hof te Leeuwarden tot de dooJstraf veroordeeld. De vonnissen i zijn inmiddels reeds ten uitvoer ge legd. Literaire prijs voor plagiaat. De Haarlemse uitgevers Maatschap pij' Boom-Ruygrok N.V. heeft in 1948 een prijsvraag uitgeschreven voor een meisjesboek. Zij ontving bij de inzen dingen een manuscript van de 19-ja- rige Haarlemse „letterkundige" W. de Graaf, die onder de naam W. van dei- Laan een roman instuurde, getiteld „Wij bouwen ons een toekomst". De jury kende hem de tweede prijs ter waarde van 500.toe. Thans is ge bleken, dat deze jongeling met uit zondering van de naam der hoofdper sonen en de titel van zijn manuscript van de eerste tot de laatste letter heeft overgeschreven van het boek „Start" van Lily Pulles, dat in 1939 bij Meulenhoff te Amsterdam ver scheen. Het boek „Wij bouwen ons 'n toekomst" is inmiddels al uitgege ven en 700 exemplaren zijn reeds in de handel. De „auteur" is thans ter zake van oplichting in verzekerde be waring gesteld. De uitgeverij heeft waarschuwingen doen toekomen aan andere uitgeversbedrijven omdat men vermoedt, dat de knaap ook nog an dere plagiaten op zijn naam heeft staan. Friese arts krijgt 12 jaar wegens doodslag. De rechtbank te Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de 48-jarige arts te Kollum in Fries land, die in de nacht van 1 op 2 Juli 1948 de 31-jarige kraamverpleeg ster Riemke Veenstra van het leven beroofde. De rechtbank achtte niet bewezen, dat verdachte met voorbe dachte rade heeft gehandeld en ver oordeelde hem wegens doodslag tot een gevangenisstraf van 22 jaar met al'treK. Zij achtte geen termen aan wezig. hem het recht tot het uit oefenen van de artspraktlik te ont nemen. DE VOORSPELT: ENIGE REGEN Over het algemeen veel bewolking mot in de ochtend hier en daar nevel betrekking accepteren en leren k». 0f mist Af en toe enige reger 0f ken. wassen en naaien Daar is be' 'regen. Zwakke tot matige wind toekomstig gezin, waarin het mei -i-.sen Noord en Oost weinig veran- vrouw en moeder zal zijn, het mce>'f- .ring van temperatuur, mee gebaat! J Geldig tot Donderdagavond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1