PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Acheson bezocht West-Berlijn DEBILT Politie had uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen Vandaag HET OPBLAZEN VAN BERGEN DOOR ATOOMKRACHT „ONZIN" WEER ZUIVERING IN POLEN Fransman zat drie dagen op baken. GEBREKKIGE ZEEWERING VAN „HET VRIJE VAN SLUIS" 192e Jaargang - No. 277 Dagblaa, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintjjn. PLverv.: W. Leertouwex en B. A. Bosshardt WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 15 Nov. 1949 ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) «•an 1—5 regels f 1.—. Iedere regel •neer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vüsslngen. Watsn 58 60. tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358). M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorstgtr. 63, tel. 2475 tbg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: BrouweriJstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Maandagmorgen is de Amerikaanse minister van buitenlandse //.aken, Dean Acheson, op het Amerikaanse vliegveld van Berlyn, Tempelhof, aangekomen. Hjj werd begroet door een ere-wacht en een politieorkest. Groepen Duitsers, onder wie leden van de anti-communistische vakbond U. G, O., hadden zich verzameld en juichten de minister toe. Er waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen, de route van het vliegveld naar het Amerikaanse hoofdkwartier werd op het laatste ogen blik veranderd en via een netwerk van allerlei zijstraten geleid. De po litie trad hardhandig op tegen verscheidene fotografen, die de mi nister te dicht genaderd waren. Acheson reed eerst naar het huis van de Amerikaanse militaire bevel hebber in Berlijn, generaal Taylor en na het gebruiken van het middag maal van daaruit naar het stadhuis. Op het stadhuis werd minister Acheson welkom geheten door de burgemeester van West-Berlyn, Ernst Reuter, die in zijn welkomstrede zei- de: „U weet, dat U op de Berlijners kunt rekenen en de Berlijners weten, dat zij op U kunnen vertrouwen". Na het bezoek aan het stadhuis maakte Acheson een snelle rit door de stad, begeleid door twee jeeps van de militaire politie, die him sirenes lieten loeien. West-Berlijnse politiemannen ston den langs de kant van de weg ge schaard en salueerden op kwieke wijze. Op alle kruispunten werden, by het naderen van Acheson's auto en zijn escorte, de verkeerslichten op groen gesteld. Bq het bereiken van de „Branden burger Tor", die de grens aangeeft van de Russische sector van Berlijn, hielden de jeeps van de Amerikaanse militaire politie halt en reed Ache son's auto alleen verder. In de „Unter den Linden", die de hoofdverkeersweg vormt van de Rus sische sector van Berlijn, moest Ache- „Uit een andere Wereld" Eén van de meest tragische dingen tijdens de tweede wereldoorlog is ge weest, dat eigenlijk niemand zich re kenschap heeft gegeven van het feit, dat na de oorlog „de goede oude tijd" van vóór 1939 die men toen overi gens heus niet zo goed vond! nooit meer terug zou keren. Niemand be greep, dat de tijd en de ontwikkeling geen seconde stilstaan en dat men, als het eenmaal vrede zou zijn geworden, in een volkomen nieuwe wereld zou leven. Zelfs de mannen, die de wereldpoli tiek toen maakten, begrepen dat niet. Er is zo juist een boek verschenen van 0e vroegere Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Edward R. Stettinius, getiteld: Roosevelt en de Russen, dat hij kort vóór zijn dood voltooide. Het bevat een zeer uitvoe rig en nauwkeurig verslag van de con ferentie van Yalta en als men het leest, is het alsof men een boek leest over een andere wereld. Klinkt het niet ongelooflijk, dat nog geen vijf jaar geleden, in Februari 1945, Roosevelt, Churchill en Stalin met hun ministers van Buitenlandse Zaken, Stettinius, Eden en Molotof al lergezelligst bij elkaar zaten, genoege- lijk lachten en de beste vrienden wa ren? Roosevelt vertelde aan Stalin, dat Churchill in zijn telegrammen aan Washington hem altijd „Uncle Joe" noemde en hem als lid van de familie beschouwde. Stalin deed alsof hij he vig verontwaardigd was, maar Molo tof verklaarde lachend: Nu houdt hij jullie voor de gek, heel Rusland weet, dat jullie hem oom Jozef noe men! Er waren in Engeland verkiezingen op til. Churchill piekerde over het re sultaat en zei, dat Stalin het met zijn ene partij toch maar gemakkelijk had. Oom Jozef gaf dat toe maar voor spelde, dat Labour geen schijn van kans zou hebben om aan het bewind te komen. Churchill was daar minder zeker van, maar, zo zeide hij, wie er ook in Engeland aan het bewind zou komen, Eden en hij zouden altijd voorvechters blijven voor samenwer king met Rusland Stettinius concludeerde uit dit alles, dat bij zo'n goede samenwerking weldra ieder huis in Rusland electriciteit en stromend water zou hebben en Stalin knikte en zei: Ja, wij hebben veel van de United States geleerd! Onbegrijpelijk, idyllisch lijkt dat al les nu. Het is wel algemeen bekend, dat in Yalta, in Februari 1945, de beslissende fouten werden gemaakt en insiders zijn het er over eens, dat bij al zijn genialiteit Roosevelt zich toen volko men in de Russen vergiste. Stettinius evenwel, groot bewonderaar van Roo sevelt. houdt staande, dat de presi dent der U.S.A. het toch bij het rechte eind had. Zijn redenering is, dat als Amerika kort na Roosevelt's plotselin ge dood de leen en pachtwet niet buiten werking had gesteld en als de Russen de afspraken van Yalta maar waren nagekomen, de wereld er op het ogenblik beter uit zou zien Er werden harde noten gekraakt in Yalta. De Russen wilden Frankrijk de positie van grote mogendheid niet te rug geven. Frankrijk moest volgens hen ook geen bezettingszóne hebben in Duitsland. Van de Verenigde Na ties moesten zij ook al niet veel heb ben. Zij geloofden in een toekomst, waarin Amerika, Engeland en Rus land samen de wereld zouden rege ren. Zij verklaarden, dat in Roeme nië en Bulgarije zij zelf de proble- son's auto driemaal bij kruispunten wachten, tot het verkeerssignaal weer op veilig stond. Terwijl de auto wachtte, keken leden van de-niet-sa- luerende-volkspolitie nieuwsgierig naar de in zijn limousine gezeten Amerikaanse minister en naar de persauto's, die volgden. Acheson bevond zich in gezelschap van de Amerikaanse Hoge Commis saris, John McCloy. VRIEND TSJOEIKOF Een officiële receptie 's avonds werd bijgewoond door de Sowjet-ge neraal Tsjoeikof, de Russische bevel hebber in Berlijn, generaal Kotikof, ambassadeur Semeonof en andere hoge Sowjet-autoriteiten. Tevoren had Acheson op een pers conferentie verklaard bin te zyn, dat hij Tsjoeikof, „d;ie 'n oude vriend van mij is," weer zou kunnen ontmoeten. Zijn bezoek aan Beriy'n was het nakomen van een belofte, een jaar ge leden gegeven, toen Berlijn een sym bool was van moed en geestkracht van het Duitse volk. Met diezelfde geestkracht dienden thans de vele an dere problemen in Duitsland aange vat te worden. De bezettende mogend heden konden geen energie leveren; de Duitsers zouden in de eerste plaats zichzelf moeten helpen. Terroristen beschoten bus met schoolkinderen. Maandagochtend werd een bus met schoolkinderen van een suikerfabriek nabij Soerabaya beschoten. Het vuur was slecht gericht, waardoor geen der kinderen werd getroffen. In de loop van de vorige week werd een jeep van deze fabriek tussen Porong en Kremboeng beschoten. Hierbij werd een korporaal gedood. Te Malang werd een wachtmeester van het regi ment Huzaren van Boreel neergescho ten. Twee militairen van het K.N.I.L., die sedert enige weken werden ver mist. zijn in de omgeving van Wad jak vermoord. De lichamen waren deerlijk verminkt. Een brigade van de T.N.I. is be gonnen met de ontwapening van ex treme Makasaren en Menadonezen. zijn de zenders Hilversum I en II twee uur uit de lucht, n.l, van 7.308.30 en 16.30— 17.30 in verband met stroom- besparing. Voorlopig zullen beide zen ders elke dag twee uur uit de aether verdwijnen, met uit zondering van Zaterdag en Zondag; is het 9 jaar geleden, dat de Engelse stad Coventry door de Duitsers werd gebombar deerd en vrgwel geheel werd vernietigd. - Mist en andere klimatologische moei lijkheden maken Londen tot de duurste luchthaven van Europa, aldus heeft de secretaris-generaal van het Britse mini sterie van burgerluchtvaart medegedeeld. Britse en Amerikaanse woordvoerders bestempelen Russische beweringen als propaganda. De beweringen van minister Wlsjlnsky, volgens welke Rusland de atoom-kracht gebruikt voor de Irrigatie van woestynen, het uit de weg ruimen van bergen en het ontsluiten van gebieden, worden zowel door Amerikaanse als Britse woordvoerders louter als propaganda bestem peld. De Amerikaanse onder.minister van Buitenlandse Zaken, John Hlckerson, noemde de bewering van Wlsjlnsky onzin. De Britse minister van Landsver dediging Alexander heeft de Russi sche beweringen over het gebruik van de atoomkracht voor de uitvoe ring van grote werken als propa ganda bestempeld, die zelfs zeer on- Onderzoek tegen ministers Plaats voor Maarschalk Rokossofsky. De Poolse communistische partij maakt een zuivering onder de voor aanstaande leden van de party be kend,. Het lid van het Politbureau Ma rian Spychalski is uitgesloten van alle leidende functies, doch niet ge royeerd als partijlid. Spychalski is minister van weder opbouw. Als zyn opvolger werd tot lid van het Politbureau der party be noemd maarschalk Rokossofsky, zo meldt A.F.P. Een zelfde maatregel is getroffen tegen de oude-vice-premier Gomuika en tegen Kliszko, vice-minister van justitie. Na een debat van drie dagen, dat Maandag geëindigd is, heeft het hoofdbestuur der partij Spychalski beschuldigd van „vaJs opportunisme en het niet aan de kaak stellen van de infiltratie van etn vreemde ideo logie". Gomuika en Kliszko worden be schuldigd van nationalistische afwy- kingen en van critiek op de pro-Rus sische politiek van de partij. In een kort ca middernacht door het kabinet uitgegeven communiqué Grijsaards regeren de wereld Onze tijd mag dan al do „eeuw der snelheid" heten, dit neemt niet weg, dat de wereld geregeerd wordt door mensen die practisch zonder uitzondering de zes kruisjes al achter de rug hebben. Stalin wordt in December 70. Truman is 65. Adenauer, de Duitse bonds kanselier, is 73. Berin, de Britse minister van buitenlandse zaken is 68. Graaf Sforza, zijn Italiaan se collega, is 76. Yoshida, de Japanse premier, is 71 en werd op deze post geroepen door Mac Arthur, die zelf 69 jaar is. Drees, de Nederlandse pre mier, is 64. Pandit Nehroe is 60, zijn naaste medewerker Parel 73. Betrekkelijk jong zyn Fran co en Peron. Franco is 58, Pe- ron ls 53. Men kan in de politiek biykbaar lang mee. men wel op zouden lossen, zonder hulp van de Anglo-Amerikanen. En wat Polen betreft: in zijn oude vorm zou dat natuurlijk nimmer meer her steld kunnen worden. Over de ha vens cn de spoorlijnen van Mand- sjoerije moesten zij, de Russen, de contróle hebben en naar wat Tsjang Kai Sjek daarvan zei, vroegen noch Stalin, noch Roosevelt, noch Churchill. Zy deden concessie na concessie aan de Russen als prys voor Moskou's deelneming aan de oorlog tegen Japan. Die zou, meenden zij, het leven spa ren van een millioen Amerikanen Stettinius verklaart: Wij moesten die concessies wel doen. Als wij ze niet gedaan hadden, zouden de Russi sche legers geheel Oost- en Midden Europa bezet hebben gehouden. En hij meent, dat de Polen er met hun tegenwoordige staat toch altyd nog beter aan toe zijn, dan wanneer het een stuk Rusland zou zijn Nu is Yalta vyf jaar geleden. Rus land regeert meer dan de helft van Europa. Churchill heeft geen goed woord meer voor Rusland over. De naam Uncle Joe heeft een bittere klank gekregen. En het vaste geloof van Stettinius. dat Stalin door zijn ministers van alle macht beroofd zou worden, is niet in vervulling ge gaan.... wordt gezegd, dat Spychalski is „af getreden" als minister van wederop bouw en dat zijn vice-minister Roman Piotrowski met de leiding van het ministerie van wederopbouw is be last. Spychalski was tevoren vice-minis ter van defensie, in welke functie hy belast was met de ideologische op voeding van het leger. Opnieuw doodstraf voor kampcommandant. „Deze man is een misdadiger, ge speend van alle menselyke gevoel, die weerloze en uitgeputte mensen heeft mishandeld en velen van het leven heeft beroofd. Hem behoort de zwaarste straf te worden opgelegd", aldus sprak de procureur fiscaal bij de bijzondere raad van cassatie, die concludeerde tot verwerping van het beroep van J. J. Kot&lla, de ter dood veroordeelde ex-commandant van 't Duitse concentratiekamp Amers foort. Het doodvonnis werd door de Utrechtse Kamer van het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam uitge sproken. Geconcludeerd werd tot verwer ping van het beroep tegen het dood- vonis. Met 'n haastige hamerklop bepaalde de president de uitspraak van de raad op 5 December. K. werd weggevoerd. Boef riep iemand uit het talrijke publiek hem na. nauwkeurig is. Het gebruik van atoomkracht voor zulke doeleinden is uitermate duur en levert een groot gevaar op voor talrijke mensen, verklaarde de Brit se minister. Volgens de wetenschappelyke me dewerker, Howard Blakeslee, hebben de Russen, indien zy er in geslaagd zyn atoomontploffingen te gebrui ken, die goedkoop genoeg zyn om op grote schaal te worden aange wend. ontdekkingen in zake produc tiemethodes gedaan, die in de Vere nigde Staten onbekend zyn Volgens hem staat het gebruik van atoomkracht voor het opblazen I van na-tuurlyke hindernissen.' zoals door de Russen gemeld, geiyk met het gebruik van goud in plaats van kruit. Bovendien dient men er reke ning mee te houden, dat de grond na de ontploffing radio-actief wordt en gevaarlijk is voor alle leven. Los Alamos, de krater in Nieuw- Mexico, waar de eerste atoombom ontplofte, is nog steeds radio-actief. Een door een atoomontnloffing verlegde rivier zou ook grote hoe- i veelheid radio-actieve stoffen met j zich voeren. Tenslotte verklaart Howard Bla keslee. dat de kleinste die kan veroorzaakt wo staat met deze van 20.000 ton N. T. i Bovendien kan een atoombom niet meer dan een deukje in een berg maken. Indien zij in de grond begra- ven wordt zou zy natuurlijk 'n groot gat kunnen slaan, maar dit zou niet veel groter zyn dan indien 20.000 ton I T.N.T., dat veel goedkoper is, werd gebruikt. Zaterdag heeft de „Koninklijke Harmonie" te Den Bosch onder grote belangstelling haar gouden jubileum gevierd. Toen de leden van de „Ko ninklijke Harmonie" in hun nieuwe uniformen aangetreden stonden, ver. wekte het grote vreugde toen de oud.gedienden van het corps In hun oude uniformen ook „een mopje kwamen blazen", en de belde Tamboers maitres zich aan elkaar presenteerden. Linies in de oude uniform, rechts in het nieuwe gewaad. Meer animo voor Nationale Reserve. Generaal Kruis heeft Zaterdagmid dag te Utrecht op een vergadering van de Kon. Ver. Ons Leger nog eens de toetreding van weerbare mannen tot de Nationale Reserve bepleit. Hij gaf een uiteenzetting van de binnen landse taak van dit legeronderdeel en constateerde met voldoening, dat de laatste maanden de animo om toe te treden sterk stijgt. Voorts deelde gen. Kruis mede, dat overwogen wordt om vroeg of laat uit vrijwilligers, die daartoe de wens te kennen geven, af delingen van parachutisten en com mandotroepen te vormen. K.V.P.-protest tegen het Unie-statuut. Reddingspogingen mislukt. Ofschoon de zee nog wordt afge speurd naar enig teken van leven van de Fransman Roger Marcel Petit, heeft men de hoop hem nog levend te vinden opgegeven. Het bestuur van de afdeling Nijme gen 'van de K.V.P. heeft een telegra fisch protest gericht tot de voorzit ter van de Tweede Kamer-fractie der laten, terwijl zij K.V.P. over dé zinsnede in het Unie- roeiden, dat een statuut, luidende: „Het hoofd der Unie (H. M. de Koningin) verwezen lijkt de idee van vrijwillige en duur zame samenwerking". Men betoogt dat de Kroon ons te dierbaar moot zijn dan dat wij haar als symbool la ten dienen voor deze niet reële Unie. Petit ging Vrijdag met vrienden op de eendenjacht en haalde hen over hem zolang op het baken achter te naar een eilandje 700 meter verder lag ter hoogte van de haven Cher bourg. Door plotseling opkomend slecht weer konden de vrienden Petit niet meer afhalen. Zij moesten zelf binnengaats worden gesleept. Zondagavond werden de pogingen om Petit te bereiken gestaakt, nadat Angstige toestand bij Groede Enkele dagen geleden publiceerden wy een reeks van gegevens over het waterschap „Het Vrye van Sluis", welke gegevens ons verstrekt waren in een onderhoud met de ingenieur van het waterschap ir. I. Sandick. Hy verklaarde in dat onderhoud o.m., dat de zeewering van het waterschap in erbarmelijke staat verkeerde. lamiteuze polder Tienhonderd en Zwarte, waar het strand is toegeno men. Een en ander wordt toegeschre ven aan de geleidelyke afname van de banken voor de kust. Voorname lijk op de Paardenmarkt, een grote zandbank voor de kust, staat reeds veel water. Vermoedelijk is de toe name van het strand langs de pol der Tienhonderd en Zwarte, ontstaan door zand van de Paardenmarkt.. Daardoor verandert echter de stroomloop en wordt het zand ter hoogte van Cadzand-Haven en het Zwin aangetast. Het is zelfs een lan gen tijd niet nodig geweest de paal hoofden in de Wielingen te onder houden, omdat toen ter plaatse zand- aanwas was. Thans is dit echter voorbij. De natuurlyke zandwinning bij Westenwind, is verbroken door de thans bestaande Zwingeul. waar door er direct ten Noorden daarvan strandafname moet plaats vinden. Dat deze mededeling niet overdre ven was, konden wij zelf opmerken, toen we een tocht langs de zeewe ring maakten. Wat wy aan de kust van Groede zagen is wel heel angstig. Er zijn daar plaatsen waar van een zeewe ring practisch geen sprake meer is. De duinen zijn aldaar zover door de golven weggeslagen, dat men, staan de op het strand, over de overblijfse len van wat eens duinen geweest zyn, kan heenkyken. Weliswaar wor den de achterliggende polders „be schermd" door een z.g. slaperdijk, maar insiders weten maar al te goed dat deze dijk niets waard is en zeker niet in staat om het water tegen te houden. Bij hoog water en kalme zee, komt de vloed byna tot aan de voet van deze „duintjes", dus is het begrypelyk dat de boeren van Groede weinig gerust zyn by stormachtig weer. Er wordt intussen aan de verbe tering van de zeewering in Groede hard gewerkt. De dijk wordt op ver schillende plaatsen hoger gemaakt en de betonglooiing wordt verder doorgetrokken. Er zal echter nog heel wat moeten gebeuren, wil het gevaar van een doorbraak zyn be zworen. AFNAME VAN STRAND EN DUINEN. Zoals wij reeds in ons vorig arti keltje schreven, is het niet denkbeel dig dat in de toekomst de zeewering van Cadzand de meeste zorgen zal baren, hoewel het moeilijk is, hier over voorspellingen te doen. Er wordt thans echter een afna me van het strand en de duinen ge constateerd, uitgezonderd aan de ca- DE ZWINGEUL. Over die Zwingeul is intussen al heel wat te doen geweest. Het is he kend dat deze geul, die eerst vlak tegen de Belgische grens liep zich meer en meer verplaatst heeft tot onder de duinen, waardoor gevaar ontstond dat deze duinen werden aangetast. Het was dus zaak maat regelen te treffen om 't water weer door de oude geul in het Zwin te leiden. De technische dienst heeft getracht, door een dam voor de kust- geul, het water weer naar de oude geul te dwingen. Dit werk nu, waarmede reeds be hoorlijke resultaten waren bereikt, moest plotseling, ingevolge een ont vangen opdracht, - worden stopgezet. uc6€ lap: ipeie ump. - ons ook min of meer opgedrongen eöS=e~ door buitenlandse Invloeden. S.SS Een Engelse helicopter en een bom- menwerper vlogen Maandag over ce I boel om te trachten de ongelukkige Het gevolg van de stopzetting is. y811 ^voedsel te voorzien. Zij rappor dat het weliswaar momenteel is ge- teerden echter, dat er niets meer te lukt de geul enkele tientallen me- zien was. Waarschijnlyk was de heer ters te verplaatsen, maar dat veel Petit, die met ken zwemmen, na drie werk al weer vernield is. Thans zal blagen zonder eten. drinken en slaap ««oi- zo verzwakt, dat hij los moest laten en door de zware zeestroming werd meegesleurd. het nodig zijn, dat er dure paal hoofden gemaakt worden, terwijl men anders dezelfde resultaten had kunnen bereiken voor enkele duizen den guldens. Intussen zijn de plannen om het water toch te leiden door de oude Zwingeul, waardoor dit natuurreser vaat behouden lean blijven, reeds in een gevorderd stadium. DE AFWATERING. Tenslotte nog iets over de afwa- temig. Zoals bekend, is aan de Ned. Heide Mij. opdracht verstrekt voor het maken van een nieuw afwate ringsplan. Er is over die opdracht veel te doen geweest, omdat de ho-1 gere instanties het niet konden goed- keuren dat dit plan gemaakt werd I door de Ned. Heide Mij., die men als niet deskundig beschouwde. Een en I ander had tot gevolg dat het maan- den en maanden duurde, aleer deze kwestie was opgelost. Nu wacht men op 't nieuwe plan en intussen stag-1 neren diverse andere werken, zoals het herstel of vernieuwen van brug gen. Immers, de kans bestaat dat enkele bruggen andere afmetingen moeten krygen enz. WACHTSLUIS. Ook de bouw van een nieuwe wachtsluis in het uitwateringskanaal te Cadzand, wacht op het nieuwe plan. Dit heeft tot gevolg dat de afwatering telkens stagneert, omdat het haventje van Cadzand dichtslibt met zand, zoals thans ook weer 't geval is. De technische dienst moet dan alle arbeiders aan het werk zetten om bij eb het zand weg te ha len, een zeer tijdrovend werk. Niet alleen worden daardoor de zo nodi- arbeiders en opzichters onttrok- aan andere noodzakelyke wer ken. maar tevens wordt het op de duur een vrij kostbaar geval. Hier wordt dan ook een zuinig heid betracht die de whsheid be driegt. Uit het bovenstaande blykt wel, dat de nieuwe dykgraaf een mooie, doch heel zware taak wacht. Veel zal van zyn werkkracht ge vergd worden. Jaren van harde arbeid zullen no dig zyn om.de zaken van „Het Vrije van Sluis" in goede banen te leiden! De Gaulle over Duitsland. Op een persconferentie Maandag heeft generaal de Gaulle gepleit voor toenadering tussen Frankrijk en Duitsland, vooral op economisch ge bied. Hij achtte het gevaar niet denk beeldig. dat Duitsland op zekere dag in liet verkeerde kamp terecht komt, omdat het Oosten twee belangrijke dingen kan aanbieden. In de eerste plaats eenheid en verder een verbe tering van de Oostduitse grenzen. Aan de wensen van Polen zal als het het er op aankomt weinig aandacht worden geschonken. De Gaulle vond het een dwaas denkbeeld een gewapend Duitsland als deelgenoot in het Atlantisch Pact op te nemen. Verder brak de generaal een lans voor een volksstemming onder de Europese volken Over de vraag of eenheid van Europa wenselijk werd gevonden. De Raad van Europa zag de gene raal als een studiegroep, niet als een orgaan, waarvan actie kan uitgaan. Dinsdag arriveerden bijna 400.000 Kerstpuddingen uit Melbourne in Enge land. VOORSPELT: KOUDE OCHTEND Geldig tot Dinsdagavond. Half bewolkt met aanvankelijk en kele verspreide buien. Aan de kust tijdelijke nog matige tot zwakke wind tussen West en Noord. Koude ochtend, later ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1