PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sowjet-Unie bereid inspectie op atoombedrij'ven te aanvaarden D£ BILT Onderhoud tussen Acheson en president Heuss. Spaans schip bij de Engelse kust vergaan. In Kampen zou een Rembrandt ontdekt zijn. Felle brand in „Cab" van Groningse Universiteit. Vandaag Wedloop met de tijd. VLAAMSE AUTEUR WIES M0ENS IN NEDERLAND GEARRESTEERD MIDDELBURG WIL MEER WATER GAAN WINNEN STEL NIEMAND ANDERS DAN MIJ VERANTWOORDELIJK VOORSPELT: 1 C2e Jaargang - No.- 276 Dagblad, uitgave van de Ürma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. vaD de VeJde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Baillntyn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. I 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 14 Nov. 1949 (ngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel»): «•an 1—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur, yilsslngen. Waisa 58-60. tel. 2355. 4 lijnen (b.g.g. 2358). MTïurg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, teL 2475 ibg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Verrassende verklaring van Wisjinsky Minister Wisjinsky heeft Zaterdag in de politieke commissie van de algemene vergadering der V.N. verrassing gewekt met een verklaring, die de hoop op beperkte overeenstemming inzake controle over de atoomener gie weer flauw heeft doen opleven. De Russische minister zeide namelyk tydens een debat, dat de Sowjet-Uniee bereid is internationale controle op het wekken van atoomenergie en inspectie op de atoombedryven toe te staan. Het internationale controle.orgaan diende het volledige recht van toegang te hebben tot alle staten en zou de controle zeer intensief moeten uitoefenen. De Sowjet-Unie, aldus Wisjinsky, stelt haar poorten open voor controle. De Sowjet-minister legde zijn ver klaring af in antwoord op beschuldi gingen van Amerikaanse zijde, dat Rusland niet bereid zou zijn haar ge bied voor inspectie open te stellen Het enige wat de Sowjet-Unie nimmer zou dulden was, dat enig internatio naal orgaan Russische ondernemin gen in eigendom zou hebben of zou beheersen. Dat zou een inbreuk zijn op de souvereiniteit. De Amerikanen hadden een verkeerde betekenis toe gekend aan het woord controle. Wisjinsky zei, ,.Vocr ons betekent het verificatie, toetsing van de feiten, maar voor de Amerikanen betekent het beheer. De Sowjet-Unie zal nooit en nimmer gedogen, dat haar grond en haar ondernemingen in buiten lands bezit komen en daarmee basta". Tot zover het bericht van Reuter, waarbij nader commentaar nog ont breekt. Zoals bekend stuitten tot dus ver de besprekingen over de atoom kwestie steeds af op de onenigheid over de wijze, waarop doelmatige in ternationale contröle georganiseerd moest worden. De speciale atoomcom missie van de V.N. moest dientenge volge de besprekingen staken en de algemene vergadering rapporteren, dat geen oplossing in het vooruitzicht was, zolar.g niet een van de partijen van houding zou veranderen. De Amerikaanse grief was, dat de Russen wel vernietiging van de be staande voorraden aan atoomhom men eiste, maar niet bereid was in Amerikaanse minister Zondag in Bonn aangekomen. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dean Acheson, is Zondagmorgen per trein uit Frank fort in de Westduitse hoofdstad Bonn aangekomen. Acheson werd vergezeld door de Amerikaanse hoge-commissa- ris, John McCloy en verwelkomd door dr. Konrad Adenauer, de Westduitse kanselier. Een menigte van naar schatting vijfduizend personen was bij het feestelijk versierde station sa mengestroomd om Acheson te begroe ten. Toegejuicht door de menigte begaf het gezelschap zich per auto naar Godesberg voor een bezoek aan pre sident dr. Theodor Heuss. Acheson bracht de president de persoonlijke groeten van president Truman over. Het onderhoud duurde twintig mi nuten. Dr. Heuss wees op het belang van het Berlijnse vraagstuk en sprak ver der over het vluchtelingenprobleem in West-Duitsland, dat wordt verer gerd door het voortdurend binnenko men van nieuwe» uit Oost-Duitsland afkomstige uitgewekenen. Tito zegt verdrag met Albanië op. Joego-Slavië heeft het verdrag voor vriendschap en wederzijdse bijstand met Albanië opgezegd. Albanië was het laatste Komin- form-land, dat nog een verdrag met Joego-Slavië lopende had. De andere landen zeiden deze verdragen alle op. nadat de Sowjet-Unie zulks op 29 September had gedaan. Het geraakte bij zware storm in brand. Het 3554 ton metende Spaanse s s. ..Monte Gurugu" is Zondag ter hoog te van de Noordkust van het in Zuid- Engeland gelegen graafschap Devon shire, in brand gevlogen en gezon ken. De „Monte Gurugu" was afkom stig uit Bilbao en was op weg naar Genua, De ramp gebeurde tijdens een zware storm. Twee en twintig opvarenden zijn tot dusverre gered. De lijken van vier leden der bemanning zijn gebor gen. Een bootje met twee opvarenden van het verongelukte schip spoelde aan land. Een der beide inzittenden overleed later. Nog tien leden van de bemanning worden vermist. De overlevenden hebben hevig van de koude te lijden gehad. Zij moesten het schip zo snel verlaten, dat zij slechts broeken en zwemvesten kon den aantrekken. De gezagvoerder van het schip bevindt zich onder de ge redden. In de nabijheid van de Japanse ha ven Kobe is een Japans schip met 60 personen aan boord gekapseisd. Tot dusver zijn slechts 10 opvarenden ge red. te stemmen met internationaal beheer over de atoomenergie onder voorwendsel dat zulks aantasting zou zijn van de nationale souvereiniteit. De verklaring van Wisjinsky bete kent een stap voorwaarts en schept de mogelijkheid voor hernieuwd over- Voorlopig dient echter afgewacht te worden welke de reaties zullen zijn bij de andere delegaties. Een moeilijk probleem blijft, welke maat regelen mogelijk zijn, indien het con- tröle-orgaan overtredingen van het verbod tot aanmaak van atoomwa pens constateert. Tegenwoordige eigenaar kocht het doch-voor 150. Het ziet er naar uit, dat in Kam pen een werk van Rembrandt is ont dekt. Deze grote schilderij „Oude man met stok" kocht de tegen woordige eigenaar vorige week voor de som van 150.Het doek zat onder een dikke laag vuil, maar toen een restaurateur het oppervlakkig reinigde, werd al spoedig de signa tuur Rembrandt zichtbaar. Onlangs werd op het landgoed Gin- kelduin te Leersum een verkoping gehouden. Ongeveer honderd anti- quairen liepen aan het bewuste doek voorbij totdat één van hen. de Kam penaar J. Koops. er iets in zag en het kocht voor 110.—. Beïnvloed door de pessimistische mening van insiders kwam hij er toe vorige week schil derij op een Zwolse veiling te bren gen waarzij niet werd verkocht. La ter kreeg hij in zijn winkel echter be zoek van een Kampenaar, die het doek kocht. De volgende dag bezoch ten de heer Koops en een restaura teur de cliënt, daar deze het doek wilde laten reinigen. Hij kreeg te ho ren, dat restauratie 240 zou kosten en schrok van het hoge bedrag. Op dat moment poetste de restaurateur terloops een hoekje van de schilderij schoon, waardoor de naam Rembrandt zichtbaar werd. Later bleek, dat bij verwijdering van deze signatuur ook de noderliggende verflaag verdwijnt, hetgeen er op wijst, dat men hier niet met een vervalsing heeft te doen. Raam en linnen dateren in ieder ge val uit de 17e eeuw. Kindje door kolendamp vergiftigd. Zaterdag werd een uit drie perso nen bestaand gezin, wonende in een te Foscham gelegen woonschuit, in bewusteloze toestand aangetroffen. De politie stelde vast, dat kolendamp de oorzaak was. Het kindje, dat 10 maanden oud was, is aan de gevol gen overleden. Auto reed in Zuiderhaven te Harlingen. ÉÉN SLACHTOFFER. Zaterdagavond reed in de Zuider haven te Harlingen een personenauto te water, waarschijnlijk omdat de chauffeur, de heer G. Westerhuis uit Minnotsga, door het slechte weer in het uitzicht werd belemmerd. De tweede inzittende, de aardap pelhandelaar Lont uit Berlicum, wist zich door het openen van een portier in veiligheid te stellen. De heer W. slaagde er echter niet in zich te red den en kwam om het leven. Hij laat een vrouw en drie kindoren achter. Studenten schoten te hulp. Zaterdagavond heeft in het bota nisch laboratorium van de Rijksuni versiteit te Groningen een felle uit slaande brand gewoed. De studenten werden in allerlei opgeroepen en slaagden er in een kostbare kweekin- stallatie te redden. De Groningse brandweer rukte met groot materieel uit. De brand ging gepaard met een enorme rookontwik keling, waardoor een van de brand- wachters onwel werd. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Om streeks half elf was men het vuur meester. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een voor lopig onderzoek heeft uitgewezen, dat de brand is uitgebroken tussen het plafond van de collegezaal en de bui- tenbekapping. De vuurtongen vonden gretig voedsel in de van hout opge trokken fraaie collegezaal, die weldra in lichterlaaie stond, en vrijwel ge heel uitbrandde. De hiernaast gelegen demonstratiezaal en projectiekamer leden grote waterschade, evenals tal van kostbare boeken. Administrateur vermoord. De administrateur O. J. A. Mun ters van het gouvernements land bouwbedrijf, ten Zuiden van Malang, werd ten Noorden van de stad ver moord. Het slachtoffer laat een vrouw en twee kinderen achter. ..is het 5 jaar geleden, dat.de Nederlandse staatsman dr. H. Colijn in Duitse gevangenschap overleed; .Viert de Indische politicus Pandit Nehroe zijn 60e verjaar dag. Electrische uurwerken lopen veel te snel. Vele bewoners van Noord- en Zuid- Holland, Noord-Brabant en Limburg hebben zich Zondagmorgen by liet ontwaken afgevraagd of hun horlo ges en wekkers plotseling niet meer in orde waren, want op de electrische klokken In de huizen en op straat was een tyd af te lezen, die belang rijk met de niet.electrisehe uurwer. ken verschilde, evenals met de on feilbare telefonische tijdsopgave! heeft. Wat was de oorzaak? Sedert kort zijn genoemde provincies aangesloten op 't Europese electriciteitsnet ten einde overdag stroom te importeren en 's nachts electriciteit te leveren aan Zwitserland dat dan een tekort Reeds eerder zijn wij aangesloten ge weest op het Duitse net en toen lie pen alle electrische ldokken in Zuid- Holland 20 minuten achter. Nu wij daar weer op zijn aangesloten, is tevoren gewaarschuwd, met het ge volg, dat zij nute hard lopen. Alles wordt in het werk gesteld om deze vreemde situatie zo spoedig mo- gelyk te beëindigen. De treinenloop heeft geen stagnatie ondervonden, omdat de electrische klokken op de grote stations niet zijn aangesloten op de stadsnetten. Slechter verging het de Amster damse gemeentetram by deze race tegen de tijd. De tramwagens ryden namelyk op de tijd, die aangegeven wordt door de openbare electrische klokken. zodat in de ochtenduren stagnatie ontstond, omdat het perso neel, dat op de tijd van de eigen klok van huis was gegaan, te laat kwam. Meyer Schwenoke ontsnapt. De voormalige directeur van de Ver. Persbureaux A. Meyer Schwencke, is, naar thans bekend is geworden, Don derdag ontsnapt uit de psychiatrische inrichting te Franeker, waar hij ge detineerd was. Hij zou die dag naar de cellenbarakken in Scheveningen overgebracht worden, omdat hij bin nenkort voor de perszuivering moest verschijnen. Nasporingen hebben tot nu toe geen resultaat gehad. Wegens collaboratie ter dood veroordeeld. De Vlaamse letterkundige Wies Moens, tijdens de bezetting directeur- generaal van de Belgische radio-om roep, is in Nederland gearresteerd, doch later weer op vrye voeten ge steld. Moens werd na de bevrijding door een Belgisch Hof b(j verstek ter dood veroordeeld. Hij vluchtte uit België en leefde sindsdien als onderduiker in Nederland, eerst in het Westen en later in Zuid-Limburg, waar hij werk vond in een drukkerij. Een dezer dagen werd hij daar ont dekt. De politie ging eens met hem praten en constateerde, dat hij na tuurlijk geen verblijfsvergunning had. Om die reden werd hij Vrijdag gear resteerd. De politieautoriteiten, die deze zaak in onderzoek hadden, lie ten Moens na ruggespraak met het departement van justitie in Den Haag, weer gaan. De man stond in Nederland niet als oorlogsmisdadiger gesignaleerd. Wel moet Moens zich thans geregeld bij de politie melden. Hij staat dus onder toezicht. De politie verwacht niet, dat hij naar het buitenland zal trachten te ontsnappen. Noch voor Duitsland, noch voor België voelt Moens veel en bovendien is zijn vrouw ziekelijk. De regering zal nu dienen te be slissen wat er verder met hem moet gebeuren. Vergroting van capaciteit der prise d'eau aan de Oranjezon voorgesteld. Doortrekking draineerkanaal in Westelijke richting. Reeds geruime tijd is een onderzoek gaande betreffende de mogelijke ver groting van de capiciteit der prise d'eau van het Middelburgse waterlei dingbedrijf aan de Oranjezon. In ver band met het feit, dat de laatste ja ren meer water aan deze prise d'eau is onttrokken dan op de duur toelaat baar is, zijn maatregelen ter verho ging van de beschikbare watervoor raad namelijk noodzakelijk. Voor dit onderzoek is contact gezocht met het Rijksinstituut voor de Drinkwater voorziening, dat thans over de resul taten daarvan een rapport heeft ge publiceerd. Hieruit blijkt, dat een blij vende vergroting met 123000 M3 water per jaar mogelijk is door win ning van het bovenwater in het wes telijk duingebied en wel door het ma ken van een open draineerkanaal al daar. Voorts is nog een vergroting moge lijk door gedeeltelijke verlegging van het bestaande westelijke kanaal en wordt gedacht op deze wijze 70000 M3 water per jaar extra te winnen. In het rapport is buiten beschouwing gelaten een mogelijke vergroting door doortrekking van het bestaande ka naal in oostelijke richting, die echter van een beperkte omvang zal zijn. Middelburg levert ook water aan Domburg en de Waterleidingmij. Mid den-Zeeland. Hoewel aan de W.M.Z. nooit een grotere hoeveelheid be hoeft te worden geleverd dan gezien de verzorging van de stad mogelijk is, kan in de huidige omstandigheden deze levering toch niet worden stop gezet. In de toekomst zal de W.M.Z. echter dit water aan Middelburg moe ten terugleveren. HET TOEKOMSTIG VERBRUIK Het totaalverbruik voor het Middel burgse verzorgingsgebied bedraagt thans gemiddeld 822241 M3 per jaar, terwijl de prise d'eau thans een capa citeit heeft van 800000 M3. Boven dien moet aan de toekomst worden ge dacht: voor 1977 zal gerekend dienen te worden op een max. aantal inwo ners binnen het verzorgingsgebied van 26.400. Neemt men aan, dat het max. toekomstig huishoudelijk ge bruik per inwoner 30 M3 per jaar zal bedragen en het max. verbruik van industrie, e.d. 300000 M3 per jaar, dan moet dus met inbegrip van de leve ring aan Domburg gerekend worden op een verbruik van rond 1.200.000 M3 water! Wanneer de bovengenoem de maatregelen worden genomen zal de capaciteit van de prise d'eau 1000000 M3 bedragen, zodat dan nog gerekend moet worden op een tekort van 200000 M3. Reeds geruime tijd is de gemeente met de W.M.Z. in onderhan deling over levering van deze hoe veelheid per jaar. Een dergelijk con tract is een veiligstelling voor de toe komst en zou thans reeds de moge lijkheid openen voor aanvulling van het Middelburgs verbruik ten tijde van piekbelasting: dan toch kan over ruim 500 M3 per dag meer worden be schikt. URGENT EN VERANTWOORD De voorgestelde doortrekking van het draineerkanaal in W. richting is dus urgent en ook economisch ver antwoord, daar de prijs van het aldus gewonnen water zeer belangrijk bene den die van het van de W.M.Z. te be trekken water zal liggen. Een ge wichtige factor bij deze materie vormt de steeds verder optredende duinafslag bij Oostkapelle, die zonder tegenmaatregelen op de duur een deel der prise d'eau zal bedreigen. Niette min wordt het verantwoord geacht 't draineerkanaal verder in W. richting door te trekken, terwijl de verlegging van een deel van dit kanaal uitwijk- politiek is. De kosten van genoemde doortrek king worden in de nota van het Rijks instituut globaal geraamd op f95000. B. en W. van Middelburg achten het gewenst reeds nu een voorlopig cre- diet van f 110000 aan te vragen. Gaat de Raad daarmede accoord, dan zal bereikt worden, dat in de komende zomer van de meer ter beschikking komende hoeveelheid water een nut tig gebruik gemaakt kan worden. Op de kwestie van de gedeeltelijke ka naal-verlegging en een event, door trekking in O. richting zal het ge meentebestuur nader terugkomen. Voorts wordt de Raad nu reeds voor gesteld te besluiten tot verhoging van de prijs van het aan Domburg en de W.M.Z. te leveren water. Jentje Pielema uit Rouveen en Jantje Kuyers uit Staphorst op bezoek op Soestdyk, waar z\] tezamen met burgemeester van der Wal de Staphorster boerenwagen, die aan Prins Bernhard by zyn bezoek aan Overyssel werd aangeboden, by de Prinsesjes hebben gebracht. H.M. de Koningin, Prin ses Margriet, de burgemeester en Jentje en Jantje kyken toe hoe het klei ne Prinsesje Maryke de wagen probeert- Romme oyer Indonesisch beleid. 11 11 Vrijheid voor Indonesië is voor de K.V.P. historisch onontkoombaar. Nog te weinig wordt actieve gezinspolitiek gevoerd. Zaterdag en Zondag heeft de Kath. Volkspartij in Utrecht het tweedaagse jaarcongres gehouden. Het hoogtepunt hiervan vormde de rede, die de fractie voorzitter in de Tweede Kamer, prof. Romme, Zondag hield over de parlemen taire werkzaamheden. Hierin deelde hij mede, dat iii verband met liet Indonesi sche beleid een bijzondere zitting van de partijraad zal worden belegd om gelegen- heid tot discussie hierover te geven. „Hoewel wij liever een parlementaire regering hadden gehad", aldus begon prof. Romme 2ijn rede. „meenden wij. dat aan de brede basis de voorkeur moest worden gegeven in de huidige moeilijke omstandigheden". Men zou naar zijn mening het kabinet-Drees bepaald on recht aandoen, wanneer men dit het voe- ren van een samenhangend gemeenschap pelijk beleid zou ontzeggen. Het wetsontwerp op de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie heeft de volle, dige instemming van de K.V.P., maar men kan niet tevreden zijn, voordat het in de practyk verwezenlijkt is. VERGOEDING OORLOGSSCHADE. Het standpunt van de R.K.-fractie ten aanzien van de oorlogsschade was ver goeding op basis van vervangingswaarde, gematigd door de eisen van het algemeen belang. De regering schrok terug voor de financiële en technische consequenties ging uit van een vergoeding op de fictieve basis van 9 Mei 1940. Er is een strijd ge- vored op twee fronten, namelyk om het uitgangspunt van de vervangingswaarde en om dit standpunt zoveel mogelijk te benaderen door correcties op het rege ringsvoorstel. Dit laatste heeft, nadat van K.V.P.-zijde met tegenstemmen was ge dreigd. geleld tot wijziging, die naar de mening van de fractie aanvaarding recht vaardigt. omdat hiermee wel het uiterste is bereikt. Vervolgens wees prof. Romme op de grote betekenis van organen van inter- SULTAN HAMID H NAAR BATAVIA VERTROKKEN Sultan Hamid II is Zondagavond per K.L.M. van Schiphol naar Batavia vertrokken. Bij zijn vertrek waren aanwezig de ministers van Maarse- veen en Stikker, alsmede de directeur der K.L.M., dr. Plesman, Giuliano doet weer van zich horen. Salvatore Giuliano, de Siciliaanse bandietenleider, heeft weer van zich doen horen. Zaterdag liep een politie patrouille in een hinderlaag bij een huis van een stratenmaker bij Favo- rita. De patrouille, die het huis langs trok werd plotseling met een regen van machinegeweerkogels bestookt. Een sluipschutter op het dak ver hinderde de politie het huis te nade ren. Toen Versterkingen aankwamen, namen de bandieten de vlucht. Uit eindelijk kon de politie na een aan val met handgranaten het huis bin nendringen, waar zij een gewonde bandiet vonden. Tevoren hadden Giuliano's mannen op een stille weg een andere pa trouille beschoten, waarvan twee po litiemannen gewond werden. De ban dieten trokken zich na een kort vuur gevecht terug. Ter dood veroordeelde vrij. Overeenkomstig de conclusie van de procureur-fiscaal heeft de Bijz. Raad van Cassatie wegens nietigheid der dagvaarding vernietigd de sen tentie van het Haagse Bijzonder Ge rechtshof, waarbij J. F. C. H. Hoose mans in Den Haag tot de doodstraf is veroordeeld, omdat hij werkzaam zou zijn geweest als „abwehr"-agent en zeeman. Overwogen werd ten aan zien van deze dagvaaarding, dat niet blijkt welke werkzaamheden door H. werden verricht, noch welke gege vens hij heeft verzameld en doen verzamelen. nationale samenwerking voor de afweer tegen communistische dreiginfi. Deze dreiging moet echter vooral ook worden „opgezogen" door een vaste bodem te ge ven aan de sociale rechtvaardigheid. In dit verband hield hij een warm pleidooi voor de spoedige verwezenlijking van de kinderbijslag voor zelfstandigen. DE NIEUWE WEG. Sprekend over het Indonesische beleid stelde prof. Romme voorop, dat alleen hij en niemand anders de verantwoorde lijkheid droeg voor het feit, dat men op de nieuw ingeslagen weg is meegegaan. „Er is een tijd geweest, dat wij op de tweesprong stonden", aldus spreker, „dat was de tijd van het conflict SassenStik ker over de verhouding tot de UNO. Het conflict leidde tot aftreden van minister Sassen en de verklaring van de R.K.-frac tie, dat in haar vertrouwen in het kabi net een barst was gekomen. De C.H.U. en de V.V.D. zagen dit echter niet zo en de P.v.dA. betreurde het heengaan van de heer Sassen niet." Met nadruk wees prof. Romme het standpunt van de hand van hen. die rede neren. dat de vrijheid, zoals wij die ken nen. niet of nog niet nodig is voor de In donesiërs. „Men kan Indonesië niet. los- denken van het opkomende Azië en voor een partij, die liquidatie van de koloniale verhouding in haar programma voert, is de vrijheid voor Indonesië historisch on ontkoombaar. Wij hebben concreet zeker niet bereikt wat we willen, maar ik ben met het Uniestatuut en de andere R.T.C.- resultaten toch niet zo ontevreden", al dus prof. Romme, wiens rede met luid applaus werd begroet. Voorzitter Andries- sen gaf hem de verzekering, dat de par tij zijn werk waardeert en hoopt, dat hij nog lang haar politieke woordvoerder zal mogen blijven. In de rede. waarmede hij Zaterdag het congres opende, verklaarde de voorzitter van de K.V.P., de heer W. J. Andriessen, dat de gemeenschap vele plichten tegen over het gezin heeft te vervullen, maar dat resultaten van een doelbewuste ge zinspolitiek zich nog onvoeldoende afte kenen. Pogingen om een sterkere proges- sie in de kinderbijslag te verkrijgen, stuit ten af op minister en Kamer. Dit is volkomen onbevredigend en de partijleiding Is het met de Kamerfractie volkomen eens, dat deze zal hebben te overwegen of zij, indien de situatie zich niet wijzigt, de verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken nog langer zal kunnen dragen. Zaterdagavond hield ook dr. Gielen tijdens een feestavond nog een rede. waarin hij ojn. opmerkte, dat Nederland bedenkelijk de weg van een ambtenaren- staat opgaat. Aan het verslag, dat de alg. secretaris uitbracht, ontlenen wij nog. dat de K.V.P. de grootste politieke party in ons land is, welker ledental dit jaar de 300.000 ver overschrydt. Een getal, dat kleiner Is dan het vorig jaar als gevolg van een terug gang in de Zuidelijke provinciën, met name in Noord-Brabant. In sectie-vergaderingen werden een aantal resoluties vastgesteld. AFNEMEND BUIIG Geldig tot Maandagavond. Meest matige wind tussen Noord en West. Half tot zwaar bewolkt met aan de kust in de ochtend nog enkele bui en. Weinig verandering in tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1