PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ook Rene Mayer heeft gefaald Opwindende tewaterlating te Vlissingen D£ BILT Thans mag Bidault proberen een Frans kabinet samen te stellen Nogmaals, de oorlogsschade' Mensenrechten in Oost- Europa worden geschonden. Generaal Franco in Portugal toegejuicht. Prins Bernhard had een aanrijding bij Keulen. OORLOGSGEDUPEERDEN PROTESTEERDEN Windvlaag greep de Carbet en stichtte bijna onheil TOCH ANDERE NORMEN VOOR WALCHERSE SCHADEGEVALLEN? VOORSPELT: WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 192e Jaargang - No. 258 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter, Hoofdred.: G. Balllntljn. Pl.verv.j W. Leertouwex en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 oer kw Losse nummers 10 cent Bui Vlisslngen Walstr 58-60. tel. 2355, 8 ljjnen (b.g.g. 2357) M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogardst^CJOO^teL^ Maandag 24 Oct. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 1 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) i*an 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. .Aandrang tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Ook de tweede Franse Icabinetsformateur, René Mayer, heeft Zondag zyn pogingen om een nieuw kabinet te vormen gestaakt en daarmee Frankrijk aan de rand van onregeerbaarheid gebracht. President Auriol is onmiddellyk al weer Ljverig met nieuwe besprekingen, maar nu achtereenvolgens Moch en Mayer gefaald, Queuille en Schuman voor de eer bedankt hebben, is moeilijk te zien welke politicus dan wel kans van slagen heeft. Zondagavond is Georges Bidault, voormalig minister van buitenlandse zaken, aangezocht 'n nieuwe poging te doen. Bidault heeft de opdracht aanvaard en schijnt van plan te zyn zich aan het parlement als premier voor te stellen zonder eerst de partijleiders oin steun te vragen. Er gaan thans steeds meer stem men op voor ontbinding van het huidige parlement en het uitschrij ven van nieuwe verkiezingen. Dit lapmiddel zal echter alleen helpen indien daardoor de samenstelling van het parlement aanzienlijk gewij zigd wordt. En dat zal afgewacht moeten worden. Mayer struikelde over de verde ling van de piinister-portefeuilles, ten aanzien waarvan de socialisten met eisen kwamen, die hij niet kon inwilligen. De socialisten wensten Daniel Mayer en Paul Ramadier ge handhaafd te zien als ministers van arbeid en landsverdediging. De frac tie van de radicale partij wilde Da niel Maj'er niet in de regering zien opgenomen en het ministerie van landsverdediging uitsluitend aan 'n niet-socialist toe vertrouwen. De socialistische fractie trok daar op de reeds half toegezegde steun aan Mayer in en deze bleef niets anders over dan het bijltje er bij neer te leggen. Dit geschil is openlijk bekend ge worden. Mogelijk echter zijn achter de politieke schermen nog andere manoeuvres en intrigues voorgeko men, die ten doel hadden Mayer een stok tussen de benen ce steken. De toestand is namelijk vrij ver ward. De meeste radicalen en de rechtse groeperingen sturen aan op een regering zonder socialisten, die in economisch opzicht liberaal ge tint zal zyn. Zonder socialisten be schikt de middengroep, de derde macht, niet over het vereiste aantal zetels en daarom zijn het vooral de rechtse partijtjes met figuren als Reynaud, die aandringen op nieuwe verkiezingen. De Gaulle doet dit trouwens al een jaar lang. De voornaamste oppositie tegen nieuwe verkiezingen komt van de kant der Katholieke Volksrepubli keinen. De M.R.P., die in 1946 150 zetels toegewezen kreeg en daarmee de tweede partij in het parlement werd, leeft namelijk boven haar stand en zal bij nieuwe verkiezingen ongetwijfeld een flinke veer moeten laten aan de Gaullisten. .Wenst U de Koning terug, ja of neen Een Belgische Senaatscommissie heeft de tekst opgesteld van 'n wetsontwerp tot het houden van een volksraadple ging over de terugkeer van koning Leopold. Volgens deze tekst zullen alle stem gerechtigde Belgische mannen en vrouwen verplicht zijn binnen 30 da gen na afkondiging van de wet met ja of neen te antwoorden op de vol gende vraag: „Zijt gij van mening, dat koning Leopold III de uitoefening van zijn constitutionele bevoegdheden moet hervatten?" Het wetsontwerp op de vergoeding der materiële oorlogsschade, met de behandeling waarvan de Tweede Ka mer morgen een begin maakt, beant woordt allerminst aan de verwach tingen der gedupeerden en wij heb ben het dan ook aan scherpe critiek onderworpen. Dit mag evenwel geen reden zijn om de regering niet de eer te geven, die haar toekomt, omdat zij in ieder ge val de regeringen van eveneens ge troffen nabuurlanden stukken voor is met het althans gedeeltelijk vergoe den der oorlogsschade. Er waren in Nederland 465.000 ge vallen van oorlogsschade aan onroe rend goed. Daarvan waren er 374.000, dus de overgrote meerderheid, waar bij de schade de 3000.niet te bo ven ging. Op enkele gevallen na zijn al deze schaden door de staat volle dig vergoed. Er waren dus 91.000 gevallen, waar in onroerend goed onherstelbaar be schadigd werd. of waarin de schade meer dan 3000.bedroeg. Al deze getroffenen ontvingen een inschrij ving in het Grootboek voor de We deropbouw. Aan bedrijfsgebouwen en handels objecten werd schade aangericht in 228 000 gevallen. Deze schadegevallen zijn voor 94 afgedaan. Huisraadschade werd toegebracht in 656.000 gevallen. In 98 daarvan werd reeds een schadevergoeding uit betaald, terwijl de getroffenen vol gens het nieuwe ontwerp een bevre digende toeslag zullen ontvangen. Ten slotte kwamen er duizenden Bevallen voor van schade aan boeren bedrijven, die door de Rijksdienst voor Landbouwherstel werden afge daan. Deze dienst heeft op grote schaal voorschotten verstrekt en is daarna met dc definitieve afhande ling begonnen. Er is dus inderdaad reeds veel ge daan ten behoeve der gedupeerden Hoeveel er gedaan is, wordt echter eerst goed duidelijk als men bedenkt, dat België geen 1.500.000 schadegeval len had, zoals Nederland, maar slechts 750.000 cn dat het pas dit jaar met de vergoeding begonnen is Pas over vijftien jaar zal men daar met de af wikkeling gereed zijn volgens het in België Bekozen systeem. In Engeland is men allerminst ver der dan in Nederland in Frankrijk evenwel is nog helemaal niets ver goed en moet men de gehele materie nog aansnijden Ere wien ere toekomt! Men mag de Nederlandse regering de verdiende lof voor de voortvarendheid, waarme de zij is opgetreden, zeker niet ont houden. Ook niet al heeft men critiek op de uiteindelijke regeling, zoals die thans aan de volksvertegenwoordi ging ter goedkeuring is voorgeleBd. Met name blijft het voor Walcheren een bittere ervaring, dat de regering meent met droogmaking cn herver kaveling genoeg te hebben gedaan en geen oog heeft voor de uitzonderlijke rositie, waarin dit tweertt»al getrof fen en geïnundeerda Bobledverkeert. De Amerikaanse admiraal Blandy, die het atoombom-experiment bij Bikini leidde, zal in 1950 de grootste zee-, lucht- en landmanoeuvres commande ren, die ooit door een natie in vredes tijd werden gehouden. V.N. verwijzen de zaak naar Internationaal Gerechtshof. De algemene vergadering van de Ver. Naties heeft met grote meerder heid van stemmen een resolutie aan- genomen, waarbij „toenemende be zorgdheid" wordt uitgesproken over de schending van de mensenrechten in Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Er stemden dit keer niet de gebrui kelijke zes, doch vijf landen tegen. Joego-Slavië, dat tot dusver in deze kwesties steeds met het Sowjet-blok meestemde, onthield zich namelijk van stemming. Daar de Oosteuropese landen weige ren om mee te werken aan een onder zoek naar de ingebracht beschuldigin gen zal de Algemene Vergadering zich thans volgens de resolutie met de volgende vraag tot het Internationaal Gerechtshof in Den Haag wenden: Zijn de drie beschuldigde regerin gen verplicht de bepalingen in de vredesverdragen over de mensenrech ten ten uitvoer te brengen? Zo ja, kan dan de secretaris-generaal van de V.N. voor deze landen een verte genwoordiger aanwijzen in een ver dragscommissie en zullen de beslis singen van een dergelijke commissie bindend zijn? De zaak zal tot volgend jaar op de agenda van de Algemene Vergadering blijven staan. En bsnoemd tot „eregeneraal" van het leger. Duizenden Portugezen hebben Za terdag generaal Franco toegejuicht toen hij van de Spaanse kruiser „Mi guel Cervantes" in de haven van Lis sabon voet aan wal zette. De „Mi guel Cervantes" werd vergezeld door eenheden van de Portugese vloot. Op de versierde kade werd Franco welkom geheten door de Portugese president, generaal Antonio Carmona en premier Oliveira Salazar. Tijdens een officieel diner noemde de Portugese president Spanje en Por tugal „verdedigers van de Westelijke belangen". In zijn antwoord rede zei Franco: „Spanje wenst met Portugal de paladijn van een vredespolitiek te zijn". Inmiddels is de heer Franco bij de creet van de Portugese minister van Oorlog tot „eregeneraal" van het Por tugese leger benoemd, Terloops zij hieraan toegevoegd, dat Portugal is opgenomen in het Atlan tisch Pact. Sangerknabe geschopt. In een buitengewone zitting van de Zutphense politierechter heeft Zater dag de 22-jarige P. L.. 'kapelmeester van de Wiener Sangerknaben, terecht gestaan onder beschuldiging twee iongens van 10 en 11 jaar te heb- |ben mishandeld Een hunner zou hij hebben gestompt, geslagen en ge. schopt. Het kwam vast te st?^ dat de jongens buitengewoon lastig waren geweest één hunner had zelfs de knaap, die de solo van „Schlafe mein Prmzchen. schlaf ein" moest zingen aan het lachen gebracht De politie rechter legde voor het schoppen een boete van 40 op. 7= Prins Bernhard is aan een ongeluk ontsnapt, toen hy Zaterdag met. zijn auto, die h\J zelf bestuurde, in botsing kwam met een door een paard gefrok. ken wagen te Wahn bij Keulen De Prins bracht dit weekend een bezoek aan West-Duitsland. Volgens de Prins zelf, zo deelt diens secretariaat mede. reed hij met de auto naar het vliegveld bij Keulen, om vandaar per vliegtuig naar Neder land terug te keren, toen het paard juist op het moment, dat het met rui me afstand wilde casseren, schrok en steigerend naar links uitweek. Het kwam daarbij zelfs op de wagen van de Prirns terecht. Het liep slechts een lichte verwonding op. Prins Bernhard zal op uitnodiging van prins-regent Karei van België op jachtrit in de Ardennen. Een aantal diplomaten is eveneens voor deze rit uitgenodigd. Jongetje stichtte brand en kwam in de rook om. Zaterdagmiddag is het driejarig zoontje van de familie K. in de Van Swindenstraat te 's.Gravenhage door de ouders levenloos aangetroffen op de resten van een verbrand bed in de slaapkamer Toen de oudere even te voren de woning hadden verlaten, om een boodschap te doen, hadden zij het kind slapende in zijn ledikantje ach tergelaten. De jongen heeft vermoe delijk lucifers weten te bemachtigen en is daarmee gaan spelen op het bed van zijn ouders, dat in brand is ge raakt. Door de rookontwikkeling is de jongen vermoedelijk gestikt. Hy had enige brandwonden aan het lin kerbeen "en aan de linkerarm. Harde woorden in Den Bosch. Onvervulde beloften. Dat de vele oorlogsgedupeerden in ons land verbitterd zijn over 't wets ontwerp op de oorlogsschadevergoe ding kwam Zaterdagmiddag te 's Her togenbosch duidelijk tot uiting. De Landelijke Federatie van Oorlogsge troffenen kwam daar in vergadering bijeen met de besturen van de aan gesloten verenigingen of stichtingen. Uit alle delen van het land waren af gevaardigden aanwezig, zo ook uit West Zeeuwsch-Vlaanderen. De voor zitter, de heer J. A. Koops, deelde mede, dat er critiek was uitgeoefend op het bestuursbeleid, doch slechts weinigen is bekend wat het bestuur achter de schermen heeft weten te bereiken. Deze oorlogsschadewet be rust op politiek en daarom was het 'n eerste vereiste de partijen te over tuigen van het goed recht op integra le schadevergoeding. Er zijn stemmen opgegaan om massabetogingen te houden, doch spreker achtte dit thans vlak voordat het wetsontwerp door de Kamer zal worden behandeld uit de boze. Dergelijke stunts hebben wij niet nodig. Beter is het vertrou wen te hebben in onze volksverte genwoordiging. Van bestuurszijde werden enige staaltjes bekend ge maakt van bedriegelijke voorlichting o.a. bij de waardevaststellingen, ook op inboedels. Hierbij is duidelijk ge bleken, dat de afschrijvingspercenta- Veiligheidsmaatregelen bleken niet overbodig. De stapelloop va» het Franse motorschip „Carbet" op de werf van de N.V. Kon. My. ,.De Schelde" te Vlissingen heeft Zaterdagmiddag 'n sensationeel verloop gehad. Om vier minuten over half twee kwam het schip, nadat geruime tijd gewacht w.as tot een voldoende waterpeil bereikt was, in beweging. Alle genodigden bevonden zich aan boord, op de kaden hadden enige duizenden mensen zich verzameld om van het te water gaan getuige te zyn. Onder gejuich van de menigte en het Seheldepersoneel, dat de laatste blokken had weggenomen, gleed de „Carbet" van de helling af en het scheen, dat alles een volkomen normaal verloop zou hebben. Juist op dat moment echter kwam er een hevige windvlaag en dat was voldoende om aan de tewaterlating toch nog een opwindend karak. ter te geven! De windvlaag veranderde name. lijk de koers van het schip, dat veel dichter by de wal kwam, dan in de bedoeling had gelegen. Het eerst ging een balustrade eraan: de toe- schouwers, die daar stonden, spron gen haastig achteruit. Vervolgens raakte de Carbet het rysbed, dat in het water was ge. legd om het schip op tc vangen, niet In het midden, maar op een punt. Het rysbed werd op zy ge schoven en deed geen dienst meer. Rakelings schoof de Carbet langs 'n enorme hijskraan om vervolgens door te schuiven met een nog al. tyd zeer behoorlijke vaart naar het eind© vaa de ultloopbaan De opvarenden waartoe ook de P.Z.C.-verslaggever behoorde ke ken met evenveel spanning toe wat or gebeuren ging, als de duizenden langs de kaden. Terechtertijd evenwel bleek, dat de N.V. Kon. Mij. „De Schelde", die toch al bizondere aandacht aan de?e stapelloop had gewijd ln verband met het unieke karakter ervan, niets verzuimd had om onheilen te voor komen. In de eerste plaats was de „Car. bet", om zo nodig de vaart te kun nen remmen, nog aan remniingska- bels verbonden gebleven. Als dlc goed bediend werden, zouden zy de snelheid van het schip aanzienlyk kunnen vertragen. En in de tweede plaats lag er een kleine vloot van sleepboten gereed om zo nodig as sistentie te verlenen. Welnu: de mannen, die de kabels bedienden, stonden niet te slapen! Ze hielden zichzelf en de kabels in bedwang, vierden de kabels in pre cies het juiste tempo en het resul taat was duidelyk merkbaar. En ook de sleepboten kwamen op het juiste ogenblik in actie. En wel dreef de „Carbet" rakelings langs de voorsteven van de „Jagersfon tein" en wel raakte hy aan de punt van het Eiland nog even de grond, maar op hetzelfde moment begon nen de sleepboten te trekken en on. middellyk lag de „Carbet" weer vry. Alle gevaar was bezworen: het 7500 ton metende Franse vrachtschip was behouden van stapel gelopen en dobberde in de golven met een rust, alsof er geen wolkje aan dc lucht was geweest! Met dat al heeft nog nooit een schip een zo grote afloop- baan afgelegd! De genodigden begaven zich naar de kajuit, waar door de heer A. Smit. directeur der N.V. Kon. Mij. „De Schelde" én de heer Jean Ma rie, directeur van de Compagnie Gé nerale Transatlantique toespraken werden gewisseld. WIE ER WAREN Aan deze opwindende stapelloop was het gebruikelijke tafereel voor het te water gaan van een schip vooraf gegaan. Om goed twaalf uur kwamen de eerste genodigden aan boord, waarby een dochtertje van de heer J. W. Hupkes, directeur der N.V. Kon. Mij. ,.De Schelde" in Zeeuws costume bloemen aanbood aan mevr. MaignolLauer, schip te water zou laten. Baron v. d. Feltz diende amendement in om alles geval voor geval te bezien. Dinsdagmiddag begint de Tweede Kamer met «e behandeling van het wetsontwerp vergoeding materiële oorlogsschade en van zelfsprekend gaat ln de getroffen gebieden de belangstelling in zeer sterke mate uit naar de debatten, welke zich daarby zullen ontwikkelen. Reeds nü zyn amendementen op het ontwerp ingediend, niet alleen door de commissie van voorbereiding uit de Kamer, maar ook door verschillende Kamer- Een belangryk amendement Is dat van mr. W. F. E. baron van der Feltz, het Zeeuwse Kamerlid. Dit amendement heeft dc bedoeling om, nu bezwaar wordt gemaakt tegen een byzondero regeling voor Walche ren. de schadegevallen op het eiland, die anders liggen dan elders, ook anders te behandelen. Echter niet volgens een bijzondere algemene re geling, maar geval voor geval. vallen. De minister van financiën zou gemachtigd moeten worden tot uit- gifte van bouwbewijzen tot een ge zamenlijk bedraB van ten hoogste 500 millioen. De heer Droesen heeft een amende ment ingediend om extra hulp te bie den aan oorlogsgetroffenen, die in meer dan één onderdeel van hun be zit zwaar zijn getroffen, bijv. woning, huisraad, bedrijfsgebouwen en be- drijfsuitrusting. Deze getroffenen zul len in vele gevallen met de vergoe dingen volgens deze wet onvoldoende zijn geholpen om er sociaal en eco nomisch bovenop te komen. De commissie van voorbereiding uit de Tweede Kamer met betrekking tot de regeling der oorlogsschade heeft een aantal amendementen voorge steld. Volgens de tekst van art. 7 worden van de werking dezer wet uitgezon derd niet alleen alle goederen, toe behorende aan publiekrechtelijke li chamen. doch ook die goederen, wel ke geheel of voor een overwegend deel met overheidsmiddelen zijn ver vaardigd, gesticht en verkregen, dan wel ten tijde van de beschadiging ge heel of voor ccn overwegend deel met overheidsmiddelen werden in stand gehouden en toebehoren aan li chamen. die door onze minister van Financiën voor de regeling van de bijdrage in de schade dezer goederen met publiekrechtelijke lichamen wor den gelijkgesteld. De commissie meent, dat hiermede zou worden vooruitgelopen op de regeling van de vergoeding der oorlogsschade van pu bliekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen. Deze beslissing be hoort haars inziens eerst genomen te worden bij de behandeling van het daarop betrekking hebbende wetsont werp. In het bijzonder zal daarbij de positie van lichamen als woningbouw verenigingen. stichtingen ter exploi tatie van ziekenhuizen en dergelijke onder het oog moeten worden gezien. Met het oog hierop zal het onderha vige wetsontwerp zich moeten beper ken tot de bepaling, dat het niet van toepassing zal zijn op goederen, toebe horende aan lichamen, die door de minister van Financiën voor de rege ling van de bijdrage in de schade de zer goederen met publiekrechtelijke lichamen worden gelijkgesteld. Een ander amendement wil de dis- crimatie opheffen ten aanzien van woningen, tevens bedrijfspand, welke niet speciaal daartoe gebouwd zijn. Tevens wil dit amendement in de wet vastleggen, dat een samenhangend ge heel van bedrijfspanden (bijv. schu ren en stallen van een boerderij) als één pand wordt beschouwd. OBLIGATIES. De heer Oud heeft enige amende menten ingediend, welke mede onder tekend werden door leden van de K. V.P., A R. en C.H In een daarvan wordt voorgesteld, dat ter financie ring van door of vanwege de minis ter van wederopbouw en volkhshuis- vesting goedgekeurde bedragen, rechtstreeks verband houdende met de besteding der bydrage, bo ven de te verlenen credieten dan wel boven de bydrage ten laste van het Rijk, onder de bena ming „bouwbewijzen", obligaties aan toonder, zullen worden uitgereikt. Het nominale bedrag, waarvoor deze bouw bewijzen worden uitgereikt, zou ge lijk zijn aan het op grond van het algemene peil van huren en bouw kosten onrendabele gedeelte der te besteden bedragen, zulks onder een bepaalde vermindering in zekere ge- ges, die de minister heeft genoemd, nooit worden toegepast, doch dat deze altijd veel hoger zijn. Dat is kortweg een schande. Tal van afgevaardigden gaven daar na uiting aan hun verontwaardiging over de behandeling van de oorlogs gedupeerden. In de Indonesische kwes tie wordt steeds geschermd met de Koninklijke belofte, maar voor de oorlogsgedupeerden gelden het Ko ninklijk woord en de vele beloften- die de regering in Engeland deed, blijkbaar niet meer. Door bedriegelij ke schijnmanoeuvres is de behande ling van de wet op de oorlogsschade nu reeds bijna vijf jaar uitgesteld en nu er eindelijk een wetsontwerp is ingediend is deze een aanfluiting van recht en billijkheid. De waardige houding van de oorlogsgedupeerden wordt thans gewaardeerd als zwakte. Overal wordt propaganda gemaakt voor Steunt het Wettig Gezag, doch laat dit wettig gezag dan handelen, op een wijze, dat zij die steun ver dient. De Republikeinen in Indonesië krijgen voedsel en kleding en voor hen ziet de regering niet op een paar milliard. Maar de oorlogsgetroffenen, die een tiende gedeelte van de Neder landse bevolking uitmaken, werpt men een aalmoes toe. Er werden in dit gezelschap nog heel wat meer scherpe woorden gebruikt, voortko mende uit een verbitterd gemoed van gedupeerden. Waardig was de houding van de voorzitter, die het verkeerd achtte nu critiek uit te oefenen op de politieke Dartijen, terwijl men niet weet hoe hun houding ten opzichte van dit wetsontwerp zal zijn. Dit ontwerp zal het parlement voor een der moeilijk ste beslissingen stellen. Reeds thans zyn .er door de kamerleden 55 amen dementen ingediend. Dit bewiist. dat de regering het niet gemakkelijk zal hebben. Weest overtuigd, aldus de voorzitter, dat hel federatiebestuur ook tijdens de behandeling van het wetsontwerp actief zal zijn. De oor logsgetroffenen hebben zich gedragen als waardige Nederlanders. Spr. hoop te, dat hun recht zal geschieden. Mocht dit niet zijn wat God ver hoede dan is het niet onmogelijk dat er iets anders gaat gebeuren. Aan het slot van de vergadering werd door alle aanwezigen staande het volledig vertrouwen geschonken aan 't federatiebestuur. Er werd besloten alsnog een telegram te zenden aan alle kamerfracties, waarin opnieuw de rechten van dc oorlogsgetroffenen worden kenbaar gemaakt. Tot de aanwezigen behoorden on- schip, der meer de directie Yan de N.V, 1 Kon. My. ..De Schelde", de heren A. Smit. ir. H. W. van Tyen en J. VV. Hupkes, de oud-directeur, ir. H. C. Wesseling. de heren Jean Marie en Lauer van de C. G. T., Laurenchet en Salles van het Franse ministerie van Scheepvaart en de kapitein van de „Carbet", de heer R. de la Bois- se. Er moest geruime tyd gewacht worden tot het water 90 cm. boven A.P. stond. Gedurende deze wacht- periode werd reeds een begin ge maakt met het wegnemen van de blokken, die <Ie „Carbet" op de hel ling hielden. Dit geschiedde zoals steeds onder gejuich van de werk lieden, die hiermede belast waren. Toen het water voldoende geste gen was, kapte mevr. Maignol dc kabel door en het schip gleed af. Daarna ontving de „Carbet" zijn die het i naam en begaven de opvarenden zich naar de kajuit van het vracht- (vervolg op pag. 2) EIGEN HUISJE De bedoeling van een derde amen dement is om de minst draagkrachti- gen, die als de oorlogsramp niet had plaats gehad met een minimum van kosten een eigen huisje hadden kunnen blijven bewonen, thans niet te dwingen, een veel duurder huurhuis te betrekken. De commissie acht het voorts ge loenst de huisraadschaderegeling al thans in hoofdzaak in de wet vast te leggen. Dit is mede vereist om bij amendement noodzakelijk geachte verbeteringen te kunnen aanbrengen. Ook is er een amendement, dat ten doel heeft de herbouio van de ver woeste kernen te bevorderen. BEDRIJFSUITRUSTINGEN De commissie acht het niet billijk de bezitters van een kleine bedrijfsuit- rusting, tot welke categorie vele klei ne luiden behoren, minder gunstig te behandelen, dan die van grotere be- drijfsuitrustingen. In de plaats van de beperking tot bedragen boven 1000 kan een klein bedrag worden gesteld, beneden hetwelk geen aanvullende bijdrage wordt uitgekeerd. Het mag bekend worden verondersteld, dat 't aanschaffen der bedrijfsuitrusting waarmee.niet gewacht kon worden in de eerste jaren na de oorlog, zeer duur was. De bijdrage bedraagt dan ook. zo ver de commissie kan nagaan, gemiddeld niet meer dan 25 van de aanschaffingsprijzen, Een verder gaande tegemoetkoming voor de klei ne bezitters acht de commissie daar om noodzakelijk. TIJDELIJK AFNEMENDE WIND. Geldig tot Maandagavond. Wisselende bewolking cnet nu en dan buien. Krachtige tot matige Wes telijke wind en ongeveer dezelfde tem. peratuu?«*s Zondag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1