PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Honderden in Tsjecho-Slowakiji naar kampen gebracht De BILT Kalme verkiezingen in Oostenrijk KWALIJK SPEL ACHTER DECORS VAN ZUID-NEDERL. TONEEL Teleurstellend Gerrit de Stotteraar alweer ontsnapt. CHRISTELIJKE BESTURENBOND TE MIDDELBURG JUBILEERT VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 246 Directie: F. van de Velde en F. S. den Boer. Adj. VV. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 10 Oct. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. fngez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit.blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen Walstr. 58-60. tel. 2353, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostbuxg: Pr. Mauritsstr. 12. teL 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzce: N. Bogardstr. C 160. tel. Communisten zouden ondergrondse organisatie ontdekt hebben In de „correctieve werkkampen" van Tsjecho-Slowalqje komen nog steeds nieuwe gevangenen binnen, aldus meldt Reuters correspondent te Praag. Voor honderden gezinnen te Praag was de afgelopen week er één van angst en tragiek. Velen uit de zakenwereld en het vrije beroep, zoals advocaten, dokters, slagers, drogisten en bakkers werden gearres teerd. In Praag alleen zouden, volgens mededelingen uit de eerste hand. vele honderden van deze „kapitalis tische restanten" opgepakt en na een kort verhoor direct naar de kam pen gedirigeerd zijn. De zuivering is In net gehele land uitgevoerd. Te Brno, een industriestad m Moravië, kregen de gezinnen van gearresteer de mannen opdracht hun huizen te verlaten om plaats te maken voor arbeiders. De uitgewezenen kregen geen andere keus dan naar de ver laten grensgebieden, waaruit in '45 en '46 drie millioen Duitsers ver dreven zijn, te verhuizen. De door communisten beheerste ge meenteraad van Praag heeft er her haalde malen op aangedrogen de stad van niet-arbeiders te zuiveren om de industrie-arbeiders betere huisvesting te verschaffen. De ver wijzing naar de kampen geschiedt op last van commissies, gekozen uit communistische leden van plaatselij ke besturen. Gelijktijdig met de zuivering van de middenstand zijn er zuiveringen geweest op de departementen en onder de plaatselijke autoriteiten ea de communistische party zelf. Com munisten, die de ene dag nog be langrijke functies bekleedden in het openbare leven, waren de volgende dag, zonder dat hiervoor een ver klaring gegeven werd, verdwenen. De partijpers waarschuwde telkens weer de leden op hun hoede te z\jn voor de vjjand." Volgens berichten uit communis tische bron zyn de arrestaties het gevolg van de ontdekking van een uitgebreide ondergrondse organisa tie. De vorige maand is te Hradec Kralove een wapenopslagplaats ont dekt en er hebben schietpartijen in het land plaats gehad. Mogelijk hou den de arrestaties verband met Tito- sympathieën. Het Engelse Zondagsblad de „Ob server" berichtte, dit vier Tsjecho- Slowaakse ministers, Gottwald, Za- potochy, Clementies en Nosek, het vertrouwen van Moskou verloren zouden hebben. Te Praag is dit bericht met een korreltje zout opgenomen. Men wijst erop, dat Gottwald Vrijdag nog n decreet tekende. Nog enkele weken, dan zal de Tweede Kamer een begin maken met de behandeling van het wetsontwerp Vergoeding Materiële Oorlogsschade. Er zou reden zijn om „Eindelijk!" te roepen, ware het niet, dat deze behan deling een aanvang zal nemen onder wel ze teleurstellende voortekenen. Natuurlijk valt het toe te juichen, dat de gedupeerden nu eindelijk ze kerheid zullen krijgen omtrent het geen zij aan schadevergoeding te wachten hebben. Teleurstellend is echter, dat over de gehele linie het wetsontwerp beneden de gerechtvaardigde verwachtingen blijft. Wij zullen in de komende dagen ge legenheid hebben om nog eenmaal onze mening te zeggen over dit wets ontwerp, waarmede bestaan en toe komst van duizenden ten nauwste verbonden zijn. Dit lijkt pns noodza kelijk vóór de Kamerdebatten een aanvang nemen. Reeds thans echter dient geconsta teerd te worden, dat kennelijk dc no den van Walcheren nauwelijks begrip vinden bij de ministers, die de porte feuilles beheren, waaronder Weder opbouw valt. Inundatie, schadecumulatie, het feit, dat Zeeland zowel in 1940, als in 1944 getroffen werd, de regering kan er niet aan voorbijgaan, moet wel toe geven. dat de moeilijkheden op Wal cheren groter zijn dan elders. Een reden om Walcheren uit dien hoofde een voorkeursbehandeling te verlenen bij de vergoeding der oorlogsschade, vindt zij daarin echter niet. De mogelijkheid wordt open gela ten, dat bij de financiering van de wederopbouw bijzondere faciliteiten worden verleend. Enige zekerheid daaromtrent bestaat evenwel niet. Wel bestaat de zekerheid, dat wie bouwt aanzienlijke eigen offers moet bren gen. Zeker, het gewijzigde wetsontwerp brengt enige tegemoetkoming aan de wensen der gedupeerden. Maar be kijkt men de nieuwe wettelijke bepa lingen op de keper, dan blijkt, dat deze tegemoetkoming ook haar scha duwzijden heeft. Slechts de kleine man, die volstaan kan met een wo ning- of bedrijfsruimte beneden de 500 kubieke meter, komt er behoor lijk af, en dit valt natuurlijk toe te juichen. Degenen echter, die grotere bedrijven verspeelden, zien weinig aan hun toestand veranderd en zij zullen met bittere teleurstelling con- stateren, dat er van de toezegging, dat de door gedupeerden geleden schade gedragen zou worden door het Nederlandse volk gemeenschappelijk, zeer weinig terecht komt. Ook van de gelijkheid van alle Nederlanders voor de wet blijft althans ten aanzien van de vergoeding der materiële oorlogs schade weinig over. De regeling der schadevergoeding immers bevat een zeer sterke differentiatie. Deze teleurstelling is te dragen. Men wist deze dingen zo langzamerhand. Zwaar drukt echter op Zeeland de kennisname van het feit, dat de re gering alle argumenten, die Walche ren aanvoerde voor een voorkeursbe handeling of een bijzondere aanvul lende regeling, zonder meer van de hand heeft gewezen. Op de motieven, die door de ministers werden aange voerd. komen wij nader terug. Voor vandaag volstaan wij met het uitspreken van onze grote teleurstej- ling over het feit, dat de vurige plei dooien voor Walcheren geen resul taat hebben gehad. Binnenkort verkiezingen in Engeland. De Britse minister van gezond heidszaken, Aneurin Bevan, heeft Zondag in een toespraak verklaard, dat de algemene verkiezingen „bin nen zeer „korte tijd" gehouden zul len worden. Tsjang Kal Tsjek beveelt de arrestatie van Mao Nu de communisten volgens de be richten zich op slechts 110 kilometer afstand van Kanton bevinden, ver wacht men ieder ogenblik, dat de Chinese nationalistische regering de hoofdstad zal verlaten. Volgens be richten van beide zijden maken de onder communistische leiding staande legers grote vorderingen. Inmiddels heeft de regering van Tsjdng Kai Sjek de arrestatie bevolen van Moa Tse-Tung. de leider van de nieuwe communistische regering en een aantal andere communisten.... „Marionetten-regering" In Oost-Berliin zeggen de Britten. De „historische zitting" van de zogenaamde „Volksraad1' heeft het apparaat in beweging gezet voor de vorming van een ..marionettenrege ring" in de Sovjet-zóne. Aldus een officiële Britse bekend making, waarvan de Westberlijners Zaterdag kennis konden nemen. De communistische S.E.D. heeft gezorgd voor een adempauze van 12 maanden om alle sleutelposities in handen te krggen en daarna de bepalingen van de grondwet ten uit voer te brengen, een grondwet, die èen volmaakt instrument is voor 'n totalitaire partij. De onder Westelijke licentie ver schijnende bladen te Berlijn veroor delen met algemene stemmen de vorming van de „Duitse democrati sche republiek." De bladen bezigen termen als „schandelijke vertoning", .holle democratie", „Moskou's rege ring." Het Westduitse ministerie van eco nomische zaken heeft bekend ge maakt, dat een handelsovereenkomst tussen West- en Oost-Duitsland is getekend, die voorziet in een goe derenuitwisseling ter waarde van 280 millioen tot 300 millioen West duitse marken. Achteruitgaand reizigersvervoer. Blijkens de opbrengstcijfers van de Rolt. Tramweg Mij gaat het vervoer in vergelijking met 1948 achteruit. Het reizigersvervoer tramwegen en veerdiensten bracht van Jan. tot Aug. 1949 ruim ƒ245.000.minder op dan het voorgaande jaar of 14%. Dezer dagen heeft H.M. Koningin Juliana de eerste steen gelegd voor het Curapao.paviljoen van het Nederlands Studentensanatorium te Laren Ditmaal uit Utrechtse gevangenis. Gerrit de stotteraar, één der be ruchtste Amsterdamse insluipers, die bekendheid verwierf omdat lij) tot tweemaal toe uit een politie, bureau en eenmaal daarna uit het Huis van Bewaring te Amsterdam wist te ontsnappen, heeft Zaterdag avond leans gezien ook uit de straf gevangenis te Utrecht, waar h(j in verband met zyn veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf verbleef, te breken. Meer dan 60 insluipingen en inbraken werden hem ten laste gelegd. Hoe het ditmaal is gebeurd staat nog niet vast. maar niet is uitge sloten, dat hij hulp van buitenaf heeft gekregen. Zoals gebruikelijk was Zaterdagavond een aantal ge vangenen, waaronder Gerrit zijn ware naam is Gerrit Blom bijeen in de recreatie zaal. gelegen buiten het eigenlijke gebouw, maar binnen de ringmuur. Gerrit moet kans ge zien hebben dit lokaal ongemerkt te verlaten, waardoor hij op de bin nenplaats kwam en daarna over de ringmuur, welke enkele meters hoog is, geklommen zijn. Waarschijnlijk heeft hij van de mist geprofiteerd. Onmiddellijk nadat zijn ontsnap ping bekend was, zijn de politie autoriteiten overal in den lande ge waarschuwd. Volledige uitslagen nog niet bekend De verkiezingen in Oostenrijk zijn Zondag kalm efi rustig verlopen, niet tegenstaande de felheid van de er aan vooraf gegane stembïiscampagne. Er werd zeer druk gestemd en over het algemeen ook vroeg, want in de namiddag konden de meeste bureaux hun deuren sluiten. Volgens de eerste resultaten, die uitsluitend betrekking hadden op de landelijke districten, handhaaft de Katholieke Volksparty haar overheersende positie. Deze par tij wordt gesteund door de geestelijk heid, de boerenorganisaties en de za kenlui en industriëlen. De Volkspartij beschikt in het hui dige parlement over 85 van de 165 zetels. Eén der drie nieuwe partijen, de „Liga van Onafhankelijken". heeft in een aantal plaatsen een verrassend groot aantal stemmen van de Volks partij weggehaald, in Wenen had zü echter weinig aanhang. De Liga is zeer nationalistisch en conservatief, een vergaarbak van „kleine Nazi's" Directeur sprong vreemd met gelden om. Acteurs en actrices werden ontslagen. In de Nederlandse toneelwereld heerst enige opschudding over de gang van zaken in de laatste tijd bij het Zuid-Nederlands Toneel en over het gedrag van Pierre Balledux, di. recteur van dit gezelschap. In Augustus j.l. verzocht de heer Balledux een kapitaalkrachtige relatie financiële steun te willen verlenen aan zijn gezelschap. Deze laatste stemde er in toe, mits aangetoond kon worden, dat de Katfi. geestelijkheid achter het werk van de heer Balle dux stond. Kardinaal de Jong wei gerde echter zijn goedkeuring te wil len hechten aan het werken en stre ven van de stichting „Het Zuid-Ne derlands Toneel", nadat een van zijn adviseurs inlichtingen over de direc teur had ingewonnen. De acteurs en actrices achtten verder werken nu on mogelijk, omdat zij geen vertrouwen stelden in het beheer van Balledux en er wekenlang achterstand bestond in de uitbetaling van de gages. Ook ontbrak een goede sociale verzorging. Het Stichtingsbestuur verzocht aan „Nieuw Amsterdam" had met storm te kampen. De „Nieuw Amsterdam" van de Holland Amerika Lqn is Zaterdag na een zware storm op de Atlanti sche Oceaan, waardoor passagiers gewond raakten, vaatwerk brak en patrijspoorten verbrijzeld werden, voor de rede van Southampton aan- fekomen. Veertien uur lang moest et schip stilleggen. De bemanning had dag en nacht gewerkt om de schade te herstellen en het meubilair vast te sjorren. De passagiers hadden onder elkaar 500 dollar ingezameld voor de be manning uit erkentelijkheid voor 't goede werk door haar verricht. Werd 35 jaar geleden naar aanleiding van een staking opgericht. Thans ruim 1100 leden. In het begin van het noodlotsjaar 1914 heerste er alom in den lande een grote onrust in de arbeiderswe. reld. De lonea waren laag en om daar verbeteringen in te krijgen, werden stakingen belegd, óók in Middelburg. Deze stakingen brachten mee, dat, de werkwilligen het zwaar te verduren kregen, hetgeen de onrust nog ver grootte. Eén van die Middelburgse arbeidsconflicten, t.w. de schilderssta king by de fa Heyboer, is in feite de aanleiding geworden van de oprich ting van de Middelburgse Ohr Be sturenbond, die dit jaar dus het 35- jarlg bestaan herdenkt- De Prot. Chr. schilders hadden zich in 1914, in tegenstelling tot hun ge loofsgenoten, die timmerlieden en metselaars waren, nog niet georgani seerd en toen dan ook de schilders staking uitbrak, wisten zij niet goed, welke houding zij moesten aannemen. Dit is voor de Chr. Nationale Werk mansbond aanleiding geweest, om op 7 Mei 1914 een vergadering te beleg, gen. onder leiding van ds M. van Empel, waarbij ook wijlen de typo graaf W. Wattel, lid van ..Patrimo nium" en een ijverige propagandist voor de Chr. vakbeweging, aanwezig was. Een tweede vergadering volgde op 22 Mei en toen werd definitief be sloten de C.B.B in Mjddelburg op te richten. „Met hoeveel leden toen gestart werd, is niet meer bekend, maar wel weten we, dat er in 1915 al 330 inge schreven stonden", aldus de voorzit ter, de heer P. Meliefste, sinds 1928 bestuurslid van de C.B.B. tijdens een onderhoud, dat hij dezer dagen de pers toestond. „Sedertdien ging het leden tal gestadig vooruit, dank zij de inten sieve propaganda, die in Middelburg en op het Walcherse platteland voor de Chr vakbeweging werd gevoerd. Van veel nut is ook een proclamatie gebleken te zijn, die op ruime schaal verspreid is en waarin de Prot. Chr. arbeiders opgewekt werden, hun stem te laten gelden op het maatschappelijk terrein. Hard gewerkt is ook voor de oprichting van de landarbeidersorga- nisatïe, waarbij wij op de moeilijkheid stuitten, dat de landarbeiders veelal niet zoveel voor organisatie voelden en hun lonen bovendien zo schandelijk laag waren, dat er nauwelijks contri butie van af kon. In de dertiger jaren is de propaganda voor de landarbei dersorganisatie ten volle ontplooid, er werden talrijke vergaderingen belegd en de resultaten bleven niet uitne. gen afdelingen werden geleidelijk aan gesticht". „Hef is een mooie tijd geweest" zegt de heer Meliefste en in ztfn 9fem klinkt, een fikkeltje vermoed. ..We hebben als het ware dag en nacht moeten werken, maar we hebben er de vruchten van mogen plokken". WERK VEELOMVATTEND. Dan laat de voorzitter de geschie denis van de bond de revue passeren, maar het zou ons te ver voeren hier. over in de finesses te treden. Enkele belangrijke zaken dienen toch te wor den aangestipt en dan wel allereerst het feit, dat de bond, wanneer dat no dig was, adressen naar overheidsin stanties liet uitgaan, die niet zonder resultaat bleven. Wij noemen bijv. het adres over de noodzaak, dat een aan tal Walcherse gemeenten toetraden tot de Werkloosheidskassen. Vermel denswaard is voorts de oprichting op initiatief van de C.B B„ Patrimonium, en de Chr Nat, Werkmansbond in 1918 van de W>«i.ngstichting „Volks belang". Deze stichting kreeg een complex van 115 woningen en één winkelpand, te bouwen in Nieuw Mid delburg (in 1938 uitgebreid met nog 16 huizen), terwyl zij verder nog 92 woningen in beheer heeft. Ook aan het andere vakbewegingswerk werd de grootst mogelijke aandacht gewyd. Zo bestonden tot 1940 studieclubs, welke echter na de bevrijding nog niet herleefd zijn. Natuurljjk bestaan er nog verlangens, die tot nu toe niet gerealiseerd konden worden, zoals het verkrijgen van een eigen verenigings. gebouw, een C.B.B.-bureau voor be. roepskeuze en een coöperatie Voorlo pig bestaat er weinig kans. dat die wensen werkelijkheid worden. IS DE OORLOG DOORGEWERKT. En dan komt de heer Meliefste tenslotte te spreken over de oorlogs jaren. In December 1940 werd hy met de toenmalige secretaris, de heer A. Flipse bij een vertegenwoordiger van het Duitse Arbeidsfront geroepen, die wees op het nut van één arbeiders beweging en vertelde, wat een prach tige figuur die Hitier wel was. Het effect van die bespreking was natuur lijk nihil, maar op 25 Juli 1941 ging het C.N.V. en dus ook de C.B.B. van hun vertegenwoordigers over een en ander een rapport op te stellen, dat echter vreemd genoeg alleen de voor zitter, pater J. Duurkens SJ heeft be reikt en waarop nog steeds geen reac tie is gekomen. Op 23 September werden alle ac teurs en actrices ontslagen, met uit zondering van B. Droog. Het bleek, dat reeds tevoren met andere toneel spelers was gerepeteerd, opdat men zijn contractuele verplichtingen na zou kunnen komen. De President van de Haagse rechtbank heeft men ge vraagd conservatoir beslag te laten leggen op de bezittingen van de stichting tot een som van 30,500, zijnde de vordering, welke het ont slagen personeel contractueel tot 1 Sept. 1950 zou hebben. DE WILDE JACHT. Dit is inmiddels geschied. Hierbij deed zich een kleine sensationele ge beurtenis voor. Tijdens de beslagleg ging bleek, dat het autotransport-ma terieel onvindbaar was. Vrijdagavond jl. moest het gezelschap echter een voorstelling geven in Amsterdam. De deurwaarder met twee getuigen heb ben zich 's avonds laat langs de ver keersweg naar Den Haag opgesteld en even voor 12 u. kwam uit de richting Amsterdam een touringcar van het Zd. Nederl, Toneel. Na een wilde achtervolging wist men daarop aan de grens van Den Haag beslag te leg gen. Intussen zijn door de ontslagen me dewerkers bij de Haagse rechtbank 11 requesten ingediend, waarin wordt gevraagd het ontslag nietig te willen verklaren, Aan het rapport ontlenen wij nog, dat de acteurs en actrices de laatste maanden 20 per week ontvingen, mevr. Balledux echter voor 5 voorstellingen 350. Met het stuk „Oranjehotel" zou een winst ge maakt zijn van 70.000, doch toen h<J overal gespeeld was, bleek er een te kort te zijn van 20.000. De heer Balledux ontving jaarlijks een Rijks subsidie van 35.000. terwijl hij dit jaar nog subsidies ontving van de ge meenten Den Haag en Wassenaar en uit het Prins Bernhardfonds. Slechts een klein gedeelte van dit geld w«>rd besteed aan het inlopen van de ach terstand in de uitbetaling van sala rissen. Rapport over vliegramp bij Bombay gereed. De regering van India heeft aan de Ne derlandse regering een copie gezonden van het rapport der commissie, die een onderzoek heeft ingesteld naar de ramp van het K.L.M.-vliegtuig „Franeker" op het vliegveld Santa Cruz bij Bombay. De Nederlandse regering had medege deeld. dat zij het rapport gaarne vóór pu blicatie zou zien. omdat Nederlandse ambtenaren bij het onderzoek betrokken waren geweest. Met het oog op deze gang van zaken wordt geen publicatie vóór de eerste week van November verwacht. Moch zoekt steun voor een Frans Kabinet. De Franse socialistische leider Ju les Moch, heeft Zaterdag op uitno diging van president Auriol zich be last met de taak, na te gaan in hoeverre hij steun 'zal krijgen als toekomstig premier. Moch was mi nister van binnenlandse zaken inde regering Queuille, die vorige week aftrad. de kaart. Uiterlijk althans, want in het geheim werd doorvergaderd en toen de bevrijding naderde, werden instruc ties opgesteld voor de afdelingsvoor zitters, hetgeen een verstandige daad was, zoals maar al te duidelijk bloek in de wanordelijke ttfd, kort na de be. vryding De C.B.B was de eerste vak organisatie, die in Middelburg in 1944 weer herrees. Het jubileum zal op 10 November herdacht worden met een feestavond in het Schuttershof De C.B.B. telt thans meer dan 1100 leden. en andere lieden, die tijdens de Hit- Ier-periode zeer pro-Duits waren. Ongeveer een half millioen vroegere Nazi's en teruggekeerde krijgsgevan genen heeft dit keer voor het eerst mee mogen stemmen. Ruim 56% van het kiezerscorps bestond uit vrouwen. VOORLOPIGE UITSLAGEN In percentages uitgedrukt, werden door de aan de verkiezingen deelne mende partijen te Wenen de volgende resultaten behaald: Socialistische Partij 57.4%; Volks partij 27.5%; Linkse blok 10% en Liga van Onafhankelijken 4.4%. In negen van de vijf en twintig kiesdistricten kon de Volkspartij 20 (23), de Socialistische Partij 20 (26) en de Onafhankelijke Partij 3 zetels verkrijgen, waarbij de tussen haakjes geplaatste cijfers de aantallen zetels weergeven, die in het oude par lement door de genoemde partijen werden bezet. Uit de belangrijke kiesdistricten, waar tot dusverre de communistische candidaten vele stemmen op zich wis ten te verenigen, waren nog geen uit slagen binnengekomen. Electrische trein reed op ambulance-auto. Op de spoorlijn EindhovenWeert, waar deze in Eindhoven de Hofstraat passeert, had Zaterdagmorgen de overwegwachter de bomen gesloten voor het laten voorbijgaan van een rangerende locomotief. Toen hij de bomen even later omhoog haalde en een ambulance-auto van de medische dienst der Philipsfabrieken de rails kruiste, kwam tot zijn grote schrik de trein EindhovenMaastricht in volle vaart aangereden. Deze sleurde de ambulancewagen mede Toen de elec trische trein eindelek tot stilstand ge bracht was, bleek dat de auto totaal vernield was. Omwonenden wisten de chauffeur, W. H. C. Kuiten uit Eindhoven en de tweede inzittende, de 24.jarige ver pleegster L. Kubbinga, spoedig uit de wagen te bevrijden Voor het. leven van de chauffeur, die gehuwd is en vader van drie kinderen, wordt ge vreesd. Voor rovers laboe. Na een roofoverval op het post agentschap te Driehuis hebben enkele ingezetenen van deze plaats gelden bijeengebracht en daar voor een alarminstallatie gekocht, welke de kantoorhoudster Zater dag is aangeboden. Voor rovers betekent dit: geen kans meer. Familietwist leidde tot moordaanslag. Zaterdagavond is in de Zwarte Paardenstraat te Rotterdam een moordaanslag gepleegd op de 48- jarige classificeerder J. van S. De da der. de 47_jarige havenarbeider H. J Sch. is in arrest gesteld. Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd. De reden tot deze aanslag moet ge zocht worden in een familietwist en het overmatig gebruik van alcohol. De zoon van het slachtoffer was vijf weken geleden getrouwd met. de doch ter van Sch maar reeds nu bleek het huwelyk verkeerd te zijn gegaan. In het jonge gezin werd een baby verwacht, ten aanzien waarvan de jeugdige echtgenoot tegenover zyn familie volhield, dat het niet zijn naam zou moeten dragen De onenigheid tussen de wederzijdse schoonouders hierover was zo hoog gestegen, dat de vader van de dochter, na eerst wat moed te hebben ingedronken. Zater dagavond bij de vader van de zoon aanbelde en zodra deze de deur ge opend had, hem met een nies zwaar aan het onderlichaam verwondde. He vig bloedend zeeg de man neer, terwfll de dader de vlucht nam. Mist spelbreker bij debarkatie „Zuiderkruis". De militairen, die met de „Zuider kruis" naar het moederland terug keerden, hadden er op gerekend Zondag nog in de familiekring te zijn en de verwanten en de buren hadden Zondagmorgen de vlag a.1 uitgestoken. De mist wilde echter anders: er was geen mogelijkheid om de Nieuwe Waterweg op te va ren en daarom werd besloten bui tengaats voor anker te gaan. Eerst om kwart voor 4 kwam de „Zui derkruis" voor de wal; de debarka tie was inmiddels tót Maandagoch tend 8 uur verschoven. Ook dc Rot terdammers moesten aan boord blij ven. Een aantal cabaretartisten toonde zich bereid de jongens aan boord over de teleurstelling heen te helpen. ENKELE BUIEN. Geldig van Maandagochtend bot Maandagavond In de gefctend plaatselijk mist. Overlgeiyj veranderlijke bewolking met vooral in het Zuiden van het land enkele buien. Zwakke tot ma tige wind in de Zuidelijke helft van het land tussen Zuid en West, in het Noorden uit uiteenlopen<Je rich* tingen. verandering in tem. peratuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1