PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wetsontwerp materiele oorlogsschade wordt gewijzigd De Voor-Unie Benelux in Den Haag getekend Middelburgse winkeliers en „Handelsbelang" DE BILT Een premieregeling voor woningen NEDERLAND KEERT TERUG TOT INTERNATIONALE VRIJHANDEL Wijziging van importpolitiek OOST-DUITSLAND VERWACHT VRIJDAG EEN EIGEN REGERING Belangrijke handelsuitbreiding Hun sectie voorlopig niet autonoom PREMIER QUEUILLE HEEFT ER DE BRUI AAN GEGEVEN VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 243 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Veide en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Bailintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 Oct. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) '•an J—5 regels f 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Aanvullende bijdrage Ineens voor bedrijfspanden. Verschenen is een verslag van het mondeling overleg, dat heeft plaals gehaid tussen de commissie van voorbereiding uit de Tweede Kamer en de minister van financiën over het wetsontwerp betreffende de materiële oorlogsschade. Als resultaat van dit overleg is tevens een nota van wijzi ging versclienen. De commissie heeft aangedrongen op een bijdrage a fonds perdu tot een bedrag der prijsstijging voor wonin gen en courante bedrijfspanden, uit overweging, dat zulk een systeem voor de staat niet nadeliger zou zijn dan het systeem van de financierings regelingen. omdat de toen in overwe ging zijnde huurbelasting de kapi. taaiswinst, welke bij huurverhoging ontstaat, zou afromen. De regering gaf te kennen, dat op deze suggestie niet kan worden inge gaan, mede omdat een huurbelasting, «^elke een equivalent kan zijn van de financieringsregelingen,niét zeker lijkt. Wel is de regering op de suggestie ingegaan om de financieringsregelin gen met. haar hypotheken en. credieten door een bijdrage ineen te vervangen. Zij heeft n.l. te kennen gegeven, dat zij in studie heeft gegeven de vraag of naast de financieringsgelden een premieregeling in het leven zou kun nen worden geroepen, welke voor de betrokkenen zo aantrekkelijk is, dat men liever daarvan gebruik zal ma. ken dan van de huidige financierings regelingen, die bestendigd zullen blij ven. Opnieuw maakte de commissie be zwaar tegen art. 71, waarin credieten en uitgestelde bijdragen in uitzicht worden gesteld voor herbouw van de overige (niet courante) bedrijfspan den en herinstallatie van bedrijfsuit- rustingen Voor de regering zijn deze bezwaren aanleiding geweest de desbetreffende financieringsregeling naar het tweede plan te drukken en in de plaats daar- Een mysterieuze gevangene. Is heit een oorlogsmisdadiger In het Amsterdamse Huis van Be waring bevindt zich een man, die zich Paul Géorg de Bruyn noemt en die nu reeds vier en een half jaar in Ne derlandse Huizen van Bewaring of interneringskampen verblijft, zonder dat de politic er nochtans in is ge^ slaagd te weten te komen wie hij eigenlijk is. Zelf vertelt hij daarover verwarde verhalen, die kennelijk op leugens berusten. Hij motiveert dit met te zeggen: „Als verdachte kan ik zeg gen wat ik wil". Uit papieren, op hem gevonden en brieven, aan hem geschreven, blijkt, dat hij korte tijd in Genua is ge weest, daar een verhouding heeft ge had met een Italiaanse vrouw en een j zoon heeft gekregen, die wordt opge voed in een kindertehuis. In die tijd was hij SS-officier. Het vermoeden bestaat op het ogenblik, dat de man, wiens portret verspreid is, als SS- officier zich aan oorlogsmisdrijven heeft schuldig gemaakt en thans door zich voor Nederlander uit te geven, aan de consequenties daarvan tracht te onttrekken. In Nederland immers werden alleen in Nederland gepleeg de oorlogsmisdrijven berecht. In geen enkele burgerlijke stand van een Nederlandse gemeente komt echter zijn naam voor, zodat het heel wel mogelijk is dat men hier te doen heeft met een Duitser. van een bijdrage Ineens in uitzicht te stellen voor de herbouw en de her. installatie van alle bedrijven met een bedrijfsvermogen beneden de 500.000 gulden. Deze toeslag zal voor de herbouw van bedrijfspanden en schepen naar gelang de kapitaalsgrootte van het bedrijf variëren van 100 pcf. tot. 40 pet. der bouwkosten van Mei 1940 en voor de bedrijfsuitrusting van 150 pet. tot 50 pet van de verleende bijdragen. Wat de huisraadschade betreft is van uit de commissie vooral bezwaar gemaakt tegen de z.g. beschadigings- factor, welke er toe leidt, dat bij ge deeltelijke beschadiging, de toeslag re. latièf geringer zal zijn dan bij meer volledige schade. De commissie achtte zulk een reductie bij gedeeltelijke be schadiging niet gerechtvaardigd in die gevallen, waarin elk aanwezig stuk huisraad onmisbaar is. Met het oog hierop heeft de rege ring te kennen gegeven, dat zij met betrekking tot liet meubilair in de panden met geringere huurwaarde de beschadigingsfactor buiten toepas sing zal laten. In die gevallen zal dus in het algemeen ook bij partiële scha de de toeslag 100 pet. bedragen. Buiten deze drie belangrijke wijzi gingen, welke de regering heeft aan gebracht, zijn nog vele verfijningen in overweging gegeven door de commis sie, overgenomen, verfijningen, die voor de beianghebenden evenzovele verbeteringen betekenen. De commissie van voorbereiding acht thans de openbare behandeling voldoende voorbereid. Nederland zal uniformstof aanT.N.I leveren. Het departement van Economische Zaken te Batavia heeft een grote order geplaatst voor uniformstof ten dienste van de T. N. I. Deze order is één der resultaten van de informele besprekingen van de Ne derlands-Republikeinse sub-commis sie, die zioh bezig houdt met kwes ties van materiaalvoorziening. Deze regeling is 1 October Inge gaan en andere bijzonderheden, die hieruit voortvloeien, warden thans uitgewerkt, waarna zij ter kennis van de militaire autoriteiten zullen worden gebracht. Zijn vrouw bijna van het leven beroofd. Vermoedelijk in een vlaag van waanzin heeft Woensdagmorgen de 51- jarige arbeider M. S. uit Tilburg ge tracht zijn vrouw van het leven te beroven. Terwijl de dochter van S., voor boodschappen afwezig was is de man zijn vrouw met een mes te lijf gegaan, haar daarbij een snede in de hals toebrengende. In de daarop ont stane worsteling heeft de vrouw kans gezien, haar man het mes te ontne men en uit de woning te vluchten. Hevig bloedend kwam zij bij een der buren binnen, waar zij bewusteloos ineen zakte. Zij werd door de genees kundige dienst naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand is niet levens gevaarlijk. De man werd des middags n overspannen toestand aangetroffen. Een bedrijfsongeval schijnt nadelige invloed te hebben gehad op zijn gees tesgesteldheid. Dinsdag hebben ongeveer 30 Chinese organisaties en verenigingen te Batavia een felicitatietelegram gezonden aan de Chinese volksregering van Mao Tse- Toeng. In een persconferentie heeft de heer D. F. Spierenburg, directeur-gene raal voor de buitenlandse economische betrekkingen, Woensdagmiddag en kele mededelingen gedaan over het Nederlands aandeel in de vrijmaking van het Europese handelsverkeer. Zoals reeds werd bekend gemaakt, heeft de eerste lijst, welke door Ne derland bij de Organisatie voor Euro pese Economische Samenwerking werd ingediend, betrekking op de goederen, waarvoor iedere invoer- aanvrage uit de aangesloten landen zal worden toegestaan. Dat betekent 24 van de totale invoer in 1948 uit die landen. Op onze totale importen bedraagt dit percentage van vrijma king 10 De tweede lijst, waarover nog on derhandeld moet worden, heeft be- Communisten willen samenwerken met Nazi's en .ykleine ka pitalisten". De leidende politieke figuren in de Sowjet-zohe van Duitsland* zijn Woensdag in het vroegere gebouw van Göbbels-propaganda-ministerie te Berljjn bijeengekomen voor de opstelling van definitieve plannen tot pro. clamiatie van een Oostduitse regering. Het onder communistische leiding staande Volkscongres is voor Vrydag bijeengeroepen. Het zal dan zichzelf uitroepen tot voorlopig parlement. Woensdag Is te Den Haag In naam van drie landen een ontwerpover. eenkomst overhandigd en geparafeerd, krachtens welke de Voor-Unie Benelux met ingang van 1 October 1949 in werking zal treden. Deze ontwerpovereenkomst zal ter goedkeuring aan de regeringen van de drie landen worden voorgelegd. Zodra bovenbedoelde goedkeuringen zullen zjjn ontvangen, zal de overeenkomst van kracht worden. Van de punten, welke op de Bene lux ministerconferentie in Maart 1949 in verband met deze Voor-unie en de latere economische unie werden aan gegeven, heeft deze ontwerp-overeen- komst voornamelijk betrekking op de geleidelijke vrijmaking van het onder linge handelsverkeer. Alhoewel nadere mededelingen over deze overeenkomst na de goedkeuring door de drie landen zullen worden hekend gemaakt, kan reeds worden gezegd, dat 30% van de invoer in Ne derland uit België zal worden vrijge geven en dus niet meer aan contin genten gebonden is. Wat de uitvoer uit Nederland naar België betreft ver nemen wij, dat deze voor wat de in dustriële sector betreft, op enkele producten na, vrij is. Voor wat de producten aangaat, wel ke niet op de vrije lijst voorkomen in dit geval wordt aan landbouwpro ducten gedacht deelde de heer Spierenburg mee, dat de bestaande contingenten belangrijk zijn verhoogd. DOLLAR-CLAUSULE De goud- en dollar clausule zal be langrijk worden verzacht. Verwacht wordt, dat binnen niet al te lange tijd de delegaties weer bijeen zullen ko men ter bespreking van een verdere vrijmaking van het handelsverkeer. Het toeristenverkeer komt niet op de lijsten voor. De heer Max Suetens. directeur-ge neraal voor de buitenlandse handel heeft namens de Belgisch-Luxemburg se economische Unie en de heer D. P. Spierenburg, directeur-generaal voor de buitenlandse economische betrek kingen, namens ons land, de ontwerp overeenkomst geparafeerd. De communistische S.E.D. heeft een beroep gedaan op de andere par tijen om samen te werken. In de nieu. we regering zouden 7 van de 14 zetels aan de S.E.D. worden toegewezen en de overige zetels verdeeld worden on der Christen-democraten, liberaal.de- mocraten en nationaal-democraten. De S.E D. publiceerde Woensdag een lange resolutie van een zeer merk waardige en tegelijk verontrustende inhoud. De resolutie noemt haar 23 punten „een gemeenschapeljjkl basis, waar mee alle vaderlandslievende elemen ten van het Duitse volk het eens kun nen zijn". Verzocht wordt om een ver enigd Duitsland, vorming van een Groot-Duitse regering, een vredesver. drag en terugtrekken van alle bezet tingstroepen. „Wij zijn bereid samen te werken met alle Duitse vaderlanders, inclusief voormalige leden van de Nazi-partij, voormalige officieren, kleine en mid. delgrote kapitalisten en die afdelin gen van de hoge burgerklasse in West-Duitsland, die de belangen' van Duitsland in het hart dragen. Boven, dien achten wij het noodzakelijk, voor. malige leden van het Duitse leger, ook officieren en generaals, de volledige burgerrechten terug te geven", aldus deze resolutie. TEXTIEL Ook ten aanzien van de textiel heb ben de beide delegaties een bevredi gende oplossing gevonden. Dit bete kent een verhoging van de textiel im porten, waaronder ook eindproducten begrepen zijn. Een versnelde declara tie-procedure zal worden gevolgd, zo dat zich geen moeilijkheden zullen voordoen. Repatriërende legeronderdelen. Met de „Grote Beer", die 2 October j.l. uit de haven van Tandjong Priok is vertrokken, repatriëren de volgende onderdelen: 14 A. A. T.. hygiënische afd. 7 Dec. divisie, de divisie-apotheek en het veldhospitaal van deze divisie en 3-1 A. A. T. De verhouding tussen de vereniging „Handelsbelang" te Middelburg en een harer "onderafdelingen, de sectie-winkeliers, maakte het voornaamste punt van bespreking uit tijdens de algemene, vergadering, die Woensdag avond in het Neerl. Koffiehuis werd gehouden. Een request van een zeven, tal winkeliers om deze sectie meer autonoom te maken,lokte langdurige discussies uit. Tenslotte besloot de vergadering, dat hierover nader overleg moet worden gepleegd en dat de sectie, bestaands uit 5 leden, voorlopig voor een half jaar op gewone wijze zal optreden. By het begin van de bijeenkomst deelde de voorzitter, de heer D. F. P. Hoegen, mede, dat beide excur sies, die door het bestuur onlangs werden georganiseerd, mislukten we gens gebrek aan belangstelling. Zeven leden hadden een request ingediend, dat aanknoopte bij de in Juni jl. gehouden enquête over de organisatie leden-winkeliers. Voorts werd hierin een aantal voor.---, 'en ge daan ter activering van de sectie winkeliers. Zo werd verlangd, dat de sectie over een aantal winkeliersbe- langen zelfstandig moet kunnen be- sluiten, zonder dat elk initiatief op een bepaald terrein door een veto van het bestuur wordt bedreigd. Men achtte dit absoluut noodzakelijk om dat. het ledenaantal van „Handelsbe lang" voor meer dan de helft uit winkeliers bestaat. Tevens werd no dig gevonden, om tot een doelmatige uitvoering van mogelijke plannen te komen, dat de sectie over eigen geld middelen beschikt, weshalve het be stuur zal worden verzocht 50% van de contributie der leden-winkeliers aan het sectiebestuur over te dragen. Daarenboven zou dit het recht moeten hebben een extra bijdrage per jaar van de sectieleden te vorderen. Hier door zou worden verkregen, dat er steeds geld beschikbaar zal zijn en andere leden van „Handelsbelang" uit andere bedrijven niet meer in die mate aan specifieke wlnkeliersbelan- gen zullen behoeven mee te betalen. BESTUUR: „ONAANVAARDBAAR" De heer Hoegen, die het standpunt van het bestuur hierover uiteen zette, verklaarde, dat dit geheel met het. voorstel kan meegaan, uitgezonderd op de twee voornaamste punten, riEu melijk, dat het bestuur van de sectie zelfstandig besluiten kan nemen („dan zou de sectie ondier de vlag van „Handelsbelang" bepaalde plannen kunnen doorzetten, teirwijl 't pestuur het er niet mee eens is") en dat men eigen geldmiddelen zou beheren. Het bestuur acht dit onaanvaardbaar, ook al omdat leden-winkeliers een hogere contributie zouden moeten be talen, hetgeen voor velen bezwaarlijk zal zijn. Deze twee punten doorvoe ren zou betekenen een splitsing in de vereniging teweeg brengen. De leden-winkeliers moeten zoveel ver trouwen in het bestuur hebben, dat zij weten, dat dit de wïnkeliersbelan- gen ten volle behartigd en steeds een open oor heeft voor suggesties van hun sectie. De heer A. M. Verdonk vroeg, of het bestuur iets beters aan de hand kan doen dan het onderhavige voor stel en de heer Gabiïëlse wees er op dat de winkeliers zo sterk In aantal zijn, dat zij toch in de alg. vergade ring een voorstel bij stemming kunnen doen aannemen. Hij infor meerde naar de mogelijkheid van een compromisvoorstel. Voorzitter: „Dat is hier niet nodig. Wij zien het grote nut van de sectie in. maar kunnen dez<> niet zelf-supporting maken". De heer L. J. van 't Westende: „Als de ondertekenaars van het request eens met het bestuur gaan onderhandelen komt men wellicht ge makkelijk tot vruchtbare resultaten!" GEEN TEGENVOORSTEL. Een van de initiatiefnemers tot in diening van het voorstel, de heer J. van Houte, merkte op, dat dit niet bedoelt te zijn een afkeuring van het bestuursbeleid. Het is echter zo, dat het in de eerste plaats van de win keliers afhangt, of Middelburg weer de koopstad van Zeeland kan worden. Er moet iets gebeuren om de winkel stand permanent tot actie te bren gen, want dit is thans niet het geval. Het speet spreker, dat het bestuur niet met een concreet tegenvoorstel gekomen was. Hij stelde de mogelijk heid, dat voorstellen van de leden- winkeliers kans lopen te stranden op het bestuur, omdat daarin slechts eni ge winkeliers zitting hebben. Voorts wees hij op de noodzaak van een goe de financiële regeling voor de winke liersacties. De voorzitter legde er nog maals de nadruk op, dat men ver trouwen moet hebben in het bestuur. Na een korte pauze vroeg hij de vergadering of zij er accoord mee gaat, dat nader overleg over de af faire wordt gepleegd en dat de sectie voorlopig een half jaar op de norma le wijze zal werken, dan wel, dat zij een stemming wenst over het voorstel van de 7 leden-winkeliers. De over grote meerderheid toonde zich voor stander van het eerste. Een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement zal in een volgende vergadering onder de hamei- komen. Met 40 stemmen vóór en 3 blanco werd de heer A. P. v. d. Ka mer gekozen als vijfde bestuurslid der sectie-winkeliers. Bij de rond vraag informeerde de heer G. Wagen- voort naar de mogelijkheid van een rechtstreekse busverbinding Nd.-Be- velandMiddelburg en de heer P. J. Doets naar een busdienst boot Vlis singenMiddelburg. Het eerste, aldus werd geantwoord, is onmogelijk in verband met de concessieverleningen, ten aanzien van het tweede zullen stappen worden gedaan. trekking op 60 van de invoer in 1948 uit die landen. Indien de onder handelingen dus ten volle zouden sla gen kan gezegd worden, dat Ne derland in totaal 84 zou vrijgeven. Onmiddellijk na de oorlog werd de gehele invoer door de regering gecontroleerd. De heden bekend gemaakte vrijmaking betekent dus een principiële wijziging van de import.politiek van de Neder landse regering. Waarom is dit nu ineens mogelijk? De heer Spierenburg merkte op, dat door de contingenteringen na de be vrijding in de handel een zekere ba sis gelegd is. die ons thans in staat stelt de handel vrij te laten kiezen. Ook in de handelsbalansen heeft zich een zekere stabiliteit ontwikkeld. De beslissingen waren reeds voor het in gaan van de devaluatie genomen. De vrije lijst heeft geen betrekking op West-Duitsland en Zwitserland. Met het eerste land werd onlangs een nieuwe handelsovereenkomst ge sloten. Met Zwitserland bestaat? het gevaar van goudafdekking. OOK IN ANDERE LANDEN. De E.C.A. administrator. Paul Hoff man, heeft te St. Paul verklaard, dat Engeland, Frankrijk en Italië overeenstemming hebben bereikt over een opheffing op grote schaal van de handelsbelemmeringen tussen deze j drie landen onderling en met de an dere landen van het plan-Marshall. Hij deelde mede, dat de drie ge noemde landen de invoerbeperkingen hadden opgeheven voor 55 procent van hun totale aankopen van de 13 andere landen, welke aan het Euro pese herstelprogramma deelnemen. Hoffman noemde "iet de artikelen, waarvoor de beperkingen worden op. geheven en deelde ook niet mede, wanneer de betreffende maatregel van kracht wordt. Hij noemde het be sluit „een historische stap", welke het Europese herstel, de economische stabiliteit en de wereldvrede zal be vorderen. In dit verband wijst Reuter er nog op, dat de raad van de Europese or ganisatie voor economische samen werking in Augustus jl. een voorstel had aangenomen, volgens hetwelk de landen van het plan-Marshall vóór 1 Oct. 1949 hun plannen zouden op stellen voor een opheffing van de be perkingen op de invoer. Franse regering toch afgetreden. Sinds gisteren zit Frankrijk weer midden in een regeringscrisis, de ze. vende na de bevrijding. Premier Queuille, d!,e vorige maand nog een 'opti- mistische „feestrede" uitsprak bij gelegenheid van het eenjarig bestaan van zijn kabinet, heeft Woensdagmiddag een bezoek gebracht aan pesl- dent Auriol om zijn ontsLag aan te bieden, 's Morgens nog was er een bij. zondere kabinetszitting geweest, tijdens-vvelke f premier zijn best deed de bestaande tegenstellingen tussen de ministers te overbruggen. Ver. geels, want ma afloop werd een communiqué uitgegeven, waarin stond te leze, dat premier Queuille wegens het aanhoudende geschil in <je boezem van de regering, over de loon- en prijspolitiek besloten had zijn pogingen om een oplossing te vinden door verhoging van de laagste lonen te staken. Eerst weigerde president Auriol het ontslag té aanvaarden. De presi dent stelde zich namelijk op het standpunt, dat een regering slechts kan aftreden na een votum van wan trouwen in het parlement. Queuille echter voerde aan, dat hij door onenigheid in het kabinet weinig anders kon doen dan aftre den. Het parlement, dat oorspronkelijk eerst op. 18 October zou bijeenkomen is nu ^bijeengeroepen tegen Zaterdag aanstaande. Drie ministers moesten buitens lands vernemen, dat hun premier er de brui aan had gegeven. Schuman en Ramadiers, de ministers van bui tenlandse zaken en defensie vertoe- Miniejer Petschegeen loonsverhoging. ven in de Ver. Staten. Moch, de mi nister van binnenlandse zaken in Ro me. Het geschil van mening ging voor namelijk over de wijze, waarop aan de nadelige gevolgen van de devalu atie het noord moest worden gebo den. De socialistische en enkele ka tholieke ministers, geleid door René Mayer, wilden tegemoet komen aan de eisen van de vakbonden tot loonsverhoging. Het andere deel van. het kabinet, aangevoerd door de mi nisters van financiën, Maurice Pet sche, zag alleen heil in handhaving van de huidige politiek van loonsta- bilisatie, gepaard met maatregelen tot prijsverlaging. Zondag werd een tijdelijk accoord bereikt onder voorwaarde, dat pre mier Queuille voor Donderdag zou beslissen. Hierover is blijkbaar ln de kabinetszitting' van Woensdag oi<- nieuw strijd ontstaan. Queuille's regering, de achtste sinds de bevrijding, trad 11 Septem ber 1948 In funtie cn is dus langer dan een jaar aan het bewind geweest. Het kabinet omvat vijf socialisten, vijf katholieken (MRP) drie radica len en een minister van elk der klei nere partijen; OVERWEGEND DROOG. Geldig van Donderdagochtend tot Don derdagavond, In de ochtend op vele plaatsen mist. Later: overdrijvende wolkenvelden maar overwegend droog weer. Langs de Wad- denkust meest matige wind uit Weste lijke richtingen, overigens meest zwakke wind. Ongerveer dezelfde temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1