PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Griekse regering dreigt met inval in Albanië BILT Balkan-commissie beschuldigt Tirana ROOFOVERVAL OP STATION TE ARNHEM. TUMULT OVER VONNIS TEGEN VERRADER GROEP-SNEEVLIET Vandaag MOHAMMED HATTA WENST GEEN JAPANNEZEN IN INDONESIË WORDT HET ZWIN BEDREIGD Devaluatie mag geen loons verhoging tot gevolg hebben. Sir Stafford Cripps tevreden. 192e Jaargang - No. 224 Dagblad, uitgave van at firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. U den Boei. AdJ W. de Pagter. Hoofdred.: G. Baibntjn. W.verv W. Leertouwei en H. A_ Bossnardt ABONNEMENTSPRIJS 32 Ct. pei week: f 3.90 p. kw.; tz. p. p. 4.16 oer kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 14 Sepf. '49 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max.8regels): van 1—5 regels f 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bui VUssingen Walstr 58-00. tel. 2355. 3 Ujnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londenso Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 63, tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 En Yoego-SIavië de Kominform. Van officiële zijde te Athene is bevestigt!, dat de Griekse minister van oorlog Zaterdag in een rede gedreigd heeft niet een inval in Alba nië om de tegenstand van de opstandelingen definitief te breken. Minis, ter Canellopoulus zeide letterlijk: „Als onze buurlanden de rebellen, die naar hun grondgebieden ont snapt zijn, opnieuw hun steun geven om Griekenland weer binnen te allen, zal het Griekse leger de bandieten onbarmhartig achtervolgen en zal het moeilijk zijn ons leger terug te houden aan de grens, als blijkt, dat deze de agressie tegen Griekenland slechts vergemakkelijkt," Zondag verklaarde minister Ca-1 er na deze „uitdaging" toe over het nellopoufus le Almyros. dat „Het vuur te beantwoorden. Grieks leger, indien dit opnieuw aan de grens zal worden aangevallen, de bandieten zal nazetten tot op hun bases, waar deze zich ook mogen bevinden." Hierbij zij aan te tekenen, dat de Griekse regering zich nog steeds als in staat van oorlog met Albanië be schouwt sinds de inval van 1940. Een vredesverdrag werd nooit ge tekend Het is een hard gelag voor de Griekse troepen geweest, dat zij de opstandelingen niet op Albanees gebied mochten achtervolgen, voor al omdat Griekenland nog aanspra ken maakt op steden als Koritza, Valona en Agirokastro en andere steden en dorpen in de Noord-Epirus (Zuid-Albanië), wier namen bekend zijn geworden, toen In het begin van de wereldoorlog de Italianen door de Griekse troepen werden te ruggedreven. Er is een Griekse min derheid in dit gebied: 2000 van deze Grieken zijn onlangs door de com munisten naar Roemenië gedepor teerd. omdat zg in communistische ogen niet betrouwbaar waren. Het schijnt, dat merkwaardiger wijs vooral Washington remmend werkt op al te grote voortvarend, beid van dc Griekse regering ten opzichte van Albanië. De Ameri. kaanse regering wil op 't ogenblik de Sovjets op de Balkan niet uitda gen en toestemming geven voor 'n openlijke militaire actie, waarvan de gevolgen niet te voorzien zyn. BESCHULDIGINGEN Dinsdag heeft de Balkan-comnus- sie van de Ver. Naties een rapport gepubliceerd, waarin wordt vastge steld, dat in de nacht van 13 op 14 Aug. j.l. tijdens het jongste offen sief der Griekse regeringstroepen Albanese militairen stellingen heb ben ingenomen op Grieks gebied. Twintig Albanese soldaten werden gedood en drie gevangen genomen. In het rapport wordt verder ver klaard dat de Griekse ï'egeringstroe- pen vanaf Albanees grondgebied met geschut en machinegeweren zijn be schoten. De Griekse artillerie ging Merkwaardig familiefeest. De van oorsprong West-Brabant se familie Verpalen heeft zich over verschillende werelddelen verspreid, maar toch onderhouden alle Verpalens. die afstammen van Joh. Verpaalcn en Cornelia van Praat, die in 1788 te Rucphen in het huwelijk traden, nog een levendig contact met elkaar. Op initiatief van mr. O. Verpalen uit Breda is er namelijk een familie blad in het leven geroepen, dal aan alle Verpalens wordt toege stuurd en dat tot titel draagt „Dc Vijf Palen". Dezer dagen zijn meer dan 150 Verpalens van boven de 21 jaar in Rucphen op een famiüe-reunie bijeen geweest. Men kwam voor deze gelegenheid uit alle hoeken van Nederland en ook uit België naar West-Brabant om er te ver nemen. dat het aantal familiele den niet ver meer van de drie honderd verwijderd is. Besloten werd toen. dat de 300ste Verpalen 'n zilveren drink beker met inscriptie zal krijgen. Het feest is de Verpalens zo goed bevallen, dat besloten werd de reünie over vijf jaar te herhalen R.T.C..Commissie gaat in het buitenland vergaderen. Minister van Maarseveen heeft Maandagmiddag in het perscentrum van de Ronde Tafelconferentie me. degedecld, dat „de voltallige centra. Ie commissie der conferentie zich voor een weekend in het buitenland zal terugtrekken." De minister vertelde dat tijdens dit buitenlandse uitstapje op infor mele wyze enkele geschilpunten be sproken zullen worden. Men wil de voortgang van de conferentie hier door bespoedigen. Het uitstapje en de besprekingen zullen sechts kort duren, want Maandag komen de heren weer in Nederland terug. Commodity Credit Corporation ziet af van leningen aan Indonesië. Dc minister van Financiën heeft aan de voorzitters der Eerste en Tweede Kamer medegedeeld, dat hij geen ge bruik zal maken van de machtiging, hem verstrekt bij de wet van 28 Mei 1949, tot het verlenen van de garan tie van het Rijk voor de nakoming v?n de verplichtingen, voortvloeiende uit de ten laste van Indonesië bij de ..Commodity Credit Corporation" aan te gane geldleningen tot een geza menlijk bedrag van ten hoogste USA dollars 25.000.000. De „Commodity Credit Corporation" heeft namelijk te Kennen gegeven van het verstrekken dezer leningen te willen afzien. Verder wordt vastgesteld, dat de Albanese autoriteiten in de Kane- nik-sector „haar grondgebied heb ben opengesteld voor de operalies dfer opstandelingen." In het blad „Borba", het partij blad van de Joego-Slavische commu nisten wordt de Kominform ervan beschuldigd wel overwogen aan te sturen op liquidatie van de Griekse Eartisanen. De Kominform, aldus 't lad, poogt reeds een jaar lang de Balkan-volkeren tegen elkaar op te zetten en wakkert thans bij de Griekse regering plannen aan voor een gewapende inval in Albanië „door de monsterachtige leugen te verkondigen, dat Joego-Siaviè teza men met Griekenland .Albanië wil verdelen." Het merkwaardige artikel komt uit de pen van Mosje Pyade, de Joego-Slavische vice-president. Revolverbandiet ging er mei de kas vandoor. In de nacht van Maandag op Dinsdag, omstreeks half één, heeft een ongemaskerde man gewapend met een revolver de enige nog ach. ter de kaartjesloketten aanwezige ambtenaar op het station Arnhem gedwongen om al het baargeld wat hy op dat moment in kas had af te geven. Het beloopt ongevcr dui. zend gulden in totaal. De revolver- handiet is daarna snel in het donker verdwenen. De politie zoekt ijverig naar hem. Waarschuwing a3n „Süddeutsche Zeitung" Het te Miinchcn verschijnende blad „Süddeutsche Zeitung" heeft een brief ontvangen, ondertekend „Irgoen Zwai Leoemi en Stern-groep", waarin de employé's worden gewaarschuwd zich gereed te houden om bij de volgende waarschuwing het gebouw te verla ten. „Twee minuten dralen kan fataal zijn", aldus de brief, die te Buenos Aires was gepost. Een anti-Semietische brief, die vijf weken geleden door het blad werd gepubliceerd, leidde tot demonstraties en straatgevechten waarbij zes Joden en 26 Duitse politieagenten ernstig gewond werden. Weduwen van gefusilleerde slachtoffers verontwaardigd. Strafmaat te laag Het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam veroordeelde Dinsdag de 51- jarig© G- K. uit Heemstede tot acht jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzetting uit alle openbare rechten voor de tijd van het leven. De 40-ja- rige Haai lemmer j. W ri- iVi rl o bij verstek veroordeeld tot 15 jaai mei aftrek en levenslange on-:cU r.g uii alle rechten. Beiden was ten laste gelegd, dat zij in Februari 1942 de heer C. ri Ger ritsen uit Haarlem, die het illegale Uiad Spartacus" van de groep Snee vliet verspreidde, aan de Duits? poli tie nebben verraden, waardoui de sneeuwbal aan het rollen werd ge- braent, die leidde tot liquidatie van deze illegale groep. De heren C. K Gerritsen, H. Sneevliet, A. Menist, W Dolleman. J. Sehriefer, G. Ko-»iiag. J. E.'el er R. Witteveen wer-im op :3 April 1943 na een proces bij Lensden Nederlander in België gearresteerd wegens „spionnage". IIET BLEEK EEN VERGISSING Een 23-jarige Nederlander uit Noord- wijk, die zijn vacantia in België doorbrengt, vatte Donderdag het plan op eens een bezoek te brengen aan zijn Belgische neef, die werkzaam is bij de Belgische luchtmacht. Hij reed met zijn auto naar het militaire vlieg veld te Beauvechain en parkeerde deze in de nabijheid van de vliegtuig- loodsen. Terwijl hij zich naar het hoofdgebouw begaf suisde er plotse ling een Meteoor-straaljager voorbij en de jonge Nederlander trachtte en kele malen dit snelle vliegtuig op de gevoelige plaat vast te leggen. Groot was zijn verbazing toen hij plotseling door leden van de militaire politie omsingeld en gearresteerd werd onder verdenking van spionna ge. Hij werd aan een verhoor onder worpen en hierna in verzekerde be waring gesteld. Zijn gevangenschap was echter slechts van korte duur. want nadat vastgesteld was. dat in derdaad een familielid van hem op 't vliegveld werkzaam was en hij ge heel te goeder trouw was. werd hij in vrijheid gesteld. Achl-en-dertig maal veto. De Sowjet-Unie heeft Dinsdag voor de 38ste maal haar veto in de Veilig heidsraad uitgesproken, toen zij ze ven maal achtereen haar stem verhief tegen het meerderheidsbesluit om Portugal. Italië, Oostenrijk. Finland. Eire, Trans-jordanië en Ceylon voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties aan de Algemene Vergadering aan te bevelen. Een week lang besprekingen tussen Bevin en Acheson. Dinsdagavond zijn In Washington be sprekingen begonnen tussen Bevin en Acheson, die een week zullen duren. Het gehele gebied der Amerikaanse en Britse buitenlandse politiek zal behandeld wor den. Onder andere zullen ter sprake komen: Voorstellen voor een vredesverdrag met Japan, de formulering van een ge meenschappelijke politiek ten opzichte van het communistische China, het dis puut tussen de Sowjet-Unie en Joego slavië. De toekomstige Griekse politiek ten opzichte van Albanië en het Duitse vraagstuk met inbegrip van ontmante ling. gefusilleerd cn de heren tv Darten, G. /- an der Bunt, H. W. Zitman cn J. horeiaai» werden naar concentratie kampen vervoerd. Zij keerden niet terug. De «dvocaat-fiscaaal, mr. .o J Be sier. CiSte veertien dagen gelden ie gen K„ 10 jaar gevangenisstraf', "-egtr H.. die sinds jaren in het buitenland •'erU.efl 15 jaar. '1 oer liet vonnis van K <:r<i he leend gemaakt, ontstond op de publie ke tribune een hevig tumult. Daar za ten namelijk de weduwen van de le den dei groep Sneevliet, die hevig verontwaardigd waren ovet de uit- tpraak. Eén van de dames riep: „En is dit rechtspraak heren?". De danw.s moes ten door parketwachters met zw.hte drang van de publieke tribune 10or den verwijderd, want zij hielden niei op luide van hun afkeuring bl'jk le geven. Bij hef vellen van het vonnis al dus du sententie heeft het li of be paald, dat H. bij dit verraad de hoofd schuldige is geweest en dat K sterk or.de: de invloed van HojPesleyr» heeft gestaan. is het 5 jaflr geleden, dat Maastricht en Eysden door de Amerikanen werden bevrijd; is het 5 jaar geleden dat de Amerikanen op Halmaheir3 landden. Nederlandse verliezen sinds het „Cease Fire". Naar Aneta van welingelichte zU- dc vernam, bedragen de Nederland se verliezen sedert het van kracht worden van de order tot het staken der vijandelijkheden lot 12 dezer. 14.00 uur: op Java 18 doden, 52 ge. wonden. 2 vermisten; op Sumatra 1 dode cn 5 gewonden en in Zuid- Borneo 2 doden en 4 gewonden. Plan voor internationaal bestuur voor Jeruzalem. De Verzoeningscommissie voor Palestina van de V.N. heeft 'n plan gpublieerd- voor een internationaal bestuur van Jeruzalem, volgens het. welk de stad permanent verdeeld zou blijven in twee gedemilitariseerde zones, die een hoge graad van zelf bestuur genieten. Volgens het plan zou er een com missaris van de V.N. voor Jeruzalem komen en een bizonaal parlement van Joden en Arabieren met een vertegenwoordiging van de minder heden. Het plan zal worden ingediend bij de algemene vergadering van de V.N.. welke 21 September te Lake Success begint. De commissaris zou door de alge mene vergadering moeten worden benoemd. Hij zou een garde mogen vormen voor de bescherming van de heilige plaatsen in Jeruzalem en voorsteden en voor gebruik als lijf wacht voor zichzelf en zijn staf. Koude in de Ver. Staten. In grote gebieden van de V.S. heeft de koude haar intrede gedaan, waar door de Oostkust bedreigd wordt met storm. In Montana, Wyoming en Da kota daalde de temperatuur tot zes graden (Celsius) onder nul. In Alas ka woedde een sneeuwstorm waar door duizenden bomen ontworteld werden, een hoogspanningslijn ge stoord en het verkeer gestremd. Interimregeling voor Suriname definitief ingetrokken. jt -v. "H Tijdens de Duitse federale bijeenkomst te Bonn is prof. Theodor Heuss gekozen lot eerste president van de nieuwe VVestduilse Republiek. Bonds, raad Koehler neemt de nieuw gekozen president de eed af. Afwijzing bij voorbaat van mogelijke Amerikaanse emigratie-plannen De toekomstige Ver Staten van Indonesië zullen elk plan voor emi. gratie van Japannezen naar Borneo, Celebes of Nederlands Nieuw GuL Ilea volkomen verwerpen. Aldus heft Mohammed Hatta, leider \\in de Republikeinse delegatie ter R. T. C., Dinsdag tegenover Reuter ver klaard. Hatta legde deze verklaring af naar aanleiding van recente be richten uit Tokio, volgens welke adviseurs van generaal Mc Arthur een dergelijk plan voorstonden als oplossing van he| nijpende bevolkings. vraagstuk in Japan. by Kabinetsrescript van 1949 ontvangen mach. Krachtens 10 September tiging van H. M de Koningin, heb ben de minister zonder portefeuille mr. J. R. H. van Schaik, de minis ter van overzeese gebiedsdelen mr. J. H van Maarseveen en de minis ter zonder portefeuille de heer L. Götzen aan de voorzitter der Eerste Kamer medegedeeld, dat het on(. werp van wet, houdende een into, rimregeling voor Suriname, by de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend bij Koninklijke boodschap van 12 Juli 1949, wordt ingetrokken. De Joegoslavische Ambassade ie Warschau heeit de jongste nota van de Poolse regering aan Joego-Slavië zonder antwoord teruggezonden wegens haar „beledigende toonen „geheel gefabri ceerd verzinsels", aldus verklaarde een Joegoslavische woordvoerder te Belgrado. De verzanding en uitdroging zijn waarschijnlijk niet te stuiten Dd ongerustheid, die men in de Noord-Belgische badplaatsen koestert over bet verdwijnen van de stranden, heeft zich ook uitgestrekt tot het na tuurreservaat „Het Zwin" op de Ne derlandse-Belgische grens. Het is heel begrijpelijk, dat men in Knocke, waar het strand niet veel meer is, angstig streeft naar het behoud van alles wat men nog aan natuurschoon heeft cn daartoe behoort een belangrijk deel van het verzande Zwin, dat eertijds de bekende toegangsweg naar de ha ven van Brugge was. De vrees, die men thans in Belgische kringen koestert is, dat de schorren en zandvlakten van 't Zwin, die nu zo'n mooi natuurreservaat zijn, door sterke uitdroging wel eens een erg doods ka rakter kunnen krijgen en dat daar door de badplaats Knocke heel erg getroffen zou worden. Die vrees is niet ongegrond. Over de vraag of het Zwin als schorrengebied is te handhaven, werd in ons blad al herhaaldelijk geschre ven. Nederlandse natuurvrienden maak ten zich namelijk evenzeer als de Bel gen, ongerust over het Zwin. VERZANDING GAAT DOOR De kwestie is, dat de verzanding van dit gebied, gestadig doorgaat. De stad Brugge heeft in de loop der eeu wen millioenen guldens besteed aan het openhouden van deze waterweg, maar het stadsbestuur moest de strijd tegen het zand opgeven. Wanneer men de kwestie nuchter beziet, dan zal men ook nu weer, even als een paar ecuwen geleden, moeten erkennen, dat het totaal verzanden en dicht gaan van het Zwin een niet te stuiten proces is. Deskudigen, die de kwestie van wa terstaatszijde bezien, achten het zelfs van groot belang, dat het Zwin maar liever zo vlug mogelijk dichtgaat, in verband met het gevaar voor de dui nen. DE GEUL In de jongste Belgische dagblad-be richten is gezegd, dat het toegangska naal naar het Zwin door de Neder landse waterstaat gedempt zou zijn. Daarvan is geen sprake. Er was geen kanaal, maar een natuurlijk geultje, waardoor het zeewater in het Zwin- gebied kon doordringen. Dank zij de snelle groei van een nieuwe rij duintjes op Belgisch ge bied (de zogenaamde tweede duinen rij), welke rij zich steeds verder uit breidde naar de Nederlandse kust, schoof die geul geleidelijk op naar dc duinen van Retranchement. De groei van die tweede duinenrij werd door de Belgische autoriteiten sterk bevorderd met behulp van beplanting enz. Toen echter de Zwin-geul zo dicht onze Nederlandse kuststrook naderde ontstond gevaar voor de duinen op Nederlands gebied. Dit gevaar kwam duidelijk aan het licht in Maart j.l. bij de stormen, die toen vrij ernstige verwoestingen in de duinen hebben aangericht. EEN PAALHOOFD Indien men daarna niet had inge grepen dan zou gevaar voor doorbraak hebben bestaan. Er is dan ook inge grepen en wel door ter plaatse een paalhoofd te zetten, dat de stroom be teugelt. Practisch heeft men daardoor een oude toestand hersteld, want vroeger waren er op de bewuste plek meer paalhoofden, die in later jaren zijn Hatta noemde drie redenen, waar om hij er tegen was. dat Japannezen zich vestigden op Indonesisch gebied: Ten eerste, de bittere gevoelens, die in Borneo nog steeds bestaan tegen de Japannezen. die geleidelijk vooraan staande families en intellectuelen van Borneo hadden uitgemoord geduren de de bezetting. De familie van sul tan Hamid van Pontianak was even eens vermoord. „Wij zouden de haat niet verder willen aanwakkeren door Indonesiërs te dwingen met de Ja pannezen om te gaan", zo zeide hij. Als tweede reden noemde Hatta, dat de toekomstige Indonesische regering" geen besluiten wenst te nemen over de te volgen immigratiepolitiek, voor- Mening van het Monetaire Fonds. In het Dinsdag verschenen jaar. verslag van hef. Internationale Mone taire Fonds wordt een alinea gewijd aan mogelijke devaluatie van de 7.wakke valuta. Een valutaherziening, zegt het verslag, kan slechts succes opleveren, indien de tc verwachten voordelen niet ongedaan worden ge. maakt door ene stijging van kosten en prijzen in liet desbetreffende land. Een dergelijk besluit moet derhal ve de stpun van de bevolking hebben en vergezeld gaan van doeltreffende fiscale en credietmaatregelen. Als de bevolking inziet, dat een uitbreiding van de uitvoer noodzakelijk is ter handhaving van de invoer en bereid is hogere prijzen voor invoer te aan vaarden zonder aan te dringen op een hiermede corresponderende wij ziging in de inkomens, zou een va lutaherziening in de deficitlandi-n slechts een betrekkelijk geringe stij ging in de kosten van levensonder houd met zich mede brengen. Wan neer echter de bevolking bij het zich voordoen van zelfs een geringe stij ging in de kosten van levensonder houd, zou aandringen op loonsverho ging. zou het resultaat zijn. dat de voordelen van de valuta-aanpassing geheel verloren gaan. verzand. Men kan nu nog de resten van die paalhoofden waarnemen. niet afgesloten- is nu door dat paalhoofd het Zwin afgesloten? Het antwoord op die vraag luidt: Neen. Bij bijzonder hoog water dringt ook nu nog het zeewater het Zwingebied binnen door 'n klein geultje, dat zich bevindt in de tweede duinenrij op Belgisch gebied. Wanneer men deze geul verdiept kan het Zwingebied in verbinding met de zee blijven. Het is evenwel de vraag of de Belgi sche regering de hoge kosten voor de ze voorziening wil riskeren, want de ervaring leert, dal Moeder Natuur zich heel moeilijk laat dwingen en dat een verzandend water op de duur tóch verzandt! De bloelende handelsteden Brugge. Damme en Sluis hebben destijds de strijd tegen de verzanding van haar toegangswater moeten opgeven. Dat oude verzandingsproces gaat ook nu nog voort en daarom zal vermoede lijk het mooie natuurreservaat „Het Zwin" moeten verdwijnen, ook al zal dat een bittere teleurstelling zijn voor vele natuurvrienden. dat de plannen voor herstel en we deropbouw waren uitgevoerd en het nieuwe bestuur goed functionneerde. Ten derde zou het niet mogelijk zijn de levensstandaard in Indonesië op te voeren, indien 'n groot aantal Japan nezen toestemming kreeg zich in In donesië te vestigen. Een dergelijke immigratie zou namelijk de levens standaard nog meer drukken. Hatta wees er op. dat de haat tegen de Ja pannezen het sterkst is in Borneo, doch, zo zeide hij. hun gedrag gedu rende de bezetting heeft een bitter gevoel nagelaten in geheel Indonesië. Hij voegde er aan toe, dat hij met grote belangstelling de verklaring ge lezen had. volgens welke Australië elk plan voor eventuele Japanse emi gratie zou dwarsbomen. Hatta wenste hierop geen commentaar te leveren, doch het bleek, dat hij verheugd was, dat ook een van Indonesia's naaste buren eveneens niets van deze plan nen wilde weten, zij het dan ook om andere redenen. Een „Economisch Atlantisch Pact". Op een persconferentie verklaarde sir Stafford Cripps, dc Britse minis- ter van Financiën dat er airs resul. taat van de overeenkomst een einde zal komen aan de „gevaarlijke" druk op Engeland'* goud. en dollarreser ves. Hij voegde hier aan toe, dat hy geen verdere beperkingen van cle Britse invoer als resultaat, van de conferentie overweegt Cripps zeide. dat de besprekingen ztin gevoerd in 'n mate van oprecht heid en begrip, die bijna zonder pre. cedent is in ae geschiedenis van de samenwerking tussen drie landen. De resultaten van de bijeenkomst., zo zeide hij, tonen aan. dat de vrije de mocratieën evenzeer in staat zijn eco nomische problemen te behandelen als politieke. De driemogendhedenovereenkomst, waartoe de conferentie heeft geleid, wordt in diplomateke kringen te Washington beschouwd als een re sultaat. dat op financieel terrein te vergelijken is met de eenheid, die op politiek terrein door het Atlantisch Pact is bereikt. EEN NIEUW WAPEN I De verdedigingsstrijdkrachten in de grote Amerikaanse legermanoeuvres in Zuid-Duitsland zijn door de inge nieuze aanvaller zwaar op de proef gesteld. Zij werden door bommenwer pers van de aanvallende partij be strooid met vlugschriften, waarin fo to's van een verleidelijk en spaar zaam gekleed meisje stonden. Het onderschrift luidde: „Zij en vele andere gastvrouwen wachten op u, als u zich overgeeft". DE VOORSPELT: WAT MEER BEWOLING. Geldig tot Woensdagavond. Tijdelijk overdrijvende bewolking met kans op enkele verspreide on weersbuien. Matige in het Noorden van het land van tijd tot tijd nog vrij krachtige wind hoofdzakelijk tussen Oost en Noord-Oost. Dezelfde of iets hogere temperaturen dan gis teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1