PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Langzaam aan" in Engeland D£ BILT GOEDERENTREIN ONTSPOORD EN GEDEELTELIJK IN BRAND MOORD IN AMSTERDAM-NOORD TOT KLAARHEID GEBRACHT SLACHTOFFERS „FRANEKER" TEN GRAVE GEDRAGEN ZEEUWSE JEUGD VEROVERT ZICH EEN TOEKOMST Stinkende vis als argument in loongeschil De „C.A. Banck" weer vlot VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 184 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuw-e Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balltntfjn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 et. per week; f 3.90 p. kw.; £r. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 29 Juli 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 et. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels f 1—iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr, 359300 P.Z.C., Middelburg, Bur. Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en - Goes: L. Vorststr. 63. tel. 2475 (bg.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, teL_26^ (Van onze speciale verslaggever)". LONDEN, Juli. Prompt na het eindigen der 4 wcekse Londense havenstaking, ziet de Labour.regering zich nu geplaatst voor een an- dere industriële crisis, in de vorm van het nog steeds onopgeloste spoorwcgdispuut. Vanaf Maandag j.l., toen de havenstakers hun werk hervatten, heeft de „Langzaam aan" staking der Manchester spoorweg- mannen zich uitgebreid tot het grote Londense goederenstation Broad Street. Verwacht wordt dat legen midden Augustus deze actie zich over het gehele land zal hebben uitgebreid. De kansen op 'n nationale spoorwegstaking zyn groter dan ooit te voren. per De nieuwe moeilijkheden in het spoorwegdispuut zijn ontstaan uit de veranderingen die Isaacs, de mi nister van Arbeid, heeft aangebracht op de agenda van het door de re gering aangewezen „verzoeningsco mité" der spoorwegen, dat de door alle 460.000 Britse spoorwegmannen geëiste loonsverhoging 5, week) moet behandelen. De voornaamste verandering op deze agenda, die een nieuw geschil tussen de spoorwegvakbond en de regering ontketend heeft, is Isaacs's beslissing om 95.000 mannen, die werkzaam zijn in de spoorreparatie- plaatsen uit te sluiten van de be- nandeling dezer eis tot loonsverho ging. Daar deze bewuste 95.000 ech ter allen lid zijn van de spoarweg- vakbond eist de bond. dat ook zij hiervoor in aanmerking komen. In totaal werken er 130.000 man in deze reparatie-werkplaatsen. De minderheid van 35.000 man hiervan is echter lid van de scheepswexk- tuigkun'dige vakbond, die zich van het begin af aan bulten de eis tot loonsverhoging door de spoorweg vakbond gehouden heeft. Isaacs, die zich tussen de vuren dezer twee vakbonden geplaatst zag. besloot aan het protest der scheeps- werktuigkundige vakbond gehoor te geven en heeft hierdoor de gehele spoorwegvakbond tegen zich in het harnas gejaagd. Een ander twistpunt op de nieu we agenda van het spoorweg „ver zoeningscomité" is het bewuste punt 3. Dit houdt in dat de eindbeslissing in het geschil zal liggen bij de voor zitter van het comité, sir Joh. For- ster. De spoorwegvakbond eist het ontslag van Forster als zodanig, daar hij vijf maanden geleden aan het hoofd stond van het spoorweg tribunaal dat een vroegere eis tot loonsverhoging had afgewezen. VISSTANR Van de preciese betekenis der „langzaam aan" actie zijn de Lon- denaren in de omtrek van het Broad Streep station zich al bewust. Dit station is namelijk het grootste af- ladingspunt voor de visvoorziening van Londen. De eerste 136 ton vis die Dinsdag uit Fleetwood per trein Palar bereid desnoods met communisten samen te gaan De vertegenwoordiger van de Re publiek bij de Ver. Naties. Palar. heeft te Singapore verklaard, dat hij be reid was met de Indonesische com munisten tegen de Nederlanders te vechten. Hij zou dit doen. indien de Nederlanders iets van de Indonesiërs trachten af te dwingen, dat deze niet wilden, of indien zij hun leger tegen de Indonesiërs gebruikten", zo zeide hij. Palar bevindt zich op de terugweg van Lake Success naar Djocja. waar hij zijn regering verslag zal uitbren gen. „hoe de Indonesische zaak er in ternationaal voorstaat". De communisten waren niet sterk genoeg om een stem te hebben in dc nieuwe regering, toen deze gevormd werd, doch Palar verwachtte, dat, evenals m alle democratische landen, in Indonesië een communistische par tij zou zijn. Gereformeerde drankbestrijding tegen samenwerking Amersfoort gehouden algemene X?n de Vereniging voor Ge- ultvoeHo ?rankbestrijding werd zeer de vraol J" levend>a, gedebatteerd over teliikpof samenwerking met niet-Cnris- strikt £?k2mv 8 e comité's in andere dan rrllL,?,''1 aangelegenheden geen arhon?^f" s met z'c" brengt, welke de ,1» hL i vei;eniging eer zou belemmt- èonen H V«rdercn Met name W.lden de- ®en voorstel in deze richting ^Sen', gean samenwerking meer ir. Blauwe1wiek Blauwe Week. in een H vf, m?""1 en dergelijke, nineen afkomèt^Lat van de afdel'ng Gro- vcrdldioH h„-F -as' werö uitvoerig onderhond Sr ds D van Diik- predikant vwrie h«f.nd/ 3rtJ 31 K O en even Ud- Schènc .m nf u door de heer D- c- F- lid if7ÜL£!? Haag-die 24 jaar bestuurs- Week Si? va?, de Nationale Blauwe Dijk resu?t?èrde'- i bet00g van ds- van isolement de opvatting ..in mijn overatLMgtemJ,n kracht". waar tegen- mentl^ho l1" Scb?PS stelde d« oud-testa- niet mil! opvatting van „verderf het u 'n'sschien is er zegen in", mei 91 I°.rs ,G,roningen werd ten slotte eenl aaln 17 slemmen (3 onthoudin gen) aangenomen. Wilze |Vr,1'^aderi,ng werd °P vriendelijke uitTTfr»tf.,Sproken d00r dr- E- Wieringa satieY val? de zeE zusterorgani saties van Prot. Chr.. R.K. en neutrale v.y®'§and jaar houdt de vereniging haar het poohJ18 !n Utrecht, waar dan tevens n5 jubileum gevierd zal worden. Ermeln 25# Ier' ds- J' van Herksen uit s'°twoord uiting aan ?n HAT» L over de gang van zaken in deze vergadering. Britse parlementsleden naar Nederland. hnÜl» c,loleS?-l|« van leden van belde van io ,?ritse parlement zal ^vptember ons land a zu .werden hiertoe uitge- y00rzitiers van de «ederlandse Eerste en Tweede Ka- hier binnenkwam, werd door de 1000 goëderenmanncn van Broad Street zo overdreven langzaam uitgeladen, dat de kisten vis urenlang in de gloeiende zon bleven staan. In de huidige hittegolf met een tempera tuur van om de 90 graden, was de lucht nabij Broad Sreet al spoedig ongenietbaar. De clou van dergelijke onofficiële „langzaam aan" acties, waar de re gering en ook de vakbonden mach teloos tegenover staan, is dat de ar beiders precies volgens de voor- schiften werken als vastgelegd in het reglementboekje van hun vak bond. In dit geval wordt bijv. elke kist met vis eerst aandachtig beke ken „of er inderdaad vis in zit voordat hij uit de spoorwagon gela den wordt. Met ware tederheid het boekje zegt dat men de ladin gen niet moet beschadigen wordt elk kistje vis dan door vier man uit de wagon getild en heel zachtjes op een lorry gelegd. Wanneer men op het normale tempo werkt, kan één man twaalf kisten vis afladen in vijf minuten. Nu men „volgens voorschrift" werkt en vier mannen op kinderachtige wijze samen een kistje vis optillen, heeft men vijf minuten nodig voor elke kist. A!«e „langzaam aan" werkers te Broad Street weigeren vanzelfsprekend he lemaal om overtijd te werken en houden zich strikt aan hun 44-urige werkweek, zodat de goederen zich opstapelen. Franse kabinetscrisis afgewend. De dreigende Franse kabinetscrisis scheen Donderdagavond afgewend, na dat de vier rechtse ministers door pre mier Queuille zijn overgehaald om hun ontslagaanvraag in te trekken. Deze ministers hadden zich gekeerd tegen het decreet van de socialistische minister van arbeid, Mayer, waarbij aan het personeel van de sociale-ver zekeringsdienst een vacantïegratifica- tie werd toegestaan. De Lords halsstarrig Het in meerderheid conservatieve Britse Hogerhuis heeft met 103 tegen 29 stemmen zijn amendement gehand haafd, waarbij de door de regering voorgestelde nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie pas na de ko mende algemene verkiezingen volgend jaar in werking zal treden. De regering is voornemens het wets ontwerp in Januari volgend jaar op nieuw aan het parlement voor te leg gen, waarop het zonder toestemming van de lords kracht van wet krijgt op grond van de bepaling, dat een wets ontwerp na door het Hogerhuis te zijn verworpen binnen een jaar ondanks- de Lords wet wordt. Nationalisten gaan Kanton verlaten. Volgens te Hongkong ontvangen be. richten treft de nationalistische rege. ring voorbereidingen om Kanton te verlaten. TSJANGTSJA VERMOEDELIJK GEVALLEN. Te Kanton is van officiële zyde verno men. dat de radiografische verbinding lussen Kanton en de hoofdstad van dc provincie Hoenan. Tsjangtsja. Woensdag middag was verbroken, hetgeen wordt op gevat als een aanwijzing, dat de commu nistische troepen de strijdkvachten der regering, die voor het voeren van een achterhoedeactie te Tsjangtsia waren achtergelaten, hebben overweldigd. Ravage en stagnatie op de baan Utrecht-Arnhem. In -de afgelopen nacht is oir. tien minuten vóór vieren in de omgeving van het station EdeWageningen een goederentrein van zestig wagons, ge. trokken door een electrische loeomt» tief, op de lijn UtrechtArnhem ont spoord en in brand gevlogen. De om wonenden werden opgeschrikt door een vervaarlijk gekraak en een aan. houdend gerammel, dat deed denken aan een losbarstend onweer. Vlak voor de kruising met de grote verkeersweg te Wageningen was dc 24ste wagon van de goederentrein waarvan aangenomen wordt, dat een der assen is gebroken uit de rails gelopen, waardoor een groot aantal wagons uit het middelste gedeelte van de trein in en over elkaar schoof, terwijl een vijftal wagons in brand geraakte. De locomotief was intussen, met de eerse 23 wagons, nog een zestigtal meters doorgereden en kwam vervolgens tot stilstand, omdat de sroom wegviel. Het mag als een geluk worden be schouwd. dat de koppeling van de trein juist achter enkele tankwagens, waarin zich zestig ton benzine be vond, werd verbroken. De ravage op de lijn is groot. Het bovennet is gedeeltelijk vernield Het treinverkeer ondervindt vertraging Beverwijks eeuwfeest leverde batig saldo op. Vorig jaar werden te Bever wijk groots opgezette stadsfees ten gehouden ter gelegenheid van het feit, dat het 650 jaar geleden was dat deze gemeen te van Graaf Jan I de stads rechten ontving. Thans heeft het hoofdcomité de financiële verantwoording van deze fees telijkheden gepubliceerd. Hier uit blijkt dat er een batig sal do is van 10.248.04. Dit is vooral te danken aan het ini tiatief als attractie van de feest- week twee woningen te verlo ten. Besloten is de stichting „Beverwijk 650 jaar Stad" te laten voortbestaan en deze stichting het saldo te laten be heren. Na goedkeuring van B. en W. kunnen uit dit bedrag vieringen en ondernemingen, welke aan de gemeente Bever wijk meer relief kunnen geven. Dndersteund worden. Man door trap van paard gedood. Tijdens de centrale keuring van Gelderse stamboekmerriën, die Don derdagmorgen op het landgoed Hoe- kelom te Bennekom gehouden werd, kreeg de expediteur Th. J. J. ter Hecrdt uit Oud-Zevenaar van een achteruitslaand paard een trap in de borst, waardoor hij vrijwel direct over leed. H. laat een vrouw en vier kinderen na. in beide richtingen, al hoopte men spoedig het verkeer over enkel spoor te kunnen hervatten. De dienst van tractie uit Arnhem, de brandweer uit Ede en enkele auto riteiten waren spoedig ter plaatse. Het blussen van de brand nam ge ruime tijd in beslag. In de brandende wagons, die van Tsjechische en Hon gaarse origine waren, bevond zich een lading lompen en oud papier. Brand gesticht om inwoning te voorkomen. Een inwoner van Heerlen werd door de politie gearresteerd omdat hij naar thans eerst is gebleken in 1947 met opzet brand heeft gesticht in zijn huls om te voorko men. dat mensen, die hij bij zich moest laten inwonen, bij hem in zouden trekken. Emir Idriss el Senussi vertoeft op 't. ogenblik in Londen om met de Britse autoriteiten te overleggen over zelf. bestuur voor de vroegere Italiaanse kolonie Cyrenaica. Gewezen echtgenoot van slachtoffer beken f. Aan het eind van de morgen van 6 April jl. werd het overigens rustige Tuindorp Oostzaan. een apart gedeelte van AmsterdamNoord, hevig bewo gen dooi: de ontdekking van een moord, gepleegd op de 26-jarige Franpisca Arler, een zeer gunstig be kend staande vrouw, moeder van een kindje van drie jaar. die enige tijd tevoren gescheiden was van P. J. van den Broeke. een arbeider van de Amsterdamse Dokmaatschappyj. De vrouw werd in de woning aangetrof fen, overdekt met niet minder dan 36 messteken, terwijl het huis overal sporen vertoonde van een hevige worsteling. Direct viel de verdenking op haar gewezen echtgenoot, die enkele stra ten verder bij zijn moeder inwoonde, maar van wie bekend was, dat hij Rouwdienst in Fleetstreet. Donderdag zijn in Amsterdam, in Hoofddorp, in IJmuiden, in Den Bosch en in Voorburg de slachtoffers begra ven van de ramp met de „Franeker". In IJmuiden herdacht in een gloed volle rede gezagvoerder A. Viruly zijn omgekomen collega A. M. v. d. Vaart. K.L.M. stewardessen droegen te Westerveld hun collega Do Bruce ten grave Een groot aantal belangstellenden bracht in de diverse plaatsen de slachtoffers een laatste groet. In de parochiekerk van Fleetstreet. de Londense krantenwijk, werd Don derdag een rouwdienst gehouden voor de 14 met de „Franeker'' verongeluk te Amerikaanse journalisten. Deze werd bijgewoond door over de 50 vooraanstaande Londense collega's en door de Nederlandse ambassadeur, jhr. Michiels van Verduynen. De as van tien der omgekomen journalisten is Donderdag met een speciaal K.L. M.-toestel te New York aangekomen. Op het vliegveld waren verschillen de Amerikaanse en Nederlandse auto riteiten aanwezig. De kist met de ur nen werd overgedragen aan vertegen woordigers van het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken. Inmiddels is in India bekend ge maakt, dat het officiële rapport over de oorzaak van de ramp met de „Fra neker" binnen twee weken gereed zal zijn. De Indiase regeringscommissie van onderzoek zal vandaag naar Palam bij New Delhi vertrekken, van welk vliegveld de „Franeker" voor het laatst opsteeg. Te Bombay heeft de commissie 34 getuigen gehoord en met de Neder landse luchtvaartdeskundigen de plaats van het ongeluk bezocht Het radiologboek, de hoogtemeter en de snelheidsmeter, die uit het wrak van de „Franeker" zijn gehaald, zullen door de Indiase autoriteiten worden overhandigd aan de K.L.M.- vcrtcgcnwoordigers die zich thans te Bombay bevinden. Professor dr. ir. F. A. Vening Mei- nesz. hoofddirecteur van het K.N.M.I.. en een aantal functionarissen van de K.L.M. die hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp, van uit Bombay naar Ka- ra tsji vertrokken, zijn op weg naar Amsterdam. OPNIEUW TWEE LIJKEN BIJ BARI DOOR DUIKERS GEBORGEN. Italiaanse duikers hebben Donder dag uit de zee nabij Bari opnieuw twee slachtoffers van de ramp met de Roermond naar de oppervlakte kunnen brengen. Een van hen is de heer Grandia, boordwerktuigkundige. Van de 33 slachtofers. die 23 Juni met de Roermond in zee stortten, zijn thans 27 lijken gevonden. Goeree-Overflakikee is diep beledigd. Wethouders en raadsleden van ge heel het eiland Goeree-Overflakkee zijn in Middelharnis in vergadering bijeen gekomen om te protesteren te gen de ontworpen nieuwe indeling dei- gemeentegrenzen in dit gebied. Men begreep niet. hoe Ged. Staten een der gelijk plan aan de raden durven voor leggen. De voorzitter, wethouder J. H, Dijkers van Sommelsdijk. verklaarde zeifs, dat in de toelichting onware en grievende dingen gezegd zijn, waar door een gehele volksgroep diep bele digd is geworden. Besloten werd een commissie, be staande uit twee raadsleden van elke politieke schakering, een adres te la ten opstellen, waarin tegen de ont werpregeling wordt geprotesteerd. Ook in een motie sprak de vergade ring reeds zijn verontwaardiging uit. Het anderhalfjarig dochtertje van een veehouder uit Westzaatn is spelender wijze in de langs de woning gelegen sloot gevallen. Kunstmatige ademhaling heelt niet meer mogen baten. Keuze van beroep en verdere opleiding dwingt tot ernstig beraad. Gew. Arbeidsbureau Middelburg verstrekt adviezen. Als een jongetje in de trein heeft gezeten of hij is met zijn knuistjes in vaders hand mee naar het circus ge nomen, dan weet hij «rel. wat hij worden wil, later, als hij groot is: conducteur of circusdirecteur. Maal ais zo'n knaapje zijn eerste lange broek aan heeft en hij moet geld gaan verdienen of een hogere school opleiding volgen, dan zijn die kinder, dromen allang vergeten en geldt al leen nog maar het antwoord op vra. gen als „Waar heeft hij aanleg toe?", „Wat voor mogelijkheden bestaan er voor hem?" Dat zijn vragen, die in deze tijd van het jaar nu vele kin deren voor het laatst in de banken van de lagere school zitten of trots het diploma van middelbare school of Ulo in ontvangst hebben genomen in duizenden huiskamers klinken. Voor velen ligt Jiier een probleem: er moet een beslissing genomen wor den, die van bizonder gewicht is, om dat zij in vele gevallen de toekomst van het kind afbakent. Een juist ant woord op genoemde vragen betekent een polis afsluiten om het levensge luk van het kind te verzekeren, maar hoeveel ouders zijn er, die deze ma terie geheel kunnen overzien? Op de gewestelijke arbeidsburcaux heeft men daar over gepiekerd en men besloot toen afdelingen voor be roepskeuze-voorlichting op te richten. In Januari 1948 werd ook aan het G. A.B. voor Zeeland in Middelburg zo'n afdeling verbonden en werd de heer J. Opdenakker als adviseur aangesteld. Diens eerste werk was de aanschaf fing van het benodigde materiaal, het verzamelen van gegevens over oplei dingsmogelijkheden. het onderzoeken van de provinciale arbeidsmarkt en wat zeer belangrijk was, omdat in Zeeland op dit gebied nog niet zo veel gedaan was bekendheid te ge ven aan dit werk. Er werd contact gelegd met hoofden van scholen en op ouderavonden werden uiteenzet tingen gegeven. Opdat niemand een grote reis zou behoeven te maken om adviezen in te winnen, werd besloten om ook op de bijkantoren zittingen te houden. Men gaat van het stand punt uit, dat ieder kind en alle ouders voorlichting moeten kunnen krijgen, zodat de adviezen kosteloos worden verstrekt. HET GAAT OM DE TOEKOMST. „Beroepskeuzevoorlichting houdt in de eerste plaats in, dat de mensen wegwijs worden gemaakt in het be roepsleven, dat de capaciteiten van het kind worden getoetst aan de mo gelijkheden en dat op de eisen, die bepaalde beroepen stellen, wordt ge wezen Vaak kent men de beroepen niet of kent men ze slechts ooper- vlakkig", verklaarde ons de heer Op denakker. „Daarnaast worden advie zen gegeven en dat is het eigenlijke werk. De beroepskeuze-adviseur komt tot een bepaald advies op grond van de inlichtingen, die hem door de ouders, de onderwijzers of het kind zelf worden verstrekt. Daarbij wordt ook het oog gehouden op de economi sche omstandigheden en op de ar beidsmarkt. Natuurlijk speelt voorts de lichamelijke gesteldheid van het kind een rol, immers, men kan beroe pen niet alleen klassificeren naar graad van moeilijkheid, maar ook naar graad van zwaarte". Een buitengewoon verantwoordelij ke taak dus, omdat door zo'n advies vaak de toekomst van het kind wordt vastgelegd. In onze maatschappij is het niet zo gemakkelijk om van het ene beroep op het andere over te stappen. Juist zo'n advies kan echter vaak „brokken" voorkomen. Hoe vaak is het al niet voorgekomen, dat een leerling op een Ulo of H.B.S. suk kelde, terwijl hij met zijn bepaalde aanleg op een ambachtsschool een keurig figuur zou hebben geslagen. Andere jongens worden, „opdat zij geld thuis brengen", dikwijls direct na de lagere school loopjongen of iets dergelijks, terwijl zij een prima vak man hadden kunnen worden. De ouders zouden zich nog een paar jaar langer opofferingen moeten getroos ten. maar zij zouden daardoor een toekomst voor hun zoon scheppen. Zij. die een vak kunnen leren, moeten dat doen; dit is niet alleen een indi vidueel. maar ook een algemeen be lang. omdat daardoor weer meer mo gelijkheden komen voor degenen, die geen vak hebben of minder-valide arbeiders zijn. BEZINT EER GE BEGINT. De heer Opdenakker verzekerde ons. dat steeds meer Zeeuwen het be lang van de beroepskeuze-voorlich ting inzien. In 1948, het jaar, dat nog vele voorbereidingen moesten worden getroffen, werden 363 adviezen ver strekt. afgezien nog van de verleende informaties en dit jaar ligt dit getal ongetwijfeld veel hoger. Alleen wan neer dit nodig wordt geoordeeld, wordt door de adviseur de door hem opgedane voorlopige indruk getoetst aan de resultaten van eenvoudige psvcho-technische testen. Soms ko men ook oudere personen inlichtingen of adviezen vragen, b.v. arbeiders, die wensen „om te schakelen". En de meisjes? Wij hebben er nog geen woord van gezegd en och, bij hen doen zich ook over het algemeen ten aanzien van verdere opleiding of beroepskeuze weinig problemen voor. Echter: de kans bestaat, dat zij nim mer trouwen en het is dan vaak te leurstellend. wanneer zij geen baan bekleden, die haar ligt. De heer Op denakker. die in 1948 aan 121 meisjes adviezen heeft verleend, stelt zich op het standpunt, dat meisjes vrouwelijk werk moeten verrichen. De arbeid van deze afdeling van he G.A.B. te Middelburg is van groot sociaal belang en daarom Ls het, ver heugend, dat steeds meer Zeeuwen er profijt van trekken. De stap van la gere school naar beroep of verdere opleding eist bezinning; wanneer men die met gesloten ogen op goed geluk neemt, kon men wel eens een geduch. te smak maken! zijn vroegere vrouw nog regelmatig lastig viel. Deze bleef echter hardnek kig ontkennen. Intensieve samenwerking van diver se instanties en personen bracht ten slotte evenwel zoveel bezwarend ma teriaal aan het licht, dat hij dezer dagen tegenover de rechter van in structie een bekentenis aflegde. Voor zover is na te gaan hebben de gebeurtenissen zich in de vroege mor gen van 6 April als volgt toegedra gen. Van den B. is naar het huis van zijn vroegere echtgenote aan de Ko metensingel gegaan om. zo hij ver klaarde. zijn kind te halen. Hij wist, dat hij het huis niet kon binnen gaan, omdat zijn vrouw de deuren met bal ken had geschoord. Met een ingenieus instrumentje slaagde hij er in een zolderraampje in de dakgoot, die hij via de regenpijp bereikte, open te krijgen. Hierdoor is hij naar binnen geklommen. Wat zich daarna in de woning heeft afgespeeld, laat zich slechts gissen. Volgens zijn aanvan kelijke verklaringen heeft de vrouw hem met een hamer, aangevallen en heeft hij haar uit zelfverdediging ge stoken. Inderdaad zijn op zijn schedel een viertal wondjes gevonden, die door de hamer zijn veroorzaakt, waaruit wel blijkt, dat het slachtoffer getracht heeft zich te verdedigen. Na 150 dagen, attractie van Bloemendaalse strand verdwenen. Precies 150 dagen heeft het Zweedse vrachtschip „C. A. Banck" op het strand vlak voor de Bloemendaalse Zeeweg vastgezeten, doch Donderdag avond by hoog water Is. dank zij kundig vakmanschap en taai geduld, de onfortuinlijke Zweed weer in het natte element teruggevoerd. De Banck was het eerste schip, dat in de vroege morgen van de beruchte storm, dag, 1 Maart jl., voor onze kust in nood kwam te verkeren. Om half vijf werden de ankerka bels opgetrokken en losgebrand. Ver volgens begonnen de sleepboten „Blankenberg" en „Maas" het schip uiterst langzaam in het gegraven gat te trekken en werd de Banck zeer behoedzaam omgetrokken zodat, de steven zeewaarts kwam te liggen. Om kwart vóór zes was de derde zandbank gepasseerd en vijftien mi nuten later spoelden de golven rond de achtersteven. Honderden sloegen van het strand af en op de duinen dit gigantische schouwspel gade. Zoals bekend had van der Tak's bergingsbedrijf een zgn. „no cure no pay" contract met de rederij van de Banck afgesloten, dat inhoudt, dat al leen bij welslagen van de bergingspo ging betaald moet worden. De sleepboten „Stentor" en „Nestor" namen voor IJmuiden de Banck over en sleepten de Zweed de Noordersluis binnen waar om half tien werd ge meerd. Twee andere sleepboten brach ten de Zweed in de late avond naar Amsterdam waar de Banck die geen water maakt, bij de A.D.M. in het dok gaat. De eigenaar van het restaurant het „Karrewiel", dat recht tegenover de plaats staat waar de Banck gelegen heeft, was met zijn echtgenote naar de sluis gekomen en bood de kapitein van de Banck een kamerplant aan. 1 October wellicht opheffing van het C.D.K. MAAR DAN OOK NOG NIET ALLES VAN DE BON Er worden de laatste tijd nog al eens gissingen gemaakt wanneer nu ook de laatste disributie-artikelen van de bon zullen gaan. Vlees, kaas, kof fie. rijst, textiel en brandstoffen. In Den Haag wordt thans van bevoegde zijde vernomen te hebben, dat het in de bedoeling ligt, dat het Centraal Distributiekantoor per 1 Oc tober a.s. wordt opgeheven. In elk ge val zal dan de distributie van textiel en brandstoffen nog wel voortduren, maar deze zou door de betreffende Rijksbureau kunnen worden behan deld. Verwacht wordt, dat koffie en rijst het eerst vrij komen en in het najaar wellicht ook kaas en vlees. Althans wanneer het weer en de internationa le voederpositie geen roet in het eten gooien. De slagersorganisaties verzoeken ons op het volgende de aandacht te vestigen: Niemand weet nog precies te zeg gen wanneer de vleesdistributie zal worden beëindigd. Zolang deze voort duurt worden de slagers uitsluitend bevoorraad op de door hen ingelever de bonnen. Het is dus voor het pu bliek van het grootste belang dat de f vleesbonnen ook inderdaad worden vei .-trekt, daar de slager door minder bonnen te verantwoorden het vlees rantsoen in gevaar brengt. WISSELEND BEWOLKT. Geldig van Vrijdagochtend tot Vrijdag avond. Wisselend bewolkt maar overwegend droog weer. Matige, tijdelijk vrij krach tige Westelijke wind. Ongeveer dezelfde of iets lagere temperatuur dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1