PROVINCIALE ZEEUWSE COURAKT Koninklijk paar ontving geschenk van het Nederlandse volk Van eten en slapen in Zierikzee D£ BILT Parkaanleg bij Huis ten Bosch en twee antieke serviezen Deze week Vandaag J ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN IN AMSTERDAM ANTWERPENAREN ONTSTEMD OVER ONZE POLITIE TE WATER Grootscheepse organisatie voor de feestweek KORTE PREDICATIE VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 158 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van do Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintyn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week: t 3.90 p. kw.; fr. p p. t 4.15 oer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 Juli 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Bricver of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur VUssingen Walstr 58-60. tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29. te). 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C In de Oranjezaal van het Huis ten Bosch in Den Haag heeft de voorzit, ter van het Comité Nationaal Huldeblijk, mr. L. A. Kesper, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid.Holland, aan het Koninklijk echtpaar ter gelegenheid van zyn koperen huwelijksfeest het geschenk van het Nederlandse volk aangeboden. Aan de rede van mr. Kesper ontlenen wij: Het is zó op de wereld, dat het goede en het minder goede verdeeld is over allen, ongeacht rang of stand, ongeacht rijkdom of armoede. De vreugde, de voorspoed en het ge luk, zij nestelen zich niet altijd in één woning, zij het een paleis of het huis van de eenvoudige burger. En het verdriet en de tegenspoed en het ongeluk, zij laten zich evenmin tegen houden door de schildwacht bij de poort van een slot als door een ang stige huismoeder die er haar deur voor zou willen sluiten. Gij wist dat, toet* gij tezamen trouwde, en het leven, zelf zo gaat het een ieder moet dat weten hebben verdiept. Als ik u nu in mijn woorden een Ogenblik zou mogen scheiden om u direct daarna weer te verenen, dan zou ik willen zeggen: Majesteit, wat prijzen wij ons gelukkig, dat gij 12% jaar geleden een prins tot uw man hebt verkoren, die èn door zijn toe wijding aan het vaderland èn door zijn leven voor en met u en voor en met uw en zijn kinderen zo spoedig en zo volledig ons hart gewonnen heeft. Koninklijke Hoogheid, wat zijn wij er dankbaar voor. dat gij die 7e Januari 1937 onze prinses ten huwe- Voor Zeeland zal deze week ongetwij feld de week geweest zijn van de terug keer van de Zeeland. De Mecklenburg arriveerde, er werd reeds een door zeer velen bezochte receptie gehou den door de Commissaris der Konin gin, ter gelegenheid van het twaalf en een half jarig huwelijksfeest van ons vorstelijk paar en de eerste toeristen- reis is gestart. Moge het voor Zeeland de voorbode zijn van de definitieve terugkeer van de vaste lijndienst op Engeland! Voor het overige heeft zich de aan dacht in hoofdzaak bepaald bij de ont wikkeling in Indonesië. Teleurstellend, dat is het enige woord, dat ervoor past. De toegestoken hand is door de republiek nog steeds niet aanvaard. De overeenkomst Van Roy en-Roem werd niet bekrachtigd, Soekarno en Hatta zijn terug in Djocja en de Sul tan zwaait er de scepter weer. Maai de redevoeringen, die worden gehou den, zijn voor Nederland weinig be moedigend. Men doet in het republi keinse kamp, alsof er geen overeen komst bestaat, men bewandelt dc ou de wegen en koestert het oude wan trouwen. En men weet zich gesterkt door Amerika. Maar meer en meer wint toch het inzicht veld, dat men in het Oosten op onverantwoordelijke wijze terrein prijs heeft gegeven in tijdsomstandig heden, waarin het er voor het Westen meer dan ooit op aan kwam, het eigen machtsbereik met name in econo misch opzicht tc handhaven. Engelse en Amerikaanse journalisten beginnen openlijk te schrijven, dat het onbe grijpelijk is, dat men zich tegen Ne derland gekeerd heeft en de republiek le paard heeft geholpen. Onbegrijpe lijk. zegt men nu cn onherstelbaar. Nederland in de allereerste plaats is de dupe van dc houding van zijn geallieerden. Maar Nederland niet al leen. Helaas breekt het inzicht laat baan. Te laat In ieder geval is er reden tot blij vende bezorgdheid. Ook de Nederland se regering ziet dat in. Vandaar het wachten op een regeringsverklaring over Indonesië. De Nederlandse vloot heeft deelge nomen aan de geallieerde manoeuvres en er een goed figuur geslagen. Dat zelfde kan niet gezegd worden van al le vlootonderdelen, die er aan deelge nomen hebben. Zeevaren is ook niet ieders werk en de Nederlanders heb ben terecht de eeuwen door een re putatie gehad. Dat onze tegenwoordi ge Jantjes die hoog houden, is een be wijs, dat de beste eigenschappen, die eertijds ons volk sierden, ook nu nog aangetroffen worden. De Christelijke Vakbeweging jubi leerde en de Ned. Mij. ter bevorde ring der Geneeskunst jubileerde, vier de zelfs haar eeuwfeest, een jaar la ter dan de afdeling Walcheren, die in de totstandkoming der maatschappij zulk een werkzaam aandeel had. De geneesheren mogen voortaan het prae- dicaat Koninklijk aan him organisa- tienaam toevoegen. Het is een ver diende onderscheiding! In het buiten land overleed George Dïmitroff. de held van het Rijksdagbrandproces Met zijn beide medebeschuldigden stond hij in dat proces in 't brandpunt der belangstelling. Hij verdedigde zich als een leeuw en de gehele wereld zag met bewondering op naar dc man, die met zoveel vuur en zelfverzekerdheid de Nazis te lijf ging. Er volgde 'n vrij spraak cn de fiere houding, door de Bulgaar toen aangenomen, blijft ook zijn nagedachtenis sieren. Later is Di- imtroffs werk minder bewonderens waardig geweest. Hij was een der fi- gure?t dic zijn volk tot een satelliet van Moskou maakten. In België is van lijk hebt geleid om haar het geluk te schenken, dat wij haar zo innig toe wensten. GESCHENKEN. Het Nederlandse volk heeft meer gewild, dan dat van zijn dankbaar heid en zijn wensen alleen met woor den zou worden getuigd. In de eerste plaats mogen wij u vragen te willen aanvaarden een nieuwe parkaanleg rond het Paleis Huis ten Bosch, waarin wij ons thans bevinden. Wij hebben prof. Bijhouwer te Wageningen verzocht zich met de voorbereiding van deze aanleg te be lasten. Dat uw moeder er in heeft toegestemd prof. Bijhouwer bij de uitwerking van de plannen te advise ren. heeft ons tot grote erkentelijk heid gestemd. Het was ons bekend, dat op uw verlanglijst het woord „servies" voor kwam. Wij hebben van deze weten schap gaarne gebruik gemaakt en hebben gemeend dit gedeelte van het geschenk te moeten doen bestaan uit een verzameling, die een aanvulling vormt van een in uw bezit zijnd Meïssen-servïbs en uit een antiek Hollands servies, afkomstig uit de porseleinfabriek te Oud-Loosdrecht. schepping van de merkwaardige 18de eeuwse predikant-dichter-natuurkun- dige en fabrikant ds. J. de Mol. Mocht na dc verwezenlijking van de parkaanleg blijken, dat de bijeen gebrachte som niet ten volle is be steed, dan zullen wij het op prijs stel len met u in overleg te mogen tre den omtrent de bestemming van het overblijvende". Na de rede werd het scherm weg genomen, dat een grote tafel had onttrokken aan de ogen van 't Ko ninklijk echtpaar, Mr. Kesper ge leidde het naar deze tafel waarop de huldeblijken van het Nederland se volk waren geplaatst. In het mid den stond onder glas een kleine maquette van het ontwerp voor de nieuwe parkaanleg, aan weerszijden daarvan waren de beide prachtige serviezen ten toon gesteld. De Koningin en de Prins hebben met een kort en hartelijk woord dank gebracht aan het Nederland se volk voor deze huldeblijken. Hierna begaf men zich naar het park. waar verversingen werden ge- ANDERE CADEAUX Later werden op Huis ten Bosch delegaties van de Kon. Marine, de Kon. Landmacht en de Kon. Mare chaussee ontvangen. De nestor der grenadiers, kol. ihr. van Suchtelen, hield een korte toe spraak, waarin hij tot uitdrukking bracht, dat het voor alle leden, oud leden en het personeel in Indonesië een eer en een genoegen was aan het Koninklijk echtpaar een hulde blijk aan te bieden op zijn koperen huwelijksfeest. Dit bestond uit het ontwerp voor een zonnewijzer, waar op de wapens van de verschillende regimenten voorkwamen. Gen. ir. M. Tans, bood een sche merlamp van Delfts blauw aan, waarop het wapen der Kon. Mare chaussee voorkomt. Prins Bernhard beantwoordde elke toespraak met 'n kort en hartelijk dankwoord. Een deputatie van de Kon. Mari ne heeft Vrijdagmiddag een ge schenk aangeboden in de vorm van een 340-delig drinkservies. Dit ser vies omvat vier karaffen. 24 vinger kommen, 24 compoteschalen en 36 maal acht verschillende drinkglazen. Het is bestemd om aan boord van het Koninklijk jacht „Piet Hein" te worden gebruikt. Bij de aanbieding van 't geschenk werd één In blauw en wit uitgevoerde cassette overhandigd, waarin zich 'n exemplaar van elk onderdeel van het servies bevond. viert Argentinië zijn grond wetsdag (1816). MORGEN. ..is het 6 jaar geleden, dat Ge allieerde legers landden op Si cilië. Contact tussen Djocja en de noodregering. Alweer The Iron Curtain. Vrijdagavond was op het op de Ceintuurbaan tc Amsterdam, waar in het; Rialto.theater de film „The Iron Curtain" is gaan draaien, druk als gold het dc Kalverstraat op een na. tionale feestdag. Vele duizenden per sonen. waaronder talrijke demon, stranten. bewogen zich in de buurt De missie onder dr. Leïnema, die van de bioscoop, waar een grote po. zich naar Sumatra heeft begeven jjtiemacht was samengetrokken, voor een tweede poging om contact, te krijgen met de noodregering van Nauwelijks was de hooldfilm be- Sjafroeddin, heeft op 6 Juli de leden I gonnen. ol" twee jongemannen waren van de noodregering ontmoet op de vooraf overeengekomen plaats, aldus een mededeling van de Republikeinse delegatie te Batavia. uit de zaal verwijderd en drie kwar tier later hadden enkele tientallen mannen en vrouwen dat voorbeeld moeten volgen onder de slagen van De Republikeinse autoriteiten zyn In Djocja teruggekeerd, nadat de Nederlandse troepen de residentie Djocja hadden ontruimd. De herbe. zetting van Djocja door de Republikeinen geschiedde zonder incidenten onder toezicht van de UNCI.commissie. Een eenheid van het Republi keinse leger bij een viersprong in de stad Djocja. Hoewel de Sultan van Djocja, die tevens Republikeins militair gouverneur is, het verbod voor de inwoners van Djocja had uitgevaardigd zich 's avonds op straat te begeven, werden er verscheidene feestvierenden in de straten gesignaleerd. Drie officieren zouden hun boekje te buiten zijn gegaan. Op een vergadering van de Ant werpse Scheepvaartvereniging heeft de voorzitter, de heer Peeters, zijn ontstemming geuit over de houding van drie Nederlandse officieren van de politie te water, die naar Antwer pen waren gekomen om een onder zoek in te stellen naar het vergaan van de Marie Flore" in dc Wielingen ter hoogte van Cadzand. Dit Belgische schip kwam vorige week Vrijdag in aanvaring met 't Noorse schip „Ragn- hild Broevig" en zonk. De heer Peeters gaf van zijn ontstem ming de volgende verklaring: Dinsdag 5 Juli veroorloofde zich een vaartuig van de Hollandse zeepolitie de terri toriale wateren te schenden door in Antwerpen te komen aanleggen en er drie Hollandse officieren in uniform van de zeevaartrijkswacht te ont schepen. Zonder de Belgische overheid te verwittigen wendden de drie officie ren zich tot het kantoor van de reders van de ..Marie Flore" om er een on derzoek in te stellen bij de kapitein en de bemanning van het verloren ge- gane schip. De vertegenwoordigers van de Bel- slotte niet in geslaagd om een kabi net te vormen, dat Koning Leopolds terugkeer zou hebben geregeld. De te genstellingen zijn zo groot, dat de ge matigde Katholieken het niet aan durfden om aan de liberalen en de so cialisten hun wil op te leggen en de toekomst ziet er voor Leopold nog al lesbehalve rooskleurig uit. Van Cau- welaert voert informatieve besprekin gen, maar of hij zal slagen staat aller minst vast. Vormt hij een kabinet, dat op een nieuwe coalitie van C.V.P. en socialisten steunt, dan lijkt een te rugkeer van koning Leopold prac- tisch uitgesloten. In Frankrijk is de Tour de France weer aan de gang. Een monsterwie- Ierrace. Zes Nederlanders startten, maar men mag niet zeggen, dat zij on ze kleuren luisterrijk verdedigden. Van de zes' zijn er na een week nog maar drie over en de conditie van dit drietal is niet dusdanig, dat men grote prestaties mag verwachten. En dan moeten de moeilijkste étappen nog komen! Er zou over dit alles heel wat te zeggen zijn. In de eerste plaats, dat in Nederland te weinig grote meerdaag se wedstrijden gereden worden en dat aan de buitenlandse ritten van deze aard te weinig Nederlanders meedoen Zij verdienen hun geld in eigen land gemakkelijkerZij gaan dus on voorbereid aan de start, als er een Tour de France aan de orde komt. En in de tweede plaats laat men de Ne derlandse deelnemers te veel aan hun eigen lot over De Nederlandse wieler organisatie bemoeit zich eenvoudig niet met hen. Zie. dat is iets. waar het buitenland schande over spreekt. En Zeeland er ten het doet aan onze reputatie geen goed. gische rederij voerden aan dat het on derzoek slechts ten overstaan van ver tegenwoordigers van de Belgische overheid kon plaats grijpen, daar zij zich niet op Hollands grondgebied be vonden. De Nederlandse officieren begaven zich dan aan boord van het m.s. „Ragnhild Broevig" maar hebben daar evenmin inlichtingen verkregen. Zij zijn daarop vertrokken. Het is ongehoord, dat een natie die vredelievende en economische betrek kingen verlangt te onderhouden met België, haar toevlucht neemt tot der gelijke agressieve middelen, strijdig met alle internationale overeenkom sten. aldus de heer Peeters. Hij be sloot: ..Met voldoening heb ik ver nomen. dat de Belgische overheid een onderzoek naar dit incident heeft in gesteld." STORM IN GLAS SCHELDEWATER In een telefonisch gesprek met de Opperwachtmeester Lok van de Rijks politie te water te Wemeldinge. deel de deze ons mede. dat de betrekkin gen wat de politie betreft met de Bel gen tot dusverre zeer goed en vriend schappelijk zijn geweest. De Neder landse politie-ambtenaren. die wel meer naar Antwerpen zijn geweest en nooit moeilijkheden hadden, zijn er ditmaal heen geweest in verband met het verdrinken van een lid der be manning van de .Marie Flore". De Nederlandse justitie moet n.l. het lijk vrijgeven en de doodsoorzaak doen vaststellen. Waarom er nu gesproken wordt van „schending der territoriale wateren" en ..agressieve houding", nadat men tot dusverre geen moeilijkheden heeft gehad, kon de Opperwachtmeester ons niet verklaren. De Ver. Staten gebruiken thans vrachtschepen als graansiloo's. omdat de tarwe-oogst zo overvloedig is. dat niet ge noeg opslagruimte beschikbaar Is. Zware brand in haven van Rotterdam Vrydagmiddag werd de Rotter- I danxse brandweer gealarmeerd voor j een zeer zware brand in de Spoor- i vveghaven. Een grote dubbele loods van naar schatting 150 m. lengte I werd, vermoedelijk door onvoorzich tigheid van schilders geheel in dc as gelegd. Hoewel de brandweer het vuur met 26 stralen bestreed, was er geen redden aan. Van de in de loods opgeslagen goederen, zoals kali, salpeter, chloor, katoen, verf, papier, veevoeder cn landbouwwerk tuigen, kon slechts een zeer gering dee] gered worden. De brand zond bergenhoge rook kolommen de lucht in en was ver in de omtrek te zien. Een Rijnschip, dat langszij van de loods lag, liep een ogenblik ernstig gevaar, maar kon toch nog weggesleept worden. De geheel verwoeste loods was dooi de gemeente aan een viertal firma's verhuurd, die er allen een sectie van in gebruik hadden. de gummiknuppels der agenten. In de zaal was plotseling een hevige vecht partij ontstaan, waarbij een recher cheur werd gewond. Ook op straat kwamen ernstige on regelmatigheden voor. Om 8 uur kwam uit een zijstraat een stoet de monstranten met een spandoek, waar op stond te lezen „Geen nazi-propa- ganda". Een politiejeep reed er op in, maar de mannen en vrouwen for meerden wederom een stoet, terwijl zij de Internationale zongen. Toen trokken agenten te paard er met de knuppel op af en stoven dc demon stranten en omstanders uit elkaar. Er vielen rake klappen, waarvan ook onschuldige nieuwsgierigen het slachtoffer werden. Toen de eerste avondvoorstelling ten einde was. bevonden zich zes ar restanten. alle jongemannen van on geveer 20 jaar. op het bureau Pie- Ler Aertzstraat. Op de Ceintuurbaan werden felle charges uitgevoerd op stoeten demonstranten, die uit ver scheidene richtingen naar het theater kwamen. De poliie, die onder per soonlijke leiding van hoofdcommis saris H. A. J. G. Kaasjager stond, had versterking gekregen en bleef de si tuatie voor het theater meester. Tijdens de eerste voorstelling heeft een van de demonstranten met een bijtend zuur naar het doek gegooid waardoor op het doek en op de uni form van een inspecteur enige bruine vlekken werden veroorzaakt. Geen devaluatie van de Belgische franc Berichten- over de gulden ontkend België is niet van zins tot devalu atie van de franc over te gaan, ook al zou de Amerikaanse minister Sny. der daarop aandringen. Dit werd Vrydag uitdrukkelijk in regerings. en financiële kringen te Brussel ver. klaard. De positie van de Belgische reser ves aan goud is uitstekend en de Bel gische export heeft het laatste half jaar een record opgeleverd, zo werd aangevoerd en derhalve is devaluatie onnodig. Een buitenlands persbureau heeft het bericht verspreid, dat de gulden staat of valt met het pond sterling en dat. indien het pond zou 'zakken de gulden zeker zou volgen. Het Nederlandse ministerie van fi nanciën ontkent ten stelligste, dat dergelyke mededelingen van dit de partement afkomstig zijn. Op de juist, heid ervan werd geen commentaar geleverd. „Hoeveel er ook komen, niemand hongerig of zonder onderdak". Wij rekenen op een bezoek van tienduizenden en nog eens tiendui. zenden, maar hoeveel er ook komen, we hebben er voor gezorgd, dat nie. mand honger behoeft te lijden en vergeefs naar onderdak zal zoeken! Aldus luidt de verklaring van degenen, die de organisatie van de Zierik- zeese feestweek in handen hebben, het Eeuwfeestcomitié dus, en het is een geruststellende verklaring. Want er waren zowaar al heel wat men. sen, die meenden, dat ze beter niet naar de feesten konden gaan, „omdat de verbindingen zo slecht zijn", „omdat je er wel een hele dag honger zult moeten lijden" of „omdat je natuurlijk toch geen onderdak krijgt op zulke dagen" Zierikzee echter heeft er op gerekend, dat het ontelbare gasten te ver. werken zal krijgen! DE INWENDIGE MENS. Zo hebben bijvoorbeeld de hotels en restaurants ploegen extra perso neel aangenomen voor die week. Zij kunnen voor honderden en honderden maaltijden zorgen alleen al in hun gewone ruimten. Bovendien echter zijn alle beschikbare zalen ingericht om bezoekers gelegenheid te geven de inwendige mens te versterken en zelfs zullen hier en daar op de plei nen tafels en stoelen worden gezet, bijvoorbeeld op de oude Vismarkt met haar zuilenrij met Toskaanse ka pitelen. Er zal ook voldoende bedie nend personeel beschikbaar zijn, zo dat niemand te klagen zal hebben. Maar daar blijft het niet bij. De slagers hebben voor extra vlees gezorgd, de bakkers zullen bakken, zoals ze nog nooit gebakken hebben en met d£ bakkers in de omtrek van Zierikzee is een afspraak gemaakt, dat die zo nodig duizenden kadetjes zullen bakken voor Zierikzee, die in de winkels gesmeerd cn belegd zullen worden, zodat men in het alleruiter ste geval altijd nog wat brood „uit het vuistje" verorberen kan. NACHTLOGIES. Dat de hotels de vreemdelingen stroom zullen kunnen verwerken, mag uitgesloten worden geacht. Maai er is een oplossing gevonden. Scholen en schuren zullen provisorisch inge richt worden om als nachtverblijf dienst te doen. Men vindt dan na tuurlijk geen vaste wastafels met warm en koud stromend water, er staan 's morgens geen keurig gepoet ste schoenen voor een kamerdeur. Er is geen bel om ontbijt op bed te be stellen. Maar.wel liggen er lange rijen van zo uit de wasserijen te voorschijn gekomen strozakken met dekens gereed en wie dus geen on derdak heeft kan altijd een heldere rustig nachtje in bedden en kribben op door te brengen. Het is een prachtoplossing, maar men heeft ook daarmee niet volstaan. Zou de stroom van bezoekers, die overnachten willen, zo groot zijn, dat men ook op deze manier er geen raad mee weet. dan zullen er vermoedelijk leegstaande kampen op Schouwen en Duiveland beschikbaar komen om er toch vooral maar voor te zorgen, dat niemand beweren kan in Zierikzee geen onderdak te hebben gevonden. HET VERKEER. Dan ligt er natuurlijk de verkeers- puzzle. Hoe vervoert men de. ver wachte mensenstroom naar Zierikzee en hoe brengt men de bezoekers weer terug naar hun haardsteden? Het antwoord is klaar en duide lijk: De Provinciale Stoombootdiensten zullen de ganse dag met twee boten varen en dus al het dubbele aantal passagiers kunnen vervoeren. Zij va ren echter geen starre dienstregeling, maar voortdurend heen en weer en nog om 12 uur des nachts zal men Zierikzee kunnen verlaten. Ook op het veer ZijpeAnna Jaco- bapolder zal gevaren worden naar behoefte, zonodig tot twee uur des nachts of nog later. Er zullen extra boten varen en er zullen talrijke extra-bussen lopen. Alles wordt gedaan om een enorme mensenstroom te kunnen verwerken. En lukken zal dat. Overigens zal men in Zierikzee zelf niet gehinderd worden door de voer- tuigenstroom. De auto's komen name lijk de stad niet in: zij parkeren bui ten cn de tram van Zijpe zal om de veertig minuten, zo nodig zelfs om de twintig minuten de mensen aan- en afvoeren. Aan de voorbereiding mankeert het dus niet. En wat eten cn slapen aangaat, zal de bezoeker van de Eeuwfeesten zich VERKLARING OF OVERGAVE Handelingen 14:12 en 19 We loeten maar liefst waarmee wij te maken hebben en waar wij aan toe Zijn: nan het onbekende houden wij niet. Als we ziek zijn, hebben we toch maar graag een naam, die we aan de ziekte kunnnen geven, en als we nog een oorzaak kunnen noemen (een kou, die we heb ben opgedaan etc.) is dat weer een klein beetje een geruststel ling. Als het weer enigszins zonder ling doelis het een veilig gevoel dut De Bildt spreekt van dejnessies en maxima en daarmee een verklaring geeft. Niets is zo onbehaaglijk als dat wat je niet thuis kunt brengen en geen naam kan geven. Ook al weten we soms heel goed, dat een naam nóg niets zegt. We waren als kind al zo, dat we gerustgesteld waren als vader of moeder een naam gaven aan iets onbekends. Zo waren ook de mensen in het plaatsje Lystra, waarvan Hand. 14 ons vertelt. Ze zagen iets dat ze niet be grepen: Paulus en Barnabas waren 't middel geweest voor een opvallende genezing. Natuurlijk, die twee man nen die zoiets wonderlijks deden, moesten de goden Jupiter en Mercu- rius. zijn. Dal teas tenminste een ver klaring. Maar even later gaan ze Pau lus en Barnabus stenigen: mensen uit een andere stad hebben in Lystra hel gerucht rondgestrooid, dat het boze tovenaars waren. Die „verklaring" klopte óók met de feiten. En zo ver vallen ze van uitbundig eerbetoon in grove mishandeling. Hel ligt er maar aan, welke naam men aan de dingen geeft. Toch zijn er ook in Lystra enkele mensen geweest, die niet zo gauw te vreden waren met een „verklaring". Ze hebben gedaan wat, nuchter be schouwd, het enig verstandige was: ge luisterd naar die twee tnannen zelf. En dat is er op uit gelopen, dat zij het mysterie aanvaardden van Gods lief de, in Jezus Christus geopenbaard. Wat ons tegenover God de meeste parten speelt, is onze eigen wijsheid. Wij menen hel zo gauw te weten en zijn zo gauw blij met een vaam. Dut is een van de ergste beletselen voor die overgave, die nodig is om, met on ze hele persoonlijkheideen Christen te zijn. S. P. DE ROOS 's Heer Hendrikskinderen. strozak krijgen met dekens om er ccn I geen zorg behoeven te maken. OVERWEGEND DROOG WEER. Geldig tot Zaterdagavond. Bijna overal flinke opklaringen en over wegend droog weer. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1