PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT DR. VAR ROYEN TOONT ZICH NIET ONTEVREDEN Van Kleffens confereerde Twee Slowaakse katholieken ter dood veroordeeld PROCES TEGEN J0AN0VICI, VODDENRAPER VAN PARIJS gesloten zijn. GRENADIERS EN JAGERS DEFILEERDEN OP S0ESTDIJK NEDERLANDSE MEDICI VIEREN DRIE DAGEN FEEST LEGER DES HEILS MIDDELBURG VIERT DIAMANTEN JUBILEUM DE VOORSPELT: 192e Jaargang - No. 157 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 8 Juli 1949 Ingcz. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» van 1—5 regels t 1.—. iedere regel meer 29 rent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55, tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzcc: N. Boga.rdstr. C 160. tel. 26 Maar de republikeinen moeten de toegestoken hand grijpen. Teleurgesteld over uitlating van Djocja's sultan. In een vraaggesprek van radio Indonesia met dr. Van Royen heeft deze verklaard, dat de Nederlandse delegatie het zeer ernstig betreurt, dat de republikeinse leiders, met name de sultan van Djocja, geen mogelijkheid hebben gezien om hun volgelingen te wijzen op de ernstige wil tot samenwerking, die aan Ne derlandse zijde bestaat en deze vol gelingen aan te sporen hunnerzijds de thans toegestoken hand te grij pen. „Wij hopen intussen, dat de re- gublikeinse regering na haar terug eer in Djocja bereid zal zijn de openbare mening in constructieve zin te leiden," aldus dr. van Royen. Hy zeide de overtuiging te heb ben, dat voor Indonesië grote, zo niet onbegrensde mogelijkheden weg gelegd zijn. maar dat deze alleen verwezenlijkt kunnen worden door bewuste samenwerking van alle con structieve krachten, zowel van de Republiek als van de B. F. O. en Nederland. Dr van Royen verklaarde voorts, dat het werk van de voorconferen tie nog niet voltooid is. De détails van de order tot het staken van de vijandelijkheden moeten nog worden uitgewerkt. Hij achtte de grootste concessie van Nederlandse en Repu blikeinse zijde bij de onderhandelin- fen het laten varen van het aan eide ziiden bestaande wantrou wen. „De Nederlandse delegatie heeft van het begin der conferentie af zich op het standpunt gesteld, dat zij vertrouwen moest hebben in de wederpartij en dit was gezien het verleden een zeer belangrijke con cessie. Van de andere zijae heeft de Republiek een gewichtige concessie gedaan door, vertrouwend op de op- Mr. E. van Kleffens, de Neder landse ambassadeur te Washington, heeft Donderdag een onderhoud ge had met Ernest Gross, de Ameri kaanse onderminister van buiten landse zaken. Van Kleffens weiger de na afloop van de bespreking in lichtingen te verstrekken over het onderwerp van het gesprek. Duikboten vormden het grootste gevaar. DE LAATSTE LOODJES WOGEN HET ZWAARST. De A.N.P.-verslaggever aan boord van de Piet Hein seint: Ook voor de manoeuvres van de vlooteenheden der West-Europese Unie geldt, dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Deze loodjes zijn de 24 uur die vooraf gingen aan de aan komst te Beymouth Donderdag. De gehele ochtend is een aaneenscha keling geweest van aanvallen van on derzeeboten, motortorpedoboten en vliegtuigen op het zwaar bescherm de convooi, dat door een smal kangal tussen mijnenvelden door langs de Zuidkust van Engeland voer. De oefe ningen waren ditmaal zeer realistisch en vooral de aanval van de M.T.B 's in de vroege morgen, nadat de maan was ondergegaan, was spectaculair. Lichtkogels en fakkels kleurden de zee met felle gloed en deed de jagers die het convooi beschermden en de M.T.B.'s als schichtige schimmen over het water schieten. Voor een eenzaam vissersbootje, dat toevallig in het strijdgewoel raakte, moeten dit angstige momenten geweest zijn. De grootste triomfen vierden de aanvallende onderzeeboten, die bewe zen. dat dit wapen nog immer een groot gevaar vormt voor de convooi- en. Mogelijk is dit de belangrijkste conclusie van deze groots opgezette en geslaagde manoeuvres. Een twee de conclusie die nu reeds getrokken mag worden is dat de onderdelen van de vloten der Westeuropse landen samen een sterke macht kunnen vor men. Conflict in de partij van generaal de Gaulle. In generaal de Gaulle's partij, de R.P.F., is het tot een conflict geko men. Giacobbi, voorzitter van de Gaullistische parlementsfractie en lid van de bestuursraad, heeft uit deze functies ontslag genomen. Giacobbi verklaarde bezwaar te hebben tegen een besluit van de be- bestuursraad om een afgevaardigde en drie senatoren buiten de partij te zetten. Vijftig andere afgevaardigden in de Nationale Vergadering hebben verklaard, dat zij Giacobbi steunen. Op een persconferentie zeiden zij nog steeds aanhangers van de Gaulle te zijn. Zij hebben echter bezwaar te gen de disciplinaire actie van de be stuursraad. Besturen N.V-V., K.A-B. en C.N.V. bijeen voor besprekingen. Donderdag kwamen de besturen van het N.V.V., de K.A.B. en het C. N.V.. op verzoek van beide eerstge noemde organisatie te Amsterdam bijeen ter bespreking van de rede voering welke de N.V.V. secretaris, ae heer A. Vermeulen op 24 Juni jl* op de internationale arbeidsconferen- «e te Genève hield over het bisschop pelijk verbod voor katholieke werk nemers om lid te zijn van het N.V.V. Binnenkort komen de besturen op nieuw bijeen. I rechte bedoeling van de Nederlan ders om tot een spoedige souverei- nlteitsoverdracht te komen, zich te verplichten de in de overeenkomsten van 7 Mei neergelegde politiek te volgen. De leiders nebben daarmee geriskeerd de steun van hun volge lingen te verliezen." Tenslotte zeide dr. van Royen niet ontevreden te zijn met het tot dus ver bereikte resultaat, dat in over eenstemming moet worden geacht met de oorspronkelijke instructie van de delegatie. Krachtige taai van Ruin. Op een persconferentie heeft dr. Rum Donderdag te Djocja ver klaard, dat de republikeinse troepen „in geen geval de posities, die zij thans op Java en Sumatra bezet houden, zullen ontruimen." Hij zeide dit in een commentaar op de be sprekingen over een algemeen gel dend bevel tot staking van het vu ren. Hij verwachtte dat deze bespre kingen nog twee weken zouden du ren. Rum zeide te hopen, dat de kwes tie van het terugtrekken der Ne derlandse troepen zal worden be sproken vóór de Haagse Ronde-ta felconferentie en sprak de geruchten tegen, dat een voorlopig accoord over het staken van het vuren reeds tussen de Nederlandse en Republi keinse delegatie was bereikt. Menigte wilde pater Vojta beschermen. Tc Bratislava zyn twee personen ter dood veroordeeld en is aan ne- gen anderen gevangenisstraffen tot tien jaar opgelegd in verband met de jongste wanordelijkheden in- Slowg. küe. De veroordeelden werden beschul digd van daden van geweld en roof en van contact met vreemde mogend heden. die Tsjecho.Slowakije niet vriendelijk gezind zyn Volgens een officieel rapport ont-. stonden de ongeregeldheden te Levoc toen een menigte zich voor het huis van pater Vojta verzamelde van wie men meende, dat hij gearresteerd zou worden. Er had zich namelijk een lid van het nationale comité bij Voj ta gevoegd die echter volgens het officieel rapport alleen kwam om de pater uit te nodigen voor een be- spi'eking over een te houden bazar. De menigte viel een lid van het nationale comité aan en drong later de huizen van de andere leden bin nen waar huisraad en meubels ver nield werden. De aanstichters van de ongeregeld heden riepen daarop nog mensen uit omliggende dorpen, die zich bij de menigte voegden. Gouverneur Huender gaat in Augustus heen. De gouverneur van Suriname, mr. Huender, heeft bekend gemaakt, dat hij om gezondheidsredenen in Augus tus a.s. zal aftreden. Twee lichamen opgehaald uit wrak van de „Roermond". Duikers hebben Donderdag nog twee lichamen uit het wrak van de K.L.M.-Constellation „Roermond" ge haald. Naar men gelooft is een hiervan dat van de gezagvoerder, de heer Hans Plesman. Tot dusver zijn 25 van de 33 slacht offers geborgen. Ingewikkelde collaborateurs-zaak Woensdag is in Parijs het proces begonnen tegen de voormalige vod denraper Joseph Joanovici, die wordt beschuldigd van collaboratie met de Duitsers. Om deze zaak ls in Frankrijk nog al een en ander te doen, omdat Joanovici een merkwaardige en gladde figuur is. die zich blijk baar hoge beschermers heeft weten te verwerven. Het dossier is zeer Ingewikkeld en zal waarschijnlijk *n procesduur vergen van ongeveer drie maanden. Het verrassende was wel, dat Jo- Joanivici, een halve analphabeet is van Joods-Arabische afkomst. Hij begon zyn loopbaan als voddenraper, klom op tot handelaar in oude me talen en wist zodoende een aardig kapitaal bij elkaar te garen. Toen de Duitsers Frankrijk bezetten had hij een behoorlijke handels-maat schappij. waarmee schroot en anuer metaalafval werd gekocht en ver kocht. Door giften zoals partijen ge rookte zalm Kreeg hij vrienden on der de Duitsers en door deze vrien den grote opdrachten. Hij werd éen der voornaamste leveranciers van oude metalen voor de Wehrmacht, hetgeen de francs met millioenen tegelijk bij hem in 't laadje bracht. In 1941 wist hij van de Sovjet-am bassade te Parijs een Russisch pas poort te krijgen eti hij stond op het punt naar de Sovjet-Unie te ver trekken. toen de Duitsers hun inval in Rusland begonnen. Het is nog niet duidelijk waarom hij Frankrijk wilde verlaten: waarschijnlijk omdat hij de tijd gekomen achtte zich in veiligheid te stellen. Na deze mis lukte vlucht haalde Joanovici weer zijn oude identiteitspapieren voor de dag en noemde zich Roemeen. Na de bevrijding werd de ex-vod denraper betrokken in een wissel fraude waardoor ook zijn verregaan de economische collaboratie met de vijand werd ontdekt. Hij werd gear resteerd en de rechter kreeg de moei lijke taak zyn primitieve boekhou ding uit te pluizen. Van het éen kwam toen het andere. anovici steun kreeg van de illega liteit. Hij zelf beweerde ondanks zijn uitstekende connecties met de Duitsers een rol in het verzet te hebben gespeeld en die bewering werd zowaar gedekt door een aantal verklaringen, waarvan er één afkom stig was van de huidige minister van justitie. Wat hiervan te den ken? Tijdens de eerste dag van het pro ces verklaarde Joanovici voor het Hof, dat hij in 1940 door Duitse handelaren in schroot werd bezocht, met wie hij contracten afsloot Hij ontkende echter brieven te hébben geschreven aan de Duitse autoritei ten met de mededeling: „Wij zijn voor 100 procent Ariërs." Bevin nodigt Abdullah uit. Ernest Bevin heeft koning Abdoel- lah van Transjordanië voor een be zoek aan Londen uitgenodigd. Koning Abdoellah, die de uitnodiging heeft aangenomen, zal vermoedelijk in de eerste week van Augustus naar Lon den vliegen. Van officiële zijde is de reden van de uitnodiging niet bekend gemaakt. Abdoellah's verblijf te Londen zal sa men vallen met dat van zijn premier. Tewfik Pasja, die Woensdag voor een verblijf van drie weken te Londen zal aankomen en van de Iraakse re gent Emir A'bdoel Illah. Wegens excursie van hel l personeel, zullen de kanto- l ren van de „Provinciale l Zeeuwse Courant", Zater- l dag a.s. na 11 uur r fr****************** Verder geen officiële plechtigheden In zomertenue. met opgerolde mouwen, voorafgegaan door de drumband van de Koninklijke militaire kapel, trok een bataljon grenadiers van het le infanterie-depot, een compagnie grenadiers en een compagnie jagers van het le territoriale bataljon Vrijdagmorgen precies half elf het hek binnen van het paleis Soestdijk. Op dat tijdstip waren H. M. de Koningin. Z. K. H. Prins Bernhard en de vier prinsesjes op het bordes verschenen. De Konin gin. gekleed in een blauwe zomerjapon, met daarover een grijze zomerman tel en een witte hoed, de Prins in het galaTgeneraalsuniform der grenadiers en de Prinsesjes, ditmaal alle vier verschillend gekleed. Het was niet ter gelegenheid van de koperen bruiloft, dat grenadiers en ja gers voor het Koninklijk gezin defi leerden. Het 110-jarig bestaan van de _,arderegimenten grenadiers en jagers valt echter op deze dag en het défilé vormde de enige officiële gebeurtenis op deze 7e Juli. Zoals bekend heeft "t Koninklijk Paar uitdrukkelijk de wens uitgesproken deze dag in huiselijke in- De Koninklijke Nederlandse Marine zal het Koninklijk echtpaar t.g.v. hun 12'/?-jarig huwelijk een glasservies aanbieden. Dit servies bestaat uit 340 delen en is uit eerste kwaliteit volloodkristal vervaardigd door de Maastrichtse kristalunie. Omdat het is bestemd voor de ..Piet Hein" is op de bekers een embleem aangebracht, dat twee reddingsboeien met een anker voorstelt. De boeien zyn mat uitgevoerd, en daarop zijn de woorden „Piet Hein" uitgespaard. Leden van de Koninklijke Marine van hoog tot laag hebben hun steentje tot dit geschenk bijgedragen. Eeuwfeest Ned. Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst. Predicaat „Koninklijke" verleend. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst is door H. M. de Koningin gemachtigd met ingang van heden het predicaat Koninklijke te voeren. Dit deelde de minister van Sociale Zaken, mr. A. M. Joekes. Donderdagmiddag op de 'eestvergadering van de Maatschap- jij ter gelegenheid van het eeuw- eest in het Amsterdamse Concert gebouw mede. Tevens kondigde hij aan. dat het H. M. de Koningin heeft behaagd de voorzitter van de Maatschappij, L. F. C. van Erp Taalman Kip en de secretaris-pen ningmeester dr. F. Wibaut te benoe men tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. H. M. de Koningin had zich la- Arbeid op geestelijk, maatschappelijk en stoffelijk terrein Eerst hoon en nijd, thans alom waardering. Op Woensdag 13 Juli a.s. zal het Leger des Heils Het feit herdenken, dat 60 jaar geleden de Lcgcrvlag in Zeeland werd ontplooid: op die dag viert het korps Middelburg zijn dia. manten jubileum. Zestig jaar van harde arbeid door de Heilssoldaten op geestelijk, zowel als maatschappe lijk en stoffelijk terrein, zestig jaar, waarop de dragers en draagsters van het bekende uniform met meer dank. baarheid dan niettemin zeer ge. rechtvaardigde trots zullen terug, zien. Door onvermoeid werken is het Le. ger in Middelburg een instelling ge. worden, die men zich moeilijk meer kan wegdenken en die in alle krin. gen van de burgerij respect geniet. Hoe anders was het 60 jaar gele den! Toen in 1889 Kapiteine Fisk, een Engelse van geboorte, met de Luite- nantes Koopman en Puister het plaatselijk korps instelden, moesten zij een hevige tegenstand overwinnen. Zoals ook elders in het land heerste op die eerste bijeenkomsten vaak een onbeschrijflijk tumult, veroorzaakt door lieden, die heet van hoofd maar koud van hart waren, die in de nieu we organisatie een gevaar zagen of haar alleen maar ridicuul vonden. Misverstand, achterdocht, nijd, mis kenning en de ergste wapens hoon en spot waren aan de orde van de dag. Dit alles maakte niet alleen het werk. maar ook net leven van officieren en soldaten moeilijk, ja, vaak welhaast ondraaglijk. Men zet te echter door en dit roeien tegen de stroom in bleef niet zonder resul taat: reeds na vier maanden volhar dende strijd waren in Middelburg 75 mensen voor de idee gewonnen, overtuigd door de orediking van het Leger. De eersten hunner waren wij len kol. Visser en zr. Rooze. een boe rin. die in 1890 naar de Kweekschool voor officieren ging en later gehuwd nog vele jaren het Leger diende. GROEI. Rustig maar vastberaden werd op de afgebakende weg voortgetreden. In Februari 1894 kon de zangbrigade officieel worden ingezegend. Het Le ger raakte ingeburgerd in Middel burg. bleek voor velen zowel op geestelijk als materieel terrein een rijke zegen. Openluchtbijeenkomsten werden vertrouwde verschijningen in het stadsbeeld, het rooster van dien sten kreeg een vaste plaats in de pre- dikbeurtenlijst van de pers, de kerst- potten werden een mooie traditie. Gedurende de eerste en tweede we reldoorlog werd de zaal beschikbaar gesteld om honderden vluchtelingen onder dak te brengen. De mooie Le- gerzaal, die is ondergebracht in het bekende, stijlvolle gebouwtje aan de Hoogstraat (voorkomend op de lijst van Monumentenzorg) werd in 1944 licht beschadigd, o.a. de glas-in-lood- ramen, die ter gelegenheid van het gouden korpsjubileum door de Mid delburgse burgerij waren geschonken. Deze schade is inmiddels weer geheel hersteld. Grote moeilijkheden ondervond men uiteraard door het optreden van de bezettende macht, maar dit had geenszins een stopzetting van de ac tiviteit ten gevolge. Na de bevrijding konden de uniformen weer openlijk gedragen worden en werd het korps actiever dan ooit tevoren. ONDERAFDELINGEN. Thans telt het ongeveer 135 solda ten. Bevelvoerend officier is sedert korte tijd kap. F. M. le Roy. Men bezit een eigen muziekcorps, dat nimmer bij dc straatprediking ont breekt en dat tezamen met de zang brigade regelmatig in het Gasthuis en het Huis van Bewaring concer teert. Groot is ook de activiteit van de jongeren; de Korpscadettenbriga- de. houdt op eigen initiatief een „lok ze binnen"-actie. Vermeldenswaard is voorts, dat het korps een eigen pad- vindersgroep bezit, aangesloten bij het N.P.G.. alsmede een grote Ge zinsbond, de vrouwenvereniging. Voor de gehele volgende week staan jubileumsamenkomsten op het programma; Woensdag is er een spe ciale herdenkingssamenkomst en Za terdag a s. in de Oostkerk een mu ziekuitvoering door het muziekcorps van Rotterdam I. Leider van deze sa menkomst is Comm. Ch. Durman commandant van 't Leger in Neder land. Ook een pionier van het Ne derlandse Leger, de thans 87- jarige G. J. Govaars. zal aanwezig zijn. Hij is de oudste Heilssoldaat van ons land. ten vertegenwoordigen door jhr. F. J. E. van Lennep. Voorts waren on der meer aanwezig de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, de burgemeesters van Amsterdam en Arnhem en vertegenwoordigers van de World Medical Association. De eerste spreker van deze mid dag was de heer L. F. C. van Erp Taalman Kip. Deze herinnerde er aan. dat 100 jaar geleden te Arn hem de constituerende vergadering plaats had door 23 plaatselijke ge neeskundige kringen met tezamen 631 leden. Zrj vormden zodoende de 23 oudste afdelingen van de Maat schappij. Sindsdien is het aantal af delingen toegenomen tot 63 en heeft de Maatschappij 6500 leden. 81 van de Nederlandse medici. De Maatschappij was allerminst bedoeld als een vakvereniging. Van het begin af had men als dóel de bevordering van de geneeskundige wetenschap en behartiging van de volksgezondheid naast de verdedi ging van het aanzien en de belan gen van de geneeskundige stand in de ruimste zin van het woord. Na tuurlijk kwam men daarnaast ook op voor de materiële belangen van de leden. PRIJZEN. Minister Joekes legde er in zijn rede de nadruk op. dat het ongeduld van de Maatschappij over de tot standkoming van dc Ziekenfondswet door hem geheel wordt gedeeld. Prof. dr. J. E, van Logïiem loofde als voorzitter van de beoordelings commissie de prijs uit voor de bes te verhandeling over de verplichtin gen van de huisarts en zijn opleiding. De zilveren cre-pennlng viel ten deel aan dr. J. Buma uit Ridderkerk. De prijzen voor de beste inzenders over het probleem „Aansprakelijkheid van medici voor beroepsfouten" gingen naar mr. C. Berkhouwer te Alkmaar en mr. L. D. Dorsfman te Meppol. Drie dagen zal het eeuwfeest du ren. Het begon Donderdagmorgen met een sterrit naar de hoofdstad, die eindigde in het Olympisch Stadi on 's Avonds was ei- een galato neelvoorstelling in de Stadsschouw burg. tieme kring te vieren. Prinses Wilhel- mina arriveerde 's middags op het Pa leis Soestdijk. Prinses Armgard be vond zich daar reeds enige dagen en verder kwamen er 's avonds goede vrienden. Het feest op Soestdijk droeg geen enkel officieel karakter. De grenadiers en jagers maakten 'n uitzondering op deze dag. Op het bordes, temidden van het Koninklijk gezin, stonden ondermeer de staatssecretaris van oorlog mr. W. H. Fockema Andreae. waarbij zich la ter de commandanten van de defile rende troepen schaarden. De kleine prinses Marijke danste mee op het „turf in je ransel" waar mee de drumband het défilé inzette. Prinses Beatrix nam de kleine Marij ke van tijd tot tijd op de arm en trachtte haar uit te leggen, wat al de ze honderden voorbijtrekkende mili tairen nu wel op het paleis kwamen doen. Een half uur duurde het défilé. Daarna dankten Koningin en Prins de commandanten en trok men zich te rug in het paleis. Nog even kwamen zij naar buiten, toen de genodigden in de paleistuin en de honderden daar buiten een gejuich aanhieven. Toen trok men zich definitief terug om deze dag te vieren naar eigen wens in eigen huis. De particulier-secretaris van H. M. de Koningin, mr. J. C. Baron Baud. vertelde ons nog, dat uit het buiten land nagenoeg geen telegrammen zijn binnengekomen: men kent het begrip koperen bruiloft daar niet. Voor het intiem feest 's avonds, waren ongeveer 100 gasten uitgeno digd, Het radio-dan.sonkest „The Skymasters", onder leiding van PI. Scheffer en met zang van Annie de Reuver, zorgde voor de muziek. Engelse TT-renner reed met 160 K.M. „vaartje" tegen een boom. DEENSE RACER MAAKT EEN DUIKVLUCHT. Alle deelnemers aan de TT_races te Assen zijn reeds aanwezig en se dert twee dagen daveren dan alweer tientallen verschillende race-moto ren in training over het ruim 16*4 km. lange Drentse circuit. Er wer den in verschillende klassen weer fantastische tijden gemaakt, wie weet, welke tijden er Zaterdag ge maakt worden. In totaal hebben 96 renners zich laten inschrijven maar uiteraard zullen door verschillende oorzaken niet allen aan de start verschijnen. Nadat Woensdag de Engelsman Heath met een snelheid van rond 160 km zijn Norton tegen een boom te pletter had gereden, zonder zelf een schrammetje op te lopen, vloog Donderdag tijdens de training de Deen Sorensen de weg af en maak te een duikvlucht langs de berm. belandde in een sloot, sloeg 2 maal over de kop, maar het water brak zijn vaart geleidelijk en ook hij kwam er vrijwel zonder verwonam- gen af. Zijn Norton kan echter niet meer rijden, zodat hij waarschijnlijk Zaterdag niet aan de start zal ver schijnen. Heath was na het ongeiuk dat hem overkwam zo gedeprimeeid. dat hij onmiddellijk naar Engeland is teruggereisd. Chauffeur vluchttei na dodelijk ongeval. Donderdagmiddag reed op de straatweg tussen Ter Apel en Sel- lingen een auto uit Niouwe-Pekela. tegen een drietal bomen'. Uit de wa gen wercl een meisje van plus mi nus 22 jaar geslingerd waarvan de identiteit nog niet kon worden vast gesteld. Het meisje was op slag dood. De chauffeur is op de vlucht geslagen, doch meldde zich later bij de politie aan. Hij is in arrest ge steld. Later wordt gemeld, dat de poli tie er in geslaagd is het slachtoffer te identificeren. Het is mejuffrouw H. T, dienstmeisje van een familie te Ter Apel. O die een verhouding met het meisje had, blyft zolang in arrest. Aangenomen wordt dat hij aanvan- i kelijk is gevlucht uit angst voor de gevolgen van de zo noodlottige avondrit. De Peel brandt weer. Sinds Zaterdag woedt een Peel- brand tussen de dorpen Bakel. Mil- heeze en IJsselstcyn. Het vuur heelt een uitgestrekt complexheidegrond aangetast. Veel turf kort door voor zorgsmaatregelen gespaard blijven. Men luistere 11 Juli van 19.45 Lot 20 uur over Hilversum 1 naar het hoorspel „De vergeten lucifer." Commandant van H M. Vulcaan overleden. In et Wilhelmina-Gasthuis te Am sterdam overleed Donderdagavond op 4'-jarige leeftijd kaptein lt. ter zee G. P. Küller. commandant van H. M. Vulcaan. het marine-reparatievaar- t dg. dat thans aan de manoeuvres d?elneemt. De commandant werd geruime tijd in het ziekenhuis verpleegd. IETS HOGERE TEMPERATUREN. Veel bewolking met hier en daar nog enige lichte motregen. In het Noorden van het land en langs de Holl. kust matige wind uit Noordelij ke richtingen. Elders meest zwakke wind. Dezelfde of iets hogere tem peratuur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1