PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sultan van Djocja maant tot eenheid en orde Het nieuwe landbouwbeleid DEBILT Deze week MR. VAN MAARSEVEEN GETUIGT VAN GROEIEND OPTIMISME Belgische katholieken willen zonodig nieuwe verkiezingen Belangrijke rede van ir.M.A. Geuze VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 150 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaiXlntUn. PLverv.s W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 cl. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p p. t 4.15 Der kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 2 Juli 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.Iedere reRel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58-60, tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes; L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 302 - Terneuzen: Brouwe rijstr. 2 - Zierik/.ee: N. Bogardstr. C 160, tel. 26 Maatregelen aangekondigd tegen onruststokers In een radiorede voor radio-Djocja heeft de Sultan van Djocja ver klaard, dat van 30 Juni af de gehele residentie Djocjakarta terug is in handen van de Republikeinse regering. De president heeft mij tij delijk het bestuur toevertrouwd, zo zei hij. gedurende de overgangspe riode. Ik wens u allen geluk met deze gedenkwaardige gebeurtenis. Wij kunnen Djocja weer in ons bezit nemen dank zy uw aller strijdgeest De terugkeer van Djocja in Repu blikeinse handen betekent de voort zetting van onze nationale strijd. Een grote hoeveelheid werk list voor ons en vanzelfsprekend wordt van iedere burger verwacht, dat hij bijdraagt tot het vervullen van onze arbeid. De terugkeer van de Republikei nen in Djocja is een phase in de gigantische strijd van het ffchele Indonesische volk. De Republiek, die thans slechts een deel van haar gebied terugwon, zal de strijd voort zetten, zij aan zij met de volken van Pasundan, Oost-Indonesië. Bor neo. Sumatra en de andere deelge bieden, zodat onze gemeenschappe lijke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Wij dienen de eenheid onder ons te bevorderen en te hand haven. Indien wij wensen, dat de geschie denis vol bitter lijden zich niet her haalt. dient thans onze eenheid in de eerste plaats te komen. De staat garandeert het bestaan van demo cratische rechten. Iedere burger heeft het recht zich vrij uit te spre ken tegen alles wat de staat doet en hen niet aanstaat. Dit dient ech- rer gekanaliseerd te worden langs wettige wegen en zonder de staats veiligheid in gevaar te brengen voor Djocja is ontruimd. De Nederlandse troepen hebben de stad verlaten en de republikeinen hebben haar weer in bezit genomen en daarmede is de toe stand Van voor de tweede politionele actie althans ten dele weer terug gekeerd. Het moet een zware gang voor onze jongens geweest zijn. Intus sen zetelt de regering der republiek nog niet in Djocja. De noodregering heeft het voorlopig nog voor het zeg gen. Pijnlijk is het, dat Nederland wapens aan de republikeinse tioepen heeft moeten leveren voor het hand haven van de orde. Het verleden heeft geleerd, waarop deze handhaving maar al te vaak neefkomt. Een deel van de Nederlandse vloot is deze week uitgevaren om deel te nemen aan de geallieerde vlootma- noeuvres en de Engelse luchtmanoeu- vres hebben niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland velen onrusti ge uren bezorgd, omdat zij niet be grepen, de eerste dag, wat al die vliegtuigen in de lucht deden. Het was inderdaad, alsof de oorlogsjaren waren teruggekeerd. Vele pennen zijn in beweging gekomen en vele opgewonden gesprekken gevoerd over het conflict, dat plotseling gerezen is tussen het N.V.V. en de confessionele vakbewe ging. De N.V.V. vertegenwoordiger, die op een conferentie te Genève ook de confessionelen vertegenwoordigde, heeft, zoals bekend, scherpe critiek uitgeoefend op het feit. dat katholie ken geen lid van het N.V.V. mogen zijn. De plaats, waar de heer Vermeu len deze kwestie aan de orde stelde was inderdaad zeer ongelukkig geko zen. De tegenstelling dateert nu een maal niet van vandaag of gisteren en er was geen reden om haar in Genève aan de orde te stellen. Het laatste woord zal over dit conflict nog wel niet gesproken zijn en de kans is zelfs niet denkbeeldig, dat de samenwer king der vakbonden er ernstig door zal worden geschaad. Op het congres van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel te Middel burg stond de Benelux in het brand punt der belangstelling. Er werd de ganse dag met warmte gepleit voor de Unie, maar minister Lieftinck zorgde des avonds voor sensatie door onom wonden te verklaren, dat herstel van het evenwicht in onze betalingsbalans vooraf dient te gaan aan de verwe zenlijking van de Benelux-gedachte. Duidelijk blijkt hieruit wederom, hoe zeer ook onder de insiders de menin gen over de Benelux uiteenlopen. In België is men niet tevreden over de gang van zaken, in Nederland hou den velen hun hart vast, de proble men, waarvoor de Benelux de deelne mende landen stelt, zijn talloos. De waarschuwing van prof. Lieftinck te gen overhaasting is wellicht geens zins misplaatst. Tot slot valt uit het binnenland te melden, dat het eindelijk zomer is ge worden. Het is weldadig warm, tot vreugde van iedere vacantieganger. In het buitenland weinig sensatie. De Berlijnse stakers zijn weer aan het werk gegaan, maar nu staken de ha venarbeiders in Londen voor de ver andering. De Belgen togen ter stembus en de Katholieken slaagden er niet in de meerderheid te behalen. Wel boekten de liberalen een zeer verrassende winst. Dat gaat zo. als belastingverla ging met niet minder dan 25% de leus is. Paul van Zeeland is nu kabinets formateur en hij schijnt als voorwaar de voor de regeringsvorming te heb ben gesteld, dat Koning Leopold te- rug zal keren. Zal er dan eindelijk 'n oplossing komen? Er is alle reden om de verdere ont wikkeling in België met aandacht te blyven volgen. speciale groepsbelangen. Daarom dient onze handelwijze en denk wijze na de terugkeer van Djocja in handen van de Republikeinse re gering veranderd te worden. Boven dien zullen terwille van de staats veiligheid alle gewapende eenheden onder commando van de T. N. I. geplaatst worden Daardoor voorko men wij krachtsverspilling en ver kleinen wij de mogelijkheid tot pro vocaties. welke ons voortdurend be dreigt. Gij allen dient te weten, dat in een goed-geregeerde staat de ge wapende eenheden staan onder eén commando, benoemd door de rege ring. Het is echter nog niet vol maakt, indien het centrale comman do niet volledig gesteund wordt door alle delen van de gemeenschap. Wij moeten herhalen, dat van nu af wij niet zullen aarzelen krachtige maat regelen te treffen tegen hen, die onrust wensen te veroorzaken. Het is duidelijk dat ieders taak ver groot is. Wij dienen er gezamenlijk onze schouders onder te zetten. De snelheid waarmede dit lijden een eindigde met ..zet de strijd voort, macht van onze eigen wil en vast beradenheid." De Sultan, die de rede aanving met de aanhef „wapenbroeders' eindigde met ..zet de strijd voor. eens vrij. altijd vry," NIEUWE ONDERHANDE LINGSPOGING VAN HATTA Volgens een officiële mededeling der Republikeinse delegatie, heeft Hatta besloten, een nieuwe poging te ondernemen om te onderhande len met de leider van de Republi keinse noodregering op Sumaiia, Sjafruddin. Zondag vertrekt een delegatie, bestaande uit dr. Leimena, Moham med Natsir en dr. Halim, vergezeld van een militaire waarnemer van de Unci, uit Batavia naar Bukittingi. van waar uit pogingen zullen wor den ondernomen, contact te krijgen met de noodregering. Twee Spitfires van de Belgische bases te Florennes (Aarlen) zijn boven de Ardennen in de nabijheid van Grune in de mist met elkaar in botsing geko men en neergeslc.it. De beide piloten wreden op slag gedood- „De republikeinse leiders zullen alles doen om een algehele oplossing te bespoedigen". Terug in het vaderland. Vrijdagmiddag kwart over vijf ar riveerde op Schiphol de Constellation, die minister van Maarseveen van zijn eerste reis naar Indonesië terug bracht in het vaderland. „Ik heb tot mijn grote vreugae overal in Indonesië een gezond opti misme aangetroffen aldus verklaar de de minister aan de aanwezige verte genwoordigers van de pers. „Overal heeft men thans het idee op weg te zijn naar de definitieve oplossing van het Indonesische probleem. Ik heb gedurende mijn tiendaags bezoek contact gehad met velerlei instanties. In de eerste plaats natuurlijk met de Hoge Vertegenwoordigervan de Kroon en met de prefederale regering Voorts met de gedelegeerde van d H.V.K. in de verschillende deelstaten, die tot dit doel naar Batavia waren gekomen en verder met het algemeen hoofdkwartier en verschillende leger onderdelen, met vice-admiraal Pinke, met de leden van de B.F.O. in het Grammens tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld Florimond Grammens, bekend om zijn strijd voor de naleving der Vlaamse taalwetten, is Donderdag door de Vlaamse Kamer van het militair gerechtshof te Brussel toi 6 jaar gevangenisstraf en een boete van fr. 50,000 veroordeeld. Tevens is hij voor levenslang uit zijn burgerrechten ontzet. In eerste instantie was Gram mens veroordeeld tot 10 jaar gevan genisstraf en fr 500.000 boete. bijzonder de vertegenwoordigers van Sumatra Mansoer, Abdoelmalik en Abbas; met Republikeinse leiders, waarvan er enige bij mijn afscheid op het vliegveld aanwezig waren, met kerkelijke autoriteiten, vertegenwoor digers 'van ondernemersorganisaties enz. Dit alles was voor mij uiterst instructief." Op een desbetreffende vraag ver. klaarde de minister, dat naar zijn vaste vertrouwen de Republikeinse leiders alles zullen doen wat in hun vermogen is om een algehele oplos- sing van het probleem te bespoedi- §en en de Ronde Tafel.conferenlie te oen aanvangen op de „streefdatum" 1 Augustus a.s., Gevraagd of de vertegenwoordigers van Sumatra zullen deelnemen aan het inter-Indonesisch gesprek in Djocja, antwoordde de minister: „Na tuurlijk hebbe-n wij hierover met elk aar gesproken. Het ligt echter niet op mijn weg hierover mededelingen te doen De minister besloot met zijn eer bied uit te spreken voor de houding van onze troepen: „Natuurlijk willen zij het er allen levend afbrengen, maar, zoals een aalmoezenier mij zei- de. is er bij hen nooit enige aarze ling. wanneer zij op patrouille moe ten gaan." Franse parachutisten in Frankrijk omgekomen. Vjjf Franse parachutisten zijn om het leven gekomen bij een ontplof fing. welke zich Donderdag voor deed op het oefenterrein van een vlootlucntmacht-basis in Engeland. KORTE PRED1CATIE GEVEN. „Ert Petrus reide: Zilver en goud heb ik niet. maar hetgeen ik heb dat geef ik u: in de naatn nan Jezus Christus de Nazarener, sla op en 'wandel". Het geven is In deze na-oorlogse tijd niet meer van de lucht. Elke week bijkans wordt er in de kerk of aan de deur een beroep gedaan op uw mild dadigheid. En telkenmale is het: „voor een goed doel" en ondanks de her haalde aanslagen op uw beurs wilt ge u niet onttrekken en draagt ge bij. Maar er komt soms een vraag bij ons op. Is „geven" alleen iets, wat on losmakelijk verbonden is mei „geld"? Kan er alleen in klinkende munt ge geven worden? Het aangehaalde Bij belwoord richt zich met deze vraag tot het hart van de gelovige mens. Hier wordt ook gegeven! Maar, en dal is het bevrijdende van dit woord, hier is zelfs volstrekte onmacht om met geld te geven. Petrus en Johan nes, visserslieden van afkomst en 5e- roepsloze volgelingen van Christus tijdens Zijn omwandeling op aarde, zouden in onze collecterijke tijd wei nig mee hebben kunnen doen. Zij zouden maar matige contribuanten tot de vele „goede doeleinden" van onze Tijd zijn geweest. Toch geven zij, kunnen zij geven! Zij hebben iets te geven in de Naam van Jezus Christus de Nazarener. En nu wil het ons voorkomen, dal onze tijd, ondanks al ons bijdragen aan collecten, ondanks al onze lidmaat schappen van allerlei filantropische inrichtingen, arm is aan geven. Arm aan het geven van ivat wij krachtens ons geloof zelf in rijke mate moesten bezitten. Wal kan er niet gegeven worden „in de Naam van Jezus Chris tus de Nazarener"? Wat merkt de we reld er van, dat wij iels bezitten, wat meer is dan zilver of goud en onmis baar voor het waarachtige geluk des mensen? Liefde, blijdschap, kracht, troost, levensmoed, vertrouwen. Wij kunnen het ontvangen in de Naam van Jezus Christus en icij kunnen het geven aan anderen in Zijn Naam. Geeft er van, altijd weer, opdat de wereld onze rijkdom bemerke en ja loers worde! Bruinisse G. N. J. Marsman. Het stoomschip „Mecklenburg" van de Mij. Zeeland, gefotografeerd op het moment, dat het de boei H.G. 6 op de route Hock van Holland- Harwich passeert. Zoals bekend komt de „Mecklenburg" morgen naar Vlissingen met enige honderden N.R. V.-ers aan boord, die dan genieten van de ééndaagse Zee-Generale van de Ned. Reisvereniging. As. Vrijdag maakt de „Mecklenburg" zijn eerste toeristenvaart van Vlissingen naar Folkestone. DE STRIJD VAN DE CHRISTELIJKE VAKBEWEGING IN ONS LAND Jubileumrede van de C.N.V.-voorzitter. Op de buitengewone algemene verga dering van het C.N.V. in de Beatrixhal ie Utercht, sprak de voorzitter, de heer M. Ruppert een rede uit, waarin hij het 40- jarig bestaan van het C.N.V. herdacht. Na uitvoerig op de voorgeschiedenis van het C.N.V. te zijn ingegaan, besprak hij de betekenis der christelijke vakbeweging. Wie de eerste geschriften van de christe lijke vakbeweging raadpleegt, zal daarin telkens een gedachte terugvinden, n.l.: gij, arbeiders, zijt niet „maar" arbeider, gij zijt niet een minderwaardig wezen. Gij zijt geschapen door God. Hij schiep U naar zijn eigen beeld. Dat is het eerste, dat de christelijke vakbeweging tegen de arbeiders en tegen de patroons heeft ge zegd. De arbeider is geroepen om zijn vrouw en zijn kinderen met God en met ere Ie onderhouden. Eerste voorwaarde daartoe is: overleg, medezeggenschap over loon en verdere arbeidsvoorwaarden. Want de arbeider is een volwaardig lid van de gemeenschap van onderneming en bedrijf. Met deze gedachtengang. ontleend niet aan het menselijk denken, doch aan de Heilige Schrift, is de christelijke vakbe- Socialistisch verzet tegen terugkeer van de koning. Kabinetsformateur Paul van Zeeland heeft Vrijdag verklaard, dat bii de vorming van een nieuwe regering de koningskwestie op de voorgrond staat. Hij heeft de socialisten en de liberalen een plan voorgelegd om Senaat en Kamer in verenigde zitting een besluit t? doen nemen. Hij liet uitkomen dat de Katholieken pr op staan, «ie wet van 1945 in te trekken, op grond waarvan het de Koning on mogelijk werd gemaakt te regeren. De C.V.P. wil haar doel echter be reiken op een wijze, die de rust in het land verzekert. Daarom heeft van Zeeland voorgesteld een commissie van 22 Senatoren en 22 Kamerleden binnen 8 dagen een rapport te doen uitbrengen over de wet van 1945. waarna dit rapport in een verenigde zitting zal worden besproken. Op die manier wordt de grondwettelijke weg gevolgd. De katholieken blijken dus vastbe sloten de thans reeds vier jaren sle pende koningskwestie tot een oplos sing te brengen. Mocht het parlement niet kunnen besluiten de wet van 1945 te doen afschaffen en de Koning te doen terugkeren naar België, dan zouden de katholieken niet aarzelen Z.L.M.-JAARVERGADERING. „Het is moeilijk praten met on/.e Belgische vrienden over de Benelux, unie", zo zeïde ir. M A. Geuze gisteren te Tholen. op Ue jaarlijkse vergadering van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij „Het is moeilijk pralen, want ze hebben daar in de Landbouw jaren van grote voor. spoed achter de rug en ze hebben niets dan voordeel genad van de gepasseerde vrijheid. De klad zit er nog pas een half jaar in. Zal dit «voldoende zijn om te beseffen, dat er ook andere jaren zullen komen? De Nederlandse regering staat thans voor een moeilijk probleem. Er dient gestreefd te worden naar een regeling om althans een bo dem in de markt te houden." Voor deze vergadering Zeeuwse Landbouw Maatschappij 'eerste Z.L.M. bestond overgrote belangstelling Niet minder dan 2000 bezoekers uit geheel Zeeland waren in en om de beide zalen aanwezig, toen ir. Geuze ln de ene zaal en de heer A. Haak uit Zaamslag in de andere zaal de bijeenkomsten openden. WIE ER WAREN. Onder de aanwezigen merkten we on jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Commissaris der Koningin, het lid van Gedeputeerde Staten, de heer C. Philtpse, mr. C. KuilmEtn, secre taris van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité, bestuursleden van de Noordbrabantse Maatschappij van Landbouw, de Groninger Maat schappij van Landbouw, 't Konink lijk Nederlands Trekpaard en de heer C. Lijnzaad, directeur van de Stichting Zeeland voor Maatschap pelijk en Cultureel werk De avond te voren had het ge meentebestuur van Tholen 't hoofd bestuur en de kringbesturen offici eel ten stadhuize ontvangen, waar de waarnemend burgemeester, de heer C. van den Berge, de honneurs had waargenomen. DE OPENINGSREDE. In zijn openingsrede herinnerde ir. Geuze er aan, dat het op 12 Juni van de juist 100 jaar geleden was. dat de schamm 'eerste Z.L.M. jaarvergadering ie Tholen werd gehouden. In die tijd speelde de familie van de huidige Commissaris der Koningin reeds n vooraanstaande rol In ae Z. L. M. Spreker wees op de activiteit, die de kring Tholen van de Z.L.M, in de achterliggende 105 jaar heelt ontplooid. Als landbouwer, die zich bijzondei heeft onderscheiden op Tholen noem de spreker de heer A. Geluk. In dit verband herinnerde spreker nog aan 'n ander groot Tholenaar. Cor- nelis Vermuijden, die in de 17e eeuw in Engeland werkte en over wien kort geleden een artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant ver scheen. Met een kort overzicht van de landbouw op Tholen in de laat ste 100 jaar besloot spreker met de opmerking dat Tholen na de inun datie ls herrezen, maar dat men na vier jaar nog geen definitieve scha- deafrekening heeft. PRIJZEN EN KOSTEN. Het grote vraagstuk, dat ons thans bezig houdt is dat van de prjjzen en koster. Er is van de gra nen nog weinig definitiefs bekend. Een tarweregeling hangt in de lucht. Door de minister is gevraagd een regeling te ontwerpen, waarbjj de gehele binnenlandse graanmarkt vry zou zijn. uitgezonderd de tarwe Wel zou er een bodem in de markt komen (voedergraan op 18,75). Voor tarwe blijft een leverpllchj be staan. Er is echter nog niets beslo ten. Voor volgend jaar wordt een koolzaadprijs van 55 verwacht. Wij hebben aldus spr. in 't verleden genoegen genomen met lage prijzen en vragen voor de toekomst niet al leen de kwade kansen van de vrijheid. De herziening van het loon en prijspeil in het a.s. najaar maakt het voor de regering eenter onmo gelijk thans bindende toezeggingen te doen. Wei zou spreker de vraag willen stellen of de regering ge neigd is als de deviezenvoordelen straks vervallen de voederproductie behoorlijk te blyven belonen, In dit verband herinnerde de heer Geuze er aan, dat men dagelijks zoekt naar de verlaging van de productiekos ten. ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP. Uitvoerig besprak hjj de noodzaak van de vermindering van de adrni. nistratieve rompslomp voor de hoer. Vele boeren zien geen kans meer daaruit te komen. Er zijn thans be. sprekingen met minister Joekes gaande om te trachten de afdracht van alle sociale lasten in één lief. fing te verkrijgen Met een beroep op de leden om de eenheid te handhaven, eindigde spreker zijn enthousiast uitgesproken rede (levendig applaus). JHR DE CASEMBROOT Het woord was daarna aan de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, die zeide, altyd gaarne de vergaderingen der Z. L. M. te bezoeken. Aanknopend aan de woorden van de voorzitter, die over de familie de Casembroot op Tholen sprak, vertelde de Com missaris de' volgende anecdote. Eén een ontbinding der wetgevende ka mers te bewerkstelligen en nieuwe verkiezingen te doen uitschrijven. Zij zijn er van overtuigd, dat deze nieu we verkiezingen de C.V.P. ook de meerderheid in de Kamer zal ver schaffen. daar de katholieken, die op de scheurlijsten hebben gestemd, thans zonder twijfel hun stem aan de C.V.P. zouden geven. SABOTAGE Het Belgische vakverbond, waarvan ongeveer 60% der Belgische arbei ders lid is. heeft medegedeeld, dal 't speciale maatregelen had genomen „om zowel de belangen der arbeiders als de wettelijke democratie te verde digen". Een vooraanstaande functionaris verklaarde na een spoedbyeenkomst van het verbond, dat. indien de ko. ning terugkeerde. de socialistische arbeiders zouden worden opgeroepen het economische leven van het land i te saboteren. De actie, zo zeide hij zou van <le soort ondergrondse activiteit zijn als wij tegen de Duitsers in de oorlog bedreven." weging het individualisme tegengetreden. Met de meeste kracht heeft de christelij ke vakbeweging zich verweerd tegen het historisch materialisme en de daarmee nauw verbonden leer en practijk van de klassenstrijd. Zo luidde de grondslag van hel C.N.V, en die grondslag is nog dezelfde. Nog een levensbeschouwing heeft de christelijke vakbeweging op haar weg ontmoet, nl die van de totale staat. Niet verzwegen mag worden, dat de Christe lijke vakbeweging niet alleen in de ja ren na 1933 tegen hel nationaal-socialis- me heeft gewaarschuwd en geageerd, maar ook toen het er op aan kwam. nl. op 25 Juli 1941 's middags om 5 uur als één man heeft geweigerd, die leus van de totale staat te aanvaarden. Die 25ste Juli blijfI een van de schoon ste momenten uit de historie onzer bewe ging. Van de meer dan honderd bestuur ders der beweging was er niet één, die capituleerde. Dat was niet de ondergang, maar de hergeboorte der christelijke vakbeweging Het moeilijkste front is nog niet ge noemd- de strijd tegen geestverwanten. De strijd in de Protestants-christelijke kring zelve was het moeilijkste van aUes. „Een duivel op pantoffeltjes". Zo is de Christelijke vakbeweging genoemd. En nog zijn er dominees, die van toeten noch blazen weten, en de Christelijke vakbe weging beschouwen hetzij als een sepa ratistisch gedoe, hetzij als een streven, dat de arbeidende stand naar de afgrond voert. Spr. wenste hier op deze dag niet nader op in te gaan: „Als gij en ik in ons verenigingswerk bij alle gebrek, in alle fouten die wij dagelijks begaan maar vasthouden aan één ding: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods". Onder de officiële gasten bevonden zich de minister-president, dr. W. Drccs en de ministers mr. W. F. Schokking. prof. dr. P. Lieftinck. mr. A. M. Joekes en mr. Th. R. J. Wijers. Voorts vertegenwoordi gers van de aangesloten bonden en gasten uit het buitenland. Na de rede van de heer Ruppert be sloot de vergadering een telegram van trouw aan H. M. de Koningin te zenden. Vervolgens sprak de minister-president namens de regering Dr. Drees wenste het C.N.V. geluk met haar jubileum. Het contact van de regering met de vakbe weging is zo nauw. veelvuldig en vrucht baar. dat ér reden is. van belangstelling en symphatie ie doen blijken. Dr. Drees wilde getuigen van de goede samenwerking tussen de drie vakcentra les. al lijkt hel moment daarvoor niet goed gekozen, nu een oud strijdpunt weer naar voren is gekomen. Het zou volgens de premier jammer zijn. als dat tot een ïrwijdering zou leiden. Tot slot richtte dr. Drees zich in een kort persoonlijk v.oord tot de heer Rup pert. Hij deelde hem mede. dat het H.M. had behaagt hem tc benoemen tot offi cier in de Orde van Oranje Nassau. Met langdurig applaus begroette de vergade ring de onderscheiding van haar voorzit ter. De openbare aanklager te Rome heelt achttien jaar gevangenisstraf geëist '.eg*n de student Antonio Pallantc. wegens de moordaanslag op de Italiaanse communis tische leider Palmfro Togliatti. van zijn Thoolse voorvaderen was notaris op Tholen en verzot op de draaimolen. Toen er een cliënt kwam ontving hij deze ln de draaimolen en kocht voor hem een tienritten boekje (gelach) Het is nog niet bekend, hoe de gronden in de Nieuwe. Sloepolder verdeeld zulen worden. maar het vertrouwen bestaat, dat aan de Wal- cherse boeren gedacht zal worden. Het provinciaal bestuur heeft de laatste tijd veel aandacht aan Tholen besteed. In dit verband noemde spre- •ler de naam van de heer C. Philip- lid van Gedeputeerde Staten, die de onderhandelingen leidde over de veg St. AnnalandOud-Vossemeer. Spr. zegde tenslotte aan de Zeeuw se landbouw zijn volle steun toe. TELEGRAM. Besloten werd een telegram te zen den aan de vice-voorzitter. de heer Scheele de Putter, die zijn veertig jarig huwelijksfeest viert. Tot leden van verdienste werden benoemd de heren J. Huisse te Sluis kil, F. G. v. d. Plassche. te Oostburg, A. J. Leenhouts. Retranchement. J. A. Stols te Sluis, J. J. Hage te Scherpe- nissc. Mr. J. F. G. Schlingemann. secreta ris. bracht hierna een kort verslag uit, waarin hij wees op de uitbreiding van het landbouwonderwijs. Het ledental bleef constant, nl. 5500. Op voorstel van de financiële commissie werd de rekening 1948 goedgekeurd met een batig saldo van 1555.82. (Zie vervolg pag. 2) Moet de ,,bar" in Nederland verdwijnen In kringen van hotel-, café- en restauranthouders is grote on gerustheid ontstaan over een gerucht, dat vele „bars" in Ne derland zouden moeten ver dwijnen. Volgens de lettor van het drankwetbesluit 1932 is het namelijk in vele gevallen niet toegestaan, dat aan toonbank of buffet alcoholhoudende dran ken worden verkocht en ge dronken. Tot dusver werd de ze wet soepel toegepast, maar er zijn volgens de Bedrijfshore- ca aanwijzingen, dat hierin ver andering zal komen. De Horeca is van mening, dat dit voor vele bedrijven een ware ramp zou betekenen. Dr. Valentine Officier in de Orde van Oranje Nassau. H.M. de Koningin heeft het ver trekkende hoofd van de E.C.A.-missie in Nederland, dr. A. Valentine, be noemd tot groot officier in de orde van Oranje Nassau. Van deze hoge on derscheiding werd Vrijdagmiddag door minister Lieftinck mededeling gedaan tijdens een lunch ten huize van minister Stikker. Minister Lieftinck verving hierbij zijn collega van Buitenlandse Zaken, die. zoals bekend, te Parijs vertoeft. „Wij nemen hier afscheid van een man", aldus minister Lieftinck in een speech, „die bewezen heeft een bijzon der warm hart voor Nederland te be zitten". DROOG. Geldig tot Zaterdagavond. Droog vrij zonnig weer met voorname lijk in dc Noordelijke provincies enkele overdrijvende wolkenvelden. Zwakke tot matige Noordelijke wind. Iets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1