PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 20 Juni terugkeer republikeinse regering in Djocja P.Z.E.M. heeft nieuwe directeur BILT Deze week SPOOR MECHELEN-TERNEUZEN BRACHT GEEN GOUDEN EIEREN BINNENKORT VERHOGING TABAKSRANTSOENEN. S0WJETS WILDEN PLOTSELING VREDESVERDRAG ONTWERPEN KORTE PREDICATIE Vanc/aag Ir. T. Michielsen benoemd als opvolger van wijlen de heer Slooves DE VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 132 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagtcr. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 3? ct. per week: f 3.90 p. kw.: fr. p. p. t 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 11 Juni 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.30 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent, ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355. 3 lijnen Ib.g g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijslr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160, te). ."G Irt Juli waarschijnlijk Ronde Tafel conferentie Tegenover het republikeinse blad „Merdeka" heeft de voorzitter van de Nederlandse delegatie in Indonesië, dr. Van Royen. verklaard, dat aan de terugkeer van de republikeinse regering naar Djocja twee voorwaarden moeten voorafgaan: evacuatie van de burgerpersonen en het vinden van een „formule" voor het bevel tot het staken van het vuren. Hij hoopt, dat dit laatste begin volgende week het geval zal zijn. Daarna zouden de Neder landse troepen onmiddellijk worden teruggetrokken, waarvoor ten minste een week nodig is. Naar verwacht wordt, zal de terugkeer van de republi keinse regering op 20 Juni kunnen geschieden. Het is ook voor Nederland van belang, dat de terugkeer bespoedigd wordt ter voorkoming van inci denten. Op een vraag over de datum van de Ronde Tafelconferentie ver klaarde dr. Van Royen, dat deze zo spoedig mogelijk zal norden ge houden. Hij hoopte, dat na de te. rugkeer van de republikeinse rege- ring en nadat de overeenkomst zou zijn goedgekeurd door het republi. keinse parlement, de „streefdatum" 15 Juli kan zijn. In Haagse rege. ringskringen meent men echter, dat dit niet voor Augustus zal zijn. Eventuele deelname van Suriname, de Ned. Antillen en de minderheids groepen is normaal en betekent niet, dat de Ned. regering voornemens is de Unie te vormen alvorens over te gaan tot overdracht van de souvereiniteit. Genoemde gebieden zouden kunnen deelnemen als adviseurs, waarnemers of als subcommissie in de Ned. dele gatie of, in geval van minderheids groepen, als onderdeel van de repu blikeinse delegatie of van de B.F.O.- De week na Pinksteren is een rus tige week geweest, zoals meestal, maar toch wel rijk aan belangwekkende ge beurtenissen. Zo weten wij bijvoor beeld nu, dat de huren omhoog en de belastingen omlaag zullen gaan en met duizenden Nederlanders weten ook wij, dat de belastingverlaging niet evenredig zal zijn aan de huurverho ging. zodat we er uiteindelijk niet be ter. maar wederom slechter op zullen worden Schokkend was het rapport over de restitutie van wat de Duitsers in Ne derland roofden. Waar is de tijd. waarin we bij ieder transport van ge stolen goed over onze Oosterburen konden zeggen: Ze zullen er eenmaal het dubbele voor beta len? De practijk wijst uit, dat we 12 c'r van water officieel geroofd werd hebben tei-uggekregen en dat we er het beste aan doen om de rest maar te vergeten. De kansen, dat de Duit sers zich ooit tot herstelbetalingen zullen verplichten is zeer gering. De practijk wijst in tegendeel uit, dat on ze bondgênoten hen al weer aardig te paard helpen. Arm Nederland! Bedenkelijk was de mededeling, dat er na de opheffing van de distributie minder zeep wordt gebruikt dan vroe ger, minder dan voor de oorlog niet alleen, maar zelfs vrij aanzienlijk minder dan tijdens de distributie-pe riode. Het zal wel moeilijk zijn voor dit verschijnsel een verklaring te vin den. Komt de spreekwoordelijke Ne derlandse helderheid in het gedrang en is het waar, dat de Nederlandse huisvrouw zich tijdens de oorlogsja ren gewend heeft om de dingen .wat gemakkelijker op te vatten? Wellicht dat menige man vindt, dat het wer kelijk ook wel wat minder kan. Maar dit doet aan de opmerkelijkheid van het verschijnsel zelf weinig af. De misdaad trok ook deze week weer de aandacht. Jammer, dat de knaap, die er met een complete sleepboot tus sen uit ging, zijn ondernemingsbeleid en vindingrijkheid niet voor een beter doel heeft aangewend. Knap werk van de Venlose* politie om de bende valse munters te pakken te krijgen! Anton van der Waals heeft het ook in cassa tie niet kunnen redden. Hij betaalt de tol voor zijn wandaden. Alleen een gratieverzoek biedt hem althans nog de kans om zijn leven te redden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. De resultaten wisseleh sterk in de verschillende gemeenten en een vergelijking met de resultaten van de Kamerverkiezingen is onmogelijk. Te veel factoren van plaatselijke aard be ïnvloeden de stemming. Toch zijn de uitslagen belangrijk. Zij bepalen im mers hoe de gemeenten bestuurd zul len worden in de komende zittingspe riode. De candidatuur van de Vrijge- zellenpartij in Waarde heeft intussen landelijk de aandacht getrokken en niet alleen op Zuid Beveland vraagt men zich nieuwsgierig af, of er een raadslid uit deze groep gerecruteerd zal worden. In het buitenland blijkt de Confe rentie van Viei een drama. Het moge dan al waar zijn, dat de Russen in bepaalde opzichten wat soepeler zijn geworden, daar staat dan toch tegen over, dat Wisjinsky in Parijs het be reiken van resultaten onmogelijk blijft maken en dat er al herhaaldelijk spra- 4 .va.?. 's Seweest de conferentie maar te beëindigen. De meningen lopen zo sterk uiteen, dat het een raadsel is. hoe men de tegenstellingen ooit zal kunnen overbruggen. Tot een breuk, die inderdaad een ramp zou beteke nen. laat Wisjinsky het echter niet ko men. en Vrijdag heeft hij zich genood zaakt gezien om bakzeil te halen ten aanzien van een belangrijke detail kwestie. Dat heeft de hoop op een uiteindelijk succes weer even doen herleven. Maar of het een definitief delegatie. In de overdracht van de souvereiniteit en de daaraan verbon den overeenkomst zullen geen andere voorwaarden worden ingelast, dan die welke in de Renville-ovefreenkomsi zijn opgenomen. INTERNATIONALE CONTROLE. Vóór de Ronde Tafelconferentie zul len in de Veiligheidsraad geen debat ten over de Indonesische kwestie plaats hebben, aldus dr. Van Royen. Zij zal na overdracht van .de souve reiniteit van de agenda worden afge voerd. wanneer althans alles vlot ver loopt. Als de Sovjet-Unie geen moei lijkheden in de weg legt. zal Indone sië zeker lid van de .V N. kunnen wor den. Dr. van Royen zeide vertrouwen te stellen in de republikeinse leiders Hij verklaarde voorts, dat het vraagstuk van de keuze van staatsvorm of de staatkundige organisatie van enig gebiedsdeel gezamenlijk zou moeten worden behandeld onder internationale controle. CONFERENTIE DJOCJA. IN ..Merdeka" had ook een onderhoud met de voorzitter van de republikeinse delegatie. Moh. Rum, die zeide. dat de besprekingen behalve over de te rugkeer van de republikeinse rege ring ook over de voorwaarden van dc Ronde Tafelconferentie gingen. Hier bij waren niet teveel moeilijkheden ontmoet. Rum deelde voorts' mee, dat het de wens is van de Republiek, dat de Inter-Indonesische conferentie (als voorbereiding op de R.T. Con. ferentie) te Djocja zal worden ge houden. Na de terugkeer van de republikeinse regering aldaar zal de Republiek de Indonesische nationa. listische leiders voor deze eonferen. tie uitnodigen. Over de besprekingen gaf Rum als zijn mening te kennen, dat deze niet teleurstellend zijn geweest De vertra ging was het gevolg van de onvoor ziene evacuatie en de incidenten in Djocja. De voorzitter van de federa listische politieke partij, de Pardafi. de heer Sutarso, voerde in een radio rede als bezwaar aan. dat met de be langen van de federalisten, die twee derde deel van de bevolking vormen niet voldoende rekening gehouden Komen er bussen voor personenvervoer. De gedeeltelijke overname van de spoorweg MechelenTerneuzen dooi de regering maakt zoals bekend 'n wetsontwerp tot wijziging van net betreffende begrotingshoofdstuk noodzakelijk. Thans is "de memorie van antwoord op het voorlopig ver slag der Tweede Kamer verschenen. Naar aanleiding van de vraag van verscheidene leden ovér de grootte van de overheidssteun, die aan de „Société du chemin de fei international de Malines a Terneu zen" is verstrekt en nog zou moe ten worden verstrekt, kan worden medegedeeld, dat de Nederlandse overheid deze maatschappij alleen de bezettingsjaren 19411945 heeft gesteund. Van Belgische zijae zijn nimmer bijdragen a fonds perdu ter beschikking gesteld. De jaren 1945, 1946 en 1947 moesten met belangrijke verliezen worden afge sloten. Een onderzoek bracht aan het licht, dat de financiële positie van de maatschappij aanmerkelijk on gunstiger was dan uit de jaar stukken kon worden opgemaakt. Voor het dringend nodige herstel van het Nederlandse baangedeelte was reeds naar de toestand in 1917 een bedrag van rond 335.000 no dig, welk bedrag in 1948 nog be langrijk hoger moest worden ge steld. Alles tezamen genomen zou van Nederlandse zijde een verplichting van ten minste 10.0C0.000 moe ten worden aangegaan om de maat schappij in stand te houden, welke J- „Allemaal communisten". De commissie voor on-Ame- rikaanse activiteit voor Calï- fornië heeft een lange lijst met namen van artisten, schrijvers en politici gepubliceerd, die geacht worden zich „binnen de Stalinistische invloedssfeer'' te bevinden, aldus U. P. Tot deze groep behoren de filmacteurs en -actrices Orson Welles. Charlie Chaplin. Gregory Peek. John Garfield. Danny Kaye. Katherine Hepburn. Karen Morley. de bandleider Artie Shaw, de crooner Frank Sina tra en de schrijvers Thomas Mann. Pearl S. Buck en Clif ford Odets; verder o.m. Henry Wallace eh de voormalige pro cureur-generaal van Californië en advocaat te Hollywood Ro bert W. Kenny. N_ instandhouding dan nog slechts tot het einde van de Belgische conces sie (1961) verzekerd zou zijn Deze verplichting zou voor een belang rijk deel in Belgische valuta moé ten worden voldaan. OPLOSSING NODIG. In het licht van deze feiten is 't begrijpelijk, dat gezocht is naar 'n andere oplossing om de bestaande spoorverbinding zo goed mogelijk |e handhaven. Op aandrang van de regering heeft ae N V Nederland - sche Spoorwegen zich over de op l Nederlands gebied liggende lijnen ontfermd. Naar de mening van de minister behoeft: geen vrees te be staan, dat het jaarlijks tekort een ongunstige invloed zal hebben op de positie van het personeel der Ned. Spoorwegen, terwijl evenmin voor een discriminerende behande ling van het voormalige M. T.-per- soneel behoeft te worden gevreesd Of het personenvervoer beter met autobussen zou kunnen wor. den bediend clan per trein, is nog niet met zekerheid te zeggen. Dc ontwikkeling van dit vervoer wordt nauwkeurig gadegeslagen. Dat de koopsom ongeveer even groot is als het voorlopig te ver wachten jaarlijks exploitatieverlies, is louter toevallig. Daar de N.S. op verzoek van- de regering zich met de exploitatie' belasten, is de regeling getroffen, dat het Rijk de koopsom vergoedt. Mr. M. Tydeman Jr., de nieuwe burgemeester van Westkapelle. Productie is stijgende. Naar het A.N.P. verneemt draait de sigaretten-kerftabakindustrie sinds enige maanden op hoger toeren e.n wordt binnenkort een productie ver wacht. die een voorziening van on geveer 3'/è rantsoen per week moge lijk zal maken. Hieruit valt af te lei den. dat gestreefd wordt naar een ruimere beschikbaarstelling en zelfs naar een opheffing van de rantsoene ring van tabaksartikelen Hiernaar gevraagd antwoordde het departement van economische zaken, dat over een datum van eventue'e rantsoenverhoging of opheffing der rantsoenering nog geen mededelingen kunnen worden gedaan. Oud-Albanese premier ter dood veroordeeld. ..SAMENWERKING MET TITO" Radio Tirana meldt, dat de oud premier Kotsji, door het hooggerechts hof ter dood veroordeeld is wegens samenwerking met maarschalk Tito Djodja Kotsji was. tot hij het vorig jaar ontslagen werd. secretaris-gene raal van de communistische partij Pandi Kristoe. de vroegere presi dent van de staatscommissie en leider van het politiebureau in Albanië, werd tot 20 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Beiden werden vorig jaar in Octo ber uit de partij gezet als ..de voor naamste werktuigen van Tito in Al banië" Nieuwe regering in Hongarije. RAJ ONTBREEKT. De leider van de Hongaarse Kleme boerenpartij. Istvan Dobi. heert een nieuwe regering gevormd, bestaaóde uit 13 communistische ministers en 5 vertegenwoordigers uit de boerenpar tij. Matyas Rakosi. de leider der com munisten is vice-premier. De vroege re minister van buitenlandse zaken. Raj. is niet in het nieuwe kabinet op genomen. Hij was ook niet aanwezig tijdens de zitting van het parlement. Dit heeft de geruchten, dat hij we gens Tito-neigingen is gearresteerd, versterkt. Daarna binnen een jaar de troepen terug uit Duitsland. Minister Wisjinsky schijnt in Parijs zijn beste troeven voor het laatst te hebben bewaard. Onverwacht kwam hij Vrijdag met het voorstel om nog dit jaar een vredesverdrag met Duitsland te ontwerpen. De Grote Vier zouden zich dan moeten verplichten binnen een jaar na sluiting van het verdrag alle bezettingstroepen uit Duitsland terug te trekken. lykeid de conferentie spoedig te ver. dagen. Wij kunnen misschien .later in een nieuwe bijeenkomst tot een beter be grip komen, merkte hij op. verzui mend erby te voegen, waarop deze verwachting steunde. De Britse minister zette nog eens duidelijk uiteen wat Engeland beslist niet wil. Geen schijndemocratisch Duitsland, waar een paar mannen tyranrüeke macht Uitoefenen, geen Duitsland met een marionetten-rege ring. Een verdrag met Duitsland had alleen zin, indien het gesloten kon Onmiddellijk nadat de Sowjet-mi- nister dit voorstel had gedaan werd het nieuws door een woordvoerder van zijn delegatie aan dp journalis ten buiten het rose paleis meege deeld. Een kwartier later verscheen de man weer en gaf de verbaasde jour nalisten nadere details, Blijkbaar wilden de Russen hun voorstel zo sen sationeel mogelijk opdienen, met het oog op dc propaganda De Sowjet-minister achtte het mo gelijk. dat elk der vier landen binnen drie maanden een ontwerp-verdrag gereed kon hebben. De ontwerpen worden met een vry en democratisch I zouden op de volgende ministercon- ferentie besproken kunnen worden. Na een debat van vier uur bleek wel. dat de Westerse ministers aller minst geestdriftig zijn over het nieu we initiatief van Wisjinsky. Natuur lijk kon een voorstel van zulk een draagwijdte niet in enkele woorden worden afgedaan. Een voor een zeg den de Westerse ministers toe het te bestuderen, niet echter zonder com mentaar. Minister Acheson zei, sprekend over de ..vertragingstactiek der Rus sen": Wy zijn hier niet gekomen om een soort diplomatiek menuet te dan sen. Wat vo°r zin had het over een mogelijk vredesverdrag te spreken, indien de Grote Vier het er in geen enkel opzicht over eens waren met wat voor soort Duitsland zij een vre desverdrag moesten sluiten. En passant voegde hy eraan toe niet langer dan tot eind volgende week in Parys te kunnen blijven. Een duidelijke wenk aan Wisjinsky! Ook Bevin zinspeelde op de moge- Mr. J. E. van der Starp als advocaat geschorst. Naar het Handelsblad verneemt, heeft de Hoge Raad besloten de naam van mr. J. E. van er Starp. die des tijds als verdediger is opgetreden tij dens 'de behandeling van de zaak te gen Anton van der Waals in eerste instantie door de Rotterdamse Kamer van het Bijzondere Haagse gerechts hof. te doen schrappen als advocaat. Duitsland. INSTRUCTIES NAAR BERLIJN. Als gevolg van het besluit van Donderdag op de ministerconferentie heeft Wisjinsky de Sowj'et-comman- dant in Berlyh zorgvuldig geformu leerde instructies gezonden. Aan alle Sowjet-functionarissen is opdracht gegeven hun uiterste best te doen alle vervoersbeperkingen in Berlijn op te heffen. Zaterdag zullen die vier comman danten in Berlijn vergaderen. TR1NITATIS Want uit Hem en door Hem. en tol Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid Amen. Romeinen 11 36. De Zondag na Pinksteren werd in de oude kerk Trinitatis genoemd, d.i. van de Drieëenheid. Op die. dag stond de belijdenis van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest in ha', middelpunt, en werden Zijn werken gepredikt en bezongen. Nu het Pink steren geweest was en God Zichzelf volkomen had gegeven, niet alleen voor mensen, maar ook in hen, voelde de kerk zich gedrongen, Hem om Zijn volkomenheid le prijzen. Misschien leeft dit niet meer bij de mensen van deze tijden. Het teoord alleen al schrikt af. Wat heeft men aan dogmatische termen, die niet meer begrepen worden? Of men ver- Sigrid Undset. de bekende Noorse 1 bindt er aan een voorstelling van God, schrijfster en Nobelprijswinnares. Vrijdag te Oslo na een kort ziekbed op 67-jarige leeftijd overleden. is het 9 jaar geleden, dat Italië aan de Geallieerden de oorlog verklaarde. EN MORGEN .is het 12'a jaar geleden, dat de Moerdijk-verkeersbrug door Koningin Wilhelmina officieel werd geopend. Tot directeur van de N.V. Provinciale Electririteits-Maa(schappij is met ingang van l Augustus benoemd ir. T. Michielsen, chef van de electro-technische afdeling van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfa. briek.en N.V. t-e Velsen. bijdraaien van de Russen inluidt te genover Anglo-Amerikaans voet bij stuk houden, staat nog te bezien. De Derby-race heeft ditmaal niet al leen in Engeland de aandacht getrok ken. Tot ver buiten de Britse gren zen legde men er grote belangstelling voor aan de dag. En dat Gordon Ri chards ook zijn 24ste Derby niet kon winnen, interesseerde ook mensen, die verder voor de paardensport niet de minste attentie hebben. Tenslotte dient nog vermeld, dat er in Zuid Afrika weer eens een goud koorts uitbrak. Er werd een buiten gewoon rijke goudader aangeboord en het hele land stond op stelten. Als of goud gelukkig maakt. De „man van de week"? In Zeeland is het zonder twijfel kap per Zijgers van Arnemuidcn. Zijn stakende scheermessen zijn het ge sprek van de dag. Geen wonder. Stel u voor. dat het verschijnsel zich uit breidt en dat niet alleen scheermes sen. maar ook andere snij werk tuigen er door aangetast wordenEr is een fantastische roman over te schrij ven! Vanmorgen vroeg hadden wij te lefonisch een kort onderhoud met de nieuwe P.Z.E.M.-directeur. die terstond en spontaan verklaarde zeer verheugd te zijn over zijn be noeming. Ik heb me natuurlijk nog maar oppervlakkig kunnen oriënte ren. maar ik zal deze werkkring mei grote vreugde aanvaarden, al dus de heer Michielsen, Speciaal 't mogen medewerken aan de opbouw van een zo zwaar getroffen provin cie trekt mij sterk aan. De heer Michielsen vertelt dan verder, dat hij Arnhemmer van ge boorte is (1906). maar zijn oplei ding in Den Haag en Delft ge noot: eerst het gymnasium in Den Haag en toen de Technische Hoge school, waar hij In 1931 het diplo ma van electro-technisch ingenieur behaalde. Van 1931 tot 1938 was ir. Mi chielsen toen werkzaam bij het Cen traal Bureau van de vereniging van Directeuren van Electriciteits- bedrijven in Nederland in zijn ge boortestad en in laatstgenoemd jaar volgde zijn benoeming Dij de Hoog ovens in IJmuiden. Ook hier heb ik altijd met bijzonder veel genoegen gewerkt: vooral alles wat met nieuwbouw te maken heeft, interesseert mij sterk. Heeft U op dit gebied bij de Hoogovens bijzondere ervaringen opgedaan Inderdaad. We hadden in '42 juist de nieuwe plaatswals klaar gekregen, toen de Duitsers alles weer tot op de fundamenten afbra ken en wegsleepten. Na wat onder ben we de boel na de bevrijding weer teruggekregen on toer. heb ben we de walserij voor de tweede maal opgebouwd. Maar ik had daarbij natuurlijk alleen bemoeie nis met het electro-technisch ge deelte. Bezitten de Hoogovens een eigen stroomvoorziening? Ja. we hebben er wel een, maar die werkt alleen maar in noodgeval len. Op ons terrein staat nl. de cen trale van het P.E.N. (het electrici- teitsbedrijf voor Noord Holland) en daarmede werken wij natuurlijk veel samen. De heer Michielsen vertelde ons nog enkele bijzonderheden over zijn werk bij dc Hoogovens, waar hij als chef van de electro-technische afdeling 250 man personeel onder zich heeft. Ne venfuncties zijn zijn voorzitterschap van een van de veiligheidscommissies van het bedrijf en zijn bemoeienissen met de afzet van gas aan verschillen de gemeenten in Noord Holland. Ook trad hij op als redacteur van liet per soneelsorgaan. Bovendien is de nieuwe P.Z.E.M.-di recteur lid van 't Nederlandse Elec- triciteitscomité, dat belangrijke inter nationale contacten onderhoudt. GRAAG NAAR ZEELAND. familie Michielsen ir. Mi- is getrouwd en heeft vijf Dc chielsen kinderen woont op hei ogenblik Santpoort en ongetwijfeld is het daar mooier wonen dan op Walcheren. handelingen met de Engelsen heb- „Maar we krijgen er een huis, de ambtswoning bij het P.Z.E.M.-gebouw en het werk in Zeeland trekt me so ciaal en technisch zó aan. dal ik graag naar Middelburg kom. Ik moet me in de P.ZE M.-plannen natuurlijk nug helemaal inwerken, maar het verheugt me bijzonder, dat ik ook hier met nieuwbouw te maken krijg En dal ik m'n relaties met de grote electro- technische fabrieken ook in Zeeland ten nutte kan maken". Zoals reeds gemeld, gaat de be noeming van de heer Michielsen op 1 Augustus in. maar het is niet on mogelijk. dat de nieuwe directeur zijn functie pas iets later kan aanvaarden. Eerst zal natuurlijk zijn opvolging in Velsen althans voorlopig geregeld moeten worden en misschien zal ir Michielsen zijn opvolger nog even moeten inwerken, 40.000 toeschouwers voor Nederland Denemarken. De belangstelling voor de dertien de landen wedstrijd tussen Denemar ken en Nederland, welke Zondag in Idrottsparkcn te Kopenhagen wordt gespeeld, is buitengewoon groot ge bleken. De capaciteit van dit sport park bedraagt echter maximaal 42.000 toeschouwers, maar dan moeten de toeschouwers ook wel als haringen in een ton zijn opeengepakt. De toestand van het terrein was Vrijdag echter maar heel matig: bij de doelen geen sprietje gras. ook het middengedeel- 1e ziet. er grauw en troosteloos uit. De zeven eerste klassers van Kopen hagen spelen hun wedstrijden in Idrottsparken. Bovendien zijn er talrijke representatieve ontmoetin gen en ook enkele landenwedstrijden georganiseerd, zodat men in één jaar tot honderd wedstrijden komt. een gemiddelde dus van twee per week. Het veld komt als het ware nooit lot rust. De wedstrijd wordt Zondagmid dag gespeeld. Hilversum I brengt om half twee een ooggetuigenverslag. die men niet meer kan aanvaarden, omdat zij niet. past bij het moderne, denken. Of liet ruikt naar theologische twistgesprekken, omdat de een er nog wel, de ander niet meer in gelooft. Toch ligt in deze belijdenis de vol- heid Gods besloten. Veel mensen heb- I ben nog wel een besef, dat er iets be- I slaat, een hogere macht, of wezen, maar wie Hij is, is hen duister. God is zo vaag. zo ver weg, een grote X, of men wil Hem zoeken in al wat op aarde leeft. Hij óf onbereikbaar, óf men vereenzelvigt Hem met wat op aarde is. I De belijdenis van de drieënige God echter is het pogen het wonder van Zijn wezen en werken onder woorden te brengen. Wat de bijbel ons van Hem leert, hoe veel en rijk het ook is, is toch samen le vatten in het woord van Paulus: uit, door en tot Hem zijn alle dingen. God is de hoge en de verhevene, maar Hy wil nok wonen bij hen, die nederig zijn van hart. Wij kunnen Hem niet grijpen, maar Hij is tol ons gekomen en wil in ons leven wonen. Dat zegt ons de belijdenis van Vader, Zoon en Gres'. Uit Hem zijn alle dingen. Ze zijn voortgekomen uit Zijn hand. Hij is de Schevper van hemel en aarde, ook van ons leven. Hem zijn alle dingen. Hij werkt alles. Hij heeft Zijn Zoon gezonden, opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Hij is de Verlosser van- wat in zichzelf verloren is. Tot Hem zijn alle dingen. Hij trekt alles lot zich terug, opdat het bij Hem zon zijn. Hij heiligt een wereld tot Zijn eer. Hij schenkt Zijn Geest opdat wij Zijn kinderen mogen zijn door Je zus Christus. Daarom mogen wij Hem prijzen. Want nu wordt er een cirkel getrok ken, die heel het mensenleven om sluit. de cirkel van zijn heil. Daarbin nen zijn we veilig en geborgen. VV'ij hoeven n ets te doen aan onze zalig heid, Hij doet het al. Hij is het begin, de voortgang en ons einde. Wij mogen alleen geloven. Dat is de grote troost, die in de belijdenis van de drieënige God is gelegen. Wij mogen zeker zijn, dat Zijn heil volmaakt is, en dal Zijn rijk komt. Hem zij daarom de heerlijkheid, %de lot en eer in eeuwigheid. Alle eeuwen door worde Zijn naam grootgemaakt door mensentongen, doordat mensen harten van Hem zijn vervuld. Ook door ons, al begrijpen wij Hem niet. Want die God is onze zaligheid. Ere zij den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, als in den be ginne, nu en immer en van eeuwig heid tot eeuwigheid, Amen. Yerseke. H. R. J. Reijenga. TOENEMENDE BEWOLKING. Geldig tot Zaterdagavond. Droog weer met 'van het Westen uit toenemende bewolking. Verander lijke wind. Gematigde temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1