PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hulp aan Engelandvaarders leed door gebrek aan harmonie Berlijn in feeststemming Anton van der Waals staat weer voor zijn rechters D£ BILT Maar van boos opzet was geen sprake rN Verbinding met het Westen om middernacht hersteld 's-HEER-ARENDSKERKE HEEFT HONDERD WONINGEN NODIG Opheffing Zondags rijverbod gevraagd VOORSPELT: 192e Jaargang-No. 110 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 aer kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 Mei 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels i van 15 regels f Liedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux Vlissingen VValstr. 58—60. tel. 2355. 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzcn: Brouwerijstr. 2 - Zievikzee: N. Bogardstr. C 160. tel. 26 Rapport van Commissie-Cleveringa over onze diplomaten in Spanje en Portugal. Verschenen is het derde rapport van de comraissie-Clevcringa, welke commissie belast is met het onderzoek naar de houding van Neder landse diplomaten en consulaire ambtenaren tegenover Nederlandse uit gewekenen. Het ging hier om de oud_-gezant te Madrid (thans te Bogota) mr. C. H. J. Scholier tot Peursum, de oud-gezantschapsraad aldaar, jht. mr. W. E. van Panhuys, de oud-zaakgelastigde in Lissabon, mr. R. FLacs, de vice-consul te Barcelona, de heer A. L. A. Kriens, en de consul te Bilbao, de heer S. A. Blitz. In haar samenvatting constateert de commissie, dat vele klachten ongegrond of schromelijk overdreven zijn, sommige 7.elfs als kwaad willige insinuaties zeer te betreuren. Bepaalde klachten daarentegen wijzen op tekortkomingen van het gezantschap te Madrid, tekortkomingen, die evenwel niet wijzen op boos opzet, maar veeleer op tekort in gezindheid en aan vermogen om zich in oorlogstijd aan nieuwe en zware eisen in de dienst van het vaderland aan te passen en aan administratieve bekwaamheid. Hiernaast mogen verschillende goede dingen echter niet worden vergeten, zoals de verzorging te Madrid, die ook volgens zeer bittere critici in orde is geweest. De gezant miste waarschijnlijk elk overwicht als chef en de commissie betwijfelt daarom of men kan zeg gen, dat hij destijds op zijn moeilij ke post in Madrid wel op zijn plaats is geweest. Of de klachten van En- felandvaarders zoveel minder zou- en zijn geweest, Indien de gezant wel overwicht over de gezantschaps- raad had gehad, staat intussen te bezien. Immers ook de gezant stond Nieuwe crisis Het aftreden van dr. Beel als hoge vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, blijk gevend van ernstige meningsverschillen tussen dr. Beel en de regering, maakt in Nederland diepe 'indruk, maar heeft in Indone sië zelf ontsteltenis verwekt. De een zijdige Nederlandse concessie, waar slechts vage republikeinse toezeggin gen tegenover stonden, hebben dr. Beel er toe gebracht zijn functie neer te leggen, omdat wij al diegenen, die op samenwerking met Nederland prijs stelden, hulp en bescherming hebben toegezegd en thans eenvoudig doen alsof deze belofte nimmer werd gedaan. Deze gang van zaken heeft dr. Beel kennelijk niet in overeenstemming met zijn geweten kunnen brengen en hij heeft daaruit de consequentie ge trokken. Bijna was ook generaal Spoor heen gegaan. Het is begrijpelijk. Het is ongelooflijk zuur voor een legeraan voerder, als hij dezelfde figuren, die hij enkele maanden geleden buiten gevecht stelde, omdat zij belofte na belofte schonden en geen gezag had den over de krachten,' die zij ont ketend hadden, weer in eer en rang herstellen moet, zonder enige waar borg, dat het in de toekomst beter zal gaan. Spoor heeft zich echter van ontslagaanvrage laten weerhouden en dat is ongetwijfeld juist gezien, om dat een legeraanvoerder zich door de politiek niet moet laten beïnvloeden. Met dat al komt de Nederlandse regering in een moeilijk parket. En de situatie in Indonesië is er zeker niet gunstiger op geworden, alle vriendelijke complimentjes van En geland en Amerika, die volledig hun zin krijgen en méér dan dat, ten spijt. Bitter is het commentaar van de federalisten op de situatie van dit ogenblik. Zonder terughouding con stateert het federale blad „Warta In donesia". dat het Nederlandse presti ge een nieuwe klap hee/t gekregen. „Na alle beloften en voorspiegelingen, die ons in de afgelopen jaren zijn gedaan, is eens te meer gebleken, dat de Nederlandse regering geen vaste koers volgt, die uitsluitend ge richt is op de belangen van Indone sië. Het is weer dezelfde kwestie: Nederland biedt steeds samenwerking aan. doch als het er op aan komt, belangrijke beslissingen te nemen, permitteert het zich de met haar sa menwerkende partijen te passeren zonder hun advies te vragen. De jongste overeenstemming met de re publiek doet ernstig afbreuk aan de plechtig afgelegde belofte voor de garantie van veiligheid en zelfbe schikkingsrecht voor geheel Indone sië" Wat is dus hèt resultaat var. het accoord van Royen—Rum? De republikeinen zijn niet tevre den. Zij zullen niet tevreden zijn voor de laatste Nederlander en de laatste Nederlandse invloed uit Indonesië verdwenen zijn. Zij zijn zelfs bereid, getuige het Fox-contract, om him be volking als prijs voor dit doel uit te leveren aan het Amerikaanse groot kapitalisme. dat heel wat harder en brutaler zal blijken, dan de Neder landse leiding. Degenen, die in Nederland hun ver trouwen stelden zijn ontgoocheld. Zij j zullen zich tweemaal bedenken, eer zij nogmaals hun belangen aan ons toe- vertrouwen. En ons prestige heeft wederom ge leden, de tweede politionele actie is vergeefs geweest. Wij zijn zeer benieuwd naar het verloop van de Kamerzitting van Donderdag. De regering zal het moei lijk hebben, als zij haar politiek ac ceptabel wil maken. in beginsel op het standpunt van le gale evacuatie en had door zijn doof heid nu eenmaal weinig contact met de mensen. Wat de gezantschapsraad de heer van Panhuys betreft, zijn ruiterlijke erkentenissen en de punten, waar op hij voornamelijk he.eft gefaald, hebben de commissie een sympathiek beeld gegeven van de hoofdtrekken van zijn persoonlijkheid. Zij tonen bovendien een zelfkennis, die in za ken als deze een der hoofdvoor waarden is voor een mogelijke ver betering. Mocht ooit de heer van Panhuys onverhoopt weer worden geplaatst voor bijzondere toestan den, dan valt deswege niet reden te verwachten, dat hij de opgedane er varingen met vrucht als een goede les ter harte zal weten te nemen. Hiernaast mag niet worden ver geten, dat er op de rekening van de heer van Panhuys vele posten in zijn tegoed staan. Uit allerlei uitlatingen van vreemde diplomaten valt af te leiden, dat hij over goede diplomatieke hoedanigheden be schikt. De klachten tegen de heer A. L. A. Kriens zijn wel in hoofdzaak te herleiden tot een zekere vaak voor gekomen stemmingsafstand tussen aangekomenen en consul, doch dat dan zou moeten worden aangenomen, dat deze laatste aan het ontstaan daarvan bij voortduring onschuldig zou zijn geweest, kost ae commissie toch wel moeite aan te nemen. Wat de vice-consul te Bilbao, de heer S. A. Blitz, betreft, deelt de commissie mede, dat zij slechts twee onbelangrijke klachten is tegengeko men, die echter als ongegrond moe ten worden aangemerkt. De slotsom der commissie moet zijn, dat het tussen de ambtenaren, wier roeping het was, in vriend schappelijke samenwerking voor Ne derland en Nederlanders het beste te bereiken, aan harmonie heeft ont broken. Zij acht zeker niet in de eerste plaats dr. Flaes de oorzaak van de wrijvingen. Uit de verkla ringen van getuigen mag worden geconcludeerd tot de mogelijkheid van een behoorlijke samenwerking met de heer Flaes. Verklaard is. dat zijn werk ,.goed" is geweest. OORDEEL VAN DE MINISTER Het rapport, waarvan men elders in dit nummer nog een uitvoerig uittreksel aantreft, is thans aan de Staten-Generaal aangeboden. De minister van Buitenlandse Za ken heeft de aanbieding van het rapport aan de Kamers vergezeld doen gaan van enige opmerkingen: Het onderzoek heeft in de eerste plaats een aantal tekortkomingen bij mr. C. H. J. Schuller tot Peur sum naar voren gebracht, aldus de minister. De diplomatieke gaven, waarvan deze gezant anderzijds blijk.heeft gegeven en die er onder meer toe hebben geleid, dat hij in uiterst moeilijke omstandigheden en in tegenstelling tot andere diploma tieke vertegenwoordigers van door Duitsland bezette landen in Madrid in functie is kunnen blijven en het gezantschap aldaar in stand heeft kunnen houden, geven reden hem op zijn huidige post (Bogota, Co lumbia) te handhaven. Wat jhr. mr. W. N. van Panhuys, betreft, is de minister van oordeel, dat ook hij, ondanks zijn tekortko mingen voornamelijk op administra tief terrein, gedurende zijn loopbaan blijk heeft gegeven van goeae di plomatieke hoedanigeden. De mi nister is van oordeel, dat de heer van Panhuys in de buitenlandse dienst kan worden gehandhaafd, hoewel aan een honorair consu lair ambtenaar uiteraard niet de zelfde eisen gesteld mogen worden als aan een beroeps-consulair. De minister meent, dat er ernstige Muzikale illustratie bij het Kamerdebat. Bij de behandeling van de be groting van 't departement van oorlog in de Eerste Kamer heeft dhr Algra Dinsdag ge pleit voor een regiment met de naam ..Friesland". Ten be wijze, dat zulks ook historisch verantwoord is, voerde hij o.a. aan, dat in het verleden een regiment de naam „Oranje Friesland" heeft gedragen. Er bestaat zelfs een mars, die aan dat regiment is opgedra gen. De heer Algra bood de minister van oorlog exempla ren daarvan aan. Minister Schokking heeft zich daarop in verbinding ge steld met de Koninklijke Mi litaire Kapel, die een der mar sen in de bibliotheek bleek te hebben. Woensdagmiddag tijdens de pauze der vergadering van de Eerste Kamer heeft de kapel onder leiding van kapitein Ho cus van Yperen beide marsen voor het Eerste Kamergebouw op het Binnenhof uitgevoerd. bezwaren bestaan legen het beleid van de heer Kriens. vice-consul te Barcelona. Hij is doende te overwe gen welke maatregelen tegen deze ambtenaar getroffen dienen te wor den. Met de conclusie van het rap port over de heer Blitz, kan de mi nister zich geheel verenigen. Voor het nemen van enigerlei maatregel bestaat geen reden. Wat tenslotte dr. R. Flaes be treft, is er geen enkele aanleiding om zijn beleid tijdens de oorlog af te keuren. Donderdag om één minuut/ na middernacht is de blokkade van Ber lijn opgeheven. Onmiddellijk vertrok als eerste een Amerikaanse trein van Berlijn naar de Westelijke zönes. Eveneens om één minuut na middernacht begon de straat- en hulsverlichting te Berlijn te bran den, daar de grote electrlsclie centrale in de Sovjet-sector de stroom- 1 eve ring had hervat. De politic-patrouille^ die aan de grens tusen de Westelijke en de Sovjet sectoren alle voetgangers en voertuigen controleerden, wer den te middernacht teruggetrokken. De meeste versperringen op de sectorgrenzen waren reeds in de loop van Woensdag weggebroken. Zes minuten na middernacht rolde een Brits convooi bij Helmstedt over de grens van de Sovjet-zóne. Naar Aneta verneemt, zal de K.L.M. een nieuwe luchtverbinding openen van Batavia naar Kanton, waarop het eerste toestel op 19 Mei vertrekt via Bangkok en Singapore. De A.N.P.-correspondent seinde Woensdagavond: De barrières in de stad Berlijn, opgetrokken als ge volg van dc blokkade, vallen thans een voor oen. De Berlijners, gewoon aan slecht nieuws en nieuwe moei lijkheden sedert Juni van het vorig jaar de poorten der stad gesloten werden, beleven thans de ene ver rassing na de andere. In sommige wijken hebben zij reeds weer aan sluiting gekregen aan het lichtnet. de tarieven der verkeersdiensten zijn plotseling op het oude niveau teruggebracht, men kan weer de kranten kopen. Ofschoon aan liet uiterlijk beeld van de stad weinig is veranderd, is een gevoel van ontspanning overal merkbaar. De stad bereidde zich Woensdag voor op de feestdag, die vandaag met grote massabetogingen zal worden gevierd. In de Sovjet-sector ziet men een overvloed van rode en zwartrood- gouden vlaggen. Overal is in rode letters de eis tot eenheid van Volgens Mr. Haga zal het England- Spiel nauwkeurig onderzocht worden De geheimzinnige John Verhagen. Woensdag diende In het gebouw van de Hoge Raad te 's-Gravenhagc de cassatie-behandeling van dc zaak Anton van der Waals. Ruim een jaar geleden werd dat verweer door de Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzondere Hof verworpen. Men geloofde niet, dat hij steeds agent van de Intelligence-Service was geweest en hij werd op 7 Mei 1948 tot de doodstraf veroordeeld. Van der Waals heeft thans een an dere raadsman dan destijds voor het Bijzondere Hof. Mr. J. E. van der Starp, die hem toen verdedigde, is in verband met deze verdediging ge schorst. Mr. van der Starp had na melijk gezegd, dat van der Waals zelf hem „geen steek kon schelen", doch dat hij de verdediging alleen op zich had genomen om zo moge lijk de sleutel tot het England-spiel te vinden. In de plaats van mr. van der Starp treedt thans mr. G. Jonker uit Am sterdam als raadsman op. De raad van cassatie was als volgt samengesteld: president mr. H. Haga, rechtsgeleerde raadsheren: prof. mr. dr. S. van Brakel, prof. mr. W. Th. J. Pompe en mr. F..M. Westerouen Meest uitgestrekte gemeente van Zuid-Beveland Bijna 4700 ha rijke gronden, gefigureerd door pittoreske landwegen en lange polderdijken, die leiden langs mooie, kapitale boerderijen en prachtige boomgaar den en met vier dorpskernen als wooncentra, dat is het beeld van 's-Heer Arends- kerke, een van Bevelands welvarendste gemeenten. Terecht is burgemeester A. A. Elenbaas. met wie wij een tocht door zijn uitge strekte gemeente mochten maken, dan ook trots op 's-Heer Arendskerke, dat zijn naam ontleent aan een zekere Heer „Arent" bijgenaamd „met de buik" die in de 11de eeuw de aan St. Pieter gewijde kerk stichtte. Met zijn vier dorpskernen 's-Heer Arendskerke, 's-Heer I-Iendrikskinderen, Nieuwdorp en Lewedorp is deze ge meente in oppervlakte de grootste van Zuid-Beveland. Economisch staat zij er niet slecht voor. De landbouw en de zich nog steeds uitbreidende tuinbouw er zijn thans 220 ha boomgaarden vor men de hoofdbronnen van bestaan van haar nijvere bevolking. Ook in de ge meentehuishouding is er over het alge meen nooit slecht „geboerd", althans de gemeente is nooit noodlijdend ge weest. De bijzondere bijdrage bedraagt thans slechts f 15.600. Of er dan geen moeilijkheden zijn? vragen we burgemeester Elenbaas. „Dat loopt wel los en bovendien zijn de moeilijkheden er om overwonnen te worden", is het resolute antwoord. GROOT WONINGGEBREK. En hoe is het dan gesteld met de woonruimte? ..Inderdaad, dat is een groot probleem. Wij kunnen nog 100 woningen gebrui ken. De laatste jaren werden er 66 door de gemeente gebouwd en 17 door parti culieren. doch nog altijd zijn er hier een 80-tal samenwoningen, terwijl, in vele te kleine huizen buiten en ook wel in de dorpskernen onhoudbare toestanden heersen. Vele particulieren zouden wil len bouwen, doch we krijgen te weinig toewijzing. Dit jaar kregen wij vier wo ningen. En nu denken we nog maar alleen aan onze eigen mensen. Er zijn vele aanvragen van buiten af. doch daar beginnen we nog niet aan". Onderwijl voert ons de wagen door het polderland langs de groenwordende velden naar „de Piet". Daar strekt zich het grote schorrengebied van het Noord- Sloe uit met in de verte de in 1906 ver dronken Bastiaan de Langepolder. Een deel van deze schorren behoort ook tot het grondgebied van 's-Heer Arendsker ke. Vorig jaar zijn er reeds uitgebreide opmetingen verricht en de grond is van prima kwaliteit. Groote stukken schor- rengrond waarvan een zestal jaren gele den nog niets te zien was. zyn thans dichtbegroeid. Verschillende boeren zou den hier hun landhonger kunnen stillen. Zal het Noord-Sloe na het Zuid-Sloe en de Braakman voor inpoldering in aan- i erking komen? We rijden verder naar het in 1928 ge stichte Lewedorp. langs het nog nieuwe stationsgebouw dat evenals dat te 's-Heer Arendskerke. waar het gras in de dakgoot groeit, voor het personen verkeer gesloten is. IN LEWEDORP. In Lewedorp is in twintig jaren heel wat gebouwd. Behalve goede woonhui zen treffen we daar het fraaie R.K. kerk gebouw. een R.K. school, en een Chr. school, terwijl er plannen bestaan om ook een Herv. en een Geref. kerkge bouw te stichten. Deze zullen een plaats krijgen langs de nieuwe straat die van de .rijksweg over 't huidige sportveld naar Nieuwdorp zijn op particuliere grond gelegen. In een gemeente met vier dorps kernen is het nu eenmaal zo. dat wan neer men iets opzet, voor ieder dorp moet worden gezorgd. „Wij streven er naar dat ieder zijn deel krijgt en zeker, we zullen misschien wel eens een fout maken, doch het loopt goed", merkt de burgemeester op. Van de woningtoewij zing kreeg elk dorp naar behoefte ook haar deel. 's-Heer Hendrikskinderen ontving er 10, 's-Heer Arendskerke 20. Nieuwdorp 22 en Lewedorp 14. GEZONDE GROEI. De groei van de gemeente mag behoor lijk genoemd worden. Bij de volkstelling in 1930 bedroeg het inwonertal 3969 en thans 4809. En wie weet komt er in de naaste toekomst nog flink wat bij, want ongeveer de helft van de nieuwe Sloe- polder waaraan druk gewerkt wordt, be hoort tot het grondgebied van 's-Heer Arendskerke. Terwijl de tocht ons verder door de Zuid-Kraayertpolder voert, waar de in- laagdijk practisch geheel is afgegraven voor ophoging van de gronden in de omgeving en langs het keurig verzorgde Nieuwdorp, waar de door de Duitse gra naten verwoeste openbare school werd vervangen door een noodschoot, mogen we nog enkele plannen en wensen nole ren, waaruit blijkt dal het gemeentebe stuur actief is en doet wat het kan. PLANNEN EN WENSEN. Juist dezer dagen is in 's-Heer Arendskerke de bouw van een Groene Kruisgebouw aanbesteed, waarin ook 6 douchecellen worden geplaatst. Ook Nieuwdorp heeft dringend een dergelijk gebouw nodig. Het gemeentebestuur zal zeker niet nalaten ook daar de zaak te stimuleren en voor zover mogelijk, steun verlenen. In Nieuwdorp is tevens veel behoefte aan een verenigingsgebouw. Te 's-Heer Arendskerke is hierin destijds keurig voorzien door de openbare school na een grondige verbouwing hiertoe te bestemmen. Plannen voor gezinszorg in de ver schillende dorpskernen zijn in een zeer vergevorderd stadium. De scholen verkeren in een goede staat, alleen zal dc noodschool te Nieuwdorp zo spoedig mogelijk moeten worden ver vangen door een semï-permanente school, waarvoor de plannen reeds klaar zijn. Tenslotte; De restauratic van de uit 1450 daterende toren te 's-Heer Arends kerke. waarmee een ton gemoeid zal zijn. is goedgekeurd en gehoopt wordt dat de Chr. school komt te lopen en voor I hiermee een volgend jaar begonnen zal welke straat de plannen bijna gereed kunnen worden. De fraaie toren die het zijn. gehele landschap accentueert, zal dus We noemden zo juist het sportveld. I behouden blijven. En wat met een des- Evenals dat te 's-Heer Arendskerke is I kundige restauratie te bereiken is. daar het gemeente-eigendom. De sportterrei- is de toren van 's-Heer Hcndrikskindc- nen te 's-Heer Hendrikskindèren en ren een sprekend voorbeeld van Duitsland en een spoedig vredes verdrag aan de muren geschreven. Daarentegen was in het stadsbeeld van VVest-Berlyn Woensdag nog weinig verandering te bemerken. JOURNALISTENFUIFJE. Volgens A.D.N. (Sowjet-zóne) trachtten dc Amerikaanse en Engel se journalisten., die met nun auto's te Helmstedt klaar stonden om de race naar Berlijn te beginnen, op alle mogelijke manieren eikaars start te belemmeren, b.v. door suiker in de benzinetank te strooien of de wagen dwars over de weg te zetten. Een Amerikaanse journalist, die in beschonken toestand verkeerde, reed met zijn wagen in een greppel. Het Britse convooi bij Helmstedt had ongeveer 20 minuten oponthoud aan de Sowjetrussische controlepost, doch een Russische kapitein lachte de chauffeurs vriendelijk toe en liet hem na een lichte inspectie verder gaan. De Sowjetrussische commandant van de post nam de menigte journa listen in ogenschouw en zei: „In mijn hele leven heb ik nooit zulke zenuw achtige mensen gezien". Kolonel Boris Kalinin, chef-staf van de Sowjet-kommandatura te Berlijn, weigerde een glas wodka, dat de journalisten hem aanboden., met de woorden: „Nee. dank je. Ik heb vannacht nog een bende-werk te doen". Hij beloofde echter morgen met de journalisten te drinken. In volmaakt Engels zei Kalinin, dat hij altijd blij was journalisten te ont moeten. omdat het zulke aardige mensen waren. Anton van der Waals en zijn bewaker. Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub heeft zich opnieuw met, pen. adres gericht tot de ministers van Verkeer, Econo mische Zaken en Financiën, waarin om opheffing van het Zondagsrijver bod wordt gevraagd. Bij de opsomming van de verschil lende motieven, die aanleiding waren tot vroegere verzoeken tot opheffing van hel verbod wordt thans ook ver meld de schade, welke vele bedrijven zouden ondervinden, die op Zondags bezoek zijn aangewezen. van Meeteren; vice-admiraal F. J. Heeris was militair raadsheer en mr. H. van Oordt griffier, prof. mr. D. E. Langemeye trad op als procureur fiscaal. De publieke belangstelling voor de ze zaak was zeer groot. Velen moes ten zich met een staanplaats tevre den stellen. HET VERHOOR. Mr. Haga ondervroeg van der Waals over verschillende zaken waarin deze als V-man was opgetre den. Daarbij kwam ook de mysteri euze „John Verhagen" ter sprake, een agent van de Intelligence-Service, die van der Waals volgens zijn zeggen, had aangeraden om voor Schreieder te werken. Deze „John" is nooit door iemand anders dan van der Waals gezien. Requirant wilde over het. be staan van deze persoon nog verder uitwijden, doch mr. Haga besloot, dat dit later zou gebeuren. De president las een groot aantal verklaringen voor van getuigen, om van de heer Vorrink, die beweerden, dat van der Waals steeds geprobeerd heeft om illegalen, die gearresteerd zouden worden, belastende papieren en voorwerpen op te dringen. Van der Waals ontkende dit. Hij kwam pas goed op dreef toen de president hem in de gelegenheid stelde zijn le zing te geven over de arresCatie van de groep-Vorrink. Hij vertelde, hoe hij in deze groep was binnengedron gen. niet echter als enige V-man. De ze groep was reeds geheel door de S.D. gepenetreerd, zei hij, zodat Vor rink elk ogenblik gearresteerd kon worden. „Dat maakt uw verraad toch niet beter", aldus de president. Bij een ander verraad van illegale werkers stelde van der Waals het voor alsof hij door hen te arresteren hun levens had willen redden. Deze verklaring ontlokte een honend ge lach aan het publiek in de zaal. De penetratie van van der Waals in de Dienst Wim bracht de S.D. een groot aantal arrestanten. Van hen werden er 44 ter dood veroordeeld. Weer trachtte requirant zich achter zijn vroegere chef Schreieder te ver bergen. Van der Waals toonde in het geheel geen aandoening wanneer hem een van z(jn noodlottige verraadzaken werd voorgehouden. Met vlakke zachte stem gaf hij zyn lezing van het gebeurde. Deze was meestal in strijd met vorige verklaringen zodat de president op een gegeven moment ren. boos uitriep: „Schei toch eens uit met die stomme ontkenningen. U heeft deze dingen reeds toegegeven". „Och", zei van der Waals, „het was niet moeilijk een bekentenis van me los te krijgen toen ik dertig maal met een stoel was geslagen". „U bent niet mishandeld", aldus de president. „Dat is wel gebeurd, clat kan ik be wijzen", zei van der Waals. WEER JOHN. De dood van zijn voormalige huis knecht en secretaris Mossinkhoff was volgens 'requirant het werk van de mysterieuze „John". Van der Waals beweerde deze „John" reeds voor de oorlog te heb ben gekend. Hij was na Mei '40 door deze man aangenomen als Engels agent. (vervolg op pagina 2) Fotolamp ontplofte Voordat van der Waals werd binnengeleid, deed de raad nog uitspraak in een aantal andere zaken. Daarbij deed zich oen incident voor. Toen een der fo tografen een foto van de raad- wilde maken, explodeerde met een luide knal zijn blitzlamp. De stukken glas vlogen in hel rond en de schrik was alge meen. Mr. Haga liet alle foto grafen onmiddellijk uit de ge rechtszaal verwijderen. Toen kwam van der Waals binnen. Hij was gekleed in een ver schoten grijs colbertcostuum. Hij had een omvangrijke acte- tas met documenten bij zich. bleek doch beheerst luisterde hij naar de voorlezing van de sententie van het Bijzonder Hof, waarbij hij ter dood was veroordeeld. IETS ZACHTER. Weersverwachting tot Donderdag avond. Meest zwaar bewolkt en in de ochtend plaatselijk mist. doch overwegend droog weer Weinig wind. Overdag vooral in het binnenland iets hogere temperatu-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1