PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kamerleden geven hun oordeel over de grenscorrecties Churchill fulmineert in Boston tegen het Kremlin HET ONTSPOORDE KIND Rusland protesteert tegen Atlantisch Pact D£ BILT Teleurstelling over de gang van zaken Memorie van antwoord verschenen Vandaag Siliwangi-divisie aan Nederlandse zijde Vijf bataljons worden herschoold 192e Jaargang-No. 76 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdrcd.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct. per week; f 3.90 p. kw.; fr. p. p. f 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 1 April 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels t 1.Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux Vlissingen Walstr. 58—60. tel. 2355, 3 lijnen (b.g.g. 2357) - Middelburg: Londense Kaai 29, tel. 2077 2924 - Goes: L. Vorststr. 55 tel. 2475 (b.g.g. - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12, tel. 102 -Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogardstr. C 160 tel. 28 Donderdag is het voorlopig verslag verschenen van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over het wetsontwerp inzake de grenscorrecties. Naar dit verslag is met belangstelling uitgezien, omdat er in grote lijnen de stemming van het parlement ten aanzien van de grens correcties uit te peilen valt. De „Daily Telegraph" heeft inmiddels weten te berich ten, dat de grenswijzigingen reeds 23 April in zullen gaan. Een debat in de Kamer kan dus niet lang meer op zich laten wachten. Uit het voorlopig verslag blijkt, dat een aantal Kamer leden ernstig teleurgesteld is over de gehele gang van za ken. Men herinnerde er aan, dat de Nederlandse regering nog tijdens de oorlog zich heeft voorbehouden aanspraken te doen gelden op vergoeding van de schade, welke door de Duitse bezetting aan ons land is toegebracht en welke, zo betoogde de regering toen, althans voor een deel zou kun nen worden vergoed door af stand van grond. Aan gealli eerde zijde vonden deze eisen der regering destijds een niet ongewillig oor. Inmiddels is de toestand belangrijk gewij zigd. Niet alleen heeft ons land nog steeds geen bevre digende toezeggingen in dit opzicht weten te verkrijgen, doch het heeft zelfs bijna 4 jaar moeten duren voordat overeenstemming werd bereikt omtrent enkele grenscorrec ties van voorlopige aard, die bovendien van zeer benerkte strekking en omvang zijn. Blykbnar bestaat er niet alleen in Duitsland geen be sef van hetgeen dit land Nederland heeft aangedaan getuige het mlshaar, waar mede de berichten omtrent de thans in uitzicht gestelde correcties van zeer geringe betekenis aldaar begroet zijn docii bestaat dit besef he laas evenmin in voldoende mate bij de landen, die West- Duitsland hebben bezet. Ware Einde distributie in Frankrijk in zicht. De Franse minister-president Queuille heeft tijdens een de bat in het parlement het ein de van de rantsoenering in het vooruitzicht gesteld voor 31 Dec. van dit jaar. Het grootste gedeelte van het personeel van de distribu tiediensten zal voor die datum ontslagen zijn. De regering, zo zeide Qeiulle verder, „heeft alle ar. tikelen, die in voldoende hoe veelheid voorhanden zijn, vrij gegeven. Zo zullen van 15 April af melk, de boter en de kaas van de bon komen. Amerikaanse senatoren vallen Nederland aan. SOEKARNO GEEN WILDE Verscheidene Amerikaanse senatoren hebben Woensdag tijdens de debatten over de Marshall-hulp scherpe aanval len op Nederland gedaan. Senator Malone beschuldigde de Amerikaanse regering er van de Nederlanders ln hun houding inzake Indonesië te hebben gestyfd door te verze keren, dat er niets zou gebeu ren. Malone gaf de Senaat de verzekering, dat de heren Soekarno en Hatta werkelijk mensen van standing zijn. geen wilden en geen rimboe- lieden. Senator Aitken vroeg welk nut het Atlantisch Pact zou hebben indien de V.S. acties als iu Indones'ë plaats heb ben oogluikend +n««:4f»a.n. Senator Douglas vond, dat de V.S. n een moeilijke posi tie komen, indien zij zowel de bondgenoten als het Indonesi sche volk de hand boven het hoofd willen houden. Senator Brewster verzekerde, dat er een eind aan de oor log in Indonesië zou komen indien zo nodig de Marshall- huln aan Nederland zou wor den ingetrokken. Senator Morse """8 het vc"' werhebhen van chantage en internat!r<"nie om1mt>erii indien Nederland droio-f met uittreding uit het Atlantisch Pact in geval van intrekking der Marshall-hulp. Senator Vandenberg bracht hiertegen ln het midden, dat de Veiligheidsraad nog nooit sancties heeft toegepast om zijn orders kT»"ht bh te zetten en dat de V.S derhalve niet op eisen initiatief en buiten de Veiligheidsraad om tot dwangmaatregelen kunnen overgaan. dit wel het geval, dan had men immers inogen verwach ten, dat althans over de tech nische correcties, wellce van Nederlandse zijde werden ge vraagd, in een veel sneller tempo overeenstemming zou zijn bereikt. Sommige leden, die deze te leurstelling konden delen, ver klaarden echter uitdrukkelijk, dat zij nooit veel voor verder gaande grenswijzigingen had den gevoeld. Vooral annexa tie van Duitse bevolking zou hoogst ongewenst zijn en ver plaatsing van die bevolking moreel bezwaarlijk. Andere leden achten afstand van gebied volkomen redelijk, vooral gebied waarin kolen mijnen gelegen zijn. Vele leden merkten op, dat men scherp moet onderschei den tussen grenscorrecties enerzijds en annexaties an derzijds. In principe behoren correc ties in onderling overleg te worden geregeld. Daar bespre kingen over correcties vroe ger steeds door Duitsland werden afgewezen en men van Duitse zjjde voor rede lijke argumenten volkomen ontoegankelijk bleek, lijkt het uitgesloten langs de weg van veehtstreeks overleg iets te hereiken. Deze leden meen den dat ons land goed zal doen te aanvaarden wat thans lean worden verkregen. Deze correcties zijn moreel ten vol le gerechtvaardigd. Een oplossing voor 't vraag stuk van de herstelbetalingen bieden deze correcties echter geenszins, zelfs niet een nog zo gedeeltelijke. Het zal daar om zaak zijn, dat de regering met alle kracht naar het ver krijgen van zulke herstelbeta lingen zal blijven streven. „GEEN KAT IN DE ZAK." Lang niet alle leden waren ervan overtuigd, dat de thans verkrijgbare correcties inder daad door ons land moeten worden aanvaard. Om dit te kunnen beoordelen, zal de Ka mer, zo meenden sommigen, over meer inlichtingen moeten beschikken. De leden van de volksvertegenwoordiging kun nen .om het populair uit te drukken, niet medewerken aan het kopen van een kat in de zal:. Van zeer groot belang acht ten deze leden de vraag, wel ke gevolgen het accepteren van de thans verkrijgbare correcties zal hebben voor de mogelijkheid van voldoening aan verder gaande eisen. Heeft de regering weten te bereiken, dat de handhaving van onze aanspraken uitdruk kelijk' in het bedoelde protocol is vastgelegd? Ook indien dit is geschied, is er grote kans, dat het bui tenland deze correcties voor annexatie aanziet en dat ons naderhand, zij het geheel ten onrechte, zal worden voorge houden: Gij hebt destijds reeds uw aandeel gehad. Meer krijgt ge niet. Derhalve waren de leden met deze visie niet bereid de correcties voetstoots te aan vaarden. Indien Nederland met zulke grensherzieningen werd afgescheept, was het beter, dat er in 't geheel niets zou veranderen. Is het 1 April! wordt te den Briel de inneming van de stad in 11572; door de watergeu zen feestelijk herdacht; is het 6 jaar geleden, dat de Britse luchtmacht een aanval deed op Rotterdam, waarbij 341 personen om het leven kwamen. Indonesische kwestie voor Uno-vergadering Australië en India hebben verzocht om voorlegging van de Indonesische kwestie aan de algemene vergade ring van de V.N. De Indonesische kwestie staat nog steeds op de agenda van de Veiligheidsraad doch het handvest verzet er zich niet te gen. dat de algemene vergade ring ook de' kwestie bespreekt, ofschoon er geen aanbevelingen mogen worden uitgebracht. De verzoeken werden gedaan aan de secretaris-generaal van de V.N., Trygve Lie, in vrijwel gelijkgestelde brieven van John Hood, de Australische vertegen woordiger, en Gopala Menon eerste secretaris van de Indi sche delegatie. „Ineenstorting van China een ernstige ramp". Winston Churchill heeft Donderdag ln de Amerikaanse stad Boston weer één van zijn felle anti-Sovjet redevoerin gen afgestoken. Hy verzekerde zyn toehoorders, dat Europa reeds enige tijd communistisch zou zyn geweest en Londen opnieuw gebombardeerd, indien Amerika niet de atoombom zou be zitten. Vyf bataljons van de Siliwangidivisie in West Java heb ben zich aan Nederlandse zyde geschaard „In de overtui ging hun land daarmede te dienen" en met de wens „zo spoedig mogelijk met de Nederlandse troepen mede te werken tot bestrijding van die stromingen, die na de over dracht van <le souvereiniteit de jonge staat zouden bedrei gen", aldus een mededeling van de territoriale comman dant van West-Java, generaal majoor E. Engels. Het ineenstorten van China noemde hy de ernstigste ramp sinds de overwinning in we reldoorlog numero twee. Het absoberen van China en India in één door het Kremlin be heerst communistisch imperi um zou „onnoemelijk' leed en bloedvergieten" over acht a negenhonderd mtllioen mensen brengen. De eenheid der En gels sprekende wereld „is onze huidige redding, nu wy tegenover problemen staan, die de gruwelijkste zijn van alle tegenove. welke 't Chris tendom zich ooit geplaatst zag." „Wij zien ons thans tegen over iets geplaatst, dat even slecht is als Hitler, doch in sommige opz'chten machtiger". „Achter het Kremlin", zo ver volgde hij. „met zyn zende lingen in ieder land als vijf- de lcolonne" stond „het groot ste leger van de wereld, in de handen van een regering, die imperialistische expansie nastreeft, zoals geen Tsaar of Keizer ooit gedaan heeft." Churchill zeide te geloven, dat oorlog niet onvermijdelijk is. Men behoorde niet tot de gewelddadige of overhaaste actie over te gaan en men moest hoop en geduld niet la ten varen. Er waren verschil lende gunstige processen gaande. Onder de stoot van het communisme sloten alle vrije landen zich hechter aan een dan zy ooit tevoren de den of konden doen. Het doel moest blijven de Russen overal te ontvangen als broeders in de mensenfa milie. Van de Sovjet-Unie werd niets anders gevraagd, dan goede wil en eerlyk spel. De Verenigde Naties waren tot nu toe verscheurd en ver ward door het Sowj et-Russi sche antagonisme en door de fundamentele scheuring, welke zich tussen het communisme en de rest van de mensheid had voorgedaan. Zijn laatst^ volzin was: „Laat ons voorwaarts gaan bij het vervullen van onze opdracht en onze plicht, God vrezend en niets anders". Bij zijn aankomst te Boston drong het publiek door het po- litiecordon heen en politieman nen moesten een weg voor Churchill banen naar de auto De menigte juichte hem aan houdend toe en hij nam zijn hoed af en maakte het bekende V-teken. Generaal-majoor Engels verklaarde, dat de Siliwangi divisie in West-Java vele aan vallen te verduren had, zo wel van Nederlandse troepen als van de zogenaamde Darul Islam-troepen, die de Islam- staat nastreven en sterk com munistisch geïnfecteerd zijn. Ten behoeve van de bevolking, die hiervan zeer grote last on dervond, is door de staat West- Java aan de legercommandant verzocht zijn medewerking te verlenen bij de pogingen om onderdelen van de Siliwangi divisie te brengen tot het sta ken van de strijd en de onder delen straks te organiseren en te herscholen en waar mo gelijk om te vormen tot vei ligheidsbataljons, waaruit eventueel federale troepen zou den kunnen worden gevormd. Aanvankelijk verklaarde een bataljon zich bereid, waarna anderen zijn gevolgd, totdat in totaal thans ruim vrjf ba- i taüons z;ch hebben gemeld. Generaal-majoor Engels sprak de hoop uit, dat de goe de bedoelmgen van deze ba taljons ook door het overige deel van de Siliwangi-divisie zouden worden gevolgd. ISLAMITISCHE BEWEGING Bij bovenstaand bericht zy het volgende aangetekend: De „Daruüslam-beweging" op Java is evenals vele derge lijke bewegingen in de loop van de geschiedenis, gebaseerd op het beginsel, dat in Islami tische gebieden zoals naar hun oordeel Indonesië ge noemd moet worden alleen een Islamitische regering be hoort te zijn, d.w.z. een rege ring, dio uitgaat van en zich laat richten door de beginse len van het Mohammedaanse recht, ook wanneer zij liggen t op sociaal, politiek en econo- misch gebied. Men principieel afkerig „neutrale staat". Duitsers mogen weer zeeschepen bouwen. Reeds maandenlang zijn on derhandelingen gaande tussen vertegenwoordigers der Fran se. Britse en Amerikaanse re geringen over de ontmanteling der Duitse fabrieken. Er zou- thans overeenstemming zijn bereikt over de vraag welke industrieën in West-Duitsland verboden, zullen worden en in hoeverre de ontmanteling van de West-Duitse fabrieken zal worden beperkt. De onderhandelaars konden echter Donderdag geen over eenstemming bereiken over de tekst van een uit te geven of ficieel communiqué. Men volstond met deze me dedeling: „Men is het eens geworden over de aanbevelingen, welke aan de betrokken regeringen ter overweging zullen worden, voorgelegd." Bijzonderheden over de over eenkomst zullen later bekend gemaakt worden. Journalisten te Londen, me nen, dat Engeland en Frank rijk er mee hebben ingestemd, dat 150 bedrijven in Duits land zullen blyven in plaats van afgebroken te worden. De Amerikanen hadden een lijst van 167 bedrijven opgesteld. Men werd het er verder is dus j over eens. dat Duitsland weer van de zeeschepen zal mogen bou wen, echter tot een maximum 'tonnage van 7000 ton. Vredes. onderhandelingen in China begonnen. Vandaag beginnen te Peking de vredesonderhandelingen tus sen de Chinese nationale rege ring en de Chinese communis ten. Donderdag, zyn reeds zestien functionarissen bü de vredesde- legatie der regering aangeko men en vandaag zal de delega tie zelf arriveren. Generaal Tsjang TsjlhTsjoeng heeft de leiding. Massa-arrestaties in Bulgarije. Radio-Belgrado maakt mel ding van de arrestatie in Bul garije van enkele honderden ambtenaren en partijfunctiona rissen. Zij worden ervan be schuldigd „in dienst te zijn ge weest van imperalistische lan den". De meeste arrestaties wer den in Sofia verricht. Slechts weinig „moeilijke" gezinnen in Zeeland n (siot) De kinderbescherming in Zeeland strekt zich behalve over het kind, dat door de ouders verwaarloosd wordt, of dat in aanraking komt met de politie, ook uit over al lerlei moeilyke en recalcitrante kinderen, die voor de ou ders onhanteerbaar zyn gewordden. vensgewoonten, in het desbe treffende gezin en naar de vermoedelijke oorzaken van de ontsporing der kinderen. Meer dan eens is het gebeurd, dat na een eerste contact met een „moeilijk" gezin heel wat ernstiger misdragingen aan 't licht kwamen, dan die. waar voor de ambtenaar aanvanke lijk was gekomen. DE STADIA. Is er een „moeilijk" gezin, waar de ouders het niet lan ger met de kinderen kunnen klaarspelen, dan is gewoon lijk het eerste stadium van toezicht: het benoemen van een gezinsvoogd. Er zyn ge zinsvoogden, die veel succes hebben en die lastige kinde ren geleidelijk weten terug te houden van schoolverzuim of hen er toe weten te brengen een vak te leren, dan wel regelmatige arbeid te verrich ten. SOCIALE JEUGD ZORG. Blijft een kind onwillig om te werken dan volgt gewoon lijk' het tweede stadium van toezicht: het kind wordt naar een kamp voor sociale jeugd. Op dit brede arbeidsterrein werkt in Zeeland de ambte naar voor de kinderwetten, de heer A. van Diepingen te Middelburg. Hij liet een optimistisch geluid horen toen wij hem vroegen naar de verminde ring van de na-oorlogse ver wording en ontaarding onder de jeugd. Wat Zeeland betreft, zo zei hij ons,# neemt de kinderver waarlozing thans af. In de betrekkelijk kleine steden en in de dorpen van Zeeland, trekken de „moeilij ke" gezinnen vry snel de aandacht en is men vlugger aan behandeling toe dan in de grote steden van ons land, waar allerpijnlijkste gevallen soms lang verborgen kunnen blijven. Men heeft thans duidelijk in Zeeland kunnen constateren, dat dc toestand verbetert. Ook het aantal ldnderen, dat in ernstig contact met de politie kwam, bleek niet groot. In 1947 werden door de amb tenaar 83 rapporten uitge bracht over kinderen, die met de politie in aanraking kwa men en in 1948 tachtig rap porten. Zulke rapporten zijn uiter aard de vrucht van een ge duldig onderzoek naar de le- zorg gestuurd waar hét ge- gÉ alÉgfÉ Dat werkt in talrijke ge vallen heel gunstig. Na een jaar komt het kind weer in het gezin terug en meestal gaat het dan verder goed met zo'n kind. Soms worden kinderen intern bij 'n werkgever geplaatst en ook daarvan heeft men in Zeeland goede resultaten gezien. Alleen de heel ernstige ge vallen bereiken het derde sta dium van behandeling: de opzending voor geruimen tijd naar een opvoedingsgest'cht. Die gevallen zyn in Zeeland niet talrijk. STAD EN PLATTE LAND. De mening is wel eens ge uit, dat het gezonde, frisse dorpsleven grotere waarbor gen zou opleveren tegen ont sporing van de jeugd dan het stadsleven. Deze mening gaat niet op voor Zeeland. Daar is de jeugd-criminaliteit vrijwel ge lijk verdeeld over de gehele provincie. Er is practisch geen verschil tussen stad en plat teland. Wel heeft de jeugd in de grensstreken van Zeeland haar eigen problemen, die Iets an ders liggen dan in de rest der provincie. DE VERWAARLOZING. Tot zover het moeilijke kind. Wij noemden in de aan vang ook het „verwaarloos de" kind. Het afnemen van de kinderverwaarlozing in Zee land betekent niet, dat zich geen ernstige gevallen meer zouden voordoen. Het komt ook in deze provincie nog voor, dat alle kinderen tege lijk aan de ouders ontnomen moeten worden en dat bijvoor beeld zes kinderen van een vallen, dat één der ouders zich geheel aan de ouder- plicht heeft onttrokken en 't gezin in de steek heeft ge laten. Het opnemen van de kih-, deren in een inrichting is voor zulke kleuters dan een grote verbetering. Een enkele maal doet zich het geval voor, dat een ver waarloosd kind beter in een pleeggezin op z'n plaats zou zijn. Dat geldt dan vooral voor kinderen, die heel moei lijk de ouderliefde kunnen ontberen. Het is in Zeeland niet ge makkelijk zulke pleeggezinnen te vinden, hetgeen te betreu. ren valt. Wel kan gezegc worden, dat er verscheidene kinderen zyn met wie het in de pleeggezinnen verblijdend goed gaat. HÉT GROTE WERK. Tot zover de bescheiden ge gevens, die wij hier publi ceren over het „ontspoorde" kind in Zeeland. Zij beogen slechts een algemene indruk te geven van de omvang, wel ke het werk voor dat kind heeft in Zeeland en geens zins de diepere waarde van dat werk te peilen. Die omvang kan uitgedrukt worden in wat cijfers en vastgelegd worden in reeksen rapporten van ambtelijke in stance's. Die instance's geven tenslotte de gevallen ter af werking door aan verenigin gen als „Kinderzorg", „Lief dewerk" enz. Bij die vereni gingen ligt het einde van 't administratieve werk en daar begint de mooie en moeilijke taak om meer zon, en liefde en geluk tA brengen in de kinderzielen, die weer ln het rechte spoor moeten komen. Een beschrjjv'ng van dat In het memorandum wordt geconstateerd, dat het ver drag agressieve bedoelingen heeft en in stryd is met de beginselen en doeleinden van de Ver. Naties-organisatie. Aangezien alleen de Sovjet Unie is uitgesloten van dit verdrag blykt daaruit dat 't tegen deze Unie is gericht. Het memorandum wijst er I enkel ouderpaar naar een in. v. richting overgebracht moeten mooie werk valt buiten het worden. beperkte kader van deze be- Vaak zien we in zulke ge- I schouwing. Gezicht op het terrein van het Laboratorium van de Koninklijke Shell te Delft, dat een aanzienlijke uitbreiding ondergaat. SCHERP MEMORANDUM INGEDIEND. De Russische regering heefteen memorandum over het Atlantisch Pact gericht aan do regeringen van de Ver. Staten, Engeland, Frankryk, België, Nederland, Luxemburg en Canada. Dit memorandum werd Vrijdagmorgen gepubli ceerd door het officiële Russische Nieuwsbureau Tass. op, dat weliswaar Rusland ook verdragen heeft gesloten met volksdemocrattën, maar die verdragen zijn uitsluitend van defensieve aard en zij dragen een bilateraal (tweezij dig) karakter. De verdragen zijn niet gericht tegen de bondgenoten uit de vorige oorlog. Het Noord-Atlantisch Pact is geen bilateraal, maar een multilateraal (véélzijdig) ver drag, dat een afgesloten groe pering van staten schept. De deelnemers aan het ver drag hebben zich verbonden tot het uitvoeren van uitge breide militaire maatregelen, die in genendele gerechtvaar digd worden door de zelfver dediging van deze landen. De maatregelen verhogende ongerustheid en de angst: zij dragen bij tot het verwekken van oorlogshysterie. Het memorandum waar schuwt tegen de Brits-Ameri kaanse pogingen tot het ves tigen van een wereldheer schappij en wijst op het lot van Duitsland, dat ook naai de wereldheerschappij streef de. Critiek wordt uitgeoefend op de aansluiting van Portu gal en Italië, welke landen geen lid zijn van de V.N.-or- ganisatie. In de slotconclusies wordt opgemerkt, dat het Atlantisch Pact in strijd is met de ver dragen, die Rusland heeft ge sloten met Engeland en met Frankrijk en voorts met de overeenkomsten van Yalta en Potsdam. Geen debat over een Kanaal-tunnel. De Britse regering heeft besloten geen t(jd beschikbaar te stellen voor een debat in liet parlement over een mo tie van 200 parlementsleden, waarin verzocht wordt, het project voor een tunnel on der het Kanaal opnieuw ln studie te nemen. De motie werd Woensdag avond in het parlement inge diend. Kalender zonder schrikkeljaren. De democratische sena tor Kefeuver uit Tennes see heeft een wetsont werp ingediend- tot af schaffing van de schrik keljaren. In het ontwerp worden de twaalf tradi tionele maanden gehand haafd. doch de kwartalen zouden alle uit 91 dagen en 13 weken bestaan. De ze nieuwe kalender zou ingevoerd moeten worden op 21 December 1950. Vier jaar voor Gerrit de stotteraar. Het Amsterdams gerechtshof veroordeelde de Amsterdamse veelvoudige in- en uitbreker G. C. Blom. beter bekend als Ger rit de Stotteraar" tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek. De procureur-generaal eiste 17 Maart jL tegen B: zes jaar en ter beschikking-stelling van de regering. VOORSPELT IETS LAGERE TEMPERATUUR. Geldig van Vdijdagochtcnd tot Vrijdagavond. Dc op vele plaatsen aanwezige mist zal in de loop van de och tend optrekken. Daarna droor weer met tijdelijk enkele overdrij vende wolkenvelden. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost Over het algemeen iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1