PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Westeuropa maakt zich sterk TUMULT IN HET ITALIAANSE PARLEMENT Amerika's bemoeizucht houdt aan Het middelbaar onderwijs in Zeeland D£ BILT Kommies schoot op korte afstand cafébezoeker neer Vandaag Schreieder over de grens geleid. w.v.v. Bevolking Nederlandse Antillen ter stembus. De grenscorrecties in W. Duitsland. 192e Jaargang - No. 64 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F. van de Velde en F- B den Boer Adj W de Pagter Hooföred.. G B^UntJn. PL^erv.; \V Leertouwer en H. A Bossnardt. ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week' (3.9C p. kw.; fr. p. p. 14.15 per kw. Losse nummers 10 cent Vrijdag 18 Maart 1949 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 11.—. iedere regel WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg Bureaux te Vlissingen Walstraat 58—60, telefoon 10 (3 lijnen) Middelburg: Londense Kaai 29. teL 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogerdstr. C 160. tel.21 Vandaag wordt tekst Atlantisch Pact bekend gemaakt Geen bases op Groenland en IJsland. Minister Stikker zal vanmiddag op 'n persconferentie de tekst van 't Atlantisch Pact bekend maken. Zjjn Belg. col lega, minister Spaak, heeft reeds Donderdag voor een commissie uit de Senaat een uiteenzetting gegeven over't Pact. Hij wilde echter geen vragen beantwoorden, aange zien zich communistische parlementsleden onder zijn ge hoor bevonden, die hij geen bijzonderheden wilde toever trouwen uit vrees voor indiscreties. Spaak liet in zijn uiteen zetting nogmaals de vredelie vende strekking van het Pact uitkomen en meende dat het niet in strijd is met de Brits- Rusische en Frans-Russische verdragen. Het Pact zou ge tekend worden voor een tijd van 20 jaar met de mogelijk heid van een herziening na 1° jaar. De partijen verplichten zien tot onderling beraad zodra de internationale toestand ge vaarlijk wordt. Het Frans- Noord-Af rikaanse gebied valt onder het Pact, maar niet de Belgische Congo. Gustaf Rasmussen, de Deen se minister van buitenlandse zaken, is inmiddels van zijn bezoek uit Washington in Ko penhagen teruggekeerd. Er waren, naar hij verzekerde, geen plannen besproken om bases op Groenland aan Ame rika af te staan. Wel hadden de Amerikaanse autoriteiten met belangstelling kennis ge nomen van een Deens ver langlijstje van militaire be hoeften. Beloften over wapenlever anties konden nog niet wor den gedaan. Benediktsson, de IJslandse minister van bui tenlandse zaken, heeft ook Vrijdag zijn besprekingen te Washington beëindigd. In 'n gemeenschappelijke verklaring heet het, dat alle vragen „tot volledige tevredenheid" wer den beantwoord. IJsland zal geeii toestemming verlenen tot het vestigen van militai re bases op zjjn grondgebied, althans niet in vredestijd. Het blijft een komen en gaan van ministers naar en van Washington. Uit Istan- boel wordt bericht, dat de Turkse minister Sadak bin nenkort de Atlantische Oce aan zal oversteken voor be- Eerst Marshall-, dan militaire hulp. GEEN UITRUSTING VAN NIEUWE DIVISIES. De Amerikaanse regering heelt besloten, dat zij zich bij haar wapenprogramma voor 1949—'50 in hoofdzaak door de twee volgende principes zal la ten leiden, zo schrijft James Heston, de diplomatieke corres pondent van de „New York Times". In de eerste plaats zal zij trachten tussen 1 Juli 1949 en 30 Juni 1950 het tekort aan wapens bij de bestaande West- Europese militaire formaties aan te vullen, doch zij zal niet trachten nieuwe divisies te be wapenen, die thans nog niet bestaan. Het tweede principe is, dat de Marshall-hulp voorrang heeft wat mensen, geld en ma teriaal betreft. „De Amerikaanse regering is echter verontrust", zo gaat de correspondent voort, „over ver scheidene fantastische berich ten, als zouden de V. S. trach ten een groot aantal nieuwe divisies te bewapenen. Dit staat thans niet op het programma". „In strategisch opzicht is de opvatting van de landen der Westerse Unie, dat zij uiteinde- hik in staat moeten zijn de Ryn-linie te houden, maar in de V. S. is men algemeen van mening, dat het jaren zal du ren alvorens de Westeuropese defensie zich in voldoende ma te ontwikkeld heeft om die taak te vervullen". Staatssecretaris achter de mlm'sterstafel. (Van onze parlementaire red.) Voor het eerst in de parle mentair geschiedenis van Ne- aerland troonde Woensdag- mkklag een staatssecretaris achter de ministerstafel in 'n openbare vergadering van on- 26 t-»V olksyertegenwoord i ging-. Fe „nVnister van Economi sche Zaken. prof. dr. J. R. v- Brink, die naar de Eerste Kamer gekomen was om er zjjn begroting voor '49 te verdedigen, had nL zijn kersverse staatssecretaris, rar. W. C L. van der Grinten, die 25 Januari in deze func tie bertbemd is, meegebracht Het instituut der staatsse- crejurlssen, dat zijn functionna ikm^iU me£ verantwoorde lijkheid voor het beleid van ™ndepartement bekleed zijn, °,nfer mteindelyke ver antwoordelijkheid van de mi- w-fio 1S bij de Grondwets- ^^ng van 1948 ingevoerd. i Gnnten is de eerste Nederlandse staatssecretaris. sprekingen over een Middel landse Zee-overeenkomst. NEDERLAND: TWEE DIVISIES. Volgens U. P. wordt door de militaire leiders in West- Europa onder hoogspanning gewerkt om een verdedigings plan klaar te kragen voorde volgende politieke crisis met Rusland, die in Juli wordt verwacht. Door de vijf leden van de Westelijke Unie werd een pro gram aangenomen, waarin allen zich verbinden zich zo sterk mogelijk te bewapenen. De wapens, die Europa zelf niet kan vervaardigen, zul len aan de Ver. Staten wor den gevraagd. Frankrjjk zou 24, Groot- Brittannië zes, België drie, Nederland twee en Luxem burg één divisie beschikbaar stellen. Dit is minder dan de verdedigingsraad, waarin Montgomery een grote rol speelt, aanvankelijk noodza kelijk achtte. Men veronderstelt, dat de economische adviseurs heb ben aangevoerd, dat hun lan den een dergelijke financiële last niet konden dragen en dat men in de eerste plaats economisch sterk moest zijn. Moskou dreigde met vergroting bezettingsleger ONTHULLING VAN HONGAARS EX-MINISTER. De vroegere Hongaarse mi nister van financiën en lid van de partjj der kleine boeren, dr. Nairadi heeft te Parijs verklaard, dat een compromis tussen Oost en West mogelijk was indien het Westen op zijn stuk bleef staan. Gevraagd werd waarom de partij der kleine boeren, die bij de verkiezingen in 1945 meer dan de helft der stemmen op zich verenigde, had toege staan, dat de communisten de macht overnamen. Nairadi antwoordde dat maarschalk Worosjilof de leiders der klei ne-boerenpartij had bevolen een communist in het departe ment van binnenlandse zaken te benoemen. Voor het geval, dit niet zou gebeuren, dreigde Worosjilof Jiet bezettingsleger, dat door Hongarije onderhouden werd, van 800.000 tot 2.800.000 man te vergroten. Voor deze bedreiging en op advies van „de hogere autori teiten" had de partij der klei ne boeren gecapituleerd. Griekenland volgens Truman op een keerpunt. „ROOSKLEURIGE" PERSPECTIEVEN. President Truman heeft het Congres Donderdag gezegd, dat er tekenen waren, dat de krijgs kans in Griekenland zich tegen de communistische strijdkrach ten keerde. Hij gewaagde van „groeiende demoralisatie en tweedracht" onder de communistische mili taire leiders. Volgens Truman waren de militaire perspectie ven voor Griekenland rooskleu riger dan zij geweest waren. Hij waarschuwde er echter voor, niet te spoedig een be slissende overwinning te ver wachten van het Griekse le ger. Truman zeide. dat in drie maanden bijna 7000 personen door de partisanen werden .,gë- recruteerd of ontvoerd" De totale troepensterkte van de guerilla-groepen werd hier door met 1000 man vermeer derd. Zij bedroeg op 31 Decem ber 23.000 man. .is het 50 jaar geleden, dat mr. G. N. de Stoppe laar. die zowel als ge meente-secretaris, ge meenteraadslid en ge schiedschrijver als privé zeer veel voor zijn ge boortestad Middelburg heeft gedaan, te Nice overleed. Nieuw-Guinea wenst geen Japanners. Johan Ariks, politiek ver. tegenwoordiger der Iriaanse bevolking van Nieuw-Guinea, heeft bij voorbaat krachtig geprotesteerd tegen Japanse immigratie, dit in verband met opmerkingen van zekere Japanners, dat het bevolkings vraagstuk in him land opge lost zou zijn, wanneer 40 millioen Japanners kans krijgen zich op Nieuw-Gui nea te vestigen. Ariks heeft in een telegram aan dr. Drees heftig geprotesteerd tegen 'n uitlating van dr. Beel, dat Nieuw-Guinea niet recht streeks zal zijn vertegenwoor digd bij de Rondetafel-confe rentie. „WEG MET HET PACT". In het Italiaanse parlement is het tot een heftig tumult ge komen toen de voorzitter het woord gaf aan premier de Gas- peri, die het debat over het Atlantisch Pact zou besluiten. Communisten en socialisten begonnen onmiddellijk te roe pen „weg met het Pact" en „weg met de oorlogsregering". Communistische vrouwen schreeuwden zou luid, dat com munistische afgevaardigden, Togliatti inbegrepen, trachtten haar tot kalmte te brengen. Op een gegeven ogenblik begonnen alle communistische afgevaar digden „de rode vlag" te zin gen. De Gasperi was gedwongen zjjn voorgenomen rede tot dft helft te bekorten. Hij zei, dat het niet tegen de Sowjet-Unie ging, maar tegen de leer van de „bolsjewistische partij" en tegen de Kominform. Tijdens communistische uit roepen als „leugenaar", „idi oot" en „ga weg" zei de Gas- Frans vakverbond saboteert het Atlantisch Pact. Het onder communistische leiding staande Franse vak verbond C.G.T. heeft een- op roep tot zijn twee en een half millioen leden gericht om het Atlantische „oorlogs- en agressiepact" te saboteren door massale actie en massa demonstraties." „De C.G.T. verklaart plech tig, dat Frankrijks werkende klasse zich nooit gebonden zal achten door de onderte kening van- het peri: „Niemand wenst oorlog met de Sowjet-Unie, maar de kwestie is of de Italianen, wan neer hun land wordt aangeval len. verplicht zijn het te ver dedigen of het recht hebben te deserteren". Na de rede van de Gasperi werd de vergadering verdaagd. De Romeinse afdeling van het onder communistische lei ding staande Italiaanse vakver bond heeft de arbeiders van Rome opgeroepen tot een sta king van een uur als protest tegen het Atlantisch Pact, op Donderdag. Gedurende dit uur zullen sprekers over „de gevaren, die uit het Pact voortvloeien", spreken. Tram- en buspersoneel werd verzocht een kwartier lang hun voertuigen stil te zetten. De leiders noemden deze oproep een „eerste protest". Donderdag is Joseph Schrei eder over de grens geleid. Per auto is hn naar Kalden- kirchen gebracht en daar aan de Engelse bezettingsautori teiten overgegeven. Het pro ces van de Raad van Cassa tie zal normaal voortgang vinden. Zo nodig kan weel- uitlevering van Schreieder worden gevraagd. De enquê te-commissie is inmiddels met haar verhoor gereed gekomen. Op een vraag van het Eer ste Kamerlid de heer SchaL- ker. of de minister van Ju stitie bereid is maatregelen te treffen, opdat de uitwijzing van Schreieder niet zal ge schieden, voordat de behan deling van het beroep in cas satie is gevoerd, werd ge antwoord, dat er op het ogen blik geen gronden bestaan, om hem langer vast te hou den. De nationale federatieve raad van het voormalig ver zet protesteert met klem te gen de verwijdering van Schreieder, overtuigd als men is, dat deze man oorlogsmis dadiger is. Men vindt, dat 't er de schijn van heeft alsof hij doelbewust van Nederland se bodem is verwijderd. Grote brand te Tilburg. Donderdagavond omstreeks acht uur brak door onbekende oorzaak brand uit in de fabriek van verlichtings- en huishoude lijke artikelen van de firma Biemans in de Sint Jozeflaan te Tilburg. Na twee uur blussen was men het vuur vrijwel geheel mees ter. Het fabrieksgebouw waar de brand ontstond brandde ge heel uit op een klein gedeelte na, dat behoort aan de lampen fabriek Perla. Het nablussïngs- werk nam de gehele nacht in beslag. De brand, waarvan de oorzaak onbekend is, is ver moedelijk ontstaan in de lam- penkronenfabriek. De schade beloopt vele dui zenden guldens. Ook dit jaar, zal het weer mogelijk zijn naar Oostenrijk te reizen. Toch weer een resolutie over Indonesië? In welingelichte kringen te Lake Success verwacht men, dat de Verenigde Staten Maandag a.s. bij de Veiligheidsraad een ontwerp-resolutie zullen indienen, waarin de beslissingen van de raad, neergelegd in de resolutie van 28 Januari jl. opnieuw zullen worden bevestigd. Verklaard wordt, dat er grote kans bestaat, dat deze nieuwe Amerikaanse resolutie het benodigde aantal stemmen in de Veiligheidsraad zal ver krijgen om te worden aangenomen. De Verenigde Staten zouden beogen hierdoor een einde te maken aan de impasse, waarin het Indonesische vraagstuk schijnt te zijn geraakt, als ge volg van de weigering van Ne derland om uitvoering te ge ven aan bepaalde clausules uit Levenslang voor Juderv-Fischer. Donderdagmorgen veroordeelde het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage de „Kriminal- Sekretar" Frans Fischer tot le venslange gevangenisstraf. Bij de eerste, zowel als bij de tweede behandeling van de ze Zaak voor het hof eiste de procureur-fiscaal de doodstraf tegen Fischer, die ook bekend als „Juden-Fischer". gedurende de bezettingsjaren een leidende functie als waarnemend hoofd van het „Juden-Referat" te 's-Gravenhage had. N.V V. trad uit het De buitengewone algemene vergadering van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen heeft besloten zich af te schei den van het Wereldverbond van Vakverenigingen en alle medewerking te verlenen om binnen de kortst mogelijke tijd een nieuwe, vrije onafhankelij ke vakvercnigingsinternationale in het leven te roepen. Deze beslissing werd met algemene stemmen aangenomen. de resolutie van 28 Januari, met name die betreffende de terugkeer der republikeinse leiders naar Djocjakarta en de weigering van de republikeinen om deel te nemen aan de voor gestelde ronde-tafel-conferen- tie, zolang deze cluasules niet ten uitvoer zijn gelegd. Het verluidt in genoemde kringen verder, dat de Ameri kaanse delegatie in de afgelo pen dagen met verscheidene andere delegaties besprekingen over haar voornemen heeft ge voerd en dat zij thans bezig is een ontwerp-resolutie op te stellen. Het smokkeldrama te Eede Denk om bon 04 van brandstoffenkaart. Het centraal distributiekan toor deelt mede, dat de bon 04 van de brandstoffenkaart na 19 Maart a.s. niet meer geldig is. Men moet deze bon dus uiter- Atlantisch I lijk op die datum inleveren bij Pact door de Franse rege-1 zijn handelaar, ring", aldus het communiqué, f Er ging een twist aan vooraf. Het drama dat zich in de nacht van Dinsdag op Woens dag aan de grens bij Eede af speelde, blijkt in geheel West Zeeuwsch-Vlaanderen een die pe indruk gemaakt te hebben, De reacties, die men algemeen verneemt zijn niet bijzonder vleiend voor de kommies, die het dodelijke schot loste. Hoe wel het onderzoek, dat door de officier van justitie persoonlijk wordt geleid, nog niet is beëin digd en wij hangende dit on derzoek nog geen officiële ge gevens konden verkrijgen, zijn wy toch in staat een nadere reconstructie van dit drama te geven. Huisvesting onvoldoende Personeelsvoorziening kan verbeterd worden- Het middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs in Zeeland heeft zijn bijzondere noden, waarvoor wel eens wat meer belangstelling mocht be staan. Dr. J. P. Chr. de Boer, in specteur van het M.O. voor Zeeland, aarzelde niet de huisvesting van het middel baar onderwijs in Zeeland zor gelijk te noemen, toen wij daarover met hem een kort onderhoud hadden. Zeeland bezit: te Middel burg een Gymnasium.'n Rijks H.B.S. en een Handelsdag school, te Vlissingen 'n R. H. B.S., voorts openbare lycea te Goes, Oostburg, Temeuzen en Zierikzée, tenslotte een R.K. Lyceum te Hulst, een R.K. H.B.S. te Schoondijke en een Chr. Lyceum te Goes. Van deze tien scholen heb ben er drie behoefte aan be tere huisvesting. Oostburg is het meest dringende geval. Daar had dit jaar gebouwd moeten zdjn en wel zo tijdig, dat men per 1 Sept. het openbare lyceum beter had kunnen huisvesten. Helaas schiet men te langzaam op met de plannen. Dan zal er in de toekomst zeker een ge bouw voor het Chr. Lyceum te Goes nodig zijn, waut die school is ruim levensvatbaar gebleken en tenslotte zal de R.K. H.B.S. te Schoondijke niet al te lang in het arbei derskamp aldaar kunnen hui zen. Er zal voor deze school een nieuw gebouw in Oost burg moeten verrijzen. Drie schoolgebouwen tekort op 10 scholen, dat is dus een tekort van bijna 30 en dat mag inderdaad zorgelijk ge noemd worden. HET PERSONEELS VRAAGSTUK. Naast 't gebouwenprobleem bestaat voor Zeeland ook een leraren-vraagstuk. Er is voor het gehele land een tekort aan bevoegde leraren in het bijzonder wat de exacte vak ken betreft Voor biologie is dat tekort al heel sterk, maar ook voor natuurkunde, scheikunde, wis kunde en mechanica is het aanwezig. Zelfs voor de mo derne talen heeft men er eni ge last van. Het gevolg van dit alge meen tekort is, dat de pro vincie Zeeland niet gemakke lijk de hand kan leggen op volledig bevoegde leerkrach ten. Vooral de jonge confessio nele scholen kunnen moeilijk een bevoegd lerarencorps sa menstellen, ook' al omdat ver scheidene leraarsbetrekkingen door het geringe aantal les uren aan één school geen vol ledig bestaan geven. Men zou voor zo'n leraars betrekking een combinatie met andere scholen tot stand moe ten brengen om de. betrek king vol'edig te maken. Maar die combinaties met en in Zeeland zijn door moeilijke verbindingen heel bezwaarlijk. Het leraarstekort leidt er toe, dat men op deze jonge scholen bepaalde vakken laat onderwijzen door Ieraren, die in feite voor andere vakken bevoegd zjjn. Intussen blijft het leraren- probleem ook voor de oude, gevestigde scholen, moeilijkhe den veroorzaken. Kan men al bij die scho. len, voor het onderwijs in de moderne talen jonge leraren vinden met een A-bevoegd heid, dan hebben zij in Zee land het nadeel, dat ze bij de noodzakelijke verdere studie voor de B-acte ernstig ge handicapt zijn. Het is zelfs al voorgeko men, dat één van deze jon ge leraren deviezen aan vroeg om zyn studie in Gent te kunnen voortzetten want die stad was wel be reikbaar voor hem, maar de centra van Brabant en Zuid-HolLand niet! Door een kleine commissie wordt thans de vraag beke ken in hoeverre in Zeeland zelf iets gedaan kan worden om de personeelsvoorziening bij het M.O. te verbeteren. Daarby gingen de gedach ten uit naar d© stichting 'den van leergangen bijvoor beeld in Goes waar men opgeleid zou kunnen Mor den voor middelbare acten moderne talen en wiskun. de. Komt deze opleiding tot stand, dan zal ze van veel betekenis kunnen zijn voordt overwegend jonge leerkrach ten, die thans na enige jaren practijk nog al vaak uit Zee- land weg willen. EEN GEVOLG. Een gevolg van het leraren tekort is, dat de bijzondere middelbare scholen in Zee land, die aangewezen willen worden als gymnasium, veel grotere moeilijkheden hebben om het daarvoor nodige aan tal bevoegde docenten te krij gen, dan in het centrum van Nederland het geval is. EEN VRAAG. De vraag rijst of het niet dringend gewenst is ook Iets te doen voor de leraarsge zinnen in Zeeland. Het moet niet zó zijn, dat een leraars gezin verplicht is Zeeland te verlaten, omdat daar geen opleidingsmogelijkheden zijn voor de kinderen uit dat leraarsgezin. Traditie en aanleg van de hinderen brengen gewoonlijk mee, dat sommigen van hen de voetstappen van de vader willen drukken. Zou het nu niet volkomen billijk zijn, wanneer men aan leraren, die in een excentrisch gelegen ge bied belangrijke culturele ar beid verrichten, de verzeke ring gaf, dat hun kinderen b\j een eventuele universitaire studie of bij een opleiding voor een leraarsbevoegdheid op gemakkelijke wijze de be schikking kunnen krijgen over studiebeurzen, die later niet terugbetaald behoeven te wor- (Vervolg op pag. 2) Er is die nacht gesmokkeld en de kommiezen V. en F. heb ben de smokkelaars betrapt. Deze sloegen echter op de vlucht met achterlating van de smokkelwaar, waarna op de vluchtelingen is geschoten. Zij wisten echter te ontkomen. De kommiezen hebben de smokkel waar uit het land opgehaald en juist toen de kommies V. met een pak de weg naderde, kwam het slachtoffer R. het café van de familie P. uit, om zich per fiets naar huis te be geven. V. moet R. hebben aan geroepen, waarop tussen beide een twist moet zijn ontstaan. R. zou toen V. met een pak slaag bedröigd hebben, waarop V. het land is ingevlucht. R. achtervolgde hem. Daar V. kort te voren zijn revolver had leeg geschoten op de smokkelaars, stond hij op dit moment onge wapend, terwijl zijn collega F. zich verder in het land bevond. Tijdens zyn vlucht heeft V. k3ns gezien zyn revolver op nieuw te laden en heeft daarop van zeer korte afstand op R. geschoten met het bekende noodlottige gevolg. Deze lezing heeft de kommies V. van het drama gegeven. Hij beroept zich thans op zelfverdediging. Vreemd blijft het echter, dat toen hy de kommies door liet omgeploegde land achter volgde, zyn fiets heeft meege sleurd, temeer daar R. bekend stond als een zeer gemoedelijk mens, die nimmer ruzie zocht. Men twyfelt daarom aan de lezing van de kommies. M.W.O. voor majoor der mariniers. Bij K. B. is benoemd tot rid der in de vierde klasse Mili taire Willemsorde de tijdelijke majoor der mariniers C. G. Lems. Majoor Lems heeft zich in de strijd onderscheiden, door uit stekende daden van moed, be leid en trouw, bedreven als commandant van een infanterie- compagnie van het 2e infante- rie-Sataljon der marineirs bri gade, van Maart 1946 tot Au gustus 1947, en daarna als staf officier operaties bij de mari niers brigade tijdens de politi ële actie in' 1947 en bij de pa cificering van het bij deze ac tie weder onder Nederlands gezag gebrachte gebied. Donderdag is in de Gem. Uni versiteit van Amsterdam het feit herdacht, dat 300 jaar geleden de historicus en theoloog Vossius stierf. De minister van O. K. cn W.. prof. dr. Rutten, bracht Donder dag een onverwacht bezoek aan de Nutsschooï te Eindhoven. Donderdag zijn de eerste algemene verkiezingen op de Nederlandse Antillen gehou den. Op Curasao waren«37.688 en op Aruba 12.819 stemge rechtigden; het aantal stem gerechtigden in liet gehele gebied bedroeg ruim 65.500. B\j de verkiezingen bestond geen opkomstplicht. De vier partijen op Curasao hebben veel propaganda gevoerd: lan ge stoeten van honderden auto's met vlaggetjes reden rond en geluidwagens prezen de candidate» aan. De natio nalisten gebruikten het V-te ken. Minder propaganda werd gevoerd door de behoudende onafhankelyken. Het eiland is tijdelijk drooggelegd met ljet oog op verhitte gemoederen. De verkiezingen hadden echter een ordelijk verloop en de opkomst was zeer behoor lijk. Duits minister zond telegrammen aan Drees en Spaak. De minister-president van Noordrijnland-Westfalen, Ar nold ,heeft telegrammen ge zonden aan de ministers Spaak en Drees, waarin hij aanbiedt besprekingen te houden over de correcties. Maandag zal Ar nold een tocht maken naar het grensgebied en daar de bevol king toespreken. In Britse kringen te Dussel- dorp verwacht men begin vol gende week de publicatie van de door de grenscommissie te Parijs genomen beslissingen inzake de correcties der Wes telijke Duitse grenzen. Naar de vertegenwoordiger van de Duitse persdienst te Londen vernoemt, zou de be slissing over aard en omvang der correcties reeds voor enige tijd genomen zijn en zou de commissie nog slechts bijeen behoeven te komen om het rapport over haar beraadsla gingen op te stellen. Volgens de Duitse persdienst wordt te Londen bevestigd, dat de Duit se minister-presidenten nauw keurige inlichtingen over de grensverandcringen zullen krij gen, voordat de beslissing van de commissie zou worden ge publiceerd. De in de Duitse pers gevoer de campagne tegen de correc ties neemt nog vrijwel met de dag scherpere vormen aan. Een der bladen eist van de re gering van Noord-Rjjnland- Westfalen maatregelen tegen de districtpresident van de zelfkant die in de streek be kend staat als een voorstander van aansluiting bij Nederland. Jongs landarbeiders en D.U-W. Het N.V.V. heeft aan de ministers van Sociale Zaken en van Wederopbouw een te legram gericht, waarin er op wordt aangedrongen jeugdige landarbeiders van 19 en 20 jaar ook n& 15 Februari bij de D.U.W. te handhaven tot de landbouw hen nodig heeft. VOORSPELT LANGZAAM AFNEMENDE WIND. Geldig tot Vrijdagavond. Wisselende bewolking met enkele buien. Vooral langs de kust aanvankelijk stormachtige, later langzaam afnemende Noordwestelijke wind. Onge veer dezelfde temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1