PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kanaal Sluis Brugge moet weer bevaarbaar worden ENGELAND'S SNEL HERSTEL Portugal thans candidaat voor het Atlantisch Pact 0£ BILT Voorstel tot één Indonesische delegatie in Den Haag Sir Stafford Cripps bracht zijn jaarverslag uit Vandaag Overleg met België nodig Sensationele jacht op inbreker. VOORSPELT 192e Jaargang - No. 62 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie; F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred.; G Ballintijn, Pl.verv.: VV Leertouwer en E A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 32 ct per week; 3.9C p. kw.; fr. p. p. I 4.15 per kw- Losse nummers 10 cent Woensdag 16 Maart 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 13 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen Vlamingstr 16-18-20 (tjjd.) tel. 10en51 - Middelburg: Londense Kaal 29. iel. 2077 en 2924 Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerjjstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogerdstr. C 160. teL2» Alles draait nog steeds om dollars. Engeland heeft zijn eigen economen verbaasd door over het geheel genomen zijn internationale handelsbalans in evenwicht te brengen. Met het dollar gebied wijst de han delsbalans echter nog steeds een enorm tekort aan en dat is de zwakke plek in de Britse economie. kort geraamd op 780 millioen dollar, vergeleken met 1016 millioen dollar in de eerste helft van 1918 en 4.096 mil lioen dollar in geheel 1947. Om het dollarprobleem op lange termijn op te lossen, acht Cripps o.a. noodzakelijk grotere binnenlandse produc tie van dollarbesparende goe deren, in het bijzonder land bouwproducten en chemicali ën en grotere export van goe deren, die dollars opbrengen, zoals olie. Bovenstaande zinnen komen voor in het jaarlijkse over. zicht van de economische po. sitie van Engeland, dat is sa mengesteld door de Britse minister van financiën, Stafford Cripps en Dinsdag- werd gepubliceerd. Volgens het overzicht ver. wacht Engeland, dat zijn be. talingsbalans over de periode van de maanden eindigendein Juni a.s., een batig saldo te zien zal geven van' 15 milli oen pond. Dit is een verras sing, daar de regering nog in December jl. had geraamd, dat er een nadelig saldo zou zijn van 362 millioen pond. Ten aanzien van de alge mene economische vooruit zichten laat Cripps zich ech ter minder optimistisch uit. Het kan onmogelijk verwacht worden, dat 1949 een zo op merkelijke vooruitgang ten opzichte van 1948 zal te zien geven als 1948 ten opzichte van 1947, zo schrijft hij in zijn overzicht. Het tot dus verre bereikte resultaat vormt echer slechts een phase op de weg naar ht uiteindelijke doel van volledige economi sche onafhankelijkheid. Het dollartekort blijft het kardi nale probleem. Voor het eerste half jaar van 1949 wordt het dollarte- „Strafperiode" voor Duitsland geëindigd. THANS DE OPBOUW- PERIODE. Generaal Clay, de Ameri kaanse gouverneur in Duits land heeft op een banket ver klaard, dat de „strafperiode" van de bezetting thans is ge ëindigd. De nieuwe periode zou op bouwend zijn en een terrein heslaan, waarop het Ameri kaanse genie en talent steeds hoogtepunten hebben bereikt. De betekenis van deze woor den wordt geïllus-reerd door een Reuter-bericht uit Frank rijk. De Westelijke goiiver- neurs bestuderen volgens dit bericht een voorstel om voor de komende drie maanden 1 milliard Marken ter beschik king te stellen voor Duitse in vesteringen Het investerings program voor het komende jaar bedraagt 5 milliard en dient voor heruitrusting van industrie, spoorwegen, tot bouw van woningen, enz. Een tussentijdse lening wordt echter noodzakelijk geacht. Uit Essen wordt verder ge meld, dat de mijnen van het vroegere „Stahkonzern" weer zullen worden samengevoegd met de nieuwe ijzerbedrijven. Tegen zulk een concentratie hebben de Fransen zich steeds verzet. De Engelse luchtvloot. De Britse minister van luchtvaart, Arthur Henderson, deelde Dinsdag in het Lager huis mede dat Groot-Brittan- nië begint met de uitvoering van de eerste fase van zijn programma voor het vergro ten van de sterkte in eerste linie van -zijn vloot bombar dementsvliegtuigen. Minister Henderson ver zocht het Huis zyn goedkeu ring te hechten aan de door hem ingediende begroting voor de luchtmacht over het komende begrotingsjaar, wel ke een totaal bedrag van 207 millioen pond sterling aan wijst, hetgeen 34 millioen pond meer is dan het oor spronkelijk voor het lopende financiële jaar uitgetrokken bedrag. Positie Birmaanse regering hachelijk „De enige strook grondge bied, die nog onder controle van de Birmaanse regering staat, is practisch tot de stad Rangoon herleid", zo schrijft de „Times", die er aan toegevoegte: „Deze militaire mislukking vindt haar oor sprong in de volledige onbe kwaamheid van de Birmaanse regering het oorlogsmaterleel dat zij ter beschikking had naar behoren te gebruiken. De opstandige Karens daar entegen hebben hun operaties op verstandige wijze gevoerd en geleidelijk al het regc- ringsmaterieel buitgemaakt. De algemene toestand is hachelijker dan ooit. De re gering verliest voordurend veld, maar vooralsnog komt geen enkele partij voor opvol ging in aanmerking." Noord-atlantisch pact. Te Washington werd Dins dag de laatste hand gelegd aan het ontwerp van liet Noórd-Atlantisch verdrag. De ambassadeurs van de deelne mende landen hielden een bij eenkomst, waarvan zij hopen, dat het de laatste is geweest. Grote brand te Oakland In de havenwijk van de Amerilcaanse militaire basis te Oakland is een brand uit gebroken, die zich tot de stad zelf uitbreidde. Twee schepen geraakten in lichterlaaie. Talrijke munitieontploffin gen deden zich voor, waarbij 100 meter hoge vlammen op sloegen. Tijdens de oorlog was Oakland een der voornaamste inschepeingshavens aan de Stiile Oceaan. De haven ligt aan de Oostkant van de baai van San Francisco, tegenover de stad. Dameskousen en politiek Dameskousen worden „in grote hoeveelheden" van Oost- naar West-Duitsland gesmok keld om de kas van de socia listische eenheidspartij te steunen, die in grote finan ciële moeilijkheden verkeert, aldus nïeldt „Die Welt". Volgens het blad wordt de smokkel geleid door Steahl- mann, een lid van het centraal secretariaat der socialistische eenheidspartij. Enkele van zijn agenten in West-Duitsland, die koeriers in dienst hebben, zou den een functie bekleden bij de militair besturen der Wes telijke mogendheden of in de industrie en de pers. Met ingang van 14 Maart 1949 zijn de prijzen voor tabakspijpen, sigarenaanstekers en de hierbij behorende vuursteentjes niet meer gebonden aan enig prijsv schrift. Verhit debat in Frans parlement. OVER INDO-CIUNA. De Franse Kamer van Afge vaardigden heeft een tegen de regeringQueuille ingediende motie van wantro iwen met 380 tegen 228 stemmen verworpen. De motie was ingediend, omdat de regering had geweigerd op nieuw een uitgebreid debat over Indo-China toe te staan. Verscheidene ministers en niet-communistische afgevaar digden verlieten de Kamer, toen de communistische verte genwoordiger Jacques Duclos de regering van „aanhitsen tot oorlog" beschuldigde. Toen Duclos in zijn toespraak verklaarde dat de regering „Frans bloed aan Amerikaanse millionnairs wenste te verko pen" werd hij tot de orde ge roepen. is het 150 jaar ge leden, dat J. C. van den Broecke, een voor aanstaand geneesheer te Middelburg, die al daar in diverse com missies werkzaam was, te Aardenburg werd geboren,. Besprekingen over Oostenrijk vastgelopen. De besprekingen in Londen over een vredesverdrag voor Oostenrijk zijn opnieuw vast gelopen. De Joego-Slavische vertegen woordiger, dr. Bebler, is reeds onverrichterzake naar Belgrado teruggekeerd. Dr. Gruber, de Oostenrijkse minister van buitenlandse za ken zal deze week zijn voor beeld volgen. Men verwacht dat de confe rentie binnenkort zal worden verdaagd, omdat men toch geen kans ziet verder te komen. Republiek niet als aparte groep Zodra, de beslissing- van de Veiligheidsraad bekend zal zijn, zal de Bijeenkomst Federaal Overleg weer vergaderen, al dus meldt het Chinese dagblad „Keng Po". De B.F.O. zal haar houding laten afhangen van die van de Veiligheidsraad. Het blad schrijft verder: „In een ge sprek met een woordvoerder der B.F.O. hebben wij verno men dat, wanneer de door Ca nada voorgestelde resolutie door de Veiligheidsraad wordt aangenomen, de delegïatie van Oost Indonesië aan de B.F.O. een i-esolutie zal voorstellen, waarin wordt verzocht, te Ba tavia voorbesprekingen te houden tussen de Republiek, de B.F.O. en Batavia. Indien de B.F.O. dit voorstel za.1 aan nemen, zal dit de eerste be spreking zijn tussen deze drie groepen". Voorts vernam het blad, dal „de delegatie voor de ronde tafelconferentie uit een Indo nesische delegatie zal bestaan en niet uit* een Republikeinse en een B.F.O.-delegatie, zoals door Den Haag werd voorge steld." Naar aanleiding van dit laatste verneemt Aneta. van bevoegde zijde dat „Den Haag" geen enkel voorstel in deze zin heeft gedaan. Instede daai*van is zowel aan de Re- Minister in 't Veld in Engeland Mr. J, In 't Veld, de minister van Wederopbouw, is voor een viez'daags bezoek te Londen aangekomen om kennis te ne men van de Britse methoden ter bestrijding van het woning probleem. publikeinse leiders als de B. F.O, medegedeeld dat, indien de afgevaardigden zouden ge raken tot de vorming van een Indonesische delegatie, dit de regering slechts aangenaam zou zijn. Montgomery wil troepen terug naar Nederland Volgens de correspondent van de New York Times is op de conferentie te Londen van de vijf ministers der Westeuropese Unie, Indonesië ter sprake gekomen. Volgens deze correspondent zou veldmaarschalk Montgo mery in de afgelopen maanden op de Nederlandse regering een zeer sterke aandrang hebben geoefend om, zo spoe dig als zulks maar enigszins mogelijk is, een groot gedeel te van de 80.000 man sterke Nederlandse troepenmacht in Indonesië naar Nederland te doen repatriëren. Dinsdagavond werd het offi ciële communiqué gepubli ceerd over de besprekingen dei- ministers. Zoals gewoonlijk is dit nietszeggend opgesteld. Er blijkt alleen uit. dat de minis ters het Atlantisch Pact be sproken hebben en de maatre gelen, die genomen moeten worden om de productie van oorlogsmateriaal te verbeteren en te financieren. In April zal een nieuwe bij eenkomst worden gehouden om het definitieve statuut van de Raad van Europa te bespreken. De Nederlandse ministers zijn op min. Stikker na, die van daag pas vertrekt. weer in Den Haag gearriveerd. Dieven van klokken en horloges achterhaald In verschillende klokken- winkels te 's Gravenhage wer den gedurende de laatste maanden meermalen horloges en klokken van een bepaald merk ver beneden de factuur- prijs verkocht Door de Haag se recherche werd een uitge breid onderzoek naar de her komst van deze uurwerken in gesteld. Het bleek dat de im porteur reeds met. een accoun tant aan een onderzoek bezig was; circa 350 klokken bleken uit zijn magazijn verdwenen. In verband hiermede arresteer de de politie de 28-jarige Haag se chauffeur M. H. L., die de uurwerken aan de winke liers had verkocht en zijn broer, de 31-jarige glazenma ker W. H. II. deze laatste had de uurwerken uit handen van de 28-jarige magazijnbediende G. A. L. ontvangen. Levenslang geëist tegen verraadster van Joden De procureur-fiscaal van het Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof heeft levenslange ge vangenisstraf geëist tegen de 28-jarige Amsterdamse vrouw L., die tijdens de bezetting een aantal ondergedoken Joden heeft verraden. Op één na kwamen deze in Polen om het leven. Onder de getuigen be vonden zich de twee vroegere verloofden van de vrouw, die beiden door hun meisje waren verraden. De. verdachte ontkende ieder verraad en verklaarde zich de dupe van de illegaliteit, die op haar de schuld schuift voor gemaakte fouten. Moeder verborg 14-jarige zoon voor de wereld Een bevreesde, 14-jarige „wilde jongen" wist Maandag te Boston vanuit een afgesloten kamer naar de buitenwereld te ontsnappen. Volgens de politie heeft zijn moeder hem gedurende tien jaar in de kamer opgesloten gehouden. Zij heeft dit gedaan, omdat het kind onwettig was en zij wilde niet „dat het schande zou brengen over de anderen". Een politieinspecteur ver klaarde dat de jongen „eruit zag als een wild beest". Zijn haar hing in een verwarde massa op zijn schouders neer en zijn broodmagere benen wa ren krom. als gevolg van En gelse ziekte. De ..wilde jongen" wist niet, of hij een jongen of een meisje was, hij kon de politie maar heel weinig vertellen, waarbij hij zich slechts in gebroken zinnen kon uiten. K.L.M. geeft Bazel-lijn op De KLM heeft besloten haar luchtlijn naar Bazel op te heffen wegens onvoldoende passagiers. Passagiers, die naar Bazel moeten, kunnen, nu desgewenst met het toestel naar Zurich vliegen en de reisnaar Bazel per trein voortzetten. Op initiatief van de linkse vakbonden heeft Maandag 'een op 300.000 personen geschatte menigte voor het keizerlijke paleis te Tokio tegen de eco nomische politiek van de i-e- gering Josjida gedemonstreerd. HET IS OM DE BASES TE DOEN. Van gezaghebbende zijde verneemt Heuler te Washington, dat de regeringen van de Ver. Staten en Portugal de mogelijkheid bespre ken van toetreding van Portugal tot het Atlantisch Pact. De besprekingen worden te Lissabon gevoerd tussen Portugese autoriteiten en de Amerikaanse ambassadeur, Lincoln McVeagh. Volgens zegslieden te Washing- ion was net belangrijkste punt van bespreking de kwestie, of van Portugal zou worden gevraagd in vredestijd bases hetzij in Por tugal zelf of op de Azoren ter beschikking te stellen van de an dere ondertekenaars van het Pact en voornamelijk van de Ver. Sta ten. Naar te Washington verluidt, heeft Portugal te kennen gegeven, dat het behalve op grond van de bestaande overeenkomsten in vre destijd geen bases wil afstaan. Als Portugal niet onmiddellijk toetreedt, kan dit volgens de be palingen van het pact., zoals deze thans luiden, slechts geschieden als alle regeringen het Pact heb ben geratificeerd. Dit zou ver scheidene maanden kunnen ver gen. Vandaar, dat de besprekingen dringend zijn. NAAR W ASHINGTON. De Britse minister van buiten landse zaken. Ernest Bevin, zal om streeks 31 Maart in de V.S. aan komen voor een bezoek van on geveer een week. Hij zou dus op tjjdd komen voor de ondertekening van het Atlan tisch Pact, die vermoedelijk zal plaats vinden in de eerste week van April. De Franse minister Robert Schu- man zal twee April per vliegtuig naar Washington vertrekken. Rimpelloos is het stilstaande water in de haven van Sluis. Zover het oog reikt over het kanaal naar Brugge, is er geen enkele beweging in het water te bespeuren. Afgezien van een enkel vletje, voor de visvangst, is er ook geen enkel schip to bespeuren. Leeg is de steiger, leeg is het aan de trappen naar de oever. Rust kan schoon zijn, maar deze rust is ongewenst. Het heeft er wel eens an ders uitgezien in de haven van Sluis. Vóór de oorlog, toen via deze haven veel stro, gerst enz. naar België werd verscheept. En wat was het een vrolijk schouwspel, wanneer 's zomers tal van Belgische pleziervaartuigen, meestentijds fleurig gepavoi- seerd, de haven van Sluis binnenvoeren! Dat gaf druk te in het eens zo mooie oude stadje Sluis. De hotels en ca- fé's werden flink bezocht, er werden zaken gedaan, er werd geld verdiend en de gehele gemeente voer er wel bij. Herinneringen. Verleden tijd. Zal dit beeld ooit terugkeren? Zal het kanaal SluisBrugge weer bevaarbaar worden ge maakt? Vragen, die de laat ste tijd weer actueel zijn ge worden en waarop het thans nog heel moeilijk is, een de finitief antwoord te geven. VERBROKEN. Het is nu büna 9 jaar, dat de verbinding tussen Sluis en Brugge door het kanaal werd verbroken. De snelle opmars der Duitsers was oorzaak dat do Belgen de syphons tussen Dnmme en Stroobrug- ge lieten springen. Deze sy phons waren aangebracht on der het kanaal Sluls-r-Brug- ge, daar «aar de twee afwa teringskanalen naar Zeebrug- ge, het kanaal SluisBrugge passeren door het vernielen van deze kunstwerken stroom de het water uit het kanaal Sluis-Bruggc naar zee, met het gevolg dat het kanaal prac tisch kwam droog te staan. De haven van Sluis werd onbruikbaar en scheepvaart was onmogelijk. Daardoor werd ook aan de Belgische landbouw, gelegen langs het kanaal, schade toe gebracht, want de daargelc- gen landerijen waren voor de bevloeiïng aangewezen op 't water uit liet kanaal. WEER O" PEIL. Later zij" ter plaatse van de kanalenkruising, dammen gelegd en in deze dammen zijn kleine sluizen aange bracht, waardoor men 't wa ter in het kanaal weer op peil kan brengen. Toen kreeg ook Sluis weer water, doch de scheepvaart naar Brugge bleef gestremd. omdat de dammen die scheepvaart on mogelijk maakten. GEEN HERSTEL. Het spreekt vanzelf, dat door het gemeentebestuur van Sluis reeds vele pogingen in het werk zyn gesteld om de Belgische autoriteiten te be> wegen, het kanaal weer be vaarbaar te maken, doch tot op heden zonder resultaat. Odk België heeft enorme schade aan de waterstaats werken en voor België is liet herstel van het kanaal Sluis Brugge van minder groot belang, waarom dit werk niet voorkomt op het 5-jaren plan. Eerst moeten meer nood zakelijke werken worden uit gevoerd, zoals bijv. het her stel van de bruggen te Zee- brugge. POGINGEN VAN DE LANDBOUW. Nu is het herstel van de scheepvaart niet alleen een belang voor Sluis, doch ook voor de gehele landbouw in West Zw. Vlaanderen. Dit on derwerp is juist de laatste tijd weer zoveel actueler ge worden, nu er zoveel gespro ken wordt over de opheffing van de tramlijnen. Speciaal het bietenvervoer dreigt, zo meent men. spaak te lopen, wanneer dit vervoer niet meer per tram zou kunnen geschieden. Het vervoer per schip, van Sluis, via België, naar Sas van Gent, zou een prachtoplossing zyn. Naar wij vernemen, zijn ook' de direc ties van de suikerfabrieken in Sas van Gent, voorstanders van dit vervoer, waarom niet alleen uit landbouwkringen, .doch ook vjtoi die zijde, op 'n herstel van het kanaal wordt aangedrongen. DE BENELUX. Er zijn thans tekenen, die er op wijzen, dat ook van Belgische zijde enige toenade ring is te bespeuren, juist met het oog op de a.s. Bene lux. Immers, wanneer de Be nelux in werking treedt, mag men verwachten dat de han del tussen Zw. Vlaanderen en België in belangrijke mate zal toenemen. Er zullen dan ongetwijfeld weer vele land bouwproducten naar België worden uitgevoerd. Wij den ken hierbij aan aardappelen en stro. MORELE VER. PLICHTING. Verder rijst de vraag of België niet moreel verplicht is, het kanaal weer bevaar baar te maken. Nederland heeft immers ook' de water wegen, die voor België van belang zijn, hersteld na de oorlcg? Het is ons bekend, dat er momenteel geregeld bespre kingen worden gevoerd over dit probleem en er schijnt in België enige bereidheid te zijn, om gelden, bestemd voor het 5-jaren plan, uit te trekken voor het herstel van de syphons. Men zou dan wel iswaar enkele andere objec ten moeten laten rusten tot later datum, maar men acht dit verantwoord. Het is voor onze landbouw en voor de gemeente Sluis te hopen, dat het herstel spoe dig zal worden uitgevoerd. Dinsdagmiddag omstreeks half Ader ontving de Amster damse politie een anonieme mededeling, dat zich in de omgeving van het Beuken plein in Amsterdam-Oost de beruchte inbreker Andries B. ophield. Onmiddellijk werd 'n radiowagen naar het Beuken plein gedirigeerd en na enig zoeken zag men inderdaad een man, die bij het naderen van de politieauto zjch ijlings uit de voeten trachtte te maken. Eerst sprong hij op een fiets en later ging hij een geopen- de deur binnen- van een wo ning in de Tweede Ooster parkstraat. Hij sloot de deur achter zich en wist daardoor een geringe voorsprong te krijgen, omdat de agenten niets anders overbleef dan de deur in te trappen. Vluchte ling en agenten renden door naar het dak, waar B. via een luik aanvankelijk wist te ontsnappen. Men vond B. te rug op een veranda va.n de tweede verdieping. Onmiddel lijk werd de achtervolging voortgezet. B. sprong van de veranda omlaag naa.r een la ger gelegen veranda. Dit kunstje kende éóp der agen ten echter ook en daardoor werd B. tenslotte overmees terd. Hij werd op dit ogen blik gezocht, als verdacht van een diefstal met inklimming te Haarlem gepleegd. Hij heeft in de afgelopen tien jaren reeds vijf vonnis sen. totaal vier jaar gevange nisstraf uitgezeten, terwijl nog negen verbalen tegen hem lopen. Na de rijst: pinda's Met de „Cottica" van de K.N.S.M. zijn 400 balen on gepelde Surinaamse pinda's meegekomen, welke eerst daags tegen de prijs van 1 per half pond te koop zullen zijn in Den Haag, Delft, Rot terdam en Dordrecht. Meer zendingen worden verwacht en zullen dan 'n aantal andere plaatsen aan de beurt komen. Een gedeelte der, opbrengst komt ten goede aan het Wil- helminafonds voor de t.b.c.- bestrijding in Suriname. Gratis service van garages. Van 16 Maart af mogen kleine service-werkzaamheden niet meer door garages in re kening worden gebracht. Onder deze werkzaamheden worden onder meer verstaan schoonmaken van de ruiten, controleren van de- banden spanning en van de hoeveel heden brandstof, smeermidde len cn water, het in en uit de stallingsgelegenheid rijden van het motorrijtuig. SFORZA VERDEDIGT ZICH. Graal Carlo Sforza. Italiaans minister van buitenlandse zaken, heeft in het parlement verklaard.' dat het Atlantisch Pact geen ge heime clausules of protocollen heeft. Hij deed dit in antwoord op aan vallen van communistische zijde op het Pact tijdens het debat, dat Za terdag j.l. is begonnen. „Het Atlantisch Pact is tot stand gekomen na de steriliteit van de V.N. welke werd veroorzaakt dooi de Russische veto's", zo zei graaf Sforza. „Het Atlantisch pact werd niet geschapen door de V.S., hot werd geschapen door de Sowjet- Unie, toen zij Europa in twee blokken verdeelde door het vor men van een Oost-Europees blok. dal. een aanzienlijke tijd aan het defensieve Westerse blok voorat- ging". GEEN VREDESBASES. Door de Portugese ambassade te Washington werd Dinsdag avond een formele verklaring uitgegeven, waarin wordt ge zegd dat Portugel zich, onder de bepalingen van het Atlan tische verdrag, niet zal ver plichten de Verenigde Staten of welke andere der deelnemen de mogendheden het gebruik van militaire bases in vredes tijd toe te staan. Door de. ambassade werd be vestigd, dat te Lissabon en te Washington besprekingen wor den gevoerd, welke ten doel hebben „aanvullende inlichtin gen te verkrijgen over de geo grafische uitgestrektheid van het verdrag en de wederkerige waarborgen der deelnemende mogendheden, waarin het voor ziet. hieronder inbegrepen de handhaving van de territoriale integriteit dezer landen". Het autopark- De K.N.A.C. raamt 't aan tal motorrijtuigen medio Maart op 237.850, dat is on geveer evenveel als op 1 Mei 1940 aanwezig was. Het aan tal personenauto's wordt ge schat op 83.000 (104.000 in 1940), het aantal bussen op 4850 (4700), het aantal mo torrijwielen inclusief driewie lers op 79.000 (71.500), het aanal vrachtauto's enz. op 71.000 inclusief 12.000 land- bouwtractors (resp. 55.000 en 3000). Het aantal personen auto's is dus nog 20 procent minder dan voor de oorlog. Hoge Islam-Raad van Indonesië Een week geleden arriveer de te Batavia Kiai Hadji Mas Noersjasin, de voorzitter van de Islam-raad voor Oost Ja va en Madooera, om met de voorlopige federale regering bespreltingen te voeren over het initiatief tot het vormen van een Hoge Islam-Raad. voor geheel Indonesië. Hij heef reeds ontmoetingen ge had met prof. dr. Hussein Djajadiningrat, de heer van der Waal van het departe ment van onderwijs en met dr. Koets, de directeur van 't kabinet van de Hoge Verte genwoordiger van de Kroon. In een onderhoud met K. H. M. Noerjasin verklaarde deze aan Aneta, dat de positieva.il deze Hoge Islam-Raad zal zijn die van adviserend colle ge voor de regering van de Ver. Staten van Indonesië, boven de bestaande departe menten. Oplichter leende 7 ton De Haagse koopman J. V. was altijd een scharrelaar ge weest. Hij had graag een groot zakenman willen zyn. doch daartoe ontbrak hem het zakelijk inzicht en vooral het geld. In 1939 kwam de kans. Met geleend geld .kocht hij twee kaaswinkeltjes maar dooi- distributie floreerden zijn za ken niet. Hij kwam met een grote schuld uit de oorlog. Het afsluiten van nieuwe leningen, die dikwijls veel weg hadden van oplichtingen, beschouwde hij als de enige manier om aan de druk van schuldeisers te ontkomen. Ruim 700.000 gulden „leende" hij zo bijeen en niemand had het in de ga ten. Tot hij in Augustus '48 bij de restaurateur J. M. te Wassenaar aanklopte. V. deed het voorkomen als of hij van de vakgroep bui tenlands gedistilleerd een toe wijzing- had gekregen voor een grote partij buitenlandse li keuren. Deze partij koste echter 63.000 en hij had zelf maar 42.000. Toen M. zijn geld niet te rug kreeg liep hij naar de politie. Een onderzoek volgde en V. ging achter de tralies. Voor de rechtbank in Den Haag werd Dinsdag 1 jaar en 9 maanden tegen hem geëist. De rijkspolitie to Venray- heeft vier Duitsers aangehouden, die zich op smokkelpad bevonden en die illegaal over de grens wa ren gekomen. LATER OPKLAREND. Geldig tot Woensdagavond. Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen. Later wisse lend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige wind tus sen Noordwest en Zuidwest. Ongeveer dezelfde tempcratuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1