PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Brussel bracht goede resultaten De rode Deken contra Kravchenko De Rondetafelconferentie Steeds meer voertuigen op de Zeeuwse wegen Sabotagedaden op Java BILT RondetaU Dr. H. Brugmans tevreden over raad der Europese Unie OPSTAND IN ANGKOK. Vandaag DE VOORSPELT 192e Jaargang -o. 49 Dagblad, uitgave van Firma Provinciale Zeeuwse Coiai. Directie. F. van de Veld* F. B den Boer Adj W de Par Hoofdred. G BallinttJn.l.verv.: W Leertouwer en H. A khardt ABONNEMENTSPRIJS ct pei week; 3.90 p. kw.; fr. p. t 4.15 per kw. Losse nummers) cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 1 Maart" 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 1» ct. per i run. Minimum p. advertentie i 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—. iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad". 2S cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te VUssingen Vlgngstr 16-18-20 (tüd.l tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. lel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Maurltsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerljstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel.21 De Zaterdag; gepubeerde regeringsverklaring inze In donesië, zal voor vele: toch nog een verrassende ihoud hebben gehad. Hoe m ook over de inhoud wil oordïn het zal niet voor iedere ge- makkelijk zijn om te vwer- ken, dat de overdracht d sou- verelniteit zelfs vroeger .1 ge schieden, dan de Veilijeids- raad noodzakelijk oordeie z(j legt in iede.' geval h ini tiatief weer vtlkomen Ne derlandse handtn. Nederland loet een zeer royaal aanbod tn het isihans aan de republikeinen, <n uit .te maken, of zijdit wille, aan vaarden, of dat zij in hn sa boterende houdig wensn te volharden. Bovadien zal be reikt zjjn, dat e onderhande lingen niet me» op Ind.nesi- sche bodem v,rden geboerd, maar dat de plits der teslis- singen naar Norland vordt verlegd. WensÖe Commissie der Verenigde Naties haar aandeel te hebh in deze be. sprekingen, damal zij zich eveneens naar iderland heb ben te begeven,its wat haar het vormen vanen juist oor deel over de Nerlandse op vattingen aanziejk zal verge makkelijken. Natuurlijk zr er tal van duistere punten.'elke garan ties zal Nederlarvragen voor het bestaan vane Unie tus sen Nederland i Indonesië? En wat zal er gchieden, als de republikeinemlfs dit toch wel zeer vèrgade aanbod van Nederland an de hand wijzen Dit zijn problien, die het gehele Indonesia» probleem beheersen en diejor de toe komst van Nederid van gro te betekenis zijn. De kans is gre dat er ge durende de Roitafelconfe- rentie meer over Lend wordt. Op het ogenblik nter blijven het vraagtekens., Een verdere vrg is natuur lijk, of de plannider Neder landse regering dnstemming hebben van Ameia en Enge- Hof voor rechten van de mens voorgesteld Het tweedaagse propaganda -of fensiefdat de Brusselse bevolking met de Europese gedachte vertrouwd moest maken, is geëindigd. De internationale raad der Europese Unie heeft Maandag zijn werkzaamheden besloten. De juridische commissie heeft een aantal aanbevelingen uitgewerkt voor de instelling van een Europees Hof voor de rechten van de mens, dat naar 't zich laat aan zien nog dit jaar geïnstalleerd zal worden. De politieke commissie heeft de algemene principes uitgewerkt van 'n gemeenschappelijke Europese politiek. De Nederlandse gedelegeer de prof. dr. Henk Brugmans, een vurig federalist en vice- president van het uitvoerend comité van de raad der Eu ropese beweging, verklaarde zich in een vraaggesprek zeer tevreden over de tijdens de eerste vergadering van de raad behaalde resultaten. Volgens prof. Brugmans onderscheidde de bijeenkomst te Brussel zich in zoverre van die te Den Haag dat er thans duidelijk omlijnde idee- en waren van wat de Euro pese Unie moet worden en bovendien de denkbeelden van de federalisten door de over grote meerderheid der afge vaardigden waren aanvaard. Prof. Brugmans zeide, dat er een onzichtbare kracht is, die de Europese beweging voortstuwt en mensen nader tot elkaar brengt, die een historische achtergrond heb ben welke geheel verschillend .Door deze onzichtbare kracht vonden wij een oplos sing voor vrijwel alle proble men." De Europese beweging moet een groeiproces doormaken. land. Mocht dat »t het geval Wij hebben niet voorgesteld zyn, dan blijft daitwikkeling een grondwetgevende verga- in de naaste toekist onzeker. Men mag evem aannemen, dat de Nederlase regering langs diplomatielwcg de ge noemde regeringi van haar voornemens oj de hoogte heeft gebracht ehun oordeel ingewonnen. In ieder geval aan de pijn lijke stilstand gelkig een ein de gekomen. Er weer bewe ging en wij stn tegenover het buitenland n. langer te kijken als een schljongen, die niet wil wat denderen wil len, ma^r ook it weet wat hij zelf wil. De eerste reacs op de re. geringsverklaringluiden gun stig. Er is dus a kans, dat het Nederlandse litiatief in derdaad de totstslkoming van een oplossing vr Indonesië zal vergcmakk<ken en be spoedigen. Het vliegvelgesloten In Bangkok iserzet gere zen tegen hetiewind van Maarschalk Phibi, die vóór de jongste oorlogictator van Siam was en nde val van Japan als collabcteur moest aftreden, maar c twee jaar geleden opnieuw or een mi litaire staatsgree de macht in handen nam. E vervolging van Phiboel als llaborateur werd destijds geiakt. Thans is een jyp marine mensen tezamen ;t de aan hangers van de vcmalige mi nister- president jdi Panom- yong en met leidde figuren uit de verzetsbewing tegen Japan, in opstai gekomen. Er is inmiddels een com missie benoemd, <zal trach ten de strijdende irtijen met elkaar te verzoen De opstandeling houden een radiostation en enkele andere gebouwem de stad Bangkok bezet, ftige ge vechten waren gide om de spoorwegwerkplaan aan de rand van de stad. Naar verluidt Wen de po litie en de Siamesuchtmacht zich afzijdig. Hetiegveld te Bangkok was geten. Zondag vertroki daardoor geen vliegtuigen. Uit latere beaten blijkt intussen, dat oolegeronder- delen tot de o^ndelingen behoren. Oostenrijk werpt Joego-Slavisch© >orstellen. Dr. Karl Grubeie Oosten rijkse minister varuitenland- se Zaken, heeft dempromls- voorstellen. die donderdag door dr. Bebler in Joego slavië, werden ing end, ver worpen. u V.N. commissie mjorteert de Veiligheid. De Commissie deöl Naties zal op Dinsdag 1 MF- C*n tele grafisch rapport verz ei^aan de Veiligheidsraad, aldote* meemt Aneta. Hierin zal d»14r -jdiging van de Nederlandse «11.jg aan de Commissie om na J. - Haag te komen in verband'i,Tctvoor genomen rondeta: k 6^entie, mede worden opgenCfc)o\ 68 dering in te stellen, daar ons de tijd daartoe nog niet rijp voorkomt. Ter voorkoming van overproductie Te Rijssel in Frankrijk vergaderden de nieuwe Rijsselse club der „100 kg.-wegenden" en de ,.Hecto-club" uit Meenen. De leden der club. wier leuze „Goed leven en niet vermageren" is, heb ben tijdens het banket metterdaad bewezen dat het hun ernst is met het nakomen van hun belof te. Zij wensen het publiek door hun voorbeeld aan te sporen om „zoveel mogelijk te eten ten ein de werkloosheid en over productie te voorkomen". Vijf „gewichtige" per sonages van de nieuwe vereniging, die met een ruime auto aankwamen, wogen samen niet minder 0dan 629 kg. Een nieuw feit noemde prof. Brugmans het offensief der communisten tegen de Euro pese beweging, zoals dit gis teren tijdens de massabeto ging voor het beursgebouw te Brussel tot uitdrukking is gekomen. „Deze oppositie zal echter slechts bijdragen tot de snellere groei van de Europese eenheid." De gedelegeerden zijn het er over eens. dat in de Eu ropese assemblee niet gespro ken zal worden over militai- re aangelegenheden. Ook over onderhoud met president Truman. het Atlantisch Pact zal zij zich niet uitlaten. De verkiezing van Leon Jouhaux, voorzitter van de Franse vakbond „Force Ou- vriere" tot president van de internationale raad heeft, zo zeide prof. Brugmans ten slotte, de indruk, dat de Eu ropese beweging door de aan wezigheid van Winston Chur chill een stempel van conser vatisme zou krijgen, geheel te niet gedaan. Generaal Clay zou 30 Juni aftreden. Do „Chicago Tribune" schrijft „uit gezaghebbende bron" te heb ben vernomen, dat generaal Lucius Clay, Amerikaans militair gou verneur in Duitsland, 30 Juli het bevel over de Amerikaanse strijd krachten in Europa zal neerleg gen als onderdeel van een omscha keling naar een „soepeler vredes politiek". Volgens het blad zou Clay worden vervangen door lui tenant-generaal Albert Wede- meyer of generaal Mark Clark. „Generaal Lucius Clay, wenst ontslag te nemen als opperbevel- hébber der Amerikaanse bezet tingsstrijdkrachten in Duitsland, doch er is nog geen enkele schik king getroffen om hem te vervan gen". zo verklaarde de minister van oorlog, Kennth Royall, na een Dr. Johnson heeft andere visie op de feiten. 3Iaandag heeft dr. Hewlett Johnson, dc rode deken van Canterbury, getuigenis afgelegd. Dr. Johnson was in het zwart gekleed en droeg een zilveren kruis op zijn borst. Hü achtte Kravchenko's boek, „Ik verkoos de vrijheid" niet in overeenstemming met de feiten, zoals hij deze sinds 1917 had bestudeerd. Zullen de republikeinen weigeren Naar het r~N.P. verneemt heeft de Bijeenkomst Fede raal Overleg eenstemmig besloten de uitnodiging van de Nederlandse regering tot bjjwoning van de Rondetafel-con- ferentie te aanvaarden. De o invang van de delegaties der deelstaten is nog niet bekend. In het Academisch Paleis te Brussel houdt de Europese Be weging een vierdaags congres, waaraan de meest prominente figuren uit het West-Europese politieke leven deelnemen. Tij dens de rede van Winston Churchilt Rechts de Belgische premier Spaak, die het congres presideert-. Dr. Johnson zeide een stu die over de Sovjet-Unie te hebben gemaakt en er drie boeken over geschreven. Hrj had Sovjet-Rusland als een „werktuigkundige dat ben ik en als geestelijke en zedenmeester dat ben ik ook" bestudeerd. De deken van Canterbury had verder een privé-gesprek van een uur gehad met Sta lin. Hij verklaarde de be schrijving van de Sovjet-Rus sische leider in Kravchenko's boek als een „belachelijke ca- ricatuur" te beschouwen. Alle godsdienstige leiders, waarmee hij had gesproken, hadden hem, in tegenstelling tot hetgeen Kravchenko daar over schrijft verzekerd, dat hun kerkgenootschappen vrij waren. De advocaat van Kravchen ko vroeg of de deken ontken de dat hy eens in 't Britse communistische blad Daily Worker heeft geschreven: „Dit blad is landslievend." waarlijk vader- Dr. Johnson antwoordde: „Ik ben trots op mijn be trekkingen met de „Daily Worker", die ik, geheel on afhankelijk van welke motie ven ook, onderhoud daar ik geen lid van enige politieke partij ben." Op een vraag waarom hy niet had geprotesteerd tegen de veroordeling van kardinaal Mindszenty was het weder woord: Dit heeft niets met de zaak, waarvoor ik hier getuig te maken. Het tweede deel van het proces-Mindszenty. Te Boedapest is het proces be gonnen tegen vijftien medebeschul digden van kardinaal tylindszenty. Het proces vindt plaats in het zelfde gebouw, waar ook kardinaal Mindszenty berecht is. De voornaamste beschuldigden legden allen bekentenissen af op één na. Nandor Vijkav, die ervan beschuldigd werd dollars verkocht te hebben, verklaarde zich on schuldig. Op 1 Augustus 1945 slechts 254, thans 2700 personenauto's. Personeelsaantal bij R.V.I. aanzienlijk verminderd. De geleidelijke opheffing van de distributie en van de bijzon dere maatregelen op velerlei terrein, die als gevolg van de schaarste noodzakelijk door de regering getroffen moesten worden, hebben niet alleen een sterke inkrimping van de dis tributiediensten ten gevolge ge had, zjj veroorzaakten ook een aanzienlijke personeelsvermin dering op de kantoren van de Rijksverkeersinspecties. Werk ten In dienst van de R.V.I. Zee land te Middelburg in 1945 maar liefst 108 dames en heren, thans is dit aantal teruggelopen tot 29 en een gedeelte hiervan zal binnenkort ook van betrek king moeten veranderen, zodat slechts een kleine kern over blijft. Dit betekent allerminst, dat voor deze „laatsten der Mohi kanen" langzamerhand de tiju van het duimendraaien is aan gebroken. Want al verdwijnen de noodmaatregelen, de weer „normale" werkzaamheden blij ven over. Deze vinden, voor zo ver het het personenvervoer betreft hun basis in de W.A.P. (Wet Autovervoer Personen), terwijl voor het goederenver voer reeds geruime tijd de WA. G. (Wet Autovervoer Goederen) de helling staat. Voorlopig vindt de regeling van het goe derenvervoer een wettelijke ba sis in de „uitvoeringsbesluiten van 1940". Men heeft bij de R.V.I. druk ke jaren achter de rug. Nog in November, dus kort voor de opheffing van de distributie, kwamen er b.v. 1054 telefoontjes binnen en stapten 443 bezoe kers, bijna alle met dc vraag „Wanneer krijg ik een auto?" op de lippen, over de drempel. In Januari waren deze aantal len al verminderd tot resp. 743 en 265. Toen V-day voor de ad- spirant-autobezitters aanbrak waren er over de gehele dis- tributieperiode gerekend 1342 personenauto's toegewezen als mede 109 jeeps, die voor de landbouw inbegrepen, 285 mo torrijwielen en 775 bestel- en vrachtauto's. Daar stond tegen over. dat er nog vele aanvra gen lagen te wachten: 1405 voor personenauto's, 810 voor moto ren en 997 voor goederenver voer, hoofdzakelijk ter vervan ging van in gebruik zijnde vrachtauto's. Dit maakt een to taal van 3212 vervoersmidde len! Het aantal afgegeven rij vergunningen in deze periode bedroeg voor deze groepen resp. 2397, 1907. 2366 en 621, dit is in totaal 7291. ALWEER 2700 AUTO'S. Het aantal voertuigen, dat rich thans op de weg bevindt, is, zoals ieder uit eigen aan schouwing weet, enorm. Het is, behalve wat personenauto's be treft, zelfs aanmerkelijk groter dan kort vóór de oorlog. Op 1 Aug. 1939 snelden 2995 luxe auto's over de Zeeuwse wegen, vijf jaar later sukkelden er nog maar 282 op diverse brandstof surrogaten voort en op 1 Aug. 1945 reden slechts 254 wagens. Maar een jaar nadien was dit aantal verviervoudigd, op 1 Aug. 1948 was het gestegen tot 2457 en op 1 Februari jl. tot 2704, waarbij nog niet gerekend zijn de 90 onder een K-nummer rijdende dienstauto's, maar wel de circa 260 huurauto's en taxi's, die Zeeland rijk is. Het aantal motorrijwielen daalde van 1559 op 1 Aug, 1939 tot 155 op 1 Aug. 1945 .maar bedraagt thans 1919, plus 65 „stoomfietsen" varr overheidsdiensten. Het autobussenpark omvatte in Augustus '39 120 voertuigen. Kort na de bevrijding reden echter nog slechts zes bussen en vehikels, die voor personen vervoer wel goedgekeurd, maar niet aangenaam waren. In één jaar tijds vermeerderde dit aan tal tot 109 en momenteel zijn 217 bussen in staat het verkeer heel aardig op te vangen. VOLDOENDE VRACHTWAGENS. Wat de vrachtwagens aan gaat: hiermee is langzamerhand het „verzadigingspunt" bereikt, wat het aantal aangaat. Er lo pen echter nog heel veel z.g. dumpwagens en deze zijn wei nig economisch in het gebruik, zodat er nog veel materiaal ver vangen zal moeten worden. De meeste vrachtwagens moeten uit Amerika komen, maar de import uit dat land is thans be droevend gering om begrijpe lijke redenen. Overigens heeft het beroepsgoederenvervoer zijn gouden tyd achter de rug. Het aantal vrachten loopt terug en dit heeft een terugslag op het eigen vervoer. Er rijden in Zee land momenteel bijna 2700 vrachtauto's, trekkers, opleg gers, aanhangwagens en car riers, tegen 1407 op 1 Aug. 1939 en 153 op 1 Aug. 1945. Ook het aantal speciale voertuigen, zoals kraanwagens en tractoren (de laatste zijn bij de landbouwers zeer populair geworden!) is flink gestegen: van 457 in 1939 Koninklijk gezin verlengt vacantie in Tyrol. Koningin Juliana en Prins Bernhard zullen hun vacantie in Oostenrijks Tyrol verlengen zo verneemt Reuter te Wenen. De Koningin zal vermoedelijk met de Prins en de drie prinsesjes in Tyrol blijven tot de skiwedstrijden te Kandahar op 13 en 14 Maart. Kindje omgekomen bij brand in Amsterdam. Maandagmorgen is brand uitgebroken op de derde etage van een perceel in de Hout- rykstraat te Amsterdam. Het teweejarig zoontje van de be woners is hierby verbrand. In de kamer waar de brand ontstond, bevond zich een brandende petroleumkachel, waarvan oen der poten kapot was. De kachel is vermoede lijk omgevallen. Mohammed Rum heeft Maan dag een telegram gezonden aan de commissie der V.N. voor Indonesië, waarin hy verklaart, dat de uitnodiging aan de republikeinse leiders om deel te nemen aan de ltondet'afel-conferentie in Den Haag met andere vertegen woordigers van Indonesië dc resolutie van de Veiligheids raad doorkruist. Bovendien is het volgens Rum zeer duide lijk, dat de Nederlandse re gering in geen geval zal vol doe» aan de voorwaarde om de huidige republikeinse re gering in haar bevoegdheid over enig deel van haar ge bied te herstellen. In het bij zonder verklaarde dr. Gieben, in tegenstelling met de rege ringsverklaring, dat de lei ders in geen gev.aJ naar Djoc- jakarta zullen mogen terug keren. „Deze nieuwe stap van Nederland geeft uitdrukking aan zijir ontkenning van de wettigheid der inmenging van de Veiligheidsraad en houdt een ander voorstel in op eigen gezag. Onze regering zal zich echter nooit neerleggen bij enige stap, welke de ten uit voerlegging van de resolutie van de Veiligheidsraad ont wijkt", aldus besluit het tele, gram. VERKLARING VAN DR. VAN ROTEN. Op een persconferentie heeft de Nederlandse ambassadeur in Canada, dr. J. H. van Royen, verklaard, dat er geen essentieel verschil bestaat tus sen de doelstellingen van de Nederlandse regering en de Veiligheidsraad. Nederland wil vrede en arbeid in Indo nesië achterlaten en geen chaos, die tot communisme zou lelden. Dr. Van Royen zeide, dat Nederland tracht de Veilig heidsraad van «ijn goede be_ Bende pleegde overval op ziekenhuis. TALRIJKE MOORDEN. Uit Surabaja wordt gemeld, dat drie stationsgebouwen aan de spoorlijn Surabaja-Malang, die se dert de jongste aanslag was ge blokkeerd. zijn verbrand. Sedert Zondag lopen op deze lijn echter weer vrachttreinen en gehoopt wordt, dat het eind dezer week weer mogelijk zal. zijn, ook het passagievsverkeer weer voortgang te doen vinden. Een bende heeft een overval ge pleegd op het ziekenhuis te Turen, ten Zuiden van Malang, waarbij twee doctoren en zeven verpleeg sters werden ontvoerd, van wie niets naders is vernomen. Op de hellingen van he.t Willis gebergte vond een Nederlandse patrouille de voormalige republi keinse gouverneur van Oost-Java. dr. Murdjari. die in gezelschap van verschillende zijner medewerkers was. SEMARANG. Uit Semarang wordt gemeld, dat de administrateuf van een suiker onderneming nabij Pemalang is vermoord, ook het politie-posthuis hier is. doch zonder succes, aangevallen. In dezelfde plaats werd later een hadji beroofd en vermoord. De correspondent van, Aneta te Buitenzorg meldt, dat een der vooraanstaande figuren uit de Chi- „Bekentenissen" te Sofia thans voltooid. Bijna alle beklaagden in het pro ces te Sofia tegen de 15 protestant se geestelijken hebben thans een verklaring kunnen afleggen. Zon der uitzondering hebben zij volle dige ..bekentenissen" afgelegd, en hun verleden volkomen verloo chend. De verslagen van het pro ces zijn haast onleesbaar vanwege de eentonigheid. Een van de pre dikanten. Driankof, zeide geen en kele verontschuldiging te kunnen aanvoeren voor zijn misdadige ac tiviteit. De anderen lieten zich in gehjke geest uit. Zij stelden het Hof volledig van de bijzonderhe den hunner spionnageactiviteit op de hoogte. tot 666 op 1 Februari jl. Daar bij kunnen nog circa 50 brand weerauto's worden gevoegd. Resumerende blijkt, dat op I Aug. 1939 in totaal 6539 voer tuigen onder K-nummer op de weg waren en op 1 Februari 1949 8198, benevens dc 225 meervermelde dienstauto's en motoren. Het hoogste K-num mer was op beide data respec tievelijk K 15700 en K 22009. Deze getallen zijn de aardig ste illustratie van de intensive ring van het verkeer op de weg in Zeeland. Hoe zjj over een jaar of vijf zullen luiden, kan men moeilijk gissen, want. wil deze uitbreiding voortgang kun nen hebben, dan zal eerst de deviezenportefeuille van Vader tje Staat gespekt moeten wor den en zullen de aanschai'fings- kosten van de vervoermiddelen behoorlek moeten dalen nese planterswereld werd ver moord. toen een goed bewapende bende een aanval deed op een onderneming nabij Tjiandjur. De vermoorde was het hoofd van de Pac An Tui (het Chinese veilig heidscorps) te Sukabumi. Nabij Tjilatjap heeft een bende een aantal desahuizen en een po- litieposthuts verbrand. Nabij Am- barawa werden twee personen vermoord door een bende, die een huis plunderde. Eveneens nabij Tjilatjap werd dezer dagen een politie,leep beschoten, waarbij een der vier inzittende agenten werd gedood. Het emplacement van de thej-onderneming „Malabar" in het Bandungse werd dezer dagen aangevallen door een sterke ben de. die drie der ondernemings wachters doodde. Tengevolge van de verdediging door de onderne- mingswacht werd de bende bezig gehouden totdat militaire hulp derde. doelingen te overtuigen en geen breuk wenst. „In feite, wanneer de V.S. van Indone sië een realiteit is, zijn wjj bereid haar voor te stellen voor het lidmaatscJiap in de Ver. Nat /s." Hij ontKende, dat de Ne derlandse politiek voorname lijk door economische facto ren wordt beïnvloed. „Het herstel van Duitsland is voor ons belangrijker dan het her stel van de voor-oorlogse stroom van goederen en ka pitaal naar en van Indonesië", zo zeide hij. EEN AFWIJZING. Volgens een Associated Press-.be'icht uit Batavia zou de republiek niet willen deel nemen aan de Rondetafel conferentie in Nederland. Palar, de agent van de Re publiek bij de Veiligheidsraad, verklaarde tijdens een perscon ferentie te New York, dat naar z\jn mening de republikeins® regering de Nederlandse plan nen met zal aanvaarden en niet zal instemmen met enige conferentie, zoals de Nederlan ders die hebben ontworpen. Wel verwachtte hij, dat wel licht de republiek eigen voor stellen zou aanbieden. Palar beschuldigde de Nederlandse regering er van, dat zij de drie resoluties van de Veiligheids raad negeerde. Palar wees er op, dat geen melding wordt ge maakt van het herstel der re publikeinse leiders in hun vroe gere positie en dat niet gerept wordt van het staken der vij andelijkheden. Palar constateerde, dat da besprekingen niet zouden plaats hebben onder leiding van de Commissie der Ver», enigde Naties, maar onder lei ding van de Nederlandse rege ring. Palar verwachtte, dat de re publikeinen eigen voorstellen zouden indienen zodra de lei ders in vrijhéid konden verga deren. De voorstellen zouden by de Commissie van de Ver. Naties worden ingediend. Tenslotte vond Palar, dat de Nederlandse grondwetswijzi ging wat betreft de Neder lands-Indonesische Unie niet ver genoeg ging. Palar deelde mede, dat hjj geen instructies van zyn op drachtgevers had voor het af leggen van een verklaring. ...is het 150 jaar geleden, dat een Frans leger de Rijn overstak, hetgeen het be gin was van de tweede coa litieoorlog: ...is het 25 j&ar geleden, dat de naam Petrograd ver anderd werd in Leningrad: ...is de verzending van ongefrankeerde postpakket ten in het binnenlands ver keer weer toegestaan. De actie tegen de Franse communisten. Het Franse parket heeft besloten, te verzoeken om op heffing van de parlementaire onschendbaarheid van 20 com munistische afgevaardigden en senatoren. Allen zouden zij redevoeringen gehouden of artikelen geschreven hebben, die bedoeld waren om het Franse leger te demoraliseren. Een aantal andere leden van de comunisttsche party in Pa rijs en de provincies zal bin nenkort verhoord worden. Het regeringsgezinde blad „France Soir" noemt de ontwikkelin gen „het tweede offensief te gen de anti-nationale activi teit". Er zijn verder Maandag twee officieren in staat van beschuldi ging gesteld, die tijdens de oorlog deel uitmaakten van een commu nistische verzetsorganisatie. Een van hen. Louis Teulery. wordt er van beschuldigd geheimen aan een buitenlandse mogendheid te heb ben doorgegeven. Teulery is ad junct-chef geweest van de veilig heidsdienst van het ministerie van oorlog. De ander, kapitein Azema. was in 1945 kabinetschef bij het mi nisterie van luchtvaart. Geen ondoordachte Economische Unie. Tijdens de Zondag in Brus sel gehouden vergadering van de Benelux-ministers is duide- lük geworden, dat dc beginda tum van de economische unie niet afhangt van een beslissing der ministers zelf, doch van de omstandigheden. Volgens het advies van de technici zou een ondoordachte verwezenlijking van de econo mische unie tot resultaat heb ben dat bij het openstellen der grenzen de Belgische producten weggezogen worden naar de Nederl. markt. Deze produe ten zouden dan betaald worden met Nederlandse guldens, waar aan België niets zou hebben. België en Luxemburg zouden bereid zijn Nederland met alle middelen te steunen in zijn po gingen om de achterstand in te halen, en bij de initiatieven, die het zou willen nemen. Een ander vraagstuk, dat ter sprake isgekomen, was dat van de waterwegen, in het bijzonder de verbinding tussen Antwer pen en de Rijn. Gezien de posi ties, die beide partijen inne men, betreft het hier een zeer delicaat probleem. „Zweefspoorwagen" voor Londen voor gesteld. Een plan voor het bouwen van e«n zweefspoorwagen. die de rei zigers met een snelheid van 260 km per uur van het vliegveld van Londen naar het centrum van de stad zou brengen is voorgelegd aan de minister van vervoer. De wagon zou opgehangen worden aan een reusachtige metalen staaf en de vorm vertonen van een torpedo. De uitvinder van dit voertuig, George Bennie uit Glasgow, is van mening, dat zijn zweefspoorwagen 3000 reizigers per uur kan ver voeren. GUUR. Geldig tot Dinsdagavond: Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige buien. Hier en daar met hagel of natte sneeuw. Meest stormachtige wind tussen West en Noord west. Langs de Waddeneilanden •tudelijk tot storm toenemend, met zware windstoten tijdens buien.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1