PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De regering wil souvereiniteit nog deze zomer overdragen Rumoerige demonstratie bij Brussels beursgebouw Conferentie om tastbare resultaten te bereiken Belangrijke bijdrage tot oplossing van het geschil BILT Op 12 Maart begint in Den Haag een Ronde Tafel-conferentie Ook de Republikeinen zijn uitgenodigd Agrarisch Walcheren vraagt belangstelling DE VOORSPELT 192e Jaargang - No. 48 Dagblad, uitgave van de Finns Provinciale Zeeuwse Courant. Directie. F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred. G Balllnttjn, Pl.verv.: W Leertouwei en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; I 3.90 p. kw.; £r. p. p. I 4.15 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 Febr. 1949 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per i nm. Minimum p. advertentie 2.50 Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 11.—. iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit blad". 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaux te VUssingen Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. lel. 2077 en 2924 - Goes- L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: BrouweriJstr. 2 - Zierlkzee: N. Bogerdstr. C 160. tel.* Officieel wordt het volgende bekend gemaakt: In het Regeringscommuniqué van Woensdag 23 dezer is medegedeeld, dat by het overleg tussen de Nederlandse Re gering en de hoge Vertegenwoordiger van de Kroon ge wichtige besluiten zyn genomen ten aanzien van de ge dragslijn, welke terzake van het Indonesisch vraagstuk zal worden gevolgd. De Nederlandse Regering is er van overtuigd, dat voor een bevredigende oplossing van de hangende vraagstuk ken een vervroegde overdracht harer souvereiniteit over In donesië aan een representatieve federale regering de aan gewezen weg vormt. Zy heeft daarom 't besluit genomen te trachten deze overdracht welke overeenkomstig haar vroegere plannen in de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 Januari jl. als een op uiterlyk 1 Juli 1950 te berei ken doel is gesteld, te doen plaats vinden op een aanmer kelijk vroeger tijdstip. Uiteraard vereist de meest gewenste uitvoering van dit plan de oprechte en voortva rende samenwerking van alle partijen. De Regering meent dat het door allen begeerde doel het vertrouwen wettigt, dat voor een dergelijke sa menwerking ook bij allen be reidheid zal worden gevonden. REPU BLIKEINSE LEIDERS In verband met de wense lijkheid onverwijld een aan vang te kunnen maken met een overleg voor een spoedige totstandkoming van de sou- vereine Verenigde Staten van Indonesië, en teneinde uitvoe ring te kunnen geven aan het ten aanzien van de vrijlating in de resolutie van de Veilig heidsraad van 28 Januari 1949 gestelde, heeft de Nederland se Regering besloten om de beperkingen van de bewegings vrijheid van dc republikeinse leiders, voor zover zulks nog niet ls geschied, op te hef fen. Nader overleg met de betrokkenen zal worden ge pleegd over de plaats, waar zij zich zullen wensen te ves tigen en over de voorberei dingen, welke alsdan voor hun vestiging aldaar nog moeten worden getroffen. RONDE TAFEL CONFERENTIE. Om tot een daadwerkelijk overleg te geraken heeft de regering besloten het initia tief te nemen tot het bijeen roepen van een ronde tafel conferentie. welke zo spoedig mogelijk namelijk reeds op 12 Maart a.s. te 's-Gra- venhage zal aanvangen. Op deze conferentie zal overleg zyn te plegen over de voor- Waarden en modaliteiten, waarop een zoveel mogelijk vervroegde souvereiniteits- overdracht in de zin als hier boven aangegeven, zou kun nen plaats vinden, over de gelijktijdige totstandkoming ■van de Nederlands-Indonesi sche Unie, alsmede over voor- Sultan Hamid II is verheugd. In een rede voor radio Bata via heeft de voorzitter van de B.F.O, Sultan Hamid II, ver klaard het initiatief van de Nederlandse regering om reeds thans te komen tot een Ronde Tafel-conferentie voor de over dracht van de souvereiniteit, van ganser harte toe te jui chen. Het plan tot vervroeging van de souvereiniteitsover- dracht heeft in de gehele B.F. O. dadelijk weerklank gevon den. Het plan is door ons on verwijld in studie genomen. Daarbij is o.m. de vraag gere zen of, waar thans de over dracht van de souvereiniteit reeds zeer binnenkort kan wor den tegemoet gezien, een in terimperiode nog gewenst of noodzakelijk moet worden ge acht. Gevel stortte In door de storm. EEN DODE. Tengevolge van de storm achtige wind is Zondagavond omstreeks half tien plotseling de gevel ingestort van de juwelierszaak Kerkhof in de Hoofdstraat te Ter Apel. Vier voorbijgangers werden op 't trottoir onder het neerval lende puin bedolven, alle vier jongens van ongeveer 20 jaar oud. Eén van hen overleed een half uur later. zieningen voor de tussenlig gende periode, waaronder de instelling van een federale in terim-regering, zulks mede in het licht van deze ver vroegde souvereiniteitsover- dracht. De Nederlandse regering is bereid in gemeen overleg raet de betrokken partijen eike door een dezer partijen ter conferentie voorgestelde op lossing op haar merites te onderzoeken en na te gaan in hoeverre deze met haar verantwoordelijkheid is over een te brengen. In deze geest zijn uitnodi gingen gericht tot alle be trokken partijen om deel te nemen aan bovengenoemde conferentie. Aan de Unci is medegedeeld, dat de- Neder landse regering haar aanwe zigheid bij deze conferentie op prijs zal stellen, teneinde deze commissie in staat te stellen haar bijstand te ver lenen. Overleg in Batavia. Republikeinen moeten hun houding nog bepalen. Naar Aneta verneemt, is mr. A. H. C. Gieben, adviseur-generaal voor justitie, naar Banka vertrok ken. om de uitnodiging van de Ne derlandse regering over te bren gen aan de republikeinse leiders. Zaterdagmiddag heeft een ver gadering plaats gehad van dr. Beel met de voorlopige federale regering, terwijl Zondagochtend de delegatie-leiders der bijeenkomst federaal overleg zouden bijeenko men. Dr. P. J. Koets zou vandaag per vliegtuig naar Banka reizen. Aneta verneemt, dat Vrijdag re publikeinse politieke gevangenen te Batavia zijn vrijgelaten, o.w. Latumeten en Sastrosuwignjo van de persafdeling der republikeinse delegatie, tegen wie ook de rechts vervolging is ingetrokken. REPUBL1KENSE REACTIE. In Indonesische republikeinse kringen wordt commentaar uitge bracht op het communiqué van de Nederlandse regering. Gezegd wordt, dat de republikeinen met de federalisten en de Uno-commis- sie besprekingen voeren om hun houding te bepalen. Een republi keinse zegsman verklaarde: ..In dien de voorgestelde conferentie een middel is, om de resolutie van de Veiligheidsraad toe te passen, zullen wij er gunstig tegenover staan. Maar indien zij daartegen beoogt die resolutie links te laten liggen, zal zij niets opleveren". Een ander vooraanstaand republi kein zei: ..Men zal moeten te we ten komen, of het Amerikaanse departement van buitenlandse za ken de beslisisng der Nederlandse regering steunt. Het is mogelijk dat wij de toestand in zijn geheel herzien." LONDEN HOOPVOL. Het communiqué der Nederland se regering werd te Londen be groet-als de inleiding tot een nieu we fase in de bewogen geschie denis van het Indonesië na de oor log. Het heeft te Londen de hoop op een spoedige oplossing van het conflict verlevendigd. Ook het be sluit tot onvoorwaardelijke vrij lating van de republikeinse leiders wordt van harte toegejuicht. Benelux-Premiers troffen voorbereidingen. VOOR CONFERENTIE IN DEN HAAG. De voorbereidende confe rentie van de eerste minis ters en de ministers van bui tenlandse zaken der Benelux- landen is Zondagmiddag- te Brussel beëindigd. Verschillende punten zijn onderzocht, o.m. Ie. de eco nomische unie, waarvan de J inwerkingtreding op 1 Janu ari 1950 afhangt van dc om standigheden en van de be slissingen, die in Den Haag getroffen zullen worden; 2e de scheepvaartwegen; 3e het Atlantisch Pact. Duitse vissersschepen voor Nederland. Officieel is medegedeeld, dat een aantal treilers voor de vis serij, die tijdens de oorlog op Duitse orders in Nederland zijn gebouwd en thans te Hamburg liggen, binnenkort naar ons land teruggebracht zullen wor den. Tijdens de oorlog is door de Duitsers voor deze schepen betaald met bezettingsgeld, dat geen reële waarde had. De schepen zijn later door de Duit sers als mijnenvegers gebruikt. Het betreft hier vijf schepen; twee Nederlandse mijnenvegers zijn reeds in Hamburg aangeko men om twee der visserssche pen naar een Nederlandse ha ven te brengen. De drie andere schepen zijn in Bremen. De beslissing van de Britse bestuursraad heeft aanleiding gegeven tot protest van de zij de der Duitse autoriteiten, al dus A.F.P., doch de raad heeft doen weten, dat zijn beslissing onherroepelijk is. Geheime besprekingen van de Labour-party. Te Shanklin op het eiland Wight zijn geheime besprekingen over het verkiezingsprogram van de Britse Labour-partij begonnen. De Labourpartij heeft getracht dit geheim te houden, doch het nieuws lekte uit. Communisten verdienen een standbeeld zegt Spaak. „Onze eerste daad na het tot stand komen van de Europese Unie zal zijn het oprichten van een standbeeld van een voor aanstaand communist. Wjj zijn er onze tegenstanders dankbaar voor, dat zy ons drijven naar Europese eenheid". Aldus sprak Paul Spaak Zaterdag tijdens een demonstratie van de Euro pese beweging in het Brusselse Paleis voor schone kunsten. Ook Zondag vond een derge lijke demonstratie plaats voor het Beursgebouw, waar zich eni ge duizenden mensen hadden verzameld. De communisten, die een grote tegendemonstra- tie hadden aangekondigd, had den echter woord gehouden. De eerste spreker, de Franse oud-minister Teitgen, was nau welijks aan het woord of de vlugschriften vlogen aan alle kanten over het plein heen. De UITNODIGING ZONDER VOORWAARDEN. Opluchting, maar ook vrees voor de gevolgen. (Van onze Haagse redacteur). Naar wij vernemen stond voor vandaag op de agenda van de gewone wekelijkse bijeen komst van de Ministerraad de samenstelling van de Neder landse delegatie voor de Ron detafelconferentie van verte genwoordigers van alle delen van het Koninkrijk, die Zater dag om 11 uur in Den Haag en •tegelijkertijd te Batavia is aan gekondigd. Aangenomen kan worden, dat mr. H. J. van Maarseveen, minister van Over zeese Gebiedsdelen ad interim, als voorzitter zal optreden. Verder zullen nog enige minis ters, een aantal Kamerledenen een staf van adviseurs deel uit maken van de delegatie, bene vens de vertegenwoordigers van de beide gebiedsdelen in de West. Deze laatste vooral met het oog op de thans te ne men beslissing of Suriname en de Antillen aan de zyde van Nederland dan wel Nederland alleen partner in de Neder lands-Indonesische Unie zullen of zal zijn. Overigens is deze beslissing niet de belangrijkste. Uit ge zaghebbende bron kunnen wij mededelen, dat de conferentie bedoeld is om tot tastbare re sultaten te geraken en niet al leen om overleg te plegen. Vandaag of morgen zullen alle partijen uitgenodigd wor den. Dat zfln, behalve Neder land en de West, de voorlopige federale regering te Batavia, het bijzonder fedtraal overleg, de deelstaten en de Republiek benevens de Commissie voor Indonesië van de Verenigde Naties. Of allen de uitnodiging zullen aanvaarden staat nog niet vast. Blijkens het commu niqué wordt er rekening ge houden cnet de mogelijkheid, dat sommigen zullen weigeren. Aan de uitnodiging is geen enkele voorwaarden verbonden, waartegenover staat, dat Ne derland van de wederpartij (en) ook geen enkele voorwaarde voor de deelneming zal aan vaarden. De taak van Je con ferentie zal niet meer en niet minder ztfu dan de grondwetten te maken voor de Unie en voor de Verenigde Staten van Indo nesië, heit verdrag op te stellen tot oprichting van die V.S.I. en de grondslag te leggen voor een duurzame samenwerking tussen de beide souvereine sta ten, waarin het Koninkryk on der de Unie-overkapping zal uiteenvallen. Er is geen agenda en er is geen plan Uit het overleg zal alles moeten worden opgebouwd. Waartoe dit kan leiden weet niemand, maar in Den Haag meent men, dat het bijeenroe pen der conferentie reeds vol doende is om de internationale positie van het land aanzienlijk te versterken. Van Nederland se zijde is men bereid alle plannen in overweging te ne men, die niet in strijd met de Grondwet zijn, ook het over slaan van de interim-periode. Dr. L. J. M. Beel, de hoge vertegenwoordiger van de Kroon, die als de vader van dit plan kan worden beschouwd, zal voor de conferentie niet uit Batavia terugkeren, maar men zal hem dagelijks op de hoogte brengen. De zittingen zullen voor het merendeel gesloten zijn. In politieke kringen wordt de bespreking met grote be langstelling tegemoet gezien. Men voelt de aankondiging als een opluchting en men waar deert haar als een welgemeen de poging om uit de impasse te geraken. Hier en daar vreest men echter voor de ge volgen en meent men, dat Ne- derlahd al by voorbaat te veel heeft losgelaten. opschriften daarvan luidden: „Spaak en Churchill spreken over vrede, doch zij bereiden oorlog voor" en „de Belgische werkers zullen niet de wapens opnemen tegen de Sowj et- Unie". Uit alle hoeken klonken de communistische spreekkoren op. die nauwelijks overstemd werden door het gejuich der aanhangers van de Europese Unie. De politie had de handen vol en tijdens de spreekbeurten werden ettelijke communisten uit het publiek opgevist en ge vankelijk weggevoerd. Winston Churchill sprak zo wel Zaterdag als Zondag. In het paleis voor schone kunsten begon hij zijn rede met de ver klaring. dat de V.N. niet beant woorden aan de gekoesterde verwachtingen. De wereld be gint volgens de oud-pre mier te begrijpen, dat de U.N.O. niet het gezag heeft om een nieuwe oorlog te voorkomen. De Europese beweging heeft ten doel de rechten van de mens te verdedigen. Helaas, zo zeide Churchill, zucht een groot aantal staten onder het juk van het Kremlin. Als Europese be weging moeten wij bereiken, dat de Oosteuropese landen, welke thans onder terreur le ven, zich uiteindelijk met ons verenigen. Churchill besloot: „de gevaren waarvoor Europa staat kunnen slechts afgewend worden door gezamenlijke actie door alle Europese volken". Zondag hield Churchill tij dens een lunch een door her haald applaus onderbroken speech, waarin hij zeide. dat de Europese Unie het geloof in de vrijheid symboliseert. Het congres van de Europese beweging zelf heeft zich ge splitst in commissies die tek sten voor resoluties en conven ties opstellen. De regeringen van tien landen hebben reeds definitief besloten deel te ne men aan de vorming van een Europese assemblee. Dit zijn de Westeuropese en Scandinavi sche landen. Ierland en Italië. Globaal over 1948 werd 3.85 millioen gulden netto inkomen gederfd. Brochure van de heer C. Zwagerman. „Grote, ons volk sierende daden zijn in het belang van Walcheren verricht. Maar nog is er het ge vaar, dat het eiland door de ver paupering van zijn degelijk so ber, arbeidzaam, vaderlandslie vend boerenvolk tot een nationale schande zou kunnen worden". De ze waarschuwing vormt de kern vaq het rapport „Agrarisch ge ïnundeerd Walcheren vraagt Uw belangstelling" van de hand van de Rijkszuivel- en Veeteelconsu- lent te Middelburg, de heer C. Zwagerman. Walcheren telde vóór de ramp van 1944 3288 grondgebruikers met 14831 ha in totaal. 1167 daarvan vonden hun hoofdbestaan in land en tuinbouw. Het eiland bevatte 6900 ha. bouw- en 7000 ha. weiland, 400 ha. boomgaard en fruit, 230 ha. warmoezerij en vroege aardappe len. 9600 m2 kassen en 42.000 m2 plat glas. terwijl er 5650 melk koeien met normaal per jaar 21.5 mill, kg, melk (3.40 pet. vet) en 7300 stuks ander rundvee met nor maal p. jaar 1.25 mill. kg. veeafzet waren. Nadat voor degenen in den lande, die daarvan niet volledig op de hoogte zijn, een omschrij ving wordt gegeven van de scha de. die door de inundatie (14.600 ha. cultuurland kwam onder wa ter) werd veroorzaakt, wordt op gemerkt. dat. zal Walcheren zijn bestaansrecht terugkrijgen. deze materiële schaden moeten worden hersteld. Het gaat niet op. dit op basis vervangingskosten te doen geschieden. Geen Walchenaar be grijpt waarom een onevenredig groot deel der lasten op de schou ders der getroffenen wordt af gewenteld en zijn hoop op een be hoorlijke schaderegeling is aan 't wankelen. INKOMSTENDERVING. De mindere opbrengst melkgeld bedraagt per veehouder pl.m. f 1270, de minder opbrengst vee- afzet per veehouder pl.m. i 400. Deze ophrengstderving zal nog meer jaren doorgaan; de zode van het weiland kan slechts zeer ge leidelijk herstellen en dus ook de veestapel. De globale opbrengst- derving van de akkerbouw is ongeveer f 1.451.000, die van de ooftteelt f 725.000 cn ook die van de tuinbouw vele millioenen. Het resultaat ls, dat globaal over 1948 een bedrag van 3.85 millioen gulden netto inkomen werd ge derfd. Een optimistische kijk op het herstel van het weiland tot een volwaardige voedingsbasis voor 'n normale veestapel in de naaste toekomst, is noch wetenschappe lijk. noch practisch verantwoord. Gelet op het feit, dat bijna uit sluitend ingezaaid is met voor de ze gronden niet gewenste grasmen- gels. de veelal ongunstige grond soort en bodemstructuur, de door armoede der boeren meest karige bemesting, de onmogelijkheid in tensief te beweiden en de moei lijk te ontzilten en ontwateren la ge plekken, moet worden aange nomen. dat het nog jaren zal du ren alvorens zich een behoorlijk dichte zode heeft gevormd, met een natuurlijke vegetatie, die aan gepast is aan de grond. Tot on met voorjaar 1948 is 4400 ha. weiland Ingezaaid. RUNDVEESTAPEL. In 1948 zou Walcheren 2266 stuks jongvee van minder dan één jaar, 3003 stuks van meer dan één jaar. 5066 melk- en kalfkoeien en 850 stuks ander rundvee moe ten hebben gehad, wanneer alles normaal was gebleven. In werke lijkheid bedroegen deze aantallen resp. 1023. 1314. 3278 en 124. Het gevolg is. dat de normale baten uit de rundveehouderij (vroeger ongeveer de helft der inkomsten) nog vele jaren belangrijk bene den het gewone Deil zullen blijven. Vast staat, dat het herstel van de veestapel op het oorspronkelijke peil zeer grote kapitaalinvesterin gen van de Walcherse veehouders vraagt. Uitvoerig wordt nog eens inge gaan op de financiële consequen ties van het herstel van de rund veestapel en op de wijze van aan koop. herkomst en kwaliteit van het vervangingsvee, waarbij de schrijver opmerkt, dat de Friese voormannen niet bereid zijn ge weest enigerlei practisch waarde- NEDERLAND GAAT VERDER DAN DE VEILIGHEIDSRAAT VROEG. Mr. van Kleffens voor pers te New York. Mr. van Klef fens heeft voor de pers te New York een ver klaring afgelegd, waarin hij de passage in het communiqué be treffende overleg met de repu blikeinse leiders over het vast stellen van hun verblijfplaats als volgt toelichtte: Op het ogenblik is het om militaire re denen nog niet mogelijk overal in Indonesië te reizen en te ver blijven, met als gevolg dat nog sommige beperkingen terzake reizen en verblijf nodig zijn, beperkingen die voor iedereen gelden en ook voor de republi keinse leiders. Het herstel van hun volledige vrijheid van be weging (slechts onderworpen aan beperkingen, die voor ieder een gelden) hangt er echter niet van af of zij al dan niet ver kiezen aan de conferentie deel te nemen. De tot alle partijen gerichte uitnodigingen tot deel neming aan de conferentie is zonder voorwaarden, zodat de partijen geheel vrij zijn te be slissen over de omvang en de samenstelling van haar delega ties. DE CONFERENTIE. De voorstellen van Cochran strekkende tot deelneming aan de Indonesische federale rege ring voor één-derde door de re publikeinse gebieden cn voor tweederden door de federale gebieden bieden een punt van uitgang voor de on derhandelingen; eveneens zou den de voornaamste minderhe den van de bevolking van In donesië een passende vertegen woordiging moeten hebben. Waar Nederland thans bereid is de souvereiniteit over Indo nesië over te dragen op een da tum, welke meer dan een heel jaar vroeger ligt dan de in de resolutie van de Veiligheids raad genoemde datum, gaat de Nederlandse regering zelfs ver der bij het tegemoetkomen aan de verlangens van het Indone sische nationalisme dan de Vei ligheidsraad zelf. De leider van de socialistische minderheidsparty in Italië, Sa- ragat, heeft premier de Gasperi zün ontslag aangeboden als mi nister. De Gasperi heeft dit ontslag niet aanvaard, omdat hy eerst de bestuursvergade ring van de socialistische party wil afwachten. Saragat zou het niet meer eens zyn met de conservatieve politiek der hui dige Italiaanse regering. Televisie-zendmast te Amsterdam. Zaterdagmiddag- is op het gebouw van de A. P. te Ain- sterdam een 10 meter hoge zendmast geplaatst, die in de toekomst de uitzendingen voor televisie-amateurs zal „uit stralen." Voorlopig zullen er echter uitsluitend proefnemin gen worden verricht. volle faciliteit voor de veeaan koop voor Walcheren te bevorde ren. De resultaten van de vecaankoop namens Landbouwherstel tot No vember 1948 zijn de volgende: melkkoeien 2393. kalfvaarzen 798. guste vaarzen 376. guste pinken 707. graskalveren 201. stieren 29 is totaal 4504. Het vetgehalte van de melk ging belangrijk vooruit, ter wijl de nieuwe veestapel practisch T.B.C.-vrij is. Het zal gewenst zijn, dat het percentage aan te kopen jonge melkkoeien en kalfvaarzen zo gunstig mogelijk en dat der oude koeien zo klein mogelijk is. Door zorgvuldige koop ui* T.B.C.-vrije stallen, vooral aankoop van jonge koeien zonder extra gebruikswaar de risico en van koeien, die in ge schikte tijden afkalven, moet ge tracht worden deze koopveostapel voor de gedupeerden zo veilig mo gelijk te stellen. Het Is te hopen, dat deze leer zame brochure bulten Walcheren In vele handen komt, vooral In de handen van degenen, die van me ning zijn, dat het met de nood van de Walcherse agrarische bevolking niet zo erg meer gesteld Is en dat daarom extra voorzieningen over bodig zijn. De Nederlandse regering la van mening, dat zy, door de beslissing over de organisatie van het politieke systeem na de overdracht van de souverei niteit aan Indonesië zelf te la ten, een belangryke bydrage levert tot het verminderen van de mogelijkheid van verdere tegenstellingen. liet zal echter onvermijdelyk zyn, dat Neder land, zolang het voor Indonesië verantwoordeiyk biyft (een kwestie van enkele maanden wanneer het huidige voorstel door de Indonesiërs wordt aan vaard) over uitgebreide be voegdheden blyft beschikken. WANNEER? Een definitieve datum voor de overdracht van de souverei niteit kan niet eenzydig door de Nederlandse regering wor den vastgesteld, omdat dit ook afhangt van de wensen van an dere betrokken partijen. De Nederlandse regering ver trouwt, dat de besprekingen zullen voeren tot een overeen komst per 1 Mei a.s. Daarna is nog een periode van ongeveer zes weken vereist voor ratifi catie van een dergelijke over eenkomst als voorzien door de Nederlandse grondwet. Voorzo ver de overdracht van de sou vereiniteit evenals dit het geval was in vele andere Azia tische landen zal plaats vin den voordat verkiezingen in Indonesië gehouden zijn, weet de Nederlandse regering, dat de nieuwe regering van de federa le staten van Indonesië vol doende representatief behoort te zijn om Indonesië in staat te stellen de verplichtingen op zich te nemen voor nakoming van de aangegane overeen komst. NEDERLAND WIL ZICH NIET OPDRINGEN. Waar het beslist niet de be doeling is van de Nederlandse regering zich voorbarig van haar verantwoordelijkheid in Indonesië te ontdoen, zal zij bereid zijn de nieuwe staat ge durende een korte tijd bij te staan. doch alleen wanneer daarom door de nieuwe staat wordt verzocht. Nederland wil in geen geval zijn bijstand aan de verenigde staten van Indo nesië opdringen, daar de toe komstige betrekkingen tussen Nederland en de Ver. Staten van Indonesië gebaseerd moe ten zijn op werkelijke en vrij willig erkende gemeenschappe lijke belangen van beide partij en. Het is niet npdig, dat alle bij zonderheden op de datum van overdracht van de souvereini teit uitgewerkt zijn, doch wèl zal een overeenkomst op de voornaamste principiële punten bereikt moeten zijn, in die ma te, dat men bij het regelen van de verdere punten na de over dracht van de souvereiniteit niet op onoverkomelijke moei lijkheden zal stuiten. Geen uitlevering van Kravchenko's getuigen. In antwoord op het Rus sische verzoek om uitlevering van drie Russische, getuigen, die door Kravchenko in zijn proces zijn gedagvaard, vér- klaarde het Franse ministerie van buitenlandse zaken, dat deze drie personen „ontheem den" zijn van wie twee reeds het Franse grondgebied heb ben verlaten en dat de Rus sische regering haar verzoek moet richten tot de militaire autoriteiten van de bezettings zones, waar deze drie perso nen' vert>lyven. Stakende werksters nemen de bezem op. Dc stakende werksters van het schoonmaakbedrijf Cem- sto tc Amsterdam hebben, na een bespreking met de direc tie, besloten Maandag na 'n staking van vyf weken het werk te hervatten. Er zullen geen rancuncmaatregelen ge nomen worden. Er staken in de hoofdstad nog steeds ruim 400 gemeentewerksters; de stakingen bij de B.A.T.C. en Turmac-sigarettenfabrickcn zyn stationnair. In de hoofdstraten van Bang kok is strijd uitgebroken tussen elementen van de Siamese marine cn het Siamese leger. WIND NEEMT AF. Geldig tot Maandagavond. Aanvankelijk nog harde en tijdens buien stormachtige wind tussen Noordwest en Noord, la ter geleidelijk afnemend. Wis selende bewolking met plaatse lijk nog enkele buien. Ongeveer dezelfde temperatuur als giste ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1949 | | pagina 1