PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Abdullah speelt zijn troeven uit Palar is bang voor een „uitslaande brand" Aanbesteding Sloe-inpoldering over enkele weken 0£ BILT De Sfafen vergaderden De Arabische Liga één down Politieke bridge-drive in Palestina Vandaag Geen ongeoorloofde practijken met Marshall-goederen Geen haven voor Zuid-Kraayeri Alle andere bezwaren opgeheven Bedreiging van de Volksgezondheid. VOORSPELT 191e Jaargang - No.295 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week; t 3.90 p. kw.; fr. p. p. t 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 16 Dec. '48 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie f2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) teL 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 28 Grote redenaars neen, die zoekt men in de Provin ciale Staten van Zeeland ver geefs. Zij zijn er niet en men zal dus kunnen begrijpen, dat het helaas geen onverdeeld genoegen was van 's mor gens 10 uur tot 's avonds half tien naar de Heren Hoogmogenden te luisteren. Een eindeloze spraakwater val, waarin de meeste afge vaardigden practisch hetzelf de vertelden, want het is op merkelijk, dat de opvattingen nauwelijks uiteenlopen. Zelfs de communist in dit gezel schap was een keurige com munist. Geestige sprekers tel len de Staten ook al niet alleen de Gedeputeerden van der Weel en Mes komen nog wel eens snedig uit de hoek en het was dus een op luchting toen de laatste ha- merklop van de voorzitter klonk. Verleden jaar waren de re devoeringen oratorisch beter. De hemel was toen inkt zwart en iedere rede droeg het karakter van een nood kreet. Nu staat de provin cie er wat beter voor en de Statenleden verzuimden 'n strakke lijn te trekken. Het ergst maakte de eerste spre ker, de heer L. P. van Oor-, schot het, die 65 minuten sprak, waarvan 40 minuten overtwee subsidies^ Maar goed, al duurde het dan lang, het voordeel was, da.t de zitting in een dag af liep. Nu betrachtte men al thans des avonds een prij zenswaardige kernachtigheid. Mild waren de heren Sta tenleden met hun critiek. Zij toonden begrip voor de moei lijkheden, waarmede het pro vinciaal bestuur te worstelen heeft en verlangden niet, dat gloeiend ijzer met blote han den wordt gebroken. Vooral waardeerde men het zuinige beleid van Gedeputeerden en inderdaad: er wordt op de kleintjes gelet. Thee en kof fie tijdens de eindeloze zit ting? Best, zeggen Gedepu- j teerden tot leden en pers, maar...... zelf betalen! Overigens moest de Plano- logische Dienst het van ver- scneidene Statenleden behoor lijk •ontgelden Te duur, te ei gengereid. overbodig, te groot, zo werd er gezegd. Gedepu teerden hielden echter voet bij stuk: onmisbaar, precies van de goede omvang, niet eigengereid en elders vaak veel duurder, luidde hun oor deel en de grote meerderheid der Statenleden was het daar mee eens. De vrije veren over de Westerschelde liggen niet al leen Gedeputeerden, maar ook de Staten na aan het hart en krachtig keerde men zich te gen de snode regeringsplan nen om weer tarieven in te voeren. Zeer verblijdend was de mededeling van Gedepu teerden, dat zij verlaging der tarieven over de Oosterschei- de overwegen zullen. Dat was een goede tijding voor vele Zeeuwen. Zo spoedig mogelijk komt zij er, de verlaging. Als nu ,,zo spoedig mogelijk" maar niet ai te lang duurt. De P.Z.E.M., bjj vorige ge legenheden onuitputtelijke bron van debatten, bracht dit maal weinig tongen in beweging. De Stoomtram Walcheren is echter ondeu gend, zo bleek uit de debat- - ten. Zij voelt er blijkbaar bitter weinig voor om P.Z. E.M.-personeel, btf de Stoom tram in dienst, dezelfde ex traatjes te geven als 't eigen lijke P.Z.E.M.-personeel en treuzelt steeds. Goed, dat Zwarte Piet al weg is! Voor het overige drukten de Sta tenleden de P.Z.E.M. alleen maar op het hart. goed voor de onrendabele gebieden te zorgen. De regering van Irak heeft na langdurige beraadslagingen besloten zich te verzetten tegen de aanspraken van Koning Abdullah van Transjordanië op Arabisch Palestina. Irak zal een speciale delegatie naar An nam zenden om Koning Abdul lah te bewegen terug te komen op zijn „desertie" uit de Ara bische Liga. Desertie is hier geen te groot woord, gezien de wijze, waarop Abdullah, de sterke pi on van Engeland, de ontwik keling van de Palestijnse kwes tie plotseling een ander aan zien heeft gegeven. Deze han dige en ambitieuze vorst heeft achter de schermen een aantal kaarten verzameld, waarvan nu één voor één de troelen wor den uitgelegd. De eerste droeg de beeltenis van Khalil Jasba- re, burgemeester van Hebron en voorzitter van de Jericho- Conventie. Deze Conventie, be staande uit vertegenwoordigers van Palestijnse Arabieren, bracht in Egypte, Arabië en Irak opschudding en in de ove rige wereld sensatie teweeg door het niet-Joodse deel van Palestina op een presenteer blaadje in de vorm van een re solutie aan Abdullah aan te bieden. Formeel heeft de rege ring van Transjordanië dit aan bod welwillend in overweging genomen. Natuurlijk was het resultaat, dat Transjordanië instemde met De tweede troef heeft Ab dullah enkele dagen geleden uitgespeeld. Hij heeft contact opgenomen met vertegenwoor digers van de staat Israël dezelfde staat welks bestaan de andere Arabische heersers als hoofdige boeren uit Starings gedicht hardnekkig negeren om tot vredesonderhandelingen te komen. Abdullah staat niet meer zo afwijzend tegen de Joodse aspiraties. De buit, die hij aan grondgebied binnen zal krijgen, is wel enige concessies waard. Omgekeerd zien de leiders van Israël in, dat Transjordanië de zwakke schakel is in de Arabische keten van landen. Indien met Transjordanië militair de enige Arabische macht van betekenis een ac- coord bereikt kan worden, vormt het resterende deel van de Arabische Liga nauwelijks meer een bedreiging. Er is dus kans op een overeenkomst TransjordaniëIsraël, op grond van concessies aan weerskan ten. Die kans wordt nog vergroot doordat ongetwijfeld Engeland en Amerika in stilte hun zegen over de onderhandelingen uit zullen spreken en wellicht ook de verzoeningscommissie van de V.N. Engeland, dat graag een groter Transjordanië ziet, kan Abdullah tot matiging aanspo ren, Amerika Mosje Sjertok, de verzoeningscommissie beide par tijen. Met z'n vijven kunnen ze wellicht een oplossing smeden in onverwachte vorm. De Pa lestijnse kwestie is een nieuw stadium' ingegaan. Prins Charles in Buckingham Palace gedoopt. Prins Charles van Edin burgh, de zoon van prinses Elizabeth van Engeland, is Woensdag in Buckingham palace door de aartsbisschop van Canterbury gedoopt. Prin ses Margaret, een van zijn peten, reikte het prinsje, over aan de aartsbisschop en sprak zijn namen uit: Charles Phi lip Arthur George. De baby droeg de historische koninklij ke doopkleren van zjjde en kant. Voor het begin van de dienst speelde de organist op de piano de „Water Musicf' van Handel. Koorknapen in rood en goud zongen twee hymnes. De plechtigheid, die een half uur duurde, werd bij gewoond door ongeveer 50 personen, onder wie koning Gsorge. viert de Unie van Zuid- Alrika Dingaansdag (1838); is het 4 jaar geleden dat de Duitsers hun winterof fensief in het Westen be gonnen en een doorbraak in België en Luxemburg forceerden. Binnenkort onthullingen over de „Emmaüs gangers". Dezer dagen had de corres pondent van het A.N.P. te Brussel een onderhoud met de schilder en kunstexpert De- coen te Brussel, die hem ver klaarde binnenkort op onom stotelijke wyze, aan de hand van een uitvoerig door hem en zijn medewerkers opgesteld rapport, te zullen bewijzen dat de „Emmaüsgangers" toch een echte Vermeer is en niet, zoals door de chemische des kundigen is uitgemaakt, een vervalsing van Han van Mee geren. KONING ABDULLAH De heer de Baare, in vo rige vergaderingen steeds 'n warm pleitbezorger van de bleekneusjes, die naar vacan- tiekolonies moeten, zag zich ditmaal het gras voor de, voeten weggemaaid. Gedepu teerden hebben, nu 't moge lijk is, de beurs wat wijder geopend. Zweeg de heer de Baare nu? Neen, hij infor meerde, ietwat wantrouwig, hoe die frontverandering mo gelijk was! Inplaats van deze spreker was het nu mevr. van den Broeckede Man, die het ge voelselement in de debatten bracht. Het personeel van de Prov. Stoomboten is nl. niet dik genoeg gekleed en vurig pleitte de geachte spreekster voor meer warmte. Trouwens, meeslepend was ook het be toog van de heer van Oor schot voor een royale subsi die aan de Stichting Visserij- betangen. Ook hier speelde het\sentiment een flinke rol. Resiutaat: de Visserijstichting komt er best af. Belangrijk nieuws kwam er overj de Sloe-inpoldering en zeert lang hebben de Staten gesproken over de subsidie- f rln$ van het zeevaartonder- komst. de reeds zo lang begeerde ge biedsuitbreiding. De veronder stelling, <fot agenten van Ab dullah meer wisten van het Jericho-Congres ligt zelfs voor de hand. In elk geval, Abdullah heeft zich met toestemming van zijn scherts-parlement sinds kort tevens de titel „koning van Palestina" aangemeten. Tot verontwaardiging van zijn Arabische broeders, van koning Faroek van Egypte, van koning Ibn Saoed van Arabië en van Emir Adel Arslane van Syrië, welk land overigens mid den in een regeringscrisis zit. Alleen de houding van Irak was nog onzeker, daar in dit land bloedverwanten van Ab dullah op de troon zitten en het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Boven dien nemen troepen uit Irak deel aan de bezetting van Ara bisch Palestina. Een voor een hebben de Ara bische vorsten doen weten, dat Abdullah zich noemen kan wat hij wil, maar dat zij dat niet zullen erkennen. Kortom, Transjordanië heeft de zo graag gedemonstreerde Arabische een heid een gevoelige slag toege bracht. De Arabische Liga in feite de genadeslag. Er gaan zelfs geruchten, dat Transjor danië uit de Liga gestoten zal worden vanwege het eigen machtig en voorbarig optreden. Millioenenlijntje komt in gebruik. Het „millioenenlijntje" in de Zuid-Oosthoek van Limburg van Schaesberg naar Simpel- veld zal met ingang van de nieuwe spoorwegdienstregeling I in Mei 1949 voor het personen vervoer worden opengesteld. Er zal een uurdienst worden ingesteld en de stations Schaesberg, Chevremont, Kerkrade. Spekholzerheide en Simpelveld gullen als haltes aan deze spoorlijn, welke nu reeds voor goederenvervoer wordt gebezigd, in gebruik genomen worden. Indonesische regering doet nieuw beroep op de Veiligheidsraad. Vrijdag op recès. De vertegenwoordiger van de Republiek bij de Veiligheids raad, de heer Palar, heeft in naam van zijn regering tot de Veiligheidsraad het verzoek ge richt, de situatie in Indonesië in behandeling te nemen vóór hg uiteengaat. De Veiligheidsraad was aan vankelijk voornemens Maandag uiteen te gaan. Het verzoek van de heer Pa lar is vervat in een schrijven, waarin hij zegt, dat de Repu blikeinse regering de situatie hoogst ernstig acht. In de brief wordt verder ge zegd: „Zoals de commissie voor Goede Diensten zich bewust blijkt te zijn, zou elke poging, om de toestand te laten in zijn huidige uiterst precaire vorm, of erger, er verandering in aan te brengen door zijn toevlucht te nemen tot geweld, leiden tot een uitslaande brand in dit deel van de wereld, waarvan de gevolgen met geen mogelijk heid zijn te voorzien. De toe stand in Indonesië vormt een bedreiging voor de vrede". Het hoofd van de Nederland se delegatie, mr. van Royen, deed de Veiligheidsraad Woens dag weten, dat de Nederlandse regering thans werkt aan het bekend maken van haar ziens wijze met betrekking tot het speciale rapport van de C.v.G. D. Zij hoopt, deze zienswijze zeer spoedig aan de Veiligheids raad te kunnen voorleggen. VRIJDAG OP RECES. Woensdag heeft de Veilig heidsraad de laatste zitting vóór het reces vastgesteld op Vrijdag a.s. om half elf v.m. Dan zal opnieuw gesproken worden over de toelating van Israël als lid van de V.N. De raad had Woensdagmiddag nog niet gesproken over het Repu blikeinse verzoek. AMERIKA KRIJGT WEER HOOP. In officiële kringen in de Ver. Staten wordt aan de stap van de Repuoliek veel betekenis gehecht en men ziet er nu de situatie iet wat hoopvoller in na het sombere uitzicht, gedurende het weekeinde veroorzaakt door de Nederlandse aankondiging van het afbreken der besprekingen. Men hoopt, dat de impasse zal zijn overwonnen vóór de zaak op nieuw voor de Veiligheidsraad ge bracht wordt, omdat een openbare behandeling in de Veiligheidsraad in dit stadium wel eens niet be vorderlijk zou kunnen zijn om rondom een situatie van zulk een precaire aard een rustige sfeer te scheppen. Een woordvoerder van de repu blikeinse regering heeft te Bata via aan een vertegenwoordiger van Aneta, naar aanleiding van de uit lating van de heer Soemitro op de persconferentie te Washington in zake „de jongste ontwikkelingen" verklaard, dat er in het geheel geen sprake is van een op schrift gestelde verduidelijking van repu blikeinse zijde, waarvan Soemitro heeft gesproken. Van Nederlandse zijde te Batavia waren over de mededelingen van Soemitro geen inlichtingen te verkrijgen. Engeland, België en ons land verwerpen Amerikaanse beschuldiging. De Nederlandse ambassade in Washington heeft nadrukke lijk doen ontkennen, dat Nederland betrokken is bjj ongeoor loofde practijken met In het kader van het plan Marshall aan gekochte goederen. Het Britse ministerie van bevoorrading en het Belgische ministerie hebben eveneens de Dinsdag geuite beschuldigin gen van Howard Bruce tegengesproken. Zoals reeds gemeld waar schuwde Bruce, de plaatsver vanger van Paul Hoffman de genoemde landen, dat zij be paalde practijken met in Ame rika gekochte non-ferro meta len moeten staken, daar anders de toekomstige aankopen dras tisch beperkt zouden worden. Volgens Bruce werd via de Marshall-administratie tegen lagere prijzen aluminium er lood aangekocht, welke meta len of althans een deel ervan weer tegen hogere prijzen aan de Amerikaanse bedrijven wer den verkocht, waarmee dus een zoet winstje aan dollarg werd behaald. Het spreekt vanzelf, dat dit niet bepaald de bedoe ling is van de Marshall-hulp. De Nederlandse ambassade nu, heeft laten weten, dat hier waarschijnlijk een misverstand in het spel is. Nederland heeft inderdaad lood en aluminium, dat in Canada, Mexico en Pe ru was aangekocht weer in de Ver. Staten doorverkocht. Ne derland deed dat echter uit hoofde van zijn tradionele functie als internationaal tran sito handelaar. Nederland heeft wijs in Vlissingen. En over de paardenfokkerij heeft bijna iedere spreker het gehad. De paardenfokkers hadden suc ces. Zij behouden hun oude subsidie. Toch was het stand punt van Gedeputeerden o.i. juist. Waar zou het heen moeten, als ook andere be drijfstakken om subsidie aan klopten Verder was in deze winter- zitting nog van betekenis wat de heer van Oorschot zeidc over de terugkeer van de Zeeland. Hij beschuldigde de Zeeland en de Spoorwegen van tegenwerking. En inder daad: bizonder veel heimwee naar Vlissingen heeft de Zee land nietHelaas. Voor het overige weinig nieuws. De Staten waren van oordeel, dat de provinciale overheid haar taak goed ver vult en geen blaam verdient. Een verheugend feit, dat be moedigend is voor de toe- In de winterzitting der Pro vinciale Staten van Zeeland is medegedeeld, dat de gewijzig de plannen voor de Sloe-inpol dering zijn goedgekeurd en dat voor 90 met de in het voor jaar ingebrachte bezwaren re kening is gehouden. Naar ver luidt zou nu reeds over enkele weken de aanbesteding geschie den. HET WATERBEZWAAR. Zoals bekend, waren de be sturen van de Nieuwe Kraaij- ert-, de Zuid-Kraaijert- en de Jacobpolder, evenals de afde ling Nieuwdorp van de Z.L.M., de C.B.T.B. en de Land- en Tuinbouwbond, bang, dat de ontworpen afwateringssluis in de nieuwe zeedijk, na de bedij king te klein zou blijken, ter wijl de langs de binnenberm van de dijk te leggen water leiding eveneens niet voldoen de werd geacht. Daar deze lichamen verzan ding van genoemde waterlei ding verwachtten, verzochten zij deze sluis in of nabij de be staande geul langs de Zuid-Be- velandse wal te maken. De Minister blijkt nu bereid aan deze bezwaren tegemoet te komen, door de hoofdwaterlei ding ongeveer 600 m. noord waarts van de afsluitdijk te leggen en het polderpeil met 25 cm. te verlagen. De nieuwe sluis wil de Mi nister evenwel niet in de oude afwateringsgeul leggen, omdat hij de gekozen pjaats belang rijk gunstiger acht, doch ook oindat hij vreest, dat de be staande geul, mede als gevolg van de uit te voeren Iandaan- winningswerken, zeer spoedig zal vcrondiepen. DE HAVEN VAN NIEUWDORP? Verschillende polder- en ge meentebesturen, de landbouw organisaties en de Reeders- en Schippersbond hadden er be zwaar tegen, dat de haven van Nieuwdorp binnen de bedijking zal komen te liggen. De streek meende belang bij deze volgens de plannen ver dwijnende haven te hebben. Daarom werd aangedrongen op een nieuwe los- en laad plaats of een haven in de naas te omgeving van de in te dijken haven; zo niet dan wenste men schadeloos gesteld te worden. De Minister wij echter geen los- en laadplaats maken aan de buitenzijde van de afsluit dijk, omdat hij meent dat deze slechts zeer korte tijd bruik baar zou blijven, in verband met de tc verwachten veron- dieping van de toegangsgeul. De haven van Borssele zal naar de mening van de Minis ter, de afvoergelegenheid wor den voor het gebied, dat thans gebruik maakt van de haven aan de Zuid-Kraayertpolder. DE WEGEN. Daar de wegverbinding van Walcheren met de Zak van Zuid-Beveland belangrijk kor ter zal worden, verwacht men toeneming van het verjeeer, waarop de op de indijking aan sluitende wegen op Walcheren de Oostweg, de Tweede weg en de Kruisweg niet zijn berekend. Omdat het onderhoud van die wegen hierdoor zeer zou wor den verzwaard, voelden de Oud- Sint-Jooslandpojder en het ge meentebestuur van Nieuw- e St. Joosland hiervoor weinig. De Minister schijnt nu, c voorstel van Ged. Staten, aan dit bezwaar tegemoet te zijn gekomen. De bewindsman wil nu na melijk een nieuwe weg leggen, welke van de zg. Middenweg, welke in de lengte (Noord- Zuid) door de nieuwe polder zal worden gelegd, naar de Zui delijke dijk van de Rapenbur gerpolder zal lopen en die dan de weg, die aanvankelijk in het Verlengde van de Oude Veer- dam zou komen, gedeeltej ijk vervangt. Ten behoeve van het verkeer uit de Zak van Zuid-Beveland naar Walcheren zal nog een verbinding worden gemaakt van de weg langs de haven bij de Zuid-Kraaijertpolder, via een afrit, naar de weg langs'de binnenberm van de afsluitdijk, die aansluit op genoemde Mid denweg. Twaalf jaar voor prof. Goedewaagen. Het Haagse Bijz. Gerechts hof heeft prof. dr. T. Goede waagen veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf met af trek en ontzetting uit de rech ten. Van 10 November 1940 tot Januari 1943 was Goedewaagen secretaris-generaal van het de partement van volksvoorlich ting en kunsten en daarna hoogleraar aan de universiteit te utrecht. Veertien dagen ge leden diende deze zaak voor het Hof. Er was een groot aantal punten ten laste gelegd, voor- daarbij in geen geval gebruik gemaakt van de gelden der Marshall-administratie. Het heeft nooit goederen, ontvan gen van deze organisatie, weec uitgevoerd naar de Ver. Sta ten, tenzij na voorafgaande be werking. Bij de Britse en Belgische ontkenningen werd nog geen toelichting ontvangen. Peking zonder slag of stoot gevallen. Uit officieuze bron verneemt A.F.P.. dat de door de com munisten geleide troepen Woensdag Peking zgn binnen, gerukt, zonder dat verzet werd geboden. De onder communistische leiding staande legers hebben de laatste verbindingen tussen Tientsin en de verdedigingsli nies in Noord-China verbrolcen. De onder generaal Foe Tso Yi staande regeringslegers zijn thans in tweeën gesplitst. GEEN VERANDERING IN AMERIKAANSE POLITIEK De waarnemende Ameri kaanse minister van Buiten landse Zaken. Robert Lovett, heeft Woensdag tijdens een te Washington gehouden pers conferentie nadrukkelijk ver klaard, dat er geen verande ring is gekomen in de Ameri kaanse politiek tegenover de regering van president Tsjang Kai-Sjek. Hij zeide dat deze regering de erkende Chinese regering was en dat de Ame rikaanse regering zich slechts met haar zou Inlaten. Lovett voegde hieraan nog toe dat de Amerikaanse rege ring. binnen de grenzen van de door het Congres goedge- namelijk betrekking hebbende keurde maatregelen, alles doet op pogingen Nederlandse instel- om de Chinese regering te lingen op "cultureel gebied te nazificeren. De procureur-fiscaal requireerde wegens het voort gezet misdrijf van hoogverraad een gevangenisstraf van 15 jaar. Hoge communistische „ome's" in Warschau. Woensdagochtend zijn een aantal onbekende passagiers mot een speciaal vliegtuig uit Moskou in Warschau aange komen. Deze- gebeurtenis en de verwachte aankomst op Donderdag van „twee hoge staatslieden uit Oost-Europa" geven aanleiding tot geruchten over een grote internationale communistische bijeenkomst in Warschau. Op het' ogenblik bevinden zich vooraanstaande commu nisten uit 22 landen in de Poolse hoofdstad, die een fu sie-congres vart de Poolse communistische en socialisti sche partijen bijwonen. Waar nemers te Warschau onderzoe ken de mogelijkheid, dat een tweede belangrijker bijeen komst gaande is. Zij vragen zich af, of niet een Oostelijke reactie kan worden verwacht op de nieuwe stap van de Westelijke landen in de rich ting van een Atlantisch pact. Rode (onderzee) vloot langer onder water. Volgens het officieuze Zweedse vlootblad, bouwt de Sowjet-Unie oorlogsschepen van 45.000 ton en ook onder zeeboten, die uitgerust zijn met 't schnörkelaepparaat, de nieuwe Nederlandse vinding, die onderzeeboten langer ver blijf onder water mogelijk maakt. „Deze plannen worden in de diepste geheimhouding ge huld, doch een der nieuwe schepen ls thans bijna vol tooid," aldus het blad, dat verder nog meedeelt, dat de Sowjet-Unie veel onderzeebo ten van het Duitse type bouwt met een snelheid onderwater van 25 knopen. DE KALOOT. Het zal vele natuurvrienden tenslotte goed doen te horen, dat de Minister geen zand wil onttrekken voor dit werk aan de zg. Kaloot, een gebied van schorren en duinen aan de Zuid punt van Zuid-Beveland, onder Borssele en één der fraaiste na tuurreservaten in Zeeland. We zul|en nu moeten afwach ten, of er aan het einde van de volgende zomer voor de Wal- cherse boeren ca. 420 ha. grond zal zijn gewonnen en Walche ren en Zuid-Beveland inder daad dichter bij elkaar zullen zijn gebracht. helpen. Gebreken bij medisch hoger onderwijs. Slechts spoedige ingrijpende maatregelen op medisch onder wijsgebied kunnen de volksge zondheid in Nederland voor ernstige schade behoeden. Dit is de strekking van een adres, dat de medische facul teit heeft gepubliceerd als ant woord op het adres, dat me dische studenten aan de Twee de Kamer richtten en waarin bezorgdheid over overbelasting van het medisch hoger onder wijs werd uitgesproken. Geconstateerd wordt, dat bij de vermeerdering van het aan tal docenten te Leiden geen re kening is gehouden met de ver driedubbelmg van het aantal studenten tussen 1920 en 1940. Bovendien is de gemiddelde geschiktheid voor de studie achteruit gegaan. De vermin king van het hoger onderwijs in de oorlogstijd heeft ook veel kwaad gesticht. Het is bij het hoger onder wijs ook niet voldoende om een docent te benoemen, wanneer niet voldoende outillage be schikbaar wordt gesteld. Deze is sedert 20 jaar nauwelijks uitgebreid. Ook stelt de storm achtige ontwikkeling van de geneeskunde in de laatste de cennia eisen. Engeland leverde wapens aan de Arabieren. Volgens de missie van Israël in de V.S. heeft Engeland ge durende de periodes van be stand, oorlogsgoederen aan de Arabische landen geleverd, w. o. munitie en vliegtuigen voor gebruik in de Negeb. Twintig Britse jachtbommen werpers, uitgerust met speciale bombardeerinstallaties en 25- ponds bommen, zouden op 5 Juli in Irak zijn geland. WESTELIJKE WIND. Geldig tot Donderdagavond Meest matige Westelijke wind. Over het algemeen weinig be: wolking met plaatselijk een en kel buitje. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1