PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dr. Adenauer antwoordt de Gaulle D£ BILT Franse regering krijgt motie van vertrouwen Beeldroman-moord te Enkhuizen Westkapelle heelt een Koninklijk bos Prinses Wilhelmina plantte eerste bomen 191e Jaargang - No. 277 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn. Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week: 1 3.90 p. kw.; fr. p. p. I 4.15 per kw» Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 25 Nov. '48 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mna. Minimum p. advertentie f 2.50- Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 1.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 3 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vllssingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. VorsUtr. 55. tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. tel. 26 Frankrijk en Duitsland moeten vrienden worden Economische slavernij onmogelijk Dc Duitser dr. Adenauer, voo rzitter van de parlemetaire raad te Bonn, heeft in Beriyn e en rede gehouden, die kan worden beschouwd als een ant woord op de voortdurende waarschuwingen van generaal d e Gaullc waakzaam te blijven ten opzichte van Duitsland. Go d heeft gewild, dat Frankrijk en Duitsland naburen zyn, bet oogde Adenauer, en men dient daarom eens en voor altijd me t het verleden te breken. We moeten alles doen om het Frans-Duitse probleem op te lossen en betrekkingen van goede nabuurschap tot stand te brengen. Het schijnt, dat men in Frankrijk al te veel de blik naar het verleden wendt. Het is een monsterachtige onge rijmdheid nog aan de mogelijk heid van een Frans-Duitse oor log te denken in de eeuw van de atoombom en de vliegtuigen zonder piloot. Frankrijk vraagt: Wie waar borgt ons, dat Duitsland, indien het weer machtig geworden is, geen gemene zaak met Rusland zal maken. Ons antwoord is dit: Met wie Duitsland zal op marcheren hangt af van de hou ding, welke de overige landen van Europa jegens ons zullen aannemen. Zulks dient in de eerste plaats gezegd te worden tot Frankrijk, maar ook tot Engeland en de Beneluxlanden. De verontrusting, die in Frankrijk is ontstaan over de Ruhrpolitiek kon hij moeilijk begrijpen. Het is nu eenmaal onmogelijk, meende hij. Duits land in een toestand van eco nomische slavernij te houden Het is ook onmogelijk, dat 12 Wisjinsky verdedigt zijn machtig wapen. Wisjinsky heeft in de twee de politieke commissie van de V.N. het veto een machtig wapen genoemd in de politie ke strijd, die thans aan dc gang is. Zelfs een sukkel zou eer dergelijk wapen niet uit zijn handen laten vallen. Ho minder stemmen wij aan onze kant hebben, des te vaker zul len wij het veto gebruiken. Het bewaart het evenwicht in de huidige strijd. Als wij in de meerderheid waren konden wij gemakkelijk spreken over afschaffing van het veto. Maar dat zrjn wy niet en kunnen wij ook niet zijn. Joegoslavische gezant kreeg ontheffing! Officieel wordt meegedeeld, dat de heer Milovan Prodano- vic, gezant van Joego-Slavië in Den Haag, bü decreet van het presidium van de Joego slavische nationale vergadering van zyn functie is ontheven. Dank van Prinses Wilhelmina Bij het afscheid nemen te Westkapelle heeft H.K.H. Prinses Wilhel mina haar grote erken telijkheid betuigd voor het feit, dat zij geduren de enige dagen als ..ge woon mens" in Zeeland heeft kunnen vertoeven en gespaard bleef voor de overmaat van belang stelling, welke haar el ders teü deel pleegt te vallen. Vol bewondering ver klaarde H.K.H. te zijn voor het herstel op Walcheren, waarvan zy de tekenen duidelijk w&ar kon nemen en vol lof was zy ook voor de wijze waarop Nieuw Walcheren deze plant- dag had georganiseerd. VOORSPELT DROOG WEER. Geldig tot Donderdagavond: Koud en droog weer met en kele overdrijvende wolkenvel den. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Oost. niet-Duitse leden van de gealli eerde steenkoolcommissie het recht hebben te beschikken over onze steenkolen, onze lo nen en onze levensstandaard. Dr. Adenauer verdedigde ver volgens de idee van een bonds regering, die waarlijk de tolk van het gehele Duitse volk zou zijn. De houding van de West-Eu- ropese landen ten opzichte van Duitsland is een probleem, dat dr. Adenauer wel zeer simplis tisch beziet. Geef ons de gele genheid weer volledig baas in eigen huis te worden, luidt zijn redenering, aanvaardt onze vriendenhand en ge zult zien, dat we ons goede Europeanen zullen tonen. Hij houdt daarbij noch rekening met de sterke anti-Duitse gevoelens in het Westen noch met het gerecht vaardigde wantrouwen in de Duitse mentaliteit. Wie waar borgt, dat niet een herlevend nationalisme nieuwe rampen zal veroorzaken. Wie durft ver zekeren dat de Duitse militaire kaste achter de schermen geen invloed meer heeft. Aangeno men, dat de bedoelingen van Adenauer oprecht zijn is er he laas geen enkele reden te ver onderstellen. dat de Adenauers niet opnieuw overstemd zullen worden, gelijk na de vorige we reldoorlog de Rathenaus en de Stresemans. Verlenging dienstplicht in Engeland. In het Engelse parlement is een wetsontwerp in eerste le zing gebracht dat de militaire dienstplicht in Engeland van 12 op 18 maanden brengt. Men verwacht, dat een ge deelte der Labourfractie zyn afkeuring over het ontwerp zal uitspreken. Toen de regering verleden jaar de dienstplicht wet in 't parlement bracht, stemden 72 Labourleden te gen en onthield een belangryk aantal regeringsaanhangers zich van stemming. Nadat de regering in het ontwerp de pe riode van dienstplicht tot 1 jaar had ingekort,* beschuldig de de conservatieve oppositie haar. dat zij de belangen van de nationale defensie ten ach ter stelde bij het partybelang. Koninklijke familie zond telegram aan Koning George. H. M. Koningin Juliana en Prins Bemhard hebben 'n telegram met het bewys van medeleven en de wens voor zyn spoedig volledig herstel gezonden aan de Engelse Ko ning. De geldhoeveelheid. De totale geldhoeveelheid be droeg op 30 September j.l. in Ne derland aan bankbiljetten f 3075 millicen (op 30 Juni '47 f 2760 mil- lioen) in muntbiljetten 145 mil- lioen (f 149 mill.), terwijl de ge schatte muntcirculatie f 35 mfl- lioen (f 7 mill.), een totaal aan chartaal geld dus van f 3255 mil- lioen op 30 Juni 1947 f 2946 mil- lioen. Het totaal giraal geld was resp. f 4645 mill, en f 4004 mill. De totale geldhoeveelheid was op 30 Juni '47 f 6950 millioen, op 30 Juni 1948 f 7906 millioen en op 30 Sept. 1948 f 7900 millioen. Het to taal geblokkeerd tegoed bedroeg op 30 Sept. j.l. f 3594 millioen tegen f 4273 mill, op 30 Jur.i '48 en f 6035 mill, on to Sept. 1947. Communistische aanval op minister Spaak. -i.-uc-.d, ue bd jarige Griekse premier heeft een lichte beroerte gehad. Geen onderzoek naar de buitenlandse steun. De Franse nationale verga dering heeft met 816 tegen 164 stemmen haar vertrouwen uit gesproken in de regering Queuiile. Het daaraan voorafgaande debat was in hoofdzaak een strijd tussen communisten en socialisten over de kwestie van de buitenlandse steun aan de 'xartykassen. Na de stemming begon de assemblee met de bespreking van een Gaullistische motie, waarin gevraagd wordt om instelling van n parlementai re commissie om 'n onder zoek naar de hulpbronnen en dc activiteit van de commu- ïifltische partij. De communisten dienden hierop een amendement in, waarin een parlementair on. ierzoek wordt gevraagd naar ,,de gelden, die in West-Euro- oa zyn verdeeld door Irving 3rown, de vertegenwoordiger n Europa van het Amerikaan se vakverbond A. F. L." Premier Queuiile verzocht le Assemblee zowel de Gaul listische motie als het commu nistische amendement daarop te verwerpen, daar dit een zaak was voor de gerechtelij ke autoriteiten. De Gaullisten trokken daarop hun motie in en de Assemblee stemde alleen over het communistische amendement. Dit werd met 379 tegen 180 stemmen ver worpen. Een stormachtige scène volg de op een communistische aan. val op de Belgische minister Spaak. De communist Duclos zei: „Toen het er om ging Hit. Ier te bevechten was Spaak voorstander van neutraliteit. Maar vandaag ia hij oorlogs stoker tegen de Sovjet-Unie." De opmerking werd met uit roepen van afkeuring ontvan gen en voorzitter Herriot acht te haar „ontoelaatbaar." Vermiste schepen. Lloyds scheepsbureau stelt een onderzoek in naar drie schepen, die op zee vermist wor den: Het 5.627 ton metende Engelse vrachtschip „Hope Star" met een bemanning van 40 personen, dat reeds 9 dagen geleden in Philadelphia had moeten aankomen, het 229 ton metende motorschip „Aqua Queen", dat 12 Augustus van de Malediven-eilanden naar Co lombo afvoer, en de 73 ton me tende Franse motortreiler „Her. minie" uit Fecamp, die 5 Au gustus 48 kilometer buiten New- lyn (Cornwall) het laatste ra- diosein gaf. 15-jarige dader onverschillig OOK VERZOT OP HOORSPELEN „Ik word vermoord, maar Mattbie zal me helpen," zo luidde een zin uit het dagboek van de 16-jarige Annie Rolle, die de vorige week te Enkhuizen door dezi zelfde Matthle volgens diens eigen bekente nis van het leven werd beroofd. Vlj. dagen zijn verlopen sinds Annie Rolle, dochter van een schoenenhandelaar in dit kleine stadje, des avonds op het stille weiland achter de Noorderdyk aan de rand van het IJsselmeer door haar jeugJig vriendje, de 15-jari- ge H.B.S.-er Matthie Buisman, z" >n van een zaadhandelaar uit Enkhuizen, met dolksteken werd gedood. Deze jongen pleegde daar mede i i misdaad, zoals er tot dusverre in de historie van de Nederlandse criminaliteit nog geen is geboekstaafd. GEEN JALOUZIE. De dader is een jongen uit een beschaafd katholiek gezin, die nim mer biyk had gegeven van enige criminele aanleg, driftige buien of complexen van welke aard dan ook. Hij .ende he* meisje reeds ruim 2 jaar en tussen het tweetal had zich een „school-liefde" oni wikkeld. zoals die er legio zijn o,. iedere school. Het meisje was zeer op hem gesteld. Door sectie op het stoffelijk overschot is vastgesteld dat het hier beslist geen zeden misdrijf betreft. Dit wordt boven dien gestaafd door het dagboek, dat de vader van het meisje op de fatale avond onder haar boeken aantrof. Daarin staan talloze details vermeld van een volkomen on schuldige schoolvriendschap. Al evenmin is er enig teken van on enigheid of ruzie aan het licht ge komen. noch had de jongen van zijn daad enig materieel voordeel. beeldroman en hoorspelen. •""ver de vraag of het vermoorde meisje van te voren heeft gewe ten welk lot haar wachtte, tast de justitie nog in hst duister- Aante keningen in haar dagboek wijzen daarop. „Ik word vermoord maar Matthie zal mij helpen." was er één van. „Waarom leef ik nog?" een andere. Ee ouders menen thans gemerkt te hebben, dat het meisje de laatste dagen een ongewone nervositeit vertoond heeft. Boven dien heeft zy zich kennel yk vry- wiliig laten vastbinden op de „schietberg", waar Matthie haar met zyn dolk doodde. Over deze plaats komen verscheidene notities in het dagboek voor: „Vandaag bij de schietberg geweest, veel pret gehad. Matthie hield schietoefe ningen". Voorts schreef ze. dat op 11 November, tydens een H.B.S.- avond, Matthie een „boodschap had ontvangen van de zwarte slang" en dat hij dientengevolge de feestzaal reeds om 12 uur had verlaten. Het gehele dagboek ademt een geest uit van avontuur. Men vraagt zich in Enkhuizen af of de beeldromans. irvan het meisje er vele had gelezen, een slechte invloed heb ben gehad. Van de jongen is be kend, dat hij een byzonder enthou siast luisteraar was van radio hoorspelen. reconstructie van de moord. De reconstructie van de misdaad heeft het volgende aan het licht gebracht: Vrijdagavond, 19 November j.l., haalde Matthie zijn ouders van de trein en verliet daarna het ouder lijk huis om kwart voor acht. Terzelfiertijd begaf Annie, die gedurende de voorgaande dagen biyk had gegeven van ongewone nervositeit, zich Vrydagavond op weg naar haar gymnastiekles, die om half acht begon. Zij is daar echter piet "erschenen. Waar het meisje Matthie heeft ontmoet is niet bekend, want nog steeds weigert de jongen, die thans •n het huis van bewaring te Alk maar is opgesloten tn een onbewo gen indruk maakt, gedetailleerde verklaringen af te leggen. Om streeks acht uur zijn zij beiden op de Noorderdijk aangekomen, over een slootje gesprongen en over een bek geklommen, om zich tenslotte naar het terrein te begeven, dat bekend staat als de ..schietberg'" en waar tydens de bezetting door de Duitsers werd geoefend. in het maanlicht. Een lichte mist hing over het volkomen verlaten weiland. Hier. dick' bij een nog half overeind staande bunker, heeft de jonge Matthie zyn vriendinnetje gedood de stralen van de volle maan vorm den de enige verlichting. Voor zover de politie heeft kun nen vaststellen aan de hand van de sporen in het zand en de licha melijke toestand van het slachtof fer heeft zij geheel vry willig haar Eén millioen galden voor de N.I.W.I.N. De Kerstpakketten-actie van de Niwin is met volledig suc ces bekroond. De laatste etiket ten zijn thans per luchtpost naar Batavia verzonden. Aan alle Nederlandse militairen in de overzese gebiedsdelen en de „burger-pioniers" aldaar zal een Kerstpakket worden uitge reikt. Het is gelukt de benodig de één millioen gulden binnen de tijd van tien weken bijeen te doen brengen. Italië krijgt koloniën nog niet terug. Van gezaghebbende zijde wordt te Londen meegedeeld, dat Engeland en de V.S. het er over eens zijn geworden, dat Engeland het trustschap over Italiaans Cyrenaica dient te krijgen en dat een besluit inza ke Tripolitanië nog een jaar moet worden uitgesteld. Bevolking trok wagen van Prinses Wilhelmina Een uitgelezen schare gasten op Walcheren Daar lag Westkapelle in de stralende herfstzon! Een dorp, volledig in wederopbouw, eens het zwaarst getroffen plekje van Walcheren, thans een voorbeeld van wat Zeeuwse ener gie en Nederlands kunnen weer tot stand hebben gebracht in de luttele spanne van drie jaren tyds! Tegen elven stroom den de officiële gasten der Stichting Nieuw Walcheren naar Westkapelle toe. Even was er een ontvangst in „Hotel de Valk", maar terwijl deze ontvangst nog plaats greep, reden meer Zeeuwse huifkarren voor, dan men sedert mensenheuge nis in Zeeland byeen heeft gezien en waarschjjnlyk ooit nog byeen zal zien. Het was meer dan alleen maar een feestelijk gezicht, het was een gebeurtenis voor Zeeland! In de eerste huifkar nam H. K. H. Prinses Wilhelmina plaats, die tegen elven, verge zeld van haar particuliere se cretaresse, mej. Geldens en de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, van Hotel „De Burg" te Middelburg was ver trokken. Zy was de hoofdper soon, rondom wie zich het ge hele gebeuren afspeelde. En toch waren ook de an dere gasten van Nieuw Wal cheren niet te onderschatten. Onder hen bevond zich de Brit se ambassadeur, sir Philip Ni- cholsen, generaal Brooks, de bevelhebber van het Britse ma rinierscorps als vertegenwoor diger van de Britse marine, de Britse marine attaché Cdr. E. Neville, rev. John. Arm strong, capt. A. P. Willesey Wilsey, de Lt. adm. Helfrich schout bij nacht J. J. Willinge, namens de Nederl. marine, de zaakgelastigde der Unie van Zuid-Afrika, de heer Uys, en vele, vele anderen. Ook zij al len namen in de huifkarren plaats en begaven zich, vooraf gegaan door het muziekcorps van Westkapelle onder leiding van de heer de Rooy naar de plantplaats. COMMISSARIS DER KONINGIN SPREEKT. Wat zich op de plantplaats afspeelde, was indrukwekkend. De Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casem broot. heeft hier allereerst her innerd aan het feit, dat H.K.H. Prinses Wilhelmina thans reeds voor de derde maal na de bevryding op Walcheren vertoefde en dus blijk heeft ge geven, wel zeer sterk met dit zwaar getroffen eiland mede te leven. Spr. heeft voorts her innerd aan de dag, waarop Prinses Juliana persoonlijk drie honderd stuks speelgoed kwam overhandigen aan de kinderen van Westkapelle, die hun speelgoed in de oorlog verloren hadden en voorts aan de schen. king van 50 stuks stamboek vee tot herstel van de veesta pel in 1947, toen de tegen woordige Vorstin met haar ge maal persoonlijk de eerste bo men aan de geteisterde grond van Walcheren schonk! Verleden jaar, aldus de heer de Casembroot, heeft Uwe Ko ninklijke Hoogheid de Stichting „Nieuw Walcheren" 7 H.A. bo3 willen schenken om West kapelle iets te geven, wat het nimmer heeft gehad. Laat ons hopen, dat deze schenking bij zal dragen tot het geluk van Westkapelle, van Walcheren, geheel Nederland, want recre atieoorden zyn schaars gewor den in dit deel van het land! Vandaag gaan de eerste bo men de grond in en wel op een plaats, die historisch mag wor den genoemd, omdat hier de landing der bevrijders ge schiedde! Spr. dankte de Stichting Nieuw Walcheren voor haar mooie initiatieven, dankte ook de Britse marine, die zulk een aanzienlijk bedrag voor West kapelle bijeen heeft gebracht en tenslotte de Unie van Zuid- Afrika. die ook een van haar zonen voor Walcheren offerde, er wiens herinnering thans ook een boom zal worden ge plant. Onder de klanken van het Wilhelmus plantte hierna II K.H. Prinses Wilhelmina de eerste boom. Vervolgens greep generaal Brooks naar de spade om namens de Britse marine de eerste boom van het En gelse bos t-e planten, Hierna klonk het Britse volkslied. Tenslotte was het de beurt aan de heer Uys, die terwijl de vlag van Zuid Afrika half stok ging. de eerste boom namens Zuid Afrika aan de bodem toevertrouwde. Toen na afloop de vlag weer omhoog ging, speelde de muziek het Zuid-Afrikaanse volkslied. En daarna gingen de school kinderen van Westkapelle aan het planten, vol energie en met stralende gezichten en terwijl zy nog bezig waren wandelde H.K.H. Prinses Wilhelmina langs de plantende jeugd en onderhield zich met elk der kinderen gedurende enkele ogenblikken persoonlijk. Toen straalden de gezichtjes niet al leen, zij blonken! TOESPRAAK J. L .VERHAGEN. De heer J. L. Verhagen, voor zitter der Stichting Nieuw Wal cheren, heeft hierna een slot woord gesproken. Hij dankte H.K.H. Prinses Wilhelmina en *zeide, dat het de Stichting Nieuw Walcheren met gepaste trots vervulde, bij het ontwer pen der plannen van voorlich ting te hebben kunnen dienen. Spr. meende te mogen voor spellen, dat dit plantsoen het levende symbool van Prinses Wilhelmina's liefde voor Wal cheren zal blijven. Wanneer eenmaal de bomen van dit plantsoen hun kruinen maje steitelijk ten hemel zullen hef fen. zal ons nageslacht blijvend gewagen van Uwe Majesteit, als ik U nog eenmaal zo mag noemen, wier hart altijd zo warm klopte voor de noden van ons aller, zo geliefde vaderland. Weer ploegt de boer op Wal cheren, weer is de vrede geko men over deze landen. Doch de wereld is vol oorlogsgerucht. Blijve door de hoede van de almachtige God de wereld ge spaard voor een herhaling van do verschrikkingen met de ge volgen waarvan wij dagelijks geconfronteerd worden! Spreker dankte ook uitvoerig de Britse marine en Zuid Afri ka. in de persoon van generaal Brooks en de zaakgelastigde en vervolgens het Staatsbosbeheer, de Heide Mij. en de D.U.W. voor hun medewerking aan de ze dag. Ten slotte richtte spr. zich tot de Westkappelse jeugd, de hoop uitsprekend, dat zij voor het bos. waarvan zij thans de eer ste bomen- plantten, ook in de toekomst een warm plekje in hun hart zullen hebben. Vervolgens begaf het ge zelschap zich, wederom voor afgegaan door muziek en ge zeten in de huifkarren, naar de landingsplaats. BEVOLKING TROK WAGEN VAN DE PRINSES. De enthousiaste bevolking spande het paard van voor de wagen van Prinses Wil helmina en trok zelf de 'ïuif- kar. Hier herhaalde zich .at jaren gvdeden in Den Haag gebeurde, waar enthousiaste soldaten het rijtuig van dc Koninkiyke familie over het Malieveld trokken, om zo van hun grote aanhankelijk heid aan het vorstenhuis te getuigen. De WestkapeV<e bevolking dankte Prinses Wilhelminr. voor alles wat zy voor Westkapelle had ge daan. Bij het landingsmonument legden onder diepe stilte gene raal Brooks en de Commissa ris der Koningin kransen. Re- v-rend Armstrong sprak hier bij een ':ort gebed uit. Daarna demonstreerden de dijkwerkers, wier werkzaamhe den werden toegelicht door ir. A. C. Wiersma van de Polder Walcheren. HJC.H. volgde deze demonstraties met grote aan dacht en wederom onderhield zij zich met de dijkwerkers per soonlijk, die in het geheel niet op hun mondje waren gevallen, maar zich met een prettig aan doende. gepaste vrijmoedigheid met onze voormalige Koningin over hun werk onderhielden. FEESTELIJKE AANBLIK. Rest ons nog te vermelden, dat dit gehele gebeuren in Westkapelle een buitengewoon feesteiyke indruk maakte. In dc eerste plaats was de lan dingsplaats met talryke vlaggen versierd, waaronder in de aller eerste plaats natuuriyk de Ne derlandse, de Engelse en de Zuid Afrikaanse. Maar bovendien: wit zag de mantel en jurk uitgetrokken om zich vervolgens zonder enig tegen stribbelen in haar gymnastiek- pakje te laten vastbinden aan een loss treinrail. die op het weiland terrein lag. Matthie had daartoe 6 geiyke stukken sterk touw, waarvan hy de uiteinden tevoren zorgvuldig met koord had omwon den. Daarna heeft de Jongen het meisje met 'n aantal steken in borst en hals. toegebracht - met een en kele dagen tevoren gekocht dolk mes. van het leven beroofd. Voor zover kon worden nagegaan heeft zij geen moment ook maar gepoogd zich te verweren. Kort daarop verliet de jongen het terrein en wierp by het pas seren van een water het dolkmes daarin. Tegen 9 uur verscheen hij bij de uitgang van het gymnastiek lokaal en toonde zich daar ver baasd toen de vertrekkende meis jes hem zeiden, dat Annie niet aan de las had deelgenomen. Thuis- gekomen at hy rustig een gebakje, zei zijn ouders goedennacht en legde zich ter ruste. niet gezien! Intussen stelde de vader van Annie, die door haar uitblijven on gerust was geworden, de politie op de hoogte. Toen dit de volgende morgen nog geen resultaat had ge-, had. begaf da heer Rolle zich naar de familie Huisman In de hoop. dat Matthie hem kon vertellen waar Annie was gebleven. Zonder een spier van zijn gelaat te ver trekken :elde Matthie de heer Buisman mede. dat hij Annie de vorige avond niet'had gezien. Zaterdagmiddag werd hel lijk gevonden cn een uur later, om half drie. meldde Matthie zich vrywil- lig bij de politie. Hij ontkende de moord. Ernstige twijfel aan de waarheidsliefde van de jongen reeds onmiddellijk en toen een der rechercheurs hem er openlijk van beschuldigde zelf het meisje te hebben gedood, bekende hy onmid dellijk. Matthie bUjft echter bij een sim pele bekentenis. Hij weigert per- tincr.'. verklaringen af te leggen, die over details handelen. Hy wil of hij knn de dryfveren tot zyn daad niet bekend maken. Woensdagmiddag om 1 uur is het stoffelijk overschot van Annie Rolle op Ue begraafplaats te Enk huizen ter aarde besteld. By de begrafenis volgde het vier tal ouders naast elkaar lopend dc baar met het stoffelijk overschot van Annie Rolle naar dc groeve. En aan dc groeve was het de moe- der van Matthie. die temidden van de talloze familieleden, vrienden en belangstellenden woorden van troost sprak tot de ouders van An nie en besloot met de woorden: „Matthie hield van je. Annie. Hij heeft dit niet gewild. Hy werd door duistere machten gedreven P Een hoed yoI zand Ook tijdens officiële plechtigheden gebeuren soms merkwaardige din gen. Toen H. K. H. Prin ses Wilhelmina de eerste boom plantte van het nieu we bos in Westkapelle, viel. terwijl H. K. H. de spade hanteerde, de hoed van de Commissaris der Koningin precies in het plantputje H. K. H. wierp Juist een volgende schep zand en.... het onvermydeiyke ge schiedde: de hoed van de Commissaris kreeg inplaats van het plantputje de vol le lading! Dat er even hartel.jk ge lachen werd, behoeft nau- 55^ welijks betoog. dichte haag der honderden toe schouwers van de witte kappen der Westkappelse vrouwen. Het was een aanblik zo mooi, dat men meer dan ooit besefte, hoe jammer het is, dat meer cn meer dc Zeeuwse dracht ver dwijnt. Ook de Westkappelaars hadden zich grotendeels in hun originele dracht gestoken. HET AFSCHEID. In café Westerbekc nam H.K. H. Prinses Wilhelmina ten slot te afscheid van de hoogste gas ten en van de leden van het dagelijks bestuur der Stichting Nieuw Walcheren. Zij verklaarde zich hoogst ingenomen met deze dag en met de regeling en sprak er haar grote voldoening over uit, een steentje te hebben mogen bij dragen tot het herstel van het zwaar geschonden Westkapelle. Niet onvermeld mag hier biyven, dat de auto van H.K.H. bestuurd werd door de heer F. Castel, een oud-Veerenaar, die ook reeds in Engeland als chauffeur bij H.K.H. dienst deed. Verder, dat na de ontvangst in hotel „dc Valk" dc houtves ter voor Zeeland en het Mar. kiezaat, ir. L. D. Sepers, een toelichting heeft gegeven op de beplantingsplannen voor de kreek, en niet te vergeten, dat de pas opgerichte afdeling Walcheren van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plant kunde gezorgd had voor een keurige versiering van de zaal. De loco-burgemeester van Westkaoelle, de heer W. Ga- brielse Azn., heeft hier de aan wezigen begroet en toegespro ken, alsmede dank gebracht aan allen, die zoveel doen om Westkapelle weer vooruit te helpen en ook de voorzitter van „Nieuw Walcheren" heeft hier bij de aanvang een woord van welkom gesproken. Na afloop van de demon stratie der dijkwerkers ver enigden zich de gasten aan een Zeeuwse koffiemaaltyd in ho tel ,de Valk", die algemeen gewaardeerd werd,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1