PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Stalin en Churchill werken met grof geschut Schipper wordt verdacht van moord op 3 vrouwen DÊ BILT De maarschalk laakt de „Westerse Oorlogshitsers" Dr. van Mook kreeg thans ontslag. Vandaag. Het Westen een reus zonder spieren Verkeer sconf er entie voor Zeeland Waarom min. Stikker naar Batavia gaat Mr. D. G. W. Spitzen wordt Minister van Verkeer en Waterstaat. VOORSPELT: 191e Jaargang - No. 254 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week: 3.90 p. kw.; fr. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 29 Oct. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 12.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 11.—, iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55, tel. 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12. tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160, teL 26 De Britse leider pleit voor verzoening met Duitsland Twee oude tegenstanders van formaat in de wereldpo litiek, de Britse conservatief Churchill en de Sovjet-leider Joseph Stalin, beide geharnaste stryders, hebben Don derdag opnieuw met grof ge schut gewerkt. Churchill, de profeet, verhief in het Lagerhuis zijn waarschuwende stem tegen de „dreiging van de communistische harbary." Stalin, de strateeg, laakte in de Prawda de „oorlogs- hitscry en de agressiviteit in het Westen." Maarschalk Stalin heeft voor het eerst in het open baar de toon van Wisjinsky overgenomen door in een in terview in de „Prawda" op felle wijze van leer te trek ken tegen de Westelijke „oor logsstokers." Vooral Chur chill, die hij „de hoofdaan. stichter tot een nieuwe oor log" noemde, kwam er slecht af. De krachten ten gunste van de vrede zullen niet door Churchill en zijn leerlingen overwonnen kunnen worden, voorspelde Stalin. Bepaalde kringen in Enge land, Amerika en Frankrijk sporen aan tot een agressie ve politiek tegen de Sovjet- Unie, beweerde de ipaarschalk. Een verzoenende politiek zou de positie van deze oorlogs stokers ondermijnen en hun het doel ontnemen. Daarom vreze eij samenwerkig. Om deze reden worden reeds be reikte overeenkomsten ver broken. In strijd met het Handvest werd de Berlijnse kwestie voor de Veiligheids raad gebracht, waar men dank zij de meerderheid alles kan bewijzen. Het is waar, antwoordde Stalin op een desbetreffende vraag, dat op 30 Augustus een overeenkomst over Ber lijn werd bereikt, die de mo gelijkheid voor verdere sa menwerking opende. De Wes telijke mogendheden desavou eerden echter hun vertegen woordigers te Moskou. Het is ook waar, dat in Parys dc Argentijn dr. Bra- muglia een ontwerp overeen komst in handen had, waar over overeenstemming was bereikt. Doch de vertegen woordigers van(i Amerika en Engeland verklaarden weder om, dat deze overeenkomst van nul en generlei waarde is. Op de vraag, hoe hij de actie van de „zes neutralen" in de Veiligheidsraad beoor deelde, was het antwoord: Kennelijk steunen de verte genwoordigers van deze lan den een politiek, gericht op ontketening van een nieuwe oorlog. Een weinig bemoedi gende uitspraak voor de neu tralen, die nog steeds de moed op het vinden van een compromis niet hebben laten zakken. PLEIDOOI VOOR DUITSLAND. Winston Churchill heeft ty- dens het debat over de troon rede in liet Lagerhuis een vurig pleidooi gehouden voor verzoening met Duitsland. Wij moeten een streep zet ten door dc misdaden en ver schrikkingen van het verle den, zei hy, en ter wille van ons heil naar de toekomst zien. Op de meest eervolle wijze, Bij K. B. van 25 October is at:n dr. H. J. van Mook op zijn verzoek op de meest eervolle tvyze ontslag verleend als lui tenant-gouverneur-generaal van Indonesië met dankbetui ging voor de vele en gewich tige diensten door hem in uit zonderlijk moeilyke omstandig heden aan den lande bewezen. Het vermeld eervol ontslag zal ingaan op het tijdstip, waarop do luitenant-gouver neur-generaal, dr. van Mook, het bestuur zal hebben over geven aan de autoriteit, die de uitoefening van zijn functie van hem zal overne men. Naar aanleiding van de be richten over het vertrek van dr. Beel naar Indonesië, ver neemt de Nieuwsgier, dat dr. van Mook voornemens is de dag na aankomst van dr. Beel naar Nederland te reizen. VERMIST VLIEGTUIG GEVONDEN. Het wrak van het vliegtuig, dat op Nieuw Zeeland sedert een Week werd vermist is in zwaar bergterrein ontdekt. Men heeft nog niet vastgesteld of er van de dertien inzitten den nog overlevenden zijn. Churchill betreurde 't harde optreden tegen hen, die ge vangen worden gehouden zon der dat er een beschuldiging tegen hen werd ingebracht. De Britse regering moest de verzoening met Duitsland geen belemmeringen meer in de weg leggen. Hy hoopte, dat de democratieën de ziel van Duitsland zouden winnen. Opnieuw poneerde Churchill de stelling, dat alleen de atoombom verhindert, dat Europa door de communisti sche krachten, geleid door het Kremlin, weer tot een staat van barbaarsheid en slavernij vervalt. Onder bijyal van zijn par tijgenoten verklaarde de oud premier. dat de Conservatie ve partij geen verantwoorde lijkheid op zich nam voor de huidige staat van de Britse defensie. Hij wilde zonodig in geheime zitting over de de fensie debatteren. Britse troepen blijven in Duitsland. ZOLANG DE BLOKKADE VOORTDUURT. Een woordvoerder van het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft verklaard, dat Engeland niet bereid is besprekingen te voeren over een terugtrekken deb bezet- tingsstrijdkrachten uit Duits land. zolang de blokkade van Berlijn gehandhaafd blijft. De verklaring vormt voor uit een antwoord op de vraag wat de Britse regering zal doen, indien de Sovjet-Unie, na het veto betreffende de Berlijnse kwestie- in de Vei ligheidsraad te hebben uitge sproken. een algemene terug trekking van de bezettings strijdkrachten uit Duitsland zal voorstellen. De verklaring wijst er duidelijk op, dat de Britse regering onder de hui dige omstandigheden een der gelijk voorstel niet in over weging zou nemen. OOK AMERIKANEN BLIJVEN. Een officiële woordvoerder van het Amerikaanse militaire bestuur in Duitsland heeft in een uitzending te Berlijn het volgende verklaard: „Het le ger en de luchtmacht van Amerika zijn hier, met geheel de grote productie en de ge heime wapens van Amerika achter zich. Zij zullen hier bly- ven zolang het nodig is, d.w.z. totdat een nieuwe Duitse staat stevig is gegrondvest". Hij zeide vervolgens, dat de Amerikanen Duitse hulp zou den aanvaarden in de strijd tegen het communisme. Het totale aantal gedetineer den, nog niet berechte politieke verdachten in Nederland, bedroeg op 4 October j.L 2749. Duitse generaals veroordeeld. Veldmaarschalk Wilhelm von Leeb, de belegeraar van Leningrad, is door het Tribu naal te Neurenberg veroor deeld tot drie jaar gevange nisstraf. Hij heeft deze tijd al in gevangenschap doorge bracht en zal onmiddellijk vrijgelaten worden. Veldmaarschalk Georg von Küchler, bevelhebber van 'n legergroep in Frankrijk en Rusland, werd tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het vonnis tegen generaal Hermann Hoth, gewezen be velhebber van het vierde Duitse pantserleger bij de in vasie van Nederland en Po len luidde: 15 jaar gevange nisstraf. Notaris had een tekort. Tegen de Rotterdamse no taris L.' A. B., die gelden heeft verduisterd tot een totaal be drag van pl. m. 22.000, werd door de ïfotterdamse recht bank een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden met aftrek geëist. Notaris B. wiens boekhouding zeer slordig bleek te zijn, was ook betrok ken bij de vereniging „Parti culier Initiatief", die voorgaf charitatief werk op Suriname t>e gaan verrichten. Met enkele andere bestuursleden werd B. echter uit CuraQao uitgewezen. Hij meent nog ruim 20.000 van deze vereniging te vorde ren te hebben, zodat er geen tekort zou zijn. De heer B_ is intussen als notaris ontslagen. De Chileense regering heeft het Amerikaanse voorstel tot inter nationale controle van de Zuid poolgebieden verworpen. ...is het 60 jaar geleden, dat een internationaal tractaat werd gesloten, regelende de vrije door vaart door 't Suez-ka- naal; ...is het 4 jaar geleden, dat Goes en Zuidzande werden bevrijd; ...is het 4 jaar geleden, dat de Nederlandse, re gering een nota aan de Verenigde Naties richt te inzake annexatie van Duits grondgebied. Het Balkan-rapport is „prulwerk". In de politieke commissie van de V.N. heeft Wisjinsky het rapport van de Balkan commissie „prulwerk" ge noemd. Het rapport was „schandelijk en behelsde ver draaid materiaal." Andere Oost Europese ge delegeerden vielen hem bij en noemden Griekenland prac- tlsch een Amerikaanse kolo nie. Alle Westelijke afgevaar digden steunden de resolutie van de Grote Vijf minus de Sovjet Unie, waarin het rap port wordt aanvaard, de com munistische buurlanden van Griekenland worden beschul digd van het in gevaar bren gen van de vrede op de Bal kan en alle landen wordt verzocht zich te onthouden van hulp aan de opstandelin gen. Doodstraf geëist tegen Jodenverrader. Donderdag eiste de advocaat fiscaal bij het Amsterdams bijzonder gerechtshof de dood straf tegen de 25-jarige Duitse Jood, Bernhard Joseph, die evenals zijn vader, de 53-jari- ge Berthold Joseph tegen wie de eis 20 jaar met aftrek luid de, als V-man gedurende de bezetting voor de Sicherheits- dienst te Amsterdam had ge werkt. Parijs bracht opheldering over de strategie. De bijeenkomsten te Parijs in de laatste drie dagen, heb ben veel bijgedragen tot opheldering over de grote lijnen van de huidige politiek en strategie der Westelijke mogendhe den. dat de onderlinge banden van West-Europa zowel als die van het gemenebest de vuur proef van de politieke span ning tussen de Sowjet-Unie en het Westen goed blijken te doorstaan. Het eerder heersende gevoel, dat West-Europa hulpeloos dreef tussen twee grote riva len, de Sowjet-Unie en de Ver.- Staten, begint plaats te maken voor nieuwe verwachtingen, dat thans een duidelijk plan voor „waarborging van de vrede door kracht" op papier staat en spoedig in practijk zal worden gebracht. Toegegeven wordt, dat de Berlijnse kwestie na het nieu we Sowjet-veto in de Veilig heidsraad niet nader tot een oplossing is gekomen, doch er heerst 'n ondefinieerbare over tuiging, dat een botsing tus sen de Sowjet-Unie en het Westen niet meer direct waar schijnlijk is. Men is er in Britse ambte lijke kringen van overtuigd, Te Zeist overleed prof. mr, dr. C. A. Verrijn Stuart, oud-hoog leraar in de staathuishoudkunde en het handelsrecht te Delft en in de staathuishoudkunde en de statistiek te Groningen en Utrecht De Tunes schrijft: „De Sow jet- Russische machthebbers zullen, bij lezing van de verklaring, welke na de bijeenkomst der vijf West- Europese mogendheden op Dins dag j.l. is gepubliceerd, zich er wel over verbazen, wat voor een soort reus zij hebben opgeroepen door hun overzoenlijke politiek van na de oorlog. De Westelijke wereld heeft inderdaad het geraamte van een reus verkregen, doch er ont breken nog de spieren aan, welke alleen de kracht, van een reus er aan kunnen geven. Defensiepacten zonder legers zijn even zwak als legers zonder wapenen. Met zoveel werk nog in het vooruitzicht, met de beroering in Frankrijk en een onopgeloste Berlijnse kwestie, is het nog niet de tijd voor geluk wensen. Doch het Westen is ten minste in beweging en de verkla ring van de mogendheden van het pact van Brussel geeft goede re den te veronderstellen, dat het de goede weg volgt". Schelde-vervoersikwestie, Drie-eilanden-plan en spoorelectrificatie op de agenda. In de Verkeersconferentie, op Woensdag 3 November In het Schuttershof te Middelburg zal gesproken worden over talrij ke desiderata en kldcliten, die zyn ingediend. V.V.V., de K.N.AC, en de E.V.O. hebben vragen gesteld over de mogelijke opheffing van het vrije vervoer over de veren over de Westerschelde. De K.N.A.C. heeft voorts ver zocht om een latere verbinding by invoering van de zomer dienstregeling 1949 voor wat betreft het veer Kruiningen Perkpolder. V.V.V. en A.N.W.B. stelden resp. vragen over het groeps- vervoer en verlaging van ta rieven voor personenvervoer alsmede invoering van dagre tours op de veerdienst Zierik- zeeKatseveer; laatstgenoem de instantie wenst ook verla ging van de tarieven voor per sonen- en vrachtauto's op de dienst Anna Jacobapolder Zype. N.O.B.-Wegtransport wil voor de veerdienst Kortgene Wolphaartsdijk alle tarieven gebracht zien op basis van het tarief landbouwproducten, om dat onderscheid in tarief niet gemotiveerd is, voorts abonne mentstarief voor Noord-Beve- landse vervoerondememers en verbetering van de steigers in afwachting van een eventuële brug. Deze organisatie ver langt tevens wegens opheffing van de vóór 1940 bestaande veerdienst Noord-Beveland Schouwen voor de vervoerders van Noord-Beveland één ta rief voor de veren Kortgene Wolphaartsdijk en Katseveex- Zierikzee, gelijk aan het tarief van de opgeheven dienst. SPOOR EN AUTOBUS. V.V.V. heeft een vraag inge diend over de invoering van electrische- of dieseltracüe op de N.S.-lyn VlissingenRoo sendaal. Talrijke klachten zijn bin nengekomen over in slechte staat verkerende wegen, voor het merendeel ingediend door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Terneuzen, de K.N.A.C. en de A.N.W.B. Het betreft hier vooral wegen in Zeeuwsch-Vlaanderen en op Tholen en Schouwen en ook enkele op Zuid-Beveland, De K.N.A.C. heeft ook ge vraagd naar de plannen tot verbetering van Rijkswegen in verband met de ontwerpbe groting 1949, naar de plannen tot verbetering van de wegen in het Provinciaal en tertiair wegenplan in verband met de hogere raming van de op brengst der motorrijtuigenbe lasting. BRUGGEN. N.O.B.-Wegtransport komt met een vraag omtrent de kan sen van een brug tussen Noord- en Zuid-Beveland. Tenslotte zal de K.N.A.C. nog bezwaren tegen het Zon dagrijverbod voor Zeeland op peren, zal de V.V.V. vra gen stellen over de uitvoering van het zogenaamde „Drie- eilandenplan" (Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland). Franse mijnstaking, aan het verlopen. Een 30 duizend man Fran se troepen en veiligheidspoli tie, naar wordt gemeld, heb ben 30 mijnen „van stakers gezuiverd zonder ernstige voorvallen." Een woordvoer der van het ministerie van binnenlandse zaken heeft ver klaard, dat het aantal naar het werk terugkerende mijn- werkers in Midden-Frankrijk (verleden week het toneel van hevige stryd met de po litie) nog steeds groeide. In Lotharingen, in Oost-Frank rijk, was byna driekwart van de mannen terug. Waarschuwing aan suiker-winkeliers. De Officier van Justitie te Amsterdam, mr H. A. Wassen berg, deelt mede dat hij voor nemens is de strengste maat regelen te nemen tegen die winkeliers, die aan hun klan ten zeggen geen suiker voor radig te hebben met de bedoe ling hun voorraad vast te houden tot de prijsverhoging van dit artikel een feit is. Winkeliers, die opzettelijk wei geren deze suiker te verko pen, stellen zich bloot aan strafvervolging en inbeslagne ming hunner voorraad.a Ook door de prijzencontróle- dienst zal uitermate streng worden gecontroleerd. Zorgwekkende toestand in Indonesië. Buitenlandse invloed. Officieel wordt medegedeeld: Met het oog op de toene mende onrust in Indonesië, welke de règering met grote zorgen vervult, heeft de minis terraad besloten, dat de minis ter van Buitenlandse Zaken, mr. D. U. Stikker, 28 October naar Indonesië zou vertrekken, Het doel van deze reis is enerzijds om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de omvang en ernst van de zorgwekkende toestand, anderzijds om, zonder zelf de leiding van de eventueel te hervatten onderhandelingen op zich te nemen, toch door zyn aanwezigheid te beproeven de mogelijkheden van die hervatting te bevorderen. Indien de besprekingen zou den kunnen worden hervat en de regering wil door het zenden van een der leden van het kabinet nog eens alles in het werk stellen om tot een bevredigende oplossing te ge raken zullen allereerst de Stakingsonlusten in Frankrijk, len de politie aan. Ze voeren De stakende mijnwerkers val- do rode vlag met zich mee. Een moord uit 1942 reeds bekend. De Rotterdamse recherche heeft dezer dagen gearresteerd de 35-ja- rige schipper P. A. G., die ver dacht wordt in de loop van zes jaar drie vrouwen van het leven te hebben beroofd. In October 1942 heeft men op een terrein aan de Waalhaven te Rotterdam het lijk gevonden van de echtgenote van deze schipper. Alles wees er op, dat de vrouw was vermoord en de politie ging tot ar restatie van G. over. Wegens ge brek aan bewijs heeft men de man toen vrij moeten laten. Hij werkte destijds voor de Duitsers en van deze zijde werd pressie uitge oefend om de man zijn vrijheid te rug te geven. In 1944 hertrouwde G. met M. J. van Meerten. een buffetjuffrouw te Amsterdam. Na aanwijzingen, welke de politie van familieleden van G. ontving en aan de hand van mededelingen uit het bevolkings register, daterend uit de tijd van de laatste volkstelling, blijkt, dat deze vrouw reeds sedert vermoe delijk Juni 1945 verdwenen is. In verband hiermede is G. wederom gearresteerd. Hij heeft thans be-' kend de moord in 1942 te hebben gepleegd. Omtrent het verdwijnen van de tweede vrouw heeft hij tot nog toe geen verklaring willen af leggen. Tevens legt de politie verband tussen deze man en een tot nog toe onopgehelderde moord, welke ge pleegd is op de avond van 13 Mei 1945. Op die avond werd namelijk in de omgeving van de Fordfabrie ken te Amsterdam het lijk gevon den van een 30 tot 35-jarlge vrouw, die door een nekschot om het le ven was gekomen. Mensen, die die dag in deze omgeving verkeerden, hadden de vrouw reeds 's mor gens daar gezien in gezelschap van een man, die veel gelijkenis met G. vertoonde. Later had men deze man zich alleen zien verwijderen en een getuige had direct daarna het lijk van de vrouw gevonden. Hij had de onbekende man aange sproken en gevraagd of deze wist. dat de vrouw dood was. De man Deurwaarder verduisterde gelden. Door de politie te 's-Gravenhage werd gearresteerd de 25-jarige vertegenwoordiger H. v. d. K., te Delft, die Nan Januari 1946 tot 1 Februari 1948 tijdelijk als hulp commies in de functie van deur waarder werkzaam was geweest aan het kantoor van de directie be lastingen. In deze functie inde hij bedragen tot een totaal bedrag van f 1240, welk bedrag hij niet af droeg, doch ten eigen bate ge bruikte. had daarop geantwoord: „Wat kan mij deze vrouw schelen", was op een fiets gesprongen en snel weg gereden. Het is de politie sedert dien niet gelukt de identiteit van deze vrouw vast te stellen. De man is waarschijnlijk niet ge heel toerekenbaar. Thans secretaris-generaal van dit departement. Op de verkeersdag van dc K N.A.C., welke werd geopend door minister van Schaik. heeft deze medegedeeld, dat zijn portefeuille, welke hy ad interim beheerde, binnen enke le dagen zal worden overgeno men door mr. D. G. \V. Spit zen, secretaris-generaal van 't Departement van Verkeer en Waterstaat. Mr. D. G W. Spitzen, werd 18 Maart 1&96 te Wageningen geboren. In Den Haag door liep hij het gymnasium en ie Leiden studeerde hij rechten. Na zijn studie was hij gedu rende enige jaren werkzaam bij het voormalige departe ment van Binnenlandse Zaken en Landbouw. In 1932 werd hij benoemd tot administrateur aan binnenlandse zaken en aanvaardde hij de functie van chef der afde ling binnenlands bestuur van dat departement. Bij K.B. van 1 Januari 1939 werd mr. 'Spit zen benoemd tot secretaris-ge neraal van het departement van Waterstaat. In die func- tie is hij thans nog werkzaam aan het departement, dat thans Verkeer en Waterstaat omvat. Mr. Spitzen is commissaris van de Nederlandse Spoorwe gen. Hij beweegt zich veel op cultureel gebiéd en is o m. voorzitter van de Haagse Kunststichting, van de vereni ging van vrienden van het Residentie-Orkest en van de werkgroep Haags Cultureel Centrum. Hij is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje Nassau. De nieuwe minister zal Vrij- ig door H.M. de Koningin beëdigd worden. M. SpLtzen is niet aangeslo- ten bij een politieke partij. nakoming van het bestand en een spoedige hervatting van het goederenverkeer moeten zijn bewerkstelligd. Het ligt in de bedoeling dat de reis van minister Stikker slechts van korte duur zal zyn, waarschijnlijk niet langer dan 10 dagen in Batavia. Een maand geleden bezocht minister Stikker voor bespre king van de vraagstukken van het Verre Oosten de Ameri kaanse minister van Buiten landse Zaken, Generaal Mar shall. Dezer dagen had hij te Parijs gelegenheid over dit zelfde onderwerp van gedach ten te wisselen met verschil lende van zijn buitenlandse collega's. Mr. N. S. Blom, raadsadvi seur van het departement van Buitenlandse Zaken en oud directeur van Justitie te Ba tavia, zal de minister verge zellen. MINISTER STIKKER VERTROKKEN. - Minister Stikker, die Don derdagavond vertrok, verwees de wachtende journalisten naar de verklaring vari minister Sassen, laatstelijk in de Twee de Kamer, waarin deze mede deling deed over het ontstel lend grote aantal infiltraties en overvallen op officiële Indo nesische personen in het door de Nederlanders bezette ge bied. Volgens minister Stikker zijn in de afgelopen 14 dagen over de 500 mensen „geweld dadig gevallen". Hij zeide voorts: „Als niet duidelijk be paald wordt, dat hieraan iets zal worden gedaan, is het zin loos verder te praten". Het tweede punt, dat zo spoedig mogelijk besproken moet worden is, volgens de minister, het op gang brengen van het goederenverkeer. „Een ding staat echter vast", aldus minister Stikker, „wij oefenen zeer bepaald geen blokkade uit". Een punt waarover ook veel te doen is geweest, is de uit wijzing der republikeinse amb tenaren. Hierover zei minister Stikker: „Men moet goed be grijpen, dat wat dit betreft, nog geen enkele maatregel is genomen en wij zijn volkomen bereid ook hierover te praten". ABDOELKADIR GE ARR1V EERD. Donderdagmiddag arriveerde met het vliegtuig uit Batavia op Schiphol de heer Abdoelka- dir, plaatsvervangend luite nant-gouverneur-generaal. De heer Abdoelkadir deelde na zijn aankomst op het vlieg veld de wachtende journalisten mede, dat hij op verzoek van de Nederlandse regering naar ons land is gekomen om de al gemene situatie in Indonesië te bespreken. Wat zyn ontslag aanvrage betreft, zeide hy, dat ook dit een punt van bespre king met de Nederlandse mi nisters uit zal maken, zodat hij hierover thans dus nog geen nadere verklaring kon afleg gen. Hij weigerde ook het mo tief voor zijn ontslag-aanvrage te onthullen. Benelux-bloed. De samenwerking tus sen het Nederlandse en Belgische Rode Kruis heeft onder meer tot ge volg gehad een overeen komst krachtens welke de Nederlandse organi satie bloed van Belgische gevers tot plasma ver werkt. Het eerste transport bloed uit België kwam Woensdag per vliegtuig in Nederland aan. De bloedtransfusiedienst in Amsterdam zal er plas ma van maken. Over énige dagen gaat dit vliegtuig naar België te rug. Dit jaar zal de bloed transfusiedienst te Am sterdam nog twee zen dingen Belgisch bloed verwerken: één in No vember en één in De cember. Het volgende jaar zal het Belgische Rode Kruis om de veer tien dagen een transport van telkens ongeveer 100 liter ter verwerking naar Nederland sturen. Volgens „Die Welt" heeft 27 van de Duitse krijgsgevangenen, die zich nog in Frankrijk bevinden, dienst genomen in het Franse vreemdelingenlegioen. Volgens het blad strijdt het grootste deel van de 40.000 Duitse legioensoldaten in Indo-China. SCHRALE WIND. Geldig tot Vrijdagavond: Half tot zwaar bewolkt met een schrale, af en toe vry krachtige wind uit Oos telijke richtingen. Koud en overwegend droog weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1