PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Sjarifoeddin nog in leven? Cochran bij Soekarno Winst voor socialisten bij verkiezingen in Duitsland Politie-agenten werden Nazi-beulen Bedrijvigheid in Veere 0£ BILT De problemen van Montgomery Hij zou zich met Moesc in de bergen schuilhouden Per eenmansduikboot over de Noordzee. 191e Jaargang - No.245 Dagblad, uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj.: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn, Pl.verv.: W. Leertouwer en H. A, Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS: 32 ct. per week: 3.90 p. kw.; £r. p. p. 4.15 per kw.. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 19 Oct. 1948 ADVERTENTIEPRIJS: 18 ct. per mm. Minimum p. advertentie 2.50. Ingez. mededelingen dubbel tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels 11.—, iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit blad", 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L. Vorststr. 55. teL 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr. Mauritsstr. 12, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr. G 160. teL 26 Guerillastrijd neemt toe De dienst legercontacten meldt: „Volgens inUchtingen uit Midden Java bevinden Moeso en SjArifoeddin zich met de kolonel Djokosoejono en Ab- doel Rachman in de bossen ten Westen van de Willis. Men verwacht niet, dat zij pogingen zullen doen om Java te verlaten, aangezien de communistische opstandelingen de beschikking hebben over reeds lang te voren in ge reedheid gebrachte opslagplaatsen in de bergen, waardoor zö de stryd geruime tyd kunnen volhouden." In deze mededeling aan de pers wordt verder gezegd, dat volgens een rapport uit het Republikeinse hoofdkwartier te Madioen blijkt, dat de troepen van Djokosoejono goed bewapend zijn en voor minstens 21 millioen ori aan baar geld hebben geroofd en meegevoerd toen zrj Madioen en Ponorogo prijsgaven. DE J^ERO VERING VAN BLORA. Omtrent de bezetting van Blora wordt nader gemeld, dat de Republikeinse troepen twee dagen nodig hadden om de stad te veroveren, de com munisten hebben toen de be langrijkste gebouwen in brand gestoken. GUERILLA. De persmededeling van de dienst legercontacten zegt verder, dat naar uite de re sidentie Bodjonegoro wordt gemeld, de communistische guerilla-activiteit toeneemt. In het Zuiden van Bodjone goro en de omgeving van Klino en voorts ten Noord- Oosten van Ngawi bevinden zich groepen gewapende com munisten. De meest Zuidelijke posities van de Republikeinse troepen in de residentie Ma dioen bevonden zich enkele dagen geleden te Slaoeng (20 km. ten Zuiden van Ponogo- ro), te Mlarak (8 km. ten Zuid-Oosten van Ponorogo) en te Peoloeng (18 km. ten Oosten van Ponogoro). In de residentie Madioen en het Krijgt de Gaulle de meerderheid in de Senaat Politieke waarnemers te Parijs voorspellen een grote overwinning voor de Gaulle by de verkiezingen in No vember voor de Franse Raad van de Republiek (Senaat). Sommigen verwachten, dat de party van de Gaulle ofwel te voorschijn zal komen als de sterkste partij in de nieu we Senaat of zelfs een abso lute meerderheid zal verkrij gen van misschien 55 Op grond van de aanwij zing der kiesmannen wordt de zetelverdeling in de nieu we Senaat, vergeleken met de huidige zetelverdeling door sommig politieke kringen als volgt geschat: Communisten 20 zetels te gen 88 nu; socialisten 50 te gen 64; MRP 25 tegen 70; Radicalen 80 tegen 40; Gaul listen en rechtse groeperin gen tezamen 145 tegen 93 nu. Zaterdagmiddag heeft prof. jhr. nu-. W. J. M. van Eysinga in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Rotterdam in de Franse taal een voordracht ge houden ter herdenking van het feit, dat 80 jaar geleden de Rijn- vaartacte van Mannheim tot stand kwam. regentschap Patjitan duurt de guerilla activiteit onver minderd voort. In het gebied van Wenogiri "en Patjitan be vindt zich een communisti sche troepenmacht, bestaande uit minstens drie volledig uit geruste bataljons, onder com mando van de overste Soea- di. Uit Solo wordt gemeld, dat de algemene toestand in de residentie zorgwekkend is door de veelvuldige onder grondse acties en de guerilla activiteit, voornamelijk in het Lawoe-complex. Uit het Zuid- Malangse worden nog steeds arrestaties van communisten gemeld. Op de hellingen van de Keloet houdt zich een on bekend aanteal opstandelin gen schuil. De republikeinse minister van justitie Soesanto heeft in een verklaring, afgelegd voor het werkcomité van het K.N.I. P., medegedeeld, dat in ver band met de opstand in de re publiek, tot 15 October in het gebied van Djocjakarta 900 personen zijn gearresteerd; in het gebied van Soerakarta be draagt dit aantal 1400. De mi nister zeide, dat het aantal gearresteerden in andere ge bieden nog niet bekend is. In antwoord op een vraag, of er bewijzen waren van col laboratie tussen „de P.K.I- Moeso-Amir" en de Nederlan ders, zeide de minister van justitie, dat Iiy nog geen ver swaring wenste af te leggen over het bestaan of het niet- bestaan van documenten hier omtrent, doch hy voegde hier aan toe, dat in verschillende hoofdkwartieren van de P.K.I.- Moeso-Andr (Sjarifoeddin) de Nederlandse vlag en distinctie ven van de Nederlandse mari ne zyn gevonden. De minister van economische zaken van de republiek ver klaarde voor het werkcomité, dat, hoewel de plannen van de opstandelingen om de politiek der verschroeide aarde toe te passen, grotendeels konden worden voorkomen, de verlie zen niettemin aanzienlijk zijn geweest, speciaal aan vee en landbouwzaden, terwijl vele bossen zijn afgebrand. De grootte der verliezen is nog niet bekend. Republikeins generaal-majoor week uit naar Nederlands gebied. Hervatting van bespre kingen met Nederland Antara meldt, dat het Amerikaanse lid der C.V G.D. Merle Cochran, Zondagochtend een onderhoud heeft gehad met president Soekarno, dat ander half uur heeft geduurd, An tara voegt hieraan toe, dat dit het eerste bezoek van Cochran aan Soekarno is sedert zijn komst in de republikeinse hoofdstad op Vrijdag j.l. Het Chinese blad Min Pao te Batavia meldt, dat de republikeinse generaal-majoor Did) Kartasasmita enige dagen geleden over de- demarcatielijn is gekomen. Hij was voor de oorlog kapitein bij het K.N.I.L. en had zijn opleiding te Breda ontvangen. Het blad stelt de vraag: „Wie volgt?" Uit republikeinse kringen werd aan het persbureau An tara medegedeeld, dat Karta sasmita, die na de reorgani- satei van -het republikeinse leger nog slechts de rang van kolonel had, sedert eind Juli niet meer in dienst van het republikeinse leger was. BLOEDBAD BIJ SOLO De militaire gouverneur van Solo liet bekend maken, dat ten Zuiden van Solo 56 lijken werden aangetroffen van bur gerambtenaren en politieman nen. die tydens de communis tische opstand werden ver moord. Ook was er het lijk van een vooraanstaand Mohamme daans geestelijke bij. DE ONDERHANDELINGEN Volgens Antara zouden de Communisten sterk achteruit In Rijnland-Westfalen, waar gemeenteraadsverkiezingen Ïnaats hadden, zijn de voor- opige uitslagen van 87 dis tricten met ongeveer 5.200.000 kiezers bekend gemaakt. Men wacht nog op de uitslag in zes districten. Percentsgewijze luidt de uitslag als volgt: C.D.U. (Christelijke democraten) 37,6 sociaal-democraten 36 centrum partij 9,1 com munisten 8 liberalen 7 radicaal-socialisten 1 conservatieven 0,3 Rrjn- landse volkspartij (separatis ten) 0,3 onafhankelijke cndidaten 0,3 Volgens deze voorlopige en onvolledige uit slagen boeken de communis ten ongeveer 6 verlies vergeleken met de parle mentsverkiezingen van April 1947. Daarentegen is er 4 winst tegenover 1947 voor de sociaal-democraten. In de grote steden blijven de Chris telijke democraten ongeveer op hetzelfde peil. Zy hebben in de landbouwgebieden bijna al de stemmen teruggewonnen, die zy in de grote centra verloren. 29 leden der bemanning van de „Illustrious" omgekomen. Van officiële zijde te Port land (in het Engelse graaf schap Dorsetshire) is bekend gemaakt, dat men vreest, dat 29 leden der bemanning van het vllegdekschip „Illustri ous" zyn verdronken. Een Li berty-boot, die de zeelieden naar de „Illustricus" terug bracht en tot vlak bij het schip genaderd was, is door de zware zee omgeslagen. Onder het licht van schijn- werpers hebben boten de ge hele nacht de haven afge zocht. Enkele leden der be manning wisten de „Illustri cus" zwemmend te bereiken, anderen werden door passe rende boten opgepikt. P.N.I. en de Masjoemi-partij te Djocja verklaard hebben, dat de stemming niet gunstig is voor de hervatting van de besprekingen met de Neder landers. Zij stellen als eisen: opheffing van de economische blokkade door de Nederlanders en garantie van de diploma tieke onschendbaarheid voor de leden van de republikeinse de legatie. De Masjoemi steunt in het algemen de regering Hatta. De P.N.I. zou nog een verklaring afleggen over de buitenlandse politiek. Beperkte stro-export. Het bedrijfschap voor hooi en stro heeft besloten voorlopig een beperkt kwantum stro te exporte ren. Dit besluit is genomen in ver band met de geringe vraag naar stro door veehouders en door de stro-verwerkende industrie. Het gevaar ontstond, dat partijen z.g. ..buitenstro" door weersom standigheden zouden gaan beder ven. omdat zij niet tijdig konden worden afgezet. Vandaag. is het vyf jaar geleden, dat de Neder landse romanschrijver A. M. de Jong werd ver moord; Is het vier jaar geleden, dat Aardenburg en Waterlandkerkje wer den bevrijd. Wegverkeersdag. De zesde wegverkeersdag van de K.N.A.C., welke op 28 dezer te 's-Gravenhage zal worden gehouden, zal worden geopend en bijge woond door de minister van verkeer en waterstaat. Dr. Bunclie rapporteert. De waarnemend bemiddelaar van de V.N. in Palestina, dr. Ralph Bunche, heeft in een rapport over de recente schen dingen van het bestand in Pa lestina de Veiligheidsraad ver zocht onmiddellijk maatregelen te nemen tot beëindiging van de stryd. Het rapport werd ge zonden naar aanleiding vSn de gevechten in de Negef. In het rapport wordt ge concludeerd, dat „de uitbars ting in de Negef een ernstige schending van het bestand" betekent. Bunche stelt als basis voor onderhandelingen o.m. voor, dat beide partijen zich terug trekken op de posities, die zy voor het uitbreken der ge vechten innamen. Doodstraffen geëist tegen leden van de „Amsterdamse recherche". „Schrik van Goeree en Overflakkee". In het in 1944 door de Duitsers zo geteisterde dorp Pulten. is Zater dagmiddag een nieuw Jeugdhuis geopend. Het is Stroud" genaamd naar het Engelse dorp Stroud. Dank zij het initiatief en een financiële bijdrage van drie Women's Institutes uit de omgeving van dit dorp kon het nieuwe Jeugdhuis worden opgericht. Het doel van het nieuwe Jeugdhuis is de Puttense bevolking en in het bijzonder de jeugd ge legenheid te bieden na werk- of schooltijd gepaste en nuttige ont spanning te vinden. Voor de Croningse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden stonden twee leden van de z.g.t „Amsterdamse recher che" terecht. Ook tegen deze S.D.- satellieten werd de doodstraf ge- eist. Thans waren het de 51-jarige agent van politie uit IJsselstein Joh. v. Kooten en de 57-jarige agent van politie Harm Krikke uit Amsterdam. Evenals hun collega's Kater en Schaap, die reeds door de Bijzon dere Kamer van het Bijzonder Ge rechtshof tot de doodstraf werden I veroordeeld, waren ook zij werk- I zaam op het bureau Joodse zaken te Amsterdam en zij werden later toegevoegd aan de Groningse S. D. Op beestachtige wijze hebben de ze S.D.-ers gemoord en geplunderd en zich aan tal van mishandelin gen schuldig, gemaakt. Voor deze zaak bestond grote publieke be langstelling. Tijdens een actie in Nieuwe- schans werden twee mannen gear resteerd. die beiden vooraanstaan de posities bij het verzet innamen. Beiden wei-den enige tijd hierna gefusilleerd. Tijdens een inval ten huize van de familie Smit te Groningen werd de illegale werker Mulder gear- rsteerd en op onmenselijke wijze mishandeld. De S.D. was er ach ter gekomen, dat ten huize van de familie Zijthof te Uithuizermeeden 'n geheime zender was opgesteld. Het huis werd door de S.D. onder wie beide verdachten, omsingeld. Enkele illegale werkers, die op dat moment in de woning verble ven. trachtten te vluchten, maar werden bij deze poging gear resteerd. Van Dijk werd ter plaat se doodgeschoten, terwijl Wester- d(jk en Bakker werden gear resteerd en later in de Norger- bossen werden doodgeschoten. In April 1945. toen deze beide S.D. agenten deel uitmaakten van een executiepeloton, schoten zij acht personen, die in het huis van bewaring te Groningen waren op gesloten, in de Norger-bossen neer. Thans toonden beide verdachten veel berouw over de door hen be dreven misdaden. Ook werden nog behandeld de misdragingen van beide S.D.-ers tijdens hun werk zaamheden op het bureau Joodse zaken te Amsterdam. Na een uitvoerig requisitoir waarin de procureur-fiscaal mr. J. van Wijck, de vele wandaden nog eens belichtte, eiste spreker tegen beide verdachten de doodstraf. De beide raadsheren, mr. Tiemers en Haverkamp, bepleitten clementie. SCHRIK VAN GOEREE. Voor de Rotterdamse Kamer van het Haagse Bijzonder Gerechts hof stond terecht de 29-jarige W. Oskam, in de jaren 1943/44 hoofd wachtmeester t^er marechaussee op het eiland Goeree en Overflakkee, waar hij een schrikbewind uit oefende. Hij verrichtte tal van huiszoe kingen op radio's en maakte jacht op illegalen, onderduikers en over treders van de specifiek Duitse wetten en verordeningen. Hij ar resteerde o.a. ook enige personen, die hadden gepoogd een Canadese parachutist te redden. Tal van getuigen verklaarden, dat O. zijn arrestanten had mis handeld, hetgeen verdachte echter ontkende. Hij noemde de getuigen onbetrouwbaar. Ten aanzien van dc arrestaties beriep hij zich op de hem door zijn chefs gegeven op drachten. De advocaat-fiscaal eiste de doodstraf. 120.000 brandschade bij Huize Padua. De schade by de brand, die Zaterdag gewoed heeft in „Huize Padua" te Boekei. waarbij een kapitale boerderij en verscheidene opslagplaat sen, alsmede de gehele oogst en enige landbouwmachines in de vlammen opgingen, be draagt ongeveer 120.000 gul den. Franse mijnschachten bezet door soldaten. Da C.G.T., het Franse vak verbond heeft de veiligheids diensten in de mijnen van het district ,,Le Soleil" bevel ge- geven zich terug te trekken •e minister van Binnenlandse Zaken, Jules Moch, heeft daar op een detachement infanterie gelast de mijnen te bezetten en de beveiliging op zich te nemen. Drie schachten ston den reeds onder water. Moch noemde de beslissing van de C.G.T. zonder weerga in de geschiedenis van de Franse vakbeweging. Hoeveel divisies zijn er nodig? Welke strategie Luitenant-Generaal sir Gif- fard Martel, pantserdeskundige en leider van de Britse mili taire missie naar Moskou in 1943, heeft in een brief aan de „Sunday Times" een analyse gegeven van de moeilijkheden die Montgomery te wachten staan wanneer hij de leiding op zich neemt van de westelijke verdedigingsstrijdkrachten in Europa. Het eerste probleem is, zegt hij, „een eind te maken aan de Sowjettactiek van de koude oorlog. Alleen door de aanwezigheid van goede troc- Belangrijke werken naderen voltooiing. Het is druk geweest in Vqere deze zomer, heel druk. De zeilers zeil den naar hun dorado en de éne autobus na de andere rolde het stadje binnen, boordevol touristen, die in luidruchtige bewondering door de smalle straatjes en over de onvolprezen kaai drentelden om onveranderlijk tenslotte bij de Campveersche Toren terecht te komen. Dat was het zomerse Veere, vol beweging en bedrijvigheid. Maar met het vertrek van de vreemdelingen deed de herfst zijn intrede, de bladeren verkleurend en het stadje eens zo mooi» makend. En de rust keerde weer. de dromerige rust, die niet van deze unieke plaats is te scheiden. Veere werd Veere weer. „Hendrick de Keyser" kocht drie oude panden. Burgemeester Jhr t F. den Beer Poortugael opent een klein ven- st c in een van de stadhuisvertrek- ken, waar de sfeer 17e eeuws aan doet en wijst op een prachtig oud geveltje aan de overzijde. „Die Kolve" heet het huisje en het bezit een onderbouw, die enig is in ons land. Consoles schragen een lijst, waarop de aardige bovengevel is opgetrokken en beneden die con soles vallen de openslaande ;amen en de kelderval op. De burgeinte.-.- ter vertelt, dat dit huisje is aan gekocht door de dit jaar 30 jaar bestaande vereniging „Hendrick de Keyser", die er restauratiewer- zaamheden aan zal laten verrich ten. Ook de twee daarnaast gele gen panden, waarvan de gevels thans nog ontsierd worden door 'n lelijke pleisterlaag, welke echter verwijder zal worden, zijn dooi de vereniging aangekocht. Inmid dels zijn de plannen van Monu mentenzorg tot restauratie van de Campveersche Toren in vergevor derd stadium. Binnenkort zal hiermede begonnen worden. Ge hoopt wordt, dat nu ook spoedig het Schotse Huis als museum zal kunnen worden ingericht. „Hendrick de Keyser", Monu mentenzorg, de Stichting Veere. het gemeentebestuur, zij allen werken voor het behoud van Vee re's historische schoonheid en voor verfraaiing van wat in de loop der jaren aan glans inboette. Maar dit alles betekent allerminst, dat men in Veere in het verleden leeft. De burgemeester deelt ons iets mede over de projecten, die in uitvoering zijn en de plannen, die op de helling staan en dan blijkt, dat die rust in Veere toch eigenlijk maar zeer betrekkelijk is. DRUKTE AAN DE KADE. Een centrum van bedrijvigheid is momenteel de kade. Niet alleen worden daar de eerste werkzaam heden verricht voor de bouw van enkele panden, maar ook wordt druk gebouwd aan de door ir. F. H. Klokke ontworpen vismijn, die haar voltooiing nadert en dc vol gende maand geopend zal worden De Veerse vismijn is een ge meentelijk bedrijf, waarvan de winst (er wordt 3 mijnrecht ge heven) aan dat bedrijf zelf ten goede komt. Op het ogenblik wordt gemijnd in het kleine huisje naast het stadhuis, dat een antieke frontgevel heeft en daarom is aan- pekocht door de Stichting Veere, die het hoopt over te kunnen dra gen aan „Hendrick de Keyser" Wellicht zal dit geveltje in de toe komst weer een top, die men thans node mist, krijgen. Ook Rijkswaterstaat verricht een belangrijk werk aan de kade. Het havenplankier was absoluut ver gaan en verkeerde in een gevaar lijke toestand. Er komt nu een nieuw plankier en tevens een sta len damwand in het water, een om vangrijk werk, waardoor de ge meente een goed geoutilleerd ha ventje krijgt, dat echter zo wordt gemaakt, dat het Veere's schoon heid geen geweld aan doet. Er was een flink bedrag mee gemoeid, maar Den Haag was op advies van de hoofdingenieur-directeur in Zeeland bereid te betalen. Het ge meentebestuur is hiervoor uiterst dankbaar. KERKRESTAURATIE. Er is ook een begin gemaakt met de restauratie van de kleine kenc, d.w.z. het kleine gedeelte, dat aan de grote kerk op de plaats, waar vroeger het koor was, is aange bouwd. Met dit werk. dat onder leiding staat van de heer T. van Beveren, zal twee jaar gemoeid zijn. De mooie zuilen zullen weer te voorschijn komen en door ver wijdering van de kalklaag. de Zeeuwse moppen en van 'n muur tje aan de buitenzijde de fraaie steunberen. Er komen nieuwe traptreden en een andere ingang Het orgel krijgt een andere plaats en de vloer wordt vei-laagd. Het Rijk draagt 68 <70 bij in de restau ratiekosten en de overige 32 wordt opgebracht door de ge meente. de provincie en Hervormd Veere. De kex-k komt beschikbaar voor de Ned. Hervormde gemeente, die thans in de Gereformeerde kerk diensten houdt. Maar er is nog meer verheugend Yiieuws uit yeere. Negen woning wetwoningen aan de Wagenaar- straat, ontworpen door ir. Klokke, naderen hun voltooiing en bren gen wat verlichting in het woning probleem. Het zijn aardige huizen met een voor- en achtertuintje, een schuurtje en een kolenbergplaats bij de woning. Sinds 1 October be zit Veere ook weer een kleuter school, waaraan grote behoefte be stond en die tot stand is gekomen dank zij de ijverige bemoeiingen van een voorlopig comitc op bre de grondslag. Men is gestart met 40 leerlingen. Een groot nadeel voor de gemeente is het ontbreken van een verenigingslokaal. Er zijn voorbereidende besprekingen gehouden met de directeur van de Stichting voor Maatschappelijk en Cultureel Werk en men hoopt dat deze tot resultaten zullen leiden. Wèl is het 't volgend jaar weer mo gelijk om in een behoorlijke mu ziektent concerten te geven: de stenen tent, die is ontworpen door de architect L. Beye. komt spoe dig gereed. Om de kosten te dek ken heeft de muziekvereniging Veere's Genoegen een bazar ge houden. Het blijkt dus, dat de rust en stilte, die 7.0 kenmerkend zijn voor dit kleinood onder de Nederland se steden, op de activiteit van ge meentebestuur en bevolking aller minst een ongunstige invloed heb ben. Ondanks-de teruggang in de loop der eeuwen is Veere spring levend gebleven en werkt er voor om dat ook in d 1 toekomst te blij ven. i pen die ieder ogenblik paraat zouden zijn, zou dit kunnen gebeuren. Ik geloof dat een staand leger van 20 volledig uitgeruste divisies voor dit doel in Europa nodig zal zijn. Of Montgomery veel medewer king zal krijgen van Frank rijk en de Benelux-landen staat te bezien. Het Britse aandeel moet zijn 5 eerste klas divisies, terwijl de rest van de Ver. Staten en de andere westelijke landen moeten komen. Als deze divisies hadden be staan zou het probleem van de Berlijnse blokkade nooit zijn ontstaan. Veronderstel dat we op deze wijze de koude oorlog stoppen, zal de vyand dan niet oprukken met een deel van zijn grote leger en onze betrekke lijke kleine strijdmacht weg vagen De Sovjets zouden in laten we zeggen, drie of vier 'maan den misschien 100 divisies aan het Europese front kunnen con centreren. Als de Sowjet-Unie op dit ogenblik de sprong zou wagen en erin zou slagen een groot aantal troepen in Europa te concentreren zou er voor ons niets anders over blijven dan ons op Spanje of ons eigen land of op beide terug te trekken." Sir Giffard zeide niet te ge loven dat de Sowjet-Unie nu een oorlog beraamde die uiteindelijk haar nederlaag zou betekenen maar misschien plannen maakte om later aan te vallen, als ze de atoombom had. „Voor ons is het ant woord, zonder ophouden een koude oorlog tegen haar te voeren, totdat zij bereid is in vriendschap met de andere lan den van de wereld te leven". Ex-maarschalk Graziani voor zyn rechters. Truman, de vechter voor de vrede. President Truman heeft in een rede te Miama gesproken over zijn allerwegen afgekeurd pla.n om opperrechter Winson naar Moskou te zenden. Mijn afgezant zou getuigd hebben zei Truman, van de ernst en oprechtheid bij de Amerikaanse bevolking in haar verlangen naar vrede. Ik ben geen stap afgeweken van mijn besluit, iedere gelegenheid voor de vrede te werken en aan te grijpen." 14.4 milliard voor oorlogsbegroting van de V.S. TRUMAN BLIJFT OPTIMIST. President Truman heeft Zater dag op een speciale persconferen tie, na terugkeer van een verkie- zingstocht in het midden-Westen van de Ver. Staten, voor het ko mende jaar een defensie-begroting van 14.4 milliard dollar voor de Ver. Staten aangekondigd. p Hij zeide, dat er een Jlchte ver betering in de wereld-situatie en in de Sowjet-Russische houding te constateren was. Hij was optimis tisch ten aanzien van zijn kansen op herverkiezing. Truman zeide. dat zijn defensie deskundigen een begroting van ongeveer 23 milliard dollar voor het belastingjaar, dat 1 Juli aan staande aanvangt, hadden willen opstellen, doch dat hij deze schat ting verminderd had tot 14.4 mil liard dollar. De begroting van dit jaar be droeg ongeveer twaalf milliard. Truman verklaarde verder, dat hij hoopte de militaire uitgaven tot op vijf a zeven milliard te zul len kunnen terugbrengen wanneer eenmaal hechte fundamenten voor de wereldvrede gelegd zouden zijn. Twee vliegtuigen verongelukt. Een Amerikaanse Skymas- ter, die voor 7 uur Maandhgmotgcii van Berlijn terugkeerde, is enige kilome ters ten Oosten van het vlieg veld Rhein-Main neergestort. De bemanning, die uit drie koppen bestond, kwam om 't leven. Vier personen verloren het leven toen een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht met 34 inzittenden bij een noodlanding wegens machine storing enkele kilometers ten Noord-Oosten van Olinton (Louisiana) verongelukte. Een vijfde inzittende werd ernstig gewond. Naar wij vernemen neemt ean Engelse officier, Macken zie, te Walwijk in het Wil- helminakanaa! proeven met een Duitse eenmansduikboot, om de draagkracht en de sta biliteit van dit vaartuig vast te stellen. Hij zou voorne mens zijn, in de duikboot van Nederland naar Engeland te varen. Deze tocht zou vol gens Mackenzie in 22 23 uur volbracht kunnen wor den. VOORSPELT ENKELE BUIEN Wisselende bewolking met enkele buien, hier en daar ver gezeld van onweer en hagel, aanvankelyk meest zwakke, maar later weer toenemende wind uit Westelijke richtingen. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1