PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Arabieren draaien bij Koloniale situatie kwam ter sprake Zeeuwse middenstand toont zijn paraatheid! BILT Goed lezen gewenst Regering wacht af FRANKRIJK WEER ZONDER REGERING. Vandaag BEZOEK No. 8 AAN HET KREMLIN. Zeeland leeft mee! DE VOORSPELT. 191e Jaargang -No.202 Zaterdag 28 Aug. 1948 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. m 1 ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per WAARIN OPGENOMEN OE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Giro nr *359300 P.Z.C., Middelburg. ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; 3.75 per kwartaal; franco per post I 4,— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr 16-18-20 (tijd.) tel. 10 en 51 - Middelburg: Condense Kaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. teL 102 - Temeuzen: Brouwerljstr 2 - Zierikzee: N. Bogerdstr G 160. tel. 26 Neiging tot onderhandelen stijgt. Commentaar van radio Beiroet. Dat de Arabieren onder de huidige voor hen slechte omstandigheden wel ieta voe len voor rechtstreekse onder handelingen met de Joden, blijkt uit een Vrijdag voor ra dio Beiroet uitgezonden com- mentautf. Volgens de Libanese spre ker waren er op 't ogenblik twee mogelijkheden voor de Arabieren: de strijd voor de bezetting van geheel Palesti na of het openen van directe onderhandelingen met de Jo den. Het voortzetten van de strgd zou duizenden mensenlevens kosten. De Arabieren kunnen daar entegen geen nadeel ondervin den van directe onderhande lingen. Er is kans op een re delijke oplossing en jonge le- Kabinet Marie kan het niet eens worden over herstel programma. De Franse regering van pre mier André Marie, welke op 26 Juli werd gevormd, is Za terdagochtend vroeg afge treden, na een langdurige poging om het eens te wor den over de voorwaarden voor een hervormingsprogram ma van de minister van fi nanciën, Paul Reynaud. Het kabinet was meer dan 15 uur in conferentie geweest voor het bespreken van plan nen -voor een economisch en financieel herstel, die een verhoging van voedselprijzen inhielden en een vergaande beperking van de uitgaven voor publieke diensten- De radicale eerste minister diende toen zijn ontslag in bij de president der repu bliek Vincent Auriol, zeg gende, dat niet te overbrug gen verschillen in het kabi net waren gerezen. Drie Duitse generaals voor Brits tribunaal. De Britse regering heeft besloten een procés voor te bereiden tegen de veldmaar schalken Brauchitsch. Rund- stedt, Manstein en kolonel-ge neraal Strauss. Zij zullen te recht staan als oorlogsmisda digers, zo is officieel te Lon den medegedeeld. De officieren zullen voor 'n militair gerechtshof in de Britse zóne van Duitsland verschijnen. Allereerst zullen zij gedemilitaireseerd worden, zodat zij geen krrjgsgevange- nen meer zjin. De 73-jarige von Rundstedt was de organisator van de Poolse veldtocht en de door braak van Sedan. Hij was geen vurig Nazi en werd twee maal door Hitier gezui verd, doch terug geroepen we gens zijn waarde als strateeg. Hij had eveneens het offen sief in de Ardennen omstreeks Kerstmis '44 uitgedacht. Von Brauchitsch was in '40 betrokken bij de voorbereidin gen voor de Invasie in Enge land. Hjj was opperbevelheb ber van het Duitse leger van 1938 tot 1941, doch werd door Hitier ontslagen, waarschijn lijk omdat hij Moskou niet kon nemen. Van de 68-jarige Strauss is weinig bekend. vens, die anders op het slag veld verloren zouden kunnen gaan, zouden erdoor gespaard worden. De Arabische leiders zouden hun volk geenszins verraden als zij besloten tot onderhandelingen met de Jo den. In Tel Aviv en trouwens ook elders heeft deze radio verklaring zeer de aandacht getrokken. „Zij getuigt van werkelijkheidsbesef" was de korte en krachtige reactie. Inderdaad. De werkelijkheid is, dat de Arabieren de eerste ronde van strijd op punten hebben verloren en slechts door een knock-out werden ge red door het thans geldende ongelimiteerde bestand. Het Britse blad de „Daily Herald" merkt terecht op: Geen der Arabische landen zal ooit een onafhankelijk Israël erkennen, doch zij zullen het bestaan ervan moeten verdra gen uit onmacht zijn vernie ling te bewerkstelligen. STRIJD IN JERUZALEM. Waarnemers van de V. N. in Jeruzalem hebben een tele gram gezonden naar Bernadot- te, die zich in Zweden bevindt. Zij delen hem mee, dat de toe stand te Jeruzalem „over de gehele linie slechter wordt". Het Joodse opperbevel te Je ruzalem meldt, dat de vijand de stad met kanonvuur heeft bestookt. De Egyptenaren hebben de Zuidelijke wijken aangevallen en het Arabische legioen is ook in actie getre den tegen Joodse stellingen. ...viert Groningen het ontzet der stad in 1672. MORGEN ...wordt in de Gedachte niskapel te Kiissnacht Vierwoudstedenmeer het tragisch overlijden herdacht van Koningin Astrld van België in 1935. Ver. Staten voor „Europees parlement". De regering der Ver. Staten heeft zich een „sterk" voor standster verklaard van de vorming van een „Europese vertegenwoordigende vergade ring", waarin alle „Mars- hall-landen" vertegenwoor digd zouden z\jn. Ultimatum van Berlijnse gemeenteraad Va n betrouwbare zij Je verneemt Reuter, dat de voor zitter van de Berlrjnse ge meenteraad, dr. Suhr, aan ge- neraal-majoor Kotiof, Sowjet- commandant van Berlijn, een brief heeft geschreven. waar- In hij vraagt om onmiddellijk optreden tegen „communisti schs demonstranten, die een inval in het gemeentehuis heb ben gedaan. Men zegt, dat de brief te vens twintig uur plaatselijke tijd als de uiterste termijn stelde, anders zou de gemeen teraad genoopt zijn een ande re vergaderplaats te zoeken, buiten de Sowjet-sector. Prins Bemhard in Groningen. iard is in zijn op het vlieg- Groningen ge- ir hij werd be- Amerikanen do! op verliefde kikkers. Zells de Congresleden. Volgens het verenigingsotr- gaan van de „Book of the month-club" in de Ver. Staten is onlangs gedemonstreerd, hoe slecht door het publiek gelezen en geluisterd wordt. Een der Congres-leden oe fende critiek op het Ameri kaanse ministerie van Land bouw, omdat dit ministerie zijns inziens tal van brochu res uitgeeft, die niemand be langstelling inboezemen. De belastinggelden worden hier aan verspild, aldus deze sena tor en het ontbreekt er nog maar aan, dat er een uitgave over het „liefdeleven van Kik kers" is verschenen. Na deze critische woorden ontving de voorlichtings-afde- Ook Wysjinsky er bij. Zoals verwacht werd hebben de drie Westelijke gezanten in Londen Vrijdagavond hun achtste bezoek gebracht aan het Kremlin en daar een on derhoud gehad met Molotov. Voor het eerst sinds de aan vang der onderhandelingen te Moskou heeft Wysjinsky de bijeenkomst bijgewoond. Even na 20 uur verlieten de drie vertegenwoordigers van de Westerse mogendheden het Kremlin. Roberts verklaar de bij zijn vertrek, dat er geen communiqué zal worden uitgegeven. De drie vertegen woordigers kwamen vervolgens In de Britse ambassade bijeen. Donderdag werden in de Oude Kerk te Amsterdam 10.000 exemplaren van de Johannes Evangeliën een geschenk van Amerikaanse kinderen voor de Nederlandse Zondagschool- kinderen, uitgereikt. De symbolische overdracht geschiedde door de President van de Verenigde Amerllaianse Kerken, Mr. Charles 1*. Taft aan de zesjarige Jetske Minko Timmer uit Bussum, ling van het ministerie tal van bestellingen voor het „liefdeleven van kikkers", af komstigvan congresleden. Doch ook van buiten die kring begon. Men bestellingen te stromen. Nadat het ministerie per circulaire bekend maakte dat het niet schuldig was aan de uitgave van het liefde leven van kikkers", verdrie dubbelde de vraag, een mede deling in de dagbladen over het ontbreken dezer uitgave bracht opnieuw een stijging in de belangstelling voor ver liefde kikkers. „Dan maar de radio", zo redeneerde men ten departe- mente. De hoogste „boss" kwam voor de microfoon. Hij verklaarde, dat zijn ministerie nooit of te nimmer een bro chure over het liefdeleven van kikkers had uitgegeven en dat daartoe ook geen plannen be stonden. Toen begon het pas goed: Duizenden belangstellenden naar romances in de kikker wereld bestelden het boek „liefdeleven van kikkers" on der rembours of per postwis sel. Er werd meer tijd, geld en papier verspild, dan de warkelnke uitgave zou hebben gevergd. Het Nederlandse ministerie van Land!-- - - ->000"-. nu maar dat men in ons land wel aan dachtig leest en luistere want anders Wereldraad der Kerken Prins Bernhard eigen toestel veld Eelde b\j arriveerd, waar hij groet door de Commissaris der Koningin, de heer E. H. Ebels, burgemeester mr. P. W. J. H. Cort van der Lin den en de voorzitter van 't bestuur der tentoonstelling „Groningen 1948", mr. J. Linthorst Homan. De Prins begaf zich per auto naar 't terrein aan de IJsbaan, waar hij incognito deelnam aan 't spring-concours. Zaterdag zou de Prins een bezoek brengen aan de tentoonstelling. Grote partij opium in beslag genomen. Gisternacht is een grote hoeveelheid opium in beslag genomen bij een bekende opi umschuiver te Batavia. De opium was van dezelfde kwa liteit en op dezelfde wijze verpakt als de uit de Repu bliek gesmokkelde opium, die de politie de laatste weken heeft gevonden. Vier Chine zen zijn gearresteerd. *-*************************************** Het Joodse vraagstuk. In de vierde sectie kwamen belangrijke onderwerpen aan de orde. Betreffende de koloni ale situatie werd men het er over eens, dat zelfbestuur in de overzeese gebieden het doel is, doch dat ae kerken in het tussentijdse bestuur moeten worden gekend. Ten aanzien van de rassen kwestie werd ter sprake ge bracht, dat het gewenst is ir. de V. S. een eenheid van de vrijheid te krijgen en niet een vrijheid voor het ene individu, die niet geldt voor het andere. Gistermiddag werd in een der commissievergaderingen ook het agendapunt behandeld betreffende de houding der christenen ten opzichte van de Joden. In het algemeen vertegen woordigen de Europese theolo- Tot onze grote vreugde vonden wij de hoogste gezagdrager in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Koningin in onze provincie, bereid op deze jubeldag het hoofdartikel voor ons blad te schrijven: op deze historische da tum een Zeeuws woord tot H.M. de Koningin. Zelden in de wereldgeschiedenis zal het vijftigjarig regeringsjubileum van een Vorstin met zo'n intense vreugde en dankbaarheid gevierd worden en gevierd zijn, als dat van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden. Zij toch, steunend op haar kennis van en haar liefde voor het Nederlandse volk, heeft zich een Koningin getoond, die door haar levenshouding, zowel als door haar beleid niet alleen bij alle lagen der bevolking ongelooflijk populair werd, doch ooktot ver in het buitenland een prestige verwierf, dat achting en be wondering afdwong. Vooraanstaande Engelsen bijvoorbeeld spraken altijd van „Your Queen Victoria". Het is het grootste com pliment, dat een Engelsman aan een Koningin kan maken. En welk een indruk heeft niet de rede gemaakt, die H.M. uitsprak in de verenigde vergadering der beide Huizen van het Amerikaanse Congres! Het is mij per soonlijk bekend, welk een diepe eerbied ook wijlen President Roosevelt had voor de Koningin der Neder landen. Wij Zeeuwen, mogen wel in hoge mate dankbaar zijn voor de vele blijken van belangstelling en bizondere sympathie, die Koningin Wilhelmina voor ons gewest heeft willen geven. Was het trouwens niet in Zeeland, dat zij, na vele moeilijke oorlogsjaren, voor het eerst de vaderlandse bodem weer betrad? En was het niet aan Zeeland, dat zij haar laatste bezoek als regerend vorstin bracht? Bij dit laatste bezoek heeft zij mij nog eens gezegd, hoezeer zij de hartelijke, ja ontroerende ontvangst door de bevolking op prijs stelde. Daarom is het gelukkig, dat de liefde der Zeeuwen voor Oranje zo enorm is. Tweemaal in de vaderlandse geschiedenis was hef na stadhouderloze tijdperken Zeeland, dat het eerst weer om Oranje riep en de stoot gaf pt een omwenteling. Deze liefde is zeker niet verminderd, integendeel nog toegenomen en ik ben er dan ook zeker van, dat heel Zeeland het regerings jubileum van deze grote Vorstin op enthousiaste wijze mee zal vieren, dankbaar voor wat Wilhelmina voor Nederland en voor Zeeland in het bizonder was, bid dend, dat God haar, na haar afscheid, een gezegende levensavond zal schenken. Jhr. Mr. A. F. C. DE CASEMBROOT Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland Winkelweken vragen de aandacht. Gemeenschappelijke aclie draagt vrucht! De Middenstand van Zee land heeft in de achterliggen de weken blijken gegeven van een bijzondere activiteit, die de algemene waardering verdient, omdat zij ten goede komt aan het gehele economisch leven in deze provincie. Het begon met een winkel week in Middelburg tijdens de Zeto. Temeuzen kwam kort daarop met een flinke tentoon stelling plus winkelweek voor het forum. Op het ogenblik heeft Krabbendijke z'n win kelweek, Goes opent vandaag zijn winkelweek tegelijk met Vlissingen. In Hulst heeft men zich niet onbetuigd gelaten, ook daar is een winkelweek aan de gang. En Zierikzee geeft door een grote etalage wedstrijd zijn middenstanders gelegenheid aan het publiek te tonen, wat er aan „service" gegeven kan worden. ZWARE TAAK. In verband met deze ople vende bedrijvigheid in midden standskringen, hadden wij een onderhoud met de heer J. J. Labrujère, voorzitter en drs. P. Theune, secr. penn. van de Vlissingse middenstandscentra le, waarin de drie plaatselijke middenstandorganisaties 'sa menwerken. Meen niet, zo zei de heer Labrujère ons, dat het organi seren van een winkelweek een eenvoudige zaak is. De vraag van het publiek wordt thans gecompliceerder, het publiek gaat zwaardere eisen stellen. Het gebrekselement is in vele gevallen opgeheven en men verlangt nu vooroorlogse kwa liteiten, waarvan de productie vaak nog beperkt is. De middenstand heeft voor de winkelweek de leveranciers en fabrikanten bewogen eens iets extra's aan Zeeland af te staan van de betere goederen, die aan de markt komen. Ui teraard zgn deze goederen in de eerste plaats bestemd voor eigen klantenkring, maar daar mee wordt tegelijk gedemon streerd, dat men er op uit is aan zjjn cliëntèle het beste te geven, dat op het ogenblik beschikbaar is voor de normale behoeftevoorziening. Verschei dene winkeliers hebben voor een puzzle gestaan toen hun de vraag werd voorgelegd of ze aan de winkelweek wilden meedoen, ook al omdat het pu bliek soms grotere voorraden verwacht dan in werkelijkheid beschikbaar komen. Maar men is vrij algemeen over dit be zwaar heengestapt. DEELNAME 50 In Vlissingen neemt circa 50 van de middenstand aan de winkelweek deel en er is voor een waarde van ruim 2500 aan premies beschik baar gesteld, die aan de win naars van de diverse wedstrij den uitgekeerd zullen worden. Dit betekent, dat de deelname percentsgewijze zeer groot is. De heer Theune deelde ons mede, dat de oplevende mid- dennstandsactiviteit ook een verheugende zijde heeft voor de middenstandsorganisaties zelve, die in de achterliggende weken hun ledental vrij sterk zagen groeien. Men waardeert zeer de medewerking, die van de overheid en van verscheide ne andere zijden werd onder vonden. Zo zal tijdens de winkelweek de etalageverlichting tot des avonds elf uur blijven branden. De diverse wedstrijden, die aan de Vlissingse week ver bonden zijn, zullen ten slotte aan de oude winkelweek-ge dachte een geheel nieuw en fris aspect geven. DE TOEKOMST. Men heeft bij het organise ren van de winkelweek te Vlis singen ook gedacht aan de toekomst Slaagt deze winkel week, dan bestaat het plan de ze gemeenschappelijke activi teit ïn volgende jaren te be stendigen. Men is er namelijk van doordrongen, dat de mid denstand regelmatig aan het publiek moet tonen, wat men in de eigen stad presteert en wat voor de eigen stadsbevol king wordt verricht. Dat kan het best geschieden door in een bepaald tijdsbestek ge meenschappelijk de aandacht te vragen voor de middenstand. Nu te Vlissingen zo'n gelukki ge samenwerking bestaat tus sen de middenstandsorganisa ties, laat het zich voorzien, dat gemeenschappelijke mid denstandsactie een regelmatig verschijnsel zal worden. gen de opvatting, dat de Jo den een bijzonder theologische betekenis hebben in Gods heilsplan. Deze mening wordt in het geheel niet gedeeld door de Angelsaksische in het bijzonder de Amerikaanse theologen. Deze laatsten me nen, dat de Joden gewone men sen zijn en evenals wie dan ook, hun plaats kunnen vinden in het christendom. In de middag bespraken twee woordvoerders op de be zoekersconferentie de toestand van de kerk en haar taak in Afrika. De eerste spreker was dr. John KarefaSmart van de „Evangelical United Brethern Church" in West Afrika. Rev. Christian K. Dovlo uit Edinburg, lid van de Presby teriaanse kerk aan de Goud kust deed, evenals zijn voor ganger een dringend beroep op de kerken het evangelisa tiewerk in Afrika op bredere basis en met grote intensiteit op te nemen. ONTVANGST DOOR GEMEENTEBESTUUR. 's Avonds werden de deelne mers aan het congres in het koninklijk paleis op de Dam door het gemeentebestuur van Amsterdam ontvangen. De bur gemeester mr. Arn. d'Ailly sprak een verwelkomingsrede Melkbezorglng op de Nationale Feestdagen. Zuivelbedrijven en melkslij- ters, die consumptiemelk aan consumenten afleveren, zijn genoodzaakt op beide natio nale feestdagen op de gebrui kelijke wijze consumptiemelk te bezorgen, tenzij dwingend plaatselijke omstandigheden zulks onmogelijk maken. In dit geval dient gelegenheid gegeven te worden tot het af halen van melk. Het is namelijk niet moge lijk op de Maandag vóór 31 Augustus en op de Zaterdag vóór 6 September over zoveel melk in de consumptiegebleden te beschikken, dat nog af gezien van de factor van drei gend bederf do bezorgers voor twee, respectievelijk drie dagen tegelijk hun klanten van melk kunnen voorzien. Het pubiek kan de taak van de melkbezorgers verlichten door het gereed houden van kannen en het betalen met ge past geld, opdat ook de melk- süjters nog zoveel mogelijk van de feestdagen kunnen profiteren. J Franco sprak met j Don Juan. Generaal Franco heeft ver leden Woensdag aan boord van zijn jacht „Azor" in de Golf van Gascogne met de troonpre tendent Don Juan een onder houd gehad, dat 6 uur heeft geduurd. Over dit onderhoud wordt het strikste stilzwijgen be waard. Matige belangstelling voor Europees parlement Delegatie bij minister Drees De heren W. Drees en mr, D. U. Stikker, minister-pre sident en minister van bui tenlandse zaken, ontvingen Vrijdagmiddag een delegatie van het „Congres van Euro pa". De leider van de dele gatie, de heer P. A. Kerstens, neeft tijdens deze ontvangst de resoluties van dit In Mei gehouden congres aan beide ministers overhandigd. De delegatie bestond uit de heren dr. H. Brugmans, mr. Charles Rutten en de he ren P. A Kerstens, J. C. van Broekhuizen en P. van Stam. De heer Kerstens bTacht in herinnering, dat de Franse regering onlangs het initia tief nam tot het bijeenroepen van een voorlopige assemblee uit de Europese parlementen, hoe de Engelse regering hier met „vertraagde belangstel ling" achter staat, doch dat graaf Sforza in het Italiaan se parlement een groot voor stander van dit initiatief bleek en dat ook de Ierse, Belgische en Luxemburgse regeringen zich achter dit initiatief-voorstel schaarden. De heer Kerstens zeide te geloven, dat de resoluties de minister-president en de mi nister van buitenlandse za ken alsmede de andere leden van het Kabinet zullen over tuigen van de noodzaak van het samenroepen ener Euro pese assemblee. Minister-president Drees bracht dank aan de delega tie. De regering heeft hier van natuurlijk reeds kennis genomen, doch stelt het op prijs langs deze weg het officiële contact te ves tigen. De heer Drees zeide voorts, dat de vorige rege ring van haar belangstelling voor het Congres heeft blijk gegeven, doch dat het nieu we Kabinet, gezien de vraag stukken van velerlei aard, Suiker duurder, maar dan is het uit! Teneinde zoveel mogelijk aan de gerechtvaardigde wens van de kruideniers tot ver ruiming van hun winstmarge te voldoen, heeft minister Mansholt goedgekeurd, dat de maximumprijs voor kris talsuiker voor de consumen ten met 2 cent per kg. wordt verhoogd. De nieuwe prjjs mag met Ingang van Zaterdag 28 Au- fustus 58 cent per kg. be- ragen. Met het scheppen van een prijsverhoging van 2 cent per kg. op het artikel kristalsui ker acht de minister herzie ning van de winstmarge in het kruideniersbedrijf geslo ten. Twee kindertjes verdronken. In een sloot te Vlaardin- gen zjjn twee kinderen ver dronken, de anderhalf jarige Mijntje Diteweg en de bijna twee jarige Willem Goed- knegt. Een passerende melk boer zag het hoofdje van één der kinderen boven water uitsteken. De melkboer haal de daarna twee lichamen uit de sloot. De kinderen zijn waarschijnlijk tijdens het spe len te water geraakt. zich op de resoluties van het Congres nog niet heeft kun nen bezinnen. De regering zal zich over de resoluties en het initia tief-voorstel beraden, zodra dit opportuun wordt geacht. De heer Kerstens vroeg hierna of er reeds enig uit zicht is op beraadslaging in het Nederlandse Kabinet en of contact over dit vraagstuk door de vijf landen zou wor den opgenomen. Minister-president Drees ver klaarde een dergelijk con tact nodig te achten en mi nister Stikker zeide, dat hij zich te dien aanzien reeds oriënteert. Mussert wilde Hitier bloemen zenden. Dr. A. E. Cohen, die in het begin van deze maand voor het verrichten van archiefon derzoekingen ten behoeve van het rijksinstituut voor oor logsdocumentatie naar Eerlijn vertrok, is dezer dagen in Ne derland teruggekeerd. Hij heeft per vliegtuig meer dan 3000 gefotocopieerde do cumenten meegebracht waar van duplicaten ter beschikking gesteld zullen worden van het directoraat-generaal voor de bijzondere rechtspleging. Daarbij bevinden zich per soonlijke gegevens over voor aanstaande Duitse en Neder landse SS-officieren, o.a. Seyss Inquart, Rauter, Wimmer, Lages, Aus der Fuenten Gem- meker en Schreieder. Er is voorts een telegram aan Bor- mann, dat bevestiging brengt van de zelfmoord van com missaris-generaal Schmidt en een brief van Mussert, waarin deze aan Hitier verlof vraagt hem van tijd tot tijd „als groet uit het Westen", bloemen te mogen zenden. Tsjechische ontsnappirigs- organisatie ontdekt. De Tsjechoslo waakse vei ligheidspolitie maakt bekend, dat zii in de Zuid-Moravische stad Znojme elf personen ge arresteerd heeft, onder wie dè prior van het klooster. Zij worden ervan beschuldigd be trokken te zijn bij een orga nisatie, die politieke vluchte lingen helpt ontsnappen. Onder de gearresteerden bevinden zich verscheidene Katholieke priesters en leden van de orde der Dominicanen- Vrijdagmiddag Is het Zweed se s.s. „Osric", groot 1567 br. t., als 6000e schip V3n dit jaar de Nieuwe Waterweg binnengevaren. DROOG WEER. Geldig tot Zaterdagavond. Droog en op vele plaatsen vrij zonnig weer met, behalve in het uiterste Noorden van het land, iets hogere tempera tuur. Zwakke tot matige wind uit richtingen tussen Noord en Oost,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1