PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Berlijns gemeentehuis werd bestormd Overeenstemming met Stalin over de Berlijnse geldkwestie Christelijke wereld voor een bankroet? BILT Tege Staten-Generaal bijeengeroepen. Republikeinse regering verkocht opium. De wereldscheepsbouw. Het Belgisch bezoek Zeeland aan ISSejaargang. No.201 Vrijdag 27 Aug. 1948 Uitgave van de Firma Provinciale Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSING5E, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ggy pVc^ffideTbirg. ABONNEMENTSPRIJS: 30 ct. per week; 3,75 per kwartaal: franco per post I 4.— per kwartaal. Losse nummers 10 cent. Bureaux te Vlissingen: Vlamingstr. 16-18-20 (tyd.) tel. 10en 51 - Middelburg: LondenseKaal 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55, tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg: Pr Mauritsstr 12. tel. 102 - Teraeuzen: Brouwerijstr 2 - Zlerikzee: N. Bogerdstr G 160. tel. 2S n-demonstraiie van hei Westen op de Platz der Republik De omgeving van het Berlijnse gemeentehuis is Donder dagmiddag het toneel geweest van wilde demonstraties. Om twee uur bestormden ongeveer 200 demonstranten de hoofd ingang van het stadhuis, braken met bylen de deur open en drongen in dc raadzaal. Buiten op het plein werden zij aangevuurd door een menigte van 10.000 mannen, vrouwen en kinderen. Deze demonstratie was op touw gezet door de socialist! sche eenheidspartij, blijkbaar als inleiding tot een .greep naar de macht. In de door de demonstran ten veroverde raadszaal hield Paul Litke, de vice-voorzitter van de eenheidspartij, een re de. Hfl zelde: „Meer dan 100.000 Berlynse arbeiders zijn werk loze paupers geworden als ge volg van het beleid van de ge meenteautoriteiten. Daarom verlangen wij ontslag van het gemeentebestuur en de uitvoe ring van een noodprogramma, volgens hetwelk de Berlijners hun voedsel uitsluitend van Sowjet-zijde ontvangen". Er was luid applaus toen hij uitriep: „Laat ons deze scheurmakers er uit zetten en werkelijke socialisten ervoor in de plaats nemen". Intussen groeide de menigte buiten aan door het opmar cheren van nieuwe groepen. Zij zongen de internationale en juichten en wuifden met rode banieren. Na een uur verlieten de de monstranten de vergaderzaal. Vele duizenden op het plein bleven luisteren naar de toe spraken van de leiders der eenheidsparty. EIS: VOLKSDEMOCRA- TISCH BESTUUR. Een delegatie van de socia listische eenheidspartij had la ter een onderhoud gehad met de tweede burgemeester van Berlijn, dr. Friedensburg. Na een uur verliet de delegatie het bureau van de magistraat. De woordvoerder zei: „We hebben langs elkaar heenge sproken. Friedensburg heeft ontwijkende antwoorden gege ven. Hij heeft gezegd, dat hy enige van onze klachten zou bestuderen". Friedensburg verklaarde: „Het Berlijnse stadsbestuur zal in functie blijven en op normale wijze zijn werk ver richten". Vermoedelijk eiste de dele gatie een volksdemocratisch bestuur voor Berlijn. TEGEN-DEMONSTRATIE. Tenvijl de communistische demonstratie nog atin de gang was, riepen do drie „pro-Wes terse partyen" de Berlijners op tot een tegen-demonstratie op de „Platz der Republik", te- genover de ruïnes van het Jjksdaggebomv. De Berlijners kwamen alleen of in kleine groepen naar het plein. Er waren geen banieren of opmarcherende colonnes. De radio in de Amerikaanse sector onderbrak telkens na enkele minuten haar program ma om „alle democratische Berlijners" aan te sporen de tegendemonstratie bij te wo nen. „Als ge Berlijn lief hebt, komt dan byeen op de Platz der Republik", aldus de radio. „Het lot van de stad staat op het spel". Om 6 uur waren ongeveer 8000 personen bijeen. De voorzitter van de „onaf hankelijke vakbeweging" Scharnowski zei: „De Berlijn se democratie zal zich niet uit het raam laten gooien door de rode Nazi's. Wij zijn bereid een algemene staking uit te roe pen, als dat nodig is om de communisten tot staan te brengen". Toen Neumann de bijeen komst sloot zei hij, dat het geen zin had „in Moskou over democratie te spreken". RAADSVERGADERING. Burgemeester en Wethou ders van Berlijn 'hebben be sloten Vrijdagochtend een zit ting van de gemeenteraad te houden en tevens zelf bijeen te komen. De socialistische een heidspartij had de byeenkomst van Donderdagavond geboycot, maar de raadsleden van deze partij zullen de bijeenkomsten van Vrijdag bywonen. Frankrijk gaat bezuinigen. De Franse regering heeft een reeks drastische bezuinigingen op de begroting goedgekeurd. Een groot gedeelte der be zuinigingen heeft betrekking op de militaire begroting. De ze bezuinigingen vormen de eerste stappen ter stabilisatie van Frankrijks budgetaire toe stand, zoals de minister van financiën, Paul Reynaud, heeft voorgesteld. Men verwacht, dat de rege ringsraad de broodprijs zal vaststellen voor de tyd na 1 September. Dan zal tevens het broodrantsoen van 250 gram per persoon per dag verhoogd worden tot 300 gram, waarbij de kwaliteit tevens verbeterd zal worden. De pry's zal naar men verwacht 19 fr. per kilo stijgen. Ook de melk zal duurder worden. Teneinde de druk op het ge zinsinkomen te verlichten zou den de gezinstoeslagen ver hoogd kunnen worden of de inkomstenbelasting verlaagd. Diplomaten menen: Tito protesteert bij Roemeense regering. De Joegoslavische minister van buitenlandse zaken, Stanoje Simitsj, heeft aan de Roe meense ambassadeur een nota overhandigd, waarin gep teSteerd wordt tegen de hou ding van Roemenië jegens maarschalk Tito en zijn rege ring. In het protest wordt ver klaard, dat Roemeense staats lieden in toespraken en kran tenartikelen de Joegoslavische burgers opgeroepen hebben de Joegoslavische leiders af te zetten. Roemeense staatslieden, de pers en de radio hadden ge durende de laatste twee maan den getracht Joego-Slavië aan Roemenië voor te stellen als een land „dat het anti-imperi alistische front had verzaakt en gedegenereerd was tot een bourgeois-staat".. Voorts waren „leugens verspreid over zoge naamde toenaderingen tot het Westen". Maarschalk Tito en andere Joegoslavische leiders waren „grof beledigd" in de uitzen dingen in het Servisch. Opnieuw tomaten naar Engeland. Onlangs is, zoals bekend, een vergroting met 2000 ton toegestaan van het qoutum tomaten, dat naar Engeland geëexporteerd mocht worden. Donderdag was dit aanvullen de qountum uitgeput. Er werd echter bericht ontvangen, dat Nedorland nu noch 1500 ton tomaten naar het Britse rijk mag exporteren. Op het tijd stip dat ook deze Hoeveelheid is afgeleverd zal, naar men aanneemt, de Nederlandse to- matenoogst zo goed als ge heel opgeruimd zijn. Praatte generaal Ganeval zijn mond voorbij? Dinsdagmiddag is boven de Zuid-Hollandse gemeente Val kenburg een vliegtuig van het type Firefly uit elkaar ge sprongen. Men ziet hier het beschadigde huis van de tuin der P. van Ooms met op de voorgrond een wrakstuk van het vliegtuig. In diplomatieke kringen te Londen wordt het voor zeker gehouden dat maarschalk Sta lin en de drie Westelijke ge zanten Maandag tijdens de conferentie op het Kremlin tot overeenstemming zyn ge komen over de geldkwestie in Berlyn. Vrijdagavond wordt een nieuwe samenkomst op het Kremlin verwacht, ter bespreking van nadere details. Volgens een buitenlands persbureau verklaarde Don derdagmorgen Jean Ganeval, de Franse commandant te Berlyn, dat de vier militaire gouverneurs in Duitsland in gevolge een te Moskou ge nomen besluit byeen zouden komen om overleg te plegen over de geldkwestie. „Dit is een hoopvol teken", zei een Franse functionaris bij het lezen van het bericht. „Het is het beste nieuws tot nu toe". Het Franse ministerie van buitenlandse zaken zette ech ter een domper op het opti misme door het uitgeven van het volgend communiqué: „Het ministerie is in staat catagorisch te ontkennen, dat generaal Ganeval, de verkla ringen heeft afgelegd, die een buitenlands persbureau hem Donderdagmorgen heeft toe geschreven". De vraag is nu: Heeft de betrokken journalist van het persbureau uit zijn duim ge- Verenigde vergadering binnen de „stad" Amsterdam. Bij Kon. Besluit van 20 Au gustus zyn, overeenkomstig art. 52 der Grondwet, de beide Kamers der Staten-generaal tot een openbare en verenigde vergadering bijeengeroepen voor de plechtige beëdiging en inhuldiging van H.M. Konin gin Juliana, welke vergadering in de Nieuwe Kerk binnen de stad Amsterdam op Maandag 6 September 1948 des voor- middags te 10 uur 15 minuten zal worden gehouden. (Artikel 52 der Grondwet luidt aldus: „De Koning, de re gering aanvaard hebbende, wordt zodra mogelijk plechtig beëedigden ingehuldigd binnen de stad Amsterdam, in ene openbare en verenigde verga dering der Staten-Generaal") Door dit artikel is Amster dam de enige gemeente in Ne derland, welke zich met een beroep op de wet „stad" kan noemen. In geen enkele wet komt verder het begrip „stad" voor. zogen of heeft generaal Gane val zyn mond voorbij gepraat door te klappen over iets, wat geheim moest blyven. Het Britse kabinet is Don derdagmiddag byeen geweest om het rapport der gezanten in Moskou te bespreken. Er waren slechts vijf minis ters aanwezig. De overige wa ren met vacantie. Canada eert onze Koningin. Canada heeft voor 31 Au gustus een speciaal radio pro gram van een half uur samen gesteld ter gelegenheid van de viering van het gouden jubi leum van Koningin Wilhelmi- na. Bovendien zal Canada op 30 Augustus deelnemen aan een werelduitzending via radio Hilversum. In het speciale Ca nadese half uur zullen spre ken Mackenzie King en de Ne derlandse ambassadeur van Royen. GEEN KOGELPUNTPENNEN By beschikking van de mi nister van oorlog is het ge bruik van kogelpuntpennen (ball-pointpennen) in de mili- tarire administratie en brief wisseling verboden. Maar beschouwt ze niet als contrabande. De Republikeinse regering erkent officieel opium te heb ben verkocht. Zij ontkent ech ter, dat deze verkoop contra bande betrof. In een officieel communiqué, dat voor radio-Djocja werd omgieroepen, werd bekendge maakt, dat men volgens de Republikeinse regelingen dien aangaande een zekere hoeveel heid opium op Republikeins ge bied voor het eind van het jaar van de hand moest doen. Twee mogelijkheden deden zich voor: De opium in zee wer pen of de voorraad verkopen. De Republikeinse regering koos de tweede. De verkoop, aldus het communiqué, is ech ter geschied volgens door de regering vastgestelde regelin gen en daarom kan het dus hier geen contrabande be treffen. Bovendien is de Repu blikeinse regering niet gebon den aan internationale bepalin gen t.a.v. de verkoop van opium, omdat zij nooit inter nationale overeenkomsten daaromtrent heeft getekend. Voetbalpool-affaire voor de Kantonrechter. De kantonrechter te Rotter dam heeft een aanvang ge maakt met de behandeling der voetbalpool-affaires. In totaal stonden Donderdag 32 ver dachten, allen hoofdagenten of subagenten van de Belgi sche zetters-pool terecht, ter wijl ongeveer 25 getuigen wer den gehoord. Er werden gevangenisstraf fen geëist van 5 maanden en boeten variërende van 500 tot 50 Vlaamse jaarbeurs te Gent geopend. Donderdagmorgen is de der de internationale-Vlaamse Jaarbeurs geopend. Nederland was bij de opening vertegen woordigd door de consul te Gent, de heer Hamelynck. Tegelijk met de jaarbeurs zijn de dne nationale tentoonstel lingen, n.l. een textieltentoon stelling, een tentoonstelling .werkkleding en veiligheid" en een landbouwtentoonstel ling geopend. Nederland op de 3e plaats. Volgens een door de Ship builders Council of America gepubliceerd overzicht van de wereldscheepsbouw voor de eerste helft van 1948, neemt Nederland de derde plaats in met 77 schepen in aanbouw of in bestelling op particuliere scheepswerven, terwijl de V. S. de vierde plaats innemen met 73 schepen. De eerste plaats wordt inge nomen door Gr. Brittannië met 551 schepen en de tweede door Zweden met 206 schepen. Klokke Roeland naar het Gento museum. Toen Klokke Roeland na heel veel moeite uit het Belfort te Gent was gehaald, rees van alle zijden pro test tegen het hergieten van de gebarsten klok. Thans is beslist, dat „Roeland", wegens zijn histo rische waarde, niet hergoten zal worden, maar ondergebracht in Gents Wereldraad der Kerken Somber getuigenis van ds. Martin Niemöller Militair overlég te Brussel. In Brussel vingen Donder dag besprekingen aan tussen mr. W. F. Schokking, de Ne derlandse minister van oor log, en kolonel Raoul de Fraiteur, de Belgische minis ter van natibnale defensie. Pauselijke vertegenwoor diger naar Amsterdam. Bij de inhuldigingsplechtig heden van Koningin Juliana op zes September a.s. in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal Paus Pius de twaalfde ver tegenwoordigd worden door monseigneur Valerio Valerio, apostolisch nuntius. Vandaag is het 20 jaar gele den, dat het Kellogg- pact te Parys werd on dertekend, waarbij de oorlog als beslechting van internationale ge schillen en als werktuig van nationale politiek door 62 staten werd veroordeeld. Uitbreiding in liet komend jaar Oost-Vlaanderen verwacht ook Nederlands bezoek. Midden September zal voor wat betreft het seizoen 1948, de laatste boot met Belgische toe risten over de Schelde varen om een bezoek aan Walcheren te brengen. De toeristenreizen uit België zijn dit jaar succesvol verlopen en dat is voornamelijk te danken aan de activiteit van de Belgische buurtspoorwegen, die uit de grote en kleine plaat sen in Vlaanderen toeristengroe- pen verzamelden en ze met een speciale trein vervoerden. De heren Deslmpel en See- gers te Gent, hebben in deze organisatie een groot aandeel gehad. Ze zijn uiterst tevre den. De heer Seegers verze kerde ons, dat voor het aan staande jaar het programma nog aanzienlijk uitgebreid zal worden. Het areaal van de speciale treinen zal vergroot worden, opdat in de zomer van 1949 meer steden en dor pen bewerkt kunnen worden. Wij hebben in de Belgische provincie Oost Vlaanderen met een aantal mensen gesproken, die een trip naar Zeeland maak ten. Onder hen was de heer van Neutegem, voorzitter van de Ar beidersbond der Natuurvrien den. Hij vertelde ons van de activiteit zijner vereniging, die zowel binnenlandse als buiten landse reisjes organiseert. Men heeft dit jaar zelfs Zwitserland in het reisprogram opgenomen en het succes was verrassend. Hij voorzag, dat de reislust van de Vlamingen zal toenemen en dat ook de trek naar Neder land nog intensiever zal wor den. WEDERZIJDS BEZOEK. Bijzonder getroffen waren de Belgische bezoekers geweest door de voortvarende activiteit van de Stoomtram Walcheren en haar directeur de heer D. v. Doorn, die zelf verscheidene malen de autobuskaravaan aan voerde, welke de Belgische be zoekers over Walcheren bracht. Dat spreekt tot ons hart", zei een der Vlamingen. Maartoerisme moet we derzijds zijn en daarom is het nodig, dat ook van Zeeuwse zij de belangstelling wordt getoond voor een bezoek aan de provin cie Oost-Vlaanderen en haar hoofdstad Gent. De Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen en haar volijverige secretaris de heer F. van Moerkercke, verwachten veel van het nauwere contact met Zeeland. Terecht wordt ge meend, dat Oost Vlaanderen ook veel schoons te bieden heeft aan Nederlandse bezoekers, die eens een dagje verpozing willen heb ben. In de eerste plaats is daar de stad Gent zelf, die met haar schitterende oude gebouwen en musea wel een der centrale punten van de oude Nederland se beschaving genoemd mag worden. Dan is er het stadje Ouden aarde met zijn prachtige stad huis, dat aan de vroegere glorie van het Middelburgse stadhuis doet denken. Er staat daar ook een mooie, oude kerk, de Pame- la-kerk, welke is opgetrokken in de stijl welke men ..Schelde- gothiek" noemt. De Vlaamse bouwmeesters, die in deze stijl bouwden hebben ook veelvuldig in Zeeland gewerkt en er zijn dan ook in Zeeland enkele mooie voorbeelden van kerken in „Schelde-gothiek" aan te wij zen. ONTSPANNINGSOORDEN Voor echte ontspanning kan men in Oost-Vlaanderen naar 't grote meer van Overmere- Donck, waar honderden roei bootjes gereed liggen voor aar dige watertochtjes, Ook kan men naar de Kluisberg, een be boste heuvelreeks, vanwaar men Prof. Kraemer aan het woord. Donderdagochtend sprak op de bezoekersconferentie Gor don Sisco van de United Church of Canada over de toe stand en de taak der kerk in Canada. Over de toestand en de taak van de kerk in de V.S. werd het woord gevoerd door Samuel Cavert, lid van de Presbyteriaanse kerk in New York. Voorts zijn Donderdag ver schillende sectie-vergaderin gen gehouden. Prof. H. Kraemer, lid van de Nederlands Hervormde kerk, zeide in sectie 2 ('t ge tuigenis der kerk), dat de enige wijze om de kerk een nieuwe basis te geven is, het uitdragen van Gods Woord in de wereld. Bij het prediken van het evangelie moedigt men de toehoorders aan toe te tre den tot de kerk. Tot de kerk en niet tot een kerkelijk genootschap. De eenheid van de kerk niet de uniformi teit zal haar kracht moe ten zijn. Daarom moet men bij het uitdragen van het evangelie in de eerste plaats Gods Woord willen brengen en niet de eigen groeps-In terpretatie. In de vierde sectie (de kerk en de internationale .verwar ring) sprak prof. Hromadka. Hij deed een beroep op het Westen wat meer zelfcritiek te ontwikkelen en de inter nationale situatie met meer verbeeldingskracht te bezien. Hromadka zeide. dat hij ver baasd was over de werkelijke culturele vrijheid, die hybij een recent bezoek aan Sovjet- Rusland daar had geconsta teerd. Vooral by de jeugd komt dit gevoel van vrijheid in talrijke manifestaties tot uiting. In het algemeen was de sectie het er over eens, dat de kerk al haar invloed moet in zetten om tegen elke vorm van tyrannie te strijden. GEEN „RECHTVAARDIGE OORLOG". Kenneth G. Grubb uit Lon den, lid van de Church of Engeland, zeide, dat in de vier de sectie ook ter sprake was gekomen de vraag, of er zoiets als een „rechtvaardige oorlog" bestaat. Men kwam met algemene stemmen tot de conclusie, dat, gezien de verschrikkelijke wa pens, die thans in de oorlog gebruikt worden, van een rechtvaardige" oorlog geen Advies der interim- regering deze week nog naar Nederland. De Indonesische delegatie bij de jubileumfeesten is op Schiphol aangekomen. Onder hen bevond zich ook Dr. Man soer, het staatshoofd van Oost Sumatra, die deelneemt aan de conferentie van Bandoeng Dr. Mansoer heeft deze con ferentie wegens vertrek naar Nederland kort voor het einde moeten verlaten. Hij deelde mede, dat het advies inzake de interim-regering Woensdag is klaargekomen. Hy verwacht het advies nog deze week in Nederland. Op een desbetref fende vraag zei dr. Mansoer, dat hij de tyd voor de instel ling van een interim-regering stellig thans gekomen acht. Hij wilde het zelfs nog ster ker uitdrukken. „De tijd is daarvoor thans kritiek", aldus het staatshoofd van Oost-Su- matra. een schitterend uitzicht heeft over de vlakte van Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Die Kluisberg is een ideaal >icknick-oord. Bij helder weer kan men van het hoogste punt dezer heuvel reeks niet minder dan 150 kerktorens zien! Wij noemen deze ontspan ningsoorden, omdat de Federa tie voor Toerisme ze ons heeft getoond tijdens een autobus tocht zoals er gemakkelijk uit Nederland een gemaakt kan worden. Men heeft in Oost-Vlaanderen namelijk ontdekt, dat de meeste Nederlanders hun autobusreis jes maken naar het Oostelijk deel van België en dat het Vlaamse land blijkbaar niet vol doende bekend is. Men zou daar in graag verandering brengen, Ook Oost-Vlaanderen heeft heel wat te bieden aan Neder landse bezoekers. Men onthoude dat, wanneer men voor 't aan- sprake meer kan zyn. Het is onmogelijk voor een christen thans weer aan een oorlog deel te nemen. In de plenaire avond-verga dering spraken achtereenvol gens prof. John. Baillie van de Church of Scotland, Philippe Maury van de Eglise Reforme de France en mej. Sarah Chakko van de Methodisten- kerk in India. Deze laatste spreekster wees er op, dat In India voor de meesten de Christelijke kerk geassocieerd is met het imperialisme der Westerse machten. Wat de kerk in India nodig heeft is een verenigde kerk, die als zodanig het evangelie tot het individu zal brengen. Deze verenigde kerk moet slechts door de kerk alleen het volk bereiken en niet door het propageren van andere, dan zuiver kerkelijke gedachten. DS. NIEMÖLLER SPRAK. Als vierde spreker werd het woord gevoerd door Martin Niemöller van de Evangelische Kirche in Deutschland, die betoogde, dat de wereld, waar in wij leven, vrijwel overal ge heel ontwricht is. We weten niet of de moeilijkheden, waar voor wij ons geplaatst zien, ooit zuilen worden overwon nen. Wij twyfelen er zelfs aan of zij ooit künnen worden overwonnen. Men spreekt zelfs van een „na-christelijke pe riode" en wij zien hoe het ver val zich zelfs in kerkelijke kringen openbaart. Sprekend over Duitsland ge durende de laatste 15 jaar, zeide ds. Niemöller, dat de Christenen in de verklaring van Stuttgart zichzelf voor God en de wereld beschuldigd hebben niet moedig genoeg te zijn geweest in de getuigenis van het christendom. Indien wy hier vergaderen, zo riep spr. uit, in een lichaam, dat representatief is voor allo Christenen, om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de wanorde in de wereld, moeten wij het niet doen ten einde een nieuw plan te beden ken. Wij moeten liever zoeken naar Gods heilsplan. Als wy dat doen, zal er een brede basis van overeenstemming tussen ons zijn. Wij allen staan voor Gods oordeel, dat zich thans over de gehele we reld openbaart. In zyn somber betoog gaf Martin Niemöller te kennen, (ïat de Christelijke wereld voor een bankroet staat. In vlam mende bewoordingen waar schuwde hij de. Christenheid, dat de tyd gekomen is als waarlyke Christenen de we reld te redden. Wij kunnen niet eenvoudig zeggen, dat wy iets nieuws gaan beginnen. Wat zou het nieuwe kunnen zyn De wereld gaat te gronde voor onze ogen. De mensheid verliest haar vaardigheid en zinkt langzaam weg in de af grond. Toch hebben de kerken vol gens spreker een boodschap voor de wereld. Niet een men selijke, doch een Goddelijke boodschap. Zy moeten Gods boodschap brengen, de bood. schap van het Kruis. Deze boodschap omvat de menselijke waardigheid, maar niet de waardigheid, die wij menen te bezitten. God in zijn onnavolgbare wijsheid, heeft ons een waardigheid verleend, waarop wij geenszins aan spraak mogen maken. God roept de kerk op haar taak te aanvaarden. Dc kerk hoeft nergens anders rekening mede te houden, dan met Christus, omdat hrj de enig levende is. BOODSCHAP VAN H.M. DE KONINGIN. H.M. dc Koningin heeft het congres ervan in kennis ge steld, dat. als gevolg der om standigheid, dat de congresda gen samenvallen met de voor bereidingen voor de viering van haar jubileum, het haar onmogelijk is die aandacht aan het congres te geven als zy wel had gewild, aangezien zij het werk van het congres met diepe belangstelling volgt. DE VOORSPELT MINDER WIND Y/isselend bewolkt met in het Noorden van het land en kele verspreide buien, in het Zuiden overwegend droog weer staande jaar een zomerreisje in Matige wind uit richtingen elkaar wil zetten. tussen West cn Noord, Koel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1948 | | pagina 1